Otr,t UTsTAILNINGSoRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Otr,t UTsTAILNINGSoRD"

Transkript

1 NoRr)rsK Mrisror.oc! , s. r 2 Otr,t UTsTAILNINGSoRD Ett nytt ordpar hiller pi att vinna insteg pi utstiillningsomridet. Det engelska curator och det derur avledda verbet curate tpptader numera som (curator) och ucurera, i samband med utstillningar av bildkonst (stavningen, fi.r man tro, f6r att undvika de i sammanhanget opassande associationerna till kurator och hurer). Ordbruket har antagligen samband med problem som uppstitt, ndr konceptkonst och installationer blivit allt vanligare fenomen. De utstillningsformer och hengningskonventioner som varit en sjilvklar del av konstintendenters kunnande ricker inte till for de nya uttrycksformerna - en ny beteckning fiir verkpresentationens regikonst har ansetts behovlig. Men en blick pi kultur- och naturhistoriska museer, som burit pi ett estetiskt arv frin konstmuseernas utstdllande, dock sedan lenge brutit med detta, kunde kanske ha varit till hjalp. Drr har de utstillningsansvariga utvecklat ett brett spektrum av nya utstillningsformer. Ibland har en producent haft hela ansvaret; allt vanligare har blivit att producenten tagit hjalp av arkitekt, formgivare, scenograf och andra specialister i ett samarbete dir det kan vara svirt att vdrdera berydelsen av de enskilda insatserna. Producenten har emellertid haft det slutliga ansvaret fdr den visuella helhetsgestaltningen. I fiireliggande (utstdllnings) nummer framgir att de nya orden ir pi vdg 6ver grdnsen till kulturhistoriska utstillningar. Si hdnvisar Mordhorxs och Jeuczr uppsats genomgiende till Berlin-utstillningens nkuratorern. Den faktiska komplexiteten i samspelet mellan olika kompetense r i ett utstellningslag belyses av Margareta Bergualb skrldrine av en ny utstillning i Lansmuseet Visternorrland, Hdrniisand. Hon pekar pi tre tolkningsvigar som Ir grundhggande i en historisk utst?illning - den teoretisk/vetenskapliga, den praxisorienterade och den konstnirliga/inlevelsegrundade. Alla tre miste beredas utrymme i utstdllningsgestaltningen. Angela Fussell skriver om en etnologisk utstdllning som genom integrationen med tillampad datorteknik ger en ny ansvarsf<irdelning mellan producent och tekniker. Och Ka{a Lindquist om konstniren som iscensdttare och den grdnsdverskridande berydelse som en konstndrs insats kan fi fiir en multidiscipliniir, situationsspecifik och dialog-

2 NoRl)rsK MusEOt.()(;l I inriktad museiutstiillning. Giista Salin slutlisen, visar hur en arkitekt kan forma rummer fiir arr styra ul srellningsrecept ionen. nbetraktade som utsagor dr det svirt att skilja pi museal fiirmedling och konstnlrligo, skriver Karja Lindqvist. Den avgdrande skillnaden mellan konstutstillningen och den historiska utstillningen dr dock det verifierbara korrelat i ett kallmaterial som den senare har. Rolf Gilbergberor detta i sin uppsats: nlngen udstilling er objektiv Jeg kan ikke lave om genstandene, men jeg kan trakke visse sider mere frem end andre. Jeg kan udelade og tilfoje alt efter mit forgodtbefindende., Och med texternas hjilp foga in dem i bestdmda f,iirstielseramar. Men vem bestimmer, eller med andra ord: nhvem ejer fortiden? Eller er det hvem ejer for tidenl, I konstutstillningen uppster uppenbarligen ocksi en rollosdkerhet - ir utstdllningsarrangiiren eller konstniren utstdllare? Problemet bertirdes av Vibeke Petersen i forra numret, nir hon skrev om utstlllningsarrangitren som utstellningens iscensdttare. Problemen har fhtt sin polemiska belysning i en tidningsdebatt omkring utstellningen Den starhe kaindzn, visad lcom-sommaren 1995 i Stavanger, nu pi bes,iik i Historiska museet i Stockholm. Utstillningens syn pi kvinnans fitrandrade stiillning i samhiillet som en ftiljd av kristendomens infiirande, har utsatts fdr fren kritik. (Det fiirflutna stiller ett antal spir till ftirfogande, och vi kan velja bland fragmenten tills vi flr en bild som passar oss. De d<jda kan inte springa efter oss och sdga att vi missfiirstitt demr, skriver en kritiker och menar att Historiska museet som utstdllningsarrang0r har fiirsummat sitt ansvar som garant fdr utstdllningens trovtrdighet: uhundratals skolklasser skall nu fosas mellan montrarna och lara sig av beskaftiga textskyltar att kristendomen har inneburit en katastrof fcjr kvinnan., De ansvariga producenterna, Inga Lundstrdm och Oddveig Folddy, fi;rsvarar sig med att - inom en institution som i dvrigt erbjuder en rik saklig redovisning - iust ude tillfilliga utstillningarna ger miijlighet till experimenterande tolkningar och tillspetsningaru. De kan dirigenom stimulera publikens intresse och engagemang. Men det dr wivelaktigt om infcirandet av de nya orden curator och curera gor situationen tydligare och inte bara bidrar till att skymma den grundliggande likheten mellan konstmuseers och historiska museers utstellningar. Per- Uno Agren

3 N()Rl)l\K MUsr,()r-o(it t l-ts FonvENS SEMANTIK _ EN TEORI OM DEN KULTURHISTORIS KE UDSTILLING Camilla Mordhorst og Kitte \X/agner Nielsen Den kuburhistoriske udxilling er en form med et historisk betinget indhold. Dette indhold m'i huratorene forholdr sig til i arbejdet med den enhebe udstilling for at undgd, at der opstdr modsigelsesfildn udtyk i den enhelte udstilling. Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte er et eksempel p'i en udstilling, der trods en hoj hualitet, rummer et sddant modsigelsesfildt udtryk. I ojebliklet kan man se en udstilling pi Deutsches Historisches Museum i Berlin, der hedder Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte. Aus den Sammlunsen des Deuuchen Historischen Mureumt lheref' ter forkortet tti Bilder und Zeugnisse)- Bilder und Zeugnissr er som titlen lyder, en udstilling af billeder og genstande fra den tyske historie illustreret ved h.ialp af museets egen samling. Det forste, udstillingsgasten stoder pi, er en tekst pi vaggen, der hanger pi vej op ad trappen til udstillingsarealer. Her kan man lase at: nudstillingen dakker perioden fra dc store immigrationer omkring ir 500 helr op ril genforeningen i Grundet pladsmangel har vi besluttet at udstille mange originale genstande pi bekostning af brugen af moderne medier. Alle gensrande er dog fulgt af en kommentar og samlet i klart adskilte afsnit. Vi er s;erligt interesserede i de europaiske aspekter ved den tyske historie., (l Concfue Guide 1993:3)' Formilet med udstillingen er altsi at skildre den tyske historie igennem mere end 1000 ir med srrlig vagt pi dens europeiske aspekter. Teksten viser ogsi, at originale billeder og genstande har haft hoj prioritet. Udstillingens tematiske indhold er dog kun en del af det samlede udtryk, som udstillingsgasten moder. Udstillingens form har ogsi betydning. I det praktiske arbejde med udstillinger synes det ibenbart, at en udstilling er er mode mellem formmassige overvejelser og videnskabelig refleksion. Det afspejler sig blandt andet ved, at arkitekter inddrages i udstillingsarbejder pi de stor museer. De formmassige overvejelser savner imidlertid besreber. Denne artikel er et forsog pi at italisatte formens betydning iarbejdet med udstillinger pi det kulturhistoriske museum. Bilder und Zeugnisse er et godt eksempel, fordi den bide viser den hyppigst anvendte form pi de kulturhistoriske museer og samtidig - i

4 CAMIr l.a MoRotloRsr & Klrrl \v'acntir NIFI-stN kraft af et formmessigt brud - viser formens begrensning. UDSTI LLINGENS OPBYGNING Udstillingen fremstiller den ryske historie som en udviklingshistorie, der starter med en middelalderrustning og slutter med fotografier og bannere fra genforeningen i Imellem disse genstande bevager man sig igennem et 2500 kvadratmeter udstillingsareal fordelt pi 38 rum. I den venstre flaj gfu man fra det 6. irhundrede til det 17. irhundrede. Det vil sige historisk bevager man sig fra middelalderens adelsmand, deres rusrninger og stigbojler, over reformationen og Luther, videre til rencssancens endrede menneske- og verdenssyn for at ende med 30-irs krigen, habsburgerne, osmannernes belejring af Vien i 1683 og den gryende borgerlighed. De n midterste r.va{lo1 Qum 14-29) strakker sie fra det 18. irhundrede til begyndelsen af der 20. nrhundrede startende med oplysningstiden og Goethefamiliens 6 spisestole, videre til den franske revolution og Napoleonskrigene, den tidlige indusuialisering, 1848-revolutionen, de store emigrationer og Tysklands forfatning i Flojen ender med et rum om Bismarck, et om arbe.jderbevagelsens opkomst, to om Kejser 'lfilliam d. II og tysk verdenspolitik, for til sidst i rum 29, der glider over i den sidste f1oi, at give en fremstilling af 1. verdenskrig. Den sidste floj handler derfor udelukkende om det 20. irhundrede, det vil sige om $Teimarrepublikken, tyvernes stumfilm og Bauhaus-arkitektur, begyndelsen af Nazi-regimet og Hitler, over 2. verdenskrig for til slut og kold-krigs-symbolsk at spaltes i to afdelinger, rum 37 og 38, der handler om henholdsvis Den Foderale Republik Tyskland og Den Ty k. Demokratiske Republik. Nir vi remser rummenes emner op, er det for at illustrere, i hvor hoj grad udstillingen er underlagt den kronologiske orden. Den logiske folge af denne ordensform er, at historien opleves og fremstilles som en sammenhanqende snarere end en sammensat historie. ben ene begivenhed afloser den anden idn lang rakkefolge. Man vil se reformationen i sammenhrng med de store opdagelsesrejser, man vil opleve oplysningstiden som en forlober for den tidlige industrialisering, og man vil automatisk forsti Ve imarrepublikkens inflationskrise som forklaringen pi Naziregimets opstien, nir man vandrer igennem Bilder und Zeugnisv. Den brudtankning, som eksempelvis ligger bag den franske iddhistoriker, Michel Foucaults historiesyn, kan udstillingen ikke formidle. Den kronologiske orden rummer derfor et helt bestemt indhold, der udelukker andre mider at opfatte historien pi. Man kan i ovriet ikke lade vare at bide marke i, at selrr-om udstillingen hedder Bilder und Zeugnisse der Deatschen Geschichte, handler hovedparten af udstillingen om det 18., 19. og 20. irhundrede. Det fremgir af udstillingens rumfordeling, der viser, at kun 1/3 del af rummene er viet til oerioden for det 18. irhundrede. Det hanger igen sammen med samlingen, og det faktum at museet har flere genstande dateret efter det 18. irhundrede. Men sporgsmilet er, om denne fordeling ikke ogsi bidrager med en udviklingstankegangi Kommer udstillingen ikke indirekte til at fortzlle os, at for det 18. erhundrede var verden relativ enkel og let at

5 I t.j.t 3a I I :rri:l. I'i,tt ol tt ttt/'tillitt, 0 ]/l'nli.ti.tn'\ lt.tltnl: lll ] i.[tn''\itttt!o!ttl. 'Af l tttt'tulll )]1 't/t1] Eio j'.\lirrtlairtrli)ttrtli,ttt,ttt"rtl)itllib!t4tr.q(t6lurtlrtl;tn.q,/u\v1tt]1t00,.i)t.\taltttl)tr l:ni iigjalli14tk.litc )]hllllnllnrlh,ltllbr'qi()'alt it4!i,',tlt./t,,/'ltrctll$ols./.ii jll)'hi/j'j\'t1lv''lt,'i.7itl'\ath:tn]'j' arockrhllttl 'i'll.iu rh]i'!5'i:u4unl,lau Ll'llutl.!:lt / )u1t' '/lekl/tllik/(j'i)ith'al:uilllt ttlo/lion t 8. B rgerliclr lgltrr I e. /trr/tt lrla:trialisicrung )0. "Vtnur: ) /. I)it Ranlttion t'ott L9 i,9 L.4tri ultnlorng 2.1. Natiotttllat rj:un,:< ttnl llijtgrtinduq )1. Ih lti:rnrtrl:rtith 25. lndusnitnatiot )6. A?itelb 'eu]u.)7 t)i. t'il/)h,;nit' tu (;tl\l4i )8. /) t\t tu \n hlal;tlk )9. Ittottt ll\'ltl'riry i0 l)it Rrto/ttiot t9 t,eit,) t]t// li il)i;nst dt Vetnutrtr ltttnlli/t.j 1. tq/nr ltr ) tr ktu.t) trr }::llt1tt1tl\ 1',nartl1?Lltl,lt[ijl)itN.\Di[ it1l )1'1)o1uitt w1tiri<.}1'bt:ttzung'ztttttllr/1l/ltl i,tit.q 36 Dir,rl,tuLr j: Itit lhu/t:n1,rtbli* ltit l)l)ll beskrivet Dct l(r. irrhtrndrcck var biret af rcformationens puritanistiskc og kropsfc,rn;r:gtende protestartcr, rrrens dct 17. irhundrede var stlrct af cn clekadent adel, clcr 1:lrirnaert var opraelet af krig, solvroj og h:ruckun:it. Eftcr det 18. :irhundrcdc derimocl, bliver verden langt rnere kornpliceret, hvorfrrr clct nodvcndigvis [r:l krirvc nrcrc

6 CAMILI,A MORDHoR5T & KITTD VA(;NER NIELSEN O rigi na le gens tan de sp i l- ler en central rolle i udstillingen. En undtagtbe et dog denne globusfa 1892, som er en efcrligning afn ghbus dzn Amciha fa 1492 Cobmb* opdagede fu'n nyc wrdcnsdel Ghbatsen er et eksenpel pl, at genstandene fort ogfcmmen er udulgt for at illustrere cit'ilisationshistoicn snarere end deres egen h*torie. plads at skulle forklare og skitsere den. Nir den pladsmassige prioritering ikke stoder udstillingsgast n mere, skyldes det, at er vi fra historiebogerne - hvad enten de kunsthistoriske eller kulturhistoriske - vant til, at skildringen bliver mere og

7 F()RN1 r,ns siman ttk mere detaljeret, jo tattere vi kommer pi vores egen tid. At det er blevet en vane, rndrer dog ikke ved, at vanen er udtryk for et bestemt historiesyn, der viser historien som en bevagelse fra det enkle til det komplice rede MENNESKET I CENTRUM Alle genstande og billeder i udstillingen refererer til menneskets historie, hvorfor den udviklingshistorie, som Bilder und Zeugnisse fortaller, kan betragtes som en civilisationshistorie. Billederne og genstandene forer tilbage til menneskeliv, der har haft betydning set i et historisk perspektiv I den forstand er Bilder und Zeugnisse en antropocentrisk udstilling. Det er dens andet formmassige trak. Antropocentrismen mi v:ere grunden til, at udstillerne velger at gi pi kompromis med onsket om kun at udstille originale genstande. En af genxand,ene i Bilrler und Zeugnisse er nemlig en kopi. Det drejer sig om en globus oprindeligt fremstillet i 1492, det vil sige irstallet for Colombus' opdagelse af Amerika, som derfor af gode grunde ikke er tegner ind pi globussen. At globussen er med pi udstillingen, selvom den faktisk er en kopi af en globus fra det 15. irhundrede fremstillet i 1892 mi skyldes, at den er et enesteende eksempel pl, hvordan de store opdagelsesrejser forandrede menneskets syn pi verden. Selvom prioriteringen af den autentiske genstand ekspliciteres i udstillingens indledningstekst, mi dette onske vige til fordel for skildringen af civilisationens udvikling i forbindelse med denne genstand. Det antropocentriske kommer ogsi til udtryk i overvejelserne omkring inddragelse af billedkunst i udstillingen. Billed- erne er naturligvis, ligesom genstandene, kun med i udstillingen i den udstrakning, de beretter om historiske personer og begivenheder. I kataloget trl Bilder und Zeugnisse skriver lederen af Deutsches Historisches Museum, Christoph Stiilzl, at: ufra begyndelsen har vi valgt at inddrage kunswarker, der reflekterer historien, si som portratter, begi"enheds- eller situarionsmale rier og billedpropaganda.' (Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte )' Stsrstedelen af billederne i udstillingen er portratter, og et af dem er Lu-cas Cranachs billede af Martin Luther. Kunsthistorikere har begradt, at det blev Cranach og ikke Albrecht Diirer, som portrrtterede de protesrantiske foregangsmand i 1500-tallet (The Oxford Comoanion to Art 1970: 289). Men i denne iammenhang er billedets kunstneriske verdi langt mindre betydningsfuldt end dets kultu rh isto riske verdi. DeL vigrige er, at billederne med deres protestantiske ikonografi bide fortaller om reformationen og om de personer, som startede den, Det samme gor sig galdende med hensyn til genstandene. Nir Goe the -familie ns stole er med pi udstillingen, skyldes det ikke kun, at de forteller om de engelske snedkeres indflydelse pi tysk mobelkunst. Stolene er selvfolgelig inreressante, fordi forfatteren til Den unge W'erthers lideber angiveligt har indtaget sin middagsmad fra en af dem. Det, de brrer vidne om i sig selv, det vil sige det materiale de er g.;ort af, er ikke i sig selv interessant. Der er ogsi genstande, som ikke viser tilbage til en specifik person, men som til gengald beretter om civilisationens udvikling gennem tiden i almindelighed. Dette er for eksempel tilfeldet med rejsekuffer-

8 CAMIt.LA M()Rl)HoRsr' & Kl'r'tE WA(iNtR Nlt-Ls[-N Gaethe-lhmiliens tole er med, fordi de henuiset til den beromte tlrhe forftxer. De henuier med andre ord til en hi*orish samnenhang som liger ad ouzr dem selu - ud ouer huad deres materialitet og udformning han eksen phfiere. Stolene er siledet ligeson re:ten afud:tillingens genstande anderlagt en antropoccntn'm?. ten med sslvbestik, der vidner om adelens rigdom og overflod i barokken, ligesom erindringskopperne fra 1800-tallet kan betette om en gryende borgerkultur. I den forstand er gensrandene sekundare iforhold til det orimare. som er menneskelivets udvikling. NATIONEN TYSKLAND Bilder und Zeugnisw er allerede narionalr afgranset pe grund af det overordnede tema, som er Tysklands historie. Det beryder i ovrigt, at Tysklands historie skrives tilbage til den tidlige middelalder, hvilket er ganske pudsigt, eftersom man pe udstillingen belares om. at Tyskland rom narion forst bliver dannet i slutnineen af 1860'erne. For da eksisrerede Ty-skland ikke. I stedet fandtes mange forskellige frrstendommer, der konstant li i krig med hinanden. At udstillerne har onsket at lagge sarlig vrgt pi de europaiske aspekter ved Tysklands historie andrer ikke ved formens nationale afgrcnsning. For selvom et helt rum er viet til de ostrigske habsburgere og flere rum til den franske revolution, vedbliver de netop kun at vare aspekter, hvis opgave det er at belyse den tyske historie.

9 T.ORMIN5 5 F MA N'I'IK EN VELKENDT HISTORIEFREMSTILLING Derudover er Bilder und Zeugnisse indbegrebet af en belarende udstilling. Den minder n&rmest om en traditionel historiebog, hvor kapitlerne blot er lavet om til rum og teksterne om til billeder og genstande. Tankegangen er den samme. Historien r dn lang kontinuitetshistorie, hvor den ene begivenhed afloser den anden. Vi fir historien serv r t fra middelalderrustningen og fremefter til 1990'ernes genforenede Tyskland. Her spiller teksterne en vigtig rolle. Eftersom billeder og genstande ikke ved egen hjalp kan berette om den tyske historie, er det nodvendigt med frldestgorende kommentarer for at skabe den sammenheng, genstandene og billederne kun er fragmenter af- Bilder und Zeugnise er derfor en.rekst-udsrilling, i klassisk forstand. Hvert af de 38 rum har Udstillingen giuer nindeher om en opbyggelig historirbog ouer nationen -.fra nlddelahlerruttningen til l 990'ernts gcn/it renede Tyslzk nd.

10 C{VILLA MiIRI)HURJ I & KIIIL \VA(;NLR NlII.\I:N 10 n storre tekstdlanche, De er desuden trykt i udstillingsguiden, slledes at g sten har mulighed for at lase dem bide undervejs i udstillingen og bagefter. At udstillerne mener, teksterne er vigtige for forstielsen af udstillingen fremgir desuden af den indledende tekst, hvor der nevnes, at hvert rum folges af en kommentar. DET SORTE RUM Endelig kan man sige, x Bildcr und Zeugzlsr tilstreber objektivitet. Man flr ikke pi noget tidspunkt at vide, hvem som stir bag udstillingen, og nesten alle steder er de fortolkende elementer bevidst afdempede. Det kommer blandt andet til udtryk i den beige nuance, som alle rum, pi ner dt enkelt, er holdt i. Denne farve mi vere valgt, fordi den er si neutral, at man knap nok opdager den. Der er siledes ikke haftet oogen fortolkende farvekommentar pi de enkelte billeder og genstande. Og si dog. I slutningen af udstillingen mellem rum 34 og 35, trader man pludselig ind i et kulsort afsnit kun oplyst af nogle fl hangespots. Det er ca. 20 kvadratmeter storr, har nedsanket loft og virker derfor temmelig klaustrofobis[ og indelukket i forhold til det resterende areal. Der er med andre ord tale om et radikalt brud med resten af udstillineens formsprog. Arsagen mi findes i der erine. afsnittet omhandler, nemlig kzjejren Auschwitz-Birkenau og Holocaust. Da kuratorene er kommer ril dette - ja netop sorte - kaoirel i der 20. irhundredes hisrorie, har dit ibenbart ikke veret mulist at fortsatte i samme stilleie. Kurarorene-har ikke kunnet behandle hngedragterne, deportationspapirene, billeddokumenterne, jodestjernerne og armbindene pi samme mide som udstillingens ovrige genstande. De har ikke kunnet hange dem op pi den beigefarvede vag uden samtidig at pihefte en mere personlig kommentar til dette stadigt lige uforstielige massemord. At det netop er dette emne, som tvinger kuratorene ud iet brud med resten af udstillingens formsprog, er neppe nogen tilfaldighed. Tyske filosoffer og historikere har diskuteret formidlinsen af udie Endldsung,, siden den fandr sted. for hvordan beskriver man en begivenhed, der er si grusom og absurd, at den undslipper enhver menneskelig fatteevne? Hvordan forholder man sig til denne umenneskelige del af nyere tids historie? Det er et tema, der i Tyskland gir under begrebet nvergangenheirsbeweltigungo (overvindelse af fortiden), og som alle tyske intellektuelle har mittet forholde sig til siden krigen. Masseudryddelsen af joder, sigojnere, homoseksuelle og kommunister, som fandt sted under 2. verdenskrig, er i folge de tyske filosoffer Theodor Adorno og Max Horkheimer netop produktet af den ho.jeste rationalitet. Derfor kan det realistiske formsprog, som har denne rationalitet som forudsatning. ik-ke rumme erfaringen om Auschwitz. Eller som Adorno formulerer det i forbindelse med forsvaret for dramatikeren Samuel Becketts absurde teater; ovrkelighedens absurditet krever en form, som river den realistiske facade i stykker.>(adorno 197 l: 595)3 Det mi ogsl vare forklaringen pi, at kuratorene i denne forbindelse har bedt den tidligere kz-fange M. Stobierski om at fremstille en kridhvid gipsmodel af Det hulsorte afnit om holocaust er et ndibab btud med resten af udvillingens.fbrmsprog.

11 F()R\ltN\ \t:i!1a:_ t tk ll

12 CAMTLLA MoRoHORs-r' & KlrrE WAcNER N it.sln 12 Stobiershi model til oenstre i billedet er en gibendt htxstneri& fortolhning afkrematorie II i Austhwitz lauet mcd hcnblik pi at bliue udstillet pd museam. Modellcx bryder fileda ned princippet om hun at dstitle aatent * he, h bto ri:le qe ns ta nde. Krematorie II i Auschwitz svarende til to andre modeller fra henholdsvis 1946 oe 1989, hvoraf sidstn vnre blev laver tii Holocaust Museum i Washington. Det opsigtsv kkende ved denne model, som frlder over halvdelen af rummer, er, at den ikke er en autentisk, historisk genstand. Den hvide gipsmodel er alene fremsrillet med henblik oi at blive udstillet. Noget tydei i ovrigt pit, at dette rum er blevet planlagt i sidste ojeblik, da det ikke er tegnet ind iudstillingens oversig$plan. Den opsigtsvrkkende gipsmodel er heller ikke med i kataloget. Uanset omstandighederne bag dette rum, peger bruddet dog pi en problematik, som falder tilbage pi resten af udstillingen. For hvorfor skal alle de andre krige og grusomheder, som har fundet sted i lobet'af Tysklands historie, ikke ogsl have en fortolkende kommentar med pi vejen. Er det lettere ar forsri 'Weimarrepublikkens hungersnod, Napo- Ieonskrigene og Wiens belejring end 2. verdenskrig? Hvorfor skulle vzggene i rumm t om 30 irs-krigen ikke vare rode, og hvorfor skulle Cranachs billede af Luther ikke hange pi bli vegge, nir Stobierskis model skal prasenteres mod en

13 Enhver udstilling kan betragtes som et udtryk. De fleste udstillinger pi de kulturhistoriske museer har en bestemt form. Denne form kalder vi den huburhistorishe udstilling. Fotmen er imidlertid hverken neutral eller vardifri. Den er historisk forankret i et bestemt indhold. Det betyder, at en form ikke kan udsige et hvilket som helst indhold, fordi formen selv er baerer af et indhold. Formens historiske indhold afstikker siledes rammerne for dens udsif orml.ns siman't lk sort baggrund? Bilder und Zeugmre bliver os svar skyldig. FORMENS SEMANTIK Vi mener, ar det brud, som finder sted i udstillingen, mi ses som en folge af, at formen er blevet en begransning for det indhold, som kuratorene onsker at formidle. Denne pistand fortjener nok en uddybende teoretisk kommentar. Udgangspunktet er, at et udtryk har en form og et indhold. Det er hort for. Tesen er imidlertid, at udtrykkets form i sig selv har et indhold. Dermed opstir to indholdsbegreber, som ikke nodvendigvis er identiske. Det kan skiseres som pi figur 1:,/\./\ Fo11n //' /r' Indhold -- -' Udtryk Indhold mulie konflikt gelse. Det er med andre ord uores teori, at 2en kuhurhistoritke udstilling bsr anshues som en form med et historisk betinget indhold. Vi bar haldt det teorien om formens semantik, Vores forstielsen af begrebet uformo er inspireret af Theorie des modernen Dramas af den tyske litterat Peter Szondi (Szondi 1959). En afgorende pointe i Szondis teori om formen er, at den er et nbundfaldet' indhold.o Det vil sige, at en form kan betragtes som en strukturel aflejring af en given periodes tankemide. Som en sandbund dannet af fritflydende ideer i tiden, der efterhinden er faldet til bunds pi en ganske bestemt mide i et fast forankret msnster. Szondi udviklede sin teori pi baggrund af en analyse af det moderne drama. Han piviste, hvorledes det moderne drama som form blev en reel begransning for en rrkke dramariker. o.krittg irhundredeskiftet, fordi de ville formidle et indhold, der var i direkte konflikt med den form, de betjente sig af. Vi mener at se en lignende konflikt indenfor muser.,msuerdinett i dag. Ligesom det moderne drama kan den kulturhistoriske udstilling betragtes som en form, hvis bundfaldede indhold er blevet en gedigen spzndetroje for en rekke kuratorer i dag. Det barer Bilder und Zeugnisse blandt andet vidne om. Nir vi har fundet, at Bilder und Zugnirse er en sarlig interessant udstilling, si skvldes det. at formens karakteristika forst treder frem i det oieblik, de bliver en begrensning for det indhold, der onskes formidlet. Det er forst idet ojeblik, at kuratorene vil behandle et emne, der ligger uden for formens rammer, ar man opdager, at den kulturhistoriske udstilling i sig selv er en form. Det betyder ikke, at t3

14 C v r r-l.a MoRl)H()Rst' & Krrrl VA(;N E R NrErsIN l4 formen kun bor analyseres dir, hvor den er i konflikt med indholdet. Tvzrtimod vil vi gerne sli fast, at formen altid er tilstede som en ramme og derfor altid bor vere genstand for refleksion i udstillingsarbejdet - ja i et hvilket som helst formidlingsarbejde. Men det er ud af konflikten, at erkendelsen om formens semantik udspringer. Essentielt for detre formbegreb er altsi, at en given form altid er barer af et historisk bestemt indhold. For at forsti den kulturhistoriske udstillings indhold mi vi derfor tilbage til dens opkomst og finde de tanker i tiden, som blev bundfaldet som en form. DEN KULTURHISTORISKE UDSTILLINGS INDHOLD Den kulturhistoriske udstilling er er produkt af det 19. irhundrede. Den er en afspejling af tidens fundamentale tankemide og erkendelser, hvilket Foucault isit vark Les mots et les choses (Foucauk 1966), har beskrevet som "der moderne epistemu. Derudoyer mener vi, at en rakke trak ved den kulturhistoriske udstilling mi tilskrives en bestemt institutionshistorie, der igen hanger samme n med 1800-tallets nationalromantiske stromninger. Den kulturhisroriske udsrilling som form kan beskrives ved hjalp af fem kendetegn: Den er ordnet kronologisk, antropocentrisk, tilstrabt objektiv, nationalt afgranset og belarende. l- Den hronologishe orden I Lets ruots et ht choset viser Foucault, hvorledes et afgorende brud i tenkemiden finder sted omkring De r kommer helt nye principper for at organisere empirien og tanke ration lt pe. Der er med andre ord tale om en vidensomveltning, hvor et nyt epistem afloser et gammelt. Foucault kalder det skiftet fra det klassiske epistem, som var geldende i 1700-tallet til det moderne epistem, der stadig hersker i dag. Det moderne epistem er forst og fremmest kendetegnet ved en kolossal interesse for historien. Al videnskab bliver i en vis forstand til historievidenskab, fordi aldng underlegges den historiske udvikling: Viden om tingene bliver til viden om deres historie, deres indre udvikline. Den k-ulturhistoriske udstilline kan ses som et resulrat af denne nye intiresse for altings historiske ophav og udvikling. Den historiske udvikling lader sig imidlertid kun vanskeligt formidle i udstillingsme diet, fordi det er statisk. Losningen bliver den kronologiske ofden. For ved at opstille tingene kronologisk. bliver der, som i Bilder und Zeugnisse, muligt for udstillingsgrsten at indluse en tingen s udviklingshistorie i udstillingen. Kronologien er i ovrigt ikke kun et kendetegn ved den kulturhistoriske udstilling. Den er udtryk for si grundlaggende en tenkemide, ar vi dirligt kan forestille os en historisk orden, der ikke er kronologisk. Derfor har vi ogsi svart ved at fe oje pe kronologien som dt ordensprincip ud af andre mulige ordensprincipper. Den alfabetiske orden er for eksempel ogsi et ordensprincip, men der forekommer os at vare en absurd mide at forsti fortiden pi. Fra og med det moderne epistem kan fortiden kun skildres ved hjrlp af en kronologisk orden. 2. Antotocentrisrne En anden v sentlig pointe i Zrr mots et les choses et, at i 1800-tallet bliver mennesket

15 F()RMI,Ns sf NtANt tk det centrale midtpunkt inden for videntkaben. Den intense videnrkabelige interesse for mennesket affoder humanvidenskabernes fremkomst fra begyndelsen af det 19. irhundrede. Fra da af indtager mennesket den dobbelrbundne position som bide nysgerrigt subjekt og analyseobjekt for viden, hvilket slir en grundlaggende subjektivistisk tone an. Det er sidan, man mi forsti Foucault, nir han skriver: oar for slutningen af det 18. irhundrede eksisterede mennesket ikkeo (Foucault 1966: 319).' Eller rettere sagt, mennesket spillede ikke nogen rolle i den videnskabelige proces. Videnskaben var havet over menneskene. I det moderne epistem bliver det omvendt. Her indtager mennesket den centrale og ypperste plads, hvilket ige n hrnger sammen med de n udviklingsbaserede historieteori, der placerer mennesket overst pi den evolutionare trappestige. Den kulturhistoriske udstilling spejler denne intensive interesse for mennesket, hvilket fremgir med al tydelighed i udstillingen Bilder und Zeugnisse. Her er genstandene struktureret i forhold til menneskenes historie, ikke i forhold til deres egen historie. I den forstand t.jener de bare som illustrationer til noget andet, nemlig civilisarionshistorien. Genstandene er opstillet, si de overordnet set kan fortalle om fortidens menneske, der nu er forsvundet. Derfor spiller teksten i Bilder und Zeugzrgr en helt central rolle. Teksten alene kan skabe sammenhengen mellem de historiske genstande og livet i fortiden. 3. Objehtiuiteten Det moderne epistems fokusering pi mennesket bliver dog samtidig et videnskabeligt problem, fordi mennesket pi dn gang bliver subjekt og objekt for viden. Det studerer sig selv, hvilket medforer, at det bliver bevidst om sin egen forstyrrende tilst dev relse i den videnskabelige proces. Den kulturhistoriske udstilling indskriver sig ividenskaben ved, at det er menneskets udviklingshistorie, som skal fremstilles. I trid med det moderne epistem tilstraber den objektivitet. Det udmynrer sig i et forsog pi at retouchere den menneskelige fortolkning i den kulturhistoriske udstilling. I Bilder und Zeugnisse fremgs,r det derfor ikke, hvem det er, der stir bag udstillingen. Kuratoren er usynlig. I teksterne tales der kun pi vegne af videnskaben; ogsi ddr er det fortolkende subjekt fraverende. Netop dette formmassige krav bliver starkt begrrnsende for udstillingens kuratorer, hvilket viser sig som en konflikt imellem det sorte rum og resten af udstillingens formsprog. 4. Dcn nationale afgrentning Den kulturhistoriske udsrilling viser 1800-tallets nationalromantiske stromninger ved at v re nationalt afgrenset. Det er den enkelte nations udvikling, som danner rammen. Det medforer, at den tyske nation i Bilder und Zeugm.re skrives tilbage til middelalderen og fores helt frem til i dag som en naturgiven afgransning. Europaiske aspekter kan godt inddrages, som tilfaldet er i Bilder und Zeugnisse, men det bliver netop altid kun aspekter af det nationale..5. Det belerende I folge det nationalromantiske dannelsesbegreb bor nationen besti af dannede borgere, hvorfor det er nationens opgave at belare folket. Af samme grund er det forst med 1800-tallets begyndelse, at udstilling 15

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Två metodböcker i fokus

Två metodböcker i fokus Medie- och kommunikationsforskningens metoder och metodologi. FSMKs symposium 2004 Diskussion Två metodböcker i fokus Metodebok for mediefag Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog & Leif Ove Larsen

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING Rune Pettersson RAPPORT 181 BILDMANIPULERING Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 2 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

Musik är mycket mer än bara musik

Musik är mycket mer än bara musik Intervju av Gro Trondalen och Lars Ole Bonde Musik är mycket mer än bara musik Samtal med Alf Gabrielsson Alf Gabrielsson (f. 1936) er en af Nordens mest internationalt kendte og anerkendte musikforskere.

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

tema Det sitter i väggarna SID 27 67

tema Det sitter i väggarna SID 27 67 tema IRINALAND OVER THE BALKANS, BLANDTEKNIK, ROM 1969. BILDEN ÄR BESKUREN. HUNDERTWASSER ARCHIVE,WIEN. Det sitter i väggarna Miljön har stor betydelse för lärande. Det vet alla. Ändå kommer ofta den fysiska

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Islandsk skolehistorie 1880-2007 599

Islandsk skolehistorie 1880-2007 599 598 Anmeldelser spørgsmål var hans nederlag dog ikke så meget betinget af, at der ikke var flertal for ideen, som af, at de fleste fandt det for småt til, at det ligefrem skulle noteres i grundloven. Der

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Att göra sig gällande

Att göra sig gällande Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer Anna Olausson Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå 2012 Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete, nr 44 Distribution: Institutionen

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010

Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Predikan under mässan den 14 maj 2010 Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Denna Mässas läsningar - speciellt valda för detta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer