Förädlade ekologiska och närproducerade produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förädlade ekologiska och närproducerade produkter"

Transkript

1 Förädlade ekologiska och närproducerade produkter -Probleminventering inom förädlingsindustrin Av: Svante Lindqvist Datum: Handledare: Kristina Sjöholm

2 Sammanfattning Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Projekt Näreko. Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Rapporten syftar till att öka kunskaperna om hur livsmedelsföretagen ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska och närproducerade livsmedel. Till grund för rapporten ligger en undersökning där ett antal livsmedelsföretag intervjuats. Resultatet visar att det idag finns en rad ekologiska produkter för storhushåll volymerna är däremot ännu inte så stora. Företagen är intresserade att öka produktionen bara man får tillräckligt mycket betalt. Tillverkningsprocesserna är i många fall samma för de ekologiska produkterna som för de konventionella. Ofta gör dagens små volymer av ekologiska produkter att priserna blir betydligt högre. Ökad efterfrågan ger större tillverkningsvolymer som på sikt kan ge lägre priser. Den ekologiska odlingen måste öka annars kommer brist på råvaror uppstå. För att marknaden skall växa är det är viktigt att kommuner och landsting ger tydliga signaler både att man vill köpa, vad man vill köpa och att man är långsiktigt intresserad. Företagen ser inga problem att leverera närproducerade livsmedel, däremot finns det lagar som försvårar för kommuner och landsting att aktivt välja en lokal leverantör.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Mål Bakgrund Metod Resultat Arla ost Götene Böjabagaren Ekokött i Bohuslän AB Falköpings mejeri Gunnar Dafgård AB RK-skaleri Svenska Lantägg SQM Pork Skara Diskussion Slutsats Referenser Frågor...Bilaga 1

4 Svante Lindqvist Inledning Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Projekt Näreko. Näreko är ett projekt som drivs och finansieras av Västra Götalandsregionens miljönämnd och folkhälsokommitté, länsstyrelsen, kommuner och hushållningssällskapen i Västra Götaland. Projektägare är hushållningssällskapen i Västra Götaland. Rapporten består av fakta insamlade vid intervjuer med ansvariga för Kravproduktionen på ett antal företag i regionen. Intervjuerna har gjorts antingen via telefon, via e-post eller genom personliga besök. Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närodlade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Livsmedel som förädlats på olika sätt för att underlätta tillagningen är en viktig del i produktionskökens inköpsbehov. Utbudet av denna typ av varor är idag begränsad om man vill köpa ekologiskt. 2 Mål Syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om hur företagen som förädlar livsmedel ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska produkter för storhushåll. Här följer några frågeställningar som skall undersökas: Vilka produkter finns på marknaden? Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? 3 Bakgrund Om storköken använder mer ekologisk mat så vet producenterna att de får en säker avsättning för sina produkter tillgången säkerställs. Det är grundtanken i regionprojektet Näreko. Grunden till projekt Näreko är ett beslut i regionfullmäktige om regionens egen verksamhet, där det sägs att användningen av ekologiska livsmedel ska öka i köken.

5 Svante Lindqvist Bakgrunden till projektet är att livsmedelskedjan med dess förgreningar, transporter, energiförbrukning, produktion, förädling, konsumtion med mera är en av våra stora miljöbelastare såväl lokalt som globalt. Vi är alla viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa en livsmedelsförsörjning som är skonsam mot människor, djur och natur. Projektets huvudmål är att skapa en god livsmiljö och befrämja en god hälsa. Delmålet är att ge Västra Götaland en tydlig miljöprofil samt bidra till att regionen blir en spjutspets i miljöarbetet.( Sjöholm, 2000) Grunden för det ekologiska lantbruket är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och tanken om global solidaritet. Ekologisk odling har som mål att hushålla med naturresurserna, att inte tillföra främmande ämnen till biosfären, att främja biologisk mångfald i odlingslandskapet, att ge våra husdjur möjlighet till ett naturligt beteende och en värdig tillvaro och att ge lantbrukaren en säker arbetsmiljö.(krav 2001) Samhället har de senaste tio åren på olika sätt främjat den ekologiska odlingen. Bidrag till de som odlar ekologiskt är ett styrmedel som används för att öka odlingen. Sveriges riksdag stod också bakom målet att 10% av åkerarealen skulle vara ekologisk odlad år Målet uppnåddes men bara hälften av denna areal är ansluten till en kontrollorganisation för ekologisk odling. Produktionen från den andra hälften certifieras inte och dessa produkter når därmed inte konsumenterna som ekologiska. 4 Metod Att genom personliga kontakter med företagen föra en dialog. Ett antal livsmedelsföretag i regionen, både stora och små, har valts ut. Företagen har kontaktats och ett antal frågor ställts. Svaren har sedan sammanställts och analyserats. Exempel på frågor finns i bilaga 1. Med ekologiskt odlat avses produkter som är certifierade av godkänd kontrollorganisation t.ex. Krav. Med närproducerat avses produkter som är odlade och/eller förädlade inom Västra Götalands län eller på så nära håll som möjligt. Företagen har valts ut med tanke på att de ska representera olika produktgrupper/ olika storlek på företag och ligga i närområdet. Arla ost, Götene Böjabagaren Dafgård Ekokött i Bohuslän Falköpings Mejeri RK-Skaleri Svenska Lantägg SQM, Skara

6 Svante Lindqvist Resultat 5.1 Arla ost Götene Arla Foods har som övergripande mål för koncernen att År 2002 skall minst tio procent av den invägda mjölken vara ekologisk. Arla ost i Götene tillverkar 50 ton ost om dagen, man tillverkar idag 13 sorters ost. Sortiment: Herrgårdsost Billingeost Idag prioriterar Arla att använda ekomjölken till dryckesmjölk i första hand eftersom det är mest lönsamt, smör och ost kommer i andra och tredje hand. Tillgången på ekologisk mjölk ökar varje år i takt med att efterfrågan ökar. Det är dyrare för mejerierna att hämta ekomjölken eftersom ekomjölken måste hållas åtskild från den konventionella och köras i särskilda tankbilar. Gårdarna med ekologisk mjölkproduktion ligger utspridda och därav får man långa körsträckor. En ökad tillgång på ekomjölk gör att transporterna underlättas och blir billigare. På företaget bedömer man att den ekologiska förädlingen i princip inte kostar mer än den övriga. Problemet är att volymerna idag är små och det ställer till en del problem. Ystningsprocesserna som sådana är idag anpassade så att man skulle kunna göra ekologisk ost av de flesta recepten man har idag om det fanns tillgång på råvara.. I 10 av ostrecepten används inte salpeter och därmed är det lätt ställa om tillverkningen av dessa ostsorter om efterfrågan och råvaran finns. 5.2 Böjabagaren Ett familjeföretag som ligger i Timmersdala. Tillverkar olika typer av bröd och småkakor. Företaget svarar på offentliga anbud och säljer till exempel till Vänersborgs och Skövde kommuner. Har idag inga ekologiska produkter i sortimentet. Man uppger att det inte är någon större skillnad att baka med ekologiska råvaror och att själva produktionsprocessen inte blir dyrare. Däremot kostar det att vara ansluten till Krav. Små serier och att de ekologiska produkterna måste särhållas i bageriet gör att kostnaden blir högre.

7 Svante Lindqvist Man tror inte att det skulle vara problem att få tag på ekologisk råvara men priset är högt. Eftersom man inte provat att baka med ekologiskt mjöl ännu vet man inte om det är någon skillnad på råvarans kvalitet. Råvarorna köps inte lokalt i dagsläget men det går att ordna om kunden så önskar. På företaget är man mån om att tillgodose kundens behov. Om kunden vill ha ekologisk bröd och är villig att betala för det så ser man inget hinder för att ta in det i sortimentet. 5.3 Ekokött i Bohuslän AB Företagets affärsidé är att producera ekologiska kött- och charkvaror för att saluföra dessa varor till kund. Verksamheten bedrivs i för ändamålet särskilt byggda lokaler i Varekil på Orust. Vid anläggningen sker slakt av nötboskap och får. Genom att enbart anlita leverantörer som producerar slaktdjur ekologiskt arbetar företaget för en etisk behandling av djur, en bevarad mångfald i naturen och ett bevarande av ett öppet landskap. Ekologisk produktion ställer dessutom stränga krav på de tillsatser som används i produktionen. Transporttiden för djuret bör inte överstiga två timmar. I KRAV-godkänt slakteri får djuren inte slaktas i varandras åsyn. Ekologisk gård skall kontrolleras av statligt förordnad inspektör. Samtliga leveransgårdar skall vara beredda att ta emot 2 konsumentbesök per år. Sortiment: nötfärs grytbitar av nötkött falukorv Nötköttet är hängmörat, därför är det 10% mindre vikt att betala för p.g.a. vätskeavgång. Idag får man tag på tillräckligt mycket råvara, om försäljningen ökar är det svårt att förutsäga hur tillgången på ekologiskt kött blir i framtiden Man anser att råvarupriset är rimligt, däremot är det svårt att ta ut ett rimligt pris till kunden på grund av för billigt inhemskt kött på marknaden. Man vill att politiska styrmedel skall användas för att öka upphandlingen av ekologiska produkter till offentliga sektorn.

8 Svante Lindqvist Falköpings mejeri Ekonomisk förening som ägs av mjölkbönderna runt Falköping. Sortiment: 3 sorters ost mjölk mjölkpulver filmjölk Framtida planer: yoghurt gräddfil Vid tillverkningen måste den ekologiska mjölken särhållas från den övriga, det enklaste sättet att uppnå detta är att köra den ekologiska mjölken först. Har idag tillräckligt med råvaror och räknar med att klara försörjningen om produktionen ökar i framtiden förutsatt att man fortsätter att betala 50 öre i merpris till bonden. Sporer i den ekologiska mjölken kan vara ett problem eftersom krav inte tillåter att man använder salpeter i den ekologiska osten. Sporerna kan göra att man får smörsyrajäsning i osten vid lagringen och den måste kasseras. Genom att använda mjölken med den lägsta sporhalten till osttillverkning och genom köra mjölken genom en baktofug (tar bort c:a 95 % av sporerna) kan man hantera sporerna. 5.5 Gunnar Dafgård AB Företaget producerar, säljer och distribuerar frysta och kylda livsmedel för storhushåll och konsumentmarknad. All egen produktion sker i fabriksanläggningen i den lilla orten Källby, belägen strax utanför Lidköping. Här finns bland annat Sveriges största pizzabageri. Sortiment: bröd falukorv, prinskorv, grillkorv fläskkotlett ryggbiff lök tärnad morot tärnad ärter glass

9 Svante Lindqvist På företaget uppger man att man känner av en efterfrågan men att det är svårt att få tag på råvaror och att råvarorna är dyra och har dålig leveranssäkerhet. Om man i framtiden ska kunna förädla mer ekologiska livsmedel måste odlingen öka. Råvarukvaliteten kan i vissa fall vara ett problem. Lägre proteinhalt i mjöl kan göra att man får ändra i sina tillverkningsprocesser. Risken för skadeinsekter i grönsaker kan vara ett problem om kunderna reagerar negativt, exempelvis i broccoli. Bättre kontakt med ekologiska odlare skulle vara bra. Processerna vid tillverkningen skiljer sig i allmänhet inte men problemet är att särhålla de ekologiska produkterna från de konventionella. De små volymerna innebär därför att de ekologiska produkterna blir dyrare. Företaget köper mycket råvaror i närområdet men i vissa fall måste man importera från utlandet. Försäljningen sker i hela landet och även en viss export. 5.6 RK-skaleri RK Skaleri startade i liten skala i en ladugård i Lane-Ryrs socken utanför Uddevalla och skalade till att börja med bara potatis som odlades i trakten. I samband med ägarbyte i Juli 1997, flyttade företaget in i nuvarande lokaler på Dyrstensvägen i Uddevalla. Försäljningen sker i närområdet. Sortiment. skalad potatis skalade rotfrukter strimlad vitkål skivat, tärnat, janssonstrimlat, Svårigheten ligger inte i att skala ekologisk potatis utan att få tag på råvaror med rätt kvalitet. Man har inte problem att få tag på tillräcklig kvantitet till sin produktion men det är svårt att få den rätta kvaliteten. Formen på potatisen har stor betydelse för hur lämplig den är att skala maskinellt, en äggrund form är den bästa. Escort och Matilda är sorter som odlas mycket av de ekologiska odlarna, det är enligt företaget inget fel på smaken på dessa potatisar men de är inte bra att maskinskala. Asterix är så där att skala men odlas inte i tillräcklig omfattning. Sava är den bästa sorten anser man, den har rätt form och är slät och därför blir spillet i skalningsprocessen mindre än med andra sorter. Sava är resistent mot bladmögel och odlas mer och mer av både konventionella och ekologiska odlare. Sommaren 2000 lyckades emellertid inte de ekolgiska odlingarna med Sava och därför har företaget nu svårt att få tag på rätt råvara. Man förser idag de gamla kunderna som vill ha ekologiskt med skalad

10 Svante Lindqvist Matildapotatis men man försöker inte skaffa nya kunder i nuläget. Andra viktiga kvalitetsaspekter är att undvika mekaniska skador, grönfärgning, sjukdomar och maskstick. På företaget påpekar man betydelsen av att de ekologiska odlarna höjer kvaliteten på potatisen, det räcker inte att det är ekologiskt odlat, det måste var hög kvalitet ur alla synpunkter. I dagens läge blir den färdigskalade ekologiska potatisen orimligt dyr tycker man på företaget delvis beroende på att råvarukostnaden blir högre när spillet ökar. 5.7 Svenska Lantägg Ett privat företag som köper in ägg från äggproducenter, förpackar, distribuerar skalägg och även vidareförädlar ägg i form av äggmassa och äggpulver. Företaget har anläggningar i Hässleholm och Skara och köper in ägg från Hela södra Sverige. Sortiment: skalägg flytande heläggsmassa i 5kg och 10 kg bag-in-box heläggspulver Framtida planer: äggulemassa i bag-in-box äggvitemassa i bag-in-box Råvarutillgången är inget problem idag, tillgången på ekologiska ägg har ökat kraftigt de senaste åren. Att ställa om produktionsmetoderna är inget problem, man använder samma metoder, skillnaden är att man inte kan använda konserveringsmedel till den ekologiska äggmassan, därför blir hållbarheten kortare, 4 veckor istället för 3 månader. Små serier fördyrar produktionen något. Man är mycket positiva till projekt Näreko och satsar på de ekologiska produkterna. Det finns inga hinder att öka ekoförsäljningen bara man får täckning för sina kostnader 5.8 SQM Pork Skara Företaget slaktar och styckar grisar. Man uppger att samtliga styckningsdetaljer är lämpliga för storhushåll.

11 Svante Lindqvist Man räknar inte med att den kravgodkända slakten kostar mer än slakten av konventionella grisar. Vad kravreglerna framförallt går ut på är att djuren inte ska utsättas för stress under transporten till slakteriet och innan de avlivas. Det ställer krav både på byggnadernas utformning och på personalens uppförande. Själva styckningsmomentet skiljer inte när det gäller ekologiska grisar, det viktiga är att man särhåller det ekologiska köttet från det konventionella. På företaget uppger man att det finns gott om råvaror idag och att man även kan klara en ökning i efterfrågan. Enligt företaget är avräkningspriset på griskött för högt idag. 6 Diskussion Förädlingen av ekologiska livsmedel har ökat på senare år och många livsmedelsföretag har idag med dem i sitt sortiment. Volymerna är ännu så länge små men inköpsrutiner och produktionsprocesser finns färdiga om efterfrågan ökar. Nödvändigt är då också att råvarutillgången ökar framdeles. Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Möjligheterna är mycket stora, det är efterfrågan som styr, vill kunderna köpa ekologiskt och är beredda och betala ett merpris för detta kommer produkterna finnas på marknaden. Generellt kan man säga att de flesta tillverkningsprocesserna inte behöver ändras i någon större grad, vad som förekommer är att råvarorna inte alltid har samma sammansättning exempelvis att vetemjöl har lägre glutenhalt eller att Kravs regler inte tillåter vissa typer av konserveringsmedel. Några företag uppger att råvarutillgången är begränsad och att man därför inte kan satsa mer på ekologiska produkter. Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Den här undersökningen visar att företagen gärna säljer förädlade ekologiska livsmedel till storköken. Produkterna finns redan idag i viss utsträckning i företagens sortiment. Tillgången på ekologiska livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren. Ett relativt stort antal förädlade produkter för storkök finns också tillgängliga idag, även om volymerna inte är särskilt stora. Efterfrågan styr. Det är viktigt att ge tydliga signaler till marknaden, både vad det är man vill köpa och att man är långsiktigt intresserad.

12 Svante Lindqvist Många företag som verkar i regionen är positiva till strävan att förse kunderna med närodlade produkter. De mindre och medelstora företagen har ofta som en del av sin affärsidé att vara en lokal leverantör med de fördelar det innebär, de större företagen har svårare att leva upp till detta eftersom de köper in sina råvaror och säljer sina färdiga produkter över ett större område. Det är inget problem att hitta lokala leverantörer av livsmedel, däremot finns det hinder i de regler som styr den offentliga upphandlingen. Idag görs upphandlingen många gånger samordnat och det handlar då om stora volymer som lokala små förädlingsföretag kan ha svårt att erbjuda. Enligt lagen om offentlig upphandling får man inte dela upp en upphandling i mindre delar med syftet att komma under tröskelvärdet. Men att man delar upp en upphandling behöver inte betyda att man är ute efter att komma under tröskelvärdet. Orsaken kan vara att man vill gynna konkurrensen genom att ge flera mindre företag möjlighet att lägga anbud. Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Det har inte framkommit några entydiga önskemål från företagen om något nytt forum för att hålla kontakt med storkökskunderna. De flesta verkar vara nöjda med hur det fungerar idag. Många uttrycker sig positivt om tanken med projekt Näreko och den ökade exponering frågan får i samband med projektet. I Danmark har startats en ny hemsida på internet för att underlätta kontakten mellan säljare och köpare av ekologiska produkter, det kanske vore något för Västra Götaland. Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? Priserna ett företag tar ut till kunderna sätts inte bara på grundval av vad företaget har för kostnader, utan i hög utsträckning baseras de på vad marknaden tål. De flesta företagen tar ut de priser de anser sig behöva. I vissa fall säger de själva att priset till kunden är högt men det ändå går att sälja de volymer som är aktuella idag. I takt med att marknaden växer och företagen kan köra större serier kan tänkas att priserna kan sjunka, ökad konkurrens kan också leda till lägre priser. En del företag uttrycker att priset på de ekologiska råvarorna är för högt, samtidigt måste man ha förståelse för att lantbrukarna måste ha rimlig ersättning för sina produkter.

13 Svante Lindqvist Slutsats Marknaden för ekologiska förädlade livsmedel till storkök är i sin linda, men det finns en tydlig vilja hos företagen att tillgodose detta behov. Man måste vara medveten om är att det tar tid att bygga upp en marknad och att särskilt de ekologiska produkterna förutsätter en långsiktighet både hos odlarna och förädlingsföretagen. En hel del produkter finns idag så bollen ligger delvis hos kommuner och landsting att börja köpa dem. Det är viktigt att ge tydliga signaler till marknaden genom att: kräva ekologiskt odlat vid upphandling föra en dialog med livsmedelsföretagen och förklara vilka önskemål man har ha kontakt med odlarorganisationer om vilka grödor som efterfrågas m.m. visa att man långsiktigt intresserad De regler för upphandling som finns idag försvårar att man i stor skala aktivt kan välja lokala leverantörer. Det här arbetet är en ganska allmän översikt och bör kompletteras med mer specifika undersökningar på varje produktgrupp om man vill ha mer detaljerade svar.

14 Svante Lindqvist Referenser Näreko, (2000) en broschyr där projekt Näreko presenteras utgiven projekt Näreko, projektledare Kristina Sjöholm, Hushållningssällskapet box Vänersborg, Kravregler 2001(2000) utgivna av Krav, box 1940, Uppsala, Arla ost Götene, Lidköpingsvägen Götene, Nils Sandgren Böjabagarn Mikael Hedman Ekokött i Bohuslän AB, Lundby 1125, Varekil, Barbara Bauman Falköpings mejeri, Odengatan 6, Falköping, Uno Elofsson Gunnar Dafgård AB, Källby, Kerstin Hansson RK-Skaleri Dyrstensvägen 1, Uddevalla, Robert Karlsson Svenska Lantägg, Storsvängen Skara, Katarina Eriksson SQM Pork Skara, Filipdalsgatan 6, Skara, Janne Eriksson

15 Bilaga 1. Projekt Näreko Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närodlade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Livsmedel som förädlats på olika sätt för att underlätta tillagningen är en viktig del i produktionskökens inköpsbehov. Idag är utbudet av denna typ av varor begränsad om man vill köpa ekologiskt. Syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om hur företagen som förädlar livsmedel ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska produkter för storhushåll. Här följer några frågeställningar som skall undersökas: Vilka produkter finns på marknaden? Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? Frågor 1. Företagets namn. 2. Vilka produkter lämpliga för storhushåll tillverkar företaget idag? 3. Vilka produkter lämpliga för storhushåll tillverkar företaget ekologiskt idag? 4. Finns det planer på att utöka det ekologiska sortimentet? 5. Är det svårt att ställa om produktionsmetoderna så att de passar till ekologisk förädling?

16 6. Har ni problem att få tag på tillräckligt med råvaror idag? 7. Om produktionen ökar, kan ni då få tag på tillräckligt med råvaror? 8. Har råvarorna rätt kvalitet? 9. Har ni upparbetade kanaler idag att köpa in ekologiska råvaror? 10. Är priset på råvarorna rimligt? 11. Kostar den ekologiska förädlingen mycket mer än den konventionella? 12. Kan ni ta ut ett rimligt pris till kunden? 13. Ett av projekt Närekos syften är att öka användningen av närproducerade livsmedel, hur ställer ni er till ett sådant önskemål? 14. Fungerar kontakten med storkökskunderna bra eller hur skulle den kunna förbättras? 15. Övriga synpunkter?

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Mat, mat, mat? En fråga för WFD!

Mat, mat, mat? En fråga för WFD! SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNING I GÖTEBORG UTBILDNINGSDAGAR FÖR SKOLMÅLTIDSPERSONAL OCH PEDAGOGER Arrangör: Skolmatsakademin Endast text, bildmaterialet är borttaget. Helene.Wahlander@ped.gu.se Tel 031-786

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK Invägningen av ekologisk mjölk fortsatte att öka 2002 och var 13 % större än 2001. Den stora förändringen under året har varit en starkt ökad tillverkning av syrade produkter,

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS Sortimentslista höst/vinter 2015 NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM Delikatesserna under varumärket Martin Olsson

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 NAMN KLASS HANNA SUNDIN FA ANNA-KARIN SANDELL FB HANS RINGSTRÖM 3A, 5B ANDERS SAMUELSSON ÅR 4 BENGT NYSTRÖM ÅR 4 MATS LUNDBERG 5A CHRISTINA BRADLEY-IREMAN REKTOR ANDERS

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Matens klimatpåverkan en ej försumbar del av vår totala konsumtion

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

MATSEDEL V.47. Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde

MATSEDEL V.47. Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde MATSEDEL V.47 Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde Soppa Gulaschsoppa Tisdag Husman 1 Köttbullar & stuvade makaroner

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År Måndag Husman 1 Pasta Bolognese (Fullkornspasta) Husman 2 Gräddstuvad Pytt i panna serveras m. Rödbetor Vegetarisk Ouornfärs Bolognese Soppa Creme Vichosie Tisdag

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför

Läs mer

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? Beslutsfattare, upphandlare och måltidsexperter HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? ATT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAT Detta häfte har utarbetats för att stödja upphandling av närproducerade livsmedel

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor. Olle Ryegård, Agroidé AB 2012-10-02

Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor. Olle Ryegård, Agroidé AB 2012-10-02 Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor Olle Ryegård, Agroidé AB 2012-10-02 Inledning Agroidé AB har under juni till september 2012 på uppdrag

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. DalsSpira Mejeri AB. inför notering på

Inbjudan att teckna aktier i. DalsSpira Mejeri AB. inför notering på Inbjudan att teckna aktier i DalsSpira Mejeri AB inför notering på DalsSpira Mejeri erbjuder konsumenter ett hälsosamt alternativ av svenska get- och komjölksprodukter. Bolaget ska vara det själv klara

Läs mer

KRAV-äggmassa. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för hushållsvetenskap. En marknadsundersökning bland storhushåll i Västra Götalandsregionen

KRAV-äggmassa. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för hushållsvetenskap. En marknadsundersökning bland storhushåll i Västra Götalandsregionen GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för hushållsvetenskap KRAV-äggmassa En marknadsundersökning bland storhushåll i Västra Götalandsregionen Anna Cöster Gun Svensson Examensarbete 10 poäng Kostekonomprogrammet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminariets syfte var att ge kunskaper som kan underlätta för aktörer i kommuner och landsting

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Mervä rde med ekologiskt ko tt

Mervä rde med ekologiskt ko tt Seminarium och dialogmöte på Garveriet i Floda den 3 oktober 2012 Mervä rde med ekologiskt ko tt Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Vad ska vi äta? Elin Röös

Vad ska vi äta? Elin Röös Vad ska vi äta? Elin Röös Forskare på Sverige lantbruksuniversitet Även knuten till EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion University of Oxford Food Climate Research Network www.fcrn.org.uk

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Plan för hållbar upphandling

Plan för hållbar upphandling KS strategi 2014-09-01 Plan för hållbar upphandling - FORDON -TRANSPORTER -LIVSMEDEL KS strategi 2014-09-01 Framtagen 2013, beslutad i KF 2014-02-27 Treårsplan 2014-2016 Kostnadsberäknade åtgärder för

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling med siktet på en hållbar utveckling EEN TTIIDNI ING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 7 SEPTEMBER 2007 Gästskribenter: Lärande

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010 Framtidens Mat Ekologisk mat i restauranger - Attitydundersökning 2010 Sammanfattning sid 2 Inledning sid Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13 1 Sammanfattning Attitydundersökningen gjordes

Läs mer

Tema mat FAMILJER. 2012 08 21 Anna Wahlberg

Tema mat FAMILJER. 2012 08 21 Anna Wahlberg Tema mat FAMILJER 2012 08 21 Anna Wahlberg Dagordning 18.00 19.00 Föreläsning 19.00 19.20 Uppföljning Hemester & Livsstilsprofilen 19.20 19.50 Förbättra recepten 25% med Anna R 19.50 20.00 Paus 20.00 20.20

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer