Hövlig Tillkännagivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hövlig Tillkännagivelse"

Transkript

1 Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt ansvar till följd av nedstängningen/ogilitigförklarandet av alla banker, alla företagsregeringar och alla andra bolag genom UCC-registreringen av One People s Public Trust (OPPT) Delgivning: Via e-post E-post VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA (Decleration of facts): När det gäller framtida åtgärder med Maria Beresoae namn med adress för Fack R924, Stockholm nedan "Svaranden". Jag är den enda rättmätigt och juridiskt REGISTRERADE ägaren, förvaltaren och förmyndaren av min existens, för alla skapelser och egendom enligt UCC Doc. File No.'s , , , , citerat och införlivat här som referens, som om det skulle anges i sin helhet, den ursprungliga kungörelsen om FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) genom allmän registrering genomförd av One People's Public Trust, härefter OPPT. Jag gör detta medvetet, av fri vilja, och avsiktligt antar, återbekräftar, och ratificerar denna FÖRSÄKRAN AV FAKTA som min egen vederbörligt kontrollerade FÖRSÄKRAN AV FAKTA, nunc pro tunc praeterea preterea, ej motbevisbar enligt lag, som fakta, och enligt allmän policy -- härefter som Förespråkare". VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAT TILLKÄNNAGIVANDE: Förespråkaren informerar vederbörligen svaranden att förespråkaren INTE SAMTYCKER till någon som helst olaglig och illegal devalvering, kränkning, avskaffande, underkuvande, underordnande, tillskansning, ockupation, överträdelse eller stöld av förespråkarens vederbörligen säkrade existens, skapelser och egendom. Svaranden förpliktas vederbörligen att med omedelbar verkan UPPHÖRA OCH AVSTÅ från alla nämnda olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren. Förespråkaren ger dig vederbörligen en hövlig tillkännagivelse att svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren av svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av förespråkarens mätbara energi. Svaranden uppmanas att beakta FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS), specifikt nedstängningen/ogiltigförklarandet 25:e December 2012, av alla världens bolag som verkar under täckmantel av folkets regeringar, banker och alla andra bolag för förräderi mot och all skada mot varje enskild människa på denna planet utan deras vetskap, avsiktliga eller oavsiktliga samtycke, särskilt: Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # Nov )...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, STATE of...", Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made there under and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted;... Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# Oct ) Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS commandeering lawful value by unlawful representation... Nämnda FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) identifierad här, citerad här, är fortfarande inte motbevisad och är därför Absolut Sanning juridiskt, handelsmässigt och existensmässigt, registrerat i offentliga register, universell lag, för hela världen att lita på. Se https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/ (registrering krävs), eller Alla rättigheter förbehållna Sida 1 av 7

2 Svarande meddelas därför att de från och med nu agerar som enskild individ, utan ett företags skyddsnät och med obegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän sedvanerätt skyddad och bevarad enligt offentlig policy UCC 1-103, och Allmän lag, den styrande lagstiftning som anges i OPPT UC-anmälningarna. (Refer: WA DC UCC Ref Doc # ) Skulle Svarande välja att agera på uppdrag av en ogiltigförklarad/nedstängd entitet, som gör att Förespråkaren får någon typ av skada som häri anges, kommer Svarande, personligen och med obegränsad kapacitet, att hållas som absolut ansvariga. Sådana åtgärder kan resultera i att laglig åtgärd vidtas mot Svaranden, enligt allmän ordning UCC 1-305, inklusive men inte begränsat till UCC Commercial Bill (kvarstad), mot Svarandes tillgångar. Härmed uppmärksammas den Svarande på DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # , Sept , vederbörligen bekräftad och ratificerad av COMMERCIAL BILL UCC Doc. Nr och TRUE BILL UCC Doc. No där det står: Volunteers within the military... to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens,..., and Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS....alla Skaparens varelser skall utan dröjsmål bistå alla offentliganställda identifierade häri, att genomföra, skydda, bevara och slutföra denna ordning med alla medel av Skaparen och skapade som anges häri, av, med och under ditt personliga ansvar..." Om Svarande upphör och avstår från någon och alla skadliga handlingar mot Förespråkaren, skall talan mot Svarande dras tillbaka med omedelbar verkan. Svarande uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svarande en extra "Hövlig Tillkännagivelse", vars original tidigare registrerats av OPPT. Om Svarande väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor No /13 för Svarandes godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Svarandes uppmärksamhet riktas även till de positiva fördelar som OPPT's registreringar medför och som erbjuds alla individer. Ogiltigförklarade/nedstängda banker upphäver alla skulder. Ogiltigförklarade regeringar upphäver alla stadgar, lagar, olovliga skatter och alla domstolar. Nya styrelseformer är här. Se sidan 7 för mer information. Vederbörligen beakta detta och agera därefter. Förespråkare: Without prejudice Alla rättigheter förbehållna Sida 2 av 7

3 Termer & villkor Terms & Conditions Reference No: /1 Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Parter: Dessa Termer & Villkor är tillämpliga på ovannämnda parter, inklusive men inte begränsat till kolleger som agerar för eller på uppdrag av de namngivna parterna: Tillämplighet Eftersom alla banker och Regeringen vederbörligen ogiltigförklarats (ref: UCC Doc # https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/), agerar därför Svaranden i egenskap av privatperson (https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/). I avsaknad av statliga stadgar och bank- eller andra företagsavtal är detta det enda rättsliga dokument som kommer att framtvinga ett resultat mellan privatpersoner som ett lagligt bindande avtal. Svarandes ansvar Det är Svarandes skyldighet och ansvar att tillhandahålla bevis på fordran i form av ett tillräckligt verifierat svar av ett lagligen bindande avtal, som antas eller påstås föreligga mellan parterna. Dessutom måste alla påstådda avtal innehålla alla delar av ett lagligt bindande avtal, inklusive, men inte begränsat till; erbjudande, godtagande, sanna faktiska uttalanden, faktisk avsikt och övervägande, och att alla dessa faktorer medvetet, viljemässigt och avsiktligt har överlämnats till Förespråkaren. I avsaknad av ett lagligt bindande avtal, utgör detta dokument ett i god tro avtalsmässigt framförande av termer och villkor mellan parterna som efter godkännande utgör ett lagligt bindande kontrakt mellan parterna. Det är Svarandes ansvar att informera och ge råd till eventuella kollegor som handlar för eller på uppdrag av Svarande av dessa termer och villkor. Se Förteckning A angående avtalsförpliktelser som följer på godkännande av dessa villkor. Tillräckligt verifierat svar På grund av allvaret i frågan, räknas endast ett Tillräckligt verifierat svar som uppfyller följande kriterier: Svaret måste: 1. vara vederbörligen registrerad kontrollerad och edsvuren dokumentation av stående, auktoritet, värde och vederläggning av varje punkt med specificitet och egenhet; 2. uppvisa skriftlig delegering av befogenhet undertecknat av Svarande om svaret är från någon annan. 3. använda ord som definieras i vanliga ordböcker (t. ex. Svenska akademins ordbok) Ingen korrespondens kommer att ingås per telefon. En faksimil och digital kopia av detta dokument skall vara juridiskt bindande som ett original. Metod för avslag Inget kontrakt skall betraktas som aktivt där Svaranden inte gör eller har utfört någon av de handlingar som anges i Förteckning A. Ingen åtgärd, inget kontrakt. Metod för acceptans Ett lagligen bindande avtal inges medvetet av Svarande eller någon av deras ombud gör eller utför någon av de handlingar som är listade i Förteckning A. Handling är acceptans. Villkor för godkännande Acceptans är med Svarandens samtycke till följande: Alla rättigheter förbehållna Sida 3 av 7

4 1. Avtal med alla villkor som anges häri; 2. Förbehållslös acceptans av avgifter som skall betalas enligt Förteckning A; 3. Svarande avstår oåterkalleligen och ovillkorligen alla rättigheter angående invändningar, immunitet eller rättsligt försvar. Alla rättigheter förbehållna Sida 4 av 7

5 Förteckning A Valuta: * Troy ounces av 99,9% rent silver. Silver har valts eftersom de tidigare bolagen som utfärdade valutor har stängts ned. Inkassoavgifter: Inkassoavgifter för eventuella obetalda fakturor tillkommer Avgifter Nr Beskrivning * Pris (i ounces av Silver) 1 Alla krav i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 2 Genomdriva eller att försöka genomdriva ett tidigare utfärdat krav från en nedstängd/ogiltigförklarad entitet oz. 3 Genomdriva eller försöker verkställa en dom från en "domstol" oz. 4 Engagera en 3:e part i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna oz. 5 Intrång i privatlivet, inklusive, men inte begränsat till, varje eller något formulär, riktat meddelanden eller brev till någon annan än Förespråkarens svarsadress noterat i inledningen. 6 Olaglig fysisk eller icke-fysiskt hot, inklusive, men inte begränsat till hot om åtal, kroppsskada eller rättsliga åtgärder 7 Olaglig fysisk skada, inklusive men inte begränsat till hindrande av Förespråkare eller vållande av kroppsskada. 8 Olaglig reparerbar skada av Förespråkarens privata egendom och ägodelar som initieras av eller orsakas av Svarande 9 Olaglig skadegörelse av Förespråkares privata egendom eller ägodelar inklusive men inte begränsat till irreparabel skada 10 Olagligt anspråk av äganderätt av Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive, men inte begränsat till försäljning eller auktion 11 Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa villkor och förhållanden, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orskar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi 12 Varje telefonsamtal från Svaranden, i strävan efter något krav, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 13 Beslagta Förespråkarens privata egendom eller ägodelar som säkerhet för betalning av fodran i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna 14 Varje dag som en fordran eller krav görs mot Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive men inte begränsat till registrering av panträtt, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna. 500* oz * oz. 10,000* oz * oz. 10,000* oz * oz. 500* oz. 15 Olaglig arrestering eller frihetsberövande eller del därav. 1,000* oz. 16 Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC Obs: Utan ett lagligt bindande avtal mellan parterna, påförs en inkrementell avgift, inklusive men inte begränsat till en räntekomponent, som kommer att behandlas som en separat förekomst. Ökningstakten avgör antalet fakturerade incidenter. Alla rättigheter förbehållna Sida 5 av 7

6 Ändringar av Termer & Villkor Villkoren kan ändras när som helst. Svaranden kommer att erbjudas nya villkor som kommer att ersätta och upphäva tidigare utfärdade villkor. Alla rättigheter förbehållna Sida 6 av 7

7 The One People s Public Trust (OPPT) De OPPT-dokument som kungjordes den 25:e december har svept som en löpeld över världens länder. Det har utvecklats till en gräsrotsrörelse som växer genom att hundratusentals människor över hela världen (snart miljoner) alla vill samma sak, de vill bli fria från det gamla slaveriet och kunna välja att leva sina liv efter eget fritt val. De nuvarande systemen har misslyckats och de hålls vid liv endast genom artificiella medel och den sista snutten energi som redan fanns i "rören" innan ogiltigförklarandet. OPPT-dokumenten öppnar dörren till möjligheten att låta människor befria sig från dessa misslyckade system och tillsammans skapa ett nytt system, enligt deras egna önskemål och fria vilja. Ett system där varje människa agerar för det högsta goda för alla och där vi alla kan trivas. Vad är The Ones People s Public Trust? The One People's Public Trust utgörs av varje person på planeten, planeten själv och Skaparen. OPPT s förvaltare är en grupp av mycket duktiga personer, inklusive jurister, som tillsammans med en positiv grupp inne i det finansiella systemet, genomförde omfattande utredningar av det massiva bedrägeri och stöld som pågick vid den tidpunkten. Efter att ha utövat extrem försiktighet, drog OPPT slutsatsen att företag och finansiella system som agerade under sken av folkets regering begick förräderi mot folket på denna planet utan folkets vetskap, villiga och avsiktliga samtycke. Genom en serie REGISTRERINGAR av BE'ing ett folk på denna planet,dess jord, luft, hav och varje skapande därav och därifrån, alla olagliga och illegala anspråk ang. ägande och verksamhet för förvaltning och kontroll av huvudmän, agenter och förmånstagare var lagligt och juridiskt korrekt ogiltigförklarade av egen fri vilja för att inte åtgärda de skador som de hade orsakat. Den slutliga rapporten från undersökningen finns här OPPT vaktar, skyddar och bevarar allt varande, inklusive guld och silver som tidigare missbrukades av banksystemet. Alla folk och varelser på denna planet, som bevaras och skyddas under förvaltning, individuellt och jämlikt, är de enda lagliga och juridiska utfärdarna av legitimt värde, särskilt valuta. Det fingerade banksystemet stöds inte längre av reella tillgångar. Förvaltarna har återgäldat och tilldelat en betydande värdemängd för varje människa, ett värde som skulle kunna betala skulderna för den genomsnittliga personen många, många gånger om. Detta är naturligtvis inte nödvändigt. Alla skulder har eliminerats genom det faktum att bankerna valde att inte lämna ut verifierad dokumentation att lån någonsin givits/tagits, vilket är en fråga om lag och en fråga om allmän ordning, bankerna valde därför av fri vilja att ogiltigförklara sig själva. Många betydande förändringar har skett, bland annat att vi nu lever i en värld med obegränsat ansvar och skadeståndsskyldighet som kan störa dig, men när du har stora tillgångar till ditt förfogande när så behövs så är effekten ganska skonsam. Samtidigt skapade förvaltarna ett ersättningssystem för styrelseformer som kallas "Creator Value Assets Centres eller CVAC's. CVAC-systemet är raka motsatsen till det korrupta, externt styrda plundringssystem som kallades regeringar. CVAC-systemen är i själva verket inom handel, i lag, av allmän ordning, registrerade som helägda, med fullständig äganderätt, värde och rättig heter, i gemenskap och jämlikt för varje folk på denna planet, uttryckligen bemyndigade att vara helt genomsynliga entiteter som enbart finns till för att tjäna människorna på denna planet genom att tillhandahålla system för stöd till människorna på denna planet, vilket anses vara nödvändigt eller önskvärt, och dessa system är förhindrade att på något sätt påverka människans fria vilja. CVAC-systemet presenteras som en globalt förbunden nätverksstruktur som endast drivs av edsvurna offentliga tjänstemän vilka agerar med fullt ansvar och tar ansvaret hela tiden. Varje människa på jorden betjänas av CVAC och dess filialer. Varje tidigare nation på planeten har en CVAC-filial reserverad. Detta otroliga paradigmskifte har just börjat att utvecklas. Varför ser då det dagliga livet fortfarande likadant ut? Det gamla systemet befinner sig för närvarande i förnekelse och även om det pågår förhandlingar kontinuerligt på högsta nivå, undertrycks nyheten om att det finns en stiftelse medvetet av de viktig aste mediaföretagen av det föregivna korporationssystemet för att vilseleda människorna på denna planet som det alltid har gjort. Det nära förestående genomförandet av fonderade CVAC's kommer att rätta till denna situation. Ja, du har nu detta dokument framför dig och DU vet nu vad som verkligen händer. Du är nu del av paradigmskiftet. Detta dokument är en laglig och rättslig utmaning för de personer som agerar okunniga om det nya systemet eller frivilligt och medvetet försöker tillskansa sig, kränka, invadera, upphäva, underkuva eller trakassera någon människa på denna planet. Det är dessutom en öppen inbjudan att delta, med integritet, i den största förändring som någonsin hänt på den här planeten. Under de kommande månaderna kommer vår värld att förändras till oigenkännlighet. Vår sanna historia kommer att avslöjas tillsammans med sanningen om det system vi har levt under. Mycket teknik som har undanhållits oss kommer att frisläppas inom kraftproduktion, hälsa och transport. Krig, sjukdomar och föroreningar kommer att vara ett minne blott. Var och en av oss måste göra vår egen efterforskning. Tålamod krävs när vi utvecklar vår egen förståelse av vad som händer och väljer vad vi gör med denna information som talar till det inre inom var och en av oss. Det finns många grupper runtom i världen som har bildats för att utveckla strategier för hur man bäst använder OPPT-anmälningarna för att hjälpa till att befria folk, och många som arbetar med att skicka ut informationen till folket om CVAC-systemet som är förberett för etablering. Googla One Peoples Public Trust eller gå till Tack. Alla rättigheter förbehållna Sida 7 av 7 06p00 FA-04 Mar 2012

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

SLUTRAPPORT PARADIGM

SLUTRAPPORT PARADIGM SLUTRAPPORT PARADIGM SAMMANFATTNING UNDERSÖKNING : "PARADIGM" KÄNSLIGHET : KLASSIFICERAD; KONFIDENTIELL URSPRUNGLIG PRIORITET : TIDSTOLERANT FÖRBÄTTRINGAR : REVOLUTIONERANDE AUKTORISERAD : JA URSPRUNGLIG

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR Ditt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktion är ett flerfunktionskort från Scandinavian Airlines

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT PIRATJAKTENS FAROR OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG INTEGRITET, RÄTTSSÄKERHET OCH UPPHOVSRÄTT Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu +46708918133 www.kommenterat.net Senast uppdaterat: 2005-03-14 Inledning...2

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats 10 p Högskolan Kristianstad VT 2005 För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Författare: Kristina Ewald Jens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen.

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. 0 Etisk uppförandekod Innehåll Meddelande från koncernledningen.......................... 04 1. Etiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Uppförandekod Innehållsförteckning Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Produkt- och finansiell integritet 5 Bokföring, kontroller och bedrägeribekämpning 5 Insiderinformation 7 Produktsäkerhet

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Policy för Etiska Regler

Policy för Etiska Regler Brady Corporation Policy för Etiska Regler Bradys globala engagemang för etiska och lagliga krav, en viktig filosofi inom Brady igår, idag och imorgon Kära Kollega, I dagens snabba och komplicerade affärsmiljö

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer