FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Svanen, Humlegången 6 Laholm Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

3 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 LBVA 2014/0016 Val av justerare 2 LBVA 2014/0017 Godkännande av föredragningslista 3 LBVA 2014/0018 Förvaltningschefen m.fl. informerar * 4 LBVA 2014/0003 Årsredovisning och bokslut 2013 * Separat utskick 5 LBVA 2011/0311 Laholms kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för åren , återrapportering. Information * Inga handlingar 6 LBVA 2011/0104 Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor, återrapportering. Information * Inga handlingar 7 LBVA 2013/0239 Fordon för beredskap 8 LBVA 2013/0328 Remiss- riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde. Information 9 LBVA 2013/0418 Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga. Information 2

4 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 10 LBVA 2013/0385 Anslutning till kommunalt vatten, Ahla 9:1 med flera Inga handlingar 11 LBVA 2011/0194 Ombyggnad Skottorps vattenverk. Information Inga handlingar 12 LBVA 2014/0001 Anmälan om delegationsbeslut 13 LBVA 2014/0021 Anmälningsärenden 14 LBVA 2014/0022 Övriga frågor Inbjudan Vem blir kompis med en kommun på nätet? Ärende som berör personal 3

5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: LBVA 2013/0239 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Avloppsreningsverken Lennart Lorick E-post: Telefon: Fordon för beredskap Förslag till beslut 1. Nämnden för Laholmsbuktens VA förordar att servicenämnden gör avsteg från befintliga riktlinjer vid anskaffning av två nya fordon att användas i beredskapstjänst. Ärendet Uppdrag Två av verksamhetens fordon behöver bytas på grund av åldersskäl. Fordonen ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Fordonen som ska ersättas är en Nissan X-trail med fyrhjulsdrift samt en tvåhjulsdriven Volkswagen Caddy. Bakgrund Anskaffning av kommunens tjänstefordon sker via servicenämnden. I Halmstads kommuns riktlinjer för tjänstefordon ställs bland annat krav på att fordonen i olika avseenden ska vara miljöanpassade. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2007 att i de fall förvaltningarna inte väljer miljöfordon ska en avvikelserapport lämnas till respektive nämnd med förklaring till varför miljöbil inte valts. 1

6 Enligt besked från servicekontoret är nuvarande tolkning att utifall en förvaltning önskar en bil som inte uppfyller miljöbilskriterierna ska den ansvariga nämnden begära att servicenämnden gör avsteg från miljöbilspolicyn. I nuvarande upphandling av fordon finns ett begränsat antal fordon att välja mellan med fyrhjulsdrift. Analys, förslag och motivering De aktuella bilarna ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Bilarna ska kunna användas dygnet runt vid alla väglag. Det bedöms som önskvärt att fordonen är utrustade med fyrhjulsdrift för framkomlighet och säkerhet. De fyrhjulsdrivna fordon som idag är upphandlade bedöms vara onödigt stora för det aktuella användningsområdet. LBVA föreslår därför att Servicekontoret ges i uppdrag att införskaffa för ändamålet lämpliga fyrhjulsdrivna fordon. Konsekvenser Förvaltningen är medveten om att de aktuella bilarna inte går att få med miljöbilsklassning men anser att avvikelsen från miljöbilsstandard är motiverad med hänsyn till behovet av framkomlighet och säkerhet. Ekonomiskt bedöms kostnaden kunna hanteras inom befintlig budgetram. Ärendets beredning Inom kommunen Val av lämpliga fordon för tjänstgöring under beredskap har diskuterats med berörd personal och ansvarig enhetschef. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor - För Laholmsbuktens VA Anders Ramsby Förvaltningschef 2

7

8 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KSU 295 KS 2013/0599 Sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA Beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Ärendet Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) -Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. -Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs

9 en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. -Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendets beredning Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutas i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Ulrica Holm Justerat Ordförande Justerare Henrik Oretorp Bertil Andersson

10 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2013/0599 Version:2,0 Beslutsorgan: KF Torsten Rosenqvist E-post: Telefon: Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA - remiss Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Sammanfattning Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) 1

11 2 - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendet Uppdrag Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort.

12 3 Bakgrund Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande Riktlinjerna avser förslag till sammanhållen handläggning av VA utanför det fastställda verksamhetsområdet för VA. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. Analys, förslag och motivering Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

13 - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras 4 Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Ett antal deluppdrag har identifierats och föreslås fördelade enligt nedan: Byggnadskontoret - Uppstart avberedningsgrupp VA påbörjas - Rutin för samlad dokumentation av kommunikation mm fram t.o.m. bygglovsbeslut Laholmsbuktens VA - Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) - Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning - Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Samhällsbyggnadskontoret - Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid förändringar av begränsad omfattning

14 5 Konsekvenser Riktlinjerna bedöms underlätta arbetsprocessen mellan kommunens olika förvaltningar. Ur ett kundperspektiv uppnås en ökad tydlighet och processen kan tydligare överblickas inklusive tidsåtgång. Möjligheten att med god kvalitet i handläggningen innehålla stipulerade tider för förhandsbesked och bygglov, högst 10 veckor, ökar påtagligt. Riktlinjerna genomförs inom ramen för resp. nämnds budgetutrymme. Ärendets beredning Inom kommunen Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnads-processen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till Byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Andra grupper Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Fackliga organisationer Frågan är inte aktuell för facklig överläggning Lista över bilagor 1. Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA För Samhällsbyggnadskontoret Fredrik Ottosson Samhällsbyggnadschef Torsten Rosenqvist Chef myndighets- och projektsamordning

15 1 VA utanför verksamhetsområde VA Riktlinjer för sammanhållen handläggning Förslag Innehåll: 1. Bakgrund 2. Sammanfattning 3. Nuläge 4. Utgångspunkter för riktlinjerna 5. Förslag till riktlinjer 6. Typsituationer med förslag till hantering 7. Genomförande 8. Ordlista/förklaring Dokumentansvarig: Arbetsgrupp: Adj. fastighetsbildn. mm Torsten Rosenqvist, SHBK Robert Hyll, LBVA (inkl. bilder) Magnus Runesson, BK Sven-Olof Nilsson, SHBK Per-Anders Olsson, MoH Sven-Åke Kronberg, Göran Grimsmo BK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

16 2 1. Bakgrund Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. Detta dokument behandlar förslag till riktlinjer för hantering av VA utanför verksamhetsområdet. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns allmänna riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. 2. Sammanfattning VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

17 3 - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplan kan enligt PBL 4 kap 2 även bli aktuell för enstaka fastighet vid högt bebyggelsetryck. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. 3. Nuläge Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande 4. Utgångspunkter för riktlinjerna Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

18 4 den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. Följande sakförhållanden med utgångspunkt i de olika lagrummen konstateras vara av relevans för samordning av de berörda myndighetsområdena: Allmän VA-anläggning inom av kommunfullmäktige (KF) fastställt verksamhetsområde innebär att kommunen är huvudman och ägare av VA-anläggningen och ansvarar för drift och verksamhet samt att tillstånd för verksamheten finns enligt Miljöbalken(MB) och att verksamheten även underkastas tillsyn enligt MB. Finansieringen sker genom VA-avgifter för anslutning och brukande som den enskilde betalar. KF fastställer taxa och ABVA. Oftast sammanfaller verksamhetsområdet för VA med detaljplanelagt (även s.k. byggnadsplanelagt och stadsplanelagt) område eller allmänt sett med tätorter. Den enskilde inom verksamhetsområdet har rätt att nyttja VA-anläggningen och ett ansvar att följa regelverket Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen (ABVA), samt att betala avgifter enligt taxa. I vissa fall kan enskilda utanför verksamhetsområdet ansluta sig till detta område som avtalskund. Avtalskund innebär att fastigheten får tillgång till vatten- och/eller spillvattenförsörjning. Förutom att betala ordinarie VA-avgift för anslutning och brukande får man själv bekosta en enskild VA-anläggning fram till anvisad förbindelsepunkt. Enskild VA-anläggning avser en anläggning där den enskilde fastighetsägaren löser sin VAförsörjning genom egen brunn för dricksvatten och enskilt avlopp. Ibland kan man ha enskild hantering för vatten men inte för avlopp eller tvärtom. Då ingår fastigheten för enstaka VAnyttighet i verksamhetsområdet eller som avtalskund. Finansieringen av den enskilda anläggningen åvilar i sin helhet den enskilde fastighetsägaren. MHN har beslutat om anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun ( , Mhn 42, Dnr ). I dessa finns bland annat anvisningar om i vilka områden inom kommunen det ska ställas krav på att enskilda avloppsanläggningar ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå. Enskild anläggning med hög skyddsnivå Hög skyddsnivå innebär att det krävs en mer långtgående rening än vad som klaras med en traditionell enskild avloppsanläggning. Exempel på platser med hög skyddsnivå är inom vattenskyddsområden, i närheten av havet, sjöar eller vattendrag samt i områden med sammanhållen bebyggelse utan kommunalt VA. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska ha sådan utformning att den inte påverkar omgivningen. Exempel VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

19 5 på lösningar är minireningsverk, anläggningar som separerar svartvatten och infiltrerar övrigt avloppsvatten. Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Normal skyddsnivå avser en traditionell enskild avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet med oftast med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Kretsloppslösningar förordas även här av MHN. Flera fastigheter kan gemensamt ordna sin enskilda VA-försörjning utanför verksamhetsområdet genom en gemensamhetsanläggning för såväl vatten som avloppsförsörjning. Anläggningen bildas och drivs enligt anläggningslagen (AL) och finansieras av de fastigheter som den försörjer. Inom tätbebyggd miljö regleras samspel mellan den enskilde och kommunen/det allmänna främst genom Plan- och Bygglagen (PBL) och Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV). Utanför verksamhetsområdet har utöver PBL även Miljöbalken (MB) och AL stor relevans. Antal berörda fastigheter/lägenheter Antalet berörda fastigheter/lägenheter av ett bygglovs-/anslutningsbeslut befintliga och tillkommande har stor betydelse för handläggningen av ett ärende. De olika lagrummen verkar med olika begrepp som sammanhållen respektive samlad bebyggelse och olika tolkning av hur många fastigheter/ byggnader som avses. Lagtolkningen förändras dessutom kontinuerligt genom tillkommande domslut som påverkar praxis. Vi behöver därför i Halmstad koordinera de olika nämndernas arbetsprocess vid hantering av sina resp. lagrum. Detta bedöms öka transparens och tydlighet och därmed även öka kundnyttan. Sammanhållen bebyggelse enligt PBL Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Definitionen har preciserats genom lagpraxis. Utom tätbebyggt område tillämpar Byggnadsnämnden begreppet som minst tre byggnader på minst två tomter som gränsar till varandra eller endast avskiljs av en väg eller mindre grönområde. Om byggnaderna består av enbart ekonomibyggnader ska dessa inte definieras som sammanhållen bebyggelse. Av tre byggnader ska minst två exempelvis vara bostad, butik, restaurang, sporthall, industri, kyrka, hotell etc. Vid sammanhållen bebyggelse inträder bygglovsplikt huvudsakligen i samma utsträckning som inom detaljplanelagt område. I de flesta fall föregås bygglovshanteringen av förhandsbesked om bygglov. Begreppet sammanhållen bebyggelse förekommer även i de lagparagrafer som behandlar när kommunen ska pröva ett mark-och vattenområdes lämplighet för bebyggelse med detaljplan. Enligt PBL 4 kap 2 kan vid stor efterfrågan detaljplan krävas även för enskild fastighet. Samlad bebyggelse enligt LAV VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

20 6 Mer än ca 10 fastigheter/lägenheter kan uppfattas som samlad bebyggelse i ett större sammanhang enligt LAV. Kommunen kan i dessa fall tänkas få ett ansvar vid miljö- och hälsoproblem. Länsstyrelsen kan enligt 6 LAV, om hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljö så kräver, ålägga LBVA/kommunen att inrätta verksamhetsområde och vidta åtgärder. LBVA ska i sådant fall debitera fastighetsägarna för kostnader enligt taxa. Om kostnaderna överstiger normalkostnaden för motsvarande byggnation i kommunen med mer än 20-50%, beroende på projektets omfattning, kan särtaxa för anslutning till och/eller brukande av va-anläggning beslutas. Särtaxa är en finansieringsform som är tung att administrera. Handläggningstider Handläggningstiderna som styrs av PBL, dvs 10 veckor max för förhandsbesked och bygglov ska fortsatt kunna innehållas. 5. Förslag till riktlinjer 5.1 Förslag till situationsanpassad lösning av VA-försörjningen Anslutning till LBVA:s infrastruktur Den lösning som ger mest optimal lösning ur alla synpunkter (ekonomi, miljö, hållbarhet, säkerhet mm) är anslutning till bef. VA-infrastruktur, dvs LBVA:s ledningsnät. Anslutning är lämplig till LBVA:s ledningsnät under följande förutsättning: - Att det finns tillräcklig lednings- och produktionskapacitet för vattenförsörjning resp. spillvattenhantering och för att upprätthålla krav på kvalité och tryck mm. - Att det går att skapa och upprätthålla en förvaltningsbar va-infrastruktur med utgångspunkt i olika aspekter. Ledningsnätet som tillkommer ska ha en struktur som medger att det kan förvaltas med rimliga kostnader, och vara hanterbart i händelse av driftstörning. Säkerhet avseende vattenkvalité ska kunna upprätthållas för att klara de myndighetskrav som ställs avseende hälsa och säkerhet. Vidare ska varje abonnent ha sin egen anslutning till nätet för att upprätthålla en tydlighet i ansvars- och kommunikationsfrågor mellan LBVA och kund. Inga seriekopplade abonnenter får förekomma. Om villkoren uppfylls för anslutning enligt ovan finns några alternativa möjliga lösningar beroende på de lokala förutsättningarna i fall som redovisas nedan Utökning av verksamhetsområde Om fastigheten ligger lämpligt till i förhållande till fastställt verksamhetsområde-va, är det att föredra att detta område utökas. Detta kan ske genom genom beslut av KF eller av KF delegerad instans Avtalskund enskild fastighet VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

21 7 Om fastigheten ligger på sådant längre avstånd från verksamhetsområde VA eller befintlig infrastruktur att den inte naturligt kan innefattas i verksamhetsområde VA, kan fastighet anslutas som avtalskund. Avtal upprättas med följande utgångspunkter: Att endast avsedd fastighet/lägenhet omfattas av avtalet. Ingen avstyckning eller tillkommande lägenheter medges. Erforderlig överenskommelse om mark-åtkomst (servitut) ska föreligga Kostnader för anslutningen belastar den enskilde. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde ansvara för och bekosta jämte anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s va-anläggning samtidigt som övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten upprätthålls. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av den enskilda anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras den enskilde Avtalskund gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening flera fastigheter Om flera fastigheter ska anslutas som avtalskunder behöver en gemensamhetsanläggning tillskapas som blir den formella avtalskunden till LBVA. Vid tre fastigheter eller fler bör även en samfällighetsförening bildas vilken administrerar och företräder gemensamhetsanläggningen och blir den juridiska huvudmannen och den aktör som LBVA kommunicerar med. Avtal ska tecknas som reglerar: Vilka fastigheter som avtalet avser Om fler fastigheter/lägenheter kan anslutas i en framtid och i så fall hur många samt under vilka förutsättningar. Ett maxtak för möjligt antal fastigheter/lägenheter kan vara lämpligt att redovisa från början. Gemensamhetsanläggning som innefattar berörda fastigheter ska bildas enligt AL. Förrättningsansökan med erforderliga avtal om markupplåtelse mm ska föreligga. Anläggningens regelverk ska VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

22 8 vara godkänt av LBVA, vilket löses i anslutning till samråd inför lantmäteriförrättning. Samspel mellan enskild fastighet och gemensamhets-anläggning/samfällighetsförening ska motsvara ABVA för ordinarie VA-kunder. Samfällighetsförening bildas för gemensamhetsanläggningens drift. Kostnader för anslutningen belastar den enskilde genom gemensamhetsanläggningen. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde/gemensamhetsanläggningen ansvara för och bekosta. Därtill uttas anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s vaanläggning samt att övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten kan upprätthållas. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras gemensamhetsanläggningen Enskild VA-anläggning Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. MoH beslutar om miljötillstånd och om skyddsnivå normal resp. hög skyddsnivå. Miljötillstånd för enskild va-anläggning beviljas av MoH Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Erforderliga överenskommelser om markåtkomst (servitut) ska föreligga Förhandsbesked/bygglov medges när positivt remissvar inkommit från MoH Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normal skyddsnivå är tillräcklig. Normal skyddsnivå har oftast inneburit traditionell en lösning med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. MHN förordar mer kretsloppsanpassade lösningar Enskild VA-anläggning med hög skyddsnivå VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

23 9 Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Miljötillstånd förutsätter enskild anläggning med hög skyddsnivå. Exempel på lösningar är t.ex. svartvattenanläggning med sluten tank. BDT-vatten infiltreras. En alternativ lösning kan minireningsverk vara Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera än tre fastigheter/lägenheter berörs ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning och avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderliga markupplåtelser ska föregå bygglov. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Ev. DP utarbetas Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Förhandsbesked/bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar Enskild VA-anläggning tillfälligt miljötillstånd i avvaktan på anslutning till LBVA:s VA-infrastruktur Anslutning sker på sikt efter samhällsutbyggnad eller när va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt enligt ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Innan VA-anslutning kan tillhandahållas behöver en enskild lösning tillskapas, dock med ett tidsbegränsat miljötillstånd varvid följande gäller: Tidsbegränsat tillstånd som uppfyller miljökrav lämnas av MoH Civilrättsligt avtal tecknas mellan fastighetsägare och LBVA där LBVA medger kommande VA-anslutning. Medel för utbyggnad ska finnas i avsatt i LBVA:s budgetplan. Avtalet reglerar: - Tidpunkt för planerad anslutning samt omfattning av denna samt villkor i övrigt. - Att ingen inlösenskyldighet för LBVA av enskild tillfällig anläggning föreligger. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

24 10 - Inteckning i fastighet eller banksäkerhet för avtalsgaranti vid ägarbyten finns (avser avtalsfastighet) Tidsöverlappning mellan miljötillstånd och VA-avtal bör vara ca 1 år för att skapa tidsmässigt rimliga förutsättningar för genomförande. Alternativet är i praktiken främst tillämpbart för enskild fastighet. Det är inte lämpligt/rimligt att bilda gemensamhetsanläggning temporärt. Förhandsbesked/bygglov medges när miljötillstånd har lämnats och avtal om framtida anslutning är klart. 5.2 Fem fastigheter/lägenheter praxis i Halmstad Som en tumregel föreslås att då fem fastigheter/lägenheter eller fler, befintliga och tillkommande tillsammans, berörs vid prövning av bygglov resp. förhandsbesked samt ev. utbyggnad av VA, ska aktivitet inom samhällsbyggnadsprocessen påkallas och inrättande av detaljplan (DP) övervägas. Fastigheterna anses berörd av handläggningen om de är belägna så att de påverkar varandra genom topografi, närhet till bebyggelse, bebyggelsetryck mm. Enligt PBL 4 kap 2 kan detaljplan krävas även för enstaka fastighet i områden med stor efterfrågan. 5.3 Kvalitetsäkrade avtal Standardiserade avtal utarbetas som underlag för kvalificerad beslutsprocess för anslutning till LBVA:s ledningsnät för såväl enskild fastighet som för gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening. Dessa utgör underlag för kvalitetssäkrat upprättande av kundavtal. 5.4 Gemensam beredningsgrupp VA Vid nyetablering av bebyggelse på landsbygd (genom förhandsbesked och bygglov) föreslås som en förstärkning av det gängse remissförfarandet att ärendet bereds i en undergrupp till samordningsgruppen, som överlägger inför BN:s behandling av ärendet. Beredningsgruppen består av handläggare från berörda förvaltningar LBVA, MoH, BK (Bygglovs- och Lantmäterimyndigheterna) och SHBK och rapporterar till samordningsgrupp. Principiella ärenden, t.ex. vid fall då DP bedöms erforderlig/lämplig, tas även upp i samordningsgruppen. Sammankallande föreslås BK vara som redan har ett samordningsansvar vid hantering av förhandsbesked och bygglov. Vi bedömning av förhandsbesked och bygglov ska ÖP ligga till grund för prövningen. 5.5 Planprogram Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en fördjupad studie/utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

25 Dokumentation För att kvalitetsäkra arbetsprocessen och för framtida dokumentation ska besked som lämnas mellan förvaltningar vara skriftliga t.ex. som mail. Även extern kommunikation ska vara dokumenterad minst på detta sätt. Vidare ska konsekvenser i varje ärende redovisas med avseende på kostnader för anslutning och kostnader för brukande. För varje ärende ska en samlad dokumentation finnas hos BN fram till dess att bygglov beviljats. Därefter ska dokumentation finnas på resp. myndighet. Separat myndighetsbeslut ska därutöver finnas dokumenterat i resp. nämnds diarium. 6. Typsituationer med förslag till hantering Utifrån bygglov/ förhandsbesked utanför tätorter 2012 kan ett antal typsituationer identifieras. Det året hanterades ca 50 ärenden av BN och det antas att dessa är representativa för tidigare och kommande år. Följande typsituationer konstaterades: Typfall 1 enstaka fastighet/lägenhet när bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Fastigheten tas in i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Förutsättningen är att det kan ske inom ramen för anslutningsavgift enligt beslutad VA-taxa och i övrigt är lämpligt. Därvid regleras den enskildes resp. det allmännas rättigheter och skyldigheter enligt PBL och LAV samt VA-taxa och ABVA. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

26 12 Typfall 2 enstaka fastighet/lägenhet längre från bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Om anslutning genom utökning av verksamhetsområde VA inte är möjligt eller lämpligt kan fastigheten anslutas som avtalskund om det finns tekniska lösningar som möljliggör anslutning enligt LBVA:s krav. Avtal tecknas med enskild fastighet som då blir avtalskund. Ev. markavtal för ledning över annan fastighet ska föreligga. Typfall 3 anslutning av flera fastigheter till allmän VA- anläggning Om flera fastigheter än en ska anslutas, dock normalt färre än 5 fastigheter(vid fem eller fler, se nedan Typfall 7) och om utökning av verksamhetsområde inte är möjligt/lämpligt eller i övrigt aktuellt, ska avtal tecknas med formellt korrekt bildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Denna inträder då som avtalskund. Eventuellt markavtal för ledning på annan fastighet ska föreligga. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

27 13 Förhandsbesked kan lämnas efter det att LBVA meddelat att förutsättningar finns för anslutning till verksamhetsområde genom utökning av detta, alternativt att avtal är möjligt att teckna. Bygglov medges först när LBVA meddelat att verksamhetsområde avses utökas alt. att avtal avses tecknas. Typfall 4. Byggnation som föregår kommande samhälls-/va-utbyggnad, tidsbegränsat miljötillstånd. Anslutning kan ske på sikt efter samhällsutbyggnad eller va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt som Typfall 1-3, beroende på förutsättningar, ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Typfall 5A. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, normal skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normala skyddsnivå är tillräcklig. Typfall 5B. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, hög skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Typfall 6. Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera fastigheter/lägenheter berörs, dock företrädesvis färre än fem, vid fler än fem se Typfall 7-8 nedan, ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning med avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderlig markupplåtelse ska föregå bygglov och anges som förutsättning vid förhandsbesked. Typfall 7 sammanhållen alt. samlad bebyggelse, fem eller fler fastigheter/lägenheter med möjlighet till VA-anslutning. Vid byggnation nära bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde prövas om anslutning är möjlig eller lämplig till LBVA:s infrastruktur. Detaljplan är normalt en förutsättning för VAförsörjning för samlad bebyggelse. Därför behöver en DP utarbetas varvid ekonomiska, tekniska, geografiska m.fl. förutsättningar utreds under DP-arbetet. - VA hanteras inom verksamhetsområde efter DP och utbyggnad i enlighet med ABVA. Särtaxa tillämpas om kostnaderna väsentligt överstiger beslutad VA-taxa. - Bygglov medges först när eventuell DP vunnit laga kraft. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

28 14 Typfall 8. Byggnation på ren landsbygd, fem eller fler fastigheter/lägenheter, utan möjlighet till VA-anslutning Fem eller flera fastigheter utanför tätort som inte är möjliga eller lämpliga att ansluta till LBVA:s anläggning kräver enskild VA-lösning. I dessa fall behöver en gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening tillskapas som ansvarar för fastigheternas VA-hantering. Detaljplan bör övervägas. Vid fler än 10 fastigheter/lägenheter riskera samlad bebyggelse uppstå som kan medföra krav på inrättande av verksamhetsområde. Då är en Dp en förutsättning. Om miljöförutsättningarna är av den karaktären att normal skyddsnivå är tillräcklig väljs en lösning som motsvarar dessa krav. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Om DP bedöms vara erforderlig hanteras detta i vidare samordningsgruppen för aktivering av samhällsbyggnadsprocessen Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Eventuella markavtal ska föreligga. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar. 7. Genomförande av förslag till riktlinjer Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Arbetet med att starta upp beredningsgrupp VA påbörjas samt form för Samlad dokumentation av kommunikation fram t.o.m. bygglovsbeslut Planprogram för områden i stråkstrukturen med högt efterfrågetryck. Ansvar BK Ansvar SHBK Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas Ansvar LBVA (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning Ansvar LBVA Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid mindre omfattning Ansvar LBVA Ansvar SHBK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

29 15 8. Ordlista/förkortningar ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggning AL Anläggningslagen BK Byggnadskontoret BN Byggnadsnämnden DP Detaljplan FÖP Fördjupad Översiktsplan KF Kommunfullmäktige KLM Kommunala Lantmäterimyndigheten LAV Lagen om Allmänna Vattentjänster LBVA Laholmsbuktens VA, nämnden för MB Miljöbalken MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden MoH Miljö- och Hälsoskyddskontoret PBL Plan- och Bygglagen SHBK Samhällsbyggnadskontoret ÖP Översiktsplan VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden. Umeå kommun

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden. Umeå kommun Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden Umeå kommun Antagen av kommunfullmäktige år 2009 1 Framtagande av föreliggande dokument Regler

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Tillsyn av dagvatten

Tillsyn av dagvatten Tillsyn av dagvatten Det finns inte någon samlad dagvattenlag utan bestämmelserna som reglerar dagvattenfrågorna är spridda på en mängd ställen i rättssystemet och det saknas samordning av reglerna. Reglerna

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-06-13 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-12:00 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2014-09-23 Va 287/13 Stockholm SÖKANDE M K Ombud: Advokaten Å F MOTPART Halmstads kommun Ombud: Va-chefen L L SAKEN Brukningsavgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART G R Ombud: B R Adress som ovan Sundsvall Vatten AB Ombud: Advokaten F M SAKEN Va-avgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 28 2015-03-19 Va 158/13 Stockholm KLAGANDE Klippans kommun Ombud: Advokaten A L och jur. kand. A W MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län SAKEN Föreläggande att

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Halmstads kommun 2016 Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Arbetsgång Allmän hantering av VAförsörjning vart föreligger behovet? VA-översikt Riktlinjer för dricksvattenoch Joakim Ekberg VA-strateg Principupplägg s arbetet startar Sep 2013 Juni 2014 Riktlinjer

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik Informationsmöte VA-utbyggnad i Djupvik 2016-04-24 Dagordning * 10:00 Inledning Admir Ibrisevic (VA-chef) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö * Kommunala beslutet om VA-utbyggnad Christer Axelsson (VA-och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer