Hövlig Tillkännagivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hövlig Tillkännagivelse"

Transkript

1 Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt ansvar till följd av nedstängningen/ogilitigförklarandet av alla banker, alla företagsregeringar och alla andra bolag genom UCC-registreringen av One People s Public Trust (OPPT) Delgivning: Via e-post E-post VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA (Decleration of facts): När det gäller framtida åtgärder med Maria Beresoae namn med adress för Fack R924, Stockholm nedan "Svaranden". Jag är den enda rättmätigt och juridiskt REGISTRERADE ägaren, förvaltaren och förmyndaren av min existens, för alla skapelser och egendom enligt UCC Doc. File No.'s , , , , citerat och införlivat här som referens, som om det skulle anges i sin helhet, den ursprungliga kungörelsen om FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) genom allmän registrering genomförd av One People's Public Trust, härefter OPPT. Jag gör detta medvetet, av fri vilja, och avsiktligt antar, återbekräftar, och ratificerar denna FÖRSÄKRAN AV FAKTA som min egen vederbörligt kontrollerade FÖRSÄKRAN AV FAKTA, nunc pro tunc praeterea preterea, ej motbevisbar enligt lag, som fakta, och enligt allmän policy -- härefter som Förespråkare". VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAT TILLKÄNNAGIVANDE: Förespråkaren informerar vederbörligen svaranden att förespråkaren INTE SAMTYCKER till någon som helst olaglig och illegal devalvering, kränkning, avskaffande, underkuvande, underordnande, tillskansning, ockupation, överträdelse eller stöld av förespråkarens vederbörligen säkrade existens, skapelser och egendom. Svaranden förpliktas vederbörligen att med omedelbar verkan UPPHÖRA OCH AVSTÅ från alla nämnda olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren. Förespråkaren ger dig vederbörligen en hövlig tillkännagivelse att svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren av svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av förespråkarens mätbara energi. Svaranden uppmanas att beakta FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS), specifikt nedstängningen/ogiltigförklarandet 25:e December 2012, av alla världens bolag som verkar under täckmantel av folkets regeringar, banker och alla andra bolag för förräderi mot och all skada mot varje enskild människa på denna planet utan deras vetskap, avsiktliga eller oavsiktliga samtycke, särskilt: Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # Nov )...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, STATE of...", Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made there under and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted;... Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# Oct ) Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS commandeering lawful value by unlawful representation... Nämnda FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) identifierad här, citerad här, är fortfarande inte motbevisad och är därför Absolut Sanning juridiskt, handelsmässigt och existensmässigt, registrerat i offentliga register, universell lag, för hela världen att lita på. Se https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/ (registrering krävs), eller Alla rättigheter förbehållna Sida 1 av 7

2 Svarande meddelas därför att de från och med nu agerar som enskild individ, utan ett företags skyddsnät och med obegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän sedvanerätt skyddad och bevarad enligt offentlig policy UCC 1-103, och Allmän lag, den styrande lagstiftning som anges i OPPT UC-anmälningarna. (Refer: WA DC UCC Ref Doc # ) Skulle Svarande välja att agera på uppdrag av en ogiltigförklarad/nedstängd entitet, som gör att Förespråkaren får någon typ av skada som häri anges, kommer Svarande, personligen och med obegränsad kapacitet, att hållas som absolut ansvariga. Sådana åtgärder kan resultera i att laglig åtgärd vidtas mot Svaranden, enligt allmän ordning UCC 1-305, inklusive men inte begränsat till UCC Commercial Bill (kvarstad), mot Svarandes tillgångar. Härmed uppmärksammas den Svarande på DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # , Sept , vederbörligen bekräftad och ratificerad av COMMERCIAL BILL UCC Doc. Nr och TRUE BILL UCC Doc. No där det står: Volunteers within the military... to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens,..., and Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS....alla Skaparens varelser skall utan dröjsmål bistå alla offentliganställda identifierade häri, att genomföra, skydda, bevara och slutföra denna ordning med alla medel av Skaparen och skapade som anges häri, av, med och under ditt personliga ansvar..." Om Svarande upphör och avstår från någon och alla skadliga handlingar mot Förespråkaren, skall talan mot Svarande dras tillbaka med omedelbar verkan. Svarande uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svarande en extra "Hövlig Tillkännagivelse", vars original tidigare registrerats av OPPT. Om Svarande väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor No /13 för Svarandes godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Svarandes uppmärksamhet riktas även till de positiva fördelar som OPPT's registreringar medför och som erbjuds alla individer. Ogiltigförklarade/nedstängda banker upphäver alla skulder. Ogiltigförklarade regeringar upphäver alla stadgar, lagar, olovliga skatter och alla domstolar. Nya styrelseformer är här. Se sidan 7 för mer information. Vederbörligen beakta detta och agera därefter. Förespråkare: Without prejudice Alla rättigheter förbehållna Sida 2 av 7

3 Termer & villkor Terms & Conditions Reference No: /1 Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Parter: Dessa Termer & Villkor är tillämpliga på ovannämnda parter, inklusive men inte begränsat till kolleger som agerar för eller på uppdrag av de namngivna parterna: Tillämplighet Eftersom alla banker och Regeringen vederbörligen ogiltigförklarats (ref: UCC Doc # https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/), agerar därför Svaranden i egenskap av privatperson (https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/). I avsaknad av statliga stadgar och bank- eller andra företagsavtal är detta det enda rättsliga dokument som kommer att framtvinga ett resultat mellan privatpersoner som ett lagligt bindande avtal. Svarandes ansvar Det är Svarandes skyldighet och ansvar att tillhandahålla bevis på fordran i form av ett tillräckligt verifierat svar av ett lagligen bindande avtal, som antas eller påstås föreligga mellan parterna. Dessutom måste alla påstådda avtal innehålla alla delar av ett lagligt bindande avtal, inklusive, men inte begränsat till; erbjudande, godtagande, sanna faktiska uttalanden, faktisk avsikt och övervägande, och att alla dessa faktorer medvetet, viljemässigt och avsiktligt har överlämnats till Förespråkaren. I avsaknad av ett lagligt bindande avtal, utgör detta dokument ett i god tro avtalsmässigt framförande av termer och villkor mellan parterna som efter godkännande utgör ett lagligt bindande kontrakt mellan parterna. Det är Svarandes ansvar att informera och ge råd till eventuella kollegor som handlar för eller på uppdrag av Svarande av dessa termer och villkor. Se Förteckning A angående avtalsförpliktelser som följer på godkännande av dessa villkor. Tillräckligt verifierat svar På grund av allvaret i frågan, räknas endast ett Tillräckligt verifierat svar som uppfyller följande kriterier: Svaret måste: 1. vara vederbörligen registrerad kontrollerad och edsvuren dokumentation av stående, auktoritet, värde och vederläggning av varje punkt med specificitet och egenhet; 2. uppvisa skriftlig delegering av befogenhet undertecknat av Svarande om svaret är från någon annan. 3. använda ord som definieras i vanliga ordböcker (t. ex. Svenska akademins ordbok) Ingen korrespondens kommer att ingås per telefon. En faksimil och digital kopia av detta dokument skall vara juridiskt bindande som ett original. Metod för avslag Inget kontrakt skall betraktas som aktivt där Svaranden inte gör eller har utfört någon av de handlingar som anges i Förteckning A. Ingen åtgärd, inget kontrakt. Metod för acceptans Ett lagligen bindande avtal inges medvetet av Svarande eller någon av deras ombud gör eller utför någon av de handlingar som är listade i Förteckning A. Handling är acceptans. Villkor för godkännande Acceptans är med Svarandens samtycke till följande: Alla rättigheter förbehållna Sida 3 av 7

4 1. Avtal med alla villkor som anges häri; 2. Förbehållslös acceptans av avgifter som skall betalas enligt Förteckning A; 3. Svarande avstår oåterkalleligen och ovillkorligen alla rättigheter angående invändningar, immunitet eller rättsligt försvar. Alla rättigheter förbehållna Sida 4 av 7

5 Förteckning A Valuta: * Troy ounces av 99,9% rent silver. Silver har valts eftersom de tidigare bolagen som utfärdade valutor har stängts ned. Inkassoavgifter: Inkassoavgifter för eventuella obetalda fakturor tillkommer Avgifter Nr Beskrivning * Pris (i ounces av Silver) 1 Alla krav i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 2 Genomdriva eller att försöka genomdriva ett tidigare utfärdat krav från en nedstängd/ogiltigförklarad entitet oz. 3 Genomdriva eller försöker verkställa en dom från en "domstol" oz. 4 Engagera en 3:e part i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 5 Intrång i privatlivet, inklusive, men inte begränsat till, varje eller något formulär, riktat meddelanden eller brev till någon annan än Förespråkarens svarsadress noterat i inledningen. 6 Olaglig fysisk eller icke-fysiskt hot, inklusive, men inte begränsat till hot om åtal, kroppsskada eller rättsliga åtgärder 7 Olaglig fysisk skada, inklusive men inte begränsat till hindrande av Förespråkare eller vållande av kroppsskada. 8 Olaglig reparerbar skada av Förespråkarens privata egendom och ägodelar som initieras av eller orsakas av Svarande 9 Olaglig skadegörelse av Förespråkares privata egendom eller ägodelar inklusive men inte begränsat till irreparabel skada 10 Olagligt anspråk av äganderätt av Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive, men inte begränsat till försäljning eller auktion 11 Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa villkor och förhållanden, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orskar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi 12 Varje telefonsamtal från Svaranden, i strävan efter något krav, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 13 Beslagta Förespråkarens privata egendom eller ägodelar som säkerhet för betalning av fodran i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 14 Varje dag som en fordran eller krav görs mot Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive men inte begränsat till registrering av panträtt, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna. 500* oz * oz. 10,000* oz * oz. 10,000* oz * oz. 500* oz. 15 Olaglig arrestering eller frihetsberövande eller del därav. 1,000* oz. 16 Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC Obs: Utan ett lagligt bindande avtal mellan parterna, påförs en inkrementell avgift, inklusive men inte begränsat till en räntekomponent, som kommer att behandlas som en separat förekomst. Ökningstakten avgör antalet fakturerade incidenter. Alla rättigheter förbehållna Sida 5 av 7

6 Ändringar av Termer & Villkor Villkoren kan ändras när som helst. Svaranden kommer att erbjudas nya villkor som kommer att ersätta och upphäva tidigare utfärdade villkor. Alla rättigheter förbehållna Sida 6 av 7

7 The One People s Public Trust (OPPT) De OPPT-dokument som kungjordes den 25:e december har svept som en löpeld över världens länder. Det har utvecklats till en gräsrotsrörelse som växer genom att hundratusentals människor över hela världen (snart miljoner) alla vill samma sak, de vill bli fria från det gamla slaveriet och kunna välja att leva sina liv efter eget fritt val. De nuvarande systemen har misslyckats och de hålls vid liv endast genom artificiella medel och den sista snutten energi som redan fanns i "rören" innan ogiltigförklarandet. OPPT-dokumenten öppnar dörren till möjligheten att låta människor befria sig från dessa misslyckade system och tillsammans skapa ett nytt system, enligt deras egna önskemål och fria vilja. Ett system där varje människa agerar för det högsta goda för alla och där vi alla kan trivas. Vad är The Ones People s Public Trust? The One People's Public Trust utgörs av varje person på planeten, planeten själv och Skaparen. OPPT s förvaltare är en grupp av mycket duktiga personer, inklusive jurister, som tillsammans med en positiv grupp inne i det finansiella systemet, genomförde omfattande utredningar av det massiva bedrägeri och stöld som pågick vid den tidpunkten. Efter att ha utövat extrem försiktighet, drog OPPT slutsatsen att företag och finansiella system som agerade under sken av folkets regering begick förräderi mot folket på denna planet utan folkets vetskap, villiga och avsiktliga samtycke. Genom en serie REGISTRERINGAR av BE'ing ett folk på denna planet,dess jord, luft, hav och varje skapande därav och därifrån, alla olagliga och illegala anspråk ang. ägande och verksamhet för förvaltning och kontroll av huvudmän, agenter och förmånstagare var lagligt och juridiskt korrekt ogiltigförklarade av egen fri vilja för att inte åtgärda de skador som de hade orsakat. Den slutliga rapporten från undersökningen finns här OPPT vaktar, skyddar och bevarar allt varande, inklusive guld och silver som tidigare missbrukades av banksystemet. Alla folk och varelser på denna planet, som bevaras och skyddas under förvaltning, individuellt och jämlikt, är de enda lagliga och juridiska utfärdarna av legitimt värde, särskilt valuta. Det fingerade banksystemet stöds inte längre av reella tillgångar. Förvaltarna har återgäldat och tilldelat en betydande värdemängd för varje människa, ett värde som skulle kunna betala skulderna för den genomsnittliga personen många, många gånger om. Detta är naturligtvis inte nödvändigt. Alla skulder har eliminerats genom det faktum att bankerna valde att inte lämna ut verifierad dokumentation att lån någonsin givits/tagits, vilket är en fråga om lag och en fråga om allmän ordning, bankerna valde därför av fri vilja att ogiltigförklara sig själva. Många betydande förändringar har skett, bland annat att vi nu lever i en värld med obegränsat ansvar och skadeståndsskyldighet som kan störa dig, men när du har stora tillgångar till ditt förfogande när så behövs så är effekten ganska skonsam. Samtidigt skapade förvaltarna ett ersättningssystem för styrelseformer som kallas "Creator Value Assets Centres eller CVAC's. CVAC-systemet är raka motsatsen till det korrupta, externt styrda plundringssystem som kallades regeringar. CVAC-systemen är i själva verket inom handel, i lag, av allmän ordning, registrerade som helägda, med fullständig äganderätt, värde och rättig heter, i gemenskap och jämlikt för varje folk på denna planet, uttryckligen bemyndigade att vara helt genomsynliga entiteter som enbart finns till för att tjäna människorna på denna planet genom att tillhandahålla system för stöd till människorna på denna planet, vilket anses vara nödvändigt eller önskvärt, och dessa system är förhindrade att på något sätt påverka människans fria vilja. CVAC-systemet presenteras som en globalt förbunden nätverksstruktur som endast drivs av edsvurna offentliga tjänstemän vilka agerar med fullt ansvar och tar ansvaret hela tiden. Varje människa på jorden betjänas av CVAC och dess filialer. Varje tidigare nation på planeten har en CVAC-filial reserverad. Detta otroliga paradigmskifte har just börjat att utvecklas. Varför ser då det dagliga livet fortfarande likadant ut? Det gamla systemet befinner sig för närvarande i förnekelse och även om det pågår förhandlingar kontinuerligt på högsta nivå, undertrycks nyheten om att det finns en stiftelse medvetet av de viktig aste mediaföretagen av det föregivna korporationssystemet för att vilseleda människorna på denna planet som det alltid har gjort. Det nära förestående genomförandet av fonderade CVAC's kommer att rätta till denna situation. Ja, du har nu detta dokument framför dig och DU vet nu vad som verkligen händer. Du är nu del av paradigmskiftet. Detta dokument är en laglig och rättslig utmaning för de personer som agerar okunniga om det nya systemet eller frivilligt och medvetet försöker tillskansa sig, kränka, invadera, upphäva, underkuva eller trakassera någon människa på denna planet. Det är dessutom en öppen inbjudan att delta, med integritet, i den största förändring som någonsin hänt på den här planeten. Under de kommande månaderna kommer vår värld att förändras till oigenkännlighet. Vår sanna historia kommer att avslöjas tillsammans med sanningen om det system vi har levt under. Mycket teknik som har undanhållits oss kommer att frisläppas inom kraftproduktion, hälsa och transport. Krig, sjukdomar och föroreningar kommer att vara ett minne blott. Var och en av oss måste göra vår egen efterforskning. Tålamod krävs när vi utvecklar vår egen förståelse av vad som händer och väljer vad vi gör med denna information som talar till det inre inom var och en av oss. Det finns många grupper runtom i världen som har bildats för att utveckla strategier för hur man bäst använder OPPT-anmälningarna för att hjälpa till att befria folk, och många som arbetar med att skicka ut informationen till folket om CVAC-systemet som är förberett för etablering. Googla One Peoples Public Trust eller gå till Tack. Alla rättigheter förbehållna Sida 7 av 7 06p00 FA-04 Mar 2012

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad,

Läs mer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm Stockholm den 5 mars 2015 Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: N.N. Ombud: Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson Civil Rights Defenders Stora Nygatan

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

One People s Public Trust (OPPT) upphäver lagenligt företag, banker och regeringar för att ha utövat slaveri och privata penningtransaktioner

One People s Public Trust (OPPT) upphäver lagenligt företag, banker och regeringar för att ha utövat slaveri och privata penningtransaktioner One People s Public Trust (OPPT) upphäver lagenligt företag, banker och regeringar för att ha utövat slaveri och privata penningtransaktioner Av Andy Whiteley Grundare av Wake Up World och danad av Skaparen

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

web it text Allmänna affärsvillkor

web it text Allmänna affärsvillkor Allmänna affärsvillkor För rättsförhållandet mellan txt33 konsult och uppdragsgivaren gäller följande allmänna affärsvillkor: 1. Användningsområde Dessa allmänna affärsvillkor skall tillämpas på alla juridiskt

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer