BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14"

Transkript

1 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd Lööv (S) Lindesberg, ers för Clas Hellsing Jan Hansson (M) Lindesberg Göran Gustavsson (FP) Lindesberg Ulf Hilding (M) Ljusnarsberg Antti Tsupukka (S) Ljusnarsberg Rutger Ahlbeck (NP) Nora Anna Karlsson (S) Nora Sofie Semstrand (C) Nora Thomas Lönn (S) Hällefors, ers för Annalena Järnberg Per Karlsson (M) Hällefors, ers för Eino Kirjonen Övriga deltagande Annelie Backman, sekreterare Peter Grönlund, förvaltningschef Hilkka Sievert, miljöchef Marie Jonsson, miljöinspektör Bo Ståhl, miljöinspektör Göran Karlsson, ers (S) Gunnar Nilsson, ers (M) Margareta Svenson, ers (M) Greger Kammerland, ers (S) Utses att justera Sofie Semstrand (C) Underskrifter Sekreterare.. Ordförande... Justerare... ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, Lindesbergs kommun Underskrift...

2 förteckning Kommun 2 43 BMB Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1-29 februari 2012 samt information om 44 BMB Tysta områden 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Dnr: 2011-M Lindesberg Yttrande om strandpromenaden, Frövi 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby 48 BMB Dnr: 2012-A007 Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun 49 Hällefors 50 Hällefors 51 Nora 52 Lindesberg 53 Ljusnarsberg Stängt för allmänheten Dnr: 2011-M1912 om föreläggande med vite enligt livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr: 2011-M2700 om föreläggande med vite en livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr:2012-M0145 Vitesföreläggande gällande åtgärder efter att farligt avfall lagts ut på grusplan. (ej bifogat) Dnr: 2011-S793 om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus 54 BMB Diskussion myndighetsnämnd - samhällsbyggnadsnämnd Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan 55 BMB vid brott mot Livsmedelslagen 56 BMB Övriga frågor 57 Nora Infarten till ICA, Nora

3 3 nr Kommun 43 BMB Anmälningsärenden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att anmälningsärenden läggs till handlingarna. Det inkommer en del handlingar till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning som kan vara av intresse för nämnden. Dessa sätts i en pärm som finns tillgänglig vid varje sammanträde. Rubriker på dessa handlingar listas och finns med i kallelseutskicket till varje nämndsammanträde.

4 4 nr Kommun 44 BMB Delegationsbeslut 1-29 februari samt information om Tysta områden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna och tackar miljöinspektör Margareta Lindkvist för informationen om Tysta områden. Delegationsbeslut från 1 29 februari Tysta områden Information om ett pågående naturvårdsprojekt där det analyserats var opåverkade och tysta områden förekommer i Ljusnarsbergs-, Hällefors-, Lindesbergs- och Nora kommun. Syftet med detta är att man ska kunna ta hänsyn till dessa värdefulla områden i översiktsplaner och vid planering av diverse exploateringar. Meddelas: Lindesbergs Hällefors Nora och Ljusnarsbergs kommun

5 5 nr Kommun 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning för februari och överlämna den till Lindesbergs kommun. Ekonomiuppföljningen ska varje månad meddelas de fyra samverkanskommunerna. Ekonomisk uppföljning för februari Meddelas: Nora Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner

6 6 nr Kommun 46 BMB Yttrande om strandpromenaden, Frövi Dnr: 2011-M1980 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förvaltningens yttrande angående strandpromenaden i Frövi. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen i Lindesberg. En motion har inkommit till kommunen, angående förlängning av strandpromenaden i Frövi. Förslaget är att förlänga strandpromenaden över Hinsebergsbron längs stranden förbi Nain och väster ut till Vibyn och tillbaks till Frövi. En gångväg runt viken/sjön skulle säkert bli mycket populär och betyda mycket för boende i Frövi. Totalt blir det 4.3 km att gå runt, en omväxlande promenad med vackra utsikter och upplevelser i naturen på andra sidan sjön. Efter kontroll i fält föreslås stäckningen enligt kartan. Efter Nain föreslås gångvägen dras en bit upp i backen för att få en mer varierad upplevelse och en bättre utsikt. Längst ner vid stranden skyms utsikten av hög vass. Alla berörda fastighetsägare är informerade skriftligt, men inga samtal har påbörjats. Utformningen föreslås som en 1.7 m bred gångväg med stenmjöl. Marken är för ojämn och blöt för att en fungerande stig ska kunna anläggas utan beläggning. Alltså föreslås att en stenmjölsgångväg med ett enkelt bärlager anläggs direkt. Meddelas: Bergslagens kommunalteknik (BKT) Kommunstyrelsen i Lindesberg

7 7 nr Kommun 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöinspektör Cecilia Larsson för informationen om de nya avloppsregler som införs den 1 juli Den 1 juli 2013 blir det nya krav och regler enligt Byggproduktsförordningen. Det innebär i praktiken att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättning för detta finns. För de som arbetar med avlopp betyder det att minireningsverk ska vara CE-märkta för att få grävas ner efter 1 juli Det har tidigare inte ställts detta krav och kommer inte att begäras någon ändring hos dem som redan fått tillstånd för minireningsverk som inte är CEmärkta. Inspektörerna kommer att informera de som fått tillstånd om vad som gäller. CIT (Chalmers Industriell Teknik)Urban Water Management AB planerar att starta upp ett projekt där företagsnätverk bildas för att skapa långsiktigt hållbara gemensamma avloppslösningar för bebyggelsegrupper. I projektet tas allt från planeringsstadiet där en förening bildas till byggande och underhåll om hand. Abonnenterna behöver bara betala fakturan i stort sett. (Frågan om vad som händer med gemensamhetsanläggningen om avloppsföreningen läggs ner diskuterades. Då blir det kommunens ansvar att ta över) CIT vill gärna ha tips på områden som skulle kunna vara intressanta för dem, där de kan testa detta. Åkerby herrgård ska bygga ett 20-tal nya fristående villor ner mot Fåsjön. 6 st av dessa ska kopplas till herrgårdens reningsverk. De övriga ska ingå i ett pilotprojekt som CIT ska driva. Tanken är att fyra stycken olika gemensamma avloppssystem för att rena avlopp ska upprättas där nätverksgruppen ansvarar för hela processen. Dessa ska sedan visas upp så man ska kunna åka dit

8 8 nr Kommun 48 BMB Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Dnr: 2012-A007 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förslaget till yttrande gällande taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Ett arbete pågår för att sammanställa lokaler i Lindesbergs kommun som är bokningsbara och prissätta uthyrningen. Syftet är att synliggöra kommunens lokaler och effektivisera bokning och avbokning av dessa lokaler. Målet är att förslaget ska träda i kraft i augusti Yttrande I yttrandet har vi koncentrerat oss speciellt på sammanträdesrummet Förlossningen på Gamla kirurgen. o Vi har inga synpunkter på storleken på hyresavgiften o När det gäller taxor och avgifter vill vi gärna veta hur det är tänkt att allmänheten ska betala hyresavgiften. Vi har inte möjlighet att hantera kontanter o Förlossningen är utrustad med hörslinga, tyvärr kan personer i rullstol inte ta sig in i lokalen på egen hand Övriga förslag till ordningsföreskrifter för Förlossningen o Tider som lokalen kan bokas är o Allmänheten kan boka som tidigast, 3 veckor innan uthyrningstillfället o Allmänheten kan endast boka ett tillfälle åt gången o Den som hyr ska återställa möbleringen o Bokning sker i första hand med e-post (öppnas en gång/dygn) o Bokning sker i andra hand via telefon Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har en bokningsbar lokal i förslaget. Det är konferenslokalen Förlossningen som tar ca personer och som finns på Gamla Kirurgen. Förlossningen är det enda sammanträdesrum som förvaltningen disponerar i huset och behovet är stort i den egna verksamheten. Det finns därför fortfarande några frågetecken som måste rätas ut innan lokalen börjar hyras ut till allmänheten. Meddelas: Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

9 9 nr Kommun 52 Lindesberg om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus (Gusselhyttan 9:38) Dnr: 2011-S793 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar samt ger följande förhandsbesked: inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av två fritidshus inom markerat område på bilagd karta (Gäller tomt 2 och del av tomt 1). de båda fritidshusen kan tillåtas på föreslagna tomtplatser enligt bilagd karta (Gäller tomt 3 och del av tomt 1) Avgift förhandsbesked: 5 649:- Upplysningar Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från ägaren till Gusselhyttan 9:38, Marianne Rylander, om förhandsbesked angående uppförande av två fritidshus inom fastigheten Gusselhyttan 9:38 i Lindesbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 5,5 km norr om Lindesbergs tätort direkt öster om byn Gusselhyttan Enligt ansökan har de båda fritidshusens tomtplatser föreslagits en lokalisering intill Aspasjöns sydöstra strandområde (tomt 1 och 2 enligt karta). Enligt telefonkontakt med sökande överenskoms att ansökan även skulle omfatta en tredje tomtplats (tomt 3 enligt karta) intill vägen mot Gusselhyttan mellan fastigheten Gusselhyttan 9:43 och Unnasjöbäcken. Området utgörs till största delen av åker och ängsmark i sluttningsläget ner mot Aspasjön. Närmast sjön avgränsas området av strandskogspartier som i vissa delar utgörs av sumpskog. Mot sydost avgränsas området av tre bostads-/fritidshusfastigheter och bilvägen mot Gusselhyttan. Genom området passerar en högspänningsledning (luftledning) på 10 kv. Enligt kontakter med sökande vill sökande få besked om möjligheten till bygglov inom de föreslagna tomtplatserna. Någon byggnation av större omfattning är inte planerad i nuläget utan kommer att ske på sikt. Byggnation av någon mindre uthusbyggnad kan möjligtvis ske relativt snart.

10 Forts E.ON Elnät Sverige AB påpekar att nytillkommen bebyggelse inte får placeras under den passerande elledningen. Ägaren till Gusselhyttan 4:26 anser bl a att de föreslagna avstyckningarna inskränker möjligheten att röra sig utefter stranden och att bada. Den egna fastigheten har servitut på Gusselhyttan 9:38 avseende brygga, gångstig och rätt till källa med dricksvatten. Vid en eventuell avstyckning vill ägaren att detta servitut överförs till den nybildade fastigheten. Ägaren till Gusselhyttan 9:44 anser bl a att eventuella byggnader kommer att skymma utsikten ner mot sjön och att tillgången till närbelägen badstrand kommer att inskränkas. Fastigheten har servitut för vattentäkt på Gusselhyttan 9:38. Ägaren till Gusselhyttan 9:34 har invändningar mot förslaget, b a att nyttjandet av den allmänna badplatsen kommer att omöjliggöras och att en omvandling av strandområdet till tomtmark skulle äventyra bef djurliv och det allmänna friluftslivet utefter stranden. Vidare anses marken vara olämplig för byggnation och anläggande av vatten- och avlopp samt att bilangöring är svår att tillgodose. Ägarna till fastigheterna Gusselhyttan 4:28, 29:1 och 9:43 har inget att erinra mot de ansökta åtgärderna. Tomt 1 omfattas delvis och tomt 2 i sin helhet av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Tomt 3 omfattas inte av strandskydd. Intill de föreslagna tomtplatserna finns två områden som är biotopskyddad sumpskog. I Lindesbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt skydda förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnad uppföras enl 7 kap 15 miljöbalken. Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18.

11 Forts Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att markoch vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Motivering Av ansökan framgår att tomt 1 och 2 omfattas helt eller delvis av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från förbudet att uppföra byggnader inom strandskyddsområdet. Enl 7 kap 18c miljöbalken kan sådana särskilda skäl ex vis vara att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte eller att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskiljt från området närmast strandlinjen. Anläggningar som till sin funktion måste ligga vid vattnet kan också utgöra särskilda skäl för en dispens från strandskyddet. Ingetdera av sådana särskilda skäl enl 7 kap 18c miljöbalken kan åberopas i det aktuella ärendet. Tomtplats 2 och den del av tomtplats 1 som är belägen inom strandskyddsområdet kan därför inte komma ifråga för bebyggelse. Ett ianspråktagande av de två kvarvarande tomtplatserna för fritidsbebyggelse bedöms inte förutsätta en planläggning. Tillkomsten av de kvarvarande tomtplatserna bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaderna har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. Tomtutfarter för de båda tomtplatserna bör i detta sammanhang kunna ske direkt mot vägen till Gusselhyttan. Uppställning för sophämtnings- och slamtömningsfordon bör också kunna ske utefter vägen. Av dessa skäl bedöms den del av tomtplats 1 som ligger utanför strandskyddsområdet samt tomtplats 3 kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

12 12 Kommun Ljusnarsberg 53 Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. (Sundet 1:29) Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar om följande förhandsbesked: fritidshuset kan tillåtas på föreslagen tomtplats enligt ansökan Avgift förhandsbesked: 4 451:- Upplysningar Med hänsyn till bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap 13 miljöbalken har prövningen av ansökan haft som förutsättning att fritidshuset och tillkommande komplementbyggnader kommer att placeras längre från strandlinjen än 100 m. Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) har inkommit en ansökan från ägaren till Sundet 1:29, Benny Jansson, om förhandsbesked angående uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sundet 1:29 i Ljusnarsbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 2,5 km söder om Ställdalens tätort och ca 300 m väster om sundet mellan sjöarna Björken och Olovsjön. Vid sundet passerar Bergslagsbanan och länsvägen mellan Kopparberg och Ställdalen. Enligt ansökan har fritidshuset föreslagits en lokalisering 100 m från Olovssjöns strandlinje. Vid telefonkontakt med sökande framgick att fritidshuset planeras att få en storlek på ca 90 m2. En ny bilväg avses att byggas mellan befintlig körväg till Ställdalen (väster om järnvägen) och den planerade tomtplatsen. Vägen till Ställdalen är f n framdragen till den avstängda jvg-korsningen vid Sundet ca 300 m öster om tomtplatsen. Som avloppslösning föreslår sökande en sluten tank för WC-avlopp samt att bad-, disk-, och tvättvatten ansluts till en infiltrationsanläggning. Hämtningsplats för hushållssopor föreslås intill tomtplatsen alternativt vid en befintlig hämtningsplats utefter vägen till Ställdalen (ca 1 km norr om Sundet) Tomtplatsen utgörs av uppvuxen granskog som sluttar svagt ner mot Olovsjöns strandområde där inslaget av björk dominerar. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 350 m.

13 Forts Med hänsyn till den relativa närheten till järnvägen har Trafikverket beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Trafikverket har inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Intilliggande ägare till grannfastigheten Stortorp 1:84 har beretts tillfälle till att yttra sig över ansökan. Något yttrande mot förslaget har inte kommit in till förvaltningen. Fritidshuset bedöms i detta sammanhang inte innebära någon olägenhet för omgivningen. Enligt BMB:s miljökontor skall tillkommande avlopp klara en hög skyddsnivå. En sluten tank för WC-avlopp som kompletteras med en ny anläggning för bad-, disk-, och tvättvatten klarar normalt denna skyddsnivå. Ansökan om tillstånd för en sådan anläggning görs hos BMB: miljökontor. I Ljusnarsbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18. Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

14 Forts Motivering Ett ianspråktagande av den aktuella platsen bedöms inte förutsätta en planläggning. och tillkomsten av fritidshuset bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaden har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. För att kunna tillgodose möjlighet till slamtömning och sophämtning förutsätts att tomtplatsen får en vägförbindelse som är ansluten till allmän väg. Av dessa skäl bedöms tomtplatsen kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

15 15 Kommun 54 BMB Diskussion, myndighetsnämnd - samhällsnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd uppdrar till förvaltningschefen att till Au: s möte den 29 mars formulera ett yttrande som ska överlämnas till respektive kommunstyrelse om vad som står skrivet i kommunallagen 5 kap 26 om beredningstvång för ärenden som ska till kommunstyrelsen. En diskussion har uppkommit om Bergslagens Miljö- och Byggnämnds nutida och framtida roll när det gäller frågor inom BMB: s område som styrs av kommunstyrelsen i respektive kommun. Det handlar bland annat om planfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och naturvård. Meddelas: Förvaltningschef Peter Grönlund

16 16 Kommun 55 BMB Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan vid brott mot Livsmedelslagen Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöchef Hilkka Sievert för informationen om vad som gäller när det görs en åtalsanmälan i livsmedelsfrågor. Arbetsutskottet får i uppdrag att lyfta frågan för att förtydliga reglerna kring detta. Utöver detta diskuterades även sekretessbestämmelser samt delegationsordningen som behöver ses över när det gäller livsmedelsfrågor. En debatt har förts på LindeNytt om BMB-förvaltningens åtalsanmälan mot Lindesbergs kommun rörande brott mot Livsmedelslagen. Debatten ledde till att ordföranden i BMB-nämnden begärde att miljöchefen skulle komma till nämndens ordinarie möte den 14 mars för att redogöra för hur miljöinspektören agerat i frågan. Efter miljöchefens föredragning konstaterade nämnden, att miljöinspektören har hanterat ärendet helt i enlighet med Livsmedelslagens regler. Det vill säga, att en anmälan till åklagare skall göras om en verksamhetsutövare har påbörjat försäljning av livsmedel, utan att först ha registrerat sin verksamhet och fått tillstånd. Det är sedan åklagaren, som bedömer om det är fråga om lagbrott eller inte. BMB, som myndighet, har en strikt skyldighet att göra åtalsanmälan.

17 17 nr Kommun 56 BMB Övriga frågor Revision Ordförande Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med revisorerna. Handikapprådet i Lindesberg Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med handikapprådet i Lindesberg. Det framkom bland annat att det vore lämpligt att en ledamot från varje kommun tar med sig information från respektive kommuns handikappråd då nämnden sammanträder. Anmälningar För att det ska fungera smidigare vid upptäckt av eventuella ärenden som exempelvis skrotbilar, felskyltning, miljöfrågor mm ska en anmälan göras direkt till förvaltningen via telefon eller via e-post på Skylt i Nora En restaurangägare har placerat en skylt (trottoarpratare) i en korsning som gör att det blir dålig sikt för trafikanter. Förvaltningschef Peter Grönlund får i uppdrag att meddela ägaren att skylten ska flyttas.

18 nr Kommun Nora Infarten till ICA i Nora Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att ge förvaltningschef Peter Grönlund i uppdrag att på Au den 29 mars 2012 presentera en skrivelse angående infarten till ICA i Nora som sedan kan skickas till Trafikverket. Allmänheten har uppmärksammat och påtalat att dagens utformning av infarten till ICA i Nora kan innebära en olycksrisk för trafikanter. BMB vill genom en skrivelse till Trafikverket uppmärksamma väghållaren på problemet.

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30. Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-11-05 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-10-14. 2009-10-14 kl. 14.00-17.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-10-14. 2009-10-14 kl. 14.00-17.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-10-14 kl. 14.00-17.00 ande Göran Gustavsson/Fp/ Lindesberg, ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg Göran Karlsson/S/ Lindesberg Hans

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes Byggnämnd 2011-01-13 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 13 januari 2011 kl 15.00 16.10 Beslutande Övriga deltagande Britt Åhsling (m) ordförande

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tillsyn - klagomål inom strandskydd

Tillsyn - klagomål inom strandskydd Tillsyn - klagomål inom strandskydd Thomas Hultquist, miljöinspektör Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby kommun Ärendegång Anonymt klagomål med bilder inkommer 3 maj Ärendegång Området utreddes på kontoret

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (15)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (15) 2016-09-20 1(15) Plats och tid Norrtull kl. 13:30-14:10 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Ersättare Göran Karlsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-07-29 2014-6441 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Venenäs 3:17 Fastighetens adress: Revsudden 180 Sökande: Mauritzson, Andreas och Alise

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Direktionen

Direktionen Direktionen 2003-10-10 1 Plats och tid Beslutande BKT:s kansli Nora Benny Jansson (s) Svante Fägerås (s) Eino Kirjonen (hob) Hans Hedborg (c) Karl-Arne Löthgren (c) Ingegerd Lööv (s) Ulla Karlsson (s)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.55 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S) Kenneth Wåhlund (S) Anders Söderström (S), 1- del av 11 exkl beslut Hysen Dembogaj

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1(11) Paragrafer 10-18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer