Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 3 april 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (53)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige 2. Motion. Utbyggnad av Korallen Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99) Framställning till regeringen angående trängselavgifter och en eventuell kommunal folkomröstning Årsredovisning och verksamhetsberättelser Ombudgeteringar i 2002 års bokslut Uppföljning av interna kontrollplaner Ändring av taxa för förskola och fritidshem Ny indelning av valdistrikt Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum...22 Ärenden som skall beslutas av kommunstyrelsen 12. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Säkerhetsplan för kommunledningskontoret Budgetuppföljning februari Åtgärder för att klara budget Ändring av attesträtt Den långsiktiga trafikinfrastrukturen Remissvar på länsplan för regional transportinfrastruktur, nationell väghållningsplan och nationell banhållningsplan Styrgrupp för utveckling av Vallentuna centrum Framtida VA-drift i Vallentuna Strategisk lokalförsörjning förslag till arbetsmodell Anmälningslista (53)

3 2. Motion. Utbyggnad av Korallen Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Motionen bifalles. 2. Socialnämnden får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Ärendet Mauritz Lindroth (s) har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun bygger ut vårdhemmet Korallen med de 25 platser som är projekterade. Motionen har remitterats till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Socialnämnden Socialnämnden ställer sig positiv till en framtida utbyggnad av Korallen. I samband med öppnande av Stendösvägens vårdboende hösten 2003 förväntas behovet av vårdbostäder vara tillgodosett för några år. Efter 2005 väntas behov av ytterligare nya vårdplatser bli aktuellt. Det finns stora fördelar med en utbyggnad av Korallen eftersom man kan göra samordningsvinster vad gäller personal. Läget i anslutning till primärvården är av värde. Samhällsbyggnadsnämnden Dåvarande fastighetskontoret genomförde 1993, i samråd med socialförvaltningen, en utredning gällande möjligheterna att bygga till Korallen med ytterligare 25 sjukhemsplatser. Underlag utgjordes av ett programförslag framtaget av socialförvaltningen. Upprättade programskisser visar, med viss justering av den östra tomtgränsen, att det är fullt möjligt att bygga ut Korallen med 25 platser. Utbyggnad kan ske i en eller två etapper. Inför en eventuell utbyggnad bör färdigprojekteringen inledas med en översyn och uppdatering av lokalprogrammet. 3 (53)

4 Kommunstabens synpunkter För närvarande pågår produktion av 40 vårdplatser vid Stendösvägen vilka beräknas kunna tas i bruk under hösten Det blir ett kraftigt tillskott till kommunens nuvarande vårdplatser och det är svårt att i dag bedöma när behov av ytterligare platser kommer att föreligga. När ytterligare platser behövs är det naturligt att i första hand bygga till Korallen för att utnyttja de samordningsfördelar som socialnämnden pekar på. Kommunstaben anser därför att motionen om en tillbyggnad av Korallen ska bifallas. Det blir sedan socialnämndens uppgift att aktualisera utbyggnaden vid den tidpunkt som är lämplig med hänsyn till hur efterfrågan på vårdplatser kommer att utvecklas i framtiden. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 33 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas motion 2. Socialnämndens protokoll 3. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (53)

5 3. Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att : Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör i fredstid krisledningsnämnd. Det uppdaterade förslaget till Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap antas. De beslutsområden som krisledningsnämnden övertar vid en extraordinär händelse skall ligga inom de områden som berörs av händelsen. En skriftlig redovisning av händelsen skall lämnas till närmast kommande kommunfullmäktigesammanträde. Redovisningen skall också innehålla en ekonomisk redovisning med eventuella konsekvenser för berörda nämnder. Kommunstyrelsens reglemente komplettteras med att kommunstyrelsens arbetsutskott i fredstid utgör krisledningsnämnd och arbetar i enlighet med fastställd ledningsplan. Ärendet Riksdagen har den 21 november 2002 (SFS 2002:833) beslutat om lag för hantering av extraordinära händelser i fredstid. Lagen trädde i kraft den 1 januari Med extraordinär händelse avses enligt lagen; en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun Enligt lagens 2 skall kommunen för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser och enligt 3 utse en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får, vid extra ordinära händelser, fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. 5 (53)

6 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 26 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap 6 (53)

7 4. Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99) Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen med stöd av samhällsbyggnadsnämnden anser, med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunledningskontorets synpunkter, att återremissen är behandlad. Redovisningen ger inte någon anledning att ändra i planförslaget eller att skjuta upp antagandet av planen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Ärendet Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelserna för att medge etablering av en s.k. lågprishandel för livsmedel och en restaurang för McDonalds inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:99. Planområdet är beläget öster om Roslagsbanan vid Vallentuna centrum. Det omfattar en areal om ca 1,2 ha. Planområdet omfattar en del av fastigheten Vallentuna-Åby 1:99, som ägs av VaTellus AB. I planområdet ingår även en liten del av den privatägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:150 (Ragn-Sells). Detaljplanen var utställd för granskning från den 6 december 2002 t.o.m. den 16 januari Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 januari godkänt planen och föreslår kommunfullmäktige att anta planen. Återremiss kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har den 17 februari 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdrag åt kommunstyrelsen att behandla följande punkter: 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. 7 (53)

8 Förvaltningarnas synpunkter Ovanstående punkter har behandlats i beredningen av ärendet. 1. Kommunstyrelsens beslutade uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra denna planändring. Kommunstyrelsen uppmanade därvid samhällsbyggnadsnämnden att genom en snabb handläggning av ärendet se till att etablering snarast kan komma till stånd. Utarbetande av ett planprogram för den centrala delen av Vallentuna tätort pågår. Att invänta att planprogrammet fastställs och att en detaljplaneprocessen tas upp på nytt innebär en fördröjning med ytterligare minst ett år. I detaljplanearbetet har hänsyn tagits till framtida trafikstruktur för fordon och gående. Omgivande bebyggelse kommer dock sannolikt att bli högre och ha en mer stadsmässig karaktär. 2. Kommunstaben har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen haft ett flertal sammanträffanden med företrädare för Svenska Mac Donalds AB under åren och diskuterat olika lägen för etablering. Mac Donalds och kommunstaben såg stora fördelar med nu aktuellt läge. Etableringen skulle innebära ett mycket positivt och efterlängtat tillskott till den kommersiella servicen för främst ungdomar och barnfamiljer. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för att tillmötesgå önskemålet , se kommentar till punkt VaTellus AB har i ett brev till kommunstyrelsen 1998 ansökt om att ändra detaljplanen för att medge etablering av en större livsmedelshall om ca 3000m 2. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt dåvarande byggnadsnämnden att återuppta arbetet med planändring för fastigheten Vallentuna-Åby 1:99 så att även livsmedelshandel och annan handel ska få bedrivas på fastigheten. Programsamråd för Tellusområdet genomfördes våren / sommaren Planarbetet har därefter vilat. VaTellus återkom med en skrivelse till kommunstyrelsen hösten Fastighetsägaren och kommunstaben såg fördelar med en samlokalisering till Tellusfastigheten. Kommunstyrelsen beslutade att planändringen även skulle omfatta handel ca 1500 m 2, se kommentar till punkt 1 och 2. 8 (53)

9 4. För att åstadkomma en bättre trafiklösning för fordonstrafik och gångtrafik krävs ombyggnad av den intilliggande korsningen mellan Angarnsvägen-Väsbyvägen (väg 268), Roslagsbanan och Stockholmsvägen-Banvägen. Arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan tas för närvarande fram för denna korsning. Korsningen mellan vägarna avses utföras som en cirkulationsplats och korsningen med Roslagsbanan avses utföras som en förhöjd järnvägsbro över väg 268. För gångtrafikanter föreslås en gångtunnel ca 20 meter öster om nuvarande övergångsställe. Förslag till länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län är f.n. ute på remiss. I förslaget omnämns väg 268 planskildhet i Vallentuna som ett möjligt investeringsobjekt (del av) med utbyggnad under åren Kommunen kommer i sitt remissvar till Länsstyrelsen föreslå att den om möjligt tidigareläggs. Samrådshandling för detaljplan för trafikplatsen föreligger och samråd bör genomföras våren Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 29 Hans Strandin (s) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att följande punkter skall behandlas 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. Lars-Bertil Ohlsson yrkar bifall till kommunstabens förslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår Hans Strandins förslag och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. 9 (53)

10 5. Framställning till regeringen angående trängselavgifter och en eventuell kommunal folkomröstning Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till skrivelse till regeringen vari Vallentuna kommun för fram sin uppfattning om trängselavgifter. 2. Som ett led i beredningen av detta ärende, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar, att genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter. Följande ska gälla för den kommunala folkomröstningen: Den kommunala folkomröstningen ska ske samma dag som den nationella folkomröstningen om införande av euron, den 14 september Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla med den nationella folkomröstningen om införande av euron. Frågan som ska ställas till de röstberättigade är: Anser Du att trängselavgifter i trafiken ska införas? Svarsalternativen ska vara ja och nej på var sin röstsedel. Dessutom ska det finnas möjlighet att rösta blankt. Röstsedlarnas antal ska vara tre. På röstsedeln ska finnas: - rubriken Kommunal folkomröstning - frågan Anser du att trängselavgifter i trafiken ska införas? - något av svarsalternativen Ja eller Nej På de blanka röstsedlarna ska förutom rubriken endast finnas orden Blank röstsedel Röstsedlarna ska vara blå och i formatet A6. De ska vara utformade så att samma valkuvert som i den nationella folkomröstningen ska kunna användas. Förutom personlig inställelse i omröstningslokal ska väljare också kunna rösta på de sätt som gäller för den nationella folkomröstningen om införande av euro. Kommunen ansvarar endast för att tillhandahålla röstsedlar inom den egna kommunen. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad torsdagen den 18 september (53)

11 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstaben i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Vallentunaborna i anslutning till EMU-omröstningen den 14 september 2003, även ska kunna folkomrösta om trängselavgifter för biltrafiken i Stockholmsområdet. I Stockholms stad förs diskussioner om att på försök införa så kallade trängselavgifter. Trängselavgifter förutsätter lagstöd, vilket för närvarande inte finns. Stockholmsberedningen har vid regeringssammanträde i mars 2002 fått i uppdrag att utreda frågan om hur trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni Om utredningen resulterar i en lag som ger Stockholms stad och andra möjlighet att införa trängselavgifter kommer detta kunna påverka pendlande Vallentunabor. Framställan till regeringen om lagförslaget Kommunstaben har tillsammans med 14 andra kommuner i Stockholmslän kommit fram till att en skrivelse bör läggas fram till regeringen om vad ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter skulle innebära för Stockholms regionen. I samband med utformandet av skrivelsen till regeringen bör kommunfullmäktige besluta att, som ett led i beredningen av detta ärende, inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter på trängselavgifter genom en kommunal folkomröstning. Resultatet av den kommunala folkomröstningen föreslås bli rådgivande för kommunfullmäktige. Förslaget till skrivelse till regeringen kommer att upprättas och antas av kommunfullmäktige när den kommunala folkomröstningen är genomförd. Kommunfullmäktige kan då också besluta att överlämna skrivelsen till Stockholms stad för kännedom. Kommunfullmäktige kan också, med beaktande av folkomröstningens resultat, besluta att skrivelsen inte ska avges. 11 (53)

12 Kommunal folkomröstning Enligt lagen om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692) ska fullmäktige i anslutning till beslutet om att hålla en kommunal folkomröstning besluta om sex i lagen angivna punkter. dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Kommunstaben har, tillsammans med de 14 andra kommunerna som också kommer att besluta om kommunal folkomröstning, tagit fram riktlinjer för hur folkomröstningen bör genomföras. Därigenom så underlättas jämförelser och omröstningsresultat blir svårare att ifrågasätta. Kommunstaben förslår, utifrån diskussioner med kommunerna i länet, att kommunfullmäktige beslutar : 1. Den kommunala folkomröstningen ska ske samma dag som den nationella folkomröstningen om införande av euron, den 14 september Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla med den nationella folkomröstningen om införande av euron. 3. Frågan som ska ställas till de röstberättigade är: Anser Du att trängselavgifter i trafiken ska införas? Svarsalternativen ska vara ja och nej på var sin röstsedel. Dessutom ska det finnas möjlighet att rösta blankt. 4. Röstsedlarnas antal ska vara tre. På röstsedeln ska finnas: - rubriken Kommunal folkomröstning - frågan Anser du att trängselavgifter i trafiken ska införas? - något av svarsalternativen Ja eller Nej På de blanka röstsedlarna ska förutom rubriken endast finnas orden Blank röstsedel Röstsedlarna ska vara blå och i formatet A6. De ska vara utformade så att samma valkuvert som i den nationella folkomröstningen ska kunna användas. 12 (53)

13 5. Förutom personlig inställelse i omröstningslokal ska väljare också kunna rösta på de sätt som gäller för den nationella folkomröstningen om införande av euro. Kommunen ansvarar endast för att tillhandahålla röstsedlar inom den egna kommunen. 6. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad torsdagen den 18 september Information om den kommunala folkomröstningen Kommunen ansvarar för att det lämnas en information till kommunens invånare om trängselavgifter och dess konsekvenser. Även här kommer en samordning ske med övriga kommuner så att grundinformation i alla kommuner är lika. Föreskrifter för den kommunala folkomröstningen Kommunstaben har arbetat fram ett förslag till föreskrifter som bygger på att det sker en kommunal folkomröstning enligt bestämmelserna i kommunallagen och med tillämpning av lagen om kommunala folkomröstningar. Föreskrifterna skall fastställas av kommunfullmäktige. Valnämndens yttrande Valnämnden har den 31 mars har lämnat följande yttrande till kommunfullmäktige beträffande genomförande av folkomröstningen; Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning har valnämnden inget att erinra mot kommunstabens förslag till föreskrifter om genomförandet av en folkomröstning i Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 31 Hans Strandin (s) yrkar att bifall till kommunstabens förslag med den ändringen av den första punktsatsen i punkt 2 att den kommunala folkomröstningen äger rum när det finns ett utarbetat förslag i Stockholm. Resten av punkt 2 i beslutsförslaget strykes. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) förslag och finner att arbetsutskottet avslår det och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. 13 (53)

14 Handlingar i ärendet 1. Föreskrifter för kommunalfolkomröstning 2. Valnämndens protokoll bifogas senare 14 (53)

15 6. Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2002 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen hemställer att: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna den framlagda årsredovisningen för 2002 för Vallentuna kommun. 2. Frågan om täckning av 2002 års negativa resultat hänskjuts till behandling i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2002 är negativt, 38,5 miljoner kr. Det är ca 13 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till medgivna budgetöverskridanden samt en bedömd kompensation till Barn- och ungdomsnämnden som följd av ökat antal förskolebarn. Det negativa resultatet är främst en följd av kraftiga kostnadsökningar inom Barn- och ungdomsnämndens, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samt Socialnämndens verksamhetsområden. Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren. Frågan om hur 2002 års negativa resultat skall regleras föreslås bli behandlat i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 34 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning bilagan finns separat 2. Verksamhetsberättelser - bilagan finns separat 15 (53)

16 7. Ombudgeteringar i 2002 års bokslut Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 1. Fastställa ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Fastställa ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Ärendet Kommunledningen har haft genomgångar kring 2002 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning. Gällande regler Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gäller följande regler: Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Driftbudgeten Den totala nettoavvikelsen för samtliga nämnder uppgår till ca 24 miljoner kr. Sedan hänsyn tagits till att Barn- och ungdomsnämnden ska kompenseras för ökat antal förskolebarn samt att kommunfullmäktige medgivit att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden fick överskrida sina budgetar med 4 respektive 8 miljoner kr att täckas i bokslut, så återstår en nettoavvikelse med ca - 6,6 miljoner kr. 16 (53)

17 Kommunstaben har tolkat kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2002, 88, så att eventuella budgetavvikelser för Barnoch ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden inte ska ombudgeteras. Kulturnämnden har ett obetydligt underskott som inte heller föreslås bli ombudgeterat. Från Kommunstyrelsens budgetöverskott föreslås endast 350 tkr, som avser Tärnan-projektet, bli ombudgeterat. För Samhällsbyggnadsnämnden och Fritidsnämnden föreslås över- och underskott bli ombudgeterade fullt ut. Totalt ombudgeterat belopp blir därmed tkr. Investeringsbudget Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2002 till ca + 35 miljoner kr för de projekt som nämnderna separatredovisar i sina verksamhetsberättelser. Kommunstaben föreslår att sammanlagt tkr netto ombudgeteras till 2003 års budget. I detta förslag har inte medtagits anslaget för utbyggnad av biblioteket i avvaktan på behandling av förslag till revidering av den fastställda investeringsplanen. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 35 Hans Strandin (s) yrkar att 13,346 miljoner för biblioteket ombudgeteras till Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet avslår det och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens sammanställningar (53)

18 8. Uppföljning av interna kontrollplaner 2002 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kommunens interna kontroll. Enligt reglementet skall kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar med utgångspunkt från av nämnderna inlämnade uppföljningsrapporter. Kommunledningskontorets rapport Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för verksamheten Kontrollplanerna redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet Samtidigt beslutade KS att nämnderna skulle rapportera sin uppföljning av den interna kontrollen för 2002 i samband med verksamhetsberättelserna för Nämnderna fick i uppdrag att lämna rapporterna till konsult och service ekonomienhet på kommunledningskontoret för sammanställning och vidare information till kommunstyrelsen. Konsult och service har erhållit rapporter om nämndernas uppföljning av den interna kontrollen under Av rapporterna framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredsställande. Noterade brister i samband med uppföljningen har åtgärdats. Samtliga uppföljnings rapporter kommer att anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen anmäler till kommunfullmäktige att nämndernas rapporter över uppföljningen av de interna kontrollplanerna för 2002 visar att den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 36 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 18 (53)

19 9. Ändring av taxa för förskola och fritidshem Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendet Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Taxan debiteras 12 månader per år. Taxan för fritidshem innehåller en möjlighet för föräldrarna att få reducerad avgift under sommarlovet, vilken grundar sig på hur mycket tid som barnet har behov av att vara på fritidshem under hela sommarlovet. Familjen måste skriftligt på en särskild blankett anmäla behov av omsorgstid under sommarlovet för att ha möjlighet att nyttja denna rabatt. Taxa för förskola och fritidshem och reducerad avgift för fritidshem under sommarlovet fastställdes av Kommunfullmäktige och har tillämpats under Denna taxekonstruktion innebär att det för familjerna lönar sig att minska sin efterfrågan på omsorg under sommarlovet. Avgiftsreduktionen medför att kommunens avgiftsintäkter är lägre under sommaren. Fördelen är att efterfrågan under sommaren blir mindre, fritidshemmen får bättre planeringsförutsättningar och därmed kan kostnaderna för verksamheten begränsas. Sommarlovet omfattar ca 10 veckor och då har skolan ingen avgiftsfri verksamhet mellan klockan 8.00 och Fritidshem erbjuds under hela sommarlovet. Fritidshemsavdelningarna samarbetar och personaltätheten anpassas till antalet anmälda barn under sommarlovet. Genom att i förväg veta hur många barn som behöver omsorg under sommarlovet kan fritidshemmen planera personalbemanning, aktiviteter och måltider och därmed begränsa kostnaderna för verksamheten. Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet den 25 mars och då beslutat föreslå kommunfullmäktige att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. 19 (53)

20 Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 41 Hans Strandin (s) yrkar bifall till förslaget C i barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins förslag och finner att arbetsutskottet avslår det och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna lägger följande reservation till protokollet: Socialdemokraterna föreslår alternativ C för både fritidshem och förskolor. Detta anser vi vara det enda logiska alternativet. Det kan knappast vara särskilt avancerat att lösa administrationen via kreativa dataprogram. Eftersom majoriteten så effektivt privatiserat tidigare kommunal verksamhet, kan knappast brukarna straffas för att förskolorna följde direktiven. Att genomföra alternativ A blir en alltför tveksam modell, eftersom det uppmuntrar till att brukarna av fritidshemsplats säger upp sin plats till semestern och återtar den vid höststarten. Både alternativ A och B bedöms ha samma nackdelar. De anses sakna ekonomiska incitament för att anmäla närvarotiden och därmed ge verksamheten goda planeringsförutsättningar. Vi anser att alternativ B är en ärlig modell och därför klart bättre än alternativ A. Men för att ge både förskolor och fritidshem goda planeringsförutsättningar inför sommaren föreslår vi alternativ C. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse Ändring av taxa för förskola och fritidshem 20 (53)

21 10. Ny indelning av valdistrikt Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nya valdistrikt enligt bifogat förslag. Ärendet Vallentuna kommun är idag indelad i tolv valdistrikt. Två av dessa distrikt, Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra, har med åren kommit att öka befolkningsmässigt. Länsstyrelsens rekommendation på lämplig storlek på valdistrikt är 1200 till 1800 röstberättigade. Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra har idag över 2000 röstberättigade vardera. Den 2 december behandlade kommunstyrelsen ärendet. Därefter framkom nya synpunkter på förslaget, varför kommunstaben arbetade om förslaget på nytt. Det nya förslaget innebär att två nya distrikt skapas: Karlberg och Garn. Distriktet Vallentuna sydöstra delas i två så att distriktet Karlberg skapas. Ur distriktet Vada-Össebygarn-Angarn bryts Garn loss och på så sätt delas detta distrikt i två. En komplett fastighetsförteckning för de fyra nya distrikten har gjorts och kommer att bifogas beslutet till länsstyrelsen för slutlig antagning. Ärendets tidigare behandling Valnämnden har den 27 februari 9 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstabens förslag till ny valdistriktsindelning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 42 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med valnämndens förslag. Handlingar i ärendet 1. Nu gällande valdistriktsindelning (karta) 2. Förslag nya indelning av valdistrikt (karta) 21 (53)

22 11. Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vägverket, Region Stockholm och SL utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring som syftar till reglera arbetsfördelning och kostnadsansvar i första hand under projektets planeringsprocess. Kommunstaben har haft invändningar mot förslaget och ansett att det bör omarbetas på vissa punkter då det även berör huvudmannaskap och finansiering, vilket regelmässigt behandlas först i ett kommande genomförandeavtal. Dessa synpunkter har framförts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2002 varvid kommunstaben fick i uppdrag att återuppta förhandlingarna med Vägverket och SL. Vägverket Region Stockholm har i brev meddelat att de redan den 15 juli 2002 undertecknat det förslag till avsiktsförklaring som samhällbyggnadsnämnden antagit den 7 maj SL har den 5 september 2002 undertecknat förslaget. Något intresse finns inte för omförhandling. Av avsiktsförklaringen framgår att den är giltig endast under förutsättning att parterna godkänner avtalet senast För vår del krävs ett godkännande av kommunfullmäktige. Vid överläggning mellan kommunledningen och vägverket den 27 februari 2003 har överenskommits att kommunen ska föra ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Parterna var överens om att tidsgränsen för undertecknandet av avtalet inte skulle utgöra något hinder för överenskommelse. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Avsiktsförklaring 22 (53)

23 12. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Ärendet Syftet med att upprätta och arbeta med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten och dess olika arbetsrutiner utförs ändamålsenligt, säkert och effektivt arbetsrutiner samt uppnår eftersträvad kvalitet. Uppföljningen av den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen 2002 indikerar inte att någon av de rutiner/system som kontrollerades då även bör kontrolleras I kontrollplanen för 2003 anges därför åtta andra rutiner/system som föremål för kontroll. Dessa redovisas i bifogad handling. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 37 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen (53)

24 13. Säkerhetsplan för kommunledningskontoret Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar Säkerhetsplan för kommunledningskontoret. Kommunstaben får i uppdrag, innan kommunstyrelsens sammanträde, att se över sakområdena vad gäller kodade e-post meddelanden. Ärendet Kommunfullmäktige har 1999 antagit en Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Policyn är vägledande för arbetet med skydd för den egna verksamheten - internt skydd, skydd av allmänhet, egendom och verksamhet skydd mot samhällsolyckor skydd under kriser och krig De övergripande målen för arbetet med säkerheten är att tillförsäkra kommuninvånarna, anställd personal, näringsliv och miljö en hög säkerhet i fred, kris och krig säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen där störningar och egendomsförluster minimeras sänka kommunens kostnader för skador och försäkringspremier genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete. Varje nämnd omsätter de övergripande målen i egna mål, som redovisas i nämndens verksamhetsplan. Kommunledningskontoret har genom säkerhetssamordnaren Uno Sköld genomfört en Riskanalys med konsekvensbeskrivningar och sammanfattat säkerhetsläget i förslaget till Säkerhetsplan för kommunledningskontoret. Planen innehåller analys och beskrivningar inom följande områden: Ansvar och organisation Egna mål för KLK:s säkerhetsarbete Riskanalys med konsekvenser Elbortfall Brandrisker Stöldrisker Personsäkerhet Ekonomisk säkerhet IT-säkerhet Larm och ledning Krisledningsnämnd Information 24 (53)

25 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 27 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstaben får i uppdrag, innan kommunstyrelsens sammanträde, att se över sakområdena vad gäller kodade e-post meddelanden. Handlingar i ärendet 1. Förslag till Säkerhetsplan 25 (53)

26 14. Budgetuppföljning februari 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning samt den reviderade skatteintäktsprognosen. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning för februari visar ett budgetunderskott med ca 23,5 miljoner kr för hela år Redovisningen avser läget innan nämnderna fattat beslut om åtgärder för att hålla en budget i balans. Dessa beslut kommer att redovisas i särskilt ärende. Det är liksom under 2002 de s k mjuka nämnderna som visar kraftiga underskott. Barn- och ungdomsnämnden har inte lämnat någon fullständig månadsrapport. Förvaltningen har dock vid genomgång med kommunstaben redovisat att man gjort en analys tillsammans med rektorerna. Den visar att skolverksamheten f n bedrivs i en omfattning som på helårsbasis innebär ett underskott med ca 10 mkr. Skolpengssystemet beräknas dessutom medföra budgetunderskott med 1,6 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beräknar underskottet mot budget till 3,7 mkr baserat på en prognos med antaganden om en marginell ökning av elevantalet under Socialnämnden har en prognos som anger ett budgetunderskott med ca 8 mkr fördelat på samtliga nämndens verksamhetsområden. Övriga nämnder redovisar inga nämnvärda budgetavvikelser. Kommunstabens samlade bedömning är att det kommer att bli svårt att undvika budgetunderskott 2003 även om de berörda nämnderna beslutar om kraftfulla åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. Förslag på sådana åtgärder kommer att redovisas och behandlas i särskild ordning. Revidering av skatteintäktsprognos för 2003 Kommunförbundet har i cirkulär 2003:26 redovisat en ny skatteunderlagsprognos för perioden Prognosen innebär en kraftig nedjustering av skatteunderlagsökningen, framför allt år För Vallentunas del innebär prognosen att de budgeterade skatteintäkterna under 2003 blir ca 10 miljoner kronor lägre än vad som antagits i fastställd budget, vilken i utgångsläget visar ett 0-resultat. 26 (53)

27 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 38 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad (53)

28 15. Åtgärder för att klara budget 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Höjning av politikerarvoden, som kan komma att föreslås av arvodesgruppen, ska träda i kraft den 1 juli I bokslut 2003 kommer inte att medges undantag från bestämmelsen i ekonomistyrningsprinciperna att underskott skall överföras till nästkommande budgetår. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 3. Förvaltningscheferna får i uppdrag att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan beslut fattas i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd, samråda med kommundirektören innan beslut tas i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar, arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. 4. Uttala följande målsättning inför lönerevisionsförhandlingar 2003 löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ge varje förvaltningschef i uppdrag att redogöra för hur verksamheten ska bedrivas enligt budget (53)

29 Kommunstabens handläggning Utöver de bokslutsgenomgångar, som kommunledningen genomfört under februari månad med samtliga nämnds/förvaltningsledningar, har kommundirektör och chefsekonom haft överläggningar med förvaltningsledningarna för barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det är dessa nämnder som redovisade kraftiga kostnadsökningar och betydande budgetunderskott I följande redovisning av nämndernas ekonomiska förutsättningar 2003 ska noteras att nämndernas budgetar är beräknade att utöver normala volym- och kostnadsökningar - täcka höjt personalomkostnadspålägg, höjda politikerarvoden enligt ursprungligt förslag samt höjda internhyror och städkostnader. Barn- och ungdomsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 8,4 % respektive 7,9 %. Budget 2003 är 4,8 % högre än utfallet för Den kraftiga volymökningen inom grundskolan har nu upphört och elevantalet minskar marginellt. Däremot beräknas volymen inom förskolan öka eftersom åldersgruppen 1 5 år blir större och efterfrågan på förskoleplatser inom åldersgruppen också ökar. Efter genomgång med rektorerna och analys av gällande skolorganisation för vårterminen 2003 konstaterar förvaltningschefen att nuvarande verksamhet inte ryms inom ramen för den fastställda skolpengen. Organisatoriska anpassningar krävs därför inom flera rektorsområden liksom vissa andra åtgärder av övergripande och strukturell natur. Förvaltningschefen i samarbete med rektorerna kommer att lämna förslag till åtgärder för behandling i Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,9 respektive 13,1 %. Av 2002 års kostnad är ca 2,2 miljoner kr en återbetalning av tidigare för mycket erhållna statsbidrag för komvux-verksamheten. Om hänsyn tas till denna engångseffekt var kostnadsökningen ,4 % och utrymmet för kostnadsökning i budget 2003 blir ca 2,5 %. Utrymmet i budget 2003 är så begränsat att det inte ens täcker normala kostnadsökningar för oförändrad verksamhet. Samtidigt bedöms det troligt med viss volymökning inom gymnasieutbildningen för ungdomar även om volymökningen inte blir lika stor som under Det innebär att åtgärder måste vidtas för att begränsa kostnaderna. Förvaltningschefen kommer att presentera ett åtgärdsförslag för behandling i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens arbetsutskott har sammanträde (53)

30 Socialnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,7 respektive 10,5 %. Budget för 2003 medger ett utrymme för kostnadsökningar med 4,5 % jämfört med Nämndens verksamheter har under de senaste två åren drabbats av volymökningar inom områden som är mycket kostnadskrävande, t ex placeringar av barn och ungdomar samt platser i särskilda boenden för äldre. Volymutvecklingen står inte i relation till befolkningsutvecklingen och är därför mycket svår att prognosticera. Socialchefen bedömer att budget 2003 är tillräcklig för att klara kostnadsökningar vid nuvarande verksamhetsnivå. Vid en normal volymökning kan kostnaderna komma att överskrida budget med ca 8 miljoner kr. Förvaltningschefen avser att för socialnämndens arbetsutskott presentera ett förslag på strukturella och metodmässiga förändringar vad gäller förhållnings- och arbetssätt inom de olika verksamhetsområdena som sammantaget beräknas ge till resultat en budget i balans Kommunstabens synpunkter De ovan redovisade överläggningarna med förvaltningsledningarna leder till att förvaltningscheferna lägger fram förslag till åtgärder för en budget i balans Nämndernas behandling av förslagen bör kunna avrapporteras inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Om så krävs kan kommunstyrelsen då lämna förslag till beslut som kommunfullmäktige kan behandla den 28 april. Utöver beslut som de berörda nämnderna kan fatta för egen del bör vissa grundförutsättningar gällande för samtliga nämnder fastläggas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Kommunstaben anser att följande områden är aktuella för sådana beslut. Bemanningsfrågor Det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i ställer starka krav på en effektiv och kostnadsbesparande hantering av bemanningsfrågorna. Kommunstyrelsen föreslås lämna uppdrag till förvaltningscheferna att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan beslut fattas i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd. 30 (53)

31 samråda med kommundirektören innan beslut tas i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar. arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. Lönerevision 2003 Utrymmet för kostnadsökningar i budget 2003 år mycket begränsat. För att klara budgeten måste lönerevisionen per 1 april 2003 ske med stor återhållsamhet vad gäller löneökningarna. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en målsättning som diskuterats i förvaltningschefsgruppen med följande innebörd: löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Politikerarvoden Nämndernas budgetar för 2003 innehåller kompensation med ca 2,2 miljoner kr för höjda politikerarvoden enligt det ursprungliga förslaget som sedan återremitterades till arvodesgruppen. Gruppen har ännu inte lämnat något nytt förslag. Utöver att nivån på arvodeshöjningen kan komma att begränsas anser kommunstaben att ikraftträdandet kan senareläggas till den 1 juli 2003 vilket skulle innebära en lättnad för nämnderna i förutsättningen att hålla budgeten. Ekonomistyrningsprinciperna De av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna anger att om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Fullmäktige har de senaste två åren medgivit undantag från denna regel och låtit nämnder med underskott slippa ta med sig detta till kommande år. Kommunstaben föreslår ett uttalande att undantag från ekonomistyrningsprinciperna inte kan påräknas i bokslut (53)

32 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 39 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet vad gäller punkten 4. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas beslut 32 (53)

33 16. Ändring av attesträtt Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anta attesträtter enligt förslag 2003B. Ärendet Vissa attesträtter som fastställdes i kommunstyrelsen behöver ändras till följd av nya förslag om attesträtter. Vid revisorernas sammanträde beslutades att Lars-Göran Nilsson utses till attestant med Bo shylander som ersättare för år 2003 vad avser revisionens verksamhet (120). Tidigare attestant för verksamheten var kommunsekreteraren. Socialförvaltningen begär ändring av attestlistan vad gäller teckning av konto 2683, justering av lön. Verksamhetschef inom hemvården, Karin Peters, föreslås som huvudattestant med Administrativ chef Agneta Sandström, Förvaltningschef Bo Weiåker samt enhetschef Dick Andersson som ersättare. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 40 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till ny attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2003B. 2. Sammanträdesprotokoll från revisorerna 3. Begäran om ändring av attestanter från socialförvaltningen 33 (53)

34 17. Den långsiktiga trafikinfrastrukturen Remissvar på länsplan för regional transportinfrastruktur, nationell väghållningsplan och nationell banhållningsplan Dnr , Dnr Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar dels kommunstabens förslag till yttrande och dels UNO-ledningsgrupps förslag till yttrande över de tre långsiktiga planerna för transportinfrastrukturen , länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län, den nationella väghållningsplanen och den nationella banhållningsplanen. Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län, Vägverket och Banverket har skickat ovanstående förslag till långsiktiga infrastrukturen för på remiss. Synpunkter på samtliga tre planer ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 7 april. Vallentuna kommun har fått uppskov till den 25 april. Kommunstabens förslag till yttrande har utarbetats av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikingenjör Karin Hassner och stadsarkitekt Kristina Berglund samt från kommunstaben kommunplanerare Shula Gladnikoff. Yttrandet behandlar i första hand investeringsbehov inom Vallentuna kommun men också det stora behovet av mer resurser till regionen och sektorn än vad som finns angivet i de tre planerna. Ett mer detaljerat yttrande har lämnats av kommunstyrelsen den 9 september 2002 till Länsstyrelsen som underlag till den långsiktiga planeringen för trafikinfrastrukturen UNO ledningsgrupp antog ett förslag till gemensamt yttrande från nordostkommunerna. Detta yttrande tar upp de större infrastrukturobjekt som har stor betydelse för regionen och sektorn, inklusive planskild korsning i Vallentuna centrum. Kommunstabens förslag till yttrande från Vallentuna kommun till Länsstyrelsen Sammanfattning Vallentuna invänder mot att allt för lite resurser tilldelats Stockholmsregionen inom länsplanen, nationella väghållningsplanen och banhållningsplanen. Effekten blir att Riksdagens transportpolitiska mål inte kan nås under planperioden Kommunen framför ytterligare synpunkter om behovet av investeringsåtgärder för regionen i det gemensamma yttrandet från 34 (53)

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 1 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00 Sammanträdet inleds med utbildning i distansarbetes funktionen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer