BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14"

Transkript

1 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd Lööv (S) Lindesberg, ers för Clas Hellsing Jan Hansson (M) Lindesberg Göran Gustavsson (FP) Lindesberg Ulf Hilding (M) Ljusnarsberg Antti Tsupukka (S) Ljusnarsberg Rutger Ahlbeck (NP) Nora Anna Karlsson (S) Nora Sofie Semstrand (C) Nora Thomas Lönn (S) Hällefors, ers för Annalena Järnberg Per Karlsson (M) Hällefors, ers för Eino Kirjonen Övriga deltagande Annelie Backman, sekreterare Peter Grönlund, förvaltningschef Hilkka Sievert, miljöchef Marie Jonsson, miljöinspektör Bo Ståhl, miljöinspektör Göran Karlsson, ers (S) Gunnar Nilsson, ers (M) Margareta Svenson, ers (M) Greger Kammerland, ers (S) Utses att justera Sofie Semstrand (C) Underskrifter Sekreterare.. Ordförande... Justerare... ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, Lindesbergs kommun Underskrift...

2 förteckning Kommun 2 43 BMB Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1-29 februari 2012 samt information om 44 BMB Tysta områden 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Dnr: 2011-M Lindesberg Yttrande om strandpromenaden, Frövi 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby 48 BMB Dnr: 2012-A007 Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun 49 Hällefors 50 Hällefors 51 Nora 52 Lindesberg 53 Ljusnarsberg Stängt för allmänheten Dnr: 2011-M1912 om föreläggande med vite enligt livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr: 2011-M2700 om föreläggande med vite en livsmedelslagstiftningen. (ej bifogat) Dnr:2012-M0145 Vitesföreläggande gällande åtgärder efter att farligt avfall lagts ut på grusplan. (ej bifogat) Dnr: 2011-S793 om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus 54 BMB Diskussion myndighetsnämnd - samhällsbyggnadsnämnd Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan 55 BMB vid brott mot Livsmedelslagen 56 BMB Övriga frågor 57 Nora Infarten till ICA, Nora

3 3 nr Kommun 43 BMB Anmälningsärenden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att anmälningsärenden läggs till handlingarna. Det inkommer en del handlingar till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning som kan vara av intresse för nämnden. Dessa sätts i en pärm som finns tillgänglig vid varje sammanträde. Rubriker på dessa handlingar listas och finns med i kallelseutskicket till varje nämndsammanträde.

4 4 nr Kommun 44 BMB Delegationsbeslut 1-29 februari samt information om Tysta områden Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna och tackar miljöinspektör Margareta Lindkvist för informationen om Tysta områden. Delegationsbeslut från 1 29 februari Tysta områden Information om ett pågående naturvårdsprojekt där det analyserats var opåverkade och tysta områden förekommer i Ljusnarsbergs-, Hällefors-, Lindesbergs- och Nora kommun. Syftet med detta är att man ska kunna ta hänsyn till dessa värdefulla områden i översiktsplaner och vid planering av diverse exploateringar. Meddelas: Lindesbergs Hällefors Nora och Ljusnarsbergs kommun

5 5 nr Kommun 45 BMB Ekonomi månadsuppföljning, februari Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning för februari och överlämna den till Lindesbergs kommun. Ekonomiuppföljningen ska varje månad meddelas de fyra samverkanskommunerna. Ekonomisk uppföljning för februari Meddelas: Nora Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner

6 6 nr Kommun 46 BMB Yttrande om strandpromenaden, Frövi Dnr: 2011-M1980 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förvaltningens yttrande angående strandpromenaden i Frövi. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen i Lindesberg. En motion har inkommit till kommunen, angående förlängning av strandpromenaden i Frövi. Förslaget är att förlänga strandpromenaden över Hinsebergsbron längs stranden förbi Nain och väster ut till Vibyn och tillbaks till Frövi. En gångväg runt viken/sjön skulle säkert bli mycket populär och betyda mycket för boende i Frövi. Totalt blir det 4.3 km att gå runt, en omväxlande promenad med vackra utsikter och upplevelser i naturen på andra sidan sjön. Efter kontroll i fält föreslås stäckningen enligt kartan. Efter Nain föreslås gångvägen dras en bit upp i backen för att få en mer varierad upplevelse och en bättre utsikt. Längst ner vid stranden skyms utsikten av hög vass. Alla berörda fastighetsägare är informerade skriftligt, men inga samtal har påbörjats. Utformningen föreslås som en 1.7 m bred gångväg med stenmjöl. Marken är för ojämn och blöt för att en fungerande stig ska kunna anläggas utan beläggning. Alltså föreslås att en stenmjölsgångväg med ett enkelt bärlager anläggs direkt. Meddelas: Bergslagens kommunalteknik (BKT) Kommunstyrelsen i Lindesberg

7 7 nr Kommun 47 BMB Kort information om enskilda avlopp - Åkerby Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöinspektör Cecilia Larsson för informationen om de nya avloppsregler som införs den 1 juli Den 1 juli 2013 blir det nya krav och regler enligt Byggproduktsförordningen. Det innebär i praktiken att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättning för detta finns. För de som arbetar med avlopp betyder det att minireningsverk ska vara CE-märkta för att få grävas ner efter 1 juli Det har tidigare inte ställts detta krav och kommer inte att begäras någon ändring hos dem som redan fått tillstånd för minireningsverk som inte är CEmärkta. Inspektörerna kommer att informera de som fått tillstånd om vad som gäller. CIT (Chalmers Industriell Teknik)Urban Water Management AB planerar att starta upp ett projekt där företagsnätverk bildas för att skapa långsiktigt hållbara gemensamma avloppslösningar för bebyggelsegrupper. I projektet tas allt från planeringsstadiet där en förening bildas till byggande och underhåll om hand. Abonnenterna behöver bara betala fakturan i stort sett. (Frågan om vad som händer med gemensamhetsanläggningen om avloppsföreningen läggs ner diskuterades. Då blir det kommunens ansvar att ta över) CIT vill gärna ha tips på områden som skulle kunna vara intressanta för dem, där de kan testa detta. Åkerby herrgård ska bygga ett 20-tal nya fristående villor ner mot Fåsjön. 6 st av dessa ska kopplas till herrgårdens reningsverk. De övriga ska ingå i ett pilotprojekt som CIT ska driva. Tanken är att fyra stycken olika gemensamma avloppssystem för att rena avlopp ska upprättas där nätverksgruppen ansvarar för hela processen. Dessa ska sedan visas upp så man ska kunna åka dit

8 8 nr Kommun 48 BMB Yttrande om taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Dnr: 2012-A007 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ställer sig bakom förslaget till yttrande gällande taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Ett arbete pågår för att sammanställa lokaler i Lindesbergs kommun som är bokningsbara och prissätta uthyrningen. Syftet är att synliggöra kommunens lokaler och effektivisera bokning och avbokning av dessa lokaler. Målet är att förslaget ska träda i kraft i augusti Yttrande I yttrandet har vi koncentrerat oss speciellt på sammanträdesrummet Förlossningen på Gamla kirurgen. o Vi har inga synpunkter på storleken på hyresavgiften o När det gäller taxor och avgifter vill vi gärna veta hur det är tänkt att allmänheten ska betala hyresavgiften. Vi har inte möjlighet att hantera kontanter o Förlossningen är utrustad med hörslinga, tyvärr kan personer i rullstol inte ta sig in i lokalen på egen hand Övriga förslag till ordningsföreskrifter för Förlossningen o Tider som lokalen kan bokas är o Allmänheten kan boka som tidigast, 3 veckor innan uthyrningstillfället o Allmänheten kan endast boka ett tillfälle åt gången o Den som hyr ska återställa möbleringen o Bokning sker i första hand med e-post (öppnas en gång/dygn) o Bokning sker i andra hand via telefon Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har en bokningsbar lokal i förslaget. Det är konferenslokalen Förlossningen som tar ca personer och som finns på Gamla Kirurgen. Förlossningen är det enda sammanträdesrum som förvaltningen disponerar i huset och behovet är stort i den egna verksamheten. Det finns därför fortfarande några frågetecken som måste rätas ut innan lokalen börjar hyras ut till allmänheten. Meddelas: Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

9 9 nr Kommun 52 Lindesberg om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus (Gusselhyttan 9:38) Dnr: 2011-S793 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar samt ger följande förhandsbesked: inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av två fritidshus inom markerat område på bilagd karta (Gäller tomt 2 och del av tomt 1). de båda fritidshusen kan tillåtas på föreslagna tomtplatser enligt bilagd karta (Gäller tomt 3 och del av tomt 1) Avgift förhandsbesked: 5 649:- Upplysningar Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från ägaren till Gusselhyttan 9:38, Marianne Rylander, om förhandsbesked angående uppförande av två fritidshus inom fastigheten Gusselhyttan 9:38 i Lindesbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 5,5 km norr om Lindesbergs tätort direkt öster om byn Gusselhyttan Enligt ansökan har de båda fritidshusens tomtplatser föreslagits en lokalisering intill Aspasjöns sydöstra strandområde (tomt 1 och 2 enligt karta). Enligt telefonkontakt med sökande överenskoms att ansökan även skulle omfatta en tredje tomtplats (tomt 3 enligt karta) intill vägen mot Gusselhyttan mellan fastigheten Gusselhyttan 9:43 och Unnasjöbäcken. Området utgörs till största delen av åker och ängsmark i sluttningsläget ner mot Aspasjön. Närmast sjön avgränsas området av strandskogspartier som i vissa delar utgörs av sumpskog. Mot sydost avgränsas området av tre bostads-/fritidshusfastigheter och bilvägen mot Gusselhyttan. Genom området passerar en högspänningsledning (luftledning) på 10 kv. Enligt kontakter med sökande vill sökande få besked om möjligheten till bygglov inom de föreslagna tomtplatserna. Någon byggnation av större omfattning är inte planerad i nuläget utan kommer att ske på sikt. Byggnation av någon mindre uthusbyggnad kan möjligtvis ske relativt snart.

10 Forts E.ON Elnät Sverige AB påpekar att nytillkommen bebyggelse inte får placeras under den passerande elledningen. Ägaren till Gusselhyttan 4:26 anser bl a att de föreslagna avstyckningarna inskränker möjligheten att röra sig utefter stranden och att bada. Den egna fastigheten har servitut på Gusselhyttan 9:38 avseende brygga, gångstig och rätt till källa med dricksvatten. Vid en eventuell avstyckning vill ägaren att detta servitut överförs till den nybildade fastigheten. Ägaren till Gusselhyttan 9:44 anser bl a att eventuella byggnader kommer att skymma utsikten ner mot sjön och att tillgången till närbelägen badstrand kommer att inskränkas. Fastigheten har servitut för vattentäkt på Gusselhyttan 9:38. Ägaren till Gusselhyttan 9:34 har invändningar mot förslaget, b a att nyttjandet av den allmänna badplatsen kommer att omöjliggöras och att en omvandling av strandområdet till tomtmark skulle äventyra bef djurliv och det allmänna friluftslivet utefter stranden. Vidare anses marken vara olämplig för byggnation och anläggande av vatten- och avlopp samt att bilangöring är svår att tillgodose. Ägarna till fastigheterna Gusselhyttan 4:28, 29:1 och 9:43 har inget att erinra mot de ansökta åtgärderna. Tomt 1 omfattas delvis och tomt 2 i sin helhet av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Tomt 3 omfattas inte av strandskydd. Intill de föreslagna tomtplatserna finns två områden som är biotopskyddad sumpskog. I Lindesbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt skydda förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnad uppföras enl 7 kap 15 miljöbalken. Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18.

11 Forts Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att markoch vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Motivering Av ansökan framgår att tomt 1 och 2 omfattas helt eller delvis av strandskydd enligt 7 kap 13 o 14 miljöbalken. Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från förbudet att uppföra byggnader inom strandskyddsområdet. Enl 7 kap 18c miljöbalken kan sådana särskilda skäl ex vis vara att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte eller att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskiljt från området närmast strandlinjen. Anläggningar som till sin funktion måste ligga vid vattnet kan också utgöra särskilda skäl för en dispens från strandskyddet. Ingetdera av sådana särskilda skäl enl 7 kap 18c miljöbalken kan åberopas i det aktuella ärendet. Tomtplats 2 och den del av tomtplats 1 som är belägen inom strandskyddsområdet kan därför inte komma ifråga för bebyggelse. Ett ianspråktagande av de två kvarvarande tomtplatserna för fritidsbebyggelse bedöms inte förutsätta en planläggning. Tillkomsten av de kvarvarande tomtplatserna bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaderna har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. Tomtutfarter för de båda tomtplatserna bör i detta sammanhang kunna ske direkt mot vägen till Gusselhyttan. Uppställning för sophämtnings- och slamtömningsfordon bör också kunna ske utefter vägen. Av dessa skäl bedöms den del av tomtplats 1 som ligger utanför strandskyddsområdet samt tomtplats 3 kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

12 12 Kommun Ljusnarsberg 53 Dnr: 2011-S744 om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. (Sundet 1:29) Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar om följande förhandsbesked: fritidshuset kan tillåtas på föreslagen tomtplats enligt ansökan Avgift förhandsbesked: 4 451:- Upplysningar Med hänsyn till bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap 13 miljöbalken har prövningen av ansökan haft som förutsättning att fritidshuset och tillkommande komplementbyggnader kommer att placeras längre från strandlinjen än 100 m. Sökande erinras om att detta förhandsbesked inte ger något tillstånd till att uppföra byggnaderna. För att kunna uppföra fritidshusen krävs att en bygglovansökan lämnas in till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för prövning av bygglov. Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. beskrivning Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) har inkommit en ansökan från ägaren till Sundet 1:29, Benny Jansson, om förhandsbesked angående uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sundet 1:29 i Ljusnarsbergs kommun. Fastigheten är belägen ca 2,5 km söder om Ställdalens tätort och ca 300 m väster om sundet mellan sjöarna Björken och Olovsjön. Vid sundet passerar Bergslagsbanan och länsvägen mellan Kopparberg och Ställdalen. Enligt ansökan har fritidshuset föreslagits en lokalisering 100 m från Olovssjöns strandlinje. Vid telefonkontakt med sökande framgick att fritidshuset planeras att få en storlek på ca 90 m2. En ny bilväg avses att byggas mellan befintlig körväg till Ställdalen (väster om järnvägen) och den planerade tomtplatsen. Vägen till Ställdalen är f n framdragen till den avstängda jvg-korsningen vid Sundet ca 300 m öster om tomtplatsen. Som avloppslösning föreslår sökande en sluten tank för WC-avlopp samt att bad-, disk-, och tvättvatten ansluts till en infiltrationsanläggning. Hämtningsplats för hushållssopor föreslås intill tomtplatsen alternativt vid en befintlig hämtningsplats utefter vägen till Ställdalen (ca 1 km norr om Sundet) Tomtplatsen utgörs av uppvuxen granskog som sluttar svagt ner mot Olovsjöns strandområde där inslaget av björk dominerar. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 350 m.

13 Forts Med hänsyn till den relativa närheten till järnvägen har Trafikverket beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Trafikverket har inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Intilliggande ägare till grannfastigheten Stortorp 1:84 har beretts tillfälle till att yttra sig över ansökan. Något yttrande mot förslaget har inte kommit in till förvaltningen. Fritidshuset bedöms i detta sammanhang inte innebära någon olägenhet för omgivningen. Enligt BMB:s miljökontor skall tillkommande avlopp klara en hög skyddsnivå. En sluten tank för WC-avlopp som kompletteras med en ny anläggning för bad-, disk-, och tvättvatten klarar normalt denna skyddsnivå. Ansökan om tillstånd för en sådan anläggning görs hos BMB: miljökontor. I Ljusnarsbergs översiktsplan anges inga särskilda intressen till hinder för den ansökta åtgärden. Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden (Bergslagens Miljö- och Byggnämnd) ge förhandsbesked i fråga om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt PBL 9:2 krävs bygglov för att uppföra de planerade fritidshusen (pkt 1 nybyggnad). Av PBL 9:31 framgår bl a att bygglov skall ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt PBL 4:2-3 och uppfyller kraven i 2 kap PBL och PBL 8:1-3, 6, 7, 9-13, 17 o 18. Av 2 kap PBL framgår bl a att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Vidare framgår att byggnader skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bl a med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar jämte risken för olyckor, översvämningar och erosion skall kunna förebyggas. I 2 kap 6 PBL ställs ytterligare allmänna krav i fråga om byggnaders utformning och placering på den avsedda platsen. Bestämmelserna i 8 kap PBL reglerar byggnaders och tomters närmare utformning. I fråga om fritidshus med högst två bostäder undantas kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

14 Forts Motivering Ett ianspråktagande av den aktuella platsen bedöms inte förutsätta en planläggning. och tillkomsten av fritidshuset bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap PBL. Byggnaden har inte föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet m h t markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden samt viss samhällsservice, i första hand sophämtning och slamtömning. För att kunna tillgodose möjlighet till slamtömning och sophämtning förutsätts att tomtplatsen får en vägförbindelse som är ansluten till allmän väg. Av dessa skäl bedöms tomtplatsen kunna tas i anspråk för de föreslagna fritidshusen. Eftersom ärendet avser ett förhandsbesked hänskjuts prövningen av byggnadernas närmare utformning enl ovanstående bestämmelser i 8 kap PBL till kommande bygglovprövning.

15 15 Kommun 54 BMB Diskussion, myndighetsnämnd - samhällsnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd uppdrar till förvaltningschefen att till Au: s möte den 29 mars formulera ett yttrande som ska överlämnas till respektive kommunstyrelse om vad som står skrivet i kommunallagen 5 kap 26 om beredningstvång för ärenden som ska till kommunstyrelsen. En diskussion har uppkommit om Bergslagens Miljö- och Byggnämnds nutida och framtida roll när det gäller frågor inom BMB: s område som styrs av kommunstyrelsen i respektive kommun. Det handlar bland annat om planfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och naturvård. Meddelas: Förvaltningschef Peter Grönlund

16 16 Kommun 55 BMB Information om vad som gäller när det ska göras en åtalsanmälan vid brott mot Livsmedelslagen Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tackar miljöchef Hilkka Sievert för informationen om vad som gäller när det görs en åtalsanmälan i livsmedelsfrågor. Arbetsutskottet får i uppdrag att lyfta frågan för att förtydliga reglerna kring detta. Utöver detta diskuterades även sekretessbestämmelser samt delegationsordningen som behöver ses över när det gäller livsmedelsfrågor. En debatt har förts på LindeNytt om BMB-förvaltningens åtalsanmälan mot Lindesbergs kommun rörande brott mot Livsmedelslagen. Debatten ledde till att ordföranden i BMB-nämnden begärde att miljöchefen skulle komma till nämndens ordinarie möte den 14 mars för att redogöra för hur miljöinspektören agerat i frågan. Efter miljöchefens föredragning konstaterade nämnden, att miljöinspektören har hanterat ärendet helt i enlighet med Livsmedelslagens regler. Det vill säga, att en anmälan till åklagare skall göras om en verksamhetsutövare har påbörjat försäljning av livsmedel, utan att först ha registrerat sin verksamhet och fått tillstånd. Det är sedan åklagaren, som bedömer om det är fråga om lagbrott eller inte. BMB, som myndighet, har en strikt skyldighet att göra åtalsanmälan.

17 17 nr Kommun 56 BMB Övriga frågor Revision Ordförande Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med revisorerna. Handikapprådet i Lindesberg Margaretha Östlund lämnade information från ett möte med handikapprådet i Lindesberg. Det framkom bland annat att det vore lämpligt att en ledamot från varje kommun tar med sig information från respektive kommuns handikappråd då nämnden sammanträder. Anmälningar För att det ska fungera smidigare vid upptäckt av eventuella ärenden som exempelvis skrotbilar, felskyltning, miljöfrågor mm ska en anmälan göras direkt till förvaltningen via telefon eller via e-post på Skylt i Nora En restaurangägare har placerat en skylt (trottoarpratare) i en korsning som gör att det blir dålig sikt för trafikanter. Förvaltningschef Peter Grönlund får i uppdrag att meddela ägaren att skylten ska flyttas.

18 nr Kommun Nora Infarten till ICA i Nora Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att ge förvaltningschef Peter Grönlund i uppdrag att på Au den 29 mars 2012 presentera en skrivelse angående infarten till ICA i Nora som sedan kan skickas till Trafikverket. Allmänheten har uppmärksammat och påtalat att dagens utformning av infarten till ICA i Nora kan innebära en olycksrisk för trafikanter. BMB vill genom en skrivelse till Trafikverket uppmärksamma väghållaren på problemet.

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson Sammanträdesdatum Sida 2009-01-22 2 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 januari 2009, kl. 09:00-12:30 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer