I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål."

Transkript

1 Programkurser årskurs 2 Programkurser höstterminen Vegetabiliska livsmedel, 7,5 hp, YTHA40 Animaliska livsmedel, 7,5 hp, YTHA45 Livsmedelsteknik II, 7,5 hp, YTHA35 Produktionsplanering, 7,5 hp, YTHA55 Beskrivning av programkurserna Vegetabiliska livsmedel, 7,5 hp, YTHA40 t med kursen är att ge kunskap om odling, hantering och lagring av vegetabilier så att både färska och processade vegetabilier når konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön. I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål. I begreppet vegetabiliska livsmedel ingår frukt, bär, grönsaker, potatis, spannmål och alla produkter därav. Området är stort och viktigt och diskuteras ständigt i medierna; EHEC i sallat, shigella i hallon, fiberinnehållet i bröd, lågt GI i pasta, antioxidanter, ½-kg frukt och grönsaker om dagen, fettinnehållet i pommes frites, flygtransporterade sockerärtor från Kenya, KRAV vs konventionell odling, urkokta grönsaker, plastad gurka Kursen tar upp hela kedjan från odling, skörd, lagring, försäljning, tillagning och industriförädling fram till konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt. Kursen inleds med ett avsnitt om grönsaker, frukt och bär, därefter kommer potatis, ris, pasta och andra stärkelserika vegetabilier att diskuteras och avslutningsvis behandlas spannmål, bröd och övriga spannmålsprodukter. Kursen består av föreläsningar, laborationer, fördjupningsuppgifter och studiebesök. Böcker Jonsson, L et al. (2007). Livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (395 s) ISBN: Abrahamsson L et al.( 2006). Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber AB (464 s) ISBN: Sidorna 89 90, , , , , H. Thougaard m fl (2007). Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer, 2:a upplagan, sidorna Kompendier Furugren, B. Livsmedelskemi och matkunskap (2010). Vegetabilier. Ca 350 sidor. Finns att köpa vid kursstart. G. Molin. Livsmedelsmikrobiologi (1998). Sidorna samt Finns att köpa vid kursstart. Nilsson, H.(rev 2010). Kompendium i kommunikation. Kan tillhandahållas av programansvarig. Internet Marie Olsson, Kristina Mattsson (2003). Kvalitet på grönsaker och frukt, Jordbruksverket, Hans Lindmark (2002). Mikrobiologisk riskprofil för frukt och grönsaker, Livsmedelsverket, Fredlund et al (2009). Mögel och mykotoxiner i livsmedel. Livsmedelsverkets rapport 4, sidor.

2 l_och_mykotoxiner.pdf. Artiklar Artiklar till fördjupningsuppgifterna, se litteraturförteckningen till resp fördjupningsuppgift Artikelkompendium omfattande ca 50 sidor om aktuella frågeställningar vad gäller sambandet kost hälsa Referenslitteratur Blücher A (red) 2005 Functional foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (201 s) Lindeberg S Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur (265 s) Andersen, PE Livsmedelsteknologi 2, Vegetabiliska livsmedel. Lund: Studentlitteratur (464 s) Eva Jonsson (red) Våra livsmedelsråvaror. Stockholm: Utbildningsradion och Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN: Sidorna 50-67, 32-39, Finns att köpa av kursansvarig (132 s). Animaliska livsmedel, 7,5 hp, YTHA45 Animaliska livsmedel omfattar produktion av mjölk, ägg, kött och fisk. t med kursen är att ge kunskap för att såväl färska som industriförädlade produkter ska nå konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön I begreppet animaliska livsmedel ingår mjölk, ägg, kött, fisk och förädlade produkter av dessa. Kursen tar upp hela kedjan från uppfödning, industriförädling, annan vidareförädling, tillagning och konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt. Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter och studiebesök. Andersen, P: Livsmedelsteknologi 3. Studentlitteratur ISBN: Våra livsmedelsråvaror. Utbildningsradion och Sveriges lantbruksuniversitet 1993 ISBN: Dahlgren, Ö: Laga Mat - Hur gör man och varför. Liber utbildning ISBN: Furugren, B: Kompendium om Animalier. Molin, G: Livsmedelsmikrobiologi. Göran Molin Förlag AB ISBN: X Livsmedelsteknik II, 7,5 hp, YTHA35 t med kursen är att ge kunskap om de olika viktiga operationer och tekniker som används vid framställning av livsmedelsråvaror till färdig mat. Kursen ska ge kunskap om hur olika tillverkningslinjer ser ut vid produktion av livsmedel/mat inom livsmedelsindustrin men också hur mat i stor skala tillverkas i olika typer av storkök. Denna kurs bygger på den grundläggande värmelära som förmedlades i kursen Livsmedelsteknik I värmelära (YTHA30). I denna kurs kommer olika tillverkningslinjer för livsmedel att beskrivas, alltså råvarornas omvandling till färdig produkt. Tillverkningslinjerna kan vara kontinuerliga eller i batch och de kan vara öppna eller slutna. Varje

3 tillverkningslinje innehållet ett antal processer som brukar kallas enhetsoperationer. Exempel på enhetsoperationer är separering, sönderdelning, blandning, frysning, torkning och pastörisering. Kursen kommer att behandla de viktigaste enhetsoperationerna men kommer speciellt noga att jämföra olika metoder för torkning, pastörisering och sterilisering. Kursen kommer också att fokusera på tillverkningslinjer för produktion av färdig mat, antingen industriellt eller i storhushåll. Begrepp såsom sous vide, cook chill, vakuum och lagring i livsmedelsgas kommer att gås igenom liksom hur man på olika sätt kan förlänga hållbarheten på färdiga rätter genom t ex kylning, frysning, värmebehandling, lagring i modifierad atmosfär eller vakuum. Kursen kommer att innehålla ett laborativt moment där lagring i olika livsmedelsgaser jämförs med avseende på olika kvalitetsaspekter. Olika moment inom livsmedelsframställning/hantering är olika energikrävande. Kursen kommer att belysa detta faktum och också diskutera hur denna förbrukning kan påverkas. Jonsson Marklinder Nydahl Nylander Livsmedelsvetenskap. Studentlitteratur ISBN: Ekholm Fraenkel Hörbeck Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi för gymnasieskolan. Konvergenta HB ISBN: Aktuell debattbok. Vilken meddelas i samband med kursstart Kompendium i livsmedelsteknik, finns att köpa av kursansvarig vid kursstart Produktionsplanering och ledarrollen, 7,5 hp, YTHA55 Kursen syftar till att utifrån olika intressenters behov och krav planera, utrusta och organisera en produktionslinje inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang ge grundläggande kunskaper om grupp-, organisations- och ledarskapsteorier ge grundläggande kunskaper om de processer och strukturer, som kännetecknar individers, gruppers och organisationers handlingsmönster och funktionssätt Myndighetskontakter Bygg- livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning Ergonomi, buller och belysning Ritningsläsning med symboler, skalor m.m. Planläggnings- och byggprocessen samt programutveckling (System och kapacitet, verksamhet, lokaler utrustning och personal) Lean produktion, Miljöstyrning och Avfallshantering med återvinning Det förädlade livsmedlets betydelse som dimensionerande faktor. Produktionsplanlösning som förses med utrustning och inredning samt kontrollera att planlösningsförslaget innehåller alla krav i funktionsprogrammet. Jämförelse mellan olika projekteringar. Kravspecifikationer på utrustning och inredning Olika produktionshanteringssystem Mikrobiella kritiska punkter i produktionsplaneringen. Egenkontrollprogram Efter introduktion genomförs produktionsplaneringen som grupparbete i mindre grupper. Under projekttiden genomförs minst ett studiebesök. Livsmedelslagstiftningen Arbetsmiljölagstiftningen

4 Boverkets byggregler Kommunala renhållningsregler Bellgran, M: Produktionsutveckling: Utveckling och drift av produktionssystem. Studentlitteratur AB ISBN: Bergenståhl - Perborg: Kompendium i Industriell anläggningsteknik, LTH, Lund Bohgard, Mats (2005) Arbete - Människa - Teknik. Sverige Prevent Programkurser vårterminen Produktutveckling, 7,5 hp, YTHA50 Näringslära II, 7,5 hp, YTHF05 Examensarbete, 15 hp, YTHL01 Beskrivning av programkurserna Produktutveckling Förpackat och klart, 7,5 hp, YTHA50 t är att belysa hur innovationsarbete och produktutveckling inom olika typer av livsmedelsföretag går till. Hela kedjan från idé till färdig produkt ska belysas, allt från valet av råvaror till valet av förpackning och distribution, liksom olika hjälpmedel som produktutvecklaren kan använda för att optimera arbetet. t är också att träna studenten i att alltid väga in etik och miljö i produktutvecklingsarbetet. Att utveckla nya produkter och anpassa och förbättra gamla är nödvändigt för alla företag. För att vara framgångsrikt måste företaget tänka strategiskt och då krävs ett aktivt och kreativt innovationstänkande och produktutvecklingsarbete. Produktutveckling handlar mycket om att arbeta i projektgrupper bestående av olika kompetenser. För livsmedelsteknikern gäller att förstå vad som händer i livsmedlet om man ändrar i ett recept eller i en tillverkningsanvisning. Livsmedelsteknikern ska också kunna översätta nya trender och nya forskningsrön till nya produkter som går att tillverka effektivt, lagra och som når konsumenten med god kvalitet samtidigt som ett hållbart samhälle hela tiden tas i beaktande. För att effektivisera arbetet och säkerställa produktkvaliteten är sensorik ett användbart hjälpmedel, andra är genomtänkt försöksplanering och utvärdering av resultat. Böcker Albinsson et al. (2009) Sensoriska tillämpningar inom industrin. SIK-rapport 791. ISBN: Skåneländska Gastronomiska Akademiens Skriftserie, nummer 3 (2000) Våra drycker, Hermansson, P (sid ). Stockholm: Carlsson bokförlag. ISBN X om produktutveckling och marknadsundersökning tillkommer Artiklar Artikelkompendium tillhandahålles av kursansvarig vid kursstart Internet Internetadresser till myndigheter och branschföreträdare delas ut vid kursstart. Aktuell lagstiftning och vägledning till lagstiftningen rörande märkning och presentation av livsmedel, användandet av symboler, tillsatser samt förpackningsmaterial till livsmedel hämtas från Livsmedelsverkets hemsida Referenslitteratur Lundgren, Birgit. (1981) Handbok I sensorisk analys, SIK-rapport. Göteborg : Institutet för livsmedel och bioteknik. (198 s). ISBN

5 Näringslära II, 7,5 hp, YTHF05 t är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper om mat; råvaror, processade livsmedel och måltider och kopplingen till kostrelaterade sjukdomar, behov under livscykeln och kostvarianter. Kursens behandlar kost och hälsa i Sverige och världen. Ett fokus är på kunskapen om hur kända riskfaktorer för kostrelaterade sjukdomar såsom, metabolt syndrom, tarmsjukdomar, cancer och osteoporos, påverkas av maten, inkl functional foods som vi äter. I kursen tas också upp regler kring märkning och marknadsföring av hälsopåståenden. I avsnittet om matsedelsplanering ingår olika recepttekniker och gällande riktlinjer för måltider inom olika verksamheter. I grupparbete behandlas mat inom barnomsorg, skola samt för äldre sjuka. Flera specialkostområden såsom celiaki, laktosintolerans, allergier, kost och idrott mm. tas upp, både vad gäller bakgrund och vad som är viktigt att tänka på vid matsedelsplanering Abrahamsson L et al. Näringslära för högskolan. Liber AB 2006 ISBN: Blücher A (red) Functional foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap. Studentlitteratur 2005 ISBN: Formas Fokuserar, Forskare klargör - Myter om Maten. Formas 2004 ISBN: Artikelkompendium omfattande ca 50 sidor om aktuella frågeställningar vad gäller sambandet kost hälsa Material från slv. (Bra mat i förskolan, Bra mat i skolan, Mat och kostbehandling för äldre) Examensarbete, 15 hp, YTHL01 t med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som livsmedelstekniker, att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen, applicera dessa på en problemställning inom teknikområdet och självständigt lösa den på ett professionellt sätt. I examensarbetet ingår En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på svenska och engelska En presentation vid ett seminarium vid LTH Muntlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras Rapporten skall vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka innan seminariet. Seminariet får förläggas utanför terminstid om student, handledare och examinator är överens om detta. Det är önskvärt men inget krav att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan granskas av flera examensarbetare. Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas fastställs av handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär

6

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen Ett arbete inom ramen för regeringssatsningen med syfte att stärka den svenska livsmedelsindustrins

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Irina Dichenkova Självständigt arbete, Magisterprogrammet för livsmedelstillsyn, 15 hp Institutionen för Livsmedelsvetenskap Publikation

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Ersätter: 2011-08-25 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 2 Begrepp

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

16 Regionala Livsmedelsproducenter i Gävleborg - upplevda problem och möjligheter

16 Regionala Livsmedelsproducenter i Gävleborg - upplevda problem och möjligheter 16 Regionala Livsmedels i Gävleborg - upplevda problem och möjligheter En studie genomförd av F o U Center för Livsmedel 2011-2012 Producentbesöken har genomförts av: Anette Jonsäll och Ann-Kristin Forsberg,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Sida 1 av 10 2011-05-03 Dnr: Bilaga 19 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i mark- och vattensystem 120 hp Sida 2 av 10 Bilaga

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Resultaträkning 2006 2 LUNDS UNIVERSITET Balansräkning 2006 3 LUNDS UNIVERSITET Resultat per institution 2006 4 LUNDS UNIVERSITET Myndighetskapital dec 2006 5 LUNDS UNIVERSITET Externa

Läs mer

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER Ökar livskvalitet och hälsa samtidigt som de spar pengar åt samhället NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om dietister, kostvetare och nutritionister

Läs mer

Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel

Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel Svenska plattformen för ETP - Food for Life Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Vision 4 Bakgrund 5 Samhällets utveckling 5 Demografisk

Läs mer

Svinn i livsmedelskedjan. Möjligheter till minskade mängder

Svinn i livsmedelskedjan. Möjligheter till minskade mängder Svinn i livsmedelskedjan Möjligheter till minskade mängder rapport 5885 november 2008 Svinn i livsmedelskedjan Möjligheter till minskade mängder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152 Matens kvaliteter kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 4 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text Johan Beck-Friis, Åke Bruce,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer