Huvuddokument, läromedel 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvuddokument, läromedel 2011"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2011 Kristina Löfström Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Huvuddokument, läromedel Upphandlingsföreskrifter 1.1 Förfrågningsunderlag I detta huvuddokument med bilagor 1-14, anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling (förfrågningsunderlag). För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). 1.2 SKL Kommentus Inköpscentrals AB:s uppdrag SKL Kommentus Inköpscentral AB inbjuder till att lämna anbud på Läromedel. Upphandling av läromedel genomförs enligt reglerna för offentlig upphandling av SKL Kommentus Inköpscentral som ingår i koncernen SKL Företag AB (FKF). SKL Kommentus Inköpscentral har bland annat till uppgift att samordna upphandlingar i syfte att uppnå mycket goda villkor till låg administrativ kostnad för offentlig sektor, i första hand kommunal och landstingskommunal verksamhet. SKL Kommentus Inköpscentral kommer att göra upphandlingen i eget namn. Upphandlande myndigheter, se bifogad lista bilaga 12, kan därefter tillämpa tecknat ramavtal efter avrop (härefter Avropare). Avropare, enligt bilaga 6, har i förväg anmält intresse för att avropa från avtalet och alla Avropare enligt bilaga 12 har möjlighet att ansluta till ramavtalet under avtalsperioden, till exempel när deras egna avtal löper ut. Tilldelningsbeslut fattas av SKL Kommentus Inköpscentral och ramavtal med vald leverantör kommer att tecknas direkt med SKL Kommentus Inköpscentral. 1.3 Syfte Upphandlingen ska resultera i att genom samordning utnyttja storskalighetsfördelar och åstadkomma bra villkor för Avropare Antal leverantörer Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare per län samt för Stockholms stad för Utskrivet: :37 Sida 1 av 24 Refnr.: 10061

2 tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Ramavtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt för inläsning av läromedel vid behov Information om ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral informerar om när ett nytt ramavtal för läromedel börjar gälla och Avropare som vill använda avtalet anmäler det på SKL Kommentus Inköpscentrals hemsida. Avropare som anmält sig kommer att läggas in i Avtalsdatabasen. Se mer detaljerad information i bilaga 11, Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral AB. 1.4 Beräknat kontraktsvärde Det nuvarande ramavtalet avseende tryckta läromedel omsatte cirka 78 Mkr under 2010 och tillämpades av cirka 30 upphandlande myndigheter. Inför denna upphandling har ytterligare cirka 30 upphandlande myndigheter anmält intresse att delta och angivit en beräknad totalvolym på ca 140 Mkr/år. De upphandlande myndigheter/avropare som anmält intresse att avropa från upphandlingen finns uppräknade i bilaga 6. Det nuvarande avtalet för inläsning omsatte under 2009 cirka 2 Mkr och cirka kronor för kvartal 1 under På grund av SKL Kommentus AB:s ombildning till inköpscentral kommer Avropare att kunna ansluta till upphandlingen under avtalstiden, till exempel när egna avtal löper ut. Därför kommer med sannolikt kontraktsvärdet att öka under avtalsperioden. De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna leverantörer. 1.5 Sammanfattning av omfattning för upphandlingen Upphandlingen omfattar läromedel i vid mening och kommer att delas upp på följande kategorier: 1) Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en leverantör per län samt för Stockholms stad. 2) Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. 3) Inläsning av läromedel vid behov. Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare nationellt. Läromedlen är avsedda att användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal Utskrivet: :37 Sida 2 av 24 Refnr.: 10061

3 vuxenutbildning samt för lärare. Anbudsgivaren skall, för kategori 1 och 2, lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Beställarskaran är bred och spridd på många enheter. 1.6 Option - gäller endast för Kategori 1 Anbudsgivare skall i anbudet ange om denne kan leverera inplastning av böcker. Med inplastning menas plastning för att öka hållbarheten och motverka slitage av böckerna. Plasten skall uppfylla kvalitetskrav för avsedd användning samt uppfylla kraven enligt bilaga 14. Om inplastning kan levereras skall följande beskrivas i anbudet. Beskriv i anbudet - eventuellt olika alternativ för inplastning - tidsåtgång - pris för 1-10 böcker - pris för böcker - pris för böcker - pris för 31 och fler böcker Har anbudsgivare, som lämnat anbud för Kategori 1, svarat på frågan om denne kan leverera inplastning av böcker eller inte? (/ svar) Bifogar anbudsgivaren intyg från tillverkaren att plasten inte innehåller de ämnen som redovisas i bilaga 14 (skall besvaras om anbudsgivaren svarat att denne kan leverera inplastade böcker). (/ svar) 1.7 Helt eller delat anbud Upphandlingen är uppdelad på 3 olika kategorier. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för en, två eller tre kategorier. I punkt 2.10 skall anges vilka kategorier anbudet omfattar. I punkt 2.11 skall anges vilka områden anbudsgivaren lämnar anbud för avseende kategori 1. Anbudsgivaren får ej ställa krav på att hela eller en viss del av anbudet måste antas för att det skall gälla. 1.8 Avgränsning av upphandlingen Följande angränsande områden ingår inte i denna upphandling då dessa omfattas av andra ramavtal: - Litteratur för bibliotek Utskrivet: :37 Sida 3 av 24 Refnr.: 10061

4 - Tidningar och tidskrifter - Datautrustning och interaktiva skrivtavlor - Papper och kontorsmaterial. 1.9 Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet och löper därefter i tre (3) år med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år. Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Sista anbudsdatum Undertecknat anbud jämte bilagor skall vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Har anbudet inkommit inom föreskriven tid? (/ svar) 1.11 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Är anbudet är bindande till och med den 27/ (/ svar) Förlängs anbudstiden vid en eventuell överprövning med fyra (4) månader? (/ svar) 1.12 Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren skall i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Accepteras kravet? (/ svar) 1.13 Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Leverantörer som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Leverantörer får genom VISMA TendSign: Utskrivet: :37 Sida 4 av 24 Refnr.: 10061

5 tillkommande information,kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är uppfyllda. Om en leverantör inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer leverantören till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com genom att klicka på länken Nya leverantörer. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: 1.14 Språk Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske så snart som möjligt men tidigast två (2) dagar efter anbudstidens utgång, hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU Upphandlingsform Öppen upphandling över tröskelvärdet, enligt LOU Lagen (2001:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsformen medför att anbud kommer att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas via VISMA TendSign. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar lika svar till alla anbudsgivare via systemet. Svar aviseras till den e-postadress anbudsgivaren registrerat i systemet. Det åligger anbudsgivaren att se till att den e-postadress som registrerad i systemet är aktuell och korrekt. Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell ytterligare information om förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. rättelser) kommer att publiceras löpande i systemet. Svar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Då SKL Kommentus Inköpscentral är förhindrat att Utskrivet: :37 Sida 5 av 24 Refnr.: 10061

6 lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden lämnas inga garantier för att frågor som inkommer senare än sex (6) arbetsdagar före sista anbudsdag kan besvaras. Notera att SKL Kommentus Inköpscentral endast besvarar frågor som medför behov av förtydligande av förfrågningsunderlagets innehåll. Frågor om t.ex. varför ett visst krav ställts eller om motiven till upphandlingens utformning besvaras ej. Det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att ha bevakning för eventuell ny information som publiceras i VISMA TendSign under anbudstiden. Frågor avseende format och funktionalitet för avgivande av anbud, adresseras direkt till VISMA TendSign på 1.19 Sekretess SKL Kommentus Inköpscentral omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKL Kommentus Inköpscentral lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKL Kommentus Inköpscentral förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKL Kommentus Inköpscentrals verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKL Kommentus Inköpscentral vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudssökandens anbudsansökan och anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter) Pris villkor Anbudsgivaren skall lämna rabattsatser och priser utifrån de villkor som finns i prismatriserna i prisbilaga 4 a för tryckta läromedel, 4 b för färdigproducerade inlästa läromedel samt 4 c för Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren fyllt i prisbilaga 4a och/eller 4b och/eller 4c? (/ svar) 1.21 Anbudsprövning Upphandlingen kommer att utvärderas utifrån lägsta pris och anbudsbedömningen kommer att ske i tre steg: 1) Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) 2) Prövning av obligatoriska krav (skall-krav) 3) Utvärdering av lägsta pris Steg 1 - Krav på anbudsgivaren (leverantörskvalificering) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav, se punkt för att gå vidare till steg 2. Gäller alla kategorier. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) Utskrivet: :37 Sida 6 av 24 Refnr.: 10061

7 Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3 Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 2 - Kravspecifikation, krav på tjänsten Kategori 3 (inlästa läromedel vid behov) Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga obligatoriska krav, punkt , för att gå vidare till steg 3. Steg 3 - Utvärdering Kategori 1 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas för respektive län samt för Stockholms stad som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 a finns angivna volymer för respektive område som återspeglar volymförhållandena. Anbudsgivaren skall ange rabattsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 a. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 2 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen för nedan angivna områden (1-4). Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur, inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Utskrivet: :37 Sida 7 av 24 Refnr.: 10061

8 Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. I bilaga 4 b finns uppskattade volymer för respektive område. Anbudsgivaren skall ange procentsats för respektive område enligt anvisningarna i bilaga 4 b. Ett pris i SEK räknas automatiskt fram när procentsatsen angivits för varje område. De framräknade priserna för de fyra områdena kommer att adderas till ett totalpris. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas. Kategori 3 Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna Steg 1 och Steg 2 kommer det anbud att antas nationellt som ger det bästa totala priset kopplat till den aktuella rabattsatsen. Den angivna rabattsatsen kommer att gälla vid beställningar under hela avtalsperioden. Timpris för manuell inläsning per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för talsyntes per en timmes speltid, vikt 45 % Timpris för redigering, vikt 10 % I bilaga 4 c skall timpris för de olika delarna anges. Det timpris som anges kommer att räknas om till ett viktat pris och sedan adderas med de andra viktade timpriserna. Det anbud som har det lägsta totala priset kommer att antas Reservationer accepteras ej I anbudet skall inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget kan inte accepteras Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Anbudsgivare skall acceptera ramavtalsmallens innehåll i dess helhet. Anpassning av avtalstexten kommer inte att ske vid avtalsskrivning. Avtalet kommer däremot att kompletteras med antagna delar av anbudet samt innehållet i detta förfrågningsunderlag. Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att de i denna upphandling ingående enheter i Stockholms stad tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral samt antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Bindande avtal slutes för övriga upphandlande myndigheter genom att SKL Kommentus Inköpscentral AB tillsammans med antagen anbudsgivare skriver under aktuell avtalsmall. Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i respektive avtalsmall i sin helhet Administrativ ersättning till SKL Kommentus Inköpscentral Separat avtal om administrativ ersättning enligt bilaga 7 kommer att tecknas mellan antagen anbudsgivare och SKL Kommentus Inköpscentral AB. Ersättningen till SKL Kommentus Inköpscentral avser genomförande av upphandlingen för upphandlande enhets räkning samt avtalsförvaltning, prisförhandlingar, beställarstöd, administrativ service, information med mera som görs för antagen leverantör och kommer att utgå med 1 % av fakturerat belopp exklusive mervärdeskatt. Utskrivet: :37 Sida 8 av 24 Refnr.: 10061

9 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtal om administrativ ersättning, bilaga 7. Accepterar anbudsgivaren villkoren i avtalet om administrativ ersättning? (/ svar) 1.25 Stockholms stads faktureringsanvisnignar Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad (Kategori 1) Kategori 2 Kategori 3 skall godkänna Stockholms stads faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, samt krav på fakturainnehåll vid elektronisk faktura till Stockholms stad, bilaga 13 b. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.26 Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor m.m. kommer att publiceras på Internet (publika avtalsdatabaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter för att förenkla avrop. Anbudsgivaren skall acceptera att avtalspriser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Internet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 1.27 Tilldelningsbesked Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer meddelande om tilldelningsbeslut att skickat ut med e-post till den e-postadress som angetts vid hämtningen av förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att uppge rätt e-postadress för kontaktpersonen för anbudet. Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas i upphandlingssystemet VISMA TendSign. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och den/de leverantör/-er som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt ramavtal som en upphandlande myndighet ingår avseende upphandling enligt LOU och som undertecknas av parterna. Tilldelningsmeddelandet utgör inget avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknandet av ramavtalet. Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och antagna leverantörer träffas tidigast elva (11) dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats. 2. Krav på anbudsgivaren 2.1 Leverantörskvalificering (krav på anbudsgivaren) Anbudsgivaren skall uppfylla nedan ställda kvalificeringskrav för att delta i utvärderingen. Utskrivet: :37 Sida 9 av 24 Refnr.: 10061

10 2.2 Uteslutning Anbudsgivare kommer att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-4 i LOU 10 kap. 1 föreligger. 2.3 Omständigheter som kan innebära uteslutning Anbudsgivare kan komma att uteslutas från upphandlingen om någon av punkterna 1-6 i LOU 10 kap. 2 föreligger. Bekräftar anbudsgivaren att ovanstående inte föreligger? (/ svar) 2.4 Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare och eventuella underleverantörer skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKL Kommentus Inköpscentral. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren när SKL Kommentus Inköpscentral så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under avtalsperioden. Godkänner anbudsgivaren detta? (/ svar) 2.5 Registreringsskyldighet Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land anbudsgivaren har sin etableringsort. Aktuellt registreringsbevis som beskriver förhållandena på anbudsdagen skall bifogas anbudet. Bifogas aktuellt registreringsbevis? (/ svar) 2.6 Kreditvärdighet Anbudsgivare skall ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe:s register. Inköpscentralen förbehåller sig rätten att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. Utskrivet: :37 Sida 10 av 24 Refnr.: 10061

11 a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafe:s femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Utländska företag redovisar sin ekonomiska stabilitet genom extern kreditbedömning, bankutlåtande eller annat likvärdigt sätt. Bedömningen av utländska näringsidkare kommer att göras av SKL Kommentus Inköpscentral. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom att anbudsgivaren är kreditvärdig enligt Creditsafe:s femgradiga skala? (/ svar) Har, i förekommande fall, förklaring till skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) 2.7 Teknisk och yrkesmässig kapacitet allmän företagsbeskrivning Anbudsgivare skall a) ha erfarenhet av att bedriva verksamhet som omfattas av denna upphandling b) ha erfarenhet av distribution av litteratur/läromedel c) redovisa minst tre (3) referenskunder till vilka leveranser motsvarande den typ som efterfrågas i detta underlag har utförts de senaste tre (3) åren. Referensleveranser skall anges i Bilaga 5. Redovisar anbudsgivaren punkterna a-c i anbudet och i Bilaga 5? (/ svar) 2.8 Teknisk och yrkesmässig kapacitet kvalitetssäkring Anbudsgivare skall beskriva hur man i dagsläget säkrar att rutiner för beställningar, leveranser och reklamationer och returer fungerar optimalt. Om anbudsgivaren har kvalitetscertifikat, som ISO 9000X eller motsvarande, anges detta. Har anbudsgivaren annat kvalitetssäkringssystem alternativt kvalitetspolicy, som är antagen av företagsledningen, anges detta. Har anbudsgivaren bifogat kvalitetscertifikat, eller motsvarande, till anbudet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 11 av 24 Refnr.: 10061

12 2.9 Underleverantör Anbudsgivare som vill anlita underentreprenör för uppfyllande av denna upphandling skall i anbudet redovisa vilken funktion som underleverantören ska fylla samt företagsnamn och organisationsnummer. Detta gäller underleverantörer som har direkta samband med utförande av åtagandet/som har direkta kundkontakter t.ex helpdesk. Underleverantör får ej vara föremål för uteslutning enligt 2.2 och 2.3 och skall även uppfylla punkterna 2.4, 2.5 och 2.6. Antagen anbudsgivare skall kräva att underleverantören åtar sig att utföra uppdraget med samma utfästelser som denne gör i sitt anbud. Under avtalsperioden skall SKL Kommentus Inköpscentral godkänna nya underleverantörer och/eller byten av i anbudet angivna underleverantörer. Godkänner anbudsgivaren att under avtalsperioden meddela nya underleverantörer och/ eller byten av underleverantör till SKL Kommentus Inköpscentral? (/ svar) Har anbudsgivare som vill anlita underleverantör uppgivit 1)namn på underleverantörer som ska anlitas? 2) vilka funktioner underleverantören ska utföra? 3)Underleverantörens Org. nr? (Fritextsvar) Underleverantör/återförsäljare förekommer inte (Fritextsvar) 2.10 Omfattning - kategori Anbudsgivaren skall ange vilken kategori anbudet omfattar. Kategori 1 : Tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 2: Färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska markanden. eller/och Kategori 3: Inläsning av läromedel vid behov. Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar? (/ svar) Har anbudsgivaren angivit vilken/vilka kategori/kategorier anbudet omfattar i fritextsvaret? (Fritextsvar) Utskrivet: :37 Sida 12 av 24 Refnr.: 10061

13 2.11 Omfattning - geografiskt - gäller endast Kategori 1 Upphandlingen delas upp länsvis samt för Stockholms stad. Det vill säga att anbudsgivare skall uppge vilket geografiskt område anbudet avser (gäller endast kategori 1). Anbud per område skall omfatta vald kategori samt eventuell option (krav 1.6). Blekinge Dalarna Gävleborg Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Södermanland Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götalands län Örebro län Östergötland Har anbudsgivaren angivit vilket geografiskt område upphandlingen avser? (/ svar) Har anbudsgivaren angett vilket geografiskt område anbudet avser i fritextsvaret? (Fritextsvar) 3. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 1 (tryckta läromedel) 3.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende tryckta läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 13 av 24 Refnr.: 10061

14 3.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga vid varje tidpunkt förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.6 Anbudsgivaren skall tillhandahålla beställningskataloger i erforderligt antal utan extra kostnad. Beställningskatalogen skall redovisa utgivningen från FSL-förlag och i övrigt vara representativ för utgivningen av läromedel i Sverige. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.7 Anbudsgivaren skall utan kostnad skicka böcker för påseende till kund. Avroparen skall ha möjlighet att behålla boken/böckerna minst 5 arbetsdagar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.8 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Utskrivet: :37 Sida 14 av 24 Refnr.: 10061

15 Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.9 Anbudsgivare som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.10 Anbudsgivare som inte redan vid avtalets tecknande kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera avropare vara beredd att införa detta. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.11 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt i följande prioritetsordning, webbshop, e-post, telefon. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.12 Förlagspris, minus/plus given rabatt samt kundens nettopris skall senast tre månader efter det att avtalet börjat gälla synas tydligt för Avroparen vid beställning genom webbshop. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.13 Beställningsunderlag skall tillhandahållas fritt av anbudsgivaren. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 15 av 24 Refnr.: 10061

16 3.15 Anbudsgivaren skall ange leveranstid i kalenderdagar för beställning till avroparen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.16 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.17 Det skall vara möjligt för flera beställare från varje upphandlande myndighet att göra beställningar. Kunden skall kunna arbeta med beställningen i webbshoppen vid flera olika tillfällen för att sedan skicka iväg den när den är färdig. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.18 Skolorna skall kunna dela upp sina beställningar i lämpliga enheter. Anbudsgivaren skall märka lådorna och fakturorna enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.19 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.20 Akuta leveranser skall kunna ske, mot faktisk fraktavgift, direkt från förlag till slutkund med omgående leverans. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 16 av 24 Refnr.: 10061

17 3.21 Anbudsgivaren skall, vid avtalsstart, uppfylla kravet om producentansvar för förpackningar enligt SFS 2006:1273. Verifikation skall vid anmodan kunna uppvisas genom kopia på anslutningsintyg till REPA-registret. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.22 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.24 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för pappersråvara, punkt 33 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.25 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för tryckning av läromedel, punkt 34 i bifogad avtalsmall, bilaga 1. Uppfyller anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.26 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från krav 1.6 option och krav 3.20 aktua leveranser. Omfattar anbudets priser och rabatter alla tjänster som efterfrågas i förfrågningsunderlaget bortsett från option 1.6 och akuta leveranser 3.20? (/ svar) 3.27 Anbudsgivare som lämnar anbud för Stockholms stad skall acceptera faktureringsvillkor enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 17 av 24 Refnr.: 10061

18 3.28 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 3.29 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - tryckta läromedel, bilaga 1, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 1, i sin helhet? (/ svar) 4. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 2 (färdigproducerade inlästa läromedel) 4.1 Anbudsgivaren skall lämna anbud avseende färdigproducerade inlästa läromedel på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kasetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Läromedlen skall användas i förskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt av lärarna. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.2 Anbudsgivaren skall lämna anbud på ett brett utbud av förekommande titlar som finns på den svenska marknaden för skolans olika ämnesområden eftersom Avroparen har behov av att kunna samla sina beställningar hos ett fåtal leverantörer, i motsats till många distributörer med begränsat utbud (till exempel bara ett enstaka ämnesområde). Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.3 Anbudsgivaren skall hålla centralt dataregister tillgängligt via Internet, exempelvis i en webbshop, över i Sverige förekommande läromedel, A-litteratur, utländsk litteratur, kompendier med mera. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.4 Anbudsgivaren skall uppdatera registret kontinuerligt med aktuellt förlagspris och ISBN-nummer. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 18 av 24 Refnr.: 10061

19 4.5 Anbudsgivaren skall garantera tillgång till samtliga i webbshopen förekommande läromedel samt övriga böcker (A-böcker) för undervisningsbruk. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.6 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.7 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt, webbshop, E-post samt telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.8 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.9 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.10 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.11 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Utskrivet: :37 Sida 19 av 24 Refnr.: 10061

20 Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.12 Vid leverans skall anbudsgivaren skicka orderbekräftelse till respektive Avropare på angiven e-postadress eller annat överenskommet sätt. Före leverans av beställning skall skolan meddela sin önskade leveranstid, annars tas kontakt med skolan för att få lämplig leveranstidpunkt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.13 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 2. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.14 Angivna rabatter och priser skall omfatta det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.15 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad enligt bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.16 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 4.17 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - färdigproducerade inlästa läromedel, bilaga 2, i sin helhet. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 2, i sin helhet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 20 av 24 Refnr.: 10061

21 5. Kravspecifikation, krav på tjänsten - Kategori 3 (inläsning av läromedel) 5.1 Anbudsgivaren skall kunna leverera både inspelning av manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.2 Anbudsgivaren skall leverera inläsning i för användaren aktuella Daisy-, mp3-, kasettformat samt som CD skiva med ljudfil (CD-A) både för manuell inläsning och talsyntes. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.3 Anbudsgivaren skall svara för att inläst material överensstämmer med originaltext. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.4 Inläsningen skall ge god ljudkvalitet på material som spelas in. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.5 Anbudsgivare skall svara för all utrustning som behövs för att utföra tjänsten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.6 Överföring av inspelingsunderlag (text) skall ske genom post för material i pappersform eller e-post för material i word-fil, excel, pdf-fil, txt-fil, html-fil samt motsvarande format på Mac. Filformaten skall vara bakåtkompatibla. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.7 Manuell inläsning skall alltid ske i sluten studiomiljö för att säkerställa kvaliteten. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 21 av 24 Refnr.: 10061

22 5.8 Anbudsgivaren skall, om Avroparen så önskar, returnera insänt underlag utan ersättning. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.9 Leverantören skall ansvara för lagerhållning av en master eller en kopia under minst tolv (12) månader efter inspelningstidpunkt. Utifrån denna ska kopior på begäran från Avropare kunna levereras. För att underlätta åtkomst skall en förteckning kontinuerligt uppdateras så att materialet enkelt är tillgängligt. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.10 Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga prislista över kostnad för kopior enligt krav 5.9. Har anbudsgivaren bifogat prislista? (/ svar) 5.11 På fodral för inläst material (alla format) skall utan extra kostnad punktskriftsetikett med materialets innehåll finnas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.12 Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.13 Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: webbshop, E-post eller telefon. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.14 Beställningserkännande med preliminärt ordervärde skall skickas till respektive avropare när beställning behandlas. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 22 av 24 Refnr.: 10061

23 5.15 Leveranstiden skall som mest vara tolv (12) kalenderdagar, räknat från det datum då materialet kommit till anbudsgivaren till det datum det är levererat till beställaren. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.16 Anbudsgivaren skall ange leveranstid för beställning till avroparen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.17 Leverans skall ske måndag torsdag samt fredagar , om inte annat överenskommits vid beställningen. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.18 Anbudsgivare ska märka försändelsen enligt kundens önskemål (ämne, lärare, kurs, husbyggnad etc). Varje skola skall få sin speciella lösning anpassad till sina förutsättningar. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.19 Anbudsgivaren skall godkänna de särskilda avtalsvillkoren för miljöledning, punkt 22 i bifogad avtalsmall, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.20 Priser skall anges i SEK och inkludera alla kostnader för att producera efterfrågad vara. Priser anges i Bilaga 4 c Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.21 Anbudsgivare skall acceptera faktureringsvillkoren för Stockholms stad, bilaga 13a och 13b. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) Utskrivet: :37 Sida 23 av 24 Refnr.: 10061

24 5.22 Anbudsgivaren skall acceptera antidiskrimineringsklausulen, bilaga 9. Accepterar anbudsgivaren kravet? (/ svar) 5.23 Anbudsgivaren skall acceptera villkoren i avtalsmall - inläsning av läromedel vid behov, bilaga 3. Accepterar anbudsgivaren innehållet i avtalsmallen, bilaga 3, i sin helhet? (/ svar) 6. Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1 Avtalsmall - tryckta läromedel Bilaga 2 Avtalsmall - inlästa läromedel Bilaga 3 Avtalsmall - inläsning av läromedel Bilaga 4a Prisbilaga - tryckta läromedel Bilaga 4b Prisbilaga - inlästa läromedel Bilaga 4c Prisbilaga - inläsning av läromedel Bilaga 5 Referensförteckning Bilaga 6 Kommuner som anmält intresse att delta i upphandlingen Bilaga 7 Avtal om administrativ ersättning och förvaltning Bilaga 8 Statistikmall för administrativ ersättning Bilaga 9 Antidiskrimineringsklausul Bilaga 10 Allmänna branschvillkor - ALOS 05 Bilaga 11 Arbetsmetodik för SKL Kommentus Inköpscentral Bilaga 12 Förteckning över upphandlande myndigheter Bilaga 13a Faktureringsanvisningar Stockholms stad Bilaga 13b Generella fakturakrav Stockholms stad Bilaga 14 Krav för plastens kvalitet Utskrivet: :37 Sida 24 av 24 Refnr.: 10061

25 Bilaga 1 RAMAVTAL tryckta läromedel Följande villkor skall accepteras och gäller som grund för förfrågan och anbud. Detta kommer att ligga till grund för kommande avtal samt kompletteras med uppgifter utifrån antaget anbud. Mellan parterna SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr , nedan kallad SKI, och Leverantören org.nr xxxxxx-xxxx, nedan kallad Leverantören, har följande avtal träffats. 1. Avrop/beställning från avtalet Ett antal upphandlande myndigheter avropar från ramavtalet från och med den 1 september Samtliga övriga kommuner, kommunala bolag, landsting, landstingsbolag och regioner kan komma att börja avropa från avtalet när som helst under avtalstiden. Avropande myndigheter kan även komma att avsluta avrop från ramavtalet under avtalstiden. Detta meddelas i så fall Leverantören av SKI. Beställning skall kunna ske på följande tre sätt och i följande prioritetsordning: genom webbshop, e-post samt på telefon. 2. Avtalets omfattning Avtalet omfattar tryckta läromedel förekommande på den svenska marknaden på svenska och andra språk med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. Område 1) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från följande rabattgivande förlag (Bonniers, Gleerups, Liber, Natur och Kultur). Område 2) Inhemska förlagsutgivna läromedel som tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material från övriga förlag. Område 3) Fortbildningsmaterial för lärare samt skolbibliotekslitteratur. Inhemsk förlagsutgiven facklitteratur och skönlitteratur. Område 4) Utländska förlagsutgivna läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. 3. Avgifter Fakturerings-, expeditions- och fraktavgifter och liknande godtages ej. 4. Avropsanvisningar Till avtalet kommer också avropsanvisningar att bifogas. Dessa ska underlätta för Avropare att beställa. 5. Avtalsform Ramavtal 6. Avtalstid Ramavtal planeras att börja gälla från till och med med möjlighet till förlängning maximalt till och med Väljer SKI att förlänga Avtalet skall Leverantören meddelas senast en (1) månad föreavtalsperiodens utgång. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. Läromedel 2011

26 I samband med avtalstecknande fastställs eventuell genomförandeplan, priser utifrån angivet anbud, kontaktpersoner och andra tillkommande kontraktsvillkor som ej går att fastställa i förväg. 7. Avtalsuppföljning Under hela avtalsperioden skall avtalsuppföljning ske minst 2 gånger per år, SKI kallar till uppföljningsmötena. SKI har en utsedd Avtalsgrupp med representanter från upphandlande myndigheter som kommer att delta vid uppföljningsmötena. SKI tillsammans med Avtalsgruppen och Leverantören samverkar under avtalsperioden om förbättrade metoder för uppdragets uppfyllande. Leverantören skall vid dessa möten redovisa inköpsstatistik för inköp enligt punkt 32 i detta avtal. Miljökrav enligt punkt 22 och särskilda avtalsvillkor enligt punkt 33 och 34 ska också redovisas vid dessa möten samt hur antidiskrimineringsarbete sker, enligt bilaga i förfrågningsunderlaget. Samtliga anmälda reklamationer skall loggas av leverantören och utgöra underlag för diskussion kring eventuella förändringar för att undvika att felet/bristen uppstår igen. Leverantören skall även informera om förändringar i sortimentet. 8. Bank- o postgiro Andra post- och bankgironummer än de som angivits i anbud får inte användas utan godkännande från SKI. 9. Befrielsegrunder Parterna skall vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt ramavtal om utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss nämnd slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt ramavtal när händelsen av nu nämnt slag upphör. 10. Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura och godkänd leverans. 11. Dröjsmålsränta Enligt svensk räntelag. 12. Elektronisk handel Elektronisk faktura Leverantörer som enligt anbudet kan leverera elektroniska fakturor skall om Avropare så önskar medverka till att detta införs inom 3 månader från det att Avroparen begärt att få fakturorna elektroniskt. Leverantörer som inte kan leverera elektroniska fakturor enligt SFTI-standard vid avtalets tecknande skall senast 1 januari 2012 på anmodan av en eller flera Avropare vara beredd att införa detta. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar vid e-faktura, bilaga 13 b, gälla. 13. Fakturans innehåll Fakturan skall innehålla uppgifter enligt beställande enhets önskemål. För Stockholms stad skall bilagda faktureringsanvisningar, bilaga 13 a, gälla. 14. Försäkringar Leverantören skall inneha erforderliga försäkringar. Läromedel 2011

27 15. Handlingars rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal vilka skriftligen godkänts av båda parter. 2. Ramavtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud 16. Hävning av avtal Part är berättigad att häva ramavtal om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning. Part är också berättigad att häva avtal då andra parten vid upprepade tillfällen brutit mot sina förpliktelser och vidtagit rättelse. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Avtal kan endast vidmakthållas med leverantör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om leverantören i sin tur anlitar underleverantör, gäller samma skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgöres alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, eller om det är underleverantören som felar i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Leverantören har i sådant fall inte rätt till ersättning eller skadestånd. 17. Kundtjänst Kundtjänst skall finnas som erbjuder personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer, tillgänglig ordermottagning helgfri måndag-fredag klockan samt annat som denna upphandling omfattar. Kontaktuppgifter till kundtjänst och tillgänglighet anges i anbudet. 18. Lagar mm Leverantör ansvarar för att samtliga för detta ramavtal gällande direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs. 19. Leverans och följesedel Leverans skall ske enligt ALOS 05, punkt 4, fritt på av köparen anvisad plats hos Avroparen (inklusive emballage, lossning och inbärning). Lådor skall vara märkta med uppgift om ämne, lärare, kurs, husbyggnad med mera, om så har angetts vid beställning. Följesedel skall medfölja leverans med uppgift om - levererat gods - eventuell restnoteringsinformation innehållande restnoterade artiklar samt beräknad vecka för leverans av dem. - leverantörens respektive Avroparens referens - leveranstid - leveransplats/mottagare - uppgifter om Avropare är annan än mottagare Leverans av restorder skall ske fritt anvisad plats oavsett restorderns värde. 20. Leveranstid Beställning till höstterminsstart, beställd senast: 20 maj levereras mellan vecka 30 till juni levereras mellan vecka 32 till 35 Läromedel 2011

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2016-04-26 Upphandlande organisation Gävleborgs läns landsting Upphandling Smärtrehabiltering Charlotte Lövblom RS 2015/597 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-05-25 Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer