Publik nyemission Maj 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Bioptech AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publik nyemission Maj 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Bioptech AB (publ)"

Transkript

1 Publik nyemission Maj 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Bioptech AB (publ) 1

2 Bioptech AB (publ) har gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan följer kontaktuppgifter till Leox med samarbetspartners: Emissionsrådgivare Leox AB Postadress Sofierovägen Helsingborg E-post Hemsida Telefon / Telefax Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB, Emittentservice Postadress Stockholm E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Juridisk Advokatfirman Linx Legal Postadress Billeplatsen Helsingborg E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Finansiell Axion Revisionsbyrå AB Postadress Box Limhamn - Malmö E-post Hemsida Telefon Fax Emittent Bioptech AB (publ) Postadress Svarvvägen Hallstavik E-post Hemsida Telefon Telefax Auktoriserad revisor Nils-Erik Johnsson, KPMG Postadress Box Norrtälje E-post Telefon Telefax Kontoförande institut Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) Postadress Box Stockholm E-post Hemsida Telefon Telefax Observandum Detta informationsmemorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Bioptech AB i samband med föreliggande nyemission. Dokumentet utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och har därför inte registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Prognoser och framtidsscenarier i detta Informationsmemorandum speglar styrelsens bedömning av hur Bioptech ABs verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet. Benämningar Med Bioptech eller Bolaget avses i det följande Bioptech AB, organisationsnummer Med Bioptech Holding avses i det följande Bioptech Holding AB, organisationsnummer Med HMM avses i det följande Hallstavik Mekaniska Maskinmontage AB, organisationsnummer

3 Innehåll 1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Bioptech AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor 1 Sammanfattning 1.1 Om Bolaget 1.2 Om Erbjudandet 2 Riskfaktorer 3 Bioptech AB (publ) 3.1 VD och styrelseordförande har ordet 3.2 Bakgrund och organisation 3.3 Verksamhet och vision 3.4 Styrning, ledning och team 3.5 Viktiga avtal och legala frågor 4 Nyemission 4.1 Bakgrund och motiv 4.2 Styrelsens ansvarsförsäkran 4.3 Viktig Information 4.4 Inbjudan till nyemission i Bioptech AB (publ) 4.5 Teckningsvillkor och anvisningar 5 Marknad 5.1 Marknad och förutsättningar Avlopp och vattenrening Miljöpåverkan Nya lagar ställer nya krav Reningsverk och utdömda avlopp Konkurrenter 5.2 Produkter Opoka och Polonite Fosforfälla Kretsloppsbrunnen Biop Forskning och produktutveckling Patent och immateriella tillgångar 5.3 Verksamhet och försäljning Marknadsstrategi och affärsmodell Återförsäljare Internationell expansion 5.4 SWOT 5.5 Framtidsvision 6 Bolagsuppgifter och övrig information 6.1 Bolagsordning 6.2 Ägarförhållanden 6.3 Aktiekapitalets utveckling 6.4 Framtida listning 7 Räkenskaper 7.1 Finansiell information 7.2 Resultat och Balansräkning 7.3 Historisk finansiell information kassaflöde 7.4 Revisorns granskningsberättelse 8 Bilagor 8.1 Ordlista 8.2 Noter 8.3 Information och direktiv 8.4 Länkar Bild på framsidan: Publik nyemission Maj 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Bioptech AB (publ) Alla vill bevara och glädjas åt en vacker natur med friskt vatten. Filtermaterialet Polonite kan vara en viktig faktor bakom att vi lyckas med detta. I Sverige och internationellt. 3

4 1 Sammanfattning 1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Bioptech AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor Följande sammanfattning om Bioptech AB (publ) och dess Erbjudande ska ses som en introduktion. Ett beslut att investera i Bolaget ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet. Ledning och Styrelse Claes Thilander Född 1971 VD och suppleant i styrelsen Lars Humble Född 1946 Styrelseordförande Magnus Alfredsson Född 1957 Ledamot Anna Thilander Malmros Född 1967 Ledamot Monica Thilander Född 1943 Ledamot Peter Broms Född 1963 Ledamot Auktoriserad revisor Nils-Erik Johnsson Född 1946 KPMG i Norrtälje 1.1 Om Bolaget Bioptech AB, organisationsnummer är ett publikt svenskt aktiebolag som stiftades den 18 april 2006 utifrån affärsidén att tillverka och sälja avloppsreningsverk med fokus på kretslopp och återvinning av fosfor genom ett bearbetat kalciumsilikat, Polonite. Fosfor är ett av lantbrukets viktigaste gödningsämnen. Därför väcker det farhågor när experter säger att världens reserver av råfosfat av god kvalitet kan vara förbrukade inom år. 1) Med Bioptechs avloppsrening med Polonite som filtermaterial återvinns den fosfor som annars följer med avloppsvattnet ut i sjöar och hav. Bioptechs nyutvecklade teknik har en överlägsen miljöprofil. Ingen annan aktör på marknaden kan både rena avloppsvatten, åstadkomma ett kretslopp med återvinning av fosfor och dessutom ge ett likvärdigt eller bättre reningsresultat än traditionella metoder. Miljövänlig teknik med kretslopp i fokus! Råvaran köptes direkt från NCC fram till hösten 2007 då Bioptech övertog varunamnet, filtermaterialet Polonite samt all den erfarenhet och dokumentation som tio års forskning genererat. Visionen är oförändrad och målet detsamma; att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt förse kunder i stora delar av världen med produkter för kretsloppsanpassad avloppsrening och ett globalt renare avloppsvatten. Råvara Polonite är ett kalciumsilikat som framställs av den sedimentära bergarten Opoka, en porös bergart som finns i vissa delar av Europa. Bioptech har säkrat tillgången på råvara med rätt kvalitet genom att leasa ett dagbrott med ton Opoka i södra Polen. På samma plats hyr Bolaget en produktionslokal för framställandet av Polonite - Bolagets eget varumärke. Produkter Filtermaterialet Polonite används idag i Bioptechs kretsloppsbrunn Biop, avsedd för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll. En större anläggning, ReP med fosforreningsteknik för stora avloppsflöden, har med lovande resultat testats vid Skoklosters reningsverk. Efter vidare utveckling i syfte att öka Polonitens kapacitet att absorbera fosfor, beräknas ReP vara mogen för marknaden under Utöver detta har Bolaget möjliga inkomster från försäljning av Polonite till företag med behov av att hantera utsläpp av fosfor och metaller. Opokan kan användas som isoleringsmaterial i byggnader, ersättning för kalk på jordbruksmark och för vattenrening, men har ännu inte kommersialiserats av Bioptech. Framtida försäljning av Opoka kommer sannolikt att utgå från dess egenskaper att rena vatten och tillföra kalk. Marknad och målgrupp På den svenska marknaden återfinns kunderna bland privatpersoner, samfälligheter, kommuner och industrier. Enbart i Sverige finns cirka enskilda avlopp varav är underkända enligt Naturvårdsverket. Ett dilemma som bland annat sätter byggstopp på attraktiva lägen. Dessutom installeras helt nya avlopp varje år i samband med nybyggnation och installation av vatten/wc i äldre fastigheter. Men efterfrågan på bättre tekniker för att rena avloppsvatten har egentligen inga geografiska gränser, det är en global miljöfråga. I vissa delar av världen är behovet mer akut med påtagliga behov av kostnadseffektiva lösningar för effektiv och miljövänlig avloppsrening, exempel- 4 Not 1 se kapitel 8.

5 Polonite och Biop är registrerade varumärken av Bioptech AB (publ) vis i länder som Kina och Sydostasien. Företag i Asien, USA och Ryssland har därför visat ett stort intresse för Bioptechs produkter. Affärsmodell och försäljning Försäljningen av Biop påbörjades 2007 och har byggts upp med återförsäljare i 24 kommuner. All försäljning till privatmarknaden sker uteslutande genom dessa återförsäljare medan Bioptech ansvarar för försäljning av större anläggningar till företag och kommuner. Inför en framtida exportmarknad avser Bolaget att söka samarbeten i olika former. Utöver försäljning av kretsloppsbrunnar får Bolaget löpande intäkter från tecknade serviceavtal för kontroll av anläggningarna och byte av Polonite, samt möjliga intäkter från försäljning av återvunnen fosfor till lantbruk. Sammantaget kan Bolaget med egen fosforfälla, försäljning av Polonite, gemensamhetsanläggningar och kretsloppsbrunnen Biop förse alla kundkategorier på marknaden. Konkurrens Filtermaterialet Polonite har sin huvudsakliga konkurrent i FiltraP från Nordkalk AB. Även FiltraP har testats på KTH, men eftersom den är en industriell restprodukt som innehåller bland annat kvicksilver har forskare kritiserat produkten och inga fältstudier i odling har genomförts. Det finns även ett norskt material som används på motsvarande sätt som Polonite, lecakulorna Filtralite. Jämförande studier visar att de fungerar sämre än både Polonite och FiltraP. Kretsloppsbrunnen Biop möter huvudsakligen konkurrens från ett 20-tal företag med sinsemellan liknande tekniker för minireningsverk där aluminiumbaserade kemikalier har en avgörande roll. Dessutom förekommer trekammarbrunnar med infiltrations- eller markbäddar. Deras reningseffekt varierar, ofta krävs kompletterande åtgärder med fosforrening för att uppfylla nya legala krav på avloppsrening. Konkurrensen inom gemensamhetsanläggningar är begränsad. Tillsatser av kemikalier och metoder med sedimentation dominerar helt. Finansiell information Bolaget lämnar fortlöpande information till sina aktieägare. Detta sker genom utskick, nyhetsbrev, vd-brev, pressmeddelanden och information som publiceras på samt mer utförligt i samband med årsbokslutet. En aktuell presentation av Bolagets räkenskaper ges dessutom i detta informationsmemorandum, kapitel 7. Listning Bolagets aktie är för närvarande inte listad på någon auktoriserad handelsplats och är således inte föremål för organiserad handel. Styrelsen för Bioptech har beslutat att lista Bolagets aktie och betraktar detta som ett prioriterat ärende. Ansökan om listning ska därför ske så snart som möjligt efter att det bedöms lämpligt mot bakgrund av aktuellt marknadsläge. Det är bara Bioptech som använder miljövänliga filtermaterial som ger ett kretslopp med återvinning av fosfor. 5

6 1.2 Om Erbjudandet I syfte att utveckla processarbetet för framställan av Polonite och med kraftfull marknadsföring stärka Bolagets position på marknaden har Bioptech AB beslutat om att genomföra en publik nyemission. Emissionen genomförs med avsteg från befintliga aktieägares företrädesrätt i syfte att öka Bolagets ägarkrets inför kommande listning. Teckningskursen har bland annat bestämts mot bakgrund av rådande förutsättningar på marknaden och styrelsens bedömning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om överteckning med totalt ytterligare aktier. Emissionshantering Bioptech AB har gett i uppdrag åt Aktieinvest FK, Emittentservice att vara Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande emission. Emissionsrådgivare Bioptech AB har gett Leox AB, org nr i uppdrag att vara Bolagets emissionsrådgivare. Detta innebär att Leox har bistått Bolaget vid upprättandet av detta Informationsmemorandum och vid genomförandet av denna nyemission. Risker I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. Vissa risker kan vara mer påtagliga för Bioptech, exempelvis att en internationell expansion skulle kunna begränsas av andra länders lagstiftning, minskad tillgång på råvara eller att konkurrenter genom en kalkylerad risk väljer att kringgå Bolagets patent. Inom Bioptech finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan. Var och en som avser att investera i denna emission bör granska detta Informationsmemorandum i sin helhet och kapitel 2 Riskfaktorer i synnerhet för att bilda sig en uppfattning om Bioptech AB. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: Antal emitterade aktier: Teckningskurs: Teckningspost: Pris per post: Maximalt antal poster: Likviddag: Emissionsbelopp: Andel av Bolaget: Utspädning: 2,00 kronor per aktie aktier kronor stycken Enligt anvisningar på teckningssedeln kronor 33,1 procent efter genomfört erbjudande vid full teckning i nyemissionen. I det fall erbjudandet accepteras i sin helhet är utspädningen som högst 31,1 procent. 6

7 7

8 2 Riskfaktorer 1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Bioptech AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Det är således viktigt att var och en som avser att investera i denna emission läser och granskar detta Informationsmemorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bioptech. Här nedan listas några av de riskfaktorer som Bioptech står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Nyckelpersoner och personal I Bioptech finns nyckelpersoner som genom sin kompetens och erfarenhet är mycket viktiga för verksamheten idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på verksamheten. Sekretess Det kan inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Riktlinjer och politiska beslut Styrelsen bedömer att Bioptech uppfyller de lagar och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid detta memorandums upprättande, inte till några omständigheter som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Däremot kan en långsam beslutsprocess i exempelvis kommuner och länsstyrelser under vissa tider påverka Bolagets möjligheter till försäljning i berörda regioner. Det kan heller inte uteslutas att bolagets verksamhet kan komma att bli föremål för förändrade legala krav, eller att en internationell expansion skulle kunna begränsas av andra länders lagstiftning. Dessutom kan politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra länder påverka Bolagets verksamhet, i synnerhet om handelshinder träder i kraft. Om Bolaget mot bakgrund av detta får svårt att fortsätta nuvarande import av processad Opoka, Polonite (den bergart som används i Bioptechs avloppsreningsteknik) från Polen, kan detta medföra kostnader för import från andra geografiska regioner. Valutarisker Eftersom Bolaget importerar en bergart från Polen och framtida försäljningsintäkter kan inflyta i internationella valutor, föreligger en viss risk att även faktorer såsom inflation kan komma att påverka framtida intäkter, rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Patent och rättigheter Bioptech innehar patent på vitala delar av reningsprocessen. Trots detta finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida patent och patentansökningar erbjuder tillräckligt skydd, ger konkurrensfördelar eller att konkurrenter inte kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Om Bioptech skulle tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra avsevärda kostnader, vilka i sin tur kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Konkurrenter Bioptech känner i dagsläget inte till något konkurrerande företag som arbetar med exakt samma system som Bioptech ifråga om avloppsrening med kretslopp av fosforrenande material. Marknaden domineras helt enkelt av aktörer vars produkter bygger på traditionell avloppsreningsteknik. Men det innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna konkurrenter. 8

9 Det finns företag som arbetar med likartad teknologi och företag som saluför material för avskiljande av fosfor, exempelvis Nordkalk AB. Marknadens intresse för att hitta miljövänliga lösningar är stort, vilket kan leda till att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden och erbjuder bättre systemlösningar och effektivare produkter än Bioptech. Internationell expansion Bioptech prioriterar i en första fas att etablera sig på den svenska marknaden. Därefter avser Bolaget att etablera försäljning i fler länder och regioner. Detta kan under ett initialt skede innebära oförutsägbara merkostnader, förseningar och därigenom medföra intäktsbortfall. Råvara Bioptech har säkrat tillgången till råvara för överskådlig tid genom att leasa ett dagbrott med ton Opoka i södra Polen. Men, eftersom bristande tillgång på råvara kan påverka verksamheten negativt arbetar Bolaget aktivt med utarbetade strategier för att säkerställa tillgången även efter det att dagbrottet i Polen inte längre kan nyttjas. Säsong och konjunktur Efterfrågan på avloppsrening är inte säsongsberoende. Däremot kan vissa av Bolagets produkter av praktiska skäl vara svåra att gräva ner under vintertid i regioner med djup tjäle. Detta kan innebära att försäljningen av några av Bioptechs produkter påverkas negativt under vintertid i vissa regioner. Bioptech är verksam inom området för cleantech, miljöteknik. Denna marknad väntas uppvisa en avsevärd tillväxt under de närmaste åren, men om tillväxten blir långsammare än förväntat mot bakgrund av förändrad konjunktur kan det påverka Bolagets försäljnings- och resultatutveckling. Osäkerhet i marknadsbedömningar I detta Informationsmemorandum framförs beskrivningar och bedömningar rörande ett antal produkter och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer att inträffa. Utveckling och behov av kapital Bioptech kan även framöver komma att behöva tillskott av kapital, bland annat för produktutveckling. Ytterligare ägarkapital kan då komma att krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital vid ett eventuellt behov, eller att anskaffat kapital är tillräckligt. Listning Bolagets aktie är inte listad på någon marknadsplats. Detta försvårar för investerare som på kort sikt önskar avyttra sina aktier. Styrelsen för Bioptech har beslutat om listning av Bolagets aktie, men mot bakgrund av rådande marknadsläge har styrelsen inte fattat beslut om val av handelsplats eller fastställt datum för första handelsdag. Detta kommer att ske så snart marknadsläget bedöms mer stabilt. 9

10 3 Bioptech AB (publ) 1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Bioptech AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor Följande presentation bör läsas jämte information om riskfaktorer och sammanställning av Bolagets räkenskaper. 3.1 Styrelseordförande och VD har ordet Bäste Investerare Det finns en otrolig potential i Bioptechs verksamhet, dels för att vår inhemska marknad växer och samhället tar frågor om avlopp och utsläpp på allt större allvar, men också för att Bioptech nu har resurser att producera och sälja stora kvantiteter Polonite. Att utländska intressen hör av sig gör inte framtidstron mindre. Med 35 års erfarenhet från tjänstesektorn och ett brett kontaktnät har det varit naturligt för mig att ta ansvar för kontakter med kommuner och blivande återförsäljare. Claes Thilander har följt upp kontakterna med representanter från olika kommuner och Anna Malmros har träffat återförsäljarna och tecknat avtal med dem. Samarbetet fungerar mycket bra med ett starkt flyt i utvecklingen. Bioptech är ett cleantechföretag som ligger helt rätt i tiden. Jag har fått det bekräftat om och om igen när jag deltagit i mässor, branschmöten och utbildningar med återförsäljare. Kretsloppstänkandet, vårt viktigaste försäljningsargumentet och styrelsens filosofi, har en växande marknad utan geografiska gränser. Det är positivt, både för bolaget och mig personligen i mitt fortsatta arbete som styrelseordförande. Genom en investering i Bioptech blir du som aktieägare en del av vår familj, med engagemang för en miljö där våra barn kan bada utan algblomning och får dessutom möjlighet till god värdeökning från ett företag som med all säkerhet kommer att bli marknadsledande i branschen. Välkommen till en grön framtidsinvestering, Lars Humble Styrelseordförande Bioptech AB 10

11 Bäste Investerare! För att komma tillrätta med övergödningar i hav och sjöar krävs bättre avloppsrening. Det är ett faktum. Precis som att det behövs ett kretslopp av fosfor för att effektiva jordbruk ska kunna förse jordens befolkning med mat - utan att skövla skog till förmån för spannmålsproduktion. Bioptech har ett filtermaterial som klarar detta, Polonite. Dessutom har vi utvecklat en produkt, kretsloppsbrunnen Biop, för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll. Processen innebär att man kan rena avloppsvattnet på ett kemikaliefritt, energisnålt och nästan underhållsfritt sätt. Och få ett kretslopp av fosfor. Liknande teknik används i Bioptechs större anläggningar som riktar sig mot samfälligheter och mindre samhällen. Efterfrågan finns redan och möjliga kunder har påbörjat diskussioner med oss. Dessutom finns en produkt under utveckling, ReP, där ännu större avloppsflöden kommer kunna renas från fosfor. Genom att leasa en koncession med råvara säkerställs produktionen av kretsloppsbrunnen Biop och försäljning av Polonite under lång tid framöver. Försäljningen har påbörjats och intresset är stort i Sverige men även utomlands från till exempel USA. Vi kan alltså redan nu bidra till ett fungerande kretslopp, rent vatten samt friska hav och sjöar. Men marknaden för enskilda avlopp väntas öka kraftigt under kommande år i takt med att allt fler fastighetsavlopp inventeras och kraven skärps för att förhindra fortsatt övergödning. Gemensamhetsanläggningar förordas av många kommuner och kan med fördel använda bolagets teknik för fosforrening. Bioptech står alltså inför en större kommersialisering och tillväxt. Eftersom Polonite också renar metaller ur vatten har nya marknader öppnat sig och fler tillämpningsområden kommer att utredas. Vi ser positivt på dessa uppgifter eftersom Bolaget har tillgång till spetskompetens och gott samarbete med erkända universitet. Gunno Renman, docent vid KTH, har forskat om fosfor- och kväveprocesser i många år och är en av landets absolut mest kompetenta inom området. I Gunno Renman har vi en mycket bra resurs för att vidareutveckla våra reningsprocesser. Vidare har Hans- Olof Thilander gedigen erfarenhet av installation av avloppsreningsutrustning och andra industriella processer. Tillsammans har Hans-Olof, Gunno och jag utvecklat Bioptechs produkter. Bioptech äger produkten Polonite och har utvecklat den färdiga kretsloppsbrunnen Biop utan externa ägare. Genom fortsatt samarbete med Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB har vi möjlighet att hyra in oss i större lokaler när vi expanderar samt erhåller stor flexibilitet för fortsatt kostnadseffektiv tillverkning av våra produkter. Nyemissionen ser vi som ett viktigt avstamp till fortsatt utveckling med kraftfull marknadsföring, kommersialisering av befintliga produkter och ökad produktion av Polonite. Allt för att bolaget ska bli attraktivt i samband med listning av aktien när marknadssituationen bedöms lämplig. I Sverige är det självklart med rent vatten. Så vill vi att det ska vara också i framtiden. Med fokus på att begränsa övergödningen finns möjligheterna, och med vår teknik kan det dessutom ge ett kretslopp av fosfor med effektivare jordbruk. En lönsam resa för såväl miljö som aktieägare. Därför hälsar vi på Bioptech Dig välkommen som ny aktieägare. Claes Thilander VD Bioptech AB 11

12 19,8 procent 3.2 Bakgrund och organisation Fosfor är ett av lantbrukets viktigaste gödningsämnen. Men i våra sjöar och hav kan det Bioptech Holding AB ställa till med övergödning, algblomning och massdöd av bland annat fisk. För att komma till rätta med problemet har allmänna råd i miljöbalken och ett flertal domar i miljööverdomstolen lett till nya krav på avloppsrening; en robust teknik med begränsat underhåll och fullgott reningsresultat med hänsyn till miljö och kretslopp. Men utvecklingen går Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB Bioptech AB (publ) Övriga långsamt. Trots att själva tekniken för avloppsrening har förbättrats sedan 50-talet, används fortfarande reningsprocesser som inte är fullt ut tillfredsställande för miljön. Ofta används tillsatser av kemikalier för att rena avloppsvattnet, metoder som har blivit allt vanligare också för enskilda avlopp eftersom traditionella infiltrationsanläggningar har mycket varierande livslängd och resultat. Utifrån 39 års branscherfarenhet från Rör-, VVS- samt verkstad (varav 20 år inom maskin- och rörmontage till avloppsreningsverk) ansåg Hans-Olof Thilander och hans son Claes Thilander, som länge arbetat med processutveckling inom avloppsrening, att reningsprocessen kunde förbättras radikalt och bli miljövänlig. De menade att hela processen kunde bli enklare och mer energisnål än dagens minireningsverk, utan tillsatser av kemikalier, stora ingrepp i marken och dessutom på betydligt mindre yta än traditionella infiltrationsbäddar. Ett kontroversiellt ställningstagande som efter gediget utvecklingsarbete gav far och son rätt. Docent Gunno Renman vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, kunde därtill med sin kompetens inom kväve- och fosforrening bidra med flera viktiga pusselbitar till det som idag är kärnan i Bioptech. Bioptech bildades den 18 april 2006 med affärsidén att tillverka och sälja avloppsreningsverk med fokus på kretslopp och återvinning av fosfor genom att använda ett kalciumsilikat, Polonite. Den egna kretsloppsbrunnen Biop utvecklades med finansiering från bland annat Vinnova och Roslagens Sparbank. Råvaran köptes direkt från NCC som använt den bland annat för att avskilja metaller från dagvatten vid Lilla Essingen i Stockholm. Hösten 2007 övertog Bioptech varunamnet, filtermaterialet Polonite, leasingavtal gällande dagbrott i Polen samt all den erfarenhet och dokumentation som tio års forskning genererat, bland annat tillsammans med institutionen för mark- och vattenteknik vid KTH i Stockholm. Därefter har Bioptech utvecklat sin affärsidé till att också omfatta miljövänlig teknik för att hantera utsläpp av metaller, fosforrening i större avloppsflöden och lakvatten från soptippar. Visionen är oförändrad och målet detsamma; att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt förse kunder i stora delar av världen med produkter för kretsloppsanpassad avloppsrening och ett globalt renare avloppsvatten som resultat. Miljövänlig teknik med kretslopp i fokus! 100 procent 65 procent 15,2 procent Redan från början insåg grundarna att Bioptech skulle komma att behöva tillskott av externt kapital för att kunna utvecklas på sikt. För att underlätta inför en framtida ägarspridning utan att ge avkall på det övergripande ansvaret under Bolagets uppbyggnadsfas bildades ett holdingbolag, Bioptech Holding AB som i egenskap av huvudägare skulle 12

13 kunna stödja verksamheten i Bioptech. Grundarna, familjen Thilander har därmed kunnat säkerställa en fortsatt lönsam verksamhet för Bolaget. Bioptech Holding AB har ett helägt dotterbolag, Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB (HMM), en mekanisk verkstad som sedan 76 år tillbaka arbetar med industriell legotillverkning inom svets och skärande bearbetning. HMM har under uppbyggnadsfasen bidragit till Bioptechs verksamhet genom tillverkning av kretsloppsbrunnar och har utifrån detta uppdrag erhållit aktier i Bioptech AB genom en kvittningsemission Ett smidigt samarbete som gett Bioptech möjlighet att till en låg kostnad utveckla och testa produkter på hemmaplan. Bioptech Holding är idag moderbolag till Bioptech AB, dels genom ett direkt ägande med 19,8 procent av aktieinnehavet och dels genom dotterbolagets innehav av 65 procent. 3.3 Verksamhet och vision Grunden för Bioptechs verksamhet heter Polonite, ett kalciumsilikat som framställs av den sedimentära bergarten Opoka. Bioptech har säkrat tillgången till råvara genom att leasa ett dagbrott med ton Opoka samt en produktionslokal för framställandet av Polonite i södra Polen. Tillverkning av Bolagets egenutvecklade kretsloppsbrunn Biop sker tills vidare genom HMM i Sverige för att hålla kostnaderna på en låg nivå och ändå säkerställa kvaliteten Redan 2007 kunde Bolaget inleda försäljningen av kretsloppsbrunnen Biop för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll. Med återförsäljare i 24 kommuner, serviceavtal och möjlighet att genom Roslagens Sparbank erbjuda förmånliga lån i samband med köp av en Biop har Bolaget fått en stabil bas att utgå från i sin fortsatta verksamhet. Avloppsrening med Polonite som aktivt filtermaterial innebär dessutom att den fosfor som annars följer med avloppsvattnet ut i sjöar och hav kan återvinnas och användas som gödning inom lantbruk. Växter kan nämligen ta upp näringsämnena från återvunnen Polonite - en direkt miljövinst och möjlig källa till extra inkomster för Bioptech. Sammantaget kan Bolaget idag med egen fosforfälla, försäljning av Polonite, gemensamhetsanläggningar och kretsloppsbrunnen Biop förse alla kundkategorier på marknaden med miljövänliga lösningar. Men marknaden är stor, enbart i Sverige finns det underkända avlopp enligt Naturvårdsverket! Bioptech har därför ett påtagligt behov av kompetent personal, säljare och resurser för att kunna satsa ytterligare på marknadsföring. Idag är endast Bolagets vd anställd i Bioptech AB. Vid behov ges timersättning till inhyrda resurser, men i övrigt har allt arbete hittills varit av karaktären oavlönat eller med tidsbegränsat arvode och ersättning för direkta kostnader. Administration och kontorsarbete sker enligt avtal i lokaler som hyrs av HMM. Utöver kretsloppsbrunnen Biop arbetar Bioptech för att tillgodose efterfrågan på miljöanpassade metoder för större avloppsflöden och öka Polonitens kapacitet att absorbera fosfor. Det finns många ännu outvecklade möjligheter! Även Opoka kan bli en källa för inkomster, varför Bolaget utreder förutsättningarna för en framtida kommersialisering av Opoka utifrån dess egenskaper att rena vatten och tillföra kalk. Bioptechs kretsloppsanpassade filterteknik uppfyller de krav som ställs, samtidigt som metoden ger ett likvärdigt eller till och med bättre reningsresultat jämfört med traditionella tekniker. Det innebär att Bolaget har grundförutsättningar att uppnå sin vision; att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt vis förse kunder i stora delar av världen med produkter för kretsloppsanpassad avloppsrening och ett globalt renare avloppsvatten. 13

14 3.4 Styrning, ledning och team Styrelse Bioptech har en aktiv styrelse som tillsammans står för en väl etablerad teknisk, finansiell och kommersiell erfarenhet. Genom dokument för styrelsens arbetsordning regleras styrelsens arbete och styrelseledamöternas skyldighet att såväl sätta sig in i och kontrollera allt styrelsearbete oberoende om någon ledamot har fått i uppdrag att hålla i ett område. Lars Humble, 63 år Styrelsens ordförande Entreprenör/företagare. Lars har arbetat som distriktschef och försäkringsrådgivare i Skandia Övriga uppdrag: Inga Övriga styrelseuppdrag: Inga Aktier i bolaget: E-post: Monica Thilander, 65 år Styrelseledamot Monica har varit egen företagare tillsammans med Hans-Olof Thilander i 39 år inom branscherna Rör-, VVS samt verkstad. Övriga uppdrag: Sedan 1994 VD för Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB, VD i Bioptech Holding AB Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Bioptech Holding AB, sedan 1971 styrelseledamot och huvudägare i Braxenbol Invest AB. Styrelseledamot Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB sedan Aktier i Bolaget: genom bolag. Magnus Alfredsson, 51 år Styrelseledamot Civilingenjör Övriga uppdrag: Affärsutvecklare på NCC Construction Sverige AB. Han har arbetat 22 år inom NCC var Magnus VD på Nordisk Ekoteknik AB. Övriga styrelseuppdrag: Inga Aktier i Bolaget:

15 Anna Thilander Malmros, 41 år Styrelseledamot Civilekonom. Är Ekonomi- och Marknadschef i Bioptech AB. Övriga uppdrag: Anna har sedan 1996 arbetat för Lawson Software Sweden AB (tidigare Intentia Consulting Sverige AB) där hon var ekonomichef , affärskonsult från 2000 med blandade uppdrag, internationella och Sverigeförankrade. Under åren arbetade Anna som redovisningsansvarig på AEG Elektriska AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Bioptech Holding AB. Aktier i Bolaget: genom bolag. Claes Thilander, 37 år Styrelsesuppleant Civilingenjör. Är vd i Bioptech AB. Har arbetat med att utveckla verksamheten på HMM, där han införde kvalitets- och MPSsystem. Arbetade med kommersiella och tekniska frågor mot kunder i Sverige, Norge och Danmark på Becker Industrial Coatings AB. Övriga uppdrag: Inga Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Bioptech Holding AB, Claes har sedan år 2000 varit styrelsesuppleant i det idag vilande företaget Sorbeco AB. Aktier i Bolaget: genom bolag. E-post: Peter Broms, 45 år Styrelseledamot Advokat Sedan procentig ägare av Broms Advokatbyrå AB och arbetar med fastighetsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, processrätt, immaterialrätt och miljörätt. Har bland annat skrivit en Publikation om EG:s förordning avseende kontroll av företagskoncentrationer, 1991 (A Commentary to the EEC Regulation on the Control of Concentrations) Övriga uppdrag: VD i Broms Advokatbyrå AB Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Broms Advokatbyrå AB samt i Bridaloutlet Stockholm AB. Suppleant i Advokatfirman Nämi Broms AB. Aktier i Bolaget: Revisor Nils-Erik Johnsson, född Auktoriserad revisor. Verksam vid KPMG i Norrtälje Telefon

16 Ledande befattningshavare och Team Bioptech har under sina första verksamhetsår eftersträvat resultat utan höga kostnader för administration och personal. Vid behov har HMM lånat ut personal och genom samarbete med universitet och akademier har kostnader för forskning och utveckling hållits på en låg nivå. Bolagets Team består därför av Bioptechs anställda vd Claes Thilander, medgrundaren Hans-Olof Thilander med ansvar för teknikutveckling och produktion i Polen samt Anna Thilander Malmros som ekonomi- och marknadschef. Hans-Olof Thilander, 65 år Entreprenör Produktionsansvarig i Polen för Bioptech AB Hans-Olof har varit egen företagare tillsammans med Monica Thilander i 39 år inom branscherna Rör-, VVSsamt verkstad. Fram till 2006 var Hans-Olof ägare och styrelseledamot i Rörteam AB. Sedan 1971 styrelseledamot och ägare i Braxenbol Invest AB, styrelseledamot i Östhammars Näringslivsutveckling AB. Hans-Olof är styrelseordförande i HMM. Styrelseuppdrag: Styrelsens ordförande i Bioptech Holding AB. Aktier i Bolaget: genom bolag. Claes Thilander Se styrelse. Anna Thilander Malmros Se styrelse. Rådgivare Oberoende forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och SGGW i Warszawa, Polen, bistår Bioptech med råd och synpunkter på Bolagets produkter och utvecklingsprojekt. Vid behov kan de dessutom utföra såväl praktiska tester som utredningar inför patentansökningar. Gunno Renman Docent vid KTH, Professor vid SGGW Warszawa Aktier i Bioptech AB: Victor Cucarella Cabañas Doktorand vid KTH Aktier i Bioptech AB: Nej 16

17 För att komma tillrätta med övergödningar i hav och sjöar krävs bättre avloppsrening. Det är ett faktum. Precis som att det behövs ett kretslopp av fosfor för att effektiva jordbruk ska kunna förse jordens befolkning med mat - utan att skövla skog till förmån för spannmålsproduktion. 17

18 3.5 Viktiga avtal och legala frågor Följande kompletterande information om Bioptech bör läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget och dess dotterbolag. Firma Bioptech AB, organisationsnummer , bildades den 18 april 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 3 juli Allt sedan dess har Bioptech bedrivit verksamhet genom att tillverka och försälja avloppsreningsverk samt därmed förenlig verksamhet. Bioptech är ett publikt aktiebolag som regleras av svenska aktiebolagslagen (2005:551) och har sin hemvist och säte i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stiftelseurkund, bolagsordning och dokumentation avseende årsredovisning finns tillgängliga i pappersform på bolagets kontor under detta dokuments giltighetstid; Svarvvägen 1 i Hallstavik. Telefon samt , e-post Huvudägare Bioptech Holding AB, organisationsnummer är moderbolag till det helägda dotterbolaget Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB (HMM), organisationsnummer och till det delägda bolaget Bioptech AB (publ), organisationsnummer De största aktieägarna i Bioptech AB (publ) är Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB samt Bioptech Holding AB. Dotterbolag Bioptech AB äger inte något dotterbolag eller intressebolag. Kontoförande institut Bioptech AB kommer inför aktuell emission att anslutas till Euroclear Sweden AB (fd VPC AB), vilket innebär att Bolagets värdepapper under emissionens teckningstid blir kontoförda hos Euroclear Sweden AB, Box 7822, Stockholm. Bolagets aktie Alla aktier har lika andel av kapital och röster. Alla aktier har lika rätt vid nyteckning. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för de fall Bolaget skulle komma att likvideras. Bestämmelser om inlösen eller konvertering av aktier föreligger ej. Samtliga aktier kan fritt överlåtas. Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande. Aktieägaravtal Det föreligger enligt Bolaget inte några aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare. Bolagsstyrning Bioptech behöver som onoterat bolag inte följa svensk kod för bolagsstyrning. Likväl har Bolagets styrelse för avsikt att hålla sig underrättad om den praxis som skapas och avser att tillämpa koden i de stycken den kan anses vara relevant för Bolaget och aktieägarna. Styrelsens arbetsformer Styrelsen för Bioptech väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen, annat än vad som nämns särskilt under rubriken Transaktioner med närstående. Styrelsearvode Inget styrelsearvode utgick för det räkenskapsår som avslutades den 31 augusti Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare VD uppbär en lön om 0 kronor per månad. VD har dock enligt sitt anställnings- 18

19 avtal rätt till tjänstebil. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller 12 månaders uppsägningstid, och från VD tre månader. Konkurser och likvidationer Anna Thilander Malmros var suppleant i VA Poolen AB, organisationsnummer , vid konkurs den 17 mars Utöver detta har ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan varit eller är verksamma som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller i likvidation de senaste fem åren. Uppgift om eventuell dom i bedrägerirelaterat mål Ingen av styrelseledamöterna eller personer i bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan är dömda i bedrägerirelaterat mål. Anklagelser och/eller sanktioner från myndighet Ingen av styrelseledamöterna eller personer i bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan har mottagit någon form av anklagelse och/ eller sanktion från myndighet mot deltagande i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgans eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren. Avtal med nyckelpersoner och närstående Det föreligger inte avtal mellan Bolaget och aktieägarna eller Bolaget och styrelseledamöterna och VD utöver VD:s anställningsavtal. Transaktioner med närstående Det har den 30 april 2009 tecknats tre avtal mellan å ena sidan envar av Claes Thilander, Monica Thilander och Bengt Broms rörande villkorat aktieägartillskott. Återbetalning av lånet är villkorat av att Bolaget har fritt eget kapital i erforderlig omfattning. Envar av långivarna har dessutom avtalat med Bolagets tre största ägare om att dessa ska rösta för att ägartillskottet ska kunna kvittas mot aktier till en kurs om 1,66 kronor, när återbetalning eljest skulle kunna ske av Bolaget om långivarna så påkallar. Förutom, vad som anges ovan, har ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller Bolagets revisor - varken själva, via bolag eller genom närstående, haft någon direkt delaktighet i affärstransaktion genom- förd av Bolaget, som var eller är ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. Väsentliga avtal Bolaget har tecknat ett flertal återförsäljaravtal i Sverige beträffande Bolagets produkter. Avtalet är ingångna på sedvanliga villkor. Bolaget har redovisat ett Lease Contract rörande ett landområde i Polen avseende koncession för brytning av Opoka. Avtalet gäller under 15 år från den 1 november Avtalet regleras av polsk lag och eventuell tvist ska avgöras av polsk domstol. Hyresavgiften är bestämd i polsk valuta. Tvister Bolaget är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. Patent, licenser och varumärken Bolaget är innehavare av ett svenskt patent beträffande förfarande och anordning för rening av dag- eller spillvatten vid vilka vattnet tillförs en slamavskiljare för avskiljning av suspenderbart material. Vidare äger Bolaget två svenska varumärken avseende Polonite och Biop. Domännamn Bioptech har registrerat domännamnet bioptech.se och använder detta aktivt i verksamheten. Dessutom har Bolaget registrerat ytterligare sex domännamn och riktat dessa över till bioptech.se 19

20 4 Nyemission 1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Bioptech AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor Följande presentation av förestående emission i Bioptech bör läsas jämte information om riskfaktorer och sammanställning av Bolagets räkenskaper. 4.1 Bakgrund och motiv För lite fosfor i lantbruket sämre skörd Fosfor är livsnödvändigt för växter och djur, flitigt använt som ett av lantbrukets viktigaste gödningsämnen för effektiva jordbruk. Men fosfor är en naturlig, begränsad resurs som återfinns i ett fåtal gruvor i bland annat Marocko, USA och Kina. Vissa beräkningar visar på en tillgång som räcker i cirka 100 år, andra talar om år för fosfor av den högsta kvaliteten. Att slösa bort den fosfor som finns genom att låta den följa med i avloppsvatten är allt annat än optimalt för framtiden. I takt med en ökande befolkning ställs dessutom krav på mer effektiva jordbruk och behov av bra gödningsmedel. Återvinning av fosfor, ett kretslopp är därför helt enkelt nödvändigt. Idag sker rening av fosfor från avloppsvatten med kemikalier som inte bidrar till kretsloppet av fosfor. Med andra ord, avloppsvattnet blir rent från fosfor, men den fosfor som avlägsnats kan inte tillvaratas och återanvändas genom traditionella metoder. Fler och fler anser att fokus måste riktas mot fosfor som orsak till övergödning och därmed algblomning. För att komma till rätta med situationen krävs effektiva lösningar med filter som kan avskilja fosfor från avloppsvatten. För mycket fosfor i havet algblomning De senaste åren har vi sett återkommande algblomningar i främst Östersjön. Dessa är till stor del orsakade av utsläpp av näringsämnen under många år från jordbruk, avlopp och industrier. Forskare har tvistat om det är kväve- eller fosfortillförsel som är Östersjöns största problem. Under många år har fokus varit att reducera kväveutsläppen. Men nu anser fler och fler att fokus måste riktas mot fosfor som orsak till övergödning och därmed algblomning. För att komma till rätta med situationen krävs effektiva lösningar med filter som kan avskilja fosfor från avloppsvatten. Enligt Röda Korset dör ett barn var femtonde sekund på grund av sjukdom som orsakas av brist på rent dricksvatten och dåliga hygieniska förhållanden. Totalt sett beräknas en miljard människor sakna rent dricksvatten, bland annat på grund av svårigheter att rena det vatten som finns. FN har som målsättning att halvera den siffran fram till Vatten och vattenrening är därför högt prioriterade bland investeringar i hela världen. I Sverige har ambitionen att begränsa näringstillförseln till sjöar och vattendrag lett till att Naturvårdsverket i sina nya allmänna råd 2) skärper kraven på enskilda fastigheters avlopp. Tydliga krav ställs nu på rening av olika näringsämnen, däribland fosfor. Dessutom ställs krav på robusta tekniker och en markant strävan efter att uppnå ett kretslopp av näringsämnen. Resultatet kommer att synas så småningom, men inte förrän de utdömda avloppsbrunnarna i Sverige har bytts ut eller åtgärdats. Alternativet - Polonite i kretsloppsbrunnen Biop Bioptech har genom egen utveckling tagit fram kretsloppsbrunnen Biop som i alla avseenden motsvarar kraven i de nya allmänna råden i miljöbalken och klarar den normala skyddsnivån. Fokus vid produktframtagning har legat på minimalt underhåll för den enskilda fastighetsägaren, rening av näringsämnena samt ett kretslopp av fosforn, därav benämningen kretsloppsbrunn. Tekniken kan även appliceras på större anläggningar, och har redan efterfrågats av möjliga kunder. I Bioptechs kretsloppsbrunn Biop används processad Opoka under det egna varunamnet Polonite. Precis som kalciumsilikatet Opoka är känt för sina renande egenskaper, har 20 Not 2 se kapitel 8.

21 Produkten Biop är färdigutvecklad, testad och i produktion. Försäljning pågår genom återförsäljare och egna kontakter. Målsättningen är att drygt 100 återförsäljare ska sälja kretsloppbrunnen Biop under det efter bearbetning till Polonite en unik förmåga att avskilja fosfor från avloppsvatten så att fosforn sedan kan återföras till växterna. Utan ovälkomna inslag av bakterier, kvicksilver eller kadmium. Gödsling med Polonite ger dessutom andra fördelar till lantbruket, exempelvis tillförs kalk och viktiga mineraler till sura jordar. Varunamnen Polonite och Biop ägs av Bioptech. Bakom framtagandet står en lång tids forskning och utvärderingar tillsammans med institutionen för mark- och vattenteknik vid KTH. Vinnova och Roslagens Sparbank har medverkat till finansieringen. Motiv till emission Polonite säljs till företag. Kretsloppsbrunnen Biop är färdigutvecklad, testad och i produktion. Försäljning pågår genom återförsäljare och egna kontakter. Praktiska tester av ReP för rening av fosfor från större avloppsflöden visar att den håller måttet och är mogen för lansering Det finns all anledning att gå vidare med en fortsatt expansion. Emissionen motiveras av att Bolaget behöver kapital i syfte att utöka tillverkningskapaciteten så Polonite kan produceras med fortsatt bra kvalitet till låga kostnader, samt etablera produkterna på marknaden. Kapitalet från denna nyemission kommer att användas till: Leasing av processutrustning för att framställa Polonite Utveckla verksamheten i Polen för process av Polonite Bygga upp marknadsföring, sälj- och återförsäljarorganisation Inköp av utrustning för service Stärka finanserna Med det kapital som tillförs Bolaget genom denna nyemission förblir likviditeten positiv även om försäljningen bara skulle nå 80 procent av målsättningen. Styrelsen för Bioptech har beslutat att notera Bolaget på lämplig handelsplats så snart det kan anses gynnsamt mot bakgrund av rådande marknadsläge. Illustration av Mathilda Salmén. 21

22 4.2 Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Bioptech AB, organisationsnummer försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Hallstavik den 8 maj 2009 Styrelseordförande Lars Humble Ledamot Magnus Alfredsson Ledamot Monica Thilander Ledamot Anna Thilander Malmros Ledamot Peter Broms Suppleant Claes Thilander 4.3 Viktig information Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan, Australien, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. 22

Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ)

Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ) Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ) Mars 2009 1 Acticut International AB (publ) har en positiv utveckling med ökad efterfrågan av såväl

Läs mer

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 Informationsmemor andum Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 1 Det norska försäkringsbolaget Valeo Helseforsikring ASA har gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission riktad

Läs mer

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 1 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012. multiduct. ett unikt

Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012. multiduct. ett unikt Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012 multiduct ett unikt v8 kabelskyddsrör OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Vezzel AB (publ) organisationsnummer 556858-5441, i

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones Prospekt maj 2010 för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones 24 MAS verksamhet

Läs mer

3p International AB (publ)

3p International AB (publ) 3p International AB (publ) Investeringsmemorandum Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Om memorandumet 3 Om bolaget 4 Om erbjudandet 6 Inbjudan till teckning av aktier 8 Ansvarsförsäkran 8 Grundaren om

Läs mer

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ)

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM DECEMBER 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av units

Inbjudan till teckning av units Inbjudan till teckning av units I BAYN EUROPE AB (PUBL) inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First North SEPTEMBER/OKTOBER 2014 FONDKOMMISSION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4 Bayn i

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Wiking Mineral AB (publ) Prospekt avseende nyemission av konvertibler Februari 2010 Generell information Aktierna i Wiking Mineral AB (publ) ( Wiking Mineral ) är upptagna till handel på marknadsplatsen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 F O N D K O M M I S S I O N Med anledning av den kommande/planerade noteringen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer