Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23"

Transkript

1

2 1

3 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som alla stora reningsverk tillsammans. Samtidigt ökar avloppens innehåll läkemedelsrester som kan ge förödande konsekvenser för ekosystemen. Idag upplever många det som en självklarhet att kunna ta dricksvattnet direkt ur kranen, ta ett dopp i sjön, fiska eller att påta i trädgården. Men för att vi ska kunna fortsätta nyttja vattnet som resurs på ett hållbart sätt för hälsa och miljö även i framtiden så behöver de enskilda avloppens rening bli bättre. Den här broschyren är en del av arbetet med att nå det lokala miljömålet och syftar till att informera dig som privatperson i Ovanåkers kommun om vad du bör tänka på vid förbättring eller nyanläggning av en enskild avloppsanläggning. 2

4 3

5 Innehåll 1 Allmänt 6 2 Bestämmelser..7 3 Olika avloppslösningar.9 4 Reningskrav och skyddsnivåer Planera för ditt avlopp Så här går du tillväga vid ansökan.13 7 När anläggningen är klar.15 8 Information, kontakter och blanketter Bilagor.17 4

6 5

7 1. Allmänt Vad innehåller avloppsvattnet? Övergödande ämnen Syreförbrukande ämnen Bakterier och virus Avloppsvattnet från hushållen innehåller dels klosettvatten med urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten (WC), dels bad, disk och tvättvatten (BDT). Det innehåller även smittämnen, näringsämnen och syreförbrukande ämnen som vi inte vill släppa ut till grundvatten, sjöar och hav. Om hushållen inte är försiktiga med vad de släpper ut så kan avloppsvattnet också bli förorenat av tungmetaller, organiska gifter från färgrester, lösningsmedel med mera. De fastigheter som inte är anslutna kommunalt avlopp måste själva rena avloppsvattnet från dessa ämnen innan det släpps ut i naturen. Avloppet från toaletten innehåller stora mängder fosfor och kväve, växtnäringsämnen som ursprungligen kommer från vår mat. Höga koncentrationer av kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och hav, gör att algproduktionen blir högre än normalt, vilket kan orsaka syrebrist. Denna typ av föroreningsprocess kallas övergödning. I Sverige i stort är det främst utsläpp från jordbruken som orsakar dessa problem, men i vårt län kommer de största utsläppen från otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp. En fortsatt överbelastning av näringsämnen kan få negativa konsekvenser för känsliga sjöar, vattendrag och hav, men även för människors hälsa. Avloppsvatten som inte gått genom någon reningsprocess alls innehåller stora mängder organiskt material. När sådant avloppsvatten släpps ut i sjöar eller vattendrag så sjunker de ofta till botten och förbrukar stora mängder syre under sin nerbrytningsprocess. Detta kan leda till syrebrist i vattnet på samma sätt som när för mycket alger producerats. Syrebristen kan resultera i dålig lukt och bottendjur och fisk kan få svårt att överleva. Skulle syret i bottenvattnet försvinna helt bildas svavelväte, som är mycket giftigt för alla typer av organismer i vattnet. Det främsta syftet med att rena avloppsvattnet är att reducera mängden bakterier och virus. Annars kan sjukdomsframkallande ämnen spridas vidare ner till grundvattnet där vi hämtar vårt dricksvatten eller till ytvattnet där människor och djur badar. Speciellt viktigt är att ta hänsyn till vattentäkter i närheten, så att dessa inte riskerar att förorenas. 6

8 Kretslopp Kunskap I den mån det är möjligt ska näringsämnena från avloppet tas om hand och återföras till de naturliga kretsloppen för minsta möjliga miljöbelastning. En väl fungerande avloppsanläggning ska både reducera mängden organiskt material och den huvudsakliga mängden kväve och fosfor. Ökad övergödning och syrebrist i våra vattenmiljöer kan begränsas betydligt med god avloppsreningsteknik. Det är viktigt att planera och konstruera sin avloppsanläggning riktigt för att den ska fungera bra och inte orsaka några miljö och hälsoproblem. Om du själv inte har fackmannamässig kunskap om avloppsanläggningar bör du anlita fackman eller en erfaren entreprenör (se punkt 9). 2. Bestämmelser Hänsynsregler Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller alla, också den som anlägger eller äger en enskild avloppsanläggning. De ska ligga till grund för myndighetsnämndens bedömning av ansökningar/anmälningar om enskilda avlopp: - Bevisbörderegeln verksamhetsutövaren har bevisbördan. T.ex. är det den som vill anlägga ett avlopp som ska kunna visa, bl.a. genom en fullständig ansökan, att det inte finns risker för människor och miljö. - Kunskapskravet man ska veta tillräckligt mycket för att inte störa. T.ex. måste man som anläggare eller brukare ha tillräckliga kunskaper för att anlägga och sköta avloppet så att funktionen inte försämras och störningar uppstår. Försiktighetsprincipen redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder. - Lokaliseringsprincipen man ska välja den lämpligaste platsen så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. T.ex. ska den bästa platsen väljas för avloppet, även om ägaren helst vill ha det på en annan del av tomten. 7

9 Hushållnings och kretsloppsprinciperna man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. T.ex. är det att föredra om näring från avlopp kan återföras som gödsel till jordbruket. Ansvar Den som har en enskild avloppsanläggning har enligt miljöbalken ett stort ansvar för att anordningen ska fungera på ett bra sätt. Man måste ha koll på om anordningen är gammal eller relativt ny. Hur många personer är den dimensionerad för, och hur många personer använder den? Behöver kemikaliebehållaren fyllas på eller spridarrören spolas rena? I miljölagstiftningen finns bestämmelser för hur rent avloppsvattnet ska vara innan det får släppas ut. Den som släpper ut avloppsvattnet är alltid skyldig att kunna visa att avloppsreningen lever upp till dessa krav. Personen är också ansvarig för att söka tillstånd eller anmäla anläggningen hos miljö och byggkontoret samt ta fram de handlingar (se punkt 6), som kommunen kräver för att kunna besluta om tillstånd. Anmälnings eller tillståndsplikt? Utsläpp av avloppsvatten klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Innan anläggande av enskilt avlopp (eller ändring av befintligt) krävs därför kommunens tillstånd. Beroende på avloppsanläggningens omfattning och/eller placering kan den vara tillståndspliktig till miljö och byggkontoret. Se nedan vad som gäller för just din avloppsanläggning. Anmälan krävs vid Befintliga anläggningar för BDT, där ytterligare hushåll med BDT kopplas till. Nya anläggningar enbart för BDT Anmälan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Arbetet får inte påbörjas innan anmälan inlämnats. Det är formellt tillåtet att börja arbetet innan myndighetsnämnden svarat på anmälan, men man riskerar då att få göra om arbetet eftersom nämnden kan besluta om särskilda villkor eller åtgärder för att godta att anläggningen utförs. Avvakta alltid nämndens svar för att inte riskera kostsamma ändringar. 8

10 Tillstånd krävs vid Nya anläggningar för WC och bad, disk och tvättvatten (BDT) Ändrad placering av infiltration med ansluten WC. Nya anläggningar endast för WC, t.ex. sluten tank. Befintliga anläggningar för BDT där WC kopplas på. Nya anläggningar enbart för BDT inom vattenskyddsområde. Vill du anlägga eller ändra anläggningar av den här typen ska du ansöka om tillstånd hos miljö och byggkontoret. Ansökan ska göras i god tid innan arbetet påbörjats. Arbetet får inte påbörjas innan tillstånd erhållits! Vad händer om avlopp anläggs utan tillstånd? Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd från miljöoch byggkontoret är det en överträdelse av miljöbalken som kan medföra särskild miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om man bygger eller ändrar en avloppsanläggning så att man överträder den så kallade anmälningsplikten. Att släppa ut orenat avloppsvatten till mark eller vatten kan klassas som ett miljöbrott och kan leda till åtal. Miljö och byggnämnden kan även förbjuda fortsatt användning av avloppet. 3. Olika avloppslösningar Slamavskiljare Gemensamt för de flesta avloppslösningar är att man i första reningssteget skiljer bort slammet från avloppsvattnet. Slamavskiljning är en förbehandling av avloppsvattnet och bör alltid följas av något efterföljande reningssystem. Smittämnen, syreförbrukande ämnen och kväve avskiljs framför allt i biologiska reningsprocesser. Separata slamavskiljare är vanligast, men i många minireningsverk är slamavskiljningen inbyggd. Slamavskiljare finns av två grundtyper: Slamavskiljare för enbart BDT, oftast med två kammare. Slamavskiljare för både WC och BDT, ofta med tre kammare och större volym än enbart för BDT. Slamavskiljaren behöver ha en våtvolym på minst 2 m 3. För flera hushåll behövs större volym. Det krav som ställs på slamavskiljare är att de ska vara typgodkända. 9

11 Infiltrationsanläggning Markbädd Kretsloppsanpassade avloppslösningar Infiltration är en anläggning där avloppsvattnet renas i de naturliga jordlagren. Det sker ingen uppsamling av det renade vattnet, utan det infiltreras ner till grundvattnet via marken. Infiltration fungerar därför endast i genomsläpplig jord där avståndet till grundvatten, berg eller täta skikt av lera och dylikt är tillräckligt stort. En markbädd kan vara en bra lösning när jordlagren består av täta material. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i en uppbyggd filterbädd av så kallad markbäddssand. Under sandbädden samlas det renade avloppsvattnet upp och avleds sedan till ett lämpligt vattendrag eller dike. För att skydda dricksvattenbrunnar kan en markbädd göras tät runt om med en gummiduk avsedd för ändamålet. Kretloppsprincipen kan tillgodoses väl i en avloppsanläggning där man kan använda urinen, fekalierna eller latrinen som gödsel på den egna tomten. Ett torrdass med näringsrik mull man bli ett värde i sig, samtidigt som man gör miljön en tjänst. Återföring av näring på detta sätt måste dock ske på ett hygieniskt sätt. Det är i huvudsak fekalierna som kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. En kretsloppsanpassad avloppslösning är totalt sett miljövänligare och ibland billigare än en konventionell WC med infiltration eller markbädd. Kännetecknande för kretsloppanpassade system är en låg vattenförbrukning, betraktandet av restprodukter som en värdefull resurs samt relativt litet behov av skötsel. Ett annat alternativ är att kombinera traditionella och kretsloppsanpassade lösningar. Val av toalettsystem bör göras med tanke på tid för tillsyn och skötsel samt utrymme. Vissa system kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats. Även storleken på tomten bör beaktas vid eget omhändertagande av urin och latrin. I Ovanåker/Bollnäs finns det ännu inga system uppbyggda för omhändertagande av urin för spridning på odlad mark. Inga direkta krav finns heller på att man bör använda viss teknik för kretsloppsanpassade lösningar. 10

12 Minireningsverk Att lösa avloppsfrågan gemensamt kan ofta vara en fördel om flera fastigheter ligger nära varandra. Minireningsverk fungerar enligt samma princip som kommunala avloppsreningsverk, men är dimensionerade för ett eller flera hushåll. Det finns två typer av minireningsverk: Biologiska filter med enbart biologisk rening (mikroorganismer) Reningsverk med aktivslam, både biologisk och kemisk rening Dessa system är i regel fabrikstillverkade anläggningar. Reningsprocessen innebär först en förbehandling av avloppsvattnet (många minikraftverk har även inbyggd slamavskiljning). Därefter sker en huvudsaklig reningsprocess med eventuellt efterföljande skild rening av fosforämnen. Själva reningen grundar sig på en biologisk process där bakterier och andra mikroorganismer bryter ner det organiska materialet. En fördel med minireningsverk är att de är mer åtkomliga för serviceåtgärder och förbättringar än rening med markbädd och infiltration, som ofta måste grävas upp vid bristande funktion. Det tar även upp en liten anläggningsyta, och kan placeras i många slags miljöer då jordmånen och terrängen inte inverkar på metodens effektivitet. En annan fördel med minireningsverk jämfört med markbädd och infiltration är att det finns möjlighet att återföra näringsämnen till jordbruksmark via det fosforrika slam som produceras. Sluten tank en nödlösning? I en sluten tank samlas enbart avloppsvatten från WC upp. Den används i särskilt känsliga områden eller där det inte går att lösa avloppsfrågan på något annat sätt. En sådan tank bör kombineras med vattensnål armatur för att minska antalet tömningar. En lösning för BDT måste tas fram separat. 4. Reningskrav och skyddsnivåer Det finns olika reningskrav för miljöskydd respektive hälsoskydd. Dessa delas upp i normal respektive hög nivå. 11

13 Miljöskydd normal nivå ska ge 70% rening av fosfor och 90% rening av biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD). Exempel på reningsanläggningar som klarar de kraven är markbädd med fosforfällning, markbädd utan tillförsel av urin, infiltration och infiltration efter markbädd. Riskområden En del områden är känsligare än andra för påverkan av avloppsvatten. Dessa områden kan t.ex. vara: Områden i närheten av dricksvattentäkter Områden med högt grundvatten Kommunala skyddsområden för vattentäkter Vattendrag Skyddsvärda områden för djurliv Badplatser Närhet till borrhål för värmeutvinning Tätbebyggda områden 5. Planera för ditt avlopp Avstånd att ta hänsyn till (skyddsavstånd) För att skydda omgivande grund och ytvatten mot föroreningar från avloppsanläggningen har man infört vissa skyddsavstånd som måste tas hänsyn till vid anläggande av enskilt avlopp (se punkt 1 6 nedan). 1. Vattentäkt, m beroende på förutsättningarna. Det längre avståndet vid placering av avloppsanläggningen uppströms vattentäkten 2. Vattendrag, normalt m. 3. Väg och fastighetsgräns, minst 5 m. Kan, om det gäller fastighetsgräns, utgå om grannens medgivande finns. 4. Slamavskiljare, bostadshus, minst 10 m. Avstånd till uppställningsplats för slamuppsamlingsfordonet bör inte vara för långt eller ha för stor höjdskillnad 5. Dike, normalt m. 6. Till bergvärmeanläggningar bör ett skyddsavstånd på ca 20 m hållas för att inte avloppsvatten ska rinna ner till grundvattnet och berg via borrhålet. 12

14 6. Så här går du tillväga vid ansökan Blanketter Handläggning av avloppsärenden sker på miljö och byggkontoret på uppdrag av miljö och byggnämnden. Ansöknings och anmälningsblanketter finns på kommunens hemsida (se punkt 8). Du kan också hämta handlingar på kontoret, eller få dem hemskickade på begäran. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en situationsplan (se nedan). Kontakta miljö och byggkontoret om ni vill ha en underlagskarta för detta! Ett särskilt skriftligt intyg ska bifogas om anläggningen planeras på annans mark. Situationsplan Gör en situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som redovisar: Fastighetsgränser Samtliga vattentäkter/dricksvattenbrunnar, inom ett avstånd av minst 200 meter från den planerade avloppsanläggningen Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Förslag till var avloppsanläggningen inkl. ledningar ska placeras Utsläppspunkt Tillfartsväg för slamtömningsfordon och övriga vägar Samtliga avloppsanläggningar och energibrunnar inom 30 m Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet 13

15 Vägledning Ansökan skickas till Grannar Besök Provgrop Ta gärna kontakt med miljö och bygg kontoret innan du lämnar in din ansökan. Miljöinspektören kan då hjälpa dig med att göra en bedömning av de allmänna förutsättningarna. Miljö och byggkontoret, Ovanåkers kommun, Edsbyn eller via e post: miljo När ansökan inkommit till miljö och byggkontoret skickas den ut till berörda grannar som får två till tre veckor på sig att svara. Efter att ansökan kommit in till miljö och byggkontoret kontaktar miljöinspektören dig för en gemensam inspektion på plats och diskuterar ditt förslag. Då informerar vi också om vilka hänsyn som ska tas och var du bäst bör placera en anläggning. På den plats som ni kommit överens om ska en eller två provgropar grävas. De ska vara minst 2.5 m. djupa. Kontakta miljöinspektören som kan inspektera dem efter tidigast ett dygn. I en provgrop granskas jordens reningsförmåga samt var grundvattenytan är belägen. Ett jordprov som skickas för analys tas om det råder tveksamhet om jordens kapacitet. 14

16 Beslut Om ansökan är komplett och tillståndet kan beviljas skrivs ett tillstånd ut, med villkor och detaljerade anvisningar för anläggningen. Tillståndet skickas även till de berörda fastighetsägarna. Tre veckor senare utan överklagande har beslutet vunnit laga kraft. Först då får sökanden börja arbetet med anläggningen. Ett avslag från miljöoch hälsoskyddskontoret kan överklagas till länsstyrelsen. Avgift Tidsbegränsat beslut Börja bygga Kvalitetsredovisning Allmänt tips För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (se bilaga). Avloppsanläggningen ska vara påbörjad inom två år och helt färdigställd inom fem år, sedan förfaller beslutet och ett nytt tillstånd måste sökas. Tiden räknas från beslutsdatum. Nu kan bygget av avloppsanläggningen börja. Anläggningens utförande sker alltid på sökandens ansvar. Anlita gärna entreprenör, men glöm inte att du som sökande ansvarar för att anvisningarna följs. Kvalitetsredovisning över anläggande av avloppsanläggningen ska fyllas i löpande under byggtiden. Detta sker genom att bygget fotodokumenteras och att blanketten intyg över utförd enskild avloppsanläggning fylls av fastighetsägaren tillsammans med entreprenören. Intygsblanketten skickas ut samtidigt med beslutet för anläggningen. Entreprenörsintyget och fotografierna skall sedan inlämnas till miljö och byggkontoret, antingen digitalt via e post eller som papperskopior via post. Ta kopior på alla handlingar du skickar iväg! Spara värdehandlingar som tillstånd, medgivande och fotodokumentation samt entreprenörsintyg. 7. När anläggningen är klar Skicka in entreprenörsintyget med foton till miljö och byggkontoret. I intyget bör framgå anläggningens skötsel och underhållskrav inklusive uppgifter om slamtömning; vem som utför slamtömningen samt hur ofta. Obligatorisk slamtömning av trekammarbrunnar sker vanligtvis en eller två gånger per år. Betalning sker enligt fastställd taxa. 15

17 Underhåll Ansvaret för drift och skötsel av anläggningen ligger på den som fått tillstånd för anläggningen. En förutsättning för att avloppsanläggningen ska fungera är att den kontinuerligt sköts om och kontrolleras. För funktionens skull är det även viktigt att anläggningen inte tillförs ovidkommande vatten, såsom dag och dräneringsvatten, och att kemikalier utöver det som normalt används i ett hushåll (tvättmedel, hygienprodukter med mera) inte hälls ut i avloppet. Använd fosfatfria disk och tvättprodukter i hushållet och tänk på att aldrig hälla ut t.ex. skadliga färg och lösningsmedelsrester i avloppet (detta lämnas in till miljöstationen). Hur stort behovet av skötsel och kontroll blir beror på anläggningstypen. Den som är ansvarig för anläggningen ska själv ha den kunskap som behövs för att utföra löpande kontroll och skötsel av sin anläggning, eller anlita någon sakkunnig för detta. Vid skötsel av en mer teknisk avancerad anläggning, t.ex. minireningsverk, kan upprättande av ett serviceavtal vara ett bra sätt att uppfylla kravet på kontroll. Kontroll av en sådan anläggning sker oftast årligen. För de mer traditionella avloppssystemen som infiltration/markbädd, sker kontroll av t.e.x. spridningsrör etc. åtminstone var tionde år. Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall leda till svåra miljöstörningar t ex att den egna och andras vattentäkter förorenas och att avloppsanläggningen havererar. Dålig skötsel kan också vara ett miljöbrott med miljösanktionsavgift som följd. Några enkla råd för att få en väl fungerande anläggning Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Detta vatten kan i de flesta fall släppas ut direkt i dike eller i separat dräneringslager som ligger tillräckligt långt från avloppsanläggningen Satsa på vattenbesparande utrustning! Det finns flera typer av snålspolande toaletter eller biologiska toaletter som inte använder något vatten alls Använd disk och tvättmedel utan fosfater Häll inte syror och baser, lösningsmedel, bakteriedödande hushållskemikalier och läkemedel i avloppet! Glöm inte att det finns tvål, diskmedel m.m. som innehåller bakteriedödande medel. Kemikalier kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i anläggningen och ge negativa effekter på miljön. Miljöfarliga ämnen ska lämnas in till miljöstationen 16

18 8. Information, kontakter och blanketter Mer information Lokala aktörer Avloppsguiden Naturvårdsverket (sök på enskilt avlopp) Miljölänken Råd & Rön (sök på avlopp) Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) tfn Diplomerade entreprenörer se maskinentreprenörerna (sök på Ovanåker) eller ring regionkontoret Söderhamn, tfn Slamtömning tfn Företag som utför jordanalyser LMIAB tfn Eurofins Kristianstad, tfn Hjortens laboratorium Östersund, tfn Blanketter Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret tfn (vxl) 9. Bilagor 1. Taxa för ansökan/anmälan hos Ovanåkers kommun. 2. Taxa för slamtömning hos REAXCER. 17

19 Miljö- och byggkontoret Taxa för ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning Taxan är tagen av Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun i beslut 99/08 Tillstånd Antal timmar Avgift 1 Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för ett hushåll kr 2 Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för två till fem hushåll Tillstånd till inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för sex hushåll och mer kr kr 3 Tillstånd till inrättande av vattentoalett till sluten tank för ett hushåll kr 4 Tillstånd till inrättande av vattentoalett ansluten till sluten tank och avlopp för övrigt spillvatten från hushållet (BDT) vid samma tillfälle och för ett hushåll kr 5 Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning för ett hushåll kr 6 Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning för två till fem hushåll kr Anmälan 1 Inrättande av avloppsanläggning för endast Bad-, Disk-, och Tvättspillvatten (BDT) för ett hushåll kr 2 Inrättande av avloppsanläggning för endast Bad-, Disk-, och Tvättspillvatten (BDT) för två till fem hushåll kr 3 Ändring av avloppsanordning för ett hushåll Tex ny, likadan avloppsanläggning på samma plats kr För ytterligare information kan ni vända er till Miljö- och byggkontoret. Besöksadress: Långgatan 24, EDSBYN Telefon: vx Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Edsbyn Långgatan

20 19

21 Miljö- och byggkontoret Taxa för slamtömning Från och med 1 januari 2009 gäller nedanstående avgifter för slamtömning. Observera att dessa taxor gäller i skrivande stund! Avgiften gäller för de abonnenter som finns på listan för schemalagda tömningar. Samtliga anläggningar kommer att mätas in och läggas in på kartor och en engångsavgift på 26 kronor kommer att faktureras för detta i samband med första tömningen. Vid frågor angående slamtömning, prata i första hand med REAXCER, tfn

22 21

23 Ovanåkers kommun Miljö och byggkontoret Edsbyn Besöksadress: Långgatan 24 Tfn: E-post: 22

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE/ÄNDRING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när ni fyller i blanketterna, gör

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Robertsfors kommun Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Ansökan/anmälan om inrättande av Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl.a. karta och situationsplan, se avsnitt bilagor. Sökande (om

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3 Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Per Almqvist Miljöinspektör Mona Hagelberg Erik Dahlbergsgatan 25 Lgh 1602 115 32 STOCKHOLM Tillstånd för avloppsanläggning Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Planera enskilt avlopp

Planera enskilt avlopp 1 (8) Planera enskilt avlopp För fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet 2 (8) Innehållsförteckning Rening, ansvar och tillstånd... 3 Varför behövs rening?... 3 Ansökan och Tillstånd...

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Planera för avlopp. Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Planera för avlopp. Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/ anmälan! Varför

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till fastighetsägare ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Foto Eva Rehnberg Till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Sida: 2 (12) INNEHÅLL ANSÖKAN... 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP...

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer