ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK"

Transkript

1 TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB

2 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa uppgifter Inledning Ljusdals reningsverk Färila reningsverk Vägvalsutredning Vad ansökan avser Yrkanden och åtaganden Gällande beslut enligt miljöbalken och andra lagar Beskrivning av befintlig och planerad verksamhet Befintlig verksamhet I Ljusdal Befintlig verksamhet i Färila Planerad verksamhet Lokalisering Teknisk beskrivning Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått Samråd De allmänna hänsynsreglerna Förslag till kontroll av verksamheten Miljökonsekvensbeskrivning Aktförvaring Sammanfattning... 14

3 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 3 av Administrativa uppgifter Sökanden Huvudman: Län: Ljusdal Vatten AB Hotellgatan 6D LJUSDAL Gävleborgs län Telefon: Organisationsnummer: Platsnamn: LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK Anläggningsnummer Fastighetsbeteckning: Östernäs 15:1 och även Kläppaängarna 5:1 X- och Y-koordinater: Nord/syd: X , väst/öst: Y , RT 90 HMF-punkt: Kontaktpersoner: B Sven-Arne Persson VA-chef, Ljusdal Vatten AB Inledning 2.1 LJUSDALS RENINGSVERK Avloppsvattnet från Ljusdals tätort samlas upp i ett vidsträckt ledningsnät och pumpas med hjälp av 21 pumpstationer till reningsverket som är beläget i Sjulhamre industriområde. I reningsverket genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i Ljusnan. Vid driftstörningar sker tidvis utsläpp av orenat avloppsvatten från ledningsnät och pumpstationer. Avyttring av slammet sker för närvarande till en anläggning där slammet används för tillverkning av anläggningsjord. Ljusdals avloppsreningsverk är gammalt och nedslitet. Ett välkänt problem är den dåliga lukt som tidvis sprids i omgivningen, men det har också varit förknippat med en dålig arbetsmiljö. Anläggningen har vidare haft problem med att klara de utsläppsvillkor som är förknippade med tillståndet enligt miljöbalken. Under 2013 och 2014 har vid ett flertal tillfällen de riktvärden som finns för utsläpp av syreförbrukande ämnen och fosfor överskridits. 2.2 FÄRILA RENINGSVERK Färila avloppsreningsverk byggdes 1976 och har inte byggts om i någon egentlig utsträckning sedan dess. Verket har processutformning med mekanisk och kemisk rening. Slam avvattnas i centrifug. Avyttring av slammet sker för närvarande till en anläggning där slammet används för tillverkning av anläggningsjord. Anläggningen är gammal och nedsliten, byggnaden är i dåligt skick och uppvärmning sker med olja, ca 13 m 3 per år. Från utförd utredning framgår att kostnaden för upprustning av

4 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 4 av 14 befintligt avloppsreningsverk överstiger kostnaderna för att bygga en ny anläggning. 2.3 VÄGVALSUTREDNING Ljusdal vatten har 2014 låtit utföra en utredning avseende Förslag till framtida vatten- och avloppsförsörjning i Ljusdal och Färila. Utredningen ger en historisk återblick, beskriver utmaningar för verksamhetsutövaren samt innefattar en vägvalsutredning med alternativa tekniklösningar och lokaliseringar för såväl Ljusdals som Färilas avloppsvattenbehandling. I vägvalsutredningen behandlas även vattenförsörjningen för Färila och Ljusdal. Vägvalsutredningen förordar alternativ där en överföringsledning anläggs mellan Färila och Ljusdal. Färila reningsverk rivs, och en ny prefabricerad pumpstation anläggs vid befintligt avloppsreningsverk i Färila. Avloppsreningsverket i Ljusdal byggs om för att säkerställa att den biologiska beredningen klarar de utsläppskrav som finns för anläggningen. Även arbets- och utomhusmiljön kommer att förbättras genom att de luktstörningar som i dag ibland förekommer i omgivningen minimeras. I detta förslag beaktas även vattenförsörjningen som innebär att en samförläggning av vattenledning kommer att utföras mellan Ljusdal och Färila, vilket medför att Färila och Ljusdals vattenförsörjning kommer att agera reservvattentäkter för varandra. Förslaget har visat sig ekonomiskt fördelaktigt och från miljösynpunkt är detta en långsiktigt bra lösning. Figur 1. Översikt 3. Vad ansökan avser Ljusdal Vatten AB (sökanden) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för utökad och fortsatt drift vid befintligt reningsverk i Ljusdal. Ansökan avser även befintliga ledningssystem, förläggning av överföringsledning från Färila avloppsreningsverk till Ljusdals avloppsreningsverk samt utsläpp till Ljusnan.

5 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 5 av 14 Mot bakgrund av planer på att komplettera med externslammottagning samt överleda avloppsvatten från Färila behövs en om- samt tillbyggnation av det befintliga avloppsverket. Avloppsreningsverket är dimensionerat för och har tillstånd för pe, men belastningen är ca personekvivalenter (pe) och den planerade utökningen med Färila och externslam innebär att belastningen ökar till ca pe. 4. Yrkanden och åtaganden Sökanden yrkar om att ansökan ska beviljas och att tillstånd enligt miljöbalken lämnas för att via avloppsledningsnätet med pumpstationer ta emot avloppsvatten vid Ljusdals avloppsreningsverk motsvarande pe med efterföljande behandling och utsläpp av det renade vattnet till recipienten. Recipient för det behandlade avloppsvattnet blir liksom idag Ljusnan. Ansökan omfattar även förläggning av en ca 13 km lång spillvattenledning. Till överföringsledningarna anläggs även tillhörande pumpstationer. Ingen vattenverksamhet kommer att bedrivas då styrd borrning kommer att ske under berörda vattendrag. Sökanden yrkar att anläggningen får ett tillstånd för ett dimensionerande medelflöde (Q dim) av 250 m 3 /h. Sökanden yrkar på att utsläppsvillkor får tillfälligt överskridas under ombyggnadsperioden då reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift. Sökanden åtar sig att så långt som möjligt driva verket under ombyggnadstiden så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Sökanden föreslår i villkor nedan att tidplan och beskrivning av provisorisk drift samt en bedömning av utgående halter som temporärt uppstår under ombyggnadsperioden ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Detta med anledning av att det är först då tillstånd erhållits som ombyggnaden kan projekteras, den provisoriska driften tekniskt planeras och de temporära utsläppen bedömas. Sökanden yrkar vidare med stöd av Miljöbalken 22 kap. 27 att slutligt villkor avseende reduktion av totalfosfor ska fastställas efter en prövotid. Prövotiden bör sättas till 2 år efter att den sökta verksamheten har tagits i drift. Prövotiden önskas för att trimma anläggningen efter nya förutsättningar och inkörning av externslammottagningen. Sökanden ska under prövotiden undersöka hur fosfor och BOD 7 kan reduceras optimalt och senast 6 månader efter prövotidens slut komma in med en redovisning samt yrka på slutligt villkor avseende reduktion av fosfor och BOD 7. Sökanden yrkar på följande utsläppsvillkor: 1. Resthalten totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet får inte överstiga 0.3 mg per liter som riktvärde beräknat som medelvärde för kalenderår. Den totala utsläppsmängden av P- tot får inte överstiga 700 kg per år. 2. Resthalten av organiskt material BOD 7 får inte överskrida 12 mg per liter som riktvärde per kalenderår. Den totala utsläppsmängden av BOD 7 får inte överstiga 30 ton per år.

6 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 6 av 14 Sökanden yrkar på följande provisoriska utsläppsvillkor att gälla under prövotiden eller till dess tillståndsmyndigheten säger annat. 1. Resthalten totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet får inte överstiga 0.5 mg per liter som riktvärde beräknat som medelvärde för kalenderår. Den totala utsläppsmängden av P- tot får inte överstiga 700 kg per år. 2. Resthalten av organiskt material BOD 7 får inte överskrida 15 mg per liter som riktvärde per kalenderår. Den totala utsläppsmängden av BOD 7 får inte överstiga 30 ton per år. Sökanden föreslår följande allmänna villkor: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att avloppsreningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift får utsläppsvillkor tillfälligt överskridas. Åtgärder skall vidtas för att begränsa föroreningsutsläppen. Underrättelse om sådana arbeten ska ske i god tid i förväg till tillsynsmyndigheten. 3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 4. Ledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas. Utförda och planerade åtgärder skall redovisas i den årliga miljörapporten. 5. Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Den ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med Naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk, och på ett sådant sätt som tillsynsmyndigheten kan godkänna. Aktiva åtgärder ska vidtas så att slammet har en så god kvalitet att det kan nyttiggöras. 6. Om luktolägenhet av betydelse uppkommer från avloppsanläggningen ska åtgärder vidtas så att störningar minimeras. 7. Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än följande: 50 db(a) dagtid (kl.07-18). 40 db(a) samtliga dygn nattetid dagtid (kl.22-07). 45 db(a) kvällstid (kl.18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl ). Den momentana ljudnivån får nattetid inte överstiga 55 db(a). 8. För verksamheten ska finnas ett aktuellt och uppdaterat kontrollprogram. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta anläggningen tagits i drift.

7 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 7 av Gällande beslut enligt miljöbalken och andra lagar Befintlig verksamhet drivs enligt Länsstyrelsens beslut , Beslutet i sin helhet redovisas i bilaga. 6. Beskrivning av befintlig och planerad verksamhet 6.1 BEFINTLIG VERKSAMHET I LJUSDAL Ljusdals avloppsreningsverk togs i drift 1967 och dimensionerades för pe. Anläggningen bestod då av snäckpumpar, rensgaller, sandfång och biologiskt reningssteg med aktivslam kompletterades anläggningen med det kemiska reningssteget ersattes aktivslamprocessen med biorotorer som placerades i luftningsbassängerna och inloppsdelen byggdes om till dränkbara avloppspumpar och grovrening med spaltsilar togs biorotorerna bort och en MBBR process infördes i befintliga volymer med plastbärare av typ K installerades nuvarande grovrening med rensgaller, renstvättpress och kombinerat sandfång. Nuvarande anslutning är ca pe Anläggningen är klassad som en B-anläggning med ett tillståndsbeslut daterat Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som kvartalsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,3 mg/l och BOD 7 halten 12 mg/l. Som gränsvärden och årsvärden skall mängden inklusive bräddad mängd inte vara högre än för tot-p 600 kg och BOD 7 23 ton. Avloppsvattnet från reningsverket leds i en ledning och släpps ut i Ljusnan. Ledningsnätet har en total längd på 125 km och det finns 21 avloppspumpstationer. Ca 60 % av nätet är kombinerat ledningssystem med dagvatten och takavlopp påkopplat vilket leder till mycket ovidkommande vatten vid snösmältning och perioder med mycket nederbörd. 6.2 BEFINTLIG VERKSAMHET I FÄRILA Färila avloppsreningsverk byggdes 1976 och har inte renoverats någon gång sedan verket byggdes. Avloppsreningsverket dimensionerades för pe. Anläggningen består av centrifugalpumpar, renssiltrumma, försedimentering och kemiskt reningssteg. Nuvarande anslutning är ca 1600 pe. Anläggningen är klassad som en C-anläggning f o m Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som årsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,4 mg/l och BOD 7 halten 50 mg/l. Utgående behandlat avloppsvatten leds till recipienten Ljusnan. Ledningsnätet har en total längd på ca 32 km och det finns 9 avloppspumpstationer. Stora delar av ledningsnätet är kombinerat ledningssystem med dagvatten och takavlopp påkopplat vilket leder till mycket ovidkommande vatten vid snösmältning och perioder med mycket nederbörd.

8 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 8 av PLANERAD VERKSAMHET Syftet med ombyggnaden är att säkerställa att reningsverket klarar de krav som ställs då dagens reningsverk har svårt att klara kraven. Det behöver även göras en allmän upprustning av anläggningen som är gammal och sliten. I samband med upprustningen utförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i avloppsreningsverket samt delar som inrymmer personal och kontorsutrymmen. Huvudalternativet innebär att den planerade verksamheten vid reningsverket dimensioneras för en belastning på pe med Qdim på 250 m 3 /h. Nuvarande reningsprocess kompletteras med en försedimentering som avskiljer fasta pratiklar och som minskar belastningen till det biologiska steget. Med förfällning med kemikalier ökar avskiljningen av fasta partiklar ytterligare. Det biologiska reningssteget utökas med ytterligare en bassäng och blåsningen effektiviseras. Personaldelen som byggdes på 60-talet ersätts med ett driftskontor i ett utrymme i reningsverket som anpassas till högsta standard vad avser arbetsmiljö. All el, styr och automation från personaldelen flyttas in till driftskontoret. Idag produceras det totalt ca 1600 ton med en TS-halt med ca 24 % från de båda anläggningarna i Färila och Ljusdal tillsammans, vilket ger 384 ton TS. Detta motsvarar en total slammängd på ca m 3 med TS-halt 2 % per år vilket ger ca 370 m 3 /v. Med den mekaniska förtjockaren så ökar TS halten till ca 4 % vilket gör att slammängden som skall slutavvattnas minskar med hälften till ca 185 m 3 /vecka. För att kunna omhänderta spillvatten från Färila kommer överföringsledningar att anläggas mellan Färila och Ljusdal. Samförläggning av dricksvattenledning längs sträckan kommer att ske. Överföringsledningarna kommer att binda samman Färila ledningsnät med Ljusdals. Den totala ledningssträckan från Färilas avloppsreningsverk till Ljusdals reningsverk är ca 13 km. Tre befintliga pumpstationer kommer att uppgraderas för att klara det ökade flödet och två nya pumpstationer kommer att byggas. De nya pumpstationerna kommer att utgöras av prefabricerade anläggningar som dels placeras vid Färila avloppsreningsverk, dels vid Skarpå. Mer ingående beskrivning av den planerade verksamheten finns nedan i avsnitt 8 samt i bilaga; teknisk beskrivning. 7. Lokalisering Reningsverket ligger i Sjulhamre industriområde, på fastigheterna Östernäs 15:1 och även Kläppaängarna 5:1, ca 1 km sydöst om Ljusdals tätort. Marken ägs av kommunen och används för industriändamål. Närmaste industri är belägen ca 100 m nordväst om reningsverket och avståndet till närmaste bostadsområde är ca m i nordvästlig riktning. Tillfartsvägen till anläggningen berör inte bostadsområdet. Ca 100 m norr om reningsverket går norra stambanan. Strandområdet vid utsläppspunkten används för fritidsbebyggelse.

9 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 9 av 14 Ljusdals avloppsreningsverk Utsläppspunkt Figur 2. Lokalisering 8. Teknisk beskrivning I verket renas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Inkommande avloppsvatten passerar en pumpsump där tre nivåstyrda och frekvensstyrda pumpar fördelar vattnet till en rensgaller med vidbyggt sandfång. Det mekaniskt renade vattnet behandlas därefter i fyra Kaldnesreaktorer som utgörs av bassänger som är fyllda med bärare. Genom bärarna förstoras den aktiva ytan mycket kraftigt. I dessa reaktorer renas vattnet biologiskt genom att mikroorganismer bryter ner organiska föroreningar i avloppsvattnet. Denna process är mycket syrekrävande och för att undvika syrebrist tillförs syre kontinuerligt igenom att tryckluft blåses in i botten på bassängerna. Från Kaldnesreaktorerna leds vattnet till två parallella mellansedimenteringsbassänger där bioslammet sjunker till botten. Det renade vattnet dekanteras av vid ytan med hjälp av avdragsrännor. Det avsatta slammet skrapas till en ficka i bassängernas ena ände och pumpas till slamlager. Från avdragsrännorna leds det biologiskt renade vattnet, via en ränna där fällningskemikalie, PAX 350XL, tillsätts för kemisk rening av avloppsvattnet. I efterföljande fyra flockningsbassänger reagerar fosforn i avloppsvattnet med fällningskemikalien. Därefter leds vattnet till två parallella eftersedimenteringsbassänger där de bildade flockarna sjunker till botten. Det kemiskt renade vattnet dekanteras vid ytan genom avdragsrännor. Det avsatta slammet skrapas till en ficka i bassängernas ena ände. Slammet pumpas till slamlager där det blandas med slammet från biosteget. Från slamlagret pumpas slammet via en mekanisk förtjockare till slamsilon. Härifrån pumpas slammet till en centrifug. För att underlätta avvattning av slammet tillsätts polymer innan förtjockare och centrifugering.

10 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 10 av 14 Renovering av reningsverket i Ljusdal innebär en allmän upprustning av såväl byggnad, ventilation, process, el och personalutrymmen. Stor del av maskinutrustningen byts ut. En allmän upprustning sker med invändig rengöring och målning av golv och betong socklar, rengöring av väggar samt tak. Smide rengörs från rost och målas. Utvändiga byggnadsarbeten består av att montera nya fönster, nya portar, översyn av fasader samt eventuella åtgärder på taket (tätskiktet). Personaldelen som byggdes på 60-talet åtgärdas eller ersätts. Driftskontor kan upprättas i ett utrymme i reningsverket som anpassas till högsta standard vad avser arbetsmiljö. All el, styr och automation från personaldelen flyttas in till driftskontoret Anläggning för mottagning av externt brunnsslam kommer att anläggas. Nytt rensgaller med 3 mm spaltvidd som placeras i mottagningsbehållare med sandskruv. Renset lastas av till en renstvättpress. Slamfasen leds till slamblandningsbassängen (slamsilo 1) och blandas med övrigt slam före mekanisk förtjockning. Ny försedimentering anläggs där avdragsrännorna i bassängen höjs för att höja vattennivån med ca 0,5 m. Nya kedjeslamskrapor av plast med automatikskåp installeras. Nya pumpar, backventiler, avstängningsventiler samt flödesmätare installeras. I respektive bassäng installeras ett heltäckande bottenluftarsystem och två utloppssilar inklusive silburar. I varje bassäng fylls 28 m 3 bärare av typ K 5 vilket är 50 % fyllnadsgrad. Flera anläggningsdelar kommer att anslutas till frånluften som leds över kompostfiltret. 9. Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått Den ombyggnad som planeras innebär avsevärda förändringar i processerna vid avloppsreningsverket och detta tillsammans med den ökade belastningen på anläggningen till följd dels av överledningen av spillvattnet från Färila, dels mottagningen av brunnsslam från enskilda anläggningar. Mottagningen för slam från enskilda anläggningar som planeras medför att användning av avvattningsanläggningarna i Bränta och Korskrogen upphör. Båda anläggningarna är tillståndsprövade enligt miljöbalken, med förbehållet att omprövning av tillståndet måste göras vart fjärde år. Nyligen har tillstånden omrövats hos Miljöprövningsdelegationen i Falun och tillstånd har meddelats. Vidare innebär överledningsscenariot en miljömässig fördel, då avloppsvattenreningen i Ljusdals avloppsreningsverk blir mer avancerad än i Färila med bättre reningsresultat som följd. Arbeten med att separera dagvatten från spillvatten pågår ständigt, liksom arbeten med att minska in- och utläckage grund- respektive spillvatten på avloppsnätet. Kemikalietanken i avloppsreningsverket i Ljusdal kommer att vallas. Det kommer att säkerställas att frånluften från alla anläggningsdelar är ansluten till kompostfiltret.

11 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 11 av 14 För att ta miljöhänsyn till ytvattendrag som kommer att korsas i samband med anläggandet av överföringsledningar från Färila till Ljusdal kommer schaktfri förläggning genom styrd borrning att ske under såväl Ljusnan som Skarpån. 10. Samråd Här kommer dokumentation från samrådet att läggas in när detta är genomfört. 11. De allmänna hänsynsreglerna Enligt miljöbalken skall den som vill göra något som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa följa de allmänna hänsynsreglerna om inte åtgärden är av försumbar betydelse. Ljusdal Vatten har beaktat de allmänna hänsynsreglerna enligt följande: Kunskapskrav Genom regelbunden utbildning (maskinistutbildning, processutbildning etc.) och utbildning i provtagning och flödesmätning uppfylls denna regel. Även utbildning/information om åtgärder vid nödläge ingår. Kompletterande utbildning genomförs vid behov. Försiktighetsprincipen och bästa teknik. Försiktighet vidtas t.ex. val av modern processutrustning, vid kemikaliehantering, genom invallning av kemikalietank och högnivålarm dessutom används skyddsutrustning. Larm påtalar om nödutlopp och bräddning av avloppsvatten förekommer så att åtgärder snabbt kan sättas in. Bästa möjliga teknik till rimlig kostnad anses användas när verket har byggts enligt föreslagen framtida utformning. Målet för verksamheten är att rena avloppsvatten i så hög grad det är möjligt med tillgänglig teknik inom rimliga kostnader. Produktvalsprincipen Fällningskemikalier och andra kemikalier väljs med hänsyn till miljön. De kemikalier som används är godkända för ändamålet. Hushållningsprincipen Utrustning som installeras planeras att vara så energisnål som möjligt. Luftbehandlingsanläggningen utformas med nytt tilluftsaggregat, kanaler, luftdon och frånluftssystem med punktutsug och värmeåtervinning. Hushållning av kemikalier görs genom optimerad dosering. Befintlig utrustning och bassänger används i så stor utsträckning som möjligt. Lokaliseringsprincipen Nuvarande lokalisering valdes för ca 40 år sedan och det är komplicerat och kostsamt att flytta ett avloppsreningsverk. Därför får nuvarande lokalisering anses som den bästa. Alternativ teknik Ljusdal vatten bedömer att huvudalternativet är att föredra jämfört med andra alternativ.

12 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 12 av 14 Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Målsättningen är att alltid se till att utrustning som är planerad att installeras är så energisnål som möjligt. Hushållning av kemikalier görs genom optimerad dosering. En väl fungerande förtjockning av slam minskar mängden slam vilket i sin tur minskar transporterna. Skälighetsregeln Kommunens val av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått har gjorts mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 miljöbalken. Skadeansvar Verksamhetsutövaren har ansvaret att avhjälpa ev. skador som uppkommer av verksamheten. Stoppregeln En verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. 12. Förslag till kontroll av verksamheten Kontroll av nuvarande verksamhet genomförs enligt kontrollprogram. Ett nytt kontrollprogram anpassas till förordningen om Verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901 efter att beslut har erhållits. 13. Miljökonsekvensbeskrivning Den miljöpåverkan som den sökta verksamheten bidrar till kan sammanfattas enligt följande: Utsläpp av renat avloppsvatten (samt eventuell nödbräddning av orenat avloppsvatten) till recipienten Ljusnan. Utsläppen består främst av näringsämnen (kväve och fosfor) samt syreförbrukande material (organiskt material, BOD 7 samt ammonium, NH 4 ). Annan miljöpåverkan förekommer i olika omfattning, främst transporter, energiförbrukning och förbrukning av fällningskemikalier. Utsläpp till luft (främst lukt) och buller är miljöpåverkande faktorer som kan uppstå i mindre omfattning. Vid förläggning av överföringsledningarna bedöms att stor påverkan sker på mark och vegetation. Påverkan är dock störst vid själva förläggandet av ledningarna. Delar av sträckan kommer att utföras med schaktfri styrd borrning, t.ex. under Ljusnan. Borrning under vattendragen betraktas inte som vattenverksamhet varför anmälan för detta inte behövs. Miljöpåverkan av verksamheten framgår i sin helhet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisas i bilaga.

13 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 13 av Aktförvaring Ansökningshandlingarna föreslås vara tillgängliga under utställningstiden vid Ljusdals kommun.

14 Tillståndsansökan Projektnummer Sida 14 av Sammanfattning Syftet med ombyggnaden är att säkerställa att reningsverket klarar de krav som finns i dagens villkor. Reningsverket ligger i dagsläget på gränsen till att klara de krav som är givna i tillståndet. Förutom att säkerställa att villkoren följs så behövs en allmän upprustning av Ljusdals avloppsreningsverk som är gammalt och slitet. I samband med upprustningen utförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i avloppsreningsverket samt delar som inrymmer personal och kontorsutrymmen. Huvudalternativet innebär att den planerade verksamheten vid reningsverket dimensioneras för en belastning på pe med Qdim på 250 m 3 /h. Nuvarande reningsprocess kompletteras med en försedimentering som avskiljer fasta ämnen och som minskar belastningen till det biologiska steget. Med förfällning med kemikalier ökar avskiljningen av fasta partiklar ytterligare. Det biologiska reningssteget utökas med en bassäng samt att blåsningen effektiviseras. Ljusdals avloppsreningsverk utformades med mekanisk och biologisk rening när det byggdes på talet. Rent historiskt så var de första avloppsreningsverken byggda med mekanisk rening bestående av rensgaller och försedimentering. Efter detta så tillkom det biologiska reningssteg när vi såg att det släpptes ut för mycket syreförbrukande ämnen till våra recipienter. Den stora utbyggnaden av avloppsvattenreningen i Sverige skedde på 70-talet då även de kemiska reningsstegen tillkom. Reningskraven var att man skulle klara en reduktion på 90 % med avseende på BOD 7 och fosfor samt utsläppshalter på 15 mg/l respektive 0,5 mg/l för BOD 7 och totalfosfor sett som årsmedelvärden. Nuvarande utsläppsvillkor, riktvärden som kvartalsmedelvärden skall inte överstiga för tot-p halten 0,3 mg/l och BOD 7 halten 12 mg/l har varit svåra att klara. Utsläppsmängderna inklusive bräddad mängd för tot-p är satt till 600 kg och för BOD 7, 23 ton, som gränsvärden och årsvärden har klarats med god marginal. Ljusdal 2015-

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

LJUSDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING

LJUSDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING LJUSDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING ENLIGT 6 kap 1 MILJÖBALKEN I SAMBAND MED TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK Ljusdal Vatten AB Projekt nr 1800 80414 Östersund 2015-05-10 1 ICKE

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö Actiflo - för bibehållen sjövattenmiljö BRÄDDVATTENRENING I Karlskoga utgörs hela 20 procent av spillvattennätet av kombinerade ledningar. Det vill säga att spillvatten (avlopp) och dagvatten (regnvatten

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2015-12-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 Beslutande Lars-Göran Gustafsson

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Mark de Blois/Behroz Haidarian

Mark de Blois/Behroz Haidarian Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 BELASTNING... 4 RENINGSVERKETS UPPBYGGNAD... 5 3. GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 6 YRKADE VILLKOR... 6 5. BESKRIVNING

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MUNKFORS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 1335612 SWECO VIAK Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00 Telefax 054-14 17 01 Uppdrag 1335612;

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02 PROJEKT Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 5 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 3 GÄLLANDE BESLUT... 7

1 SAMMANFATTNING... 5 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 3 GÄLLANDE BESLUT... 7 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 5 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 3 GÄLLANDE BESLUT... 7 3.1.1 Tillståndsbeslut... 7 3.1.2 Ändring av villkor... 11 3.1.3 Medgivande att överskrida utsläppsvillkor... 11 3.1.4

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer