Huvuddokument, läromedel 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvuddokument, läromedel 2011"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2011 Kristina Löfström Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Huvuddokument, läromedel Upphandlingsföreskrifter 1.1 Förfrågningsunderlag I detta huvuddokument med bilagor 1-14, anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling (förfrågningsunderlag). För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). 1.2 SKL Kommentus Inköpscentrals AB:s uppdrag SKL Kommentus Inköpscentral AB inbjuder till att lämna anbud på Läromedel. Upphandling av läromedel genomförs enligt reglerna för offentlig upphandling av SKL Kommentus Inköpscentral som ingår i koncernen SKL Företag AB (FKF). SKL Kommentus Inköpscentral har bland annat till uppgift att samordna upphandlingar i syfte att uppnå mycket goda villkor till låg administrativ kostnad för offentlig sektor, i första hand kommunal och landstingskommunal verksamhet. SKL Kommentus Inköpscentral kommer att göra upphandlingen i eget namn. Upphandlande myndigheter, se bifogad lista bilaga 12, kan därefter tillämpa tecknat ramavtal efter avrop (härefter Avropare). Avropare, enligt bilaga 6, har i förväg anmält intresse för att avropa från avtalet och alla Avropare enligt bilaga 12 har möjlighet att ansluta till ramavtalet under avtalsperioden, till exempel när deras egna avtal löper ut. Tilldelningsbeslut fattas av SKL Kommentus Inköpscentral och ramavtal med vald leverantör kommer att tecknas direkt med SKL Kommentus Inköpscentral. 1.3 Syfte Upphandlingen ska resultera i att genom samordning utnyttja storskalighetsfördelar och åstadkomma bra villkor för Avropare Antal leverantörer Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare per län samt för Stockholms stad för Utskrivet: :37 Sida 1 av 24 Refnr.: 10061

2 tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för inläsning av läromedel vid behov Information om ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral informerar om när ett nytt ramavtal för läromedel börjar gälla och Avropare som vill använda avtalet anmäler det på SKL Kommentus Inköpscentrals hemsida. Avropare som anmält sig kommer att läggas in i Avtalsdatabasen. Se mer detaljerad information i bilaga 11, Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral AB. 1.4 Beräknat kontraktsvärde Det nuvarande ramavtalet avseende tryckta läromedel omsatte cirka 78 Mkr under 2010 och tillämpades av cirka 30 upphandlande myndigheter. Inför denna upphandling har ytterligare cirka 30 upphandlande myndigheter anmält intresse att delta och angivit en beräknad totalvolym på ca 140 Mkr/år. De upphandlande myndigheter/avropare som anmält intresse att avropa från upphandlingen finns uppräknade i bilaga 6. Det nuvarande avtalet för inläsning omsatte under 2009 cirka 2 Mkr och cirka kronor för kvartal 1 under På grund av SKL Kommentus AB:s ombildning till inköpscentral kommer Avropare att kunna ansluta till upphandlingen under avtalstiden, till exempel när egna avtal löper ut. Därför kommer med sannolikt kontraktsvärdet att öka under avtalsperioden. De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna leverantörer. 1.5 Sammanfattning av omfattning för upphandlingen Upphandlingen omfattar läromedel i vid mening och kommer att delas upp på följande kategorier: 1) Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en leverantör per län samt för Stockholms stad. 2) Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. 3) Inläsning av läromedel vid behov. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. Läromedlen är avsedda att användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal Utskrivet: :37 Sida 2 av 24 Refnr.: 10061

3 vuxenutbildning samt för lärare. Anbudsgivaren skall, för kategori 1 och 2, lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Beställarskaran är bred och spridd på många enheter. 1.6 Option - gäller endast för Kategori 1 Anbudsgivare skall i anbudet ange om denne kan leverera inplastning av böcker. Med inplastning menas plastning för att öka hållbarheten och motverka slitage av böckerna. Plasten skall uppfylla kvalitetskrav för avsedd användning samt uppfylla kraven enligt bilaga 14. Om inplastning kan levereras skall följande beskrivas i anbudet. Beskriv i anbudet - eventuellt olika alternativ för inplastning - tidsåtgång - pris för 1-10 böcker - pris för böcker - pris för böcker - pris för 31 och fler böcker Har anbudsgivare, som lämnat anbud för Kategori 1, svarat på frågan om denne kan leverera inplastning av böcker eller inte? (/ svar) Bifogar anbudsgivaren intyg från tillverkaren att plasten inte innehåller de ämnen som redovisas i bilaga 14 (skall besvaras om anbudsgivaren svarat att denne kan leverera inplastade böcker). (/ svar) 1.7 Helt eller delat anbud Upphandlingen är uppdelad på 3 olika kategorier. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för en, två eller tre kategorier. I punkt 2.10 skall anges vilka kategorier anbudet omfattar. I punkt 2.11 skall anges vilka områden anbudsgivaren lämnar anbud för avseende kategori 1. Anbudsgivaren får ej ställa krav på att hela eller en viss del av anbudet måste antas för att det skall gälla. 1.8 Avgränsning av upphandlingen Följande angränsande områden ingår inte i denna upphandling då dessa omfattas av andra ramavtal: - Litteratur för bibliotek Utskrivet: :37 Sida 3 av 24 Refnr.: 10061

4 - Tidningar och tidskrifter - Datautrustning och interaktiva skrivtavlor - Papper och kontorsmaterial. 1.9 Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet och löper därefter i tre (3) år med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år. Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Sista anbudsdatum Undertecknat anbud jämte bilagor skall vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Har anbudet inkommit inom föreskriven tid? (/ svar) 1.11 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Är anbudet är bindande till och med den 27/ (/ svar) Förlängs anbudstiden vid en eventuell överprövning med fyra (4) månader? (/ svar) 1.12 Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren skall i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Accepteras kravet? (/ svar) 1.13 Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Leverantörer som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Leverantörer får genom VISMA TendSign: Utskrivet: :37 Sida 4 av 24 Refnr.: 10061

5 tillkommande information,kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är uppfyllda. Om en leverantör inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer leverantören till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com genom att klicka på länken Nya leverantörer. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: 1.14 Språk Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske så snart som möjligt men tidigast två (2) dagar efter anbudstidens utgång, hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU Upphandlingsform Öppen upphandling över tröskelvärdet, enligt LOU Lagen (2001:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsformen medför att anbud kommer att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas via VISMA TendSign. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar lika svar till alla anbudsgivare via systemet. Svar aviseras till den e-postadress anbudsgivaren registrerat i systemet. Det åligger anbudsgivaren att se till att den e-postadress som registrerad i systemet är aktuell och korrekt. Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell ytterligare information om förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. rättelser) kommer att publiceras löpande i systemet. Svar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Då SKL Kommentus Inköpscentral är förhindrat att Utskrivet: :37 Sida 5 av 24 Refnr.: 10061

6 lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden lämnas inga garantier för att frågor som inkommer senare än sex (6) arbetsdagar före sista anbudsdag kan besvaras. Notera att SKL Kommentus Inköpscentral endast besvarar frågor som medför behov av förtydligande av förfrågningsunderlagets innehåll. Frågor om t.ex. varför ett visst krav ställts eller om motiven till upphandlingens utformning besvaras ej. Det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att ha bevakning för eventuell ny information som publiceras i VISMA TendSign under anbudstiden. Frågor avseende format och funktionalitet för avgivande av anbud, adresseras direkt till VISMA TendSign på 1.19 Sekretess SKL Kommentus Inköpscentral omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKL Kommentus Inköpscentral förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKL Kommentus Inköpscentrals verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKL Kommentus Inköpscentral vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudssökandens anbudsansökan och anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter) Pris villkor Anbudsgivaren skall lämna rabattsatser och priser utifrån de villkor som finns i prismatriserna i prisbilaga 4 a för tryckta läromedel, 4 b för färdigproducerade inlästa läromedel samt 4 c för Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren fyllt i prisbilaga 4a och/eller 4b och/eller 4c? (/ svar) 1.21 Anbudsprövning Upphandlingen kommer att utvärderas utifrån lägsta pris och anbudsbedömningen kommer att ske i tre steg: 1) Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) 2) Prövning av obligatoriska krav (skall-krav) 3) Utvärdering av lägsta pris Steg 1 - Krav på anbudsgivaren (leverantörskvalificering) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav, se punkt för att gå vidare till steg 2. Gäller alla kategorier. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) Utskrivet: :37 Sida 6 av 24 Refnr.: 10061

7 Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3 Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 3 (inlästa läromedel vid behov) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 3 - Utvärdering Kategori 1 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas för respektive län samt för Stockholms stad som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 a finns angivna volymer för respektive område som återspeglar volymförhållandena. Anbudsgivaren skall ange rabattsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 a. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 2 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur, inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Utskrivet: :37 Sida 7 av 24 Refnr.: 10061

8 Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 b finns uppskattade volymer för respektive område. Anbudsgivaren skall ange procentsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 b. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 3 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen. Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Timpris för manuell inläsning per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för talsyntes per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för redigering, vikt 10 % I bilaga 4 c skall timpris för de olika delarna anges. Det timpris som anges kommer att räknas om till ett viktat pris och sedan adderas med de andra viktade timpriserna. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas Reservationer accepteras ej I anbudet skall inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget kan inte accepteras Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Anbudsgivare skall acceptera ramavtalsmallens innehåll i dess helhet. Anpassning av avtalstexten kommer inte att ske vid avtalsskrivning. Avtalet kommer däremot att kompletteras med antagna delar av anbudet samt innehållet i detta förfrågningsunderlag. Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att de i denna upphandling ingående enheter i Stockholms stad tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral samt antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Bindande avtal slutes för övriga upphandlande myndigheter genom att SKL Kommentus Inköpscentral AB tillsammans med antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i respektive avtalsmall i sin helhet Administrativ ersättning till SKL Kommentus Inköpscentral Separat avtal om administrativ ersättning enligt bilaga 7 kommer att tecknas mellan antagen anbudsgivare och SKL Kommentus Inköpscentral AB. Ersättningen till SKL Kommentus Inköpscentral avser genomförande av upphandlingen för upphandlande enhets räkning samt avtalsförvaltning, prisförhandlingar, beställarstöd, administrativ service, information med mera som görs för antagen leverantör och kommer att utgå med 1 % av fakturerat belopp exklusive mervärdeskatt. Utskrivet: :37 Sida 8 av 24 Refnr.: 10061

9 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtal om administrativ ersättning, bilaga 7. Accepterar anbudsgivaren villkoren i avtalet om administrativ ersättning? (/ svar) 1.25 Stockholms stads faktureringsanvisnignar Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad (Kategori 1) Kategori 2 Kategori 3 skall godkänna Stockholms stads faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, samt krav på fakturainnehåll vid elektronisk faktura till Stockholms stad, bilaga 13 b. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.26 Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor m.m. kommer att publiceras på Internet (publika avtalsdatabaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter för att förenkla avrop. Anbudsgivaren skall acceptera att avtalspriser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Internet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.27 Tilldelningsbesked Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer meddelande om tilldelningsbeslut att skickat ut med e-post till den e-postadress som angetts vid hämtningen av förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att uppge rätt e-postadress för kontaktpersonen för anbudet. Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas i upphandlingssystemet VISMA TendSign. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och den/de leverantör/-er som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt ramavtal som en upphandlande myndighet ingår avseende upphandling enligt LOU och som undertecknas av parterna. Tilldelningsmeddelandet utgör inget avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknandet av ramavtalet. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och antagna leverantörer träffas tidigast elva (11) dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats. 2. Krav på anbudsgivaren 2.1 Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) Anbudsgivaren skall uppfylla nedan ställda kvalificeringskrav för att delta i utvärderingen. Utskrivet: :37 Sida 9 av 24 Refnr.: 10061

10 2.2 Uteslutning Anbudsgivare kommer att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-4 i LOU 10 kap. 1 föreligger. 2.3 Omständigheter som kan innebära uteslutning Anbudsgivare kan komma att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-6 i LOU 10 kap. 2 föreligger. Bekräftar anbudsgivaren att ovanstående inte föreligger? (/ svar) 2.4 Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare och eventuella underleverantörer skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKL Kommentus Inköpscentral. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren när SKL Kommentus Inköpscentral så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under avtalsperioden. Godkänner anbudsgivaren detta? (/ svar) 2.5 Registreringsskyldighet Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land anbudsgivaren har sin etableringsort. Aktuellt registreringsbevis som beskriver förhållandena på anbudsdagen skall bifogas anbudet. Bifogas aktuellt registreringsbevis? (/ svar) 2.6 Kreditvärdighet Anbudsgivare skall ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe:s register. Inköpscentralen förbehåller sig rätten att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. Utskrivet: :37 Sida 10 av 24 Refnr.: 10061

11 a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Utländska företag redovisar sin ekonomiska stabilitet genom extern kreditbedömning, bankutlåtande eller annat likvärdigt sätt. Bedömningen av utländska näringsidkare kommer att göras av SKL Kommentus Inköpscentral. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom att anbudsgivaren är kreditvärdig enligt Creditsafe:s femgradiga skala? (/ svar) Har, i förekommande fall, förklaring till skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) 2.7 Teknisk och yrkesmässig kapacitet allmän företagsbeskrivning Anbudsgivare skall a) ha erfarenhet av att bedriva verksamhet som omfattas av denna upphandling b) ha erfarenhet av distribution av litteratur/läromedel c) redovisa minst tre (3) referenskunder till vilka leveranser motsvarande den typ som efterfrågas i detta underlag har utförts de senaste tre (3) åren. Referensleveranser skall anges i Bilaga 5. Redovisar anbudsgivaren punkterna a-c i anbudet och i Bilaga 5? (/ svar) 2.8 Teknisk och yrkesmässig kapacitet kvalitetssäkring Anbudsgivare skall beskriva hur man i dagsläget säkrar att rutiner för beställningar, leveranser och reklamationer och returer fungerar optimalt. Om anbudsgivaren har kvalitetscertifikat, som ISO 9000X eller motsvarande, anges detta. Har anbudsgivaren annat kvalitetssäkringssystem alternativt kvalitetspolicy, som är antagen av företagsledningen, anges detta. Har anbudsgivaren bifogat kvalitetscertifikat, eller motsvarande, till anbudet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 11 av 24 Refnr.: 10061

12 2.9 Underleverantör Anbudsgivare som vill anlita underentreprenör för uppfyllande av denna upphandling skall i anbudet redovisa vilken funktion som underleverantören ska fylla samt företagsnamn och organisationsnummer. Detta gäller underleverantörer som har direkta samband med utförande av åtagandet/som har direkta kundkontakter t.ex helpdesk. Underleverantör får ej vara föremål för uteslutning enligt 2.2 och 2.3 och skall även uppfylla punkterna 2.4, 2.5 och 2.6. Antagen anbudsgivare skall kräva att underleverantören åtar sig att utföra uppdraget med samma utfästelser som denne gör i sitt anbud. Under avtalsperioden skall SKL Kommentus Inköpscentral godkänna nya underleverantörer och/eller byten av i anbudet angivna underleverantörer. Godkänner anbudsgivaren att under avtalsperioden meddela nya underleverantörer och/ eller byten av underleverantör till SKL Kommentus Inköpscentral? (/ svar) Har anbudsgivare som vill anlita underleverantör uppgivit 1)namn på underleverantörer som ska anlitas? 2) vilka funktioner underleverantören ska utföra? 3)Underleverantörens Org. nr? (Fritextsvar) Underleverantör/återförsäljare förekommer inte (Fritextsvar) 2.10 Omfattning - kategori Anbudsgivaren skall ange vilken kategori anbudet omfattar. Kategori 1 : Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 2: Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 3: Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar? (/ svar) Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar i fritextsvaret? (Fritextsvar) Utskrivet: :37 Sida 12 av 24 Refnr.: 10061

13 2.11 Omfattning - geografiskt - gäller endast Kategori 1 Upphandlingen delas upp länsvis samt för Stockholms stad. Det vill säga att anbudsgivare skall uppge vilket geografiskt område anbudet avser (gäller endast kategori 1). Anbud per område skall omfatta vald kategori samt eventuell option (krav 1.6). Blekinge Dalarna Gävleborg Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Södermanland Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götalands län Örebro län Östergötland Har anbudsgivaren angivit vilket geografiskt område upphandlingen avser? (/ svar) Har anbudsgivaren angett vilket geografiskt område anbudet avser i fritextsvaret? (Fritextsvar) 3. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) 3.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 13 av 24 Refnr.: 10061

14 3.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga vid varje tidpunkt förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.6 Anbudsgivaren skall tillhandahålla beställningskataloger i erforderligt antal utan extra kostnad. Beställningskatalogen skall redovisa utgivningen från FSL-förlag och i övrigt vara representativ för utgivningen av läromedel i Sverige. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.7 Anbudsgivaren skall utan kostnad skicka böcker för påseende till kund. Avroparen skall ha möjlighet att behålla boken/böckerna minst 5 arbetsdagar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.8 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Utskrivet: :37 Sida 14 av 24 Refnr.: 10061

15 Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.9 Anbudsgivare som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.10 Anbudsgivare som inte redan vid avtalets tecknande kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera avropare vara beredd att införa detta. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.11 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt i följande prioritetsordning, webbshop, e-post, telefon. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.12 Förlagspris, minus/plus given rabatt samt kundens nettopris skall senast tre månader efter det att avtalet börjat gälla synas tydligt för Avroparen vid beställning genom webbshop. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.13 Beställningsunderlag skall tillhandahållas fritt av anbudsgivaren. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 15 av 24 Refnr.: 10061

16 3.15 Anbudsgivaren skall ange leveranstid i kalenderdagar för beställning till avroparen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.16 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.17 Det skall vara möjligt för flera beställare från varje upphandlande myndighet att göra beställningar. Kunden skall kunna arbeta med beställningen i webbshoppen vid flera olika tillfällen för att sedan skicka iväg den när den är färdig. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.18 Skolorna skall kunna dela upp sina beställningar i lämpliga enheter. Anbudsgivaren skall märka lådorna och fakturorna enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.19 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.20 Akuta leveranser skall kunna ske, mot faktisk fraktavgift, direkt från förlag till slutkund med omgående leverans. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 16 av 24 Refnr.: 10061

17 3.21 Anbudsgivaren skall, vid avtalsstart, uppfylla kravet om producentansvar för förpackningar enligt SFS 2006:1273. Verifikation skall vid anmodan kunna uppvisas genom kopia på anslutningsintyg till REPA-registret. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.22 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.24 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för pappersråvara, punkt 33 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.25 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för tryckning av läromedel, punkt 34 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.26 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från krav 1.6 option och krav 3.20 aktua leveranser. Omfattar anbudets priser och rabatter alla tjänster som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från option 1.6 och akuta leveranser 3.20? (/ svar) 3.27 Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad skall acceptera faktureringsvillkor enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 17 av 24 Refnr.: 10061

18 3.28 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.29 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - tryckta läromedel, bilaga 1, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 1, i sin helhet? (/ svar) 4. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) 4.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 18 av 24 Refnr.: 10061

19 4.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga i webbshopen förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.6 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.7 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt, webbshop, E-post samt telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.8 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.9 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.10 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.11 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Utskrivet: :37 Sida 19 av 24 Refnr.: 10061

20 Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.12 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.13 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 2. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.14 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.15 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.16 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.17 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - färdigproducerade inlästa läromedel, bilaga 2, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 2, i sin helhet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 20 av 24 Refnr.: 10061

21 5. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 3 (inläsning av läromedel) 5.1 Anbudsgivaren skall kunna leverera både inspelning av manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.2 Anbudsgivaren skall leverera inläsning i för användaren aktuella Daisy-, mp3-, kasettformat samt som CD skiva med ljudfil (CD-A) både för manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.3 Anbudsgivaren skall svara för att inläst material överensstämmer med originaltext. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.4 Inläsningen skall ge god ljudkvalitet på material som spelas in. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.5 Anbudsgivare skall svara för all utrustning som behövs för att utföra tjänsten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.6 Överföring av inspelingsunderlag (text) skall ske genom post för material i pappersform eller e-post för material i word-fil, excel, pdf-fil, txt-fil, html-fil samt motsvarande format på Mac. Filformaten skall vara bakåtkompatibla. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.7 Manuell inläsning skall alltid ske i sluten studiomiljö för att säkerställa kvaliteten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 21 av 24 Refnr.: 10061

22 5.8 Anbudsgivaren skall, om Avroparen så önskar, returnera insänt underlag utan ersättning. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.9 Leverantören skall ansvara för lagerhållning av en master eller en kopia under minst tolv (12) månader efter inspelningstidpunkt. Utifrån denna ska kopior på begäran från Avropare kunna levereras. För att underlätta åtkomst skall en förteckning kontinuerligt uppdateras så att materialet enkelt är tillgängligt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.10 Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga prislista över kostnad för kopior enligt krav 5.9. Har anbudsgivaren bifogat prislista? (/ svar) 5.11 På fodral för inläst material (alla format) skall utan extra kostnad punktskriftsetikett med materialets innehåll finnas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.12 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.13 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: webbshop, E-post eller telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 22 av 24 Refnr.: 10061

23 5.15 Leveranstiden skall som mest vara tolv (12) kalenderdagar, räknat från det datum då materialet kommit till anbudsgivaren till det datum det är levererat till beställaren. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.16 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.17 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.18 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.19 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.20 Priser skall anges i SEK och inkludera alla kostnader för att producera efterfrågad vara. Priser anges i Bilaga 4 c Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.21 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad, bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 23 av 24 Refnr.: 10061

24 5.22 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.23 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - inläsning av läromedel vid behov, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 3, i sin helhet? (/ svar) 6. Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1 Avtalsmall - tryckta läromedel Bilaga 2 Avtalsmall - inlästa läromedel Bilaga 3 Avtalsmall - inläsning av läromedel Bilaga 4a Prisbilaga - tryckta läromedel Bilaga 4b Prisbilaga - inlästa läromedel Bilaga 4c Prisbilaga - inläsning av läromedel Bilaga 5 Referensförteckning Bilaga 6 Kommuner som anmält intresse att delta i upphandlingen Bilaga 7 Avtal om administrativ ersättning och förvaltning Bilaga 8 Statistikmall för administrativ ersättning Bilaga 9 Antidiskrimineringsklausul Bilaga 10 Allmänna branschvillkor - ALOS 05 Bilaga 11 Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral Bilaga 12 Förteckning över upphandlande myndigheter Bilaga 13a Faktureringsanvisningar Stockholms stad Bilaga 13b Generella fakturakrav Stockholms stad Bilaga 14 Krav för plastens kvalitet Utskrivet: :37 Sida 24 av 24 Refnr.: 10061

25 Bilaga 1 RAMAVTAL tryckta läromedel Följande villkor skall accepteras och gäller som grund för förfrågan och anbud. Detta kommer att ligga till grund för kommande avtal samt kompletteras med uppgifter utifrån antaget anbud. Mellan parterna SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr , nedan kallad SKI, och Leverantören org.nr xxxxxx-xxxx, nedan kallad Leverantören, har följande avtal träffats. 1. Avrop/beställning från avtalet Ett antal upphandlande myndigheter avropar från ramavtalet från och med den 1 september Samtliga övriga kommuner, kommunala bolag, landsting, landstingsbolag och regioner kan komma att börja avropa från avtalet när som helst under avtalstiden. Avropande myndigheter kan även komma att avsluta avrop från ramavtalet under avtalstiden. Detta meddelas i så fall Leverantören av SKI. Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: genom webbshop, e-post samt på telefon. 2. Avtalets omfattning Avtalet omfattar tryckta läromedel förekommande på den svenska marknaden på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. 3. Avgifter Fakturerings-, expeditions- och fraktavgifter och liknande godtages ej. 4. Avropsanvisningar Till avtalet kommer också avropsanvisningar att bifogas. Dessa ska underlätta för Avropare att beställa. 5. Avtalsform Ramavtal 6. Avtalstid Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Väljer SKI att förlänga Avtalet skall Leverantören meddelas senast en (1) månad föreavtalsperiodens utgång. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. Läromedel 2011

26 I samband med avtalstecknande fastställs eventuell genomförandeplan, priser utifrån angivet anbud, kontaktpersoner och andra tillkommande kontraktsvillkor som ej går att fastställa i förväg. 7. Avtalsuppföljning Under hela avtalsperioden skall avtalsuppföljning ske minst 2 gånger per år, SKI kallar till uppföljningsmötena. SKI har en utsedd Avtalsgrupp med representanter från upphandlande myndigheter som kommer att delta vid uppföljningsmötena. SKI tillsammans med Avtalsgruppen och Leverantören samverkar under avtalsperioden om förbättrade metoder för uppdragets uppfyllande. Leverantören skall vid dessa möten redovisa inköpsstatistik för inköp enligt punkt 32 i detta avtal. Miljökrav enligt punkt 22 och särskilda avtalsvillkor enligt punkt 33 och 34 ska också redovisas vid dessa möten samt hur antidiskrimineringsarbete sker, enligt bilaga i förfrågningsunderlaget. Samtliga anmälda reklamationer skall loggas av leverantören och utgöra underlag för diskussion kring eventuella förändringar för att undvika att felet/bristen uppstår igen. Leverantören skall även informera om förändringar i sortimentet. 8. Bank- o postgiro Andra post- och bankgironummer än de som angivits i anbud får inte användas utan godkännande från SKI. 9. Befrielsegrunder Parterna skall vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt ramavtal om utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss nämnd slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt ramavtal när händelsen av nu nämnt slag upphör. 10. Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura och godkänd leverans. 11. Dröjsmålsränta Enligt svensk räntelag. 12. Elektronisk handel Elektronisk faktura Leverantörer som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att Avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Leverantörer som inte kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard vid avtalets tecknande skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera Avropare vara beredd att införa detta. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar vid e-faktura, bilaga 13 b, gälla. 13. Fakturans innehåll Fakturan skall innehålla uppgifter enligt beställande enhets önskemål. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, gälla. 14. Försäkringar Leverantören skall inneha erforderliga försäkringar. Läromedel 2011

27 15. Handlingars rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal vilka skriftligen godkänts av båda parter. 2. Ramavtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud 16. Hävning av avtal Part är berättigad att häva ramavtal om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning. Part är också berättigad att häva avtal då andra parten vid upprepade tillfällen brutit mot sina förpliktelser och vidtagit rättelse. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Avtal kan endast vidmakthållas med leverantör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om leverantören i sin tur anlitar underleverantör, gäller samma skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgöres alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, eller om det är underleverantören som felar i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Leverantören har i sådant fall inte rätt till ersättning eller skadestånd. 17. Kundtjänst Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. 18. Lagar mm Leverantör ansvarar för att samtliga för detta ramavtal gällande direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs. 19. Leverans och följesedel Leverans skall ske enligt ALOS 05, punkt 4, fritt på av köparen anvisad plats hos Avroparen (inklusive emballage, lossning och inbärning). Lådor skall vara märkta med uppgift om ämne, lärare, kurs, husbyggnad med mera, om så har angetts vid beställning. Följesedel skall medfölja leverans med uppgift om - levererat gods - eventuell restnoteringsinformation innehållande restnoterade artiklar samt beräknad vecka för leverans av dem. - leverantörens respektive Avroparens referens - leveranstid - leveransplats/mottagare - uppgifter om Avropare är annan än mottagare Leverans av restorder skall ske fritt anvisad plats oavsett restorderns värde. 20. Leveranstid Beställning till höstterminsstart, beställd senast: 20 maj levereras mellan vecka 30 till juni levereras mellan vecka 32 till 35 Läromedel 2011

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-03-04 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral Utskriftstjänster 2011 Minna Forsling 10079 Sista anbudsdag: 2011-04-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

VA-material 2013-2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-04-30

VA-material 2013-2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-04-30 Förfrågningsunderlag 2013-04-30 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI VA-material 2013-2 Sten Algotson 5833 Sista anbudsdag: 2013-06-10 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Annonsförmedlingstjänster

Annonsförmedlingstjänster Förfrågningsunderlag 2011-03-15 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Annonsförmedlingstjänster Peter Svensson 10059 Sista anbudsdag: 2011-04-26 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2

Yrkeskläder och skor 2012-2 Förfrågningsunderlag 2012-08-20 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Yrkeskläder och skor 2012-2 Fredrik Björnström 10221 Sista anbudsdag: 2012-10-01 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-27 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Fordon 2012-2 Fredrik Björnström 10198 Sista anbudsdag: 2012-11-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer