Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23"

Transkript

1

2 1

3 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som alla stora reningsverk tillsammans. Samtidigt ökar avloppens innehåll läkemedelsrester som kan ge förödande konsekvenser för ekosystemen. Idag upplever många det som en självklarhet att kunna ta dricksvattnet direkt ur kranen, ta ett dopp i sjön, fiska eller att påta i trädgården. Men för att vi ska kunna fortsätta nyttja vattnet som resurs på ett hållbart sätt för hälsa och miljö även i framtiden så behöver de enskilda avloppens rening bli bättre. Den här broschyren är en del av arbetet med att nå det lokala miljömålet och syftar till att informera dig som privatperson i Ovanåkers kommun om vad du bör tänka på vid förbättring eller nyanläggning av en enskild avloppsanläggning. 2

4 3

5 Innehåll 1 Allmänt 6 2 Bestämmelser..7 3 Olika avloppslösningar.9 4 Reningskrav och skyddsnivåer Planera för ditt avlopp Så här går du tillväga vid ansökan.13 7 När anläggningen är klar.15 8 Information, kontakter och blanketter Bilagor.17 4

6 5

7 1. Allmänt Vad innehåller avloppsvattnet? Övergödande ämnen Syreförbrukande ämnen Bakterier och virus Avloppsvattnet från hushållen innehåller dels klosettvatten med urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten (WC), dels bad, disk och tvättvatten (BDT). Det innehåller även smittämnen, näringsämnen och syreförbrukande ämnen som vi inte vill släppa ut till grundvatten, sjöar och hav. Om hushållen inte är försiktiga med vad de släpper ut så kan avloppsvattnet också bli förorenat av tungmetaller, organiska gifter från färgrester, lösningsmedel med mera. De fastigheter som inte är anslutna kommunalt avlopp måste själva rena avloppsvattnet från dessa ämnen innan det släpps ut i naturen. Avloppet från toaletten innehåller stora mängder fosfor och kväve, växtnäringsämnen som ursprungligen kommer från vår mat. Höga koncentrationer av kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och hav, gör att algproduktionen blir högre än normalt, vilket kan orsaka syrebrist. Denna typ av föroreningsprocess kallas övergödning. I Sverige i stort är det främst utsläpp från jordbruken som orsakar dessa problem, men i vårt län kommer de största utsläppen från otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp. En fortsatt överbelastning av näringsämnen kan få negativa konsekvenser för känsliga sjöar, vattendrag och hav, men även för människors hälsa. Avloppsvatten som inte gått genom någon reningsprocess alls innehåller stora mängder organiskt material. När sådant avloppsvatten släpps ut i sjöar eller vattendrag så sjunker de ofta till botten och förbrukar stora mängder syre under sin nerbrytningsprocess. Detta kan leda till syrebrist i vattnet på samma sätt som när för mycket alger producerats. Syrebristen kan resultera i dålig lukt och bottendjur och fisk kan få svårt att överleva. Skulle syret i bottenvattnet försvinna helt bildas svavelväte, som är mycket giftigt för alla typer av organismer i vattnet. Det främsta syftet med att rena avloppsvattnet är att reducera mängden bakterier och virus. Annars kan sjukdomsframkallande ämnen spridas vidare ner till grundvattnet där vi hämtar vårt dricksvatten eller till ytvattnet där människor och djur badar. Speciellt viktigt är att ta hänsyn till vattentäkter i närheten, så att dessa inte riskerar att förorenas. 6

8 Kretslopp Kunskap I den mån det är möjligt ska näringsämnena från avloppet tas om hand och återföras till de naturliga kretsloppen för minsta möjliga miljöbelastning. En väl fungerande avloppsanläggning ska både reducera mängden organiskt material och den huvudsakliga mängden kväve och fosfor. Ökad övergödning och syrebrist i våra vattenmiljöer kan begränsas betydligt med god avloppsreningsteknik. Det är viktigt att planera och konstruera sin avloppsanläggning riktigt för att den ska fungera bra och inte orsaka några miljö och hälsoproblem. Om du själv inte har fackmannamässig kunskap om avloppsanläggningar bör du anlita fackman eller en erfaren entreprenör (se punkt 9). 2. Bestämmelser Hänsynsregler Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller alla, också den som anlägger eller äger en enskild avloppsanläggning. De ska ligga till grund för myndighetsnämndens bedömning av ansökningar/anmälningar om enskilda avlopp: - Bevisbörderegeln verksamhetsutövaren har bevisbördan. T.ex. är det den som vill anlägga ett avlopp som ska kunna visa, bl.a. genom en fullständig ansökan, att det inte finns risker för människor och miljö. - Kunskapskravet man ska veta tillräckligt mycket för att inte störa. T.ex. måste man som anläggare eller brukare ha tillräckliga kunskaper för att anlägga och sköta avloppet så att funktionen inte försämras och störningar uppstår. Försiktighetsprincipen redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder. - Lokaliseringsprincipen man ska välja den lämpligaste platsen så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. T.ex. ska den bästa platsen väljas för avloppet, även om ägaren helst vill ha det på en annan del av tomten. 7

9 Hushållnings och kretsloppsprinciperna man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. T.ex. är det att föredra om näring från avlopp kan återföras som gödsel till jordbruket. Ansvar Den som har en enskild avloppsanläggning har enligt miljöbalken ett stort ansvar för att anordningen ska fungera på ett bra sätt. Man måste ha koll på om anordningen är gammal eller relativt ny. Hur många personer är den dimensionerad för, och hur många personer använder den? Behöver kemikaliebehållaren fyllas på eller spridarrören spolas rena? I miljölagstiftningen finns bestämmelser för hur rent avloppsvattnet ska vara innan det får släppas ut. Den som släpper ut avloppsvattnet är alltid skyldig att kunna visa att avloppsreningen lever upp till dessa krav. Personen är också ansvarig för att söka tillstånd eller anmäla anläggningen hos miljö och byggkontoret samt ta fram de handlingar (se punkt 6), som kommunen kräver för att kunna besluta om tillstånd. Anmälnings eller tillståndsplikt? Utsläpp av avloppsvatten klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Innan anläggande av enskilt avlopp (eller ändring av befintligt) krävs därför kommunens tillstånd. Beroende på avloppsanläggningens omfattning och/eller placering kan den vara tillståndspliktig till miljö och byggkontoret. Se nedan vad som gäller för just din avloppsanläggning. Anmälan krävs vid Befintliga anläggningar för BDT, där ytterligare hushåll med BDT kopplas till. Nya anläggningar enbart för BDT Anmälan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Arbetet får inte påbörjas innan anmälan inlämnats. Det är formellt tillåtet att börja arbetet innan myndighetsnämnden svarat på anmälan, men man riskerar då att få göra om arbetet eftersom nämnden kan besluta om särskilda villkor eller åtgärder för att godta att anläggningen utförs. Avvakta alltid nämndens svar för att inte riskera kostsamma ändringar. 8

10 Tillstånd krävs vid Nya anläggningar för WC och bad, disk och tvättvatten (BDT) Ändrad placering av infiltration med ansluten WC. Nya anläggningar endast för WC, t.ex. sluten tank. Befintliga anläggningar för BDT där WC kopplas på. Nya anläggningar enbart för BDT inom vattenskyddsområde. Vill du anlägga eller ändra anläggningar av den här typen ska du ansöka om tillstånd hos miljö och byggkontoret. Ansökan ska göras i god tid innan arbetet påbörjats. Arbetet får inte påbörjas innan tillstånd erhållits! Vad händer om avlopp anläggs utan tillstånd? Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd från miljöoch byggkontoret är det en överträdelse av miljöbalken som kan medföra särskild miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om man bygger eller ändrar en avloppsanläggning så att man överträder den så kallade anmälningsplikten. Att släppa ut orenat avloppsvatten till mark eller vatten kan klassas som ett miljöbrott och kan leda till åtal. Miljö och byggnämnden kan även förbjuda fortsatt användning av avloppet. 3. Olika avloppslösningar Slamavskiljare Gemensamt för de flesta avloppslösningar är att man i första reningssteget skiljer bort slammet från avloppsvattnet. Slamavskiljning är en förbehandling av avloppsvattnet och bör alltid följas av något efterföljande reningssystem. Smittämnen, syreförbrukande ämnen och kväve avskiljs framför allt i biologiska reningsprocesser. Separata slamavskiljare är vanligast, men i många minireningsverk är slamavskiljningen inbyggd. Slamavskiljare finns av två grundtyper: Slamavskiljare för enbart BDT, oftast med två kammare. Slamavskiljare för både WC och BDT, ofta med tre kammare och större volym än enbart för BDT. Slamavskiljaren behöver ha en våtvolym på minst 2 m 3. För flera hushåll behövs större volym. Det krav som ställs på slamavskiljare är att de ska vara typgodkända. 9

11 Infiltrationsanläggning Markbädd Kretsloppsanpassade avloppslösningar Infiltration är en anläggning där avloppsvattnet renas i de naturliga jordlagren. Det sker ingen uppsamling av det renade vattnet, utan det infiltreras ner till grundvattnet via marken. Infiltration fungerar därför endast i genomsläpplig jord där avståndet till grundvatten, berg eller täta skikt av lera och dylikt är tillräckligt stort. En markbädd kan vara en bra lösning när jordlagren består av täta material. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i en uppbyggd filterbädd av så kallad markbäddssand. Under sandbädden samlas det renade avloppsvattnet upp och avleds sedan till ett lämpligt vattendrag eller dike. För att skydda dricksvattenbrunnar kan en markbädd göras tät runt om med en gummiduk avsedd för ändamålet. Kretloppsprincipen kan tillgodoses väl i en avloppsanläggning där man kan använda urinen, fekalierna eller latrinen som gödsel på den egna tomten. Ett torrdass med näringsrik mull man bli ett värde i sig, samtidigt som man gör miljön en tjänst. Återföring av näring på detta sätt måste dock ske på ett hygieniskt sätt. Det är i huvudsak fekalierna som kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. En kretsloppsanpassad avloppslösning är totalt sett miljövänligare och ibland billigare än en konventionell WC med infiltration eller markbädd. Kännetecknande för kretsloppanpassade system är en låg vattenförbrukning, betraktandet av restprodukter som en värdefull resurs samt relativt litet behov av skötsel. Ett annat alternativ är att kombinera traditionella och kretsloppsanpassade lösningar. Val av toalettsystem bör göras med tanke på tid för tillsyn och skötsel samt utrymme. Vissa system kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats. Även storleken på tomten bör beaktas vid eget omhändertagande av urin och latrin. I Ovanåker/Bollnäs finns det ännu inga system uppbyggda för omhändertagande av urin för spridning på odlad mark. Inga direkta krav finns heller på att man bör använda viss teknik för kretsloppsanpassade lösningar. 10

12 Minireningsverk Att lösa avloppsfrågan gemensamt kan ofta vara en fördel om flera fastigheter ligger nära varandra. Minireningsverk fungerar enligt samma princip som kommunala avloppsreningsverk, men är dimensionerade för ett eller flera hushåll. Det finns två typer av minireningsverk: Biologiska filter med enbart biologisk rening (mikroorganismer) Reningsverk med aktivslam, både biologisk och kemisk rening Dessa system är i regel fabrikstillverkade anläggningar. Reningsprocessen innebär först en förbehandling av avloppsvattnet (många minikraftverk har även inbyggd slamavskiljning). Därefter sker en huvudsaklig reningsprocess med eventuellt efterföljande skild rening av fosforämnen. Själva reningen grundar sig på en biologisk process där bakterier och andra mikroorganismer bryter ner det organiska materialet. En fördel med minireningsverk är att de är mer åtkomliga för serviceåtgärder och förbättringar än rening med markbädd och infiltration, som ofta måste grävas upp vid bristande funktion. Det tar även upp en liten anläggningsyta, och kan placeras i många slags miljöer då jordmånen och terrängen inte inverkar på metodens effektivitet. En annan fördel med minireningsverk jämfört med markbädd och infiltration är att det finns möjlighet att återföra näringsämnen till jordbruksmark via det fosforrika slam som produceras. Sluten tank en nödlösning? I en sluten tank samlas enbart avloppsvatten från WC upp. Den används i särskilt känsliga områden eller där det inte går att lösa avloppsfrågan på något annat sätt. En sådan tank bör kombineras med vattensnål armatur för att minska antalet tömningar. En lösning för BDT måste tas fram separat. 4. Reningskrav och skyddsnivåer Det finns olika reningskrav för miljöskydd respektive hälsoskydd. Dessa delas upp i normal respektive hög nivå. 11

13 Miljöskydd normal nivå ska ge 70% rening av fosfor och 90% rening av biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD). Exempel på reningsanläggningar som klarar de kraven är markbädd med fosforfällning, markbädd utan tillförsel av urin, infiltration och infiltration efter markbädd. Riskområden En del områden är känsligare än andra för påverkan av avloppsvatten. Dessa områden kan t.ex. vara: Områden i närheten av dricksvattentäkter Områden med högt grundvatten Kommunala skyddsområden för vattentäkter Vattendrag Skyddsvärda områden för djurliv Badplatser Närhet till borrhål för värmeutvinning Tätbebyggda områden 5. Planera för ditt avlopp Avstånd att ta hänsyn till (skyddsavstånd) För att skydda omgivande grund och ytvatten mot föroreningar från avloppsanläggningen har man infört vissa skyddsavstånd som måste tas hänsyn till vid anläggande av enskilt avlopp (se punkt 1 6 nedan). 1. Vattentäkt, m beroende på förutsättningarna. Det längre avståndet vid placering av avloppsanläggningen uppströms vattentäkten 2. Vattendrag, normalt m. 3. Väg och fastighetsgräns, minst 5 m. Kan, om det gäller fastighetsgräns, utgå om grannens medgivande finns. 4. Slamavskiljare, bostadshus, minst 10 m. Avstånd till uppställningsplats för slamuppsamlingsfordonet bör inte vara för långt eller ha för stor höjdskillnad 5. Dike, normalt m. 6. Till bergvärmeanläggningar bör ett skyddsavstånd på ca 20 m hållas för att inte avloppsvatten ska rinna ner till grundvattnet och berg via borrhålet. 12

14 6. Så här går du tillväga vid ansökan Blanketter Handläggning av avloppsärenden sker på miljö och byggkontoret på uppdrag av miljö och byggnämnden. Ansöknings och anmälningsblanketter finns på kommunens hemsida (se punkt 8). Du kan också hämta handlingar på kontoret, eller få dem hemskickade på begäran. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en situationsplan (se nedan). Kontakta miljö och byggkontoret om ni vill ha en underlagskarta för detta! Ett särskilt skriftligt intyg ska bifogas om anläggningen planeras på annans mark. Situationsplan Gör en situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som redovisar: Fastighetsgränser Samtliga vattentäkter/dricksvattenbrunnar, inom ett avstånd av minst 200 meter från den planerade avloppsanläggningen Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Förslag till var avloppsanläggningen inkl. ledningar ska placeras Utsläppspunkt Tillfartsväg för slamtömningsfordon och övriga vägar Samtliga avloppsanläggningar och energibrunnar inom 30 m Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet 13

15 Vägledning Ansökan skickas till Grannar Besök Provgrop Ta gärna kontakt med miljö och bygg kontoret innan du lämnar in din ansökan. Miljöinspektören kan då hjälpa dig med att göra en bedömning av de allmänna förutsättningarna. Miljö och byggkontoret, Ovanåkers kommun, Edsbyn eller via e post: miljo När ansökan inkommit till miljö och byggkontoret skickas den ut till berörda grannar som får två till tre veckor på sig att svara. Efter att ansökan kommit in till miljö och byggkontoret kontaktar miljöinspektören dig för en gemensam inspektion på plats och diskuterar ditt förslag. Då informerar vi också om vilka hänsyn som ska tas och var du bäst bör placera en anläggning. På den plats som ni kommit överens om ska en eller två provgropar grävas. De ska vara minst 2.5 m. djupa. Kontakta miljöinspektören som kan inspektera dem efter tidigast ett dygn. I en provgrop granskas jordens reningsförmåga samt var grundvattenytan är belägen. Ett jordprov som skickas för analys tas om det råder tveksamhet om jordens kapacitet. 14

16 Beslut Om ansökan är komplett och tillståndet kan beviljas skrivs ett tillstånd ut, med villkor och detaljerade anvisningar för anläggningen. Tillståndet skickas även till de berörda fastighetsägarna. Tre veckor senare utan överklagande har beslutet vunnit laga kraft. Först då får sökanden börja arbetet med anläggningen. Ett avslag från miljöoch hälsoskyddskontoret kan överklagas till länsstyrelsen. Avgift Tidsbegränsat beslut Börja bygga Kvalitetsredovisning Allmänt tips För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (se bilaga). Avloppsanläggningen ska vara påbörjad inom två år och helt färdigställd inom fem år, sedan förfaller beslutet och ett nytt tillstånd måste sökas. Tiden räknas från beslutsdatum. Nu kan bygget av avloppsanläggningen börja. Anläggningens utförande sker alltid på sökandens ansvar. Anlita gärna entreprenör, men glöm inte att du som sökande ansvarar för att anvisningarna följs. Kvalitetsredovisning över anläggande av avloppsanläggningen ska fyllas i löpande under byggtiden. Detta sker genom att bygget fotodokumenteras och att blanketten intyg över utförd enskild avloppsanläggning fylls av fastighetsägaren tillsammans med entreprenören. Intygsblanketten skickas ut samtidigt med beslutet för anläggningen. Entreprenörsintyget och fotografierna skall sedan inlämnas till miljö och byggkontoret, antingen digitalt via e post eller som papperskopior via post. Ta kopior på alla handlingar du skickar iväg! Spara värdehandlingar som tillstånd, medgivande och fotodokumentation samt entreprenörsintyg. 7. När anläggningen är klar Skicka in entreprenörsintyget med foton till miljö och byggkontoret. I intyget bör framgå anläggningens skötsel och underhållskrav inklusive uppgifter om slamtömning; vem som utför slamtömningen samt hur ofta. Obligatorisk slamtömning av trekammarbrunnar sker vanligtvis en eller två gånger per år. Betalning sker enligt fastställd taxa. 15

17 Underhåll Ansvaret för drift och skötsel av anläggningen ligger på den som fått tillstånd för anläggningen. En förutsättning för att avloppsanläggningen ska fungera är att den kontinuerligt sköts om och kontrolleras. För funktionens skull är det även viktigt att anläggningen inte tillförs ovidkommande vatten, såsom dag och dräneringsvatten, och att kemikalier utöver det som normalt används i ett hushåll (tvättmedel, hygienprodukter med mera) inte hälls ut i avloppet. Använd fosfatfria disk och tvättprodukter i hushållet och tänk på att aldrig hälla ut t.ex. skadliga färg och lösningsmedelsrester i avloppet (detta lämnas in till miljöstationen). Hur stort behovet av skötsel och kontroll blir beror på anläggningstypen. Den som är ansvarig för anläggningen ska själv ha den kunskap som behövs för att utföra löpande kontroll och skötsel av sin anläggning, eller anlita någon sakkunnig för detta. Vid skötsel av en mer teknisk avancerad anläggning, t.ex. minireningsverk, kan upprättande av ett serviceavtal vara ett bra sätt att uppfylla kravet på kontroll. Kontroll av en sådan anläggning sker oftast årligen. För de mer traditionella avloppssystemen som infiltration/markbädd, sker kontroll av t.e.x. spridningsrör etc. åtminstone var tionde år. Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall leda till svåra miljöstörningar t ex att den egna och andras vattentäkter förorenas och att avloppsanläggningen havererar. Dålig skötsel kan också vara ett miljöbrott med miljösanktionsavgift som följd. Några enkla råd för att få en väl fungerande anläggning Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Detta vatten kan i de flesta fall släppas ut direkt i dike eller i separat dräneringslager som ligger tillräckligt långt från avloppsanläggningen Satsa på vattenbesparande utrustning! Det finns flera typer av snålspolande toaletter eller biologiska toaletter som inte använder något vatten alls Använd disk och tvättmedel utan fosfater Häll inte syror och baser, lösningsmedel, bakteriedödande hushållskemikalier och läkemedel i avloppet! Glöm inte att det finns tvål, diskmedel m.m. som innehåller bakteriedödande medel. Kemikalier kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i anläggningen och ge negativa effekter på miljön. Miljöfarliga ämnen ska lämnas in till miljöstationen 16

18 8. Information, kontakter och blanketter Mer information Lokala aktörer Avloppsguiden Naturvårdsverket (sök på enskilt avlopp) Miljölänken Råd & Rön (sök på avlopp) Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) tfn Diplomerade entreprenörer se maskinentreprenörerna (sök på Ovanåker) eller ring regionkontoret Söderhamn, tfn Slamtömning tfn Företag som utför jordanalyser LMIAB tfn Eurofins Kristianstad, tfn Hjortens laboratorium Östersund, tfn Blanketter Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret tfn (vxl) 9. Bilagor 1. Taxa för ansökan/anmälan hos Ovanåkers kommun. 2. Taxa för slamtömning hos REAXCER. 17

19 Miljö- och byggkontoret Taxa för ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning Taxan är tagen av Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun i beslut 99/08 Tillstånd Antal timmar Avgift 1 Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för ett hushåll kr 2 Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för två till fem hushåll Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för sex hushåll och mer kr kr 3 Tillstånd till inrättande av vattentoalett till sluten tank för ett hushåll kr 4 Tillstånd till inrättande av vattentoalett ansluten till sluten tank och avlopp för övrigt spillvatten från hushållet (BDT) vid samma tillfälle och för ett hushåll kr 5 Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning för ett hushåll kr 6 Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning för två till fem hushåll kr Anmälan 1 Inrättande av avloppsanläggning för endast Bad-, Disk-, och Tvättspillvatten (BDT) för ett hushåll kr 2 Inrättande av avloppsanläggning för endast Bad-, Disk-, och Tvättspillvatten (BDT) för två till fem hushåll kr 3 Ändring av avloppsanordning för ett hushåll Tex ny, likadan avloppsanläggning på samma plats kr För ytterligare information kan ni vända er till Miljö- och byggkontoret. Besöksadress: Långgatan 24, EDSBYN Telefon: vx Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Edsbyn Långgatan

20 19

21 Miljö- och byggkontoret Taxa för slamtömning Från och med 1 januari 2009 gäller nedanstående avgifter för slamtömning. Observera att dessa taxor gäller i skrivande stund! Avgiften gäller för de abonnenter som finns på listan för schemalagda tömningar. Samtliga anläggningar kommer att mätas in och läggas in på kartor och en engångsavgift på 26 kronor kommer att faktureras för detta i samband med första tömningen. Vid frågor angående slamtömning, prata i första hand med REAXCER, tfn

22 21

23 Ovanåkers kommun Miljö och byggkontoret Edsbyn Besöksadress: Långgatan 24 Tfn: E-post: 22

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning 1 (8) STENUNGSUNDS KOMMUN ATT ANLÄGGA ENSKILT AVLOPP MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN INFORMERAR Senast uppdaterad 2015-01-30 Varför ska man rena avloppsvatten? Avloppsvatten ska tas om hand så att det inte

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Policy för enskilt avlopp Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Kontakt Upplands-Bro kommun Kundcenter 08-581 690 00 Furuhällsplan 1 196 81 Kungsängen www.upplands-bro.se 1 Inledning Denna policy

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Miljösamverkan Västerbotten augusti 2014 Miljösamverkan Västerbotten är samverkansforum

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Har du frågor om avlopp? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 Servicetelefon för miljö: 0522-69 73 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Kontaktpersoner Ingeborg

Läs mer

Information. Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? BILAGA 3

Information. Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? BILAGA 3 BILAGA 3 Information Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? Information till dig som skall anlägga en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Januari 2015 INNEHÅLL ANSÖKAN 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Vad är ett enskilt avlopp Alla som bor utanför områden med kommunalt eller annat gemensamt avlopp måste ha en enskild avloppslösning.

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Avloppsrening varför?

Avloppsrening varför? ENSKILT AVLOPP En broschyr för diig som har ellller ska anllägga ett enskiillt avllopp I den här broschyren kan du läsa om avlopp och avloppsrening. Informationen riktar sig till dig som har eller ska

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB 2011-10-26 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@wrs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Kastellholmen, Stockholm

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, 130 Miljö och Stadsbyggnad Miljöavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

Enskilt avlopp INNEHÅLL. Ska du anlägga enskilt avlopp? 2. Att tänka på vid planering av avlopp 7. Välj avloppslösning 9

Enskilt avlopp INNEHÅLL. Ska du anlägga enskilt avlopp? 2. Att tänka på vid planering av avlopp 7. Välj avloppslösning 9 Enskilt avlopp INNEHÅLL Ska du anlägga enskilt avlopp? 2 Att tänka på vid planering av avlopp 7 Välj avloppslösning 9 Reningskrav och skyddsnivåer 12 Provgropar och jordprover 14 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter Sida 1 av 5 Ansökan/anälan enligt 13-15 förordningen o iljöfarlig verksahet och hälsoskydd o inrättande av avloppsanläggningar sat anälan o ändring av befintliga anläggningar inklusive ansökan o installation

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer