ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK"

Transkript

1 TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB

2 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa uppgifter Inledning Ljusdals reningsverk Färila reningsverk Vägvalsutredning Vad ansökan avser Yrkanden och åtaganden Gällande beslut enligt miljöbalken och andra lagar Beskrivning av befintlig och planerad verksamhet Befintlig verksamhet I Ljusdal Befintlig verksamhet i Färila Planerad verksamhet Lokalisering Teknisk beskrivning Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått Samråd De allmänna hänsynsreglerna Förslag till kontroll av verksamheten Miljökonsekvensbeskrivning Aktförvaring Sammanfattning... 14

3 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 3 av Administrativa uppgifter Sökanden Huvudman: Län: Ljusdal Vatten AB Hotellgatan 6D LJUSDAL Gävleborgs län Telefon: Organisationsnummer: Platsnamn: LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK Anläggningsnummer Fastighetsbeteckning: Östernäs 15:1 och även Kläppaängarna 5:1 X- och Y-koordinater: Nord/syd: X , väst/öst: Y , RT 90 HMF-punkt: Kontaktpersoner: B Sven-Arne Persson VA-chef, Ljusdal Vatten AB Inledning 2.1 LJUSDALS RENINGSVERK Avloppsvattnet från Ljusdals tätort samlas upp i ett vidsträckt ledningsnät och pumpas med hjälp av 21 pumpstationer till reningsverket som är beläget i Sjulhamre industriområde. I reningsverket genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i Ljusnan. Vid driftstörningar sker tidvis utsläpp av orenat avloppsvatten från ledningsnät och pumpstationer. Avyttring av slammet sker för närvarande till en anläggning där slammet används för tillverkning av anläggningsjord. Ljusdals avloppsreningsverk är gammalt och nedslitet. Ett välkänt problem är den dåliga lukt som tidvis sprids i omgivningen, men det har också varit förknippat med en dålig arbetsmiljö. Anläggningen har vidare haft problem med att klara de utsläppsvillkor som är förknippade med tillståndet enligt miljöbalken. Under 2013 och 2014 har vid ett flertal tillfällen de riktvärden som finns för utsläpp av syreförbrukande ämnen och fosfor överskridits. 2.2 FÄRILA RENINGSVERK Färila avloppsreningsverk byggdes 1976 och har inte byggts om i någon egentlig utsträckning sedan dess. Verket har processutformning med mekanisk och kemisk rening. Slam avvattnas i centrifug. Avyttring av slammet sker för närvarande till en anläggning där slammet används för tillverkning av anläggningsjord. Anläggningen är gammal och nedsliten, byggnaden är i dåligt skick och uppvärmning sker med olja, ca 13 m 3 per år. Från utförd utredning framgår att kostnaden för upprustning av

4 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 4 av 14 befintligt avloppsreningsverk överstiger kostnaderna för att bygga en ny anläggning. 2.3 VÄGVALSUTREDNING Ljusdal vatten har 2014 låtit utföra en utredning avseende Förslag till framtida vatten- och avloppsförsörjning i Ljusdal och Färila. Utredningen ger en historisk återblick, beskriver utmaningar för verksamhetsutövaren samt innefattar en vägvalsutredning med alternativa tekniklösningar och lokaliseringar för såväl Ljusdals som Färilas avloppsvattenbehandling. I vägvalsutredningen behandlas även vattenförsörjningen för Färila och Ljusdal. Vägvalsutredningen förordar alternativ där en överföringsledning anläggs mellan Färila och Ljusdal. Färila reningsverk rivs, och en ny prefabricerad pumpstation anläggs vid befintligt avloppsreningsverk i Färila. Avloppsreningsverket i Ljusdal byggs om för att säkerställa att den biologiska beredningen klarar de utsläppskrav som finns för anläggningen. Även arbets- och utomhusmiljön kommer att förbättras genom att de luktstörningar som i dag ibland förekommer i omgivningen minimeras. I detta förslag beaktas även vattenförsörjningen som innebär att en samförläggning av vattenledning kommer att utföras mellan Ljusdal och Färila, vilket medför att Färila och Ljusdals vattenförsörjning kommer att agera reservvattentäkter för varandra. Förslaget har visat sig ekonomiskt fördelaktigt och från miljösynpunkt är detta en långsiktigt bra lösning. Figur 1. Översikt 3. Vad ansökan avser Ljusdal Vatten AB (sökanden) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för utökad och fortsatt drift vid befintligt reningsverk i Ljusdal. Ansökan avser även befintliga ledningssystem, förläggning av överföringsledning från Färila avloppsreningsverk till Ljusdals avloppsreningsverk samt utsläpp till Ljusnan.

5 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 5 av 14 Mot bakgrund av planer på att komplettera med externslammottagning samt överleda avloppsvatten från Färila behövs en om- samt tillbyggnation av det befintliga avloppsverket. Avloppsreningsverket är dimensionerat för och har tillstånd för pe, men belastningen är ca personekvivalenter (pe) och den planerade utökningen med Färila och externslam innebär att belastningen ökar till ca pe. 4. Yrkanden och åtaganden Sökanden yrkar om att ansökan ska beviljas och att tillstånd enligt miljöbalken lämnas för att via avloppsledningsnätet med pumpstationer ta emot avloppsvatten vid Ljusdals avloppsreningsverk motsvarande pe med efterföljande behandling och utsläpp av det renade vattnet till recipienten. Recipient för det behandlade avloppsvattnet blir liksom idag Ljusnan. Ansökan omfattar även förläggning av en ca 13 km lång spillvattenledning. Till överföringsledningarna anläggs även tillhörande pumpstationer. Ingen vattenverksamhet kommer att bedrivas då styrd borrning kommer att ske under berörda vattendrag. Sökanden yrkar att anläggningen får ett tillstånd för ett dimensionerande medelflöde (Q dim) av 250 m 3 /h. Sökanden yrkar på att utsläppsvillkor får tillfälligt överskridas under ombyggnadsperioden då reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift. Sökanden åtar sig att så långt som möjligt driva verket under ombyggnadstiden så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Sökanden föreslår i villkor nedan att tidplan och beskrivning av provisorisk drift samt en bedömning av utgående halter som temporärt uppstår under ombyggnadsperioden ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Detta med anledning av att det är först då tillstånd erhållits som ombyggnaden kan projekteras, den provisoriska driften tekniskt planeras och de temporära utsläppen bedömas. Sökanden yrkar vidare med stöd av Miljöbalken 22 kap. 27 att slutligt villkor avseende reduktion av totalfosfor ska fastställas efter en prövotid. Prövotiden bör sättas till 2 år efter att den sökta verksamheten har tagits i drift. Prövotiden önskas för att trimma anläggningen efter nya förutsättningar och inkörning av externslammottagningen. Sökanden ska under prövotiden undersöka hur fosfor och BOD 7 kan reduceras optimalt och senast 6 månader efter prövotidens slut komma in med en redovisning samt yrka på slutligt villkor avseende reduktion av fosfor och BOD 7. Sökanden yrkar på följande utsläppsvillkor: 1. Resthalten totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet får inte överstiga 0.3 mg per liter som riktvärde beräknat som medelvärde för kalenderår. Den totala utsläppsmängden av P- tot får inte överstiga 700 kg per år. 2. Resthalten av organiskt material BOD 7 får inte överskrida 12 mg per liter som riktvärde per kalenderår. Den totala utsläppsmängden av BOD 7 får inte överstiga 30 ton per år.

6 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 6 av 14 Sökanden yrkar på följande provisoriska utsläppsvillkor att gälla under prövotiden eller till dess tillståndsmyndigheten säger annat. 1. Resthalten totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet får inte överstiga 0.5 mg per liter som riktvärde beräknat som medelvärde för kalenderår. Den totala utsläppsmängden av P- tot får inte överstiga 700 kg per år. 2. Resthalten av organiskt material BOD 7 får inte överskrida 15 mg per liter som riktvärde per kalenderår. Den totala utsläppsmängden av BOD 7 får inte överstiga 30 ton per år. Sökanden föreslår följande allmänna villkor: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att avloppsreningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift får utsläppsvillkor tillfälligt överskridas. Åtgärder skall vidtas för att begränsa föroreningsutsläppen. Underrättelse om sådana arbeten ska ske i god tid i förväg till tillsynsmyndigheten. 3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 4. Ledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas. Utförda och planerade åtgärder skall redovisas i den årliga miljörapporten. 5. Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Den ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med Naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk, och på ett sådant sätt som tillsynsmyndigheten kan godkänna. Aktiva åtgärder ska vidtas så att slammet har en så god kvalitet att det kan nyttiggöras. 6. Om luktolägenhet av betydelse uppkommer från avloppsanläggningen ska åtgärder vidtas så att störningar minimeras. 7. Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än följande: 50 db(a) dagtid (kl.07-18). 40 db(a) samtliga dygn nattetid dagtid (kl.22-07). 45 db(a) kvällstid (kl.18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl ). Den momentana ljudnivån får nattetid inte överstiga 55 db(a). 8. För verksamheten ska finnas ett aktuellt och uppdaterat kontrollprogram. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta anläggningen tagits i drift.

7 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 7 av Gällande beslut enligt miljöbalken och andra lagar Befintlig verksamhet drivs enligt Länsstyrelsens beslut , Beslutet i sin helhet redovisas i bilaga. 6. Beskrivning av befintlig och planerad verksamhet 6.1 BEFINTLIG VERKSAMHET I LJUSDAL Ljusdals avloppsreningsverk togs i drift 1967 och dimensionerades för pe. Anläggningen bestod då av snäckpumpar, rensgaller, sandfång och biologiskt reningssteg med aktivslam kompletterades anläggningen med det kemiska reningssteget ersattes aktivslamprocessen med biorotorer som placerades i luftningsbassängerna och inloppsdelen byggdes om till dränkbara avloppspumpar och grovrening med spaltsilar togs biorotorerna bort och en MBBR process infördes i befintliga volymer med plastbärare av typ K installerades nuvarande grovrening med rensgaller, renstvättpress och kombinerat sandfång. Nuvarande anslutning är ca pe Anläggningen är klassad som en B-anläggning med ett tillståndsbeslut daterat Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som kvartalsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,3 mg/l och BOD 7 halten 12 mg/l. Som gränsvärden och årsvärden skall mängden inklusive bräddad mängd inte vara högre än för tot-p 600 kg och BOD 7 23 ton. Avloppsvattnet från reningsverket leds i en ledning och släpps ut i Ljusnan. Ledningsnätet har en total längd på 125 km och det finns 21 avloppspumpstationer. Ca 60 % av nätet är kombinerat ledningssystem med dagvatten och takavlopp påkopplat vilket leder till mycket ovidkommande vatten vid snösmältning och perioder med mycket nederbörd. 6.2 BEFINTLIG VERKSAMHET I FÄRILA Färila avloppsreningsverk byggdes 1976 och har inte renoverats någon gång sedan verket byggdes. Avloppsreningsverket dimensionerades för pe. Anläggningen består av centrifugalpumpar, renssiltrumma, försedimentering och kemiskt reningssteg. Nuvarande anslutning är ca 1600 pe. Anläggningen är klassad som en C-anläggning f o m Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som årsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,4 mg/l och BOD 7 halten 50 mg/l. Utgående behandlat avloppsvatten leds till recipienten Ljusnan. Ledningsnätet har en total längd på ca 32 km och det finns 9 avloppspumpstationer. Stora delar av ledningsnätet är kombinerat ledningssystem med dagvatten och takavlopp påkopplat vilket leder till mycket ovidkommande vatten vid snösmältning och perioder med mycket nederbörd.

8 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 8 av PLANERAD VERKSAMHET Syftet med ombyggnaden är att säkerställa att reningsverket klarar de krav som ställs då dagens reningsverk har svårt att klara kraven. Det behöver även göras en allmän upprustning av anläggningen som är gammal och sliten. I samband med upprustningen utförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i avloppsreningsverket samt delar som inrymmer personal och kontorsutrymmen. Huvudalternativet innebär att den planerade verksamheten vid reningsverket dimensioneras för en belastning på pe med Qdim på 250 m 3 /h. Nuvarande reningsprocess kompletteras med en försedimentering som avskiljer fasta pratiklar och som minskar belastningen till det biologiska steget. Med förfällning med kemikalier ökar avskiljningen av fasta partiklar ytterligare. Det biologiska reningssteget utökas med ytterligare en bassäng och blåsningen effektiviseras. Personaldelen som byggdes på 60-talet ersätts med ett driftskontor i ett utrymme i reningsverket som anpassas till högsta standard vad avser arbetsmiljö. All el, styr och automation från personaldelen flyttas in till driftskontoret. Idag produceras det totalt ca 1600 ton med en TS-halt med ca 24 % från de båda anläggningarna i Färila och Ljusdal tillsammans, vilket ger 384 ton TS. Detta motsvarar en total slammängd på ca m 3 med TS-halt 2 % per år vilket ger ca 370 m 3 /v. Med den mekaniska förtjockaren så ökar TS halten till ca 4 % vilket gör att slammängden som skall slutavvattnas minskar med hälften till ca 185 m 3 /vecka. För att kunna omhänderta spillvatten från Färila kommer överföringsledningar att anläggas mellan Färila och Ljusdal. Samförläggning av dricksvattenledning längs sträckan kommer att ske. Överföringsledningarna kommer att binda samman Färila ledningsnät med Ljusdals. Den totala ledningssträckan från Färilas avloppsreningsverk till Ljusdals reningsverk är ca 13 km. Tre befintliga pumpstationer kommer att uppgraderas för att klara det ökade flödet och två nya pumpstationer kommer att byggas. De nya pumpstationerna kommer att utgöras av prefabricerade anläggningar som dels placeras vid Färila avloppsreningsverk, dels vid Skarpå. Mer ingående beskrivning av den planerade verksamheten finns nedan i avsnitt 8 samt i bilaga; teknisk beskrivning. 7. Lokalisering Reningsverket ligger i Sjulhamre industriområde, på fastigheterna Östernäs 15:1 och även Kläppaängarna 5:1, ca 1 km sydöst om Ljusdals tätort. Marken ägs av kommunen och används för industriändamål. Närmaste industri är belägen ca 100 m nordväst om reningsverket och avståndet till närmaste bostadsområde är ca m i nordvästlig riktning. Tillfartsvägen till anläggningen berör inte bostadsområdet. Ca 100 m norr om reningsverket går norra stambanan. Strandområdet vid utsläppspunkten används för fritidsbebyggelse.

9 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 9 av 14 Ljusdals avloppsreningsverk Utsläppspunkt Figur 2. Lokalisering 8. Teknisk beskrivning I verket renas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Inkommande avloppsvatten passerar en pumpsump där tre nivåstyrda och frekvensstyrda pumpar fördelar vattnet till en rensgaller med vidbyggt sandfång. Det mekaniskt renade vattnet behandlas därefter i fyra Kaldnesreaktorer som utgörs av bassänger som är fyllda med bärare. Genom bärarna förstoras den aktiva ytan mycket kraftigt. I dessa reaktorer renas vattnet biologiskt genom att mikroorganismer bryter ner organiska föroreningar i avloppsvattnet. Denna process är mycket syrekrävande och för att undvika syrebrist tillförs syre kontinuerligt igenom att tryckluft blåses in i botten på bassängerna. Från Kaldnesreaktorerna leds vattnet till två parallella mellansedimenteringsbassänger där bioslammet sjunker till botten. Det renade vattnet dekanteras av vid ytan med hjälp av avdragsrännor. Det avsatta slammet skrapas till en ficka i bassängernas ena ände och pumpas till slamlager. Från avdragsrännorna leds det biologiskt renade vattnet, via en ränna där fällningskemikalie, PAX 350XL, tillsätts för kemisk rening av avloppsvattnet. I efterföljande fyra flockningsbassänger reagerar fosforn i avloppsvattnet med fällningskemikalien. Därefter leds vattnet till två parallella eftersedimenteringsbassänger där de bildade flockarna sjunker till botten. Det kemiskt renade vattnet dekanteras vid ytan genom avdragsrännor. Det avsatta slammet skrapas till en ficka i bassängernas ena ände. Slammet pumpas till slamlager där det blandas med slammet från biosteget. Från slamlagret pumpas slammet via en mekanisk förtjockare till slamsilon. Härifrån pumpas slammet till en centrifug. För att underlätta avvattning av slammet tillsätts polymer innan förtjockare och centrifugering.

10 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 10 av 14 Renovering av reningsverket i Ljusdal innebär en allmän upprustning av såväl byggnad, ventilation, process, el och personalutrymmen. Stor del av maskinutrustningen byts ut. En allmän upprustning sker med invändig rengöring och målning av golv och betong socklar, rengöring av väggar samt tak. Smide rengörs från rost och målas. Utvändiga byggnadsarbeten består av att montera nya fönster, nya portar, översyn av fasader samt eventuella åtgärder på taket (tätskiktet). Personaldelen som byggdes på 60-talet åtgärdas eller ersätts. Driftskontor kan upprättas i ett utrymme i reningsverket som anpassas till högsta standard vad avser arbetsmiljö. All el, styr och automation från personaldelen flyttas in till driftskontoret Anläggning för mottagning av externt brunnsslam kommer att anläggas. Nytt rensgaller med 3 mm spaltvidd som placeras i mottagningsbehållare med sandskruv. Renset lastas av till en renstvättpress. Slamfasen leds till slamblandningsbassängen (slamsilo 1) och blandas med övrigt slam före mekanisk förtjockning. Ny försedimentering anläggs där avdragsrännorna i bassängen höjs för att höja vattennivån med ca 0,5 m. Nya kedjeslamskrapor av plast med automatikskåp installeras. Nya pumpar, backventiler, avstängningsventiler samt flödesmätare installeras. I respektive bassäng installeras ett heltäckande bottenluftarsystem och två utloppssilar inklusive silburar. I varje bassäng fylls 28 m 3 bärare av typ K 5 vilket är 50 % fyllnadsgrad. Flera anläggningsdelar kommer att anslutas till frånluften som leds över kompostfiltret. 9. Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått Den ombyggnad som planeras innebär avsevärda förändringar i processerna vid avloppsreningsverket och detta tillsammans med den ökade belastningen på anläggningen till följd dels av överledningen av spillvattnet från Färila, dels mottagningen av brunnsslam från enskilda anläggningar. Mottagningen för slam från enskilda anläggningar som planeras medför att användning av avvattningsanläggningarna i Bränta och Korskrogen upphör. Båda anläggningarna är tillståndsprövade enligt miljöbalken, med förbehållet att omprövning av tillståndet måste göras vart fjärde år. Nyligen har tillstånden omrövats hos Miljöprövningsdelegationen i Falun och tillstånd har meddelats. Vidare innebär överledningsscenariot en miljömässig fördel, då avloppsvattenreningen i Ljusdals avloppsreningsverk blir mer avancerad än i Färila med bättre reningsresultat som följd. Arbeten med att separera dagvatten från spillvatten pågår ständigt, liksom arbeten med att minska in- och utläckage grund- respektive spillvatten på avloppsnätet. Kemikalietanken i avloppsreningsverket i Ljusdal kommer att vallas. Det kommer att säkerställas att frånluften från alla anläggningsdelar är ansluten till kompostfiltret.

11 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 11 av 14 För att ta miljöhänsyn till ytvattendrag som kommer att korsas i samband med anläggandet av överföringsledningar från Färila till Ljusdal kommer schaktfri förläggning genom styrd borrning att ske under såväl Ljusnan som Skarpån. 10. Samråd Här kommer dokumentation från samrådet att läggas in när detta är genomfört. 11. De allmänna hänsynsreglerna Enligt miljöbalken skall den som vill göra något som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa följa de allmänna hänsynsreglerna om inte åtgärden är av försumbar betydelse. Ljusdal Vatten har beaktat de allmänna hänsynsreglerna enligt följande: Kunskapskrav Genom regelbunden utbildning (maskinistutbildning, processutbildning etc.) och utbildning i provtagning och flödesmätning uppfylls denna regel. Även utbildning/information om åtgärder vid nödläge ingår. Kompletterande utbildning genomförs vid behov. Försiktighetsprincipen och bästa teknik. Försiktighet vidtas t.ex. val av modern processutrustning, vid kemikaliehantering, genom invallning av kemikalietank och högnivålarm dessutom används skyddsutrustning. Larm påtalar om nödutlopp och bräddning av avloppsvatten förekommer så att åtgärder snabbt kan sättas in. Bästa möjliga teknik till rimlig kostnad anses användas när verket har byggts enligt föreslagen framtida utformning. Målet för verksamheten är att rena avloppsvatten i så hög grad det är möjligt med tillgänglig teknik inom rimliga kostnader. Produktvalsprincipen Fällningskemikalier och andra kemikalier väljs med hänsyn till miljön. De kemikalier som används är godkända för ändamålet. Hushållningsprincipen Utrustning som installeras planeras att vara så energisnål som möjligt. Luftbehandlingsanläggningen utformas med nytt tilluftsaggregat, kanaler, luftdon och frånluftssystem med punktutsug och värmeåtervinning. Hushållning av kemikalier görs genom optimerad dosering. Befintlig utrustning och bassänger används i så stor utsträckning som möjligt. Lokaliseringsprincipen Nuvarande lokalisering valdes för ca 40 år sedan och det är komplicerat och kostsamt att flytta ett avloppsreningsverk. Därför får nuvarande lokalisering anses som den bästa. Alternativ teknik Ljusdal vatten bedömer att huvudalternativet är att föredra jämfört med andra alternativ.

12 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 12 av 14 Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Målsättningen är att alltid se till att utrustning som är planerad att installeras är så energisnål som möjligt. Hushållning av kemikalier görs genom optimerad dosering. En väl fungerande förtjockning av slam minskar mängden slam vilket i sin tur minskar transporterna. Skälighetsregeln Kommunens val av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått har gjorts mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 miljöbalken. Skadeansvar Verksamhetsutövaren har ansvaret att avhjälpa ev. skador som uppkommer av verksamheten. Stoppregeln En verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. 12. Förslag till kontroll av verksamheten Kontroll av nuvarande verksamhet genomförs enligt kontrollprogram. Ett nytt kontrollprogram anpassas till förordningen om Verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901 efter att beslut har erhållits. 13. Miljökonsekvensbeskrivning Den miljöpåverkan som den sökta verksamheten bidrar till kan sammanfattas enligt följande: Utsläpp av renat avloppsvatten (samt eventuell nödbräddning av orenat avloppsvatten) till recipienten Ljusnan. Utsläppen består främst av näringsämnen (kväve och fosfor) samt syreförbrukande material (organiskt material, BOD 7 samt ammonium, NH 4 ). Annan miljöpåverkan förekommer i olika omfattning, främst transporter, energiförbrukning och förbrukning av fällningskemikalier. Utsläpp till luft (främst lukt) och buller är miljöpåverkande faktorer som kan uppstå i mindre omfattning. Vid förläggning av överföringsledningarna bedöms att stor påverkan sker på mark och vegetation. Påverkan är dock störst vid själva förläggandet av ledningarna. Delar av sträckan kommer att utföras med schaktfri styrd borrning, t.ex. under Ljusnan. Borrning under vattendragen betraktas inte som vattenverksamhet varför anmälan för detta inte behövs. Miljöpåverkan av verksamheten framgår i sin helhet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisas i bilaga.

13 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 13 av Aktförvaring Ansökningshandlingarna föreslås vara tillgängliga under utställningstiden vid Ljusdals kommun.

14 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 14 av Sammanfattning Syftet med ombyggnaden är att säkerställa att reningsverket klarar de krav som finns i dagens villkor. Reningsverket ligger i dagsläget på gränsen till att klara de krav som är givna i tillståndet. Förutom att säkerställa att villkoren följs så behövs en allmän upprustning av Ljusdals avloppsreningsverk som är gammalt och slitet. I samband med upprustningen utförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i avloppsreningsverket samt delar som inrymmer personal och kontorsutrymmen. Huvudalternativet innebär att den planerade verksamheten vid reningsverket dimensioneras för en belastning på pe med Qdim på 250 m 3 /h. Nuvarande reningsprocess kompletteras med en försedimentering som avskiljer fasta ämnen och som minskar belastningen till det biologiska steget. Med förfällning med kemikalier ökar avskiljningen av fasta partiklar ytterligare. Det biologiska reningssteget utökas med en bassäng samt att blåsningen effektiviseras. Ljusdals avloppsreningsverk utformades med mekanisk och biologisk rening när det byggdes på talet. Rent historiskt så var de första avloppsreningsverken byggda med mekanisk rening bestående av rensgaller och försedimentering. Efter detta så tillkom det biologiska reningssteg när vi såg att det släpptes ut för mycket syreförbrukande ämnen till våra recipienter. Den stora utbyggnaden av avloppsvattenreningen i Sverige skedde på 70-talet då även de kemiska reningsstegen tillkom. Reningskraven var att man skulle klara en reduktion på 90 % med avseende på BOD 7 och fosfor samt utsläppshalter på 15 mg/l respektive 0,5 mg/l för BOD 7 och totalfosfor sett som årsmedelvärden. Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som kvartalsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,3 mg/l och BOD 7 halten 12 mg/l har varit svåra att klara. Utsläppsmängderna inklusive bräddad mängd för tot-p är satt till 600 kg och för BOD 7, 23 ton, som gränsvärden och årsvärden har klarats med god marginal. Ljusdal 2015-

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Norragatan 17 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 Fax. (018) 528601 BESLUT Ärendenummer MPN-03-7 Beslutsdatum 26.09.2007 Postningsdag 01.10.2007 Sökanden Ärende Beslut Kökar Kommun

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

HENRIKSDALS R ENINGSVERK

HENRIKSDALS R ENINGSVERK HENRIKSDALS R ENINGSVERK Kvarnholmsvägen Stockholm Vatten AB är ett miljö- och teknikföretag. Verksamheten karakteriseras av helhetssyn och kretsloppstänkande. Bolaget medverkar till att skapa förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-38

Ärendenummer MPN-04-38 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-38 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d.

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. Sida 1(11) Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. 1 Bakgrund Redan under 1930-1940-talen identifierades orenat spillvatten som en sanitär olägenhet och de första reningsverken

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Reningsverk Kungshamn

Reningsverk Kungshamn Reningsverk Kungshamn Teknisk beskrivning December 2014 Teknisk Beskrivning Reningsverk 2014-12-22 1 Beställare Konsult Författare Granskad av Rena Hav Sverige AB Solus AB Joel Oresten Bengt Gunnarsson,

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N M I L J Ö R A P P O R T 2 0 1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel... 1 Uppgifter om huvudman... 1 Textdel... 2 1. Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetsområde...

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning

ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016 Åtgärdens benämning: Förbättring av vattenkvaliteten i Stettin Myndighet som ansvarar för genomförandet Namn: Adress: Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår

Läs mer

Date 2015-05-06. Project ID 586076

Date 2015-05-06. Project ID 586076 Author Therese Wernstedt Phone 010 505 00 00 Mobile +46705081551 therese.wernstedt@afconsult.com Date 2015-05-06 Project ID 586076 NSVA AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer