FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Svanen, Humlegången 6 Laholm Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

3 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 LBVA 2014/0016 Val av justerare 2 LBVA 2014/0017 Godkännande av föredragningslista 3 LBVA 2014/0018 Förvaltningschefen m.fl. informerar * 4 LBVA 2014/0003 Årsredovisning och bokslut 2013 * Separat utskick 5 LBVA 2011/0311 Laholms kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för åren , återrapportering. Information * Inga handlingar 6 LBVA 2011/0104 Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor, återrapportering. Information * Inga handlingar 7 LBVA 2013/0239 Fordon för beredskap 8 LBVA 2013/0328 Remiss- riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde. Information 9 LBVA 2013/0418 Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga. Information 2

4 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 10 LBVA 2013/0385 Anslutning till kommunalt vatten, Ahla 9:1 med flera Inga handlingar 11 LBVA 2011/0194 Ombyggnad Skottorps vattenverk. Information Inga handlingar 12 LBVA 2014/0001 Anmälan om delegationsbeslut 13 LBVA 2014/0021 Anmälningsärenden 14 LBVA 2014/0022 Övriga frågor Inbjudan Vem blir kompis med en kommun på nätet? Ärende som berör personal 3

5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: LBVA 2013/0239 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Avloppsreningsverken Lennart Lorick E-post: Telefon: Fordon för beredskap Förslag till beslut 1. Nämnden för Laholmsbuktens VA förordar att servicenämnden gör avsteg från befintliga riktlinjer vid anskaffning av två nya fordon att användas i beredskapstjänst. Ärendet Uppdrag Två av verksamhetens fordon behöver bytas på grund av åldersskäl. Fordonen ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Fordonen som ska ersättas är en Nissan X-trail med fyrhjulsdrift samt en tvåhjulsdriven Volkswagen Caddy. Bakgrund Anskaffning av kommunens tjänstefordon sker via servicenämnden. I Halmstads kommuns riktlinjer för tjänstefordon ställs bland annat krav på att fordonen i olika avseenden ska vara miljöanpassade. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2007 att i de fall förvaltningarna inte väljer miljöfordon ska en avvikelserapport lämnas till respektive nämnd med förklaring till varför miljöbil inte valts. 1

6 Enligt besked från servicekontoret är nuvarande tolkning att utifall en förvaltning önskar en bil som inte uppfyller miljöbilskriterierna ska den ansvariga nämnden begära att servicenämnden gör avsteg från miljöbilspolicyn. I nuvarande upphandling av fordon finns ett begränsat antal fordon att välja mellan med fyrhjulsdrift. Analys, förslag och motivering De aktuella bilarna ska användas såväl under ordinarie arbetstid som under beredskap. Bilarna ska kunna användas dygnet runt vid alla väglag. Det bedöms som önskvärt att fordonen är utrustade med fyrhjulsdrift för framkomlighet och säkerhet. De fyrhjulsdrivna fordon som idag är upphandlade bedöms vara onödigt stora för det aktuella användningsområdet. LBVA föreslår därför att Servicekontoret ges i uppdrag att införskaffa för ändamålet lämpliga fyrhjulsdrivna fordon. Konsekvenser Förvaltningen är medveten om att de aktuella bilarna inte går att få med miljöbilsklassning men anser att avvikelsen från miljöbilsstandard är motiverad med hänsyn till behovet av framkomlighet och säkerhet. Ekonomiskt bedöms kostnaden kunna hanteras inom befintlig budgetram. Ärendets beredning Inom kommunen Val av lämpliga fordon för tjänstgöring under beredskap har diskuterats med berörd personal och ansvarig enhetschef. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor - För Laholmsbuktens VA Anders Ramsby Förvaltningschef 2

7

8 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KSU 295 KS 2013/0599 Sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA Beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Ärendet Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) -Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. -Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs

9 en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. -Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendets beredning Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutas i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Ulrica Holm Justerat Ordförande Justerare Henrik Oretorp Bertil Andersson

10 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2013/0599 Version:2,0 Beslutsorgan: KF Torsten Rosenqvist E-post: Telefon: Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA - remiss Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar remittera förslaget till byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden med svarsdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår resp. nämnd att redan nu påbörja de deluppdrag för genomförande av riktlinjerna som inte är avhängigt av slutligt beslut i kommunfullmäktige. Sammanfattning Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-försörjning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) 1

11 2 - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I områden med stor efterfrågan kan enligt PBL 4 kap 2 detaljplan krävas även för enstaka fastighet. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden kopplade till förhandsbesked och bygglov utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Ärendet Uppdrag Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort.

12 3 Bakgrund Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande Riktlinjerna avser förslag till sammanhållen handläggning av VA utanför det fastställda verksamhetsområdet för VA. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. Analys, förslag och motivering Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

13 - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras 4 Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Ett antal deluppdrag har identifierats och föreslås fördelade enligt nedan: Byggnadskontoret - Uppstart avberedningsgrupp VA påbörjas - Rutin för samlad dokumentation av kommunikation mm fram t.o.m. bygglovsbeslut Laholmsbuktens VA - Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) - Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning - Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Samhällsbyggnadskontoret - Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid förändringar av begränsad omfattning

14 5 Konsekvenser Riktlinjerna bedöms underlätta arbetsprocessen mellan kommunens olika förvaltningar. Ur ett kundperspektiv uppnås en ökad tydlighet och processen kan tydligare överblickas inklusive tidsåtgång. Möjligheten att med god kvalitet i handläggningen innehålla stipulerade tider för förhandsbesked och bygglov, högst 10 veckor, ökar påtagligt. Riktlinjerna genomförs inom ramen för resp. nämnds budgetutrymme. Ärendets beredning Inom kommunen Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, Laholmsbuktens VA och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Förslaget har förankrats inom ramen för samhällsbyggnads-processen i samordningsgrupp och chefsgrupp. Information i ärendet har lämnats till Byggnadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Riktlinjerna har granskats av kommunjurist. Andra grupper Dialog har förts och pågår med motsvarande nämnder och förvaltningar i Laholms kommun Fackliga organisationer Frågan är inte aktuell för facklig överläggning Lista över bilagor 1. Riktlinjer för sammanhållen handläggning av VA utanför verksamhetsområde VA För Samhällsbyggnadskontoret Fredrik Ottosson Samhällsbyggnadschef Torsten Rosenqvist Chef myndighets- och projektsamordning

15 1 VA utanför verksamhetsområde VA Riktlinjer för sammanhållen handläggning Förslag Innehåll: 1. Bakgrund 2. Sammanfattning 3. Nuläge 4. Utgångspunkter för riktlinjerna 5. Förslag till riktlinjer 6. Typsituationer med förslag till hantering 7. Genomförande 8. Ordlista/förklaring Dokumentansvarig: Arbetsgrupp: Adj. fastighetsbildn. mm Torsten Rosenqvist, SHBK Robert Hyll, LBVA (inkl. bilder) Magnus Runesson, BK Sven-Olof Nilsson, SHBK Per-Anders Olsson, MoH Sven-Åke Kronberg, Göran Grimsmo BK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

16 2 1. Bakgrund Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för allmän VA-anläggning berör flera nämnder och förvaltningar. Det finns brister i samordning och samverkan som påverkar samhälls- och kundnyttan. För att skapa samsyn, tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde har dessa riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna avser primärt fall som handlar om nybyggnation/exploatering men bör även kunna tillämpas i situationer där enskilda anläggningar inte längre uppfyller kravnivå enligt t.ex. Miljöbalken. Behovet av riktlinjer har konstaterats i överläggningar mellan presidierna i LBVA, MHN, BN och KSU. Chefsgrupp samhällsbyggnad har gett undertecknad i uppdrag att utarbeta riktlinjer med stöd av arbetsgrupp med representanter från BK, SHBK, LBVA och MoH. Avsikten är att de ska fastställas av KF efter beredning i KSU/KS samt efter yttrande från berörda nämnder. Dialog pågår med Laholms motsvarande nämnder/förvaltningar för att möjliggöra samordning av handläggningsrutiner då LBVA bedriver verksamhet i bägge kommunerna. Det finns en tydlig och samlad politisk vilja att kunna erbjuda bebyggelse utanför tätorterna. Ett fungerande VA är en förutsättning för denna bebyggelse utanför tätort. Detta dokument behandlar förslag till riktlinjer för hantering av VA utanför verksamhetsområdet. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på landsbygden finns allmänna riktlinjer i kommunens översiktsplan (ÖP). En ny ÖP håller på att tas fram och väntas bli antagen till sommaren Riktlinjerna för hantering av VA ska förankras i och samverka med de riktlinjer som finns i kommunens ÖP. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning i befintliga bebyggelsegrupper. Allmänna och enskilda intressen ska i alla lägen vägas samman. Effekten av riktlinjerna får inte bli att bebyggelsen, tvärt emot ÖP:s intentioner, istället sprids ut på landsbygden. 2. Sammanfattning VA utanför verksamhetsområdet föreslås hanterat efter följande strategi: - I första hand studeras möjlighet att utöka verksamhetsområde VA - I andra hand att ansluta till allmän VA-anläggning som avtalskund - I tredje hand anvisas enskild lösning med normal eller hög skyddsnivå enligt beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden(mhn) - Vid flera fastigheter/lägenheter förordas att gemensamhetsanläggning i kombination med samfällighetsförening bildas, såväl vid anslutning som avtalskund som vid enskilda lösningar då fastigheterna påverkar varandra VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

17 3 - Vid fem eller fler fastigheter/lägenheter förordas att även detaljplan övervägs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplan kan enligt PBL 4 kap 2 även bli aktuell för enstaka fastighet vid högt bebyggelsetryck. - Avtal med kunder, enstaka fastighet eller gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, kvalitetssäkras och standardiseras Därutöver föreslås: - En beredningsgrupp för VA-ärenden/förhandsbesked utanför verksamhetsområdet bildas - Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. - All intern och extern kommunikation avseende VA utanför verksamhetsområde, kring avtalsskrivning och bedömning av bygglov/förhandsbesked, ska vara skriftligt dokumenterad i t.ex. mailform - Ett tydliggörande av att all kostnad för VA-försörjning i slutändan bekostas av den enskilde fastighetsägaren/va-abonnenten. - Vid beslutsfattande ska transparens gälla så att alla relevanta konsekvenser för den enskilde och samhället är tydliga. 3. Nuläge Hittillsvarande hantering av förhandsbesked och bygglov medför att tätortsbebyggelse av samlad karaktär allmänt ur samhällsbyggnadsperspektiv, men främst ur VAförsörjningsperspektiv, riskerar uppstå på fel ställen genom summan av ett antal enskilda beslut fattade vid olika tillfällen. Risker avseende miljö, ekonomi, hälsa för den enskilde och samhället kan inte idag överblickas. Dyra lösningar kan krävas i efterhand. (jfr. vägföreningsfrågan). Något som ytterligare kan fördyra är att enskilda anläggningar yngre än 10 år måste lösas in vid införande av allmän anläggning vilket medför betydande merkostnader. Infrastrukturen blir inte heller optimal vid lösningar i efterhand. Den enskilde och samhället är vid beslutsituationer i nuläget inte alltid fullt medvetna om konsekvenser, inkl. kostnader, före ställningstagande 4. Utgångspunkter för riktlinjerna Utgångspunkten för riktlinjerna är att hitta en operativt hanterbar arbetsordning som underlättar samverkan mellan de olika sakområdena och som tillgodoser en ur kundperspektivet rationell och transparent handläggning. Samhällsbyggande medför ansvar, åtagande och rättigheter för den enskilde och för samhället. Samhället har ett långtgående ansvar för miljöpåverkan på omgivningen samt för VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

18 4 den enskildes hälsa och säkerhet. Vidare ska samhällsbyggandet hanteras inom ramen för god ekonomisk hushållning med såväl enskilda som offentliga medel samt god hushållning av miljön enligt MB. En långsiktigt hållbar driftsäker infrastruktur ska upprätthållas. Ett exempel på långtgående ansvar är t.ex. att LBVA har ansvar för vattenkvalité vid tappställe på den enskilda fastigheten även efter det att dricksvattnet har passerat i den privata ledningen efter förbindelsepunkten. Följande sakförhållanden med utgångspunkt i de olika lagrummen konstateras vara av relevans för samordning av de berörda myndighetsområdena: Allmän VA-anläggning inom av kommunfullmäktige (KF) fastställt verksamhetsområde innebär att kommunen är huvudman och ägare av VA-anläggningen och ansvarar för drift och verksamhet samt att tillstånd för verksamheten finns enligt Miljöbalken(MB) och att verksamheten även underkastas tillsyn enligt MB. Finansieringen sker genom VA-avgifter för anslutning och brukande som den enskilde betalar. KF fastställer taxa och ABVA. Oftast sammanfaller verksamhetsområdet för VA med detaljplanelagt (även s.k. byggnadsplanelagt och stadsplanelagt) område eller allmänt sett med tätorter. Den enskilde inom verksamhetsområdet har rätt att nyttja VA-anläggningen och ett ansvar att följa regelverket Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen (ABVA), samt att betala avgifter enligt taxa. I vissa fall kan enskilda utanför verksamhetsområdet ansluta sig till detta område som avtalskund. Avtalskund innebär att fastigheten får tillgång till vatten- och/eller spillvattenförsörjning. Förutom att betala ordinarie VA-avgift för anslutning och brukande får man själv bekosta en enskild VA-anläggning fram till anvisad förbindelsepunkt. Enskild VA-anläggning avser en anläggning där den enskilde fastighetsägaren löser sin VAförsörjning genom egen brunn för dricksvatten och enskilt avlopp. Ibland kan man ha enskild hantering för vatten men inte för avlopp eller tvärtom. Då ingår fastigheten för enstaka VAnyttighet i verksamhetsområdet eller som avtalskund. Finansieringen av den enskilda anläggningen åvilar i sin helhet den enskilde fastighetsägaren. MHN har beslutat om anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun ( , Mhn 42, Dnr ). I dessa finns bland annat anvisningar om i vilka områden inom kommunen det ska ställas krav på att enskilda avloppsanläggningar ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå. Enskild anläggning med hög skyddsnivå Hög skyddsnivå innebär att det krävs en mer långtgående rening än vad som klaras med en traditionell enskild avloppsanläggning. Exempel på platser med hög skyddsnivå är inom vattenskyddsområden, i närheten av havet, sjöar eller vattendrag samt i områden med sammanhållen bebyggelse utan kommunalt VA. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska ha sådan utformning att den inte påverkar omgivningen. Exempel VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

19 5 på lösningar är minireningsverk, anläggningar som separerar svartvatten och infiltrerar övrigt avloppsvatten. Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Normal skyddsnivå avser en traditionell enskild avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet med oftast med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Kretsloppslösningar förordas även här av MHN. Flera fastigheter kan gemensamt ordna sin enskilda VA-försörjning utanför verksamhetsområdet genom en gemensamhetsanläggning för såväl vatten som avloppsförsörjning. Anläggningen bildas och drivs enligt anläggningslagen (AL) och finansieras av de fastigheter som den försörjer. Inom tätbebyggd miljö regleras samspel mellan den enskilde och kommunen/det allmänna främst genom Plan- och Bygglagen (PBL) och Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV). Utanför verksamhetsområdet har utöver PBL även Miljöbalken (MB) och AL stor relevans. Antal berörda fastigheter/lägenheter Antalet berörda fastigheter/lägenheter av ett bygglovs-/anslutningsbeslut befintliga och tillkommande har stor betydelse för handläggningen av ett ärende. De olika lagrummen verkar med olika begrepp som sammanhållen respektive samlad bebyggelse och olika tolkning av hur många fastigheter/ byggnader som avses. Lagtolkningen förändras dessutom kontinuerligt genom tillkommande domslut som påverkar praxis. Vi behöver därför i Halmstad koordinera de olika nämndernas arbetsprocess vid hantering av sina resp. lagrum. Detta bedöms öka transparens och tydlighet och därmed även öka kundnyttan. Sammanhållen bebyggelse enligt PBL Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Definitionen har preciserats genom lagpraxis. Utom tätbebyggt område tillämpar Byggnadsnämnden begreppet som minst tre byggnader på minst två tomter som gränsar till varandra eller endast avskiljs av en väg eller mindre grönområde. Om byggnaderna består av enbart ekonomibyggnader ska dessa inte definieras som sammanhållen bebyggelse. Av tre byggnader ska minst två exempelvis vara bostad, butik, restaurang, sporthall, industri, kyrka, hotell etc. Vid sammanhållen bebyggelse inträder bygglovsplikt huvudsakligen i samma utsträckning som inom detaljplanelagt område. I de flesta fall föregås bygglovshanteringen av förhandsbesked om bygglov. Begreppet sammanhållen bebyggelse förekommer även i de lagparagrafer som behandlar när kommunen ska pröva ett mark-och vattenområdes lämplighet för bebyggelse med detaljplan. Enligt PBL 4 kap 2 kan vid stor efterfrågan detaljplan krävas även för enskild fastighet. Samlad bebyggelse enligt LAV VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

20 6 Mer än ca 10 fastigheter/lägenheter kan uppfattas som samlad bebyggelse i ett större sammanhang enligt LAV. Kommunen kan i dessa fall tänkas få ett ansvar vid miljö- och hälsoproblem. Länsstyrelsen kan enligt 6 LAV, om hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljö så kräver, ålägga LBVA/kommunen att inrätta verksamhetsområde och vidta åtgärder. LBVA ska i sådant fall debitera fastighetsägarna för kostnader enligt taxa. Om kostnaderna överstiger normalkostnaden för motsvarande byggnation i kommunen med mer än 20-50%, beroende på projektets omfattning, kan särtaxa för anslutning till och/eller brukande av va-anläggning beslutas. Särtaxa är en finansieringsform som är tung att administrera. Handläggningstider Handläggningstiderna som styrs av PBL, dvs 10 veckor max för förhandsbesked och bygglov ska fortsatt kunna innehållas. 5. Förslag till riktlinjer 5.1 Förslag till situationsanpassad lösning av VA-försörjningen Anslutning till LBVA:s infrastruktur Den lösning som ger mest optimal lösning ur alla synpunkter (ekonomi, miljö, hållbarhet, säkerhet mm) är anslutning till bef. VA-infrastruktur, dvs LBVA:s ledningsnät. Anslutning är lämplig till LBVA:s ledningsnät under följande förutsättning: - Att det finns tillräcklig lednings- och produktionskapacitet för vattenförsörjning resp. spillvattenhantering och för att upprätthålla krav på kvalité och tryck mm. - Att det går att skapa och upprätthålla en förvaltningsbar va-infrastruktur med utgångspunkt i olika aspekter. Ledningsnätet som tillkommer ska ha en struktur som medger att det kan förvaltas med rimliga kostnader, och vara hanterbart i händelse av driftstörning. Säkerhet avseende vattenkvalité ska kunna upprätthållas för att klara de myndighetskrav som ställs avseende hälsa och säkerhet. Vidare ska varje abonnent ha sin egen anslutning till nätet för att upprätthålla en tydlighet i ansvars- och kommunikationsfrågor mellan LBVA och kund. Inga seriekopplade abonnenter får förekomma. Om villkoren uppfylls för anslutning enligt ovan finns några alternativa möjliga lösningar beroende på de lokala förutsättningarna i fall som redovisas nedan Utökning av verksamhetsområde Om fastigheten ligger lämpligt till i förhållande till fastställt verksamhetsområde-va, är det att föredra att detta område utökas. Detta kan ske genom genom beslut av KF eller av KF delegerad instans Avtalskund enskild fastighet VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

21 7 Om fastigheten ligger på sådant längre avstånd från verksamhetsområde VA eller befintlig infrastruktur att den inte naturligt kan innefattas i verksamhetsområde VA, kan fastighet anslutas som avtalskund. Avtal upprättas med följande utgångspunkter: Att endast avsedd fastighet/lägenhet omfattas av avtalet. Ingen avstyckning eller tillkommande lägenheter medges. Erforderlig överenskommelse om mark-åtkomst (servitut) ska föreligga Kostnader för anslutningen belastar den enskilde. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde ansvara för och bekosta jämte anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s va-anläggning samtidigt som övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten upprätthålls. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av den enskilda anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras den enskilde Avtalskund gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening flera fastigheter Om flera fastigheter ska anslutas som avtalskunder behöver en gemensamhetsanläggning tillskapas som blir den formella avtalskunden till LBVA. Vid tre fastigheter eller fler bör även en samfällighetsförening bildas vilken administrerar och företräder gemensamhetsanläggningen och blir den juridiska huvudmannen och den aktör som LBVA kommunicerar med. Avtal ska tecknas som reglerar: Vilka fastigheter som avtalet avser Om fler fastigheter/lägenheter kan anslutas i en framtid och i så fall hur många samt under vilka förutsättningar. Ett maxtak för möjligt antal fastigheter/lägenheter kan vara lämpligt att redovisa från början. Gemensamhetsanläggning som innefattar berörda fastigheter ska bildas enligt AL. Förrättningsansökan med erforderliga avtal om markupplåtelse mm ska föreligga. Anläggningens regelverk ska VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

22 8 vara godkänt av LBVA, vilket löses i anslutning till samråd inför lantmäteriförrättning. Samspel mellan enskild fastighet och gemensamhets-anläggning/samfällighetsförening ska motsvara ABVA för ordinarie VA-kunder. Samfällighetsförening bildas för gemensamhetsanläggningens drift. Kostnader för anslutningen belastar den enskilde genom gemensamhetsanläggningen. Allt arbete efter förbindelsepunkten ska den enskilde/gemensamhetsanläggningen ansvara för och bekosta. Därtill uttas anslutningsavgift enligt fastställd taxa. Teknisk standard på enskild anläggning ska vara av sådan kvalité och beskaffenhet att det inte har negativ inverkan på LBVA:s vaanläggning samt att övriga säkerhets- och miljökrav hos abonnenten kan upprätthållas. LBVA ska godkänna projekteringsunderlag innan arbetet påbörjas. Kontrollplan för anläggningsarbetet ska vara godkänd av LBVA. LBVA ska medges insyn i anläggningsarbetet och kunna kontrollera detta under arbetets gång. Kontrollplan för kvalitetsäkrad drift av anläggningen ska upprättas och godkännas av LBVA. LBVA:s kostnader för uppföljningsarbete under anläggnings- och driftskede debiteras gemensamhetsanläggningen Enskild VA-anläggning Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. MoH beslutar om miljötillstånd och om skyddsnivå normal resp. hög skyddsnivå. Miljötillstånd för enskild va-anläggning beviljas av MoH Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Erforderliga överenskommelser om markåtkomst (servitut) ska föreligga Förhandsbesked/bygglov medges när positivt remissvar inkommit från MoH Enskild VA-anläggning med normal skyddsnivå Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normal skyddsnivå är tillräcklig. Normal skyddsnivå har oftast inneburit traditionell en lösning med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. MHN förordar mer kretsloppsanpassade lösningar Enskild VA-anläggning med hög skyddsnivå VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

23 9 Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Miljötillstånd förutsätter enskild anläggning med hög skyddsnivå. Exempel på lösningar är t.ex. svartvattenanläggning med sluten tank. BDT-vatten infiltreras. En alternativ lösning kan minireningsverk vara Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera än tre fastigheter/lägenheter berörs ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning och avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderliga markupplåtelser ska föregå bygglov. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Ev. DP utarbetas Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Förhandsbesked/bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar Enskild VA-anläggning tillfälligt miljötillstånd i avvaktan på anslutning till LBVA:s VA-infrastruktur Anslutning sker på sikt efter samhällsutbyggnad eller när va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt enligt ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Innan VA-anslutning kan tillhandahållas behöver en enskild lösning tillskapas, dock med ett tidsbegränsat miljötillstånd varvid följande gäller: Tidsbegränsat tillstånd som uppfyller miljökrav lämnas av MoH Civilrättsligt avtal tecknas mellan fastighetsägare och LBVA där LBVA medger kommande VA-anslutning. Medel för utbyggnad ska finnas i avsatt i LBVA:s budgetplan. Avtalet reglerar: - Tidpunkt för planerad anslutning samt omfattning av denna samt villkor i övrigt. - Att ingen inlösenskyldighet för LBVA av enskild tillfällig anläggning föreligger. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

24 10 - Inteckning i fastighet eller banksäkerhet för avtalsgaranti vid ägarbyten finns (avser avtalsfastighet) Tidsöverlappning mellan miljötillstånd och VA-avtal bör vara ca 1 år för att skapa tidsmässigt rimliga förutsättningar för genomförande. Alternativet är i praktiken främst tillämpbart för enskild fastighet. Det är inte lämpligt/rimligt att bilda gemensamhetsanläggning temporärt. Förhandsbesked/bygglov medges när miljötillstånd har lämnats och avtal om framtida anslutning är klart. 5.2 Fem fastigheter/lägenheter praxis i Halmstad Som en tumregel föreslås att då fem fastigheter/lägenheter eller fler, befintliga och tillkommande tillsammans, berörs vid prövning av bygglov resp. förhandsbesked samt ev. utbyggnad av VA, ska aktivitet inom samhällsbyggnadsprocessen påkallas och inrättande av detaljplan (DP) övervägas. Fastigheterna anses berörd av handläggningen om de är belägna så att de påverkar varandra genom topografi, närhet till bebyggelse, bebyggelsetryck mm. Enligt PBL 4 kap 2 kan detaljplan krävas även för enstaka fastighet i områden med stor efterfrågan. 5.3 Kvalitetsäkrade avtal Standardiserade avtal utarbetas som underlag för kvalificerad beslutsprocess för anslutning till LBVA:s ledningsnät för såväl enskild fastighet som för gemensamhetsanläggning/ samfällighetsförening. Dessa utgör underlag för kvalitetssäkrat upprättande av kundavtal. 5.4 Gemensam beredningsgrupp VA Vid nyetablering av bebyggelse på landsbygd (genom förhandsbesked och bygglov) föreslås som en förstärkning av det gängse remissförfarandet att ärendet bereds i en undergrupp till samordningsgruppen, som överlägger inför BN:s behandling av ärendet. Beredningsgruppen består av handläggare från berörda förvaltningar LBVA, MoH, BK (Bygglovs- och Lantmäterimyndigheterna) och SHBK och rapporterar till samordningsgrupp. Principiella ärenden, t.ex. vid fall då DP bedöms erforderlig/lämplig, tas även upp i samordningsgruppen. Sammankallande föreslås BK vara som redan har ett samordningsansvar vid hantering av förhandsbesked och bygglov. Vi bedömning av förhandsbesked och bygglov ska ÖP ligga till grund för prövningen. 5.5 Planprogram Att i områden inom översiktsplanens stråkstruktur med högt exploateringstryck genomförs en fördjupad studie/utredning som sammanfattas i t.ex. planprogram för att underlätta gemensam bedömning av VA-frågor vid handläggning av bygglov och förhandsbesked. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

25 Dokumentation För att kvalitetsäkra arbetsprocessen och för framtida dokumentation ska besked som lämnas mellan förvaltningar vara skriftliga t.ex. som mail. Även extern kommunikation ska vara dokumenterad minst på detta sätt. Vidare ska konsekvenser i varje ärende redovisas med avseende på kostnader för anslutning och kostnader för brukande. För varje ärende ska en samlad dokumentation finnas hos BN fram till dess att bygglov beviljats. Därefter ska dokumentation finnas på resp. myndighet. Separat myndighetsbeslut ska därutöver finnas dokumenterat i resp. nämnds diarium. 6. Typsituationer med förslag till hantering Utifrån bygglov/ förhandsbesked utanför tätorter 2012 kan ett antal typsituationer identifieras. Det året hanterades ca 50 ärenden av BN och det antas att dessa är representativa för tidigare och kommande år. Följande typsituationer konstaterades: Typfall 1 enstaka fastighet/lägenhet när bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Fastigheten tas in i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Förutsättningen är att det kan ske inom ramen för anslutningsavgift enligt beslutad VA-taxa och i övrigt är lämpligt. Därvid regleras den enskildes resp. det allmännas rättigheter och skyldigheter enligt PBL och LAV samt VA-taxa och ABVA. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

26 12 Typfall 2 enstaka fastighet/lägenhet längre från bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde Om anslutning genom utökning av verksamhetsområde VA inte är möjligt eller lämpligt kan fastigheten anslutas som avtalskund om det finns tekniska lösningar som möljliggör anslutning enligt LBVA:s krav. Avtal tecknas med enskild fastighet som då blir avtalskund. Ev. markavtal för ledning över annan fastighet ska föreligga. Typfall 3 anslutning av flera fastigheter till allmän VA- anläggning Om flera fastigheter än en ska anslutas, dock normalt färre än 5 fastigheter(vid fem eller fler, se nedan Typfall 7) och om utökning av verksamhetsområde inte är möjligt/lämpligt eller i övrigt aktuellt, ska avtal tecknas med formellt korrekt bildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Denna inträder då som avtalskund. Eventuellt markavtal för ledning på annan fastighet ska föreligga. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

27 13 Förhandsbesked kan lämnas efter det att LBVA meddelat att förutsättningar finns för anslutning till verksamhetsområde genom utökning av detta, alternativt att avtal är möjligt att teckna. Bygglov medges först när LBVA meddelat att verksamhetsområde avses utökas alt. att avtal avses tecknas. Typfall 4. Byggnation som föregår kommande samhälls-/va-utbyggnad, tidsbegränsat miljötillstånd. Anslutning kan ske på sikt efter samhällsutbyggnad eller va-infrastruktur har byggts ut. Tidsbegränsat tillstånd för enskild lösning kan medges av MHN under tiden. En förutsättning är att det finns konkreta, budgeterade och tidsatta planer på utbyggnad baserade på beslut i KF. Denna tid bör normalt vara upp till max 3 år. I övrigt som Typfall 1-3, beroende på förutsättningar, ovan när VA-anslutning väl blir möjlig. Typfall 5A. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, normal skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller normala skyddsnivå är tillräcklig. Typfall 5B. Byggnation på landsbygd utan möjlighet till VA-anslutning, hög skyddsnivå Avser utbyggnad av enskild fastighet utanför tätort där det inte finns möjlighet till anslutning till LBVA:s anläggning. Miljöförutsättningarna är av den karaktären att anläggning som uppfyller hög skyddsnivå är nödvändig. Typfall 6. Enskild VA-anläggning, flera fastigheter Om flera fastigheter/lägenheter berörs, dock företrädesvis färre än fem, vid fler än fem se Typfall 7-8 nedan, ska gemensamhetsanläggning eftersträvas. För drift av denna bör även en samfällighetsförening bildas. Ansökan om förrättning med avtal om bildande av gemensamhetsanläggning och erforderlig markupplåtelse ska föregå bygglov och anges som förutsättning vid förhandsbesked. Typfall 7 sammanhållen alt. samlad bebyggelse, fem eller fler fastigheter/lägenheter med möjlighet till VA-anslutning. Vid byggnation nära bef. VA-infrastruktur/verksamhetsområde prövas om anslutning är möjlig eller lämplig till LBVA:s infrastruktur. Detaljplan är normalt en förutsättning för VAförsörjning för samlad bebyggelse. Därför behöver en DP utarbetas varvid ekonomiska, tekniska, geografiska m.fl. förutsättningar utreds under DP-arbetet. - VA hanteras inom verksamhetsområde efter DP och utbyggnad i enlighet med ABVA. Särtaxa tillämpas om kostnaderna väsentligt överstiger beslutad VA-taxa. - Bygglov medges först när eventuell DP vunnit laga kraft. VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

28 14 Typfall 8. Byggnation på ren landsbygd, fem eller fler fastigheter/lägenheter, utan möjlighet till VA-anslutning Fem eller flera fastigheter utanför tätort som inte är möjliga eller lämpliga att ansluta till LBVA:s anläggning kräver enskild VA-lösning. I dessa fall behöver en gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening tillskapas som ansvarar för fastigheternas VA-hantering. Detaljplan bör övervägas. Vid fler än 10 fastigheter/lägenheter riskera samlad bebyggelse uppstå som kan medföra krav på inrättande av verksamhetsområde. Då är en Dp en förutsättning. Om miljöförutsättningarna är av den karaktären att normal skyddsnivå är tillräcklig väljs en lösning som motsvarar dessa krav. Ansökan prövas av den gemensamma VA-beredningsgruppen. Behov av DP bedöms. Om DP bedöms vara erforderlig hanteras detta i vidare samordningsgruppen för aktivering av samhällsbyggnadsprocessen Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas. Eventuella markavtal ska föreligga. Miljötillstånd för enskild VA-anläggning i form av en gemensamhetsanläggning beslutas av MoH med normal eller hög skyddsnivå Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift genom gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen MoH utövar tillsyn och tar ut avgift enligt fastställd taxa Bygglov beviljas när positivt remissvar inkommit från Miljö och Hälsa, förutsättningarna för gemensamhetsanläggning finns enligt remissvar från lantmäteriet och ev DP är klar. 7. Genomförande av förslag till riktlinjer Efter behandling i arbetsgrupp samt förankring på chefsgrupp och samordningsgrupp samt politisk beredning av KSU efter hörande av övriga berörda nämnder föreslås att KF fastställer riktlinjerna. Arbetet med att starta upp beredningsgrupp VA påbörjas samt form för Samlad dokumentation av kommunikation fram t.o.m. bygglovsbeslut Planprogram för områden i stråkstrukturen med högt efterfrågetryck. Ansvar BK Ansvar SHBK Avtalsförslag för de olika typfallen utarbetas Ansvar LBVA (Avtalskund enstaka fastighet och gemensamhetsanläggning, avtal om framtida anslutning, teknisk specifikation till gemensamhetsanläggning.) Kriterier för förvaltningsbar VA-anläggning Ansvar LBVA Taxa för uppföljning av avtalskunder vid anläggning och drift Former för förenklad/snabbare process att besluta om utökning av verksamhetsområde VA vid mindre omfattning Ansvar LBVA Ansvar SHBK VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

29 15 8. Ordlista/förkortningar ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av VA-anläggning AL Anläggningslagen BK Byggnadskontoret BN Byggnadsnämnden DP Detaljplan FÖP Fördjupad Översiktsplan KF Kommunfullmäktige KLM Kommunala Lantmäterimyndigheten LAV Lagen om Allmänna Vattentjänster LBVA Laholmsbuktens VA, nämnden för MB Miljöbalken MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden MoH Miljö- och Hälsoskyddskontoret PBL Plan- och Bygglagen SHBK Samhällsbyggnadskontoret ÖP Översiktsplan VA utanför verksamhetsområde VA riktlinjer version 2,0

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling Sid 1 VA-planeringen i VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

DOM 2013-03-19 Stockholm

DOM 2013-03-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-03-19 Stockholm Mål nr F 6231-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-15 i mål nr F 6625-11, se bilaga A KLAGANDE Storholmens

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr 2011.0948 Remissversion Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

GUIDE #13 Februari 2015

GUIDE #13 Februari 2015 GUIDE #13 Februari 2015 Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp Vid slamtömning av enskilda avlopp har arbetsgivaren alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö och därmed även

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer