Öna - ett blivande kulturreservat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öna - ett blivande kulturreservat"

Transkript

1 KULTURHISTORISK UTREDNING Öna - ett blivande kulturreservat Kulturmiljöenheten Dnr Annika Toll

2 Kulturhistorisk utredning Öna - ett blivande kulturreservat Innehåll: Bakgrund sid 2 Kulturmiljö och omvärld sid 3 Markanvändningsanalys sid 4 Bebyggelsen sid 7 Naturvärdesanalys sid 10 Syfte och rekommendationer sid 11 Bilagor: 1. Utdrag ur ekonomiska kartan blad 08505, Laga skifteskartan, Öna år

3 Öna ett blivande kulturreservat Bakgrund Den lilla byn Öna i Nykils sn är sedan länge känt som ett kulturhistoriskt värdefullt objekt i Östergötlands län. Delar av Öna har varit i länsmuseets ägo genom en donation sedan Vid den länstäckande inventeringen av kultur- och naturmiljöer som genomfördes i början av 1980-talet upptogs området (K73) som värdefullt på grund av sitt ålderdomliga odlingslandskap och bebyggelsens enhetliga karaktär från 17- och 1800-talet. Öna uppmärksammades också i ängs- och hagmarksinventeringen (nr 369) där området gavs värdeklass 2. Öna är ursprungligen en utjord till hemmanet Dockebo som ligger ca 6 km rakt norr om Öna. Första gången Öna omtalas är år 1736 och sägs då bestå av en Kåhlsäng och en skogsbacke därpå en stuga står, som aktar skogen. Beskrivningen tyder på att bosättningen på Öna tillkommit ganska nyligen. Genom mödosamt arbete har skogen så öppnats till förmån för åkrar och ängar och fram till 1928, då laga skifte genomfördes, hade Öna vuxit till fyra fastigheter. Öna kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Marken är stenig och blockig. Åkrarna är små, de minsta inte mer än något tiotal m2. Trots sina knappa resurser lyckades man samtidigt föda personer under ett par århundraden. Önas otillgängliga läge, det sena skiftet och det faktum att 1900-talets ägare värnat om landskapet och bebyggelsen har gjort Öna till ett utmärkt pedagogiskt exempel på ett litet, marginellt skogsjordbruk. Landskapet kan lätt avläsas utifrån den karta som upprättades vid laga skiftet år Helheten, med det bevarade odlingslandskapet och bebyggelsen från 17- och 1800-talen, gör att man som modern nutidsmänniska kan få en djupare förståelse för de villkor människorna levde med här. Fastigheten Öna utgör totalt 48,1 ha mark och 5,8 ha vatten, tillsammans 53,9 ha. Av marken utgör ca 7 ha inägomark (f d åker och äng). Byn består av fyra fastigheter - Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5. Öna 1:3 och 1:5 ägs genom en donation år 1973 av Östergötlands länsmuseum. Öna 1:2 är privatägt, medan Öna 1:4 ägs av Assi-Domän. Hela fastigheten ska ingå i kulturreservatet. Nuvarande ägare till Öna 1:2, Åke Juliusson, har innehaft sin fastighet sedan år 1958 då hans far köpte den för fritidsboende. Fastigheten används fortfarande för sommarboende. Öna 1:4 inköpte Assi-Domän av Allmänna arvsfonden år 1974, då den siste ägaren avlidit som ende dödsbodelägare. I samband med detta revs också bebyggelsen på Öna 1:4. Länsmuseet förvärvade fastigheterna Öna 1:3 och 1:5 genom gåva år Fastigheten ägdes då av My Lindström som under många år vistades sommartid på Öna. My Lindström hade i sin tur ärvt fastigheterna av Anton Moberg, Kisa. I gåvohandlingen framgår bl a att Mys önskan är att det gamla gårdsbruket om möjligt bevaras i den mån så kan ske och att "gamla ryggårsstugan skola företrädesvis sommartid disponeras av museets föreståndare och hans familj". Ryggåsstugan (Öna 1:5) upplåts idag till Länsmuseets f d vaktmästare Bo Andersson. 2

4 Inägomarken på Länsmuseets mark är utarrenderad för bete. Arrendator är Stellan Linge, Vikingstad, som håller får på marken och för detta erhåller EU miljöstöd (betesmark / slåtterängsstöd). Linge hyr också bostadshuset till Öna 1:3 för sommarboende. Frågan om att ge Önas kulturlandskap ett lagligt skydd uppkom i mitten av 1990-talet, då en av markägarna planerade att avverka ett omfattande skogsområde. Öna är inte skyddat som riksintresse, vare sig för sin kultur- eller naturmiljö. Området är inte uppmärksammat på annat sätt i kommunens översiktsplan. Det ingår inte heller i Natura Inför ett eventuellt reservat har redan tidigare en byggnadsinventering och en fornlämningsinventering genomförts av Länsmuseet. Administrativa uppgifter: Fastighet: Linköping Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 Socken: Nykil Kommun: Linköping Läge: koordinater 1480 och 6451 Ekonomisk karta: 8F0f Åsarp (08505) samt 8F0g Fågelkulla (08506) Areal: 53,9 ha varav 5,8 ha är vatten Markägare: Öna 1:2, Åke Juliusson (3,528 ha mark) Öna 1:3, Östergötlands länsmuseum (13,6335 ha mark) Öna 1:4, ASSI-Domän (6,4385 ha mark) Öna 1:5, Östergötlands länsmuseum (24,4415 ha mark) Brukare: Stellan Linge, Fettjestad Skattegård, Vikingstad Kulturmiljö och omvärld Den lilla byn Öna ligger djupt inne i skogen i södra delen av Linköpings kommun, ca 7 km norr om Ulrika samhälle. Naturgeografiskt hör området till länets södra skogsbygd. Området är rikt på sjöar. Gårdarna i omgivningen är efter vad vad ortnamnen antyder - resultatet av en expansion under medeltiden. Öna är från början en utjord till Dockebo (ca 6 km norr om Öna) och har förmodligen tillkommit under 1600-talet. En utjord var en jordbruksfastighet som ej var taxerad som hemman och ursprungligen inte bebyggd. Det finns inget som tyder på att Öna skulle ha ett äldre ursprung. Vid inventeringar i området har vare sig fornlämningar eller äldre odlingsstrukturer framkommit. Vägen till Öna är lång, smal och krokig - väl anpassad till landskapet. Avståndet till allmän väg är sju km. Här är marken de magraste av magra. Sten och block täcker nästan hela markytan och flera stora flyttblock påträffas också. Berggrunden går i dagen på många ställen. Namnet på sjön Stensjön är mycket beskrivande. Även namnet Öna har sin förklaring bebyggelsen ligger på en bergudde ut i Stensjön och i övrigt omges ägorna av sanka marker. 3

5 Öna kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Ändå kan man i husförhörslängder få veta att mellan åren 1796 till 1806 bodde inte mindre än 20 personer på Öna, som då bestod av två gårdar. Om vi går längre fram i tiden, till perioden , ser vi att Öna har fyra ägare vars gårdar sammanlagt föder 15 personer. För att hushållningen skulle gå ihop har man utökat åker och ängsmark så gott man har kunnat i den steniga och magra terrängen. Boskapen har betat på skogen, men man har också odlat upp lyckor i skogen. Man kan föreställa sig att ekonomin har utökats med fiske och småviltsjakt. Vi har ännu inga närmare uppgifter om dagsarbeten har förekommit på gårdarna runt omkring. Det fortsatta arbetet med kulturreservatet kommer att kompletteras med studier av husförhörslängder. Under 1900-talet vet vi i alla fall att Öna 1:2 innehades av en skomakare, som ju då hade vissa inkomster av sitt hantverk. Gårdarnas magra förhållanden har haft en konserverande effekt på såväl bebyggelsen, som kulturlandskapet. Något storskifte har ej genomförts på Öna. Laga skifte kom till stånd år 1928 och blev odramatiskt vad gäller gårdar och inägor. Den enda byggnad som flyttades var ladugården till Öna 1:3 som flyttades ett 50-tal meter. Däremot fick skogen en annan ägodelning än tidigare och förmodligen var detta själva anledningen till att laga skifte kom till stånd. Vid denna tidpunkt fick skogen allmänt sett ett ökat ekonomisk värde och när skogen blev värdefull i en penningekonomi fanns det också anledning att låta skifta skogen. Dessutom hade staten under hela 1900-talet framfört tankar om att skog och bete ej hörde ihop. Det skedde genom bidrags- och upplysningsverksamhet och från år 1928 också med riktade stöd för en ny beteskultur till jordbruk med mindre än 10 ha åker (Ekstam och Forshed, 2000). Den skog vi ser idag på Öna bär inga spår av bete och tycks ha fått växa till ungefär från den tid då skiftet genomfördes. Markanvändningsanalys Kort historik Den äldsta uppgiften om Öna är enligt en avskrift från 1736 års Jordransakning: Öhna som sägs bestå av en Kåhlsäng och en skogsbacke därpå en stuga står, som aktar skogen. Beskrivningen talar för att bosättningen på Öna är ganska nyligen anlagd. Denna första bosättning bör vara Öna 1:5, som också är den största fastigheten. Genom sämjedelning eller liknande åtgärder har Öna genom århundradena vuxit till idag fyra fastigheter. År 1796 omtalas Öna som Öen en utjord till Dockebo och enligt uppgift fanns nu två ägare. Vid tiden för häradskartan år 1880 fanns tre fastigheter - Öna 1:5, 1:3 och 1:2. Då laga skifte genomfördes år 1928 hade Öna 1:4 tillkommit. Ägogränser Ägogränsen till fastigheten Öna är i princip de samma som gällde vid laga skiftet år Den förändring som har skett är att ägogränsen i söder, som tidigare följde en slingrande bäck, numera är ett rakt streck. Gränsen mellan inägor och utägor har inte heller förändrats. Däremot skedde en del förändringar av fastigheternas inbördes mark vid skiftet, framförallt i skogen, men också vid tomterna. Den största gården, Öna 1:5, fick dock behålla sina ursprungliga gränser. 4

6 Inägor Markerna vid Öna är de magraste av magra och rik på sten och block. De små flikiga åkrarna med sina många odlingsrösen ligger insprängda varhelst det gick att plöja. Man har också fört på jord och skapat terrasseringar för att utöka åkermarken. Åkrarna är påfallande små, de minsta inte mer än något tiotal m2. Från den första beskrivningen år 1736, då Öna sägs bestå av en Kåhlsäng och en skogsbacke därpå en stuga står, som aktar skogen kan man följa Önas utveckling genom häradskartan från år och laga skifteskartan från år Vid tiden för häradskartan hade antalet gårdar ökat till tre och man kan se inägomarkens åkrar och ängar närmast söder om bebyggelsen. Vidare finns två ängsmarker markerade i skogen. På utmarken växer enligt kartan barrskog. Häradskartan kartlagd åren Laga skifteskartan från 1928 är betydligt mer detaljerad än häradskartan se bilaga). Åkrarnas form och storlek framträder tydligare, liksom ängsmarkens utbredning. Man kan se att flera nya åkerytor tagits upp efter tiden för häradskartan. Dels har en ny fastighet tillkommit (Öna 1:4) vars åkrar förlades öster om den redan etablerade (och närmast bostadshuset), dels har nya åkrar tillkommit på utmarken. Områdena mellan åkerlapparna har nyttjats som ängsmark. Det finns ingen tydlig gärdesindelning eller stängsling inom inägomarken. Det är därför svårt att någon bestämd uppfattning om odlingssystem. 5

7 Den bild som laga skifteskartan ger kan vi läsa i landskapet på Öna än idag. Öna 1:5 och 1:3 har nyttjats som betesmark sedan åkrar och ängar lades igen. Dessutom har Bo Andersson genom egen försorg klippt och slagit flera åkerytor på ägorna. Odlingslandskapet är här påfallande tydligt och även de minsta åkrarna framträder tydligt. Inägomarken på Öna 1:2 sköts av ägaren och hålls öppet genom slåtter och gräsklippning. Däremot är inägomarken till Öna 1:4 igenväxande, även om strukturerna ännu kan avläsas i landskapet. Utsikt från gården Öna 1:5, mot söder. En liten åker mellan berghällarna, Öna 1:4. Utmark Utmarken utgörs idag av barrskog med något löv. Det finns inga tydliga spår av utmarksbete. Skogen ger snarare intryck av att ha fått växa till fritt vid en tidpunkt, troligen i samband med tiden för laga skiftet. Detta kan betyda att utmarksbetet då upphörde och skogen blev ekonomi i ett annat avseende än tidigare. Då blev det också viktigt att skifta skogsmarken (se ovan sid 4). Den framtida skötseln av skogen ska ske genom plockhuggning. På utmarken finns ett flertal åkerlyckor, av vilka flera håller på att växa igen idag. Åkerlycka i utmarken. 6

8 Stängsling Idag finns bara enstaka, förfallna rester av gärdesgårdar kvar på Öna. Visserligen fick ägarna enligt skifteshandlingarna skyldighet att stängsla de nya gränserna, men om så har skett, verkar det inte vara i någon större utsträckning. De kvarvarande rester av gärdegårdar som ännu kan ses här och var härrör från den stängsling som fanns före skiftet. Enligt kartan kan man se att trägärdesgårdar då var uppförda i gränsen mot utmarken. Det fanns också gärdesgårdar mellan tomterna. Även i skogsmarken fanns gärdesgårdar som speglar den uppdelning av skogsmarken som tycks ha existerat före skiftet. Då skogsmarken i stora drag fick andra gränser vid skiftet, har gärdesgårdarna fått förfalla. De upptagna lyckorna i skogen var stängslade med gärdesgård, som skydd mot den boskap som betade på skogen. Vägar och stigar När man passerar gränsen in till Önas mark i öster följer man en liten slingrig väg med mittren. Vägen leder upp genom byn, förbi bebyggelsen, vidare ut i skogsmarken och ut på Koppetorps ägor i väster. Denna väg fanns också vid tiden för laga skiftet, med undantag för att vägen då gick genom trädgården till Öna 1:3. Idag är trädgården inhägnad och vägen löper norr om bebyggelsen. Grindarna finns dock kvar än idag. På skifteskartan finns utritade stigar som leder till de uppodlade lyckorna i skogen. Dessa är svåra att skönja idag, bitvis helt omöjliga att se. Idag går östgötaleden genom området. Leden har förlagts till den södra, skogigare delen av Öna. Bebyggelsen Den lilla byns bebyggelse ligger på en udde ut i Stensjön. Flera av byggnaderna är uppförda på berg i dager. Liksom odlingslandskapet karaktäriseras byggnadsskicket av sin småskalighet och gårdarnas magra resurser har haft en konserverande effekt på byggnadsskicket. En bebyggelsehistorisk inventering har utförts 1998 av Länsmuseet och nedanstående uppgifter är hämtade ur detta material. Inventeringen omfattar dock endast Länsmuseets fastigheter (Öna 1:3 och 1:5) och kommer att kompletteras (Öna 1:2). Bebyggelsen på Öna 1:4 revs år Öna 1:5 På Öna 1:5 finns timrade byggnader med ett mycket stort kulturhistoriskt värde ryggåsstuga, ladugård och svinhus vilka är uppförda under 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Samtliga byggnader är omålade och har en ålderdomlig karaktär. Bostadshuset flankeras av en bod som 7

9 har en utvändig loftgång till övervåningen. Byggnaden har dock utsatts för hård renovering av fasaderna, vilket ger ett modernt intryck. Samtliga fönster på bostadshuset och loftboden är spröjsade, med 4 resp 6 rutor, och blåmålade. Till gården hör också en jordkällare och ett avträde. Byggnaderna är placerade på berg i dager. Ladugården ligger i nära anslutning till bostadshuset. Det finns ingen avskiljd man- och fägård. På tomtens södra sida utgörs staketet av huggna stenplintar med tre slanor, på norra sidan ett fårstängsel. Bakom bostadshuset finns en del buskar och träd, som vit syrén, fågelbär, körsbär, jasmin och hagtorn. På tomten finns inga spår efter rabatter eller trädgårdsland. Utanför tomten i söder finns en stensatt vattenkälla. Ryggåsstuga och lada på Öna 1:5. Öna 1:3 Bebyggelsen på Öna 1:3 utgör ett stort kulturhistoriskt värde för miljön på Öna. Den speglar ett småjordbruks byggnadsbestånd vid talet. Bostadshuset är en enkelstuga i en våning samt med en liten vindsvåning. Stugan är troligen uppförd under 1800-talets senare hälft, men har i början av 1900-talet försetts med tidstypiska byggnadsförbättrande åtgärder som köks- respektive förstuingångar, panelklädda fasader och vita omfattningar. Bostadshuset ligger omgärdat av en uppvuxen trädgård som avgränsas på fyra sidor ett falurött spjälstaket. På ett jämnt avstånd i staketet sitter granitfundament. I spjälstaketet finns fyra öppningar med lika många grindar och dubbla grindstolpar i huggen granit. Mitt framför bostadshuset finns en vitmålad flaggstång. I trädgården finns lind, flera sötbärsträd, päronoch äppelträd, nypon, syrén och fläderbuskar. Till gården hör också uthus, ladugård och avträde. Såväl uthus som avträde ligger med halva byggnadskroppen i mangården och halva i fägården, d v s utanför staketet. Byggnaderna är uppförda efter laga skiftet 1928, i samband med att gårdens ladugård fick skyldighet att flytta 8

10 från sitt dåvarande läge. Byggnaderna har förmodligen uppförts på 1930-talet och med timmer från den gamla ladugården. I fägården, mellan uthuset och ladugården, finns en stensatt vattenkälla. Utsikt mot Öna 1:3. Öna 1:2 På Öna 1:2 finns bebyggelse med ett stort miljöskapande värde. Bostadshuset utgörs av en timrad enkelstuga med rödfärgad panel. Till gården hör en mindre timrad bod/ladugård, omålad och utan panel. Boden är idag i mycket dåligt skick. Byggnaderna är placerade på berg i dager. Trädgården är inte avgränsad av staket. I trädgården finns några bärande träd och buskar, men inga anlagda rabatter. Nära den timrade boden, längs vägen in till Öna, finns en modern carport. Ca 30 m öster om bostadshuset finns en friggebod. Boden ligger i gammal åkermark och i ett lägre läge än övrig bebyggelse. Bodens läge gör att den inte stör den äldre gårdsmiljön särskilt mycket och genom att spara trädvegetationen mellan gården och friggeboden påverkar det moderna inslaget inte kulturreservatet nämnvärt. Skogsmarken som tillhör Öna 1:2 ligger i den västligaste delen av Önas f d utmark. Här har markägaren på eller 60-talen uppfört en liten sportstuga på en berghöjd. 9

11 Bostadshus och bod på bytomten Öna 1:2. Sportstuga i utmarken på Öna 1:2. Öna 1:4 Bebyggelsen till Öna 1:4 revs på 1970-talet. Kvar finns ett spisröse och en gjuten grund efter ett uthus. Husgrunder efter bebyggelsen på Öna 1:4. 10

12 Naturvärdesanalys År 1999 utfördes på uppdrag av Linköpings kommun, en naturvärdesbedömning av kulturlandskapet på Öna 1:5 där det konstaterades att de gamla åkrarna runt gården förvånansvärt snabbt intagits av naturbetenas växtsamhälle och hyser flera indikatorarter. Enligt inventeraren rör det sig främst om rödvenängens och rödvenhedens gräs och örter. Det är gott om ljung och stagg i större delen av hagen och i norra delen växer ganska rikligt med kattfot. I trädskiktet finner man främst björk men även oxel, ask och al. De största värdena ligger i helheten med det bevarade odlingslandskapet och byggnadernas genuina karaktär. Hagens skönhetsvärden är också stora. Naturvärdet består om hagmarkerna hävdas även i framtiden. Slutligen påpekas att hävden bör återupptas i den östra delen (Öna 1:4). (Måreby, 1999). 11

13 Syfte och rekommendationer Syftet med reservatet Syftet med reservatet Öna är att bevara en kulturhistoriskt värdefull miljö - ett litet, marginellt jordbruk i länets södra skogsbygd. Det är helheten, med det väl hävdade odlingslandskapet och bebyggelsen från 17- och 1800-talet, som gör Öna till ett synnerligen bevarandevärt objekt. Öna kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden och dessa framgår med all tydlighet i byggnader och landskap. Åkrarna är så små att de minsta inte mäter mer än något tiotal m2. Öna är vidare ett utmärkt pedagogiskt exempel då landskapet lätt kan avläsas utifrån den karta som upprättades vid laga skiftet år Den tidsperiod som ska eftersträvas i skötseln blir därför helt naturligt tiden för laga skifte på Öna. Det fortsatta arbetet med reservatet Det fortsatta arbetet med bildandet av kulturreservatet pågår genom att en skötselplan och förslag till beslut ska utarbetas under hösten I skötselplanen kommer reservatets framtida skötsel att anges. Skötseln ska leda till att den kulturhistoriskt värdefulla miljön bevaras. I korthet sker detta med fortsatt röjning och bete på den gamla inägomarken, om byggnader underhålls på ett antikvariskt riktigt sätt och genom ett skogsbruk där endast plockhuggning tillåts. Idag är inägomarken på Öna 1:4 igenväxande, då marken inte betas. Det är av stor vikt för kulturreservatet att även denna mark betas. Den pedagogiska ambitionen ska vara hög på Öna. Landskapet är tydligt och lätt att läsa utifrån äldre kartmaterial. Efter hand ska ett informationsmaterial utarbetas - som ska underlätta besökarens förståelse av landskapets lämningar. Området lämpar sig också väl för undervisning i t ex skolklasser. Idag odlas inte någon åker på Öna - i pedagogiskt syfte föreslås därför att en allmogeåker anläggs på någon av åkrarna omkring bebyggelsen Öna 1:5. Detta måste naturligtvis ske med hänsyn till de naturvärden som finns i området. För att förstå den jordhunger som rådde på ett litet skogsjordbruk är det viktigt att också åkerlyckorna i utmarken hålls öppna genom återkommande röjningar eller bete. Östgötaledens sträckning går idag i den södra, skogigare delen av Öna. Endast kortare sträckor löper längs äldre stigar. Sträckningen bör ändras och följa historiska stigar. Förutom att östgötaledens sträckning följer en historisk led, så kan stigen då fungera som en pedagogisk rundvandring över inägorna och ut på utmarken med sina åkerlyckor. 12

14 Litteraturlista Ekstam & Forshed 2000 Svenska naturbetesmarker - historia och ekologi. Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Ög Natur och kultur - miljöer i Östergötland Inventeringar Öna. Nykils sn. En byggnadsbeskrivning. Östergötlands läns museum. Ängs- och hagmarksinventeringen. Länsstyrelsen. Öna. Nykils sn. Fornlämningsinventering (muntliga uppgifter av Lars Z Larsson). Kulturlandskap vid Öna. Naturinventering. Linköpings kommun Lantmäteriakter Akt 309. Nykils socken. Öna. Laga skifte år Häradskartan. Valkebo härad. År

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer.

Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer. Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer. Ängsvallsytorna är inritade på de historiska kartorna med gula linjer. Vita eller blå bokstäver innebär att när kartan gjordes var ytan: S=slåtteräng,

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet 2011 Anneli Borg Rapport 2011:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län.

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län. Rapport 2005:72 Arkeologisk utredning etapp 2 Kvickstorp 1:1 Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Vindkraft mellan Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Frivillig arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2540 Åsa Berger Arkeologikonsult

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs Rapport 2010:16 Arkeologisk förundersökning Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs RAÄ 124 Vårdnäs 2:2 Vårdnäs socken Linköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1 Rapport 2009:62 Arkeologisk utredning, etapp 1 Intill Eksunds gård Borg 11:3 Borgs socken Norrköpings kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

SKUREBO Förslag Klass 3

SKUREBO Förslag Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014. ! Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58 Arkeologisk förundersökning Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014!! Dan Carlsson ! Arendus AB Färjeleden 5, 621 58 Visby. Org. nr: 556907 4411.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Värmlands Museum 2011 Rapport 2011: Rapportsammanställning: Mattias Libeck,

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 1 (8) Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån.

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling 2012-05-15 Ulf Holmgren Kulturmiljöer på Holmöarna Holmö by Bykärnan på Holmön med slingrande byväg, rödfärgade enkelstugor,

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Oxhagen i Kårsta. Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke. Johnny Rönngren

Oxhagen i Kårsta. Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke. Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:62 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Oxhagen i Kårsta Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren Oxhagen i Kårsta Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro

Läs mer

Ombyggnad av elnätet norr om Malexander

Ombyggnad av elnätet norr om Malexander Rapport 2009:21 Arkeologisk utredning etapp 1 Ombyggnad av elnätet norr om Malexander Månhult, Linneryd, Maljeryd och Mellansjö Ormsjötorp Ugglebo Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Kjell

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland Arkeologisk undersökning Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

Södra Sand Malexanders hembygdsgård

Södra Sand Malexanders hembygdsgård Rapport 2012:206 Antikvarisk medverkan Södra Sand Malexanders hembygdsgård Malexander 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

DERAGÅRD Klass 2. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

DERAGÅRD Klass 2. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 DERAGÅRD Klass 2 Berättelserna: Berättelserna kring Ivar Krüger Skogslandets jordbruk: Stenbefriade åkrar, en av kommunens bredaste stenmurar (ca 10 meter), stensatt väg, stenrösen, stenkällare, grävd

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län Smörstorp 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:50 Ann-Marie Nordman Rapport och karta: Ann-Marie

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun

Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun Täby 6 september 2013 Dan Larsson Byggnadshistoriker JL Projekt AB Disavägen 16 187 70 Täby 1 Innehåll

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Runnamåla Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Löjstigen, Johannelund

Löjstigen, Johannelund Rapport 2006:53 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Löjstigen, Johannelund Linköpings stad och kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Gamla Pershyttan. MARKANVÄNDNINGSANALYS Camilla Ährlund

Gamla Pershyttan. MARKANVÄNDNINGSANALYS Camilla Ährlund BILAGA 4 Gamla Pershyttan MARKANVÄNDNINGSANALYS Camilla Ährlund 2001 Utsikt från Gråbergstippen. Bilden till vänster är tagen omkring 1900, bilden till höger hundra år senare år 2001. Bilderna visar hur

Läs mer

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Säby 1:8 & 1:9 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:03 Jan Borg & Ådel V Franzén Säby 1:8 & 1:9

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

EKEBORYD Förslag Klass 2-3

EKEBORYD Förslag Klass 2-3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Fjärrvärme i Järnvägsgatan

Fjärrvärme i Järnvägsgatan Rapport 2011:48 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Järnvägsgatan RAÄ 5 Kv Rektorn 8/Järnvägsgatan 4 Skänninge stad Mjälby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2008:43 arkeologisk utredning Helgeberg RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland Dnr 421-855-2008 Annika Helander uv öst rapport 2008:43

Läs mer

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Rapport 2007:57 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Invid RAÄ 3 Konungsund 10:1 och 11:1 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Ske mus dnr 114/2007 Lst dnr 434-1835-2007 Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Skellefteå museum 2008 Pernilla

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Åsnebyns kulturreservat, Melleruds kommun

Åsnebyns kulturreservat, Melleruds kommun Åsnebyns kulturreservat, Melleruds kommun Text: Lisa Ragnarsson Syftet med kulturreservatet är att: Bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap, som utgörs av en typisk dalsländsk bondgård med ett landskap

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 uv öst rapport 2008:18 kulturhistoriskt planeringsunderlag Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 Bispmotala tegelbruk Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-605-2008 Annika

Läs mer

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Skala 1:8000 Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast

Läs mer