Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 3 april 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (53)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige 2. Motion. Utbyggnad av Korallen Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99) Framställning till regeringen angående trängselavgifter och en eventuell kommunal folkomröstning Årsredovisning och verksamhetsberättelser Ombudgeteringar i 2002 års bokslut Uppföljning av interna kontrollplaner Ändring av taxa för förskola och fritidshem Ny indelning av valdistrikt Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum...22 Ärenden som skall beslutas av kommunstyrelsen 12. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Säkerhetsplan för kommunledningskontoret Budgetuppföljning februari Åtgärder för att klara budget Ändring av attesträtt Den långsiktiga trafikinfrastrukturen Remissvar på länsplan för regional transportinfrastruktur, nationell väghållningsplan och nationell banhållningsplan Styrgrupp för utveckling av Vallentuna centrum Framtida VA-drift i Vallentuna Strategisk lokalförsörjning förslag till arbetsmodell Anmälningslista (53)

3 2. Motion. Utbyggnad av Korallen Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Motionen bifalles. 2. Socialnämnden får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Ärendet Mauritz Lindroth (s) har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun bygger ut vårdhemmet Korallen med de 25 platser som är projekterade. Motionen har remitterats till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Socialnämnden Socialnämnden ställer sig positiv till en framtida utbyggnad av Korallen. I samband med öppnande av Stendösvägens vårdboende hösten 2003 förväntas behovet av vårdbostäder vara tillgodosett för några år. Efter 2005 väntas behov av ytterligare nya vårdplatser bli aktuellt. Det finns stora fördelar med en utbyggnad av Korallen eftersom man kan göra samordningsvinster vad gäller personal. Läget i anslutning till primärvården är av värde. Samhällsbyggnadsnämnden Dåvarande fastighetskontoret genomförde 1993, i samråd med socialförvaltningen, en utredning gällande möjligheterna att bygga till Korallen med ytterligare 25 sjukhemsplatser. Underlag utgjordes av ett programförslag framtaget av socialförvaltningen. Upprättade programskisser visar, med viss justering av den östra tomtgränsen, att det är fullt möjligt att bygga ut Korallen med 25 platser. Utbyggnad kan ske i en eller två etapper. Inför en eventuell utbyggnad bör färdigprojekteringen inledas med en översyn och uppdatering av lokalprogrammet. 3 (53)

4 Kommunstabens synpunkter För närvarande pågår produktion av 40 vårdplatser vid Stendösvägen vilka beräknas kunna tas i bruk under hösten Det blir ett kraftigt tillskott till kommunens nuvarande vårdplatser och det är svårt att i dag bedöma när behov av ytterligare platser kommer att föreligga. När ytterligare platser behövs är det naturligt att i första hand bygga till Korallen för att utnyttja de samordningsfördelar som socialnämnden pekar på. Kommunstaben anser därför att motionen om en tillbyggnad av Korallen ska bifallas. Det blir sedan socialnämndens uppgift att aktualisera utbyggnaden vid den tidpunkt som är lämplig med hänsyn till hur efterfrågan på vårdplatser kommer att utvecklas i framtiden. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 33 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas motion 2. Socialnämndens protokoll 3. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (53)

5 3. Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att : Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör i fredstid krisledningsnämnd. Det uppdaterade förslaget till Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap antas. De beslutsområden som krisledningsnämnden övertar vid en extraordinär händelse skall ligga inom de områden som berörs av händelsen. En skriftlig redovisning av händelsen skall lämnas till närmast kommande kommunfullmäktigesammanträde. Redovisningen skall också innehålla en ekonomisk redovisning med eventuella konsekvenser för berörda nämnder. Kommunstyrelsens reglemente komplettteras med att kommunstyrelsens arbetsutskott i fredstid utgör krisledningsnämnd och arbetar i enlighet med fastställd ledningsplan. Ärendet Riksdagen har den 21 november 2002 (SFS 2002:833) beslutat om lag för hantering av extraordinära händelser i fredstid. Lagen trädde i kraft den 1 januari Med extraordinär händelse avses enligt lagen; en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun Enligt lagens 2 skall kommunen för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser och enligt 3 utse en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får, vid extra ordinära händelser, fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. 5 (53)

6 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 26 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap 6 (53)

7 4. Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99) Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen med stöd av samhällsbyggnadsnämnden anser, med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunledningskontorets synpunkter, att återremissen är behandlad. Redovisningen ger inte någon anledning att ändra i planförslaget eller att skjuta upp antagandet av planen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Ärendet Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelserna för att medge etablering av en s.k. lågprishandel för livsmedel och en restaurang för McDonalds inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:99. Planområdet är beläget öster om Roslagsbanan vid Vallentuna centrum. Det omfattar en areal om ca 1,2 ha. Planområdet omfattar en del av fastigheten Vallentuna-Åby 1:99, som ägs av VaTellus AB. I planområdet ingår även en liten del av den privatägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:150 (Ragn-Sells). Detaljplanen var utställd för granskning från den 6 december 2002 t.o.m. den 16 januari Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 januari godkänt planen och föreslår kommunfullmäktige att anta planen. Återremiss kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har den 17 februari 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdrag åt kommunstyrelsen att behandla följande punkter: 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. 7 (53)

8 Förvaltningarnas synpunkter Ovanstående punkter har behandlats i beredningen av ärendet. 1. Kommunstyrelsens beslutade uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra denna planändring. Kommunstyrelsen uppmanade därvid samhällsbyggnadsnämnden att genom en snabb handläggning av ärendet se till att etablering snarast kan komma till stånd. Utarbetande av ett planprogram för den centrala delen av Vallentuna tätort pågår. Att invänta att planprogrammet fastställs och att en detaljplaneprocessen tas upp på nytt innebär en fördröjning med ytterligare minst ett år. I detaljplanearbetet har hänsyn tagits till framtida trafikstruktur för fordon och gående. Omgivande bebyggelse kommer dock sannolikt att bli högre och ha en mer stadsmässig karaktär. 2. Kommunstaben har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen haft ett flertal sammanträffanden med företrädare för Svenska Mac Donalds AB under åren och diskuterat olika lägen för etablering. Mac Donalds och kommunstaben såg stora fördelar med nu aktuellt läge. Etableringen skulle innebära ett mycket positivt och efterlängtat tillskott till den kommersiella servicen för främst ungdomar och barnfamiljer. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för att tillmötesgå önskemålet , se kommentar till punkt VaTellus AB har i ett brev till kommunstyrelsen 1998 ansökt om att ändra detaljplanen för att medge etablering av en större livsmedelshall om ca 3000m 2. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt dåvarande byggnadsnämnden att återuppta arbetet med planändring för fastigheten Vallentuna-Åby 1:99 så att även livsmedelshandel och annan handel ska få bedrivas på fastigheten. Programsamråd för Tellusområdet genomfördes våren / sommaren Planarbetet har därefter vilat. VaTellus återkom med en skrivelse till kommunstyrelsen hösten Fastighetsägaren och kommunstaben såg fördelar med en samlokalisering till Tellusfastigheten. Kommunstyrelsen beslutade att planändringen även skulle omfatta handel ca 1500 m 2, se kommentar till punkt 1 och 2. 8 (53)

9 4. För att åstadkomma en bättre trafiklösning för fordonstrafik och gångtrafik krävs ombyggnad av den intilliggande korsningen mellan Angarnsvägen-Väsbyvägen (väg 268), Roslagsbanan och Stockholmsvägen-Banvägen. Arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan tas för närvarande fram för denna korsning. Korsningen mellan vägarna avses utföras som en cirkulationsplats och korsningen med Roslagsbanan avses utföras som en förhöjd järnvägsbro över väg 268. För gångtrafikanter föreslås en gångtunnel ca 20 meter öster om nuvarande övergångsställe. Förslag till länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län är f.n. ute på remiss. I förslaget omnämns väg 268 planskildhet i Vallentuna som ett möjligt investeringsobjekt (del av) med utbyggnad under åren Kommunen kommer i sitt remissvar till Länsstyrelsen föreslå att den om möjligt tidigareläggs. Samrådshandling för detaljplan för trafikplatsen föreligger och samråd bör genomföras våren Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 29 Hans Strandin (s) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att följande punkter skall behandlas 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. Lars-Bertil Ohlsson yrkar bifall till kommunstabens förslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår Hans Strandins förslag och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. 9 (53)

10 5. Framställning till regeringen angående trängselavgifter och en eventuell kommunal folkomröstning Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till skrivelse till regeringen vari Vallentuna kommun för fram sin uppfattning om trängselavgifter. 2. Som ett led i beredningen av detta ärende, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar, att genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter. Följande ska gälla för den kommunala folkomröstningen: Den kommunala folkomröstningen ska ske samma dag som den nationella folkomröstningen om införande av euron, den 14 september Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla med den nationella folkomröstningen om införande av euron. Frågan som ska ställas till de röstberättigade är: Anser Du att trängselavgifter i trafiken ska införas? Svarsalternativen ska vara ja och nej på var sin röstsedel. Dessutom ska det finnas möjlighet att rösta blankt. Röstsedlarnas antal ska vara tre. På röstsedeln ska finnas: - rubriken Kommunal folkomröstning - frågan Anser du att trängselavgifter i trafiken ska införas? - något av svarsalternativen Ja eller Nej På de blanka röstsedlarna ska förutom rubriken endast finnas orden Blank röstsedel Röstsedlarna ska vara blå och i formatet A6. De ska vara utformade så att samma valkuvert som i den nationella folkomröstningen ska kunna användas. Förutom personlig inställelse i omröstningslokal ska väljare också kunna rösta på de sätt som gäller för den nationella folkomröstningen om införande av euro. Kommunen ansvarar endast för att tillhandahålla röstsedlar inom den egna kommunen. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad torsdagen den 18 september (53)

11 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstaben i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Vallentunaborna i anslutning till EMU-omröstningen den 14 september 2003, även ska kunna folkomrösta om trängselavgifter för biltrafiken i Stockholmsområdet. I Stockholms stad förs diskussioner om att på försök införa så kallade trängselavgifter. Trängselavgifter förutsätter lagstöd, vilket för närvarande inte finns. Stockholmsberedningen har vid regeringssammanträde i mars 2002 fått i uppdrag att utreda frågan om hur trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni Om utredningen resulterar i en lag som ger Stockholms stad och andra möjlighet att införa trängselavgifter kommer detta kunna påverka pendlande Vallentunabor. Framställan till regeringen om lagförslaget Kommunstaben har tillsammans med 14 andra kommuner i Stockholmslän kommit fram till att en skrivelse bör läggas fram till regeringen om vad ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter skulle innebära för Stockholms regionen. I samband med utformandet av skrivelsen till regeringen bör kommunfullmäktige besluta att, som ett led i beredningen av detta ärende, inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter på trängselavgifter genom en kommunal folkomröstning. Resultatet av den kommunala folkomröstningen föreslås bli rådgivande för kommunfullmäktige. Förslaget till skrivelse till regeringen kommer att upprättas och antas av kommunfullmäktige när den kommunala folkomröstningen är genomförd. Kommunfullmäktige kan då också besluta att överlämna skrivelsen till Stockholms stad för kännedom. Kommunfullmäktige kan också, med beaktande av folkomröstningens resultat, besluta att skrivelsen inte ska avges. 11 (53)

12 Kommunal folkomröstning Enligt lagen om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692) ska fullmäktige i anslutning till beslutet om att hålla en kommunal folkomröstning besluta om sex i lagen angivna punkter. dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Kommunstaben har, tillsammans med de 14 andra kommunerna som också kommer att besluta om kommunal folkomröstning, tagit fram riktlinjer för hur folkomröstningen bör genomföras. Därigenom så underlättas jämförelser och omröstningsresultat blir svårare att ifrågasätta. Kommunstaben förslår, utifrån diskussioner med kommunerna i länet, att kommunfullmäktige beslutar : 1. Den kommunala folkomröstningen ska ske samma dag som den nationella folkomröstningen om införande av euron, den 14 september Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla med den nationella folkomröstningen om införande av euron. 3. Frågan som ska ställas till de röstberättigade är: Anser Du att trängselavgifter i trafiken ska införas? Svarsalternativen ska vara ja och nej på var sin röstsedel. Dessutom ska det finnas möjlighet att rösta blankt. 4. Röstsedlarnas antal ska vara tre. På röstsedeln ska finnas: - rubriken Kommunal folkomröstning - frågan Anser du att trängselavgifter i trafiken ska införas? - något av svarsalternativen Ja eller Nej På de blanka röstsedlarna ska förutom rubriken endast finnas orden Blank röstsedel Röstsedlarna ska vara blå och i formatet A6. De ska vara utformade så att samma valkuvert som i den nationella folkomröstningen ska kunna användas. 12 (53)

13 5. Förutom personlig inställelse i omröstningslokal ska väljare också kunna rösta på de sätt som gäller för den nationella folkomröstningen om införande av euro. Kommunen ansvarar endast för att tillhandahålla röstsedlar inom den egna kommunen. 6. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad torsdagen den 18 september Information om den kommunala folkomröstningen Kommunen ansvarar för att det lämnas en information till kommunens invånare om trängselavgifter och dess konsekvenser. Även här kommer en samordning ske med övriga kommuner så att grundinformation i alla kommuner är lika. Föreskrifter för den kommunala folkomröstningen Kommunstaben har arbetat fram ett förslag till föreskrifter som bygger på att det sker en kommunal folkomröstning enligt bestämmelserna i kommunallagen och med tillämpning av lagen om kommunala folkomröstningar. Föreskrifterna skall fastställas av kommunfullmäktige. Valnämndens yttrande Valnämnden har den 31 mars har lämnat följande yttrande till kommunfullmäktige beträffande genomförande av folkomröstningen; Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning har valnämnden inget att erinra mot kommunstabens förslag till föreskrifter om genomförandet av en folkomröstning i Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 31 Hans Strandin (s) yrkar att bifall till kommunstabens förslag med den ändringen av den första punktsatsen i punkt 2 att den kommunala folkomröstningen äger rum när det finns ett utarbetat förslag i Stockholm. Resten av punkt 2 i beslutsförslaget strykes. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) förslag och finner att arbetsutskottet avslår det och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. 13 (53)

14 Handlingar i ärendet 1. Föreskrifter för kommunalfolkomröstning 2. Valnämndens protokoll bifogas senare 14 (53)

15 6. Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2002 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen hemställer att: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna den framlagda årsredovisningen för 2002 för Vallentuna kommun. 2. Frågan om täckning av 2002 års negativa resultat hänskjuts till behandling i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2002 är negativt, 38,5 miljoner kr. Det är ca 13 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till medgivna budgetöverskridanden samt en bedömd kompensation till Barn- och ungdomsnämnden som följd av ökat antal förskolebarn. Det negativa resultatet är främst en följd av kraftiga kostnadsökningar inom Barn- och ungdomsnämndens, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samt Socialnämndens verksamhetsområden. Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren. Frågan om hur 2002 års negativa resultat skall regleras föreslås bli behandlat i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 34 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning bilagan finns separat 2. Verksamhetsberättelser - bilagan finns separat 15 (53)

16 7. Ombudgeteringar i 2002 års bokslut Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 1. Fastställa ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Fastställa ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Ärendet Kommunledningen har haft genomgångar kring 2002 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning. Gällande regler Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gäller följande regler: Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Driftbudgeten Den totala nettoavvikelsen för samtliga nämnder uppgår till ca 24 miljoner kr. Sedan hänsyn tagits till att Barn- och ungdomsnämnden ska kompenseras för ökat antal förskolebarn samt att kommunfullmäktige medgivit att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden fick överskrida sina budgetar med 4 respektive 8 miljoner kr att täckas i bokslut, så återstår en nettoavvikelse med ca - 6,6 miljoner kr. 16 (53)

17 Kommunstaben har tolkat kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2002, 88, så att eventuella budgetavvikelser för Barnoch ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden inte ska ombudgeteras. Kulturnämnden har ett obetydligt underskott som inte heller föreslås bli ombudgeterat. Från Kommunstyrelsens budgetöverskott föreslås endast 350 tkr, som avser Tärnan-projektet, bli ombudgeterat. För Samhällsbyggnadsnämnden och Fritidsnämnden föreslås över- och underskott bli ombudgeterade fullt ut. Totalt ombudgeterat belopp blir därmed tkr. Investeringsbudget Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2002 till ca + 35 miljoner kr för de projekt som nämnderna separatredovisar i sina verksamhetsberättelser. Kommunstaben föreslår att sammanlagt tkr netto ombudgeteras till 2003 års budget. I detta förslag har inte medtagits anslaget för utbyggnad av biblioteket i avvaktan på behandling av förslag till revidering av den fastställda investeringsplanen. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 35 Hans Strandin (s) yrkar att 13,346 miljoner för biblioteket ombudgeteras till Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet avslår det och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens sammanställningar (53)

18 8. Uppföljning av interna kontrollplaner 2002 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kommunens interna kontroll. Enligt reglementet skall kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar med utgångspunkt från av nämnderna inlämnade uppföljningsrapporter. Kommunledningskontorets rapport Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för verksamheten Kontrollplanerna redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet Samtidigt beslutade KS att nämnderna skulle rapportera sin uppföljning av den interna kontrollen för 2002 i samband med verksamhetsberättelserna för Nämnderna fick i uppdrag att lämna rapporterna till konsult och service ekonomienhet på kommunledningskontoret för sammanställning och vidare information till kommunstyrelsen. Konsult och service har erhållit rapporter om nämndernas uppföljning av den interna kontrollen under Av rapporterna framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredsställande. Noterade brister i samband med uppföljningen har åtgärdats. Samtliga uppföljnings rapporter kommer att anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen anmäler till kommunfullmäktige att nämndernas rapporter över uppföljningen av de interna kontrollplanerna för 2002 visar att den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 36 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 18 (53)

19 9. Ändring av taxa för förskola och fritidshem Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendet Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Taxan debiteras 12 månader per år. Taxan för fritidshem innehåller en möjlighet för föräldrarna att få reducerad avgift under sommarlovet, vilken grundar sig på hur mycket tid som barnet har behov av att vara på fritidshem under hela sommarlovet. Familjen måste skriftligt på en särskild blankett anmäla behov av omsorgstid under sommarlovet för att ha möjlighet att nyttja denna rabatt. Taxa för förskola och fritidshem och reducerad avgift för fritidshem under sommarlovet fastställdes av Kommunfullmäktige och har tillämpats under Denna taxekonstruktion innebär att det för familjerna lönar sig att minska sin efterfrågan på omsorg under sommarlovet. Avgiftsreduktionen medför att kommunens avgiftsintäkter är lägre under sommaren. Fördelen är att efterfrågan under sommaren blir mindre, fritidshemmen får bättre planeringsförutsättningar och därmed kan kostnaderna för verksamheten begränsas. Sommarlovet omfattar ca 10 veckor och då har skolan ingen avgiftsfri verksamhet mellan klockan 8.00 och Fritidshem erbjuds under hela sommarlovet. Fritidshemsavdelningarna samarbetar och personaltätheten anpassas till antalet anmälda barn under sommarlovet. Genom att i förväg veta hur många barn som behöver omsorg under sommarlovet kan fritidshemmen planera personalbemanning, aktiviteter och måltider och därmed begränsa kostnaderna för verksamheten. Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet den 25 mars och då beslutat föreslå kommunfullmäktige att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. 19 (53)

20 Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 41 Hans Strandin (s) yrkar bifall till förslaget C i barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins förslag och finner att arbetsutskottet avslår det och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag att fr o m sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna lägger följande reservation till protokollet: Socialdemokraterna föreslår alternativ C för både fritidshem och förskolor. Detta anser vi vara det enda logiska alternativet. Det kan knappast vara särskilt avancerat att lösa administrationen via kreativa dataprogram. Eftersom majoriteten så effektivt privatiserat tidigare kommunal verksamhet, kan knappast brukarna straffas för att förskolorna följde direktiven. Att genomföra alternativ A blir en alltför tveksam modell, eftersom det uppmuntrar till att brukarna av fritidshemsplats säger upp sin plats till semestern och återtar den vid höststarten. Både alternativ A och B bedöms ha samma nackdelar. De anses sakna ekonomiska incitament för att anmäla närvarotiden och därmed ge verksamheten goda planeringsförutsättningar. Vi anser att alternativ B är en ärlig modell och därför klart bättre än alternativ A. Men för att ge både förskolor och fritidshem goda planeringsförutsättningar inför sommaren föreslår vi alternativ C. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse Ändring av taxa för förskola och fritidshem 20 (53)

21 10. Ny indelning av valdistrikt Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nya valdistrikt enligt bifogat förslag. Ärendet Vallentuna kommun är idag indelad i tolv valdistrikt. Två av dessa distrikt, Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra, har med åren kommit att öka befolkningsmässigt. Länsstyrelsens rekommendation på lämplig storlek på valdistrikt är 1200 till 1800 röstberättigade. Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra har idag över 2000 röstberättigade vardera. Den 2 december behandlade kommunstyrelsen ärendet. Därefter framkom nya synpunkter på förslaget, varför kommunstaben arbetade om förslaget på nytt. Det nya förslaget innebär att två nya distrikt skapas: Karlberg och Garn. Distriktet Vallentuna sydöstra delas i två så att distriktet Karlberg skapas. Ur distriktet Vada-Össebygarn-Angarn bryts Garn loss och på så sätt delas detta distrikt i två. En komplett fastighetsförteckning för de fyra nya distrikten har gjorts och kommer att bifogas beslutet till länsstyrelsen för slutlig antagning. Ärendets tidigare behandling Valnämnden har den 27 februari 9 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstabens förslag till ny valdistriktsindelning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 42 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med valnämndens förslag. Handlingar i ärendet 1. Nu gällande valdistriktsindelning (karta) 2. Förslag nya indelning av valdistrikt (karta) 21 (53)

22 11. Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vägverket, Region Stockholm och SL utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring som syftar till reglera arbetsfördelning och kostnadsansvar i första hand under projektets planeringsprocess. Kommunstaben har haft invändningar mot förslaget och ansett att det bör omarbetas på vissa punkter då det även berör huvudmannaskap och finansiering, vilket regelmässigt behandlas först i ett kommande genomförandeavtal. Dessa synpunkter har framförts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2002 varvid kommunstaben fick i uppdrag att återuppta förhandlingarna med Vägverket och SL. Vägverket Region Stockholm har i brev meddelat att de redan den 15 juli 2002 undertecknat det förslag till avsiktsförklaring som samhällbyggnadsnämnden antagit den 7 maj SL har den 5 september 2002 undertecknat förslaget. Något intresse finns inte för omförhandling. Av avsiktsförklaringen framgår att den är giltig endast under förutsättning att parterna godkänner avtalet senast För vår del krävs ett godkännande av kommunfullmäktige. Vid överläggning mellan kommunledningen och vägverket den 27 februari 2003 har överenskommits att kommunen ska föra ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Parterna var överens om att tidsgränsen för undertecknandet av avtalet inte skulle utgöra något hinder för överenskommelse. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Avsiktsförklaring 22 (53)

23 12. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Ärendet Syftet med att upprätta och arbeta med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten och dess olika arbetsrutiner utförs ändamålsenligt, säkert och effektivt arbetsrutiner samt uppnår eftersträvad kvalitet. Uppföljningen av den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen 2002 indikerar inte att någon av de rutiner/system som kontrollerades då även bör kontrolleras I kontrollplanen för 2003 anges därför åtta andra rutiner/system som föremål för kontroll. Dessa redovisas i bifogad handling. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 37 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen (53)

24 13. Säkerhetsplan för kommunledningskontoret Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar Säkerhetsplan för kommunledningskontoret. Kommunstaben får i uppdrag, innan kommunstyrelsens sammanträde, att se över sakområdena vad gäller kodade e-post meddelanden. Ärendet Kommunfullmäktige har 1999 antagit en Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Policyn är vägledande för arbetet med skydd för den egna verksamheten - internt skydd, skydd av allmänhet, egendom och verksamhet skydd mot samhällsolyckor skydd under kriser och krig De övergripande målen för arbetet med säkerheten är att tillförsäkra kommuninvånarna, anställd personal, näringsliv och miljö en hög säkerhet i fred, kris och krig säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen där störningar och egendomsförluster minimeras sänka kommunens kostnader för skador och försäkringspremier genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete. Varje nämnd omsätter de övergripande målen i egna mål, som redovisas i nämndens verksamhetsplan. Kommunledningskontoret har genom säkerhetssamordnaren Uno Sköld genomfört en Riskanalys med konsekvensbeskrivningar och sammanfattat säkerhetsläget i förslaget till Säkerhetsplan för kommunledningskontoret. Planen innehåller analys och beskrivningar inom följande områden: Ansvar och organisation Egna mål för KLK:s säkerhetsarbete Riskanalys med konsekvenser Elbortfall Brandrisker Stöldrisker Personsäkerhet Ekonomisk säkerhet IT-säkerhet Larm och ledning Krisledningsnämnd Information 24 (53)

25 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 27 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstaben får i uppdrag, innan kommunstyrelsens sammanträde, att se över sakområdena vad gäller kodade e-post meddelanden. Handlingar i ärendet 1. Förslag till Säkerhetsplan 25 (53)

26 14. Budgetuppföljning februari 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning samt den reviderade skatteintäktsprognosen. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning för februari visar ett budgetunderskott med ca 23,5 miljoner kr för hela år Redovisningen avser läget innan nämnderna fattat beslut om åtgärder för att hålla en budget i balans. Dessa beslut kommer att redovisas i särskilt ärende. Det är liksom under 2002 de s k mjuka nämnderna som visar kraftiga underskott. Barn- och ungdomsnämnden har inte lämnat någon fullständig månadsrapport. Förvaltningen har dock vid genomgång med kommunstaben redovisat att man gjort en analys tillsammans med rektorerna. Den visar att skolverksamheten f n bedrivs i en omfattning som på helårsbasis innebär ett underskott med ca 10 mkr. Skolpengssystemet beräknas dessutom medföra budgetunderskott med 1,6 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beräknar underskottet mot budget till 3,7 mkr baserat på en prognos med antaganden om en marginell ökning av elevantalet under Socialnämnden har en prognos som anger ett budgetunderskott med ca 8 mkr fördelat på samtliga nämndens verksamhetsområden. Övriga nämnder redovisar inga nämnvärda budgetavvikelser. Kommunstabens samlade bedömning är att det kommer att bli svårt att undvika budgetunderskott 2003 även om de berörda nämnderna beslutar om kraftfulla åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. Förslag på sådana åtgärder kommer att redovisas och behandlas i särskild ordning. Revidering av skatteintäktsprognos för 2003 Kommunförbundet har i cirkulär 2003:26 redovisat en ny skatteunderlagsprognos för perioden Prognosen innebär en kraftig nedjustering av skatteunderlagsökningen, framför allt år För Vallentunas del innebär prognosen att de budgeterade skatteintäkterna under 2003 blir ca 10 miljoner kronor lägre än vad som antagits i fastställd budget, vilken i utgångsläget visar ett 0-resultat. 26 (53)

27 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 38 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad (53)

28 15. Åtgärder för att klara budget 2003 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Höjning av politikerarvoden, som kan komma att föreslås av arvodesgruppen, ska träda i kraft den 1 juli I bokslut 2003 kommer inte att medges undantag från bestämmelsen i ekonomistyrningsprinciperna att underskott skall överföras till nästkommande budgetår. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 3. Förvaltningscheferna får i uppdrag att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan beslut fattas i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd, samråda med kommundirektören innan beslut tas i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar, arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. 4. Uttala följande målsättning inför lönerevisionsförhandlingar 2003 löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ge varje förvaltningschef i uppdrag att redogöra för hur verksamheten ska bedrivas enligt budget (53)

29 Kommunstabens handläggning Utöver de bokslutsgenomgångar, som kommunledningen genomfört under februari månad med samtliga nämnds/förvaltningsledningar, har kommundirektör och chefsekonom haft överläggningar med förvaltningsledningarna för barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det är dessa nämnder som redovisade kraftiga kostnadsökningar och betydande budgetunderskott I följande redovisning av nämndernas ekonomiska förutsättningar 2003 ska noteras att nämndernas budgetar är beräknade att utöver normala volym- och kostnadsökningar - täcka höjt personalomkostnadspålägg, höjda politikerarvoden enligt ursprungligt förslag samt höjda internhyror och städkostnader. Barn- och ungdomsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 8,4 % respektive 7,9 %. Budget 2003 är 4,8 % högre än utfallet för Den kraftiga volymökningen inom grundskolan har nu upphört och elevantalet minskar marginellt. Däremot beräknas volymen inom förskolan öka eftersom åldersgruppen 1 5 år blir större och efterfrågan på förskoleplatser inom åldersgruppen också ökar. Efter genomgång med rektorerna och analys av gällande skolorganisation för vårterminen 2003 konstaterar förvaltningschefen att nuvarande verksamhet inte ryms inom ramen för den fastställda skolpengen. Organisatoriska anpassningar krävs därför inom flera rektorsområden liksom vissa andra åtgärder av övergripande och strukturell natur. Förvaltningschefen i samarbete med rektorerna kommer att lämna förslag till åtgärder för behandling i Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,9 respektive 13,1 %. Av 2002 års kostnad är ca 2,2 miljoner kr en återbetalning av tidigare för mycket erhållna statsbidrag för komvux-verksamheten. Om hänsyn tas till denna engångseffekt var kostnadsökningen ,4 % och utrymmet för kostnadsökning i budget 2003 blir ca 2,5 %. Utrymmet i budget 2003 är så begränsat att det inte ens täcker normala kostnadsökningar för oförändrad verksamhet. Samtidigt bedöms det troligt med viss volymökning inom gymnasieutbildningen för ungdomar även om volymökningen inte blir lika stor som under Det innebär att åtgärder måste vidtas för att begränsa kostnaderna. Förvaltningschefen kommer att presentera ett åtgärdsförslag för behandling i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens arbetsutskott har sammanträde (53)

30 Socialnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,7 respektive 10,5 %. Budget för 2003 medger ett utrymme för kostnadsökningar med 4,5 % jämfört med Nämndens verksamheter har under de senaste två åren drabbats av volymökningar inom områden som är mycket kostnadskrävande, t ex placeringar av barn och ungdomar samt platser i särskilda boenden för äldre. Volymutvecklingen står inte i relation till befolkningsutvecklingen och är därför mycket svår att prognosticera. Socialchefen bedömer att budget 2003 är tillräcklig för att klara kostnadsökningar vid nuvarande verksamhetsnivå. Vid en normal volymökning kan kostnaderna komma att överskrida budget med ca 8 miljoner kr. Förvaltningschefen avser att för socialnämndens arbetsutskott presentera ett förslag på strukturella och metodmässiga förändringar vad gäller förhållnings- och arbetssätt inom de olika verksamhetsområdena som sammantaget beräknas ge till resultat en budget i balans Kommunstabens synpunkter De ovan redovisade överläggningarna med förvaltningsledningarna leder till att förvaltningscheferna lägger fram förslag till åtgärder för en budget i balans Nämndernas behandling av förslagen bör kunna avrapporteras inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Om så krävs kan kommunstyrelsen då lämna förslag till beslut som kommunfullmäktige kan behandla den 28 april. Utöver beslut som de berörda nämnderna kan fatta för egen del bör vissa grundförutsättningar gällande för samtliga nämnder fastläggas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Kommunstaben anser att följande områden är aktuella för sådana beslut. Bemanningsfrågor Det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i ställer starka krav på en effektiv och kostnadsbesparande hantering av bemanningsfrågorna. Kommunstyrelsen föreslås lämna uppdrag till förvaltningscheferna att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan beslut fattas i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd. 30 (53)

31 samråda med kommundirektören innan beslut tas i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar. arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. Lönerevision 2003 Utrymmet för kostnadsökningar i budget 2003 år mycket begränsat. För att klara budgeten måste lönerevisionen per 1 april 2003 ske med stor återhållsamhet vad gäller löneökningarna. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en målsättning som diskuterats i förvaltningschefsgruppen med följande innebörd: löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Politikerarvoden Nämndernas budgetar för 2003 innehåller kompensation med ca 2,2 miljoner kr för höjda politikerarvoden enligt det ursprungliga förslaget som sedan återremitterades till arvodesgruppen. Gruppen har ännu inte lämnat något nytt förslag. Utöver att nivån på arvodeshöjningen kan komma att begränsas anser kommunstaben att ikraftträdandet kan senareläggas till den 1 juli 2003 vilket skulle innebära en lättnad för nämnderna i förutsättningen att hålla budgeten. Ekonomistyrningsprinciperna De av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna anger att om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Fullmäktige har de senaste två åren medgivit undantag från denna regel och låtit nämnder med underskott slippa ta med sig detta till kommande år. Kommunstaben föreslår ett uttalande att undantag från ekonomistyrningsprinciperna inte kan påräknas i bokslut (53)

32 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 39 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet vad gäller punkten 4. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas beslut 32 (53)

33 16. Ändring av attesträtt Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anta attesträtter enligt förslag 2003B. Ärendet Vissa attesträtter som fastställdes i kommunstyrelsen behöver ändras till följd av nya förslag om attesträtter. Vid revisorernas sammanträde beslutades att Lars-Göran Nilsson utses till attestant med Bo shylander som ersättare för år 2003 vad avser revisionens verksamhet (120). Tidigare attestant för verksamheten var kommunsekreteraren. Socialförvaltningen begär ändring av attestlistan vad gäller teckning av konto 2683, justering av lön. Verksamhetschef inom hemvården, Karin Peters, föreslås som huvudattestant med Administrativ chef Agneta Sandström, Förvaltningschef Bo Weiåker samt enhetschef Dick Andersson som ersättare. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 40 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till ny attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2003B. 2. Sammanträdesprotokoll från revisorerna 3. Begäran om ändring av attestanter från socialförvaltningen 33 (53)

34 17. Den långsiktiga trafikinfrastrukturen Remissvar på länsplan för regional transportinfrastruktur, nationell väghållningsplan och nationell banhållningsplan Dnr , Dnr Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar dels kommunstabens förslag till yttrande och dels UNO-ledningsgrupps förslag till yttrande över de tre långsiktiga planerna för transportinfrastrukturen , länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län, den nationella väghållningsplanen och den nationella banhållningsplanen. Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län, Vägverket och Banverket har skickat ovanstående förslag till långsiktiga infrastrukturen för på remiss. Synpunkter på samtliga tre planer ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 7 april. Vallentuna kommun har fått uppskov till den 25 april. Kommunstabens förslag till yttrande har utarbetats av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikingenjör Karin Hassner och stadsarkitekt Kristina Berglund samt från kommunstaben kommunplanerare Shula Gladnikoff. Yttrandet behandlar i första hand investeringsbehov inom Vallentuna kommun men också det stora behovet av mer resurser till regionen och sektorn än vad som finns angivet i de tre planerna. Ett mer detaljerat yttrande har lämnats av kommunstyrelsen den 9 september 2002 till Länsstyrelsen som underlag till den långsiktiga planeringen för trafikinfrastrukturen UNO ledningsgrupp antog ett förslag till gemensamt yttrande från nordostkommunerna. Detta yttrande tar upp de större infrastrukturobjekt som har stor betydelse för regionen och sektorn, inklusive planskild korsning i Vallentuna centrum. Kommunstabens förslag till yttrande från Vallentuna kommun till Länsstyrelsen Sammanfattning Vallentuna invänder mot att allt för lite resurser tilldelats Stockholmsregionen inom länsplanen, nationella väghållningsplanen och banhållningsplanen. Effekten blir att Riksdagens transportpolitiska mål inte kan nås under planperioden Kommunen framför ytterligare synpunkter om behovet av investeringsåtgärder för regionen i det gemensamma yttrandet från 34 (53)

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats.

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats. 2 Kf 34 Dnr 03/KS 79 109 Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Krister Skånberg (mp) har 2003-04-29 lämnat en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Är det bara kommunfullmäktige som får

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl 9-9.30 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 136 Elisabeth

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Pensionärsrådet

KALLELSE. Justerande:... Pensionärsrådet Pensionärsrådet 2003-03-04 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 4 mars kl 14.00 Anhörig- och frivilligsamordnare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2 Krisledningsnämndens uppgifter Arbetsuppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna gymnasium, klassrum invid cafeterian, Vallentuna måndagen den 9 november 2009, kl 17.00 OBS tiden! (före KF)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2008-11-24 279 661 Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer