Hövlig Tillkännagivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hövlig Tillkännagivelse"

Transkript

1 Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt ansvar till följd av nedstängningen/ogilitigförklarandet av alla banker, alla företagsregeringar och alla andra bolag genom UCC-registreringen av One People s Public Trust (OPPT) Delgivning: Via e-post E-post VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA (Decleration of facts): När det gäller framtida åtgärder med Maria Beresoae namn med adress för Fack R924, Stockholm nedan "Svaranden". Jag är den enda rättmätigt och juridiskt REGISTRERADE ägaren, förvaltaren och förmyndaren av min existens, för alla skapelser och egendom enligt UCC Doc. File No.'s , , , , citerat och införlivat här som referens, som om det skulle anges i sin helhet, den ursprungliga kungörelsen om FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) genom allmän registrering genomförd av One People's Public Trust, härefter OPPT. Jag gör detta medvetet, av fri vilja, och avsiktligt antar, återbekräftar, och ratificerar denna FÖRSÄKRAN AV FAKTA som min egen vederbörligt kontrollerade FÖRSÄKRAN AV FAKTA, nunc pro tunc praeterea preterea, ej motbevisbar enligt lag, som fakta, och enligt allmän policy -- härefter som Förespråkare". VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAT TILLKÄNNAGIVANDE: Förespråkaren informerar vederbörligen svaranden att förespråkaren INTE SAMTYCKER till någon som helst olaglig och illegal devalvering, kränkning, avskaffande, underkuvande, underordnande, tillskansning, ockupation, överträdelse eller stöld av förespråkarens vederbörligen säkrade existens, skapelser och egendom. Svaranden förpliktas vederbörligen att med omedelbar verkan UPPHÖRA OCH AVSTÅ från alla nämnda olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren. Förespråkaren ger dig vederbörligen en hövlig tillkännagivelse att svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren av svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av förespråkarens mätbara energi. Svaranden uppmanas att beakta FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS), specifikt nedstängningen/ogiltigförklarandet 25:e December 2012, av alla världens bolag som verkar under täckmantel av folkets regeringar, banker och alla andra bolag för förräderi mot och all skada mot varje enskild människa på denna planet utan deras vetskap, avsiktliga eller oavsiktliga samtycke, särskilt: Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # Nov )...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, STATE of...", Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made there under and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted;... Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# Oct ) Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS commandeering lawful value by unlawful representation... Nämnda FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) identifierad här, citerad här, är fortfarande inte motbevisad och är därför Absolut Sanning juridiskt, handelsmässigt och existensmässigt, registrerat i offentliga register, universell lag, för hela världen att lita på. Se https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/ (registrering krävs), eller Alla rättigheter förbehållna Sida 1 av 7

2 Svarande meddelas därför att de från och med nu agerar som enskild individ, utan ett företags skyddsnät och med obegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän sedvanerätt skyddad och bevarad enligt offentlig policy UCC 1-103, och Allmän lag, den styrande lagstiftning som anges i OPPT UC-anmälningarna. (Refer: WA DC UCC Ref Doc # ) Skulle Svarande välja att agera på uppdrag av en ogiltigförklarad/nedstängd entitet, som gör att Förespråkaren får någon typ av skada som häri anges, kommer Svarande, personligen och med obegränsad kapacitet, att hållas som absolut ansvariga. Sådana åtgärder kan resultera i att laglig åtgärd vidtas mot Svaranden, enligt allmän ordning UCC 1-305, inklusive men inte begränsat till UCC Commercial Bill (kvarstad), mot Svarandes tillgångar. Härmed uppmärksammas den Svarande på DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # , Sept , vederbörligen bekräftad och ratificerad av COMMERCIAL BILL UCC Doc. Nr och TRUE BILL UCC Doc. No där det står: Volunteers within the military... to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens,..., and Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS....alla Skaparens varelser skall utan dröjsmål bistå alla offentliganställda identifierade häri, att genomföra, skydda, bevara och slutföra denna ordning med alla medel av Skaparen och skapade som anges häri, av, med och under ditt personliga ansvar..." Om Svarande upphör och avstår från någon och alla skadliga handlingar mot Förespråkaren, skall talan mot Svarande dras tillbaka med omedelbar verkan. Svarande uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svarande en extra "Hövlig Tillkännagivelse", vars original tidigare registrerats av OPPT. Om Svarande väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor No /13 för Svarandes godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Svarandes uppmärksamhet riktas även till de positiva fördelar som OPPT's registreringar medför och som erbjuds alla individer. Ogiltigförklarade/nedstängda banker upphäver alla skulder. Ogiltigförklarade regeringar upphäver alla stadgar, lagar, olovliga skatter och alla domstolar. Nya styrelseformer är här. Se sidan 7 för mer information. Vederbörligen beakta detta och agera därefter. Förespråkare: Without prejudice Alla rättigheter förbehållna Sida 2 av 7

3 Termer & villkor Terms & Conditions Reference No: /1 Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Parter: Dessa Termer & Villkor är tillämpliga på ovannämnda parter, inklusive men inte begränsat till kolleger som agerar för eller på uppdrag av de namngivna parterna: Tillämplighet Eftersom alla banker och Regeringen vederbörligen ogiltigförklarats (ref: UCC Doc # https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/), agerar därför Svaranden i egenskap av privatperson (https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/). I avsaknad av statliga stadgar och bank- eller andra företagsavtal är detta det enda rättsliga dokument som kommer att framtvinga ett resultat mellan privatpersoner som ett lagligt bindande avtal. Svarandes ansvar Det är Svarandes skyldighet och ansvar att tillhandahålla bevis på fordran i form av ett tillräckligt verifierat svar av ett lagligen bindande avtal, som antas eller påstås föreligga mellan parterna. Dessutom måste alla påstådda avtal innehålla alla delar av ett lagligt bindande avtal, inklusive, men inte begränsat till; erbjudande, godtagande, sanna faktiska uttalanden, faktisk avsikt och övervägande, och att alla dessa faktorer medvetet, viljemässigt och avsiktligt har överlämnats till Förespråkaren. I avsaknad av ett lagligt bindande avtal, utgör detta dokument ett i god tro avtalsmässigt framförande av termer och villkor mellan parterna som efter godkännande utgör ett lagligt bindande kontrakt mellan parterna. Det är Svarandes ansvar att informera och ge råd till eventuella kollegor som handlar för eller på uppdrag av Svarande av dessa termer och villkor. Se Förteckning A angående avtalsförpliktelser som följer på godkännande av dessa villkor. Tillräckligt verifierat svar På grund av allvaret i frågan, räknas endast ett Tillräckligt verifierat svar som uppfyller följande kriterier: Svaret måste: 1. vara vederbörligen registrerad kontrollerad och edsvuren dokumentation av stående, auktoritet, värde och vederläggning av varje punkt med specificitet och egenhet; 2. uppvisa skriftlig delegering av befogenhet undertecknat av Svarande om svaret är från någon annan. 3. använda ord som definieras i vanliga ordböcker (t. ex. Svenska akademins ordbok) Ingen korrespondens kommer att ingås per telefon. En faksimil och digital kopia av detta dokument skall vara juridiskt bindande som ett original. Metod för avslag Inget kontrakt skall betraktas som aktivt där Svaranden inte gör eller har utfört någon av de handlingar som anges i Förteckning A. Ingen åtgärd, inget kontrakt. Metod för acceptans Ett lagligen bindande avtal inges medvetet av Svarande eller någon av deras ombud gör eller utför någon av de handlingar som är listade i Förteckning A. Handling är acceptans. Villkor för godkännande Acceptans är med Svarandens samtycke till följande: Alla rättigheter förbehållna Sida 3 av 7

4 1. Avtal med alla villkor som anges häri; 2. Förbehållslös acceptans av avgifter som skall betalas enligt Förteckning A; 3. Svarande avstår oåterkalleligen och ovillkorligen alla rättigheter angående invändningar, immunitet eller rättsligt försvar. Alla rättigheter förbehållna Sida 4 av 7

5 Förteckning A Valuta: * Troy ounces av 99,9% rent silver. Silver har valts eftersom de tidigare bolagen som utfärdade valutor har stängts ned. Inkassoavgifter: Inkassoavgifter för eventuella obetalda fakturor tillkommer Avgifter Nr Beskrivning * Pris (i ounces av Silver) 1 Alla krav i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 2 Genomdriva eller att försöka genomdriva ett tidigare utfärdat krav från en nedstängd/ogiltigförklarad entitet oz. 3 Genomdriva eller försöker verkställa en dom från en "domstol" oz. 4 Engagera en 3:e part i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 5 Intrång i privatlivet, inklusive, men inte begränsat till, varje eller något formulär, riktat meddelanden eller brev till någon annan än Förespråkarens svarsadress noterat i inledningen. 6 Olaglig fysisk eller icke-fysiskt hot, inklusive, men inte begränsat till hot om åtal, kroppsskada eller rättsliga åtgärder 7 Olaglig fysisk skada, inklusive men inte begränsat till hindrande av Förespråkare eller vållande av kroppsskada. 8 Olaglig reparerbar skada av Förespråkarens privata egendom och ägodelar som initieras av eller orsakas av Svarande 9 Olaglig skadegörelse av Förespråkares privata egendom eller ägodelar inklusive men inte begränsat till irreparabel skada 10 Olagligt anspråk av äganderätt av Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive, men inte begränsat till försäljning eller auktion 11 Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa villkor och förhållanden, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orskar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi 12 Varje telefonsamtal från Svaranden, i strävan efter något krav, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 13 Beslagta Förespråkarens privata egendom eller ägodelar som säkerhet för betalning av fodran i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 14 Varje dag som en fordran eller krav görs mot Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive men inte begränsat till registrering av panträtt, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna. 500* oz * oz. 10,000* oz * oz. 10,000* oz * oz. 500* oz. 15 Olaglig arrestering eller frihetsberövande eller del därav. 1,000* oz. 16 Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC Obs: Utan ett lagligt bindande avtal mellan parterna, påförs en inkrementell avgift, inklusive men inte begränsat till en räntekomponent, som kommer att behandlas som en separat förekomst. Ökningstakten avgör antalet fakturerade incidenter. Alla rättigheter förbehållna Sida 5 av 7

6 Ändringar av Termer & Villkor Villkoren kan ändras när som helst. Svaranden kommer att erbjudas nya villkor som kommer att ersätta och upphäva tidigare utfärdade villkor. Alla rättigheter förbehållna Sida 6 av 7

7 The One People s Public Trust (OPPT) De OPPT-dokument som kungjordes den 25:e december har svept som en löpeld över världens länder. Det har utvecklats till en gräsrotsrörelse som växer genom att hundratusentals människor över hela världen (snart miljoner) alla vill samma sak, de vill bli fria från det gamla slaveriet och kunna välja att leva sina liv efter eget fritt val. De nuvarande systemen har misslyckats och de hålls vid liv endast genom artificiella medel och den sista snutten energi som redan fanns i "rören" innan ogiltigförklarandet. OPPT-dokumenten öppnar dörren till möjligheten att låta människor befria sig från dessa misslyckade system och tillsammans skapa ett nytt system, enligt deras egna önskemål och fria vilja. Ett system där varje människa agerar för det högsta goda för alla och där vi alla kan trivas. Vad är The Ones People s Public Trust? The One People's Public Trust utgörs av varje person på planeten, planeten själv och Skaparen. OPPT s förvaltare är en grupp av mycket duktiga personer, inklusive jurister, som tillsammans med en positiv grupp inne i det finansiella systemet, genomförde omfattande utredningar av det massiva bedrägeri och stöld som pågick vid den tidpunkten. Efter att ha utövat extrem försiktighet, drog OPPT slutsatsen att företag och finansiella system som agerade under sken av folkets regering begick förräderi mot folket på denna planet utan folkets vetskap, villiga och avsiktliga samtycke. Genom en serie REGISTRERINGAR av BE'ing ett folk på denna planet,dess jord, luft, hav och varje skapande därav och därifrån, alla olagliga och illegala anspråk ang. ägande och verksamhet för förvaltning och kontroll av huvudmän, agenter och förmånstagare var lagligt och juridiskt korrekt ogiltigförklarade av egen fri vilja för att inte åtgärda de skador som de hade orsakat. Den slutliga rapporten från undersökningen finns här OPPT vaktar, skyddar och bevarar allt varande, inklusive guld och silver som tidigare missbrukades av banksystemet. Alla folk och varelser på denna planet, som bevaras och skyddas under förvaltning, individuellt och jämlikt, är de enda lagliga och juridiska utfärdarna av legitimt värde, särskilt valuta. Det fingerade banksystemet stöds inte längre av reella tillgångar. Förvaltarna har återgäldat och tilldelat en betydande värdemängd för varje människa, ett värde som skulle kunna betala skulderna för den genomsnittliga personen många, många gånger om. Detta är naturligtvis inte nödvändigt. Alla skulder har eliminerats genom det faktum att bankerna valde att inte lämna ut verifierad dokumentation att lån någonsin givits/tagits, vilket är en fråga om lag och en fråga om allmän ordning, bankerna valde därför av fri vilja att ogiltigförklara sig själva. Många betydande förändringar har skett, bland annat att vi nu lever i en värld med obegränsat ansvar och skadeståndsskyldighet som kan störa dig, men när du har stora tillgångar till ditt förfogande när så behövs så är effekten ganska skonsam. Samtidigt skapade förvaltarna ett ersättningssystem för styrelseformer som kallas "Creator Value Assets Centres eller CVAC's. CVAC-systemet är raka motsatsen till det korrupta, externt styrda plundringssystem som kallades regeringar. CVAC-systemen är i själva verket inom handel, i lag, av allmän ordning, registrerade som helägda, med fullständig äganderätt, värde och rättig heter, i gemenskap och jämlikt för varje folk på denna planet, uttryckligen bemyndigade att vara helt genomsynliga entiteter som enbart finns till för att tjäna människorna på denna planet genom att tillhandahålla system för stöd till människorna på denna planet, vilket anses vara nödvändigt eller önskvärt, och dessa system är förhindrade att på något sätt påverka människans fria vilja. CVAC-systemet presenteras som en globalt förbunden nätverksstruktur som endast drivs av edsvurna offentliga tjänstemän vilka agerar med fullt ansvar och tar ansvaret hela tiden. Varje människa på jorden betjänas av CVAC och dess filialer. Varje tidigare nation på planeten har en CVAC-filial reserverad. Detta otroliga paradigmskifte har just börjat att utvecklas. Varför ser då det dagliga livet fortfarande likadant ut? Det gamla systemet befinner sig för närvarande i förnekelse och även om det pågår förhandlingar kontinuerligt på högsta nivå, undertrycks nyheten om att det finns en stiftelse medvetet av de viktig aste mediaföretagen av det föregivna korporationssystemet för att vilseleda människorna på denna planet som det alltid har gjort. Det nära förestående genomförandet av fonderade CVAC's kommer att rätta till denna situation. Ja, du har nu detta dokument framför dig och DU vet nu vad som verkligen händer. Du är nu del av paradigmskiftet. Detta dokument är en laglig och rättslig utmaning för de personer som agerar okunniga om det nya systemet eller frivilligt och medvetet försöker tillskansa sig, kränka, invadera, upphäva, underkuva eller trakassera någon människa på denna planet. Det är dessutom en öppen inbjudan att delta, med integritet, i den största förändring som någonsin hänt på den här planeten. Under de kommande månaderna kommer vår värld att förändras till oigenkännlighet. Vår sanna historia kommer att avslöjas tillsammans med sanningen om det system vi har levt under. Mycket teknik som har undanhållits oss kommer att frisläppas inom kraftproduktion, hälsa och transport. Krig, sjukdomar och föroreningar kommer att vara ett minne blott. Var och en av oss måste göra vår egen efterforskning. Tålamod krävs när vi utvecklar vår egen förståelse av vad som händer och väljer vad vi gör med denna information som talar till det inre inom var och en av oss. Det finns många grupper runtom i världen som har bildats för att utveckla strategier för hur man bäst använder OPPT-anmälningarna för att hjälpa till att befria folk, och många som arbetar med att skicka ut informationen till folket om CVAC-systemet som är förberett för etablering. Googla One Peoples Public Trust eller gå till Tack. Alla rättigheter förbehållna Sida 7 av 7 06p00 FA-04 Mar 2012

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad,

Läs mer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

The One People's Public Trust(OPPT): Vanliga frågor... BESVARADE

The One People's Public Trust(OPPT): Vanliga frågor... BESVARADE The One People's Public Trust(OPPT): Vanliga frågor... BESVARADE Källa: http://wakeup-world.com/2013/02/26/the-one-peoples-public-trust-oppt-yourfrequently-asked-questions-answered/ 26 februari, 2013 Av

Läs mer

"UCC är en mekanism för kommersiell reglering i Förenta staterna. Vilken effekt har UCC anmälningar utanför USA? "

UCC är en mekanism för kommersiell reglering i Förenta staterna. Vilken effekt har UCC anmälningar utanför USA? The One People's Public Trust(OPPT): Vanliga frågor... BESVARADE Källa: http://wakeup-world.com/2013/02/26/the-one-peoples-public-trust-oppt-yourfrequently-asked-questions-answered/ 26 februari, 2013 Av

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Grundläggande fri- och rättigheter Flik 2.2 (Uppdaterad 2011-08-11/ Mats Franzén, 1Ti/ Ov)

Grundläggande fri- och rättigheter Flik 2.2 (Uppdaterad 2011-08-11/ Mats Franzén, 1Ti/ Ov) Grundläggande fri- och rättigheter Flik 2.2 (Uppdaterad 2011-08-11/ Mats Franzén, 1Ti/ Ov) Normgivning: De olika lagarna och förordningarnas inbördes förhållande till varandra. Lag (1994:1500) med anledning

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Lag. om ändring av utsökningsbalken

Lag. om ändring av utsökningsbalken Lag om ändring av utsökningsbalken I enlighet med riksdagens beslut upphävs i utsökningsbalken (705/2007) 1 kap. 34 2 mom., ändras 1 kap. 31 4 mom., 3 kap. 1 1 mom., 5 1 mom., 11 1 och 2 mom., 38, 39 2

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 1 [9151] Den

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Introduktion Denna del av projektrapporten kommer ta upp den nödvändiga informationen som krävs för

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter PART 4 ÖVERSIKT 1. Specifikation av det internationella sammanhanget 2. Mot skyddsavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial LAGFÖRSLAG 1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Räckvidd Beslut om frysning

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang

Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang klang@ituniv.se Förbehåll Disclaimer Friskrivning A disclaimer to specify or delimit the scope of rights and obligations that may be exercised

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt 1 [9251] Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011 1 Nya utmaningar inom flygjuridiken 24 oktober 2011 2 Setterwalls Advokatbyrå AB Grundades i Stockholm 1878 Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Rådgivning inom affärsjuridikens samtliga discipliner

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialtjänstförordning; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:937 Utkom från trycket den 7 december 2001 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer