BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14"

Transkript

1 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd Lööv (S) Lindesberg, ers för Clas Hellsing Jan Hansson (M) Lindesberg Göran Gustavsson (FP) Lindesberg Ulf Hilding (M) Ljusnarsberg Antti Tsupukka (S) Ljusnarsberg Rutger Ahlbeck (NP) Nora Anna Karlsson (S) Nora Sofie Semstrand (C) Nora Thomas Lönn (S) Hällefors, ers för Annalena Järnberg Per Karlsson (M) Hällefors, ers för Eino Kirjonen Övriga deltagande Annelie Backman, sekreterare Peter Grönlund, förvaltningschef Hilkka Sievert, miljöchef Marie Jonsson, miljöinspektör Bo Ståhl, miljöinspektör Göran Karlsson, ers (S) Gunnar Nilsson, ers (M) Margareta Svenson, ers (M) Greger Kammerland, ers (S) Utses att justera Sofie Semstrand (C) Underskrifter Sekreterare.. Ordförande... Justerare... ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, Lindesbergs kommun Underskrift...

2 förteckning Kommun 2 43 BMB Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1-29 februari 2012 samt information om 44 BMB Tysta områden 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Dnr: 2011-M Lindesberg Yttrande om strandpromenaden, Frövi 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby 48 BMB Dnr: 2012-A007 Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun 49 Hällefors 50 Hällefors 51 Nora 52 Lindesberg 53 Ljusnarsberg Stängt för allmänheten Dnr: 2011-M1912 om föreläggande med vite enligt livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr: 2011-M2700 om föreläggande med vite en livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr:2012-M0145 Vitesföreläggande gällande åtgärder efter att farligt avfall lagts ut på grusplan. (ej bifogat) Dnr: 2011-S793 om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus 54 BMB Diskussion myndighetsnämnd - samhällsbyggnadsnämnd Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan 55 BMB vid brott mot Livsmedelslagen 56 BMB Övriga frågor 57 Nora Infarten till ICA, Nora

3 3 nr Kommun 43 BMB Anmälningsärenden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att anmälningsärenden läggs till handlingarna. Det inkommer en del handlingar till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning som kan vara av intresse för nämnden. Dessa sätts i en pärm som finns tillgänglig vid varje sammanträde. Rubriker på dessa handlingar listas och finns med i kallelseutskicket till varje nämndsammanträde.

4 4 nr Kommun 44 BMB Delegationsbeslut 1-29 februari samt information om Tysta områden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna och tackar miljöinspektör Margareta Lindkvist för informationen om Tysta områden. Delegationsbeslut från 1 29 februari Tysta områden Information om ett pågående naturvårdsprojekt där det analyserats var opåverkade och tysta områden förekommer i Ljusnarsbergs-, Hällefors-, Lindesbergs- och Nora kommun. Syftet med detta är att man ska kunna ta hänsyn till dessa värdefulla områden i översiktsplaner och vid planering av diverse exploateringar. Meddelas: Lindesbergs Hällefors Nora och Ljusnarsbergs kommun

5 5 nr Kommun 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning för februari och överlämna den till Lindesbergs kommun. Ekonomiuppföljningen ska varje månad meddelas de fyra samverkanskommunerna. Ekonomisk uppföljning för februari Meddelas: Nora Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner

6 6 nr Kommun 46 BMB Yttrande om strandpromenaden, Frövi Dnr: 2011-M1980 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förvaltningens yttrande angående strandpromenaden i Frövi. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen i Lindesberg. En motion har inkommit till kommunen, angående förlängning av strandpromenaden i Frövi. Förslaget är att förlänga strandpromenaden över Hinsebergsbron längs stranden förbi Nain och väster ut till Vibyn och tillbaks till Frövi. En gångväg runt viken/sjön skulle säkert bli mycket populär och betyda mycket för boende i Frövi. Totalt blir det 4.3 km att gå runt, en omväxlande promenad med vackra utsikter och upplevelser i naturen på andra sidan sjön. Efter kontroll i fält föreslås stäckningen enligt kartan. Efter Nain föreslås gångvägen dras en bit upp i backen för att få en mer varierad upplevelse och en bättre utsikt. Längst ner vid stranden skyms utsikten av hög vass. Alla berörda fastighetsägare är informerade skriftligt, men inga samtal har påbörjats. Utformningen föreslås som en 1.7 m bred gångväg med stenmjöl. Marken är för ojämn och blöt för att en fungerande stig ska kunna anläggas utan beläggning. Alltså föreslås att en stenmjölsgångväg med ett enkelt bärlager anläggs direkt. Meddelas: Bergslagens kommunalteknik (BKT) Kommunstyrelsen i Lindesberg

7 7 nr Kommun 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöinspektör Cecilia Larsson för informationen om de nya avloppsregler som införs den 1 juli Den 1 juli 2013 blir det nya krav och regler enligt Byggproduktsförordningen. Det innebär i praktiken att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättning för detta finns. För de som arbetar med avlopp betyder det att minireningsverk ska vara CE-märkta för att få grävas ner efter 1 juli Det har tidigare inte ställts detta krav och kommer inte att begäras någon ändring hos dem som redan fått tillstånd för minireningsverk som inte är CEmärkta. Inspektörerna kommer att informera de som fått tillstånd om vad som gäller. CIT (Chalmers Industriell Teknik)Urban Water Management AB planerar att starta upp ett projekt där företagsnätverk bildas för att skapa långsiktigt hållbara gemensamma avloppslösningar för bebyggelsegrupper. I projektet tas allt från planeringsstadiet där en förening bildas till byggande och underhåll om hand. Abonnenterna behöver bara betala fakturan i stort sett. (Frågan om vad som händer med gemensamhetsanläggningen om avloppsföreningen läggs ner diskuterades. Då blir det kommunens ansvar att ta över) CIT vill gärna ha tips på områden som skulle kunna vara intressanta för dem, där de kan testa detta. Åkerby herrgård ska bygga ett 20-tal nya fristående villor ner mot Fåsjön. 6 st av dessa ska kopplas till herrgårdens reningsverk. De övriga ska ingå i ett pilotprojekt som CIT ska driva. Tanken är att fyra stycken olika gemensamma avloppssystem för att rena avlopp ska upprättas där nätverksgruppen ansvarar för hela processen. Dessa ska sedan visas upp så man ska kunna åka dit

8 8 nr Kommun 48 BMB Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Dnr: 2012-A007 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förslaget till yttrande gällande taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Ett arbete pågår för att sammanställa lokaler i Lindesbergs kommun som är bokningsbara och prissätta uthyrningen. Syftet är att synliggöra kommunens lokaler och effektivisera bokning och avbokning av dessa lokaler. Målet är att förslaget ska träda i kraft i augusti Yttrande I yttrandet har vi koncentrerat oss speciellt på sammanträdesrummet Förlossningen på Gamla kirurgen. o Vi har inga synpunkter på storleken på hyresavgiften o När det gäller taxor och avgifter vill vi gärna veta hur det är tänkt att allmänheten ska betala hyresavgiften. Vi har inte möjlighet att hantera kontanter o Förlossningen är utrustad med hörslinga, tyvärr kan personer i rullstol inte ta sig in i lokalen på egen hand Övriga förslag till ordningsföreskrifter för Förlossningen o Tider som lokalen kan bokas är o Allmänheten kan boka som tidigast, 3 veckor innan uthyrningstillfället o Allmänheten kan endast boka ett tillfälle åt gången o Den som hyr ska återställa möbleringen o Bokning sker i första hand med e-post (öppnas en gång/dygn) o Bokning sker i andra hand via telefon Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har en bokningsbar lokal i förslaget. Det är konferenslokalen Förlossningen som tar ca personer och som finns på Gamla Kirurgen. Förlossningen är det enda sammanträdesrum som förvaltningen disponerar i huset och behovet är stort i den egna verksamheten. Det finns därför fortfarande några frågetecken som måste rätas ut innan lokalen börjar hyras ut till allmänheten. Meddelas: Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

9 9 nr Kommun 52 Lindesberg om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus (Gusselhyttan 9:38) Dnr: 2011-S793 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar samt ger följande förhandsbesked: inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av två fritidshus inom markerat område på bilagd karta (Gäller tomt 2 och del av tomt 1). de båda fritidshusen kan tillåtas på föreslagna tomtplatser enligt bilagd karta (Gäller tomt 3 och del av tomt 1) Avgift förhandsbesked: 5 649:- Upplysningar Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från ägaren till Gusselhyttan 9:38, Marianne Rylander, om förhandsbesked angående uppförande av två fritidshus inom fastigheten Gusselhyttan 9:38 i Lindesbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 5,5 km norr om Lindesbergs tätort direkt öster om byn Gusselhyttan Enligt ansökan har de båda fritidshusens tomtplatser föreslagits en lokalisering intill Aspasjöns sydöstra strandområde (tomt 1 och 2 enligt karta). Enligt telefonkontakt med sökande överenskoms att ansökan även skulle omfatta en tredje tomtplats (tomt 3 enligt karta) intill vägen mot Gusselhyttan mellan fastigheten Gusselhyttan 9:43 och Unnasjöbäcken. Området utgörs till största delen av åker och ängsmark i sluttningsläget ner mot Aspasjön. Närmast sjön avgränsas området av strandskogspartier som i vissa delar utgörs av sumpskog. Mot sydost avgränsas området av tre bostads-/fritidshusfastigheter och bilvägen mot Gusselhyttan. Genom området passerar en högspänningsledning (luftledning) på 10 kv. Enligt kontakter med sökande vill sökande få besked om möjligheten till bygglov inom de föreslagna tomtplatserna. Någon byggnation av större omfattning är inte planerad i nuläget utan kommer att ske på sikt. Byggnation av någon mindre uthusbyggnad kan möjligtvis ske relativt snart.

10 Forts E.ON Elnät Sverige AB påpekar att nytillkommen bebyggelse inte får placeras under den passerande elledningen. Ägaren till Gusselhyttan 4:26 anser bl a att de föreslagna avstyckningarna inskränker möjligheten att röra sig utefter stranden och att bada. Den egna fastigheten har servitut på Gusselhyttan 9:38 avseende brygga, gångstig och rätt till källa med dricksvatten. Vid en eventuell avstyckning vill ägaren att detta servitut överförs till den nybildade fastigheten. Ägaren till Gusselhyttan 9:44 anser bl a att eventuella byggnader kommer att skymma utsikten ner mot sjön och att tillgången till närbelägen badstrand kommer att inskränkas. Fastigheten har servitut för vattentäkt på Gusselhyttan 9:38. Ägaren till Gusselhyttan 9:34 har invändningar mot förslaget, b a att nyttjandet av den allmänna badplatsen kommer att omöjliggöras och att en omvandling av strandområdet till tomtmark skulle äventyra bef djurliv och det allmänna friluftslivet utefter stranden. Vidare anses marken vara olämplig för byggnation och anläggande av vatten- och avlopp samt att bilangöring är svår att tillgodose. Ägarna till fastigheterna Gusselhyttan 4:28, 29:1 och 9:43 har inget att erinra mot de ansökta åtgärderna. Tomt 1 omfattas delvis och tomt 2 i sin helhet av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Tomt 3 omfattas inte av strandskydd. Intill de föreslagna tomtplatserna finns två områden som är biotopskyddad sumpskog. I Lindesbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt skydda förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnad uppföras enl 7 kap 15 miljöbalken. Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18.

11 Forts Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att markoch vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Motivering Av ansökan framgår att tomt 1 och 2 omfattas helt eller delvis av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från förbudet att uppföra byggnader inom strandskyddsområdet. Enl 7 kap 18c miljöbalken kan sådana särskilda skäl ex vis vara att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte eller att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskiljt från området närmast strandlinjen. Anläggningar som till sin funktion måste ligga vid vattnet kan också utgöra särskilda skäl för en dispens från strandskyddet. Ingetdera av sådana särskilda skäl enl 7 kap 18c miljöbalken kan åberopas i det aktuella ärendet. Tomtplats 2 och den del av tomtplats 1 som är belägen inom strandskyddsområdet kan därför inte komma ifråga för bebyggelse. Ett ianspråktagande av de två kvarvarande tomtplatserna för fritidsbebyggelse bedöms inte förutsätta en planläggning. Tillkomsten av de kvarvarande tomtplatserna bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaderna har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. Tomtutfarter för de båda tomtplatserna bör i detta sammanhang kunna ske direkt mot vägen till Gusselhyttan. Uppställning för sophämtnings- och slamtömningsfordon bör också kunna ske utefter vägen. Av dessa skäl bedöms den del av tomtplats 1 som ligger utanför strandskyddsområdet samt tomtplats 3 kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

12 12 Kommun Ljusnarsberg 53 Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. (Sundet 1:29) Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar om följande förhandsbesked: fritidshuset kan tillåtas på föreslagen tomtplats enligt ansökan Avgift förhandsbesked: 4 451:- Upplysningar Med hänsyn till bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap 13 miljöbalken har prövningen av ansökan haft som förutsättning att fritidshuset och tillkommande komplementbyggnader kommer att placeras längre från strandlinjen än 100 m. Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) har inkommit en ansökan från ägaren till Sundet 1:29, Benny Jansson, om förhandsbesked angående uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sundet 1:29 i Ljusnarsbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 2,5 km söder om Ställdalens tätort och ca 300 m väster om sundet mellan sjöarna Björken och Olovsjön. Vid sundet passerar Bergslagsbanan och länsvägen mellan Kopparberg och Ställdalen. Enligt ansökan har fritidshuset föreslagits en lokalisering 100 m från Olovssjöns strandlinje. Vid telefonkontakt med sökande framgick att fritidshuset planeras att få en storlek på ca 90 m2. En ny bilväg avses att byggas mellan befintlig körväg till Ställdalen (väster om järnvägen) och den planerade tomtplatsen. Vägen till Ställdalen är f n framdragen till den avstängda jvg-korsningen vid Sundet ca 300 m öster om tomtplatsen. Som avloppslösning föreslår sökande en sluten tank för WC-avlopp samt att bad-, disk-, och tvättvatten ansluts till en infiltrationsanläggning. Hämtningsplats för hushållssopor föreslås intill tomtplatsen alternativt vid en befintlig hämtningsplats utefter vägen till Ställdalen (ca 1 km norr om Sundet) Tomtplatsen utgörs av uppvuxen granskog som sluttar svagt ner mot Olovsjöns strandområde där inslaget av björk dominerar. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 350 m.

13 Forts Med hänsyn till den relativa närheten till järnvägen har Trafikverket beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Trafikverket har inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Intilliggande ägare till grannfastigheten Stortorp 1:84 har beretts tillfälle till att yttra sig över ansökan. Något yttrande mot förslaget har inte kommit in till förvaltningen. Fritidshuset bedöms i detta sammanhang inte innebära någon olägenhet för omgivningen. Enligt BMB:s miljökontor skall tillkommande avlopp klara en hög skyddsnivå. En sluten tank för WC-avlopp som kompletteras med en ny anläggning för bad-, disk-, och tvättvatten klarar normalt denna skyddsnivå. Ansökan om tillstånd för en sådan anläggning görs hos BMB: miljökontor. I Ljusnarsbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18. Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

14 Forts Motivering Ett ianspråktagande av den aktuella platsen bedöms inte förutsätta en planläggning. och tillkomsten av fritidshuset bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaden har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. För att kunna tillgodose möjlighet till slamtömning och sophämtning förutsätts att tomtplatsen får en vägförbindelse som är ansluten till allmän väg. Av dessa skäl bedöms tomtplatsen kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

15 15 Kommun 54 BMB Diskussion, myndighetsnämnd - samhällsnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd uppdrar till förvaltningschefen att till Au: s möte den 29 mars formulera ett yttrande som ska överlämnas till respektive kommunstyrelse om vad som står skrivet i kommunallagen 5 kap 26 om beredningstvång för ärenden som ska till kommunstyrelsen. En diskussion har uppkommit om Bergslagens Miljö- och Byggnämnds nutida och framtida roll när det gäller frågor inom BMB: s område som styrs av kommunstyrelsen i respektive kommun. Det handlar bland annat om planfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och naturvård. Meddelas: Förvaltningschef Peter Grönlund

16 16 Kommun 55 BMB Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan vid brott mot Livsmedelslagen Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöchef Hilkka Sievert för informationen om vad som gäller när det görs en åtalsanmälan i livsmedelsfrågor. Arbetsutskottet får i uppdrag att lyfta frågan för att förtydliga reglerna kring detta. Utöver detta diskuterades även sekretessbestämmelser samt delegationsordningen som behöver ses över när det gäller livsmedelsfrågor. En debatt har förts på LindeNytt om BMB-förvaltningens åtalsanmälan mot Lindesbergs kommun rörande brott mot Livsmedelslagen. Debatten ledde till att ordföranden i BMB-nämnden begärde att miljöchefen skulle komma till nämndens ordinarie möte den 14 mars för att redogöra för hur miljöinspektören agerat i frågan. Efter miljöchefens föredragning konstaterade nämnden, att miljöinspektören har hanterat ärendet helt i enlighet med Livsmedelslagens regler. Det vill säga, att en anmälan till åklagare skall göras om en verksamhetsutövare har påbörjat försäljning av livsmedel, utan att först ha registrerat sin verksamhet och fått tillstånd. Det är sedan åklagaren, som bedömer om det är fråga om lagbrott eller inte. BMB, som myndighet, har en strikt skyldighet att göra åtalsanmälan.

17 17 nr Kommun 56 BMB Övriga frågor Revision Ordförande Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med revisorerna. Handikapprådet i Lindesberg Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med handikapprådet i Lindesberg. Det framkom bland annat att det vore lämpligt att en ledamot från varje kommun tar med sig information från respektive kommuns handikappråd då nämnden sammanträder. Anmälningar För att det ska fungera smidigare vid upptäckt av eventuella ärenden som exempelvis skrotbilar, felskyltning, miljöfrågor mm ska en anmälan göras direkt till förvaltningen via telefon eller via e-post på Skylt i Nora En restaurangägare har placerat en skylt (trottoarpratare) i en korsning som gör att det blir dålig sikt för trafikanter. Förvaltningschef Peter Grönlund får i uppdrag att meddela ägaren att skylten ska flyttas.

18 nr Kommun Nora Infarten till ICA i Nora Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att ge förvaltningschef Peter Grönlund i uppdrag att på Au den 29 mars 2012 presentera en skrivelse angående infarten till ICA i Nora som sedan kan skickas till Trafikverket. Allmänheten har uppmärksammat och påtalat att dagens utformning av infarten till ICA i Nora kan innebära en olycksrisk för trafikanter. BMB vill genom en skrivelse till Trafikverket uppmärksamma väghållaren på problemet.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer