FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Svanen, Humlegången 6 Laholm Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

3 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 LBVA 2014/0016 Val av justerare 2 LBVA 2014/0017 Godkännande av föredragningslista 3 LBVA 2014/0018 Förvaltningschefen m.fl. informerar * 4 LBVA 2014/0003 Årsredovisning och bokslut 2013 * Separat utskick 5 LBVA 2011/0311 Laholms kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för åren , återrapportering. Information * Inga handlingar 6 LBVA 2011/0104 Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor, återrapportering. Information * Inga handlingar 7 LBVA 2013/0239 Fordon för beredskap 8 LBVA 2013/0328 Remiss- riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde. Information 9 LBVA 2013/0418 Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga. Information 2

4 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 10 LBVA 2013/0385 Anslutning till kommunalt vatten, Ahla 9:1 med flera Inga handlingar 11 LBVA 2011/0194 Ombyggnad Skottorps vattenverk. Information Inga handlingar 12 LBVA 2014/0001 Anmälan om delegationsbeslut 13 LBVA 2014/0021 Anmälningsärenden 14 LBVA 2014/0022 Övriga frågor Inbjudan Vem blir kompis med en kommun på nätet? Ärende som berör personal 3

5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: LBVA 2013/0239 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Avloppsreningsverken Lennart Lorick E-post: Telefon: Fordon för beredskap Förslag till beslut 1. Nämnden för Laholmsbuktens VA förordar att servicenämnden gör avsteg från befintliga riktlinjer vid anskaffning av två nya fordon att användas i beredskapstjänst. Ärendet Uppdrag Två av verksamhetens fordon behöver bytas på grund av åldersskäl. Fordonen ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Fordonen som ska ersättas är en Nissan X-trail med fyrhjulsdrift samt en tvåhjulsdriven Volkswagen Caddy. Bakgrund Anskaffning av kommunens tjänstefordon sker via servicenämnden. I Halmstads kommuns riktlinjer för tjänstefordon ställs bland annat krav på att fordonen i olika avseenden ska vara miljöanpassade. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2007 att i de fall förvaltningarna inte väljer miljöfordon ska en avvikelserapport lämnas till respektive nämnd med förklaring till varför miljöbil inte valts. 1

6 Enligt besked från servicekontoret är nuvarande tolkning att utifall en förvaltning önskar en bil som inte uppfyller miljöbilskriterierna ska den ansvariga nämnden begära att servicenämnden gör avsteg från miljöbilspolicyn. I nuvarande upphandling av fordon finns ett begränsat antal fordon att välja mellan med fyrhjulsdrift. Analys, förslag och motivering De aktuella bilarna ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Bilarna ska kunna användas dygnet runt vid alla väglag. Det bedöms som önskvärt att fordonen är utrustade med fyrhjulsdrift för framkomlighet och säkerhet. De fyrhjulsdrivna fordon som idag är upphandlade bedöms vara onödigt stora för det aktuella användningsområdet. LBVA föreslår därför att Servicekontoret ges i uppdrag att införskaffa för ändamålet lämpliga fyrhjulsdrivna fordon. Konsekvenser Förvaltningen är medveten om att de aktuella bilarna inte går att få med miljöbilsklassning men anser att avvikelsen från miljöbilsstandard är motiverad med hänsyn till behovet av framkomlighet och säkerhet. Ekonomiskt bedöms kostnaden kunna hanteras inom befintlig budgetram. Ärendets beredning Inom kommunen Val av lämpliga fordon för tjänstgöring under beredskap har diskuterats med berörd personal och ansvarig enhetschef. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor - För Laholmsbuktens VA Anders Ramsby Förvaltningschef 2

7

8 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KSU 295 KS 2013/0599 Sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA Beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Ärendet Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) -Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. -Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs

9 en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. -Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendets beredning Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutas i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Ulrica Holm Justerat Ordförande Justerare Henrik Oretorp Bertil Andersson

10 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2013/0599 Version:2,0 Beslutsorgan: KF Torsten Rosenqvist E-post: Telefon: Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA - remiss Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Sammanfattning Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) 1

11 2 - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendet Uppdrag Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort.

12 3 Bakgrund Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande Riktlinjerna avser förslag till sammanhållen handläggning av VA utanför det fastställda verksamhetsområdet för VA. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. Analys, förslag och motivering Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

13 - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras 4 Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Ett antal deluppdrag har identifierats och föreslås fördelade enligt nedan: Byggnadskontoret - Uppstart avberedningsgrupp VA påbörjas - Rutin för samlad dokumentation av kommunikation mm fram t.o.m. bygglovsbeslut Laholmsbuktens VA - Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) - Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning - Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Samhällsbyggnadskontoret - Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid förändringar av begränsad omfattning

14 5 Konsekvenser Riktlinjerna bedöms underlätta arbetsprocessen mellan kommunens olika förvaltningar. Ur ett kundperspektiv uppnås en ökad tydlighet och processen kan tydligare överblickas inklusive tidsåtgång. Möjligheten att med god kvalitet i handläggningen innehålla stipulerade tider för förhandsbesked och bygglov, högst 10 veckor, ökar påtagligt. Riktlinjerna genomförs inom ramen för resp. nämnds budgetutrymme. Ärendets beredning Inom kommunen Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnads-processen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till Byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Andra grupper Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Fackliga organisationer Frågan är inte aktuell för facklig överläggning Lista över bilagor 1. Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA För Samhällsbyggnadskontoret Fredrik Ottosson Samhällsbyggnadschef Torsten Rosenqvist Chef myndighets- och projektsamordning

15 1 VA utanför verksamhetsområde VA Riktlinjer för sammanhållen handläggning Förslag Innehåll: 1. Bakgrund 2. Sammanfattning 3. Nuläge 4. Utgångspunkter för riktlinjerna 5. Förslag till riktlinjer 6. Typsituationer med förslag till hantering 7. Genomförande 8. Ordlista/förklaring Dokumentansvarig: Arbetsgrupp: Adj. fastighetsbildn. mm Torsten Rosenqvist, SHBK Robert Hyll, LBVA (inkl. bilder) Magnus Runesson, BK Sven-Olof Nilsson, SHBK Per-Anders Olsson, MoH Sven-Åke Kronberg, Göran Grimsmo BK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

16 2 1. Bakgrund Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. Detta dokument behandlar förslag till riktlinjer för hantering av VA utanför verksamhetsområdet. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns allmänna riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. 2. Sammanfattning VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

17 3 - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplan kan enligt PBL 4 kap 2 även bli aktuell för enstaka fastighet vid högt bebyggelsetryck. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. 3. Nuläge Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande 4. Utgångspunkter för riktlinjerna Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

18 4 den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. Följande sakförhållanden med utgångspunkt i de olika lagrummen konstateras vara av relevans för samordning av de berörda myndighetsområdena: Allmän VA-anläggning inom av kommunfullmäktige (KF) fastställt verksamhetsområde innebär att kommunen är huvudman och ägare av VA-anläggningen och ansvarar för drift och verksamhet samt att tillstånd för verksamheten finns enligt Miljöbalken(MB) och att verksamheten även underkastas tillsyn enligt MB. Finansieringen sker genom VA-avgifter för anslutning och brukande som den enskilde betalar. KF fastställer taxa och ABVA. Oftast sammanfaller verksamhetsområdet för VA med detaljplanelagt (även s.k. byggnadsplanelagt och stadsplanelagt) område eller allmänt sett med tätorter. Den enskilde inom verksamhetsområdet har rätt att nyttja VA-anläggningen och ett ansvar att följa regelverket Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen (ABVA), samt att betala avgifter enligt taxa. I vissa fall kan enskilda utanför verksamhetsområdet ansluta sig till detta område som avtalskund. Avtalskund innebär att fastigheten får tillgång till vatten- och/eller spillvattenförsörjning. Förutom att betala ordinarie VA-avgift för anslutning och brukande får man själv bekosta en enskild VA-anläggning fram till anvisad förbindelsepunkt. Enskild VA-anläggning avser en anläggning där den enskilde fastighetsägaren löser sin VAförsörjning genom egen brunn för dricksvatten och enskilt avlopp. Ibland kan man ha enskild hantering för vatten men inte för avlopp eller tvärtom. Då ingår fastigheten för enstaka VAnyttighet i verksamhetsområdet eller som avtalskund. Finansieringen av den enskilda anläggningen åvilar i sin helhet den enskilde fastighetsägaren. MHN har beslutat om anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun ( , Mhn 42, Dnr ). I dessa finns bland annat anvisningar om i vilka områden inom kommunen det ska ställas krav på att enskilda avloppsanläggningar ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå. Enskild anläggning med hög skyddsnivå Hög skyddsnivå innebär att det krävs en mer långtgående rening än vad som klaras med en traditionell enskild avloppsanläggning. Exempel på platser med hög skyddsnivå är inom vattenskyddsområden, i närheten av havet, sjöar eller vattendrag samt i områden med sammanhållen bebyggelse utan kommunalt VA. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska ha sådan utformning att den inte påverkar omgivningen. Exempel VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

19 5 på lösningar är minireningsverk, anläggningar som separerar svartvatten och infiltrerar övrigt avloppsvatten. Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Normal skyddsnivå avser en traditionell enskild avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet med oftast med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Kretsloppslösningar förordas även här av MHN. Flera fastigheter kan gemensamt ordna sin enskilda VA-försörjning utanför verksamhetsområdet genom en gemensamhetsanläggning för såväl vatten som avloppsförsörjning. Anläggningen bildas och drivs enligt anläggningslagen (AL) och finansieras av de fastigheter som den försörjer. Inom tätbebyggd miljö regleras samspel mellan den enskilde och kommunen/det allmänna främst genom Plan- och Bygglagen (PBL) och Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV). Utanför verksamhetsområdet har utöver PBL även Miljöbalken (MB) och AL stor relevans. Antal berörda fastigheter/lägenheter Antalet berörda fastigheter/lägenheter av ett bygglovs-/anslutningsbeslut befintliga och tillkommande har stor betydelse för handläggningen av ett ärende. De olika lagrummen verkar med olika begrepp som sammanhållen respektive samlad bebyggelse och olika tolkning av hur många fastigheter/ byggnader som avses. Lagtolkningen förändras dessutom kontinuerligt genom tillkommande domslut som påverkar praxis. Vi behöver därför i Halmstad koordinera de olika nämndernas arbetsprocess vid hantering av sina resp. lagrum. Detta bedöms öka transparens och tydlighet och därmed även öka kundnyttan. Sammanhållen bebyggelse enligt PBL Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Definitionen har preciserats genom lagpraxis. Utom tätbebyggt område tillämpar Byggnadsnämnden begreppet som minst tre byggnader på minst två tomter som gränsar till varandra eller endast avskiljs av en väg eller mindre grönområde. Om byggnaderna består av enbart ekonomibyggnader ska dessa inte definieras som sammanhållen bebyggelse. Av tre byggnader ska minst två exempelvis vara bostad, butik, restaurang, sporthall, industri, kyrka, hotell etc. Vid sammanhållen bebyggelse inträder bygglovsplikt huvudsakligen i samma utsträckning som inom detaljplanelagt område. I de flesta fall föregås bygglovshanteringen av förhandsbesked om bygglov. Begreppet sammanhållen bebyggelse förekommer även i de lagparagrafer som behandlar när kommunen ska pröva ett mark-och vattenområdes lämplighet för bebyggelse med detaljplan. Enligt PBL 4 kap 2 kan vid stor efterfrågan detaljplan krävas även för enskild fastighet. Samlad bebyggelse enligt LAV VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

20 6 Mer än ca 10 fastigheter/lägenheter kan uppfattas som samlad bebyggelse i ett större sammanhang enligt LAV. Kommunen kan i dessa fall tänkas få ett ansvar vid miljö- och hälsoproblem. Länsstyrelsen kan enligt 6 LAV, om hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljö så kräver, ålägga LBVA/kommunen att inrätta verksamhetsområde och vidta åtgärder. LBVA ska i sådant fall debitera fastighetsägarna för kostnader enligt taxa. Om kostnaderna överstiger normalkostnaden för motsvarande byggnation i kommunen med mer än 20-50%, beroende på projektets omfattning, kan särtaxa för anslutning till och/eller brukande av va-anläggning beslutas. Särtaxa är en finansieringsform som är tung att administrera. Handläggningstider Handläggningstiderna som styrs av PBL, dvs 10 veckor max för förhandsbesked och bygglov ska fortsatt kunna innehållas. 5. Förslag till riktlinjer 5.1 Förslag till situationsanpassad lösning av VA-försörjningen Anslutning till LBVA:s infrastruktur Den lösning som ger mest optimal lösning ur alla synpunkter (ekonomi, miljö, hållbarhet, säkerhet mm) är anslutning till bef. VA-infrastruktur, dvs LBVA:s ledningsnät. Anslutning är lämplig till LBVA:s ledningsnät under följande förutsättning: - Att det finns tillräcklig lednings- och produktionskapacitet för vattenförsörjning resp. spillvattenhantering och för att upprätthålla krav på kvalité och tryck mm. - Att det går att skapa och upprätthålla en förvaltningsbar va-infrastruktur med utgångspunkt i olika aspekter. Ledningsnätet som tillkommer ska ha en struktur som medger att det kan förvaltas med rimliga kostnader, och vara hanterbart i händelse av driftstörning. Säkerhet avseende vattenkvalité ska kunna upprätthållas för att klara de myndighetskrav som ställs avseende hälsa och säkerhet. Vidare ska varje abonnent ha sin egen anslutning till nätet för att upprätthålla en tydlighet i ansvars- och kommunikationsfrågor mellan LBVA och kund. Inga seriekopplade abonnenter får förekomma. Om villkoren uppfylls för anslutning enligt ovan finns några alternativa möjliga lösningar beroende på de lokala förutsättningarna i fall som redovisas nedan Utökning av verksamhetsområde Om fastigheten ligger lämpligt till i förhållande till fastställt verksamhetsområde-va, är det att föredra att detta område utökas. Detta kan ske genom genom beslut av KF eller av KF delegerad instans Avtalskund enskild fastighet VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

21 7 Om fastigheten ligger på sådant längre avstånd från verksamhetsområde VA eller befintlig infrastruktur att den inte naturligt kan innefattas i verksamhetsområde VA, kan fastighet anslutas som avtalskund. Avtal upprättas med följande utgångspunkter: Att endast avsedd fastighet/lägenhet omfattas av avtalet. Ingen avstyckning eller tillkommande lägenheter medges. Erforderlig överenskommelse om mark-åtkomst (servitut) ska föreligga Kostnader för anslutningen belastar den enskilde. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde ansvara för och bekosta jämte anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s va-anläggning samtidigt som övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten upprätthålls. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av den enskilda anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras den enskilde Avtalskund gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening flera fastigheter Om flera fastigheter ska anslutas som avtalskunder behöver en gemensamhetsanläggning tillskapas som blir den formella avtalskunden till LBVA. Vid tre fastigheter eller fler bör även en samfällighetsförening bildas vilken administrerar och företräder gemensamhetsanläggningen och blir den juridiska huvudmannen och den aktör som LBVA kommunicerar med. Avtal ska tecknas som reglerar: Vilka fastigheter som avtalet avser Om fler fastigheter/lägenheter kan anslutas i en framtid och i så fall hur många samt under vilka förutsättningar. Ett maxtak för möjligt antal fastigheter/lägenheter kan vara lämpligt att redovisa från början. Gemensamhetsanläggning som innefattar berörda fastigheter ska bildas enligt AL. Förrättningsansökan med erforderliga avtal om markupplåtelse mm ska föreligga. Anläggningens regelverk ska VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

22 8 vara godkänt av LBVA, vilket löses i anslutning till samråd inför lantmäteriförrättning. Samspel mellan enskild fastighet och gemensamhets-anläggning/samfällighetsförening ska motsvara ABVA för ordinarie VA-kunder. Samfällighetsförening bildas för gemensamhetsanläggningens drift. Kostnader för anslutningen belastar den enskilde genom gemensamhetsanläggningen. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde/gemensamhetsanläggningen ansvara för och bekosta. Därtill uttas anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s vaanläggning samt att övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten kan upprätthållas. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras gemensamhetsanläggningen Enskild VA-anläggning Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. MoH beslutar om miljötillstånd och om skyddsnivå normal resp. hög skyddsnivå. Miljötillstånd för enskild va-anläggning beviljas av MoH Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Erforderliga överenskommelser om markåtkomst (servitut) ska föreligga Förhandsbesked/bygglov medges när positivt remissvar inkommit från MoH Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normal skyddsnivå är tillräcklig. Normal skyddsnivå har oftast inneburit traditionell en lösning med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. MHN förordar mer kretsloppsanpassade lösningar Enskild VA-anläggning med hög skyddsnivå VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

23 9 Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Miljötillstånd förutsätter enskild anläggning med hög skyddsnivå. Exempel på lösningar är t.ex. svartvattenanläggning med sluten tank. BDT-vatten infiltreras. En alternativ lösning kan minireningsverk vara Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera än tre fastigheter/lägenheter berörs ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning och avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderliga markupplåtelser ska föregå bygglov. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Ev. DP utarbetas Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Förhandsbesked/bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar Enskild VA-anläggning tillfälligt miljötillstånd i avvaktan på anslutning till LBVA:s VA-infrastruktur Anslutning sker på sikt efter samhällsutbyggnad eller när va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt enligt ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Innan VA-anslutning kan tillhandahållas behöver en enskild lösning tillskapas, dock med ett tidsbegränsat miljötillstånd varvid följande gäller: Tidsbegränsat tillstånd som uppfyller miljökrav lämnas av MoH Civilrättsligt avtal tecknas mellan fastighetsägare och LBVA där LBVA medger kommande VA-anslutning. Medel för utbyggnad ska finnas i avsatt i LBVA:s budgetplan. Avtalet reglerar: - Tidpunkt för planerad anslutning samt omfattning av denna samt villkor i övrigt. - Att ingen inlösenskyldighet för LBVA av enskild tillfällig anläggning föreligger. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

24 10 - Inteckning i fastighet eller banksäkerhet för avtalsgaranti vid ägarbyten finns (avser avtalsfastighet) Tidsöverlappning mellan miljötillstånd och VA-avtal bör vara ca 1 år för att skapa tidsmässigt rimliga förutsättningar för genomförande. Alternativet är i praktiken främst tillämpbart för enskild fastighet. Det är inte lämpligt/rimligt att bilda gemensamhetsanläggning temporärt. Förhandsbesked/bygglov medges när miljötillstånd har lämnats och avtal om framtida anslutning är klart. 5.2 Fem fastigheter/lägenheter praxis i Halmstad Som en tumregel föreslås att då fem fastigheter/lägenheter eller fler, befintliga och tillkommande tillsammans, berörs vid prövning av bygglov resp. förhandsbesked samt ev. utbyggnad av VA, ska aktivitet inom samhällsbyggnadsprocessen påkallas och inrättande av detaljplan (DP) övervägas. Fastigheterna anses berörd av handläggningen om de är belägna så att de påverkar varandra genom topografi, närhet till bebyggelse, bebyggelsetryck mm. Enligt PBL 4 kap 2 kan detaljplan krävas även för enstaka fastighet i områden med stor efterfrågan. 5.3 Kvalitetsäkrade avtal Standardiserade avtal utarbetas som underlag för kvalificerad beslutsprocess för anslutning till LBVA:s ledningsnät för såväl enskild fastighet som för gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening. Dessa utgör underlag för kvalitetssäkrat upprättande av kundavtal. 5.4 Gemensam beredningsgrupp VA Vid nyetablering av bebyggelse på landsbygd (genom förhandsbesked och bygglov) föreslås som en förstärkning av det gängse remissförfarandet att ärendet bereds i en undergrupp till samordningsgruppen, som överlägger inför BN:s behandling av ärendet. Beredningsgruppen består av handläggare från berörda förvaltningar LBVA, MoH, BK (Bygglovs- och Lantmäterimyndigheterna) och SHBK och rapporterar till samordningsgrupp. Principiella ärenden, t.ex. vid fall då DP bedöms erforderlig/lämplig, tas även upp i samordningsgruppen. Sammankallande föreslås BK vara som redan har ett samordningsansvar vid hantering av förhandsbesked och bygglov. Vi bedömning av förhandsbesked och bygglov ska ÖP ligga till grund för prövningen. 5.5 Planprogram Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en fördjupad studie/utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

25 Dokumentation För att kvalitetsäkra arbetsprocessen och för framtida dokumentation ska besked som lämnas mellan förvaltningar vara skriftliga t.ex. som mail. Även extern kommunikation ska vara dokumenterad minst på detta sätt. Vidare ska konsekvenser i varje ärende redovisas med avseende på kostnader för anslutning och kostnader för brukande. För varje ärende ska en samlad dokumentation finnas hos BN fram till dess att bygglov beviljats. Därefter ska dokumentation finnas på resp. myndighet. Separat myndighetsbeslut ska därutöver finnas dokumenterat i resp. nämnds diarium. 6. Typsituationer med förslag till hantering Utifrån bygglov/ förhandsbesked utanför tätorter 2012 kan ett antal typsituationer identifieras. Det året hanterades ca 50 ärenden av BN och det antas att dessa är representativa för tidigare och kommande år. Följande typsituationer konstaterades: Typfall 1 enstaka fastighet/lägenhet när bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Fastigheten tas in i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Förutsättningen är att det kan ske inom ramen för anslutningsavgift enligt beslutad VA-taxa och i övrigt är lämpligt. Därvid regleras den enskildes resp. det allmännas rättigheter och skyldigheter enligt PBL och LAV samt VA-taxa och ABVA. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

26 12 Typfall 2 enstaka fastighet/lägenhet längre från bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Om anslutning genom utökning av verksamhetsområde VA inte är möjligt eller lämpligt kan fastigheten anslutas som avtalskund om det finns tekniska lösningar som möljliggör anslutning enligt LBVA:s krav. Avtal tecknas med enskild fastighet som då blir avtalskund. Ev. markavtal för ledning över annan fastighet ska föreligga. Typfall 3 anslutning av flera fastigheter till allmän VA- anläggning Om flera fastigheter än en ska anslutas, dock normalt färre än 5 fastigheter(vid fem eller fler, se nedan Typfall 7) och om utökning av verksamhetsområde inte är möjligt/lämpligt eller i övrigt aktuellt, ska avtal tecknas med formellt korrekt bildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Denna inträder då som avtalskund. Eventuellt markavtal för ledning på annan fastighet ska föreligga. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

27 13 Förhandsbesked kan lämnas efter det att LBVA meddelat att förutsättningar finns för anslutning till verksamhetsområde genom utökning av detta, alternativt att avtal är möjligt att teckna. Bygglov medges först när LBVA meddelat att verksamhetsområde avses utökas alt. att avtal avses tecknas. Typfall 4. Byggnation som föregår kommande samhälls-/va-utbyggnad, tidsbegränsat miljötillstånd. Anslutning kan ske på sikt efter samhällsutbyggnad eller va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt som Typfall 1-3, beroende på förutsättningar, ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Typfall 5A. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, normal skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normala skyddsnivå är tillräcklig. Typfall 5B. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, hög skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Typfall 6. Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera fastigheter/lägenheter berörs, dock företrädesvis färre än fem, vid fler än fem se Typfall 7-8 nedan, ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning med avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderlig markupplåtelse ska föregå bygglov och anges som förutsättning vid förhandsbesked. Typfall 7 sammanhållen alt. samlad bebyggelse, fem eller fler fastigheter/lägenheter med möjlighet till VA-anslutning. Vid byggnation nära bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde prövas om anslutning är möjlig eller lämplig till LBVA:s infrastruktur. Detaljplan är normalt en förutsättning för VAförsörjning för samlad bebyggelse. Därför behöver en DP utarbetas varvid ekonomiska, tekniska, geografiska m.fl. förutsättningar utreds under DP-arbetet. - VA hanteras inom verksamhetsområde efter DP och utbyggnad i enlighet med ABVA. Särtaxa tillämpas om kostnaderna väsentligt överstiger beslutad VA-taxa. - Bygglov medges först när eventuell DP vunnit laga kraft. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

28 14 Typfall 8. Byggnation på ren landsbygd, fem eller fler fastigheter/lägenheter, utan möjlighet till VA-anslutning Fem eller flera fastigheter utanför tätort som inte är möjliga eller lämpliga att ansluta till LBVA:s anläggning kräver enskild VA-lösning. I dessa fall behöver en gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening tillskapas som ansvarar för fastigheternas VA-hantering. Detaljplan bör övervägas. Vid fler än 10 fastigheter/lägenheter riskera samlad bebyggelse uppstå som kan medföra krav på inrättande av verksamhetsområde. Då är en Dp en förutsättning. Om miljöförutsättningarna är av den karaktären att normal skyddsnivå är tillräcklig väljs en lösning som motsvarar dessa krav. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Om DP bedöms vara erforderlig hanteras detta i vidare samordningsgruppen för aktivering av samhällsbyggnadsprocessen Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Eventuella markavtal ska föreligga. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar. 7. Genomförande av förslag till riktlinjer Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Arbetet med att starta upp beredningsgrupp VA påbörjas samt form för Samlad dokumentation av kommunikation fram t.o.m. bygglovsbeslut Planprogram för områden i stråkstrukturen med högt efterfrågetryck. Ansvar BK Ansvar SHBK Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas Ansvar LBVA (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning Ansvar LBVA Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid mindre omfattning Ansvar LBVA Ansvar SHBK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

29 15 8. Ordlista/förkortningar ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggning AL Anläggningslagen BK Byggnadskontoret BN Byggnadsnämnden DP Detaljplan FÖP Fördjupad Översiktsplan KF Kommunfullmäktige KLM Kommunala Lantmäterimyndigheten LAV Lagen om Allmänna Vattentjänster LBVA Laholmsbuktens VA, nämnden för MB Miljöbalken MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden MoH Miljö- och Hälsoskyddskontoret PBL Plan- och Bygglagen SHBK Samhällsbyggnadskontoret ÖP Översiktsplan VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Datum: 2014-11-13 Plats: Sessionsalen i Kommunhuset Deltagare från kommunen: Krister Lavén projektledare Vänerkustprojektet, Teknikenheten Anna Edvartsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Vatten och avloppsplanering i Örebro kommun Vad är VA-planering? Hur gör vi idag? Vilka lagar styr? Fika Hur ser det ut i verkligheten? Vad styr exploateringen?

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Karlshamns kommun. VA policy

Karlshamns kommun. VA policy VA policy 2013 Karlshamns kommun I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten och avloppsverksamhet där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med tillväxt och byggande.

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer