Otr,t UTsTAILNINGSoRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Otr,t UTsTAILNINGSoRD"

Transkript

1 NoRr)rsK Mrisror.oc! , s. r 2 Otr,t UTsTAILNINGSoRD Ett nytt ordpar hiller pi att vinna insteg pi utstiillningsomridet. Det engelska curator och det derur avledda verbet curate tpptader numera som (curator) och ucurera, i samband med utstillningar av bildkonst (stavningen, fi.r man tro, f6r att undvika de i sammanhanget opassande associationerna till kurator och hurer). Ordbruket har antagligen samband med problem som uppstitt, ndr konceptkonst och installationer blivit allt vanligare fenomen. De utstillningsformer och hengningskonventioner som varit en sjilvklar del av konstintendenters kunnande ricker inte till for de nya uttrycksformerna - en ny beteckning fiir verkpresentationens regikonst har ansetts behovlig. Men en blick pi kultur- och naturhistoriska museer, som burit pi ett estetiskt arv frin konstmuseernas utstdllande, dock sedan lenge brutit med detta, kunde kanske ha varit till hjalp. Drr har de utstillningsansvariga utvecklat ett brett spektrum av nya utstillningsformer. Ibland har en producent haft hela ansvaret; allt vanligare har blivit att producenten tagit hjalp av arkitekt, formgivare, scenograf och andra specialister i ett samarbete dir det kan vara svirt att vdrdera berydelsen av de enskilda insatserna. Producenten har emellertid haft det slutliga ansvaret fdr den visuella helhetsgestaltningen. I fiireliggande (utstdllnings) nummer framgir att de nya orden ir pi vdg 6ver grdnsen till kulturhistoriska utstillningar. Si hdnvisar Mordhorxs och Jeuczr uppsats genomgiende till Berlin-utstillningens nkuratorern. Den faktiska komplexiteten i samspelet mellan olika kompetense r i ett utstellningslag belyses av Margareta Bergualb skrldrine av en ny utstillning i Lansmuseet Visternorrland, Hdrniisand. Hon pekar pi tre tolkningsvigar som Ir grundhggande i en historisk utst?illning - den teoretisk/vetenskapliga, den praxisorienterade och den konstnirliga/inlevelsegrundade. Alla tre miste beredas utrymme i utstdllningsgestaltningen. Angela Fussell skriver om en etnologisk utstdllning som genom integrationen med tillampad datorteknik ger en ny ansvarsf<irdelning mellan producent och tekniker. Och Ka{a Lindquist om konstniren som iscensdttare och den grdnsdverskridande berydelse som en konstndrs insats kan fi fiir en multidiscipliniir, situationsspecifik och dialog-

2 NoRl)rsK MusEOt.()(;l I inriktad museiutstiillning. Giista Salin slutlisen, visar hur en arkitekt kan forma rummer fiir arr styra ul srellningsrecept ionen. nbetraktade som utsagor dr det svirt att skilja pi museal fiirmedling och konstnlrligo, skriver Karja Lindqvist. Den avgdrande skillnaden mellan konstutstillningen och den historiska utstillningen dr dock det verifierbara korrelat i ett kallmaterial som den senare har. Rolf Gilbergberor detta i sin uppsats: nlngen udstilling er objektiv Jeg kan ikke lave om genstandene, men jeg kan trakke visse sider mere frem end andre. Jeg kan udelade og tilfoje alt efter mit forgodtbefindende., Och med texternas hjilp foga in dem i bestdmda f,iirstielseramar. Men vem bestimmer, eller med andra ord: nhvem ejer fortiden? Eller er det hvem ejer for tidenl, I konstutstillningen uppster uppenbarligen ocksi en rollosdkerhet - ir utstdllningsarrangiiren eller konstniren utstdllare? Problemet bertirdes av Vibeke Petersen i forra numret, nir hon skrev om utstlllningsarrangitren som utstellningens iscensdttare. Problemen har fhtt sin polemiska belysning i en tidningsdebatt omkring utstellningen Den starhe kaindzn, visad lcom-sommaren 1995 i Stavanger, nu pi bes,iik i Historiska museet i Stockholm. Utstillningens syn pi kvinnans fitrandrade stiillning i samhiillet som en ftiljd av kristendomens infiirande, har utsatts fdr fren kritik. (Det fiirflutna stiller ett antal spir till ftirfogande, och vi kan velja bland fragmenten tills vi flr en bild som passar oss. De d<jda kan inte springa efter oss och sdga att vi missfiirstitt demr, skriver en kritiker och menar att Historiska museet som utstdllningsarrang0r har fiirsummat sitt ansvar som garant fdr utstdllningens trovtrdighet: uhundratals skolklasser skall nu fosas mellan montrarna och lara sig av beskaftiga textskyltar att kristendomen har inneburit en katastrof fcjr kvinnan., De ansvariga producenterna, Inga Lundstrdm och Oddveig Folddy, fi;rsvarar sig med att - inom en institution som i dvrigt erbjuder en rik saklig redovisning - iust ude tillfilliga utstillningarna ger miijlighet till experimenterande tolkningar och tillspetsningaru. De kan dirigenom stimulera publikens intresse och engagemang. Men det dr wivelaktigt om infcirandet av de nya orden curator och curera gor situationen tydligare och inte bara bidrar till att skymma den grundliggande likheten mellan konstmuseers och historiska museers utstellningar. Per- Uno Agren

3 N()Rl)l\K MUsr,()r-o(it t l-ts FonvENS SEMANTIK _ EN TEORI OM DEN KULTURHISTORIS KE UDSTILLING Camilla Mordhorst og Kitte \X/agner Nielsen Den kuburhistoriske udxilling er en form med et historisk betinget indhold. Dette indhold m'i huratorene forholdr sig til i arbejdet med den enhebe udstilling for at undgd, at der opstdr modsigelsesfildn udtyk i den enhelte udstilling. Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte er et eksempel p'i en udstilling, der trods en hoj hualitet, rummer et sddant modsigelsesfildt udtryk. I ojebliklet kan man se en udstilling pi Deutsches Historisches Museum i Berlin, der hedder Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte. Aus den Sammlunsen des Deuuchen Historischen Mureumt lheref' ter forkortet tti Bilder und Zeugnisse)- Bilder und Zeugnissr er som titlen lyder, en udstilling af billeder og genstande fra den tyske historie illustreret ved h.ialp af museets egen samling. Det forste, udstillingsgasten stoder pi, er en tekst pi vaggen, der hanger pi vej op ad trappen til udstillingsarealer. Her kan man lase at: nudstillingen dakker perioden fra dc store immigrationer omkring ir 500 helr op ril genforeningen i Grundet pladsmangel har vi besluttet at udstille mange originale genstande pi bekostning af brugen af moderne medier. Alle gensrande er dog fulgt af en kommentar og samlet i klart adskilte afsnit. Vi er s;erligt interesserede i de europaiske aspekter ved den tyske historie., (l Concfue Guide 1993:3)' Formilet med udstillingen er altsi at skildre den tyske historie igennem mere end 1000 ir med srrlig vagt pi dens europeiske aspekter. Teksten viser ogsi, at originale billeder og genstande har haft hoj prioritet. Udstillingens tematiske indhold er dog kun en del af det samlede udtryk, som udstillingsgasten moder. Udstillingens form har ogsi betydning. I det praktiske arbejde med udstillinger synes det ibenbart, at en udstilling er er mode mellem formmassige overvejelser og videnskabelig refleksion. Det afspejler sig blandt andet ved, at arkitekter inddrages i udstillingsarbejder pi de stor museer. De formmassige overvejelser savner imidlertid besreber. Denne artikel er et forsog pi at italisatte formens betydning iarbejdet med udstillinger pi det kulturhistoriske museum. Bilder und Zeugnisse er et godt eksempel, fordi den bide viser den hyppigst anvendte form pi de kulturhistoriske museer og samtidig - i

4 CAMIr l.a MoRotloRsr & Klrrl \v'acntir NIFI-stN kraft af et formmessigt brud - viser formens begrensning. UDSTI LLINGENS OPBYGNING Udstillingen fremstiller den ryske historie som en udviklingshistorie, der starter med en middelalderrustning og slutter med fotografier og bannere fra genforeningen i Imellem disse genstande bevager man sig igennem et 2500 kvadratmeter udstillingsareal fordelt pi 38 rum. I den venstre flaj gfu man fra det 6. irhundrede til det 17. irhundrede. Det vil sige historisk bevager man sig fra middelalderens adelsmand, deres rusrninger og stigbojler, over reformationen og Luther, videre til rencssancens endrede menneske- og verdenssyn for at ende med 30-irs krigen, habsburgerne, osmannernes belejring af Vien i 1683 og den gryende borgerlighed. De n midterste r.va{lo1 Qum 14-29) strakker sie fra det 18. irhundrede til begyndelsen af der 20. nrhundrede startende med oplysningstiden og Goethefamiliens 6 spisestole, videre til den franske revolution og Napoleonskrigene, den tidlige indusuialisering, 1848-revolutionen, de store emigrationer og Tysklands forfatning i Flojen ender med et rum om Bismarck, et om arbe.jderbevagelsens opkomst, to om Kejser 'lfilliam d. II og tysk verdenspolitik, for til sidst i rum 29, der glider over i den sidste f1oi, at give en fremstilling af 1. verdenskrig. Den sidste floj handler derfor udelukkende om det 20. irhundrede, det vil sige om $Teimarrepublikken, tyvernes stumfilm og Bauhaus-arkitektur, begyndelsen af Nazi-regimet og Hitler, over 2. verdenskrig for til slut og kold-krigs-symbolsk at spaltes i to afdelinger, rum 37 og 38, der handler om henholdsvis Den Foderale Republik Tyskland og Den Ty k. Demokratiske Republik. Nir vi remser rummenes emner op, er det for at illustrere, i hvor hoj grad udstillingen er underlagt den kronologiske orden. Den logiske folge af denne ordensform er, at historien opleves og fremstilles som en sammenhanqende snarere end en sammensat historie. ben ene begivenhed afloser den anden idn lang rakkefolge. Man vil se reformationen i sammenhrng med de store opdagelsesrejser, man vil opleve oplysningstiden som en forlober for den tidlige industrialisering, og man vil automatisk forsti Ve imarrepublikkens inflationskrise som forklaringen pi Naziregimets opstien, nir man vandrer igennem Bilder und Zeugnisv. Den brudtankning, som eksempelvis ligger bag den franske iddhistoriker, Michel Foucaults historiesyn, kan udstillingen ikke formidle. Den kronologiske orden rummer derfor et helt bestemt indhold, der udelukker andre mider at opfatte historien pi. Man kan i ovriet ikke lade vare at bide marke i, at selrr-om udstillingen hedder Bilder und Zeugnisse der Deatschen Geschichte, handler hovedparten af udstillingen om det 18., 19. og 20. irhundrede. Det fremgir af udstillingens rumfordeling, der viser, at kun 1/3 del af rummene er viet til oerioden for det 18. irhundrede. Det hanger igen sammen med samlingen, og det faktum at museet har flere genstande dateret efter det 18. irhundrede. Men sporgsmilet er, om denne fordeling ikke ogsi bidrager med en udviklingstankegangi Kommer udstillingen ikke indirekte til at fortzlle os, at for det 18. erhundrede var verden relativ enkel og let at

5 I t.j.t 3a I I :rri:l. I'i,tt ol tt ttt/'tillitt, 0 ]/l'nli.ti.tn'\ lt.tltnl: lll ] i.[tn''\itttt!o!ttl. 'Af l tttt'tulll )]1 't/t1] Eio j'.\lirrtlairtrli)ttrtli,ttt,ttt"rtl)itllib!t4tr.q(t6lurtlrtl;tn.q,/u\v1tt]1t00,.i)t.\taltttl)tr l:ni iigjalli14tk.litc )]hllllnllnrlh,ltllbr'qi()'alt it4!i,',tlt./t,,/'ltrctll$ols./.ii jll)'hi/j'j\'t1lv''lt,'i.7itl'\ath:tn]'j' arockrhllttl 'i'll.iu rh]i'!5'i:u4unl,lau Ll'llutl.!:lt / )u1t' '/lekl/tllik/(j'i)ith'al:uilllt ttlo/lion t 8. B rgerliclr lgltrr I e. /trr/tt lrla:trialisicrung )0. "Vtnur: ) /. I)it Ranlttion t'ott L9 i,9 L.4tri ultnlorng 2.1. Natiotttllat rj:un,:< ttnl llijtgrtinduq )1. Ih lti:rnrtrl:rtith 25. lndusnitnatiot )6. A?itelb 'eu]u.)7 t)i. t'il/)h,;nit' tu (;tl\l4i )8. /) t\t tu \n hlal;tlk )9. Ittottt ll\'ltl'riry i0 l)it Rrto/ttiot t9 t,eit,) t]t// li il)i;nst dt Vetnutrtr ltttnlli/t.j 1. tq/nr ltr ) tr ktu.t) trr }::llt1tt1tl\ 1',nartl1?Lltl,lt[ijl)itN.\Di[ it1l )1'1)o1uitt w1tiri<.}1'bt:ttzung'ztttttllr/1l/ltl i,tit.q 36 Dir,rl,tuLr j: Itit lhu/t:n1,rtbli* ltit l)l)ll beskrivet Dct l(r. irrhtrndrcck var biret af rcformationens puritanistiskc og kropsfc,rn;r:gtende protestartcr, rrrens dct 17. irhundrede var stlrct af cn clekadent adel, clcr 1:lrirnaert var opraelet af krig, solvroj og h:ruckun:it. Eftcr det 18. :irhundrcdc derimocl, bliver verden langt rnere kornpliceret, hvorfrrr clct nodvcndigvis [r:l krirvc nrcrc

6 CAMILI,A MORDHoR5T & KITTD VA(;NER NIELSEN O rigi na le gens tan de sp i l- ler en central rolle i udstillingen. En undtagtbe et dog denne globusfa 1892, som er en efcrligning afn ghbus dzn Amciha fa 1492 Cobmb* opdagede fu'n nyc wrdcnsdel Ghbatsen er et eksenpel pl, at genstandene fort ogfcmmen er udulgt for at illustrere cit'ilisationshistoicn snarere end deres egen h*torie. plads at skulle forklare og skitsere den. Nir den pladsmassige prioritering ikke stoder udstillingsgast n mere, skyldes det, at er vi fra historiebogerne - hvad enten de kunsthistoriske eller kulturhistoriske - vant til, at skildringen bliver mere og

7 F()RN1 r,ns siman ttk mere detaljeret, jo tattere vi kommer pi vores egen tid. At det er blevet en vane, rndrer dog ikke ved, at vanen er udtryk for et bestemt historiesyn, der viser historien som en bevagelse fra det enkle til det komplice rede MENNESKET I CENTRUM Alle genstande og billeder i udstillingen refererer til menneskets historie, hvorfor den udviklingshistorie, som Bilder und Zeugnisse fortaller, kan betragtes som en civilisationshistorie. Billederne og genstandene forer tilbage til menneskeliv, der har haft betydning set i et historisk perspektiv I den forstand er Bilder und Zeugnisse en antropocentrisk udstilling. Det er dens andet formmassige trak. Antropocentrismen mi v:ere grunden til, at udstillerne velger at gi pi kompromis med onsket om kun at udstille originale genstande. En af genxand,ene i Bilrler und Zeugnisse er nemlig en kopi. Det drejer sig om en globus oprindeligt fremstillet i 1492, det vil sige irstallet for Colombus' opdagelse af Amerika, som derfor af gode grunde ikke er tegner ind pi globussen. At globussen er med pi udstillingen, selvom den faktisk er en kopi af en globus fra det 15. irhundrede fremstillet i 1892 mi skyldes, at den er et enesteende eksempel pl, hvordan de store opdagelsesrejser forandrede menneskets syn pi verden. Selvom prioriteringen af den autentiske genstand ekspliciteres i udstillingens indledningstekst, mi dette onske vige til fordel for skildringen af civilisationens udvikling i forbindelse med denne genstand. Det antropocentriske kommer ogsi til udtryk i overvejelserne omkring inddragelse af billedkunst i udstillingen. Billed- erne er naturligvis, ligesom genstandene, kun med i udstillingen i den udstrakning, de beretter om historiske personer og begivenheder. I kataloget trl Bilder und Zeugnisse skriver lederen af Deutsches Historisches Museum, Christoph Stiilzl, at: ufra begyndelsen har vi valgt at inddrage kunswarker, der reflekterer historien, si som portratter, begi"enheds- eller situarionsmale rier og billedpropaganda.' (Bilder und Zeugnisse der Deutschen Geschichte )' Stsrstedelen af billederne i udstillingen er portratter, og et af dem er Lu-cas Cranachs billede af Martin Luther. Kunsthistorikere har begradt, at det blev Cranach og ikke Albrecht Diirer, som portrrtterede de protesrantiske foregangsmand i 1500-tallet (The Oxford Comoanion to Art 1970: 289). Men i denne iammenhang er billedets kunstneriske verdi langt mindre betydningsfuldt end dets kultu rh isto riske verdi. DeL vigrige er, at billederne med deres protestantiske ikonografi bide fortaller om reformationen og om de personer, som startede den, Det samme gor sig galdende med hensyn til genstandene. Nir Goe the -familie ns stole er med pi udstillingen, skyldes det ikke kun, at de forteller om de engelske snedkeres indflydelse pi tysk mobelkunst. Stolene er selvfolgelig inreressante, fordi forfatteren til Den unge W'erthers lideber angiveligt har indtaget sin middagsmad fra en af dem. Det, de brrer vidne om i sig selv, det vil sige det materiale de er g.;ort af, er ikke i sig selv interessant. Der er ogsi genstande, som ikke viser tilbage til en specifik person, men som til gengald beretter om civilisationens udvikling gennem tiden i almindelighed. Dette er for eksempel tilfeldet med rejsekuffer-

8 CAMIt.LA M()Rl)HoRsr' & Kl'r'tE WA(iNtR Nlt-Ls[-N Gaethe-lhmiliens tole er med, fordi de henuiset til den beromte tlrhe forftxer. De henuier med andre ord til en hi*orish samnenhang som liger ad ouzr dem selu - ud ouer huad deres materialitet og udformning han eksen phfiere. Stolene er siledet ligeson re:ten afud:tillingens genstande anderlagt en antropoccntn'm?. ten med sslvbestik, der vidner om adelens rigdom og overflod i barokken, ligesom erindringskopperne fra 1800-tallet kan betette om en gryende borgerkultur. I den forstand er gensrandene sekundare iforhold til det orimare. som er menneskelivets udvikling. NATIONEN TYSKLAND Bilder und Zeugnisw er allerede narionalr afgranset pe grund af det overordnede tema, som er Tysklands historie. Det beryder i ovrigt, at Tysklands historie skrives tilbage til den tidlige middelalder, hvilket er ganske pudsigt, eftersom man pe udstillingen belares om. at Tyskland rom narion forst bliver dannet i slutnineen af 1860'erne. For da eksisrerede Ty-skland ikke. I stedet fandtes mange forskellige frrstendommer, der konstant li i krig med hinanden. At udstillerne har onsket at lagge sarlig vrgt pi de europaiske aspekter ved Tysklands historie andrer ikke ved formens nationale afgrcnsning. For selvom et helt rum er viet til de ostrigske habsburgere og flere rum til den franske revolution, vedbliver de netop kun at vare aspekter, hvis opgave det er at belyse den tyske historie.

9 T.ORMIN5 5 F MA N'I'IK EN VELKENDT HISTORIEFREMSTILLING Derudover er Bilder und Zeugnisse indbegrebet af en belarende udstilling. Den minder n&rmest om en traditionel historiebog, hvor kapitlerne blot er lavet om til rum og teksterne om til billeder og genstande. Tankegangen er den samme. Historien r dn lang kontinuitetshistorie, hvor den ene begivenhed afloser den anden. Vi fir historien serv r t fra middelalderrustningen og fremefter til 1990'ernes genforenede Tyskland. Her spiller teksterne en vigtig rolle. Eftersom billeder og genstande ikke ved egen hjalp kan berette om den tyske historie, er det nodvendigt med frldestgorende kommentarer for at skabe den sammenheng, genstandene og billederne kun er fragmenter af- Bilder und Zeugnise er derfor en.rekst-udsrilling, i klassisk forstand. Hvert af de 38 rum har Udstillingen giuer nindeher om en opbyggelig historirbog ouer nationen -.fra nlddelahlerruttningen til l 990'ernts gcn/it renede Tyslzk nd.

10 C{VILLA MiIRI)HURJ I & KIIIL \VA(;NLR NlII.\I:N 10 n storre tekstdlanche, De er desuden trykt i udstillingsguiden, slledes at g sten har mulighed for at lase dem bide undervejs i udstillingen og bagefter. At udstillerne mener, teksterne er vigtige for forstielsen af udstillingen fremgir desuden af den indledende tekst, hvor der nevnes, at hvert rum folges af en kommentar. DET SORTE RUM Endelig kan man sige, x Bildcr und Zeugzlsr tilstreber objektivitet. Man flr ikke pi noget tidspunkt at vide, hvem som stir bag udstillingen, og nesten alle steder er de fortolkende elementer bevidst afdempede. Det kommer blandt andet til udtryk i den beige nuance, som alle rum, pi ner dt enkelt, er holdt i. Denne farve mi vere valgt, fordi den er si neutral, at man knap nok opdager den. Der er siledes ikke haftet oogen fortolkende farvekommentar pi de enkelte billeder og genstande. Og si dog. I slutningen af udstillingen mellem rum 34 og 35, trader man pludselig ind i et kulsort afsnit kun oplyst af nogle fl hangespots. Det er ca. 20 kvadratmeter storr, har nedsanket loft og virker derfor temmelig klaustrofobis[ og indelukket i forhold til det resterende areal. Der er med andre ord tale om et radikalt brud med resten af udstillineens formsprog. Arsagen mi findes i der erine. afsnittet omhandler, nemlig kzjejren Auschwitz-Birkenau og Holocaust. Da kuratorene er kommer ril dette - ja netop sorte - kaoirel i der 20. irhundredes hisrorie, har dit ibenbart ikke veret mulist at fortsatte i samme stilleie. Kurarorene-har ikke kunnet behandle hngedragterne, deportationspapirene, billeddokumenterne, jodestjernerne og armbindene pi samme mide som udstillingens ovrige genstande. De har ikke kunnet hange dem op pi den beigefarvede vag uden samtidig at pihefte en mere personlig kommentar til dette stadigt lige uforstielige massemord. At det netop er dette emne, som tvinger kuratorene ud iet brud med resten af udstillingens formsprog, er neppe nogen tilfaldighed. Tyske filosoffer og historikere har diskuteret formidlinsen af udie Endldsung,, siden den fandr sted. for hvordan beskriver man en begivenhed, der er si grusom og absurd, at den undslipper enhver menneskelig fatteevne? Hvordan forholder man sig til denne umenneskelige del af nyere tids historie? Det er et tema, der i Tyskland gir under begrebet nvergangenheirsbeweltigungo (overvindelse af fortiden), og som alle tyske intellektuelle har mittet forholde sig til siden krigen. Masseudryddelsen af joder, sigojnere, homoseksuelle og kommunister, som fandt sted under 2. verdenskrig, er i folge de tyske filosoffer Theodor Adorno og Max Horkheimer netop produktet af den ho.jeste rationalitet. Derfor kan det realistiske formsprog, som har denne rationalitet som forudsatning. ik-ke rumme erfaringen om Auschwitz. Eller som Adorno formulerer det i forbindelse med forsvaret for dramatikeren Samuel Becketts absurde teater; ovrkelighedens absurditet krever en form, som river den realistiske facade i stykker.>(adorno 197 l: 595)3 Det mi ogsl vare forklaringen pi, at kuratorene i denne forbindelse har bedt den tidligere kz-fange M. Stobierski om at fremstille en kridhvid gipsmodel af Det hulsorte afnit om holocaust er et ndibab btud med resten af udvillingens.fbrmsprog.

11 F()R\ltN\ \t:i!1a:_ t tk ll

12 CAMTLLA MoRoHORs-r' & KlrrE WAcNER N it.sln 12 Stobiershi model til oenstre i billedet er en gibendt htxstneri& fortolhning afkrematorie II i Austhwitz lauet mcd hcnblik pi at bliue udstillet pd museam. Modellcx bryder fileda ned princippet om hun at dstitle aatent * he, h bto ri:le qe ns ta nde. Krematorie II i Auschwitz svarende til to andre modeller fra henholdsvis 1946 oe 1989, hvoraf sidstn vnre blev laver tii Holocaust Museum i Washington. Det opsigtsv kkende ved denne model, som frlder over halvdelen af rummer, er, at den ikke er en autentisk, historisk genstand. Den hvide gipsmodel er alene fremsrillet med henblik oi at blive udstillet. Noget tydei i ovrigt pit, at dette rum er blevet planlagt i sidste ojeblik, da det ikke er tegnet ind iudstillingens oversig$plan. Den opsigtsvrkkende gipsmodel er heller ikke med i kataloget. Uanset omstandighederne bag dette rum, peger bruddet dog pi en problematik, som falder tilbage pi resten af udstillingen. For hvorfor skal alle de andre krige og grusomheder, som har fundet sted i lobet'af Tysklands historie, ikke ogsl have en fortolkende kommentar med pi vejen. Er det lettere ar forsri 'Weimarrepublikkens hungersnod, Napo- Ieonskrigene og Wiens belejring end 2. verdenskrig? Hvorfor skulle vzggene i rumm t om 30 irs-krigen ikke vare rode, og hvorfor skulle Cranachs billede af Luther ikke hange pi bli vegge, nir Stobierskis model skal prasenteres mod en

13 Enhver udstilling kan betragtes som et udtryk. De fleste udstillinger pi de kulturhistoriske museer har en bestemt form. Denne form kalder vi den huburhistorishe udstilling. Fotmen er imidlertid hverken neutral eller vardifri. Den er historisk forankret i et bestemt indhold. Det betyder, at en form ikke kan udsige et hvilket som helst indhold, fordi formen selv er baerer af et indhold. Formens historiske indhold afstikker siledes rammerne for dens udsif orml.ns siman't lk sort baggrund? Bilder und Zeugmre bliver os svar skyldig. FORMENS SEMANTIK Vi mener, ar det brud, som finder sted i udstillingen, mi ses som en folge af, at formen er blevet en begransning for det indhold, som kuratorene onsker at formidle. Denne pistand fortjener nok en uddybende teoretisk kommentar. Udgangspunktet er, at et udtryk har en form og et indhold. Det er hort for. Tesen er imidlertid, at udtrykkets form i sig selv har et indhold. Dermed opstir to indholdsbegreber, som ikke nodvendigvis er identiske. Det kan skiseres som pi figur 1:,/\./\ Fo11n //' /r' Indhold -- -' Udtryk Indhold mulie konflikt gelse. Det er med andre ord uores teori, at 2en kuhurhistoritke udstilling bsr anshues som en form med et historisk betinget indhold. Vi bar haldt det teorien om formens semantik, Vores forstielsen af begrebet uformo er inspireret af Theorie des modernen Dramas af den tyske litterat Peter Szondi (Szondi 1959). En afgorende pointe i Szondis teori om formen er, at den er et nbundfaldet' indhold.o Det vil sige, at en form kan betragtes som en strukturel aflejring af en given periodes tankemide. Som en sandbund dannet af fritflydende ideer i tiden, der efterhinden er faldet til bunds pi en ganske bestemt mide i et fast forankret msnster. Szondi udviklede sin teori pi baggrund af en analyse af det moderne drama. Han piviste, hvorledes det moderne drama som form blev en reel begransning for en rrkke dramariker. o.krittg irhundredeskiftet, fordi de ville formidle et indhold, der var i direkte konflikt med den form, de betjente sig af. Vi mener at se en lignende konflikt indenfor muser.,msuerdinett i dag. Ligesom det moderne drama kan den kulturhistoriske udstilling betragtes som en form, hvis bundfaldede indhold er blevet en gedigen spzndetroje for en rekke kuratorer i dag. Det barer Bilder und Zeugnisse blandt andet vidne om. Nir vi har fundet, at Bilder und Zugnirse er en sarlig interessant udstilling, si skvldes det. at formens karakteristika forst treder frem i det oieblik, de bliver en begrensning for det indhold, der onskes formidlet. Det er forst idet ojeblik, at kuratorene vil behandle et emne, der ligger uden for formens rammer, ar man opdager, at den kulturhistoriske udstilling i sig selv er en form. Det betyder ikke, at t3

14 C v r r-l.a MoRl)H()Rst' & Krrrl VA(;N E R NrErsIN l4 formen kun bor analyseres dir, hvor den er i konflikt med indholdet. Tvzrtimod vil vi gerne sli fast, at formen altid er tilstede som en ramme og derfor altid bor vere genstand for refleksion i udstillingsarbejdet - ja i et hvilket som helst formidlingsarbejde. Men det er ud af konflikten, at erkendelsen om formens semantik udspringer. Essentielt for detre formbegreb er altsi, at en given form altid er barer af et historisk bestemt indhold. For at forsti den kulturhistoriske udstillings indhold mi vi derfor tilbage til dens opkomst og finde de tanker i tiden, som blev bundfaldet som en form. DEN KULTURHISTORISKE UDSTILLINGS INDHOLD Den kulturhistoriske udstilling er er produkt af det 19. irhundrede. Den er en afspejling af tidens fundamentale tankemide og erkendelser, hvilket Foucault isit vark Les mots et les choses (Foucauk 1966), har beskrevet som "der moderne epistemu. Derudoyer mener vi, at en rakke trak ved den kulturhistoriske udstilling mi tilskrives en bestemt institutionshistorie, der igen hanger samme n med 1800-tallets nationalromantiske stromninger. Den kulturhisroriske udsrilling som form kan beskrives ved hjalp af fem kendetegn: Den er ordnet kronologisk, antropocentrisk, tilstrabt objektiv, nationalt afgranset og belarende. l- Den hronologishe orden I Lets ruots et ht choset viser Foucault, hvorledes et afgorende brud i tenkemiden finder sted omkring De r kommer helt nye principper for at organisere empirien og tanke ration lt pe. Der er med andre ord tale om en vidensomveltning, hvor et nyt epistem afloser et gammelt. Foucault kalder det skiftet fra det klassiske epistem, som var geldende i 1700-tallet til det moderne epistem, der stadig hersker i dag. Det moderne epistem er forst og fremmest kendetegnet ved en kolossal interesse for historien. Al videnskab bliver i en vis forstand til historievidenskab, fordi aldng underlegges den historiske udvikling: Viden om tingene bliver til viden om deres historie, deres indre udvikline. Den k-ulturhistoriske udstilline kan ses som et resulrat af denne nye intiresse for altings historiske ophav og udvikling. Den historiske udvikling lader sig imidlertid kun vanskeligt formidle i udstillingsme diet, fordi det er statisk. Losningen bliver den kronologiske ofden. For ved at opstille tingene kronologisk. bliver der, som i Bilder und Zeugnisse, muligt for udstillingsgrsten at indluse en tingen s udviklingshistorie i udstillingen. Kronologien er i ovrigt ikke kun et kendetegn ved den kulturhistoriske udstilling. Den er udtryk for si grundlaggende en tenkemide, ar vi dirligt kan forestille os en historisk orden, der ikke er kronologisk. Derfor har vi ogsi svart ved at fe oje pe kronologien som dt ordensprincip ud af andre mulige ordensprincipper. Den alfabetiske orden er for eksempel ogsi et ordensprincip, men der forekommer os at vare en absurd mide at forsti fortiden pi. Fra og med det moderne epistem kan fortiden kun skildres ved hjrlp af en kronologisk orden. 2. Antotocentrisrne En anden v sentlig pointe i Zrr mots et les choses et, at i 1800-tallet bliver mennesket

15 F()RMI,Ns sf NtANt tk det centrale midtpunkt inden for videntkaben. Den intense videnrkabelige interesse for mennesket affoder humanvidenskabernes fremkomst fra begyndelsen af det 19. irhundrede. Fra da af indtager mennesket den dobbelrbundne position som bide nysgerrigt subjekt og analyseobjekt for viden, hvilket slir en grundlaggende subjektivistisk tone an. Det er sidan, man mi forsti Foucault, nir han skriver: oar for slutningen af det 18. irhundrede eksisterede mennesket ikkeo (Foucault 1966: 319).' Eller rettere sagt, mennesket spillede ikke nogen rolle i den videnskabelige proces. Videnskaben var havet over menneskene. I det moderne epistem bliver det omvendt. Her indtager mennesket den centrale og ypperste plads, hvilket ige n hrnger sammen med de n udviklingsbaserede historieteori, der placerer mennesket overst pi den evolutionare trappestige. Den kulturhistoriske udstilling spejler denne intensive interesse for mennesket, hvilket fremgir med al tydelighed i udstillingen Bilder und Zeugnisse. Her er genstandene struktureret i forhold til menneskenes historie, ikke i forhold til deres egen historie. I den forstand t.jener de bare som illustrationer til noget andet, nemlig civilisarionshistorien. Genstandene er opstillet, si de overordnet set kan fortalle om fortidens menneske, der nu er forsvundet. Derfor spiller teksten i Bilder und Zeugzrgr en helt central rolle. Teksten alene kan skabe sammenhengen mellem de historiske genstande og livet i fortiden. 3. Objehtiuiteten Det moderne epistems fokusering pi mennesket bliver dog samtidig et videnskabeligt problem, fordi mennesket pi dn gang bliver subjekt og objekt for viden. Det studerer sig selv, hvilket medforer, at det bliver bevidst om sin egen forstyrrende tilst dev relse i den videnskabelige proces. Den kulturhistoriske udstilling indskriver sig ividenskaben ved, at det er menneskets udviklingshistorie, som skal fremstilles. I trid med det moderne epistem tilstraber den objektivitet. Det udmynrer sig i et forsog pi at retouchere den menneskelige fortolkning i den kulturhistoriske udstilling. I Bilder und Zeugnisse fremgs,r det derfor ikke, hvem det er, der stir bag udstillingen. Kuratoren er usynlig. I teksterne tales der kun pi vegne af videnskaben; ogsi ddr er det fortolkende subjekt fraverende. Netop dette formmassige krav bliver starkt begrrnsende for udstillingens kuratorer, hvilket viser sig som en konflikt imellem det sorte rum og resten af udstillingens formsprog. 4. Dcn nationale afgrentning Den kulturhistoriske udsrilling viser 1800-tallets nationalromantiske stromninger ved at v re nationalt afgrenset. Det er den enkelte nations udvikling, som danner rammen. Det medforer, at den tyske nation i Bilder und Zeugm.re skrives tilbage til middelalderen og fores helt frem til i dag som en naturgiven afgransning. Europaiske aspekter kan godt inddrages, som tilfaldet er i Bilder und Zeugnisse, men det bliver netop altid kun aspekter af det nationale..5. Det belerende I folge det nationalromantiske dannelsesbegreb bor nationen besti af dannede borgere, hvorfor det er nationens opgave at belare folket. Af samme grund er det forst med 1800-tallets begyndelse, at udstilling 15

16 CAMILLA MoRDHoR: l & KlrrF. 1N/{cNF.R Nrrl.riN 16 og samling ses adskilt fra hinanden. Indtil da er udstilling og samling Ct og samme. Udstillingen er netop den forenklede presenration af nationens udviklingshistorie illustreret ved hjalp af samlingen. Den kulturhistoriske udstilling er siledes en del af nationalromantikkens dannelsesorogram. I pagt med dette formmassige Lrav er Bild.er und Zcugnisse en pzdagogisk fremstilling af Tysklands historie gennem mere end 1000 ir illustreret ved hjelp af samlingen. DEN KULTURHISTONSKE UDSTILLING SOM SPENDETROJE Det moderne epistem er stadigt herskende. Derfor er det forstleligt, at den kulturhistoriske udstillings indhold ikke for er blevet ekspliciteret. Vi har ikke kunnet se, at den kulturhistoriske udstilling er kendetegnet blandt andet ved en bestemt orden, fordi denne orden slet ikke blev opfattet som en orden, men som en helt igennem fornuftig systematik. Pi samme mide falder det nationale ikke i sinene, fordi vores identitetsfolelse stadig beror pi national identitet. Den nationale afgrensning synes derfor naturlig. At vi overhovedet opdager, at den kulturhistoriske udstilling har sit eget indhold, skyldes, at dette indhold er blevet problematiseret af forskellige udstillingers indhold. Der er oostiet en konflikt mellem formens indiold og udstillingens tematiske indhold, hvilket Bilder und Zeugnissc er et eksempel p5..

17 F()RMriNs stmant lk NO'I'ER l. tthe exhibirion covers the pcriod from rhe great migrarions around the ycar 500 righr to rhe re, unificarion in t 990. Bccause spacc is limired, wc decided to cxhibir many original objects and dispcnse for rhe time being with the usc of modern teaching media. All items, however, arc furnished with a commentary and grouped togcther in clearly arranged secrions.!(/e were parricularly interestcd in rhe Fluropean aspects of(ierman history." A Concite Gaide. Pictures and Objects from Cernan Hitory. Berlin 1995, s "Von Anfang an haben wir auch Kunstwcrke ein, bezogen, die als Portriir, als Ereignis oder Sirtenbild, als Bildpropaganda Geschichte refl ek tieren., Bilder and Zeugnise der Deaxthcn Geschichte. Aas dcn Sammhngen des Deutsrhen Hitovlschcn Museums. Berlin I995, s "Die Absurtlitiit des Rcalcn driingt aufcinc Form, welche die lealistische Fassade zcrschl:igr.' Adorno, Theodor V.: Noten zrr Litcrdtur.l: Ccsammebe Schnficn, Band II, F'ankfull. am Main 1971, s Szondi henter iovrigt denne meufor iadornos -s!et;skc studier. 5. uavant la fin du xviii silclc, I'homme n'exisraic pas.o Foucault, Michcl: Les mou et les thotet. l[ne archiologie des scicnccs hunaines. Paris L]I"I'IIRATUR Adorno, Theodor V.: Notcn zur Literanr.l: (iatannehe Sthrifen, Band ll, Frankfurr.rm Main Bildcr und Zeagnisse der De ttchen Geschichte. Aus dan Sammlungen des Deuttcben Historhthen Maseums. Berlin A Conciy Gtide. Pictures nnd Objecx f"om Getman Hitory. Berlin Foucauft, Michel: Les mots et bt chosct. Une archlo- Iogie des sciexces humaines.i'aris l9($. The Oxfotd Companion to Art. Lond.on Szondi, Petcr: Theorie dcs modernen Drdmat. Frankfurt am Main SUMMARY The Semanrics offorms - an Exhibition Theory The article arliues rhat a prcdominantly silent arca of mrseology, that is ro say thc exhibition, can be described chrough an acsthetic theory abouc rhe semantics of form. Inspircd by Ceorg l-uk{cs' analysis of rhe novel and Peter Szondis analysis of modern drama the wr;ters argue rhat the cultural exhibition can be viewed as a form with a hisrorically determined conrent. Thc form of an exhibition is always the carrier of a cerrain conrenrj nor necessarily idcntical to thc content which the exhibition sceks ro express. Therefore it is possible for rhe form and content ofan exhibition ro Dc rn conflict. ln the articlc the (lerman cxhibition, Bilder und Zngnhsc der Deaxthca (ieschichte which is shown in Deursches Historisches Museum at the moment in Berlin, proves to be an example ofsuch l7 S L U'1 N O TE TI L I: 11 YE I,S E R Arriklens f<rtografier cr taget af Camilla Mordhorst. Bildcr und Zergnissc der Deuttcben Geschihte er en

18 CAMILLA M ord Ho Rsr & KlrrE \vacner NIELSEN 18 udstilling som lobende justeres og forandres. Denne analyse bygger pi udstillingen, som den tog sig ud i februar Siden har blandt andet udstillingens sidste del om det spaltede TysLland gennemglet vesentlige forandringer. I foriret 7997 var deo omordnet i alfabetisk rekkefolge. Det kan ses som et tegn pl, at det er svert for kuratorerne at opretholde det entydige neutrale formsprog i hele udstillingen. Forestillingen om nationcns kontinuerlige udvikling, der afspejler sig som det kronologiske or{ensprincip, bliver med andre ord sver at hstholde. Camilh Mordhorx er kaxdidat i hommanikation og etnohgi og maseumsiwpchtor wd Odcnse 8ys Musecr, Afd. fot tiden og formidling. Adr: Mnmgtrdzn, Ovcrga& 48-50, 50O0 Odctc C. Fax i 76. Kitte Vagner Nietscn cr handidat i Lommanihatioa og dramawrgi og dnmattrg vad Beny Nanscn Tcatct. Adr: Asgltdn'ej 2, i,811 Frb. C. Fax i

19 NoRt)lsK Musrol.ocl , s. t9-33 (MOTEN MELLAN ALVARNA) _ EN UTSTALLNING TAR FORM Margareta Berguall Snart tre dr efer att det nya knsmuseeet i Hiirndsand iippnade, fatn*h utstallningsarbetet som process med en uis tydlighet. Den firsta fasen han liknas uid en hinh som sahta fllls med sand, shffilf;r shffil. Det som biirjade med ndgra hunshapskorn pd boxen slutade med rdge. Denna fiirsta del au proccssen innebar en insamling au tanhax fahta, f)remdl, material. Processen aar leuande och hade ett standigt adxandr fi;rlopp. Ndr hinhen till slut uat brnddfall med fakta och idler uar dtt f)rsta processledet aaslutat. Dzirefer uidtog uppsorteringen au innehdllet. Heh materialet mdste struktureras, sihtas, ordnas upp. Vissa delar hade hamnatfel och masft sorteras bort, andra uar direht oanuiindbara. Kanshe han man lihna denna nya fas i procesen uid en fullstandig genomsihtning och omstrukture ng au dzn framgrriuda kulntjorden. Dtirejlcr aar rdmaterialet Jlirdigt att bahas in i olika former. De skulle understrlha helhetstanharna som sorterats fam i dt oliha sibtarna. Mineralborn tir kunskapshornen; slutresuhatet han liknas uid en fammejslad sand.shulptua ddr hreatita tankar och hander format bornen till en tilbaknde och hornmunihatia form. En utstallning! PROCESSEN, DEL 1: BORJAN, HINKEN FYLLS Planeringen av det nya llnsmuseeet i Hirntjsand biiriade pa allvar viren Vi famlade di i en mingfald av fiiremil, byggnader, litteratur och arkivuppgifter. En mycket stor f<iremilssamling (nirmare ftjrem,il) bildade basen fijr utstdllningsdiskussionerna. Som sista lan i Sverige skulle vi nu bygga ett nytt linsmuseum. Vi hade aldrig tidigare haft nigot! Den museitradition vi hade a.t bygg pe bestod av en nu fi;rlegad, men ursprungligen genomtinkt pedagogisk upplaggning frin 1900 talets fiirsta decennier. Den ir framftir allt tydlig i tankarna kring friluftsmuseet (ca 80 byggnader). Museers grundare, Theodor Hellman var folkskoleinspekriir och framhiill museets folkbildnings- och fdrmedlarroll.

20 N4 \R(;,\rrr r,\ llr R(;\ Al Hinkarnaltll.tt ktlnrlaeerfinrn wn,ilt/tr,ln7l,tr: i Kittiarn, sdr/cr on ll,n,i T0 [n1nrn)': i\lr/i.nltundergr;itnillgtllotl,wattt'idrappolt:[rilnlngu,l liit atrs,illat De fiircnrll som aktivt samlades in i btirjan av 190O-talet var inte bar:r frin hnct utan fiirn hela norra Svefige. Anrbitionerna vilt att skapa ett Norrlat)ds Skalscn. Vad vi saknade var emellertitl en modern muscirradition, ddr lcnets idcntitet och rringfald var tolkad och synliggjord i mtrsciutstlllningar. I bdrjan kindes detta sonr ctt handikapp. Allt e[tcrsorrr f'orstod vi emellertid att det snarare var en fijrdel. Sunclsvalls muscum (grundar 195(r) och Ornskoldsviks rrruseum (grundat 1979) visar clen lokala kulturella traditionen inom sina respektive komtnuner. GEMENSAMT IUOS Det bildades en basutstdllningsgrupp, crr arbetsgrupp sotn blev navet i planeringsarbetet. Gruppen var i bdrjan storr men nigra drog sig ur de li.ngrandiga och ostrukturerade cliskussionerna. Cruppens mijten blev en vilbehiivlig smiltdegel, en gryta dlr olika ingredienser stiittes, bldttes och avsmakades fiir :rtt senare fdrkastas

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två underbara barn. Och dessutom ett fantastiskt jobb som sjukhusclown. Utan

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Martin Högberg använder humor och musik när han jobbar som sjukhusclown. Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu INVISIBLE Der findes emfang - og så findes

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter:

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter: NOTAT Baggrundsnotat til studietur i Sverige 11. juli 2014 Sagsbehandler: LIBI01 Dok.nr.: 2014/0021294-9 Børne- og Ungestaben Studietur til Sverige Det svenske samfund, dagtilbudssektoren og den børnesociale

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Blended Learning Trollhättan

Blended Learning Trollhättan Blended Learning Trollhättan Caroline Andersson Börje Hansson Eva Karlsson Klas Nilsson 25 oktober 2011 Börje Eva Klas Caroline Börje Hansson, Caroline Andersson, Eva Karlsson, Klas Nilsson 1 Vad är en

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utvecklat vattenpass och andra grovmätningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

27.6.2013. Varberg 90

27.6.2013. Varberg 90 27.6.2013 Varberg 90 Varberg 90 Tack för att du har köpt en Hasselö produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Problemet om spændingen mellem det kristne budskabs tidshistorisk betingede

Problemet om spændingen mellem det kristne budskabs tidshistorisk betingede EVANGELIETS AVMYTHOLOGISERING AV PROFESSOR REGIN PRENTER, AARHUS Problemet om spændingen mellem det kristne budskabs tidshistorisk betingede dragt og dets av alle historiske omskiftelser uavhængige væsenskerne

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll April 2012 2.122 SE Eter-Color ett naturligt och starkt val Genomfärgad fibercement Stark kvalitet naturliga, spännande färger Minimalt underhåll Till alla slags fasadbeklädnader Eter-Color är en väderbeständig

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Vivsta Ishori Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 13 jenter og 10 gutter. Vi representerer Vivsta skola Type

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over 2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 4-6 2012 Presentasjon av laget Purple Falcon Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 7 jenter og 7 gutter. Vi representerer Södermalmsskolan

Läs mer

Dealing with forces of nature. BROEN BALLOMAX Tekniske informationer BROEN BALLOMAX. Teknisk information

Dealing with forces of nature. BROEN BALLOMAX Tekniske informationer BROEN BALLOMAX. Teknisk information Tekniske informationer Teknisk information helsvejste stålkugleventiler er velegnede som afspærringsventiler for alle neutrale, flydende midler og luftarter. De vigtigste anvendelsesområder er inden for

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

PING PONG. Jens Lindhe. Jens Bertelsen

PING PONG. Jens Lindhe. Jens Bertelsen PING PONG Jens Lindhe Jens Bertelsen PING PONG Arkitekt & Arkitekt Jens & Jens Lindhe & Bertlesen Foto & Form De två arkitekterna Jens Lindhe och Jens Bertelsen har, utöver sina förträffliga individuella

Läs mer

Motortänger/Vandpumpetanger

Motortänger/Vandpumpetanger Motortänger/Vandpumpetanger Amerikas ledande tillverkare av motortänger, avbitare och kombinationstänger är nu i 4:e generationen i saa familjs ägo. Totalt tillverkar man ca 12 miljoner tänger per år och

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen prövning historia grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Historia, grundläggande kurs Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Unicorns Vi kommer fra Djursholm Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 0 gutter. Vi representerer VRS Type lag:

Läs mer

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål PROJEKT STÅLKARME Solide og sikre løsninger til alle formål Klassiske Løsninger - mange muligheder utallige muligheder færdige løsninger. Fuldendte løsninger med model SV Stålkarm model RV til den brede

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Samtale mellom Miriam Bäckström og utstillingsens kurator, Maria Havstam i Punkt Ø

Samtale mellom Miriam Bäckström og utstillingsens kurator, Maria Havstam i Punkt Ø MIRIAM BÄCKSTRÖM NEW POSSIBILITIES, SAME DISAPPOINTMENTS Punkt Ø - Galleri F 15 8. Oktober 2011 8. Januar 2012 Samtale mellom Miriam Bäckström og utstillingsens kurator, Maria Havstam i Punkt Ø MOTSATSEN

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Några tankar kring tekniskt terminologiarbete i praktiken Egil Nicklin Sprog i Norden, 1972, s. 79-84 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå

En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) år 3 En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Förmågor som ska tränas: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

Spårringstänger/Låseringstænger

Spårringstänger/Låseringstænger Spårringstång/Låseringstang Spårringstänger, skaltänger och kabelverktyg är tillverkade i fjäderstål vilket innebär en oöverträffad hållbarhet. Det är särskilt viktigt när det gäller spetsarna på spårringstängerna.

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla?

Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla? Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla? Kulturmiljövård och kulturminnesvård Kulturmiljöer utgör av människan påverkade miljöer. I kulturlandskapet ser vi detta som spår av

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 26, 2009 nr. 4

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 26, 2009 nr. 4 Matrix, Vol. 26, 2009 nr. 4 Indholdsfortegnelse Hanna Sitter Randén og Alexandra Billinghurst: Redaktionellt... 374 Stefan Czartoryski: At svare stemmerne. Kognitiv adfærdsterapi ved hørehallucinationer.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Levande forntid Förslag och idéer för aktiva arkeologiska utställningar För hembygdsföreningar

Levande forntid Förslag och idéer för aktiva arkeologiska utställningar För hembygdsföreningar Levande forntid Förslag och idéer för aktiva arkeologiska utställningar För hembygdsföreningar Sandra Lundkvist Internationella masterprogrammet i arkeologi & antikens historia Lunds universitet, VT15

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Team PRO Vi kommer fra Öjersjö Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Öjersjö Brunn Type lag:

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Rörbockningssystem/Bukkesystem

Rörbockningssystem/Bukkesystem Jutec rörbockningssystem är det bästa valet när man önskar flexibilitet, precision och produktivitet. Jutec flexibla bockningssystemet kan användas vid bockning av tjockväggiga rör över rulle och tunnväggiga

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA Stadshistorisk basutställning LÄRARHANDLEDNING Februari 2011 SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans

Lära och utvecklas tillsammans Rapport från utvecklingsarbetet inom projektet Lära och utvecklas tillsammans vid Lärarhögskolan i Stockholm Alfabetiseringsundervisning - med bild och studiebesök Lillemor Hedström Lillemor Hedström 2006-01-18

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Beduinmoralen. TORE NORDENSTAM: Arabisk moralsyn I

Beduinmoralen. TORE NORDENSTAM: Arabisk moralsyn I TORE NORDENSTAM: Arabisk moralsyn I Beduinmoralen TORE NORDENSTAM er fedt i Nykoping i Sverige 1934. Han ble 1956 fil. kand., 1961 fil. lic. og 1965 Ph. D. ved University of Khartoum, Sudan. Nordenstam

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Säterbönderna Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 8 jenter og 6 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Geografi 4-6 Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer