Huvuddokument, läromedel 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvuddokument, läromedel 2011"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2011 Kristina Löfström Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Huvuddokument, läromedel Upphandlingsföreskrifter 1.1 Förfrågningsunderlag I detta huvuddokument med bilagor 1-14, anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling (förfrågningsunderlag). För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). 1.2 SKL Kommentus Inköpscentrals AB:s uppdrag SKL Kommentus Inköpscentral AB inbjuder till att lämna anbud på Läromedel. Upphandling av läromedel genomförs enligt reglerna för offentlig upphandling av SKL Kommentus Inköpscentral som ingår i koncernen SKL Företag AB (FKF). SKL Kommentus Inköpscentral har bland annat till uppgift att samordna upphandlingar i syfte att uppnå mycket goda villkor till låg administrativ kostnad för offentlig sektor, i första hand kommunal och landstingskommunal verksamhet. SKL Kommentus Inköpscentral kommer att göra upphandlingen i eget namn. Upphandlande myndigheter, se bifogad lista bilaga 12, kan därefter tillämpa tecknat ramavtal efter avrop (härefter Avropare). Avropare, enligt bilaga 6, har i förväg anmält intresse för att avropa från avtalet och alla Avropare enligt bilaga 12 har möjlighet att ansluta till ramavtalet under avtalsperioden, till exempel när deras egna avtal löper ut. Tilldelningsbeslut fattas av SKL Kommentus Inköpscentral och ramavtal med vald leverantör kommer att tecknas direkt med SKL Kommentus Inköpscentral. 1.3 Syfte Upphandlingen ska resultera i att genom samordning utnyttja storskalighetsfördelar och åstadkomma bra villkor för Avropare Antal leverantörer Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare per län samt för Stockholms stad för Utskrivet: :37 Sida 1 av 24 Refnr.: 10061

2 tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för inläsning av läromedel vid behov Information om ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral informerar om när ett nytt ramavtal för läromedel börjar gälla och Avropare som vill använda avtalet anmäler det på SKL Kommentus Inköpscentrals hemsida. Avropare som anmält sig kommer att läggas in i Avtalsdatabasen. Se mer detaljerad information i bilaga 11, Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral AB. 1.4 Beräknat kontraktsvärde Det nuvarande ramavtalet avseende tryckta läromedel omsatte cirka 78 Mkr under 2010 och tillämpades av cirka 30 upphandlande myndigheter. Inför denna upphandling har ytterligare cirka 30 upphandlande myndigheter anmält intresse att delta och angivit en beräknad totalvolym på ca 140 Mkr/år. De upphandlande myndigheter/avropare som anmält intresse att avropa från upphandlingen finns uppräknade i bilaga 6. Det nuvarande avtalet för inläsning omsatte under 2009 cirka 2 Mkr och cirka kronor för kvartal 1 under På grund av SKL Kommentus AB:s ombildning till inköpscentral kommer Avropare att kunna ansluta till upphandlingen under avtalstiden, till exempel när egna avtal löper ut. Därför kommer med sannolikt kontraktsvärdet att öka under avtalsperioden. De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna leverantörer. 1.5 Sammanfattning av omfattning för upphandlingen Upphandlingen omfattar läromedel i vid mening och kommer att delas upp på följande kategorier: 1) Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en leverantör per län samt för Stockholms stad. 2) Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. 3) Inläsning av läromedel vid behov. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. Läromedlen är avsedda att användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal Utskrivet: :37 Sida 2 av 24 Refnr.: 10061

3 vuxenutbildning samt för lärare. Anbudsgivaren skall, för kategori 1 och 2, lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Beställarskaran är bred och spridd på många enheter. 1.6 Option - gäller endast för Kategori 1 Anbudsgivare skall i anbudet ange om denne kan leverera inplastning av böcker. Med inplastning menas plastning för att öka hållbarheten och motverka slitage av böckerna. Plasten skall uppfylla kvalitetskrav för avsedd användning samt uppfylla kraven enligt bilaga 14. Om inplastning kan levereras skall följande beskrivas i anbudet. Beskriv i anbudet - eventuellt olika alternativ för inplastning - tidsåtgång - pris för 1-10 böcker - pris för böcker - pris för böcker - pris för 31 och fler böcker Har anbudsgivare, som lämnat anbud för Kategori 1, svarat på frågan om denne kan leverera inplastning av böcker eller inte? (/ svar) Bifogar anbudsgivaren intyg från tillverkaren att plasten inte innehåller de ämnen som redovisas i bilaga 14 (skall besvaras om anbudsgivaren svarat att denne kan leverera inplastade böcker). (/ svar) 1.7 Helt eller delat anbud Upphandlingen är uppdelad på 3 olika kategorier. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för en, två eller tre kategorier. I punkt 2.10 skall anges vilka kategorier anbudet omfattar. I punkt 2.11 skall anges vilka områden anbudsgivaren lämnar anbud för avseende kategori 1. Anbudsgivaren får ej ställa krav på att hela eller en viss del av anbudet måste antas för att det skall gälla. 1.8 Avgränsning av upphandlingen Följande angränsande områden ingår inte i denna upphandling då dessa omfattas av andra ramavtal: - Litteratur för bibliotek Utskrivet: :37 Sida 3 av 24 Refnr.: 10061

4 - Tidningar och tidskrifter - Datautrustning och interaktiva skrivtavlor - Papper och kontorsmaterial. 1.9 Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet och löper därefter i tre (3) år med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år. Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Sista anbudsdatum Undertecknat anbud jämte bilagor skall vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Har anbudet inkommit inom föreskriven tid? (/ svar) 1.11 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Är anbudet är bindande till och med den 27/ (/ svar) Förlängs anbudstiden vid en eventuell överprövning med fyra (4) månader? (/ svar) 1.12 Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren skall i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Accepteras kravet? (/ svar) 1.13 Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Leverantörer som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Leverantörer får genom VISMA TendSign: Utskrivet: :37 Sida 4 av 24 Refnr.: 10061

5 tillkommande information,kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är uppfyllda. Om en leverantör inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer leverantören till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com genom att klicka på länken Nya leverantörer. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: 1.14 Språk Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske så snart som möjligt men tidigast två (2) dagar efter anbudstidens utgång, hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU Upphandlingsform Öppen upphandling över tröskelvärdet, enligt LOU Lagen (2001:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsformen medför att anbud kommer att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas via VISMA TendSign. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar lika svar till alla anbudsgivare via systemet. Svar aviseras till den e-postadress anbudsgivaren registrerat i systemet. Det åligger anbudsgivaren att se till att den e-postadress som registrerad i systemet är aktuell och korrekt. Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell ytterligare information om förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. rättelser) kommer att publiceras löpande i systemet. Svar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Då SKL Kommentus Inköpscentral är förhindrat att Utskrivet: :37 Sida 5 av 24 Refnr.: 10061

6 lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden lämnas inga garantier för att frågor som inkommer senare än sex (6) arbetsdagar före sista anbudsdag kan besvaras. Notera att SKL Kommentus Inköpscentral endast besvarar frågor som medför behov av förtydligande av förfrågningsunderlagets innehåll. Frågor om t.ex. varför ett visst krav ställts eller om motiven till upphandlingens utformning besvaras ej. Det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att ha bevakning för eventuell ny information som publiceras i VISMA TendSign under anbudstiden. Frågor avseende format och funktionalitet för avgivande av anbud, adresseras direkt till VISMA TendSign på 1.19 Sekretess SKL Kommentus Inköpscentral omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKL Kommentus Inköpscentral förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKL Kommentus Inköpscentrals verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKL Kommentus Inköpscentral vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudssökandens anbudsansökan och anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter) Pris villkor Anbudsgivaren skall lämna rabattsatser och priser utifrån de villkor som finns i prismatriserna i prisbilaga 4 a för tryckta läromedel, 4 b för färdigproducerade inlästa läromedel samt 4 c för Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren fyllt i prisbilaga 4a och/eller 4b och/eller 4c? (/ svar) 1.21 Anbudsprövning Upphandlingen kommer att utvärderas utifrån lägsta pris och anbudsbedömningen kommer att ske i tre steg: 1) Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) 2) Prövning av obligatoriska krav (skall-krav) 3) Utvärdering av lägsta pris Steg 1 - Krav på anbudsgivaren (leverantörskvalificering) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav, se punkt för att gå vidare till steg 2. Gäller alla kategorier. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) Utskrivet: :37 Sida 6 av 24 Refnr.: 10061

7 Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3 Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 3 (inlästa läromedel vid behov) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 3 - Utvärdering Kategori 1 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas för respektive län samt för Stockholms stad som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 a finns angivna volymer för respektive område som återspeglar volymförhållandena. Anbudsgivaren skall ange rabattsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 a. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 2 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur, inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Utskrivet: :37 Sida 7 av 24 Refnr.: 10061

8 Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 b finns uppskattade volymer för respektive område. Anbudsgivaren skall ange procentsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 b. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 3 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen. Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Timpris för manuell inläsning per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för talsyntes per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för redigering, vikt 10 % I bilaga 4 c skall timpris för de olika delarna anges. Det timpris som anges kommer att räknas om till ett viktat pris och sedan adderas med de andra viktade timpriserna. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas Reservationer accepteras ej I anbudet skall inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget kan inte accepteras Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Anbudsgivare skall acceptera ramavtalsmallens innehåll i dess helhet. Anpassning av avtalstexten kommer inte att ske vid avtalsskrivning. Avtalet kommer däremot att kompletteras med antagna delar av anbudet samt innehållet i detta förfrågningsunderlag. Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att de i denna upphandling ingående enheter i Stockholms stad tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral samt antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Bindande avtal slutes för övriga upphandlande myndigheter genom att SKL Kommentus Inköpscentral AB tillsammans med antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i respektive avtalsmall i sin helhet Administrativ ersättning till SKL Kommentus Inköpscentral Separat avtal om administrativ ersättning enligt bilaga 7 kommer att tecknas mellan antagen anbudsgivare och SKL Kommentus Inköpscentral AB. Ersättningen till SKL Kommentus Inköpscentral avser genomförande av upphandlingen för upphandlande enhets räkning samt avtalsförvaltning, prisförhandlingar, beställarstöd, administrativ service, information med mera som görs för antagen leverantör och kommer att utgå med 1 % av fakturerat belopp exklusive mervärdeskatt. Utskrivet: :37 Sida 8 av 24 Refnr.: 10061

9 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtal om administrativ ersättning, bilaga 7. Accepterar anbudsgivaren villkoren i avtalet om administrativ ersättning? (/ svar) 1.25 Stockholms stads faktureringsanvisnignar Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad (Kategori 1) Kategori 2 Kategori 3 skall godkänna Stockholms stads faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, samt krav på fakturainnehåll vid elektronisk faktura till Stockholms stad, bilaga 13 b. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.26 Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor m.m. kommer att publiceras på Internet (publika avtalsdatabaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter för att förenkla avrop. Anbudsgivaren skall acceptera att avtalspriser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Internet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.27 Tilldelningsbesked Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer meddelande om tilldelningsbeslut att skickat ut med e-post till den e-postadress som angetts vid hämtningen av förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att uppge rätt e-postadress för kontaktpersonen för anbudet. Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas i upphandlingssystemet VISMA TendSign. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och den/de leverantör/-er som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt ramavtal som en upphandlande myndighet ingår avseende upphandling enligt LOU och som undertecknas av parterna. Tilldelningsmeddelandet utgör inget avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknandet av ramavtalet. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och antagna leverantörer träffas tidigast elva (11) dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats. 2. Krav på anbudsgivaren 2.1 Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) Anbudsgivaren skall uppfylla nedan ställda kvalificeringskrav för att delta i utvärderingen. Utskrivet: :37 Sida 9 av 24 Refnr.: 10061

10 2.2 Uteslutning Anbudsgivare kommer att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-4 i LOU 10 kap. 1 föreligger. 2.3 Omständigheter som kan innebära uteslutning Anbudsgivare kan komma att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-6 i LOU 10 kap. 2 föreligger. Bekräftar anbudsgivaren att ovanstående inte föreligger? (/ svar) 2.4 Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare och eventuella underleverantörer skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKL Kommentus Inköpscentral. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren när SKL Kommentus Inköpscentral så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under avtalsperioden. Godkänner anbudsgivaren detta? (/ svar) 2.5 Registreringsskyldighet Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land anbudsgivaren har sin etableringsort. Aktuellt registreringsbevis som beskriver förhållandena på anbudsdagen skall bifogas anbudet. Bifogas aktuellt registreringsbevis? (/ svar) 2.6 Kreditvärdighet Anbudsgivare skall ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe:s register. Inköpscentralen förbehåller sig rätten att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. Utskrivet: :37 Sida 10 av 24 Refnr.: 10061

11 a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Utländska företag redovisar sin ekonomiska stabilitet genom extern kreditbedömning, bankutlåtande eller annat likvärdigt sätt. Bedömningen av utländska näringsidkare kommer att göras av SKL Kommentus Inköpscentral. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom att anbudsgivaren är kreditvärdig enligt Creditsafe:s femgradiga skala? (/ svar) Har, i förekommande fall, förklaring till skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) 2.7 Teknisk och yrkesmässig kapacitet allmän företagsbeskrivning Anbudsgivare skall a) ha erfarenhet av att bedriva verksamhet som omfattas av denna upphandling b) ha erfarenhet av distribution av litteratur/läromedel c) redovisa minst tre (3) referenskunder till vilka leveranser motsvarande den typ som efterfrågas i detta underlag har utförts de senaste tre (3) åren. Referensleveranser skall anges i Bilaga 5. Redovisar anbudsgivaren punkterna a-c i anbudet och i Bilaga 5? (/ svar) 2.8 Teknisk och yrkesmässig kapacitet kvalitetssäkring Anbudsgivare skall beskriva hur man i dagsläget säkrar att rutiner för beställningar, leveranser och reklamationer och returer fungerar optimalt. Om anbudsgivaren har kvalitetscertifikat, som ISO 9000X eller motsvarande, anges detta. Har anbudsgivaren annat kvalitetssäkringssystem alternativt kvalitetspolicy, som är antagen av företagsledningen, anges detta. Har anbudsgivaren bifogat kvalitetscertifikat, eller motsvarande, till anbudet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 11 av 24 Refnr.: 10061

12 2.9 Underleverantör Anbudsgivare som vill anlita underentreprenör för uppfyllande av denna upphandling skall i anbudet redovisa vilken funktion som underleverantören ska fylla samt företagsnamn och organisationsnummer. Detta gäller underleverantörer som har direkta samband med utförande av åtagandet/som har direkta kundkontakter t.ex helpdesk. Underleverantör får ej vara föremål för uteslutning enligt 2.2 och 2.3 och skall även uppfylla punkterna 2.4, 2.5 och 2.6. Antagen anbudsgivare skall kräva att underleverantören åtar sig att utföra uppdraget med samma utfästelser som denne gör i sitt anbud. Under avtalsperioden skall SKL Kommentus Inköpscentral godkänna nya underleverantörer och/eller byten av i anbudet angivna underleverantörer. Godkänner anbudsgivaren att under avtalsperioden meddela nya underleverantörer och/ eller byten av underleverantör till SKL Kommentus Inköpscentral? (/ svar) Har anbudsgivare som vill anlita underleverantör uppgivit 1)namn på underleverantörer som ska anlitas? 2) vilka funktioner underleverantören ska utföra? 3)Underleverantörens Org. nr? (Fritextsvar) Underleverantör/återförsäljare förekommer inte (Fritextsvar) 2.10 Omfattning - kategori Anbudsgivaren skall ange vilken kategori anbudet omfattar. Kategori 1 : Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 2: Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 3: Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar? (/ svar) Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar i fritextsvaret? (Fritextsvar) Utskrivet: :37 Sida 12 av 24 Refnr.: 10061

13 2.11 Omfattning - geografiskt - gäller endast Kategori 1 Upphandlingen delas upp länsvis samt för Stockholms stad. Det vill säga att anbudsgivare skall uppge vilket geografiskt område anbudet avser (gäller endast kategori 1). Anbud per område skall omfatta vald kategori samt eventuell option (krav 1.6). Blekinge Dalarna Gävleborg Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Södermanland Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götalands län Örebro län Östergötland Har anbudsgivaren angivit vilket geografiskt område upphandlingen avser? (/ svar) Har anbudsgivaren angett vilket geografiskt område anbudet avser i fritextsvaret? (Fritextsvar) 3. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) 3.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 13 av 24 Refnr.: 10061

14 3.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga vid varje tidpunkt förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.6 Anbudsgivaren skall tillhandahålla beställningskataloger i erforderligt antal utan extra kostnad. Beställningskatalogen skall redovisa utgivningen från FSL-förlag och i övrigt vara representativ för utgivningen av läromedel i Sverige. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.7 Anbudsgivaren skall utan kostnad skicka böcker för påseende till kund. Avroparen skall ha möjlighet att behålla boken/böckerna minst 5 arbetsdagar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.8 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Utskrivet: :37 Sida 14 av 24 Refnr.: 10061

15 Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.9 Anbudsgivare som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.10 Anbudsgivare som inte redan vid avtalets tecknande kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera avropare vara beredd att införa detta. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.11 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt i följande prioritetsordning, webbshop, e-post, telefon. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.12 Förlagspris, minus/plus given rabatt samt kundens nettopris skall senast tre månader efter det att avtalet börjat gälla synas tydligt för Avroparen vid beställning genom webbshop. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.13 Beställningsunderlag skall tillhandahållas fritt av anbudsgivaren. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 15 av 24 Refnr.: 10061

16 3.15 Anbudsgivaren skall ange leveranstid i kalenderdagar för beställning till avroparen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.16 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.17 Det skall vara möjligt för flera beställare från varje upphandlande myndighet att göra beställningar. Kunden skall kunna arbeta med beställningen i webbshoppen vid flera olika tillfällen för att sedan skicka iväg den när den är färdig. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.18 Skolorna skall kunna dela upp sina beställningar i lämpliga enheter. Anbudsgivaren skall märka lådorna och fakturorna enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.19 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.20 Akuta leveranser skall kunna ske, mot faktisk fraktavgift, direkt från förlag till slutkund med omgående leverans. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 16 av 24 Refnr.: 10061

17 3.21 Anbudsgivaren skall, vid avtalsstart, uppfylla kravet om producentansvar för förpackningar enligt SFS 2006:1273. Verifikation skall vid anmodan kunna uppvisas genom kopia på anslutningsintyg till REPA-registret. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.22 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.24 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för pappersråvara, punkt 33 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.25 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för tryckning av läromedel, punkt 34 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.26 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från krav 1.6 option och krav 3.20 aktua leveranser. Omfattar anbudets priser och rabatter alla tjänster som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från option 1.6 och akuta leveranser 3.20? (/ svar) 3.27 Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad skall acceptera faktureringsvillkor enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 17 av 24 Refnr.: 10061

18 3.28 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.29 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - tryckta läromedel, bilaga 1, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 1, i sin helhet? (/ svar) 4. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) 4.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 18 av 24 Refnr.: 10061

19 4.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga i webbshopen förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.6 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.7 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt, webbshop, E-post samt telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.8 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.9 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.10 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.11 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Utskrivet: :37 Sida 19 av 24 Refnr.: 10061

20 Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.12 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.13 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 2. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.14 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.15 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.16 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.17 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - färdigproducerade inlästa läromedel, bilaga 2, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 2, i sin helhet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 20 av 24 Refnr.: 10061

21 5. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 3 (inläsning av läromedel) 5.1 Anbudsgivaren skall kunna leverera både inspelning av manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.2 Anbudsgivaren skall leverera inläsning i för användaren aktuella Daisy-, mp3-, kasettformat samt som CD skiva med ljudfil (CD-A) både för manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.3 Anbudsgivaren skall svara för att inläst material överensstämmer med originaltext. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.4 Inläsningen skall ge god ljudkvalitet på material som spelas in. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.5 Anbudsgivare skall svara för all utrustning som behövs för att utföra tjänsten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.6 Överföring av inspelingsunderlag (text) skall ske genom post för material i pappersform eller e-post för material i word-fil, excel, pdf-fil, txt-fil, html-fil samt motsvarande format på Mac. Filformaten skall vara bakåtkompatibla. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.7 Manuell inläsning skall alltid ske i sluten studiomiljö för att säkerställa kvaliteten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 21 av 24 Refnr.: 10061

22 5.8 Anbudsgivaren skall, om Avroparen så önskar, returnera insänt underlag utan ersättning. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.9 Leverantören skall ansvara för lagerhållning av en master eller en kopia under minst tolv (12) månader efter inspelningstidpunkt. Utifrån denna ska kopior på begäran från Avropare kunna levereras. För att underlätta åtkomst skall en förteckning kontinuerligt uppdateras så att materialet enkelt är tillgängligt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.10 Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga prislista över kostnad för kopior enligt krav 5.9. Har anbudsgivaren bifogat prislista? (/ svar) 5.11 På fodral för inläst material (alla format) skall utan extra kostnad punktskriftsetikett med materialets innehåll finnas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.12 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.13 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: webbshop, E-post eller telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 22 av 24 Refnr.: 10061

23 5.15 Leveranstiden skall som mest vara tolv (12) kalenderdagar, räknat från det datum då materialet kommit till anbudsgivaren till det datum det är levererat till beställaren. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.16 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.17 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.18 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.19 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.20 Priser skall anges i SEK och inkludera alla kostnader för att producera efterfrågad vara. Priser anges i Bilaga 4 c Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.21 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad, bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 23 av 24 Refnr.: 10061

24 5.22 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.23 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - inläsning av läromedel vid behov, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 3, i sin helhet? (/ svar) 6. Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1 Avtalsmall - tryckta läromedel Bilaga 2 Avtalsmall - inlästa läromedel Bilaga 3 Avtalsmall - inläsning av läromedel Bilaga 4a Prisbilaga - tryckta läromedel Bilaga 4b Prisbilaga - inlästa läromedel Bilaga 4c Prisbilaga - inläsning av läromedel Bilaga 5 Referensförteckning Bilaga 6 Kommuner som anmält intresse att delta i upphandlingen Bilaga 7 Avtal om administrativ ersättning och förvaltning Bilaga 8 Statistikmall för administrativ ersättning Bilaga 9 Antidiskrimineringsklausul Bilaga 10 Allmänna branschvillkor - ALOS 05 Bilaga 11 Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral Bilaga 12 Förteckning över upphandlande myndigheter Bilaga 13a Faktureringsanvisningar Stockholms stad Bilaga 13b Generella fakturakrav Stockholms stad Bilaga 14 Krav för plastens kvalitet Utskrivet: :37 Sida 24 av 24 Refnr.: 10061

25 Bilaga 1 RAMAVTAL tryckta läromedel Följande villkor skall accepteras och gäller som grund för förfrågan och anbud. Detta kommer att ligga till grund för kommande avtal samt kompletteras med uppgifter utifrån antaget anbud. Mellan parterna SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr , nedan kallad SKI, och Leverantören org.nr xxxxxx-xxxx, nedan kallad Leverantören, har följande avtal träffats. 1. Avrop/beställning från avtalet Ett antal upphandlande myndigheter avropar från ramavtalet från och med den 1 september Samtliga övriga kommuner, kommunala bolag, landsting, landstingsbolag och regioner kan komma att börja avropa från avtalet när som helst under avtalstiden. Avropande myndigheter kan även komma att avsluta avrop från ramavtalet under avtalstiden. Detta meddelas i så fall Leverantören av SKI. Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: genom webbshop, e-post samt på telefon. 2. Avtalets omfattning Avtalet omfattar tryckta läromedel förekommande på den svenska marknaden på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. 3. Avgifter Fakturerings-, expeditions- och fraktavgifter och liknande godtages ej. 4. Avropsanvisningar Till avtalet kommer också avropsanvisningar att bifogas. Dessa ska underlätta för Avropare att beställa. 5. Avtalsform Ramavtal 6. Avtalstid Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Väljer SKI att förlänga Avtalet skall Leverantören meddelas senast en (1) månad föreavtalsperiodens utgång. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. Läromedel 2011

26 I samband med avtalstecknande fastställs eventuell genomförandeplan, priser utifrån angivet anbud, kontaktpersoner och andra tillkommande kontraktsvillkor som ej går att fastställa i förväg. 7. Avtalsuppföljning Under hela avtalsperioden skall avtalsuppföljning ske minst 2 gånger per år, SKI kallar till uppföljningsmötena. SKI har en utsedd Avtalsgrupp med representanter från upphandlande myndigheter som kommer att delta vid uppföljningsmötena. SKI tillsammans med Avtalsgruppen och Leverantören samverkar under avtalsperioden om förbättrade metoder för uppdragets uppfyllande. Leverantören skall vid dessa möten redovisa inköpsstatistik för inköp enligt punkt 32 i detta avtal. Miljökrav enligt punkt 22 och särskilda avtalsvillkor enligt punkt 33 och 34 ska också redovisas vid dessa möten samt hur antidiskrimineringsarbete sker, enligt bilaga i förfrågningsunderlaget. Samtliga anmälda reklamationer skall loggas av leverantören och utgöra underlag för diskussion kring eventuella förändringar för att undvika att felet/bristen uppstår igen. Leverantören skall även informera om förändringar i sortimentet. 8. Bank- o postgiro Andra post- och bankgironummer än de som angivits i anbud får inte användas utan godkännande från SKI. 9. Befrielsegrunder Parterna skall vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt ramavtal om utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss nämnd slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt ramavtal när händelsen av nu nämnt slag upphör. 10. Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura och godkänd leverans. 11. Dröjsmålsränta Enligt svensk räntelag. 12. Elektronisk handel Elektronisk faktura Leverantörer som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att Avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Leverantörer som inte kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard vid avtalets tecknande skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera Avropare vara beredd att införa detta. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar vid e-faktura, bilaga 13 b, gälla. 13. Fakturans innehåll Fakturan skall innehålla uppgifter enligt beställande enhets önskemål. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, gälla. 14. Försäkringar Leverantören skall inneha erforderliga försäkringar. Läromedel 2011

27 15. Handlingars rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal vilka skriftligen godkänts av båda parter. 2. Ramavtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud 16. Hävning av avtal Part är berättigad att häva ramavtal om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning. Part är också berättigad att häva avtal då andra parten vid upprepade tillfällen brutit mot sina förpliktelser och vidtagit rättelse. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Avtal kan endast vidmakthållas med leverantör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om leverantören i sin tur anlitar underleverantör, gäller samma skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgöres alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, eller om det är underleverantören som felar i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Leverantören har i sådant fall inte rätt till ersättning eller skadestånd. 17. Kundtjänst Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. 18. Lagar mm Leverantör ansvarar för att samtliga för detta ramavtal gällande direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs. 19. Leverans och följesedel Leverans skall ske enligt ALOS 05, punkt 4, fritt på av köparen anvisad plats hos Avroparen (inklusive emballage, lossning och inbärning). Lådor skall vara märkta med uppgift om ämne, lärare, kurs, husbyggnad med mera, om så har angetts vid beställning. Följesedel skall medfölja leverans med uppgift om - levererat gods - eventuell restnoteringsinformation innehållande restnoterade artiklar samt beräknad vecka för leverans av dem. - leverantörens respektive Avroparens referens - leveranstid - leveransplats/mottagare - uppgifter om Avropare är annan än mottagare Leverans av restorder skall ske fritt anvisad plats oavsett restorderns värde. 20. Leveranstid Beställning till höstterminsstart, beställd senast: 20 maj levereras mellan vecka 30 till juni levereras mellan vecka 32 till 35 Läromedel 2011

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer:

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5 Skyltproducenter Upph. ref.nr: 2015/195 2015-06-15 Slutdatum: 2017-06-15 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2014-06-10 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Lärplattform för distansutbildning Jessica Johansson 2014/1281 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-24 Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer