Nr 4 DEC. attraktiva värmland. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4 DEC. attraktiva värmland. Information från Torsby kommun NR 4-2010 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 4 DEC 2010 Information från Torsby kommun TORSBY sportcenter startar handikappsguiden lanseras attraktiva värmland NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 MEDBORGARFÖRSLAG... 3 MATDISTRIBUTION... 4 ÖVERSIKTSPLANEN... 5 FÖRDJUPNING VINDKRAFT ETC... 5 TILLGÄNGLIGT CENTRUM... 6 HANDIKAPPGUIDEN... 7 UNGDOMSRÅDET OCH U-POTTEN... 8 TOBAKSINSPIRATÖR PÅ STJERNESKolan 9 OLEBY SKOLAS FRISKVÅRDSPROFIL KANSLIET FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET FLYTTAR in FRITIDSHEM FÖR ARBETSLÖSAS BARN ATTRAKTIVA VÄRMLAND FINNSKOGEN MARKNADSFÖRS STJERNESKOLAN MÖTER FRAMTIDEN TALBÖCKER på biblioteket TORSBY BOSTÄDER DIGITALISERAS ENERGILAMPOR TRAFIKVARNING FÖR VILT TÅGEN PÅ OMLASTNINGSTERMINALEN RAMAVTAL PÅ WEBBEN TORSBY SPORTCENTER FLYGET E-HANDLA LIVSMEDEL STARTA EGET FAQ NY ORGANISATION FRÅN 1 JANUARI POSTLISTAN PÅ WEBBEN SÖK FONDPENGAR EKONOMIN FÖRENING: FINNSKOGA IF PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Anki Karlsson, Åsteby Motiv omslag: Mina Karlsson älskar att leka i snön Utgivning: Fyra nummer 2010 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Konjunkturuppgången har börjat Under senhösten har vi nu ställt om den politiska organisationen efter valresultatet och allt är på plats. Nya ledamöter har utsetts till fullmäktige, styrelser och nämnder. Det nya fullmäktige och den nya kommunstyrelsen har redan börjat jobba, medan andra styrelser och nämnder följer efter i sin nya form efter årsskiftet. Min bedömning är att politiken fortsatt kan jobba i lugna och stabila former med många samförståndslösningar över blockgränser. Efter årsskiftet kommer fokus att vara på att dra upp långsiktiga riktlinjer för verksamheterna. Vi kommer att behöva revidera våra mål och visionsdokument under året och ska det kunna göras med en bred förankring måste det komma i gång tidigt. Vi ser nu att konjunkturuppgången även börjar nå vårt näringsliv så smått, medan den kommunala verksamheten lever med en ekonomisk eftersläpning av det utfallet. Vi har i jämförelse med riket en låg arbetslöshet. Vissa branscher t.ex. byggnads går mot arbetskraftsbrist. Samtidigt måste vi tillsammans med arbetsförmedlingen fortsatt jobba hårt med arbetslöshet hos ungdomar. Note med flera nyanställer och det är glädjande att både handel och besöksnäring signalerar ökande investeringsvilja. Samtidigt nås vi av dystra signaler från Ambjörby med Byggelit. Undersökningar visar att besöksnäringen är en oerhört viktigt inkörsport för att få människor att flytta till eller etablera företag i en region. Vi måste jobba på att nå nya grupper av potentiella inflyttare, som idag lever i överhettade storstadsregioner i Sverige såväl som utomlands. Att öka sysselsättningen inom besöksnäringen via en ökad turistvolym är ett viktigt mål. Vidare måste vi utveckla värdskapet, det vill säga mottagarapparaten för besökare, inflyttare och etablerare. Nu finns uppgörelse med skognäringen om att böjar köra timmer och annat material från nya omlastningscentralen i Torsby, i mitten av december beräknas tågen börja gå och vi räknar med att detta kommer att leda till ökad konkurrenskraft för vårt näringsliv samtidigt som det gör nytta för miljön. God Jul och Gott Nytt År HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Välkommen med ditt medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutade under hösten om regler för det som kallas medborgarförslag. Nu finns det möjlighet att lämna in sådana förslag till kommunen. Vad kan medborgarförslaget handla om? Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag. Vem kan lämna medborgarförslag? Alla som är folkbokförda i Torsby kommun kan lämna medborgarförslag. Det gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner, en möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag. Vilka krav ställs på ett medborgarförslag? För att det ska kunna tas upp till behandling ska det: Vara skriftligt Vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget. Det kan lämnas av en eller flera kommuninvånare Förslaget ska vara egenhändigt undertecknat Vara märkt Medborgarförslag Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till Inte handla om mer än en sak per förslag Hur lämnar jag mitt medborgarförslag? Du kan antingen sända det via e-post, vanlig post eller lämna förslaget personligen till Torsby kommun. Skicka ditt medborgarförslag till Torsby kommun, 1. Kommunfullmäktige, Torsby. E-post: Besöksadressen är Nya Torget 8, Torsby. (Eftersom förslaget ska vara egenhändigt undertecknat, tänk på att skanna in ditt förslag med namnunderskrift, om du sänder det via e-post.) När behandlas mitt medborgarförslag? Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde (det ska ha kommit in senast en vecka före sammanträdet). Vi kontaktar dig för att meddela när förslaget kommer att behandlas. Medborgarförslaget ska behandlas senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktigesammanträdet. Vill du fråga om medborgarförslag? Då kan du ringa till kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Gustavsson, tfn eller eva-lena. Vill du läsa mer om medborgarförslag? Läs på Välkommen med ditt medborgarförslag! Precis som förut finns förstås också alltid möjlighet att ringa och skriva vanliga brev och e-post till kommunen med förslag och synpunkter, utan att det är ett medborgarförslag. Sänd de breven direkt till den förvaltning som har hand om frågan. På vår webb torsby. se under kontakta oss finner du alla adresserna. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr NR TORSBY NU

4 Biståndsenheten Postadress: Torsby kommun, 37. Biståndsenheten, Torsby Besöksadress: Valbergsvägen 2 (Valbergsgården), Torsby Fax: Telefon: Kristina Eriksson (Områden: Östmark/Lekvattnet, Rådom/Oleby/Torsby övre, Valbergsgården.) Ingrid Olsson (Områden: Bograngen/Bjurberget, Fensbol/Vitsand, Torsby nedre/ Svenneby, Demensgruppen.) Barbro Åberg (Områden: Klarälvdalen) Biståndshandläggarna har telefontid kl 9-10 vardagar. Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städavdelningen, får ett smakprov av maten som kokerskan Ingalena Nilsson lagat. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Närproducerad mat till de äldre i kommunen Kommunens kök lagar för matdistribution Från mitten av januari kommer kommuninvånare som är beviljade matdistribution att få närproducerad mat. Avtalet med nuvarande leverantör har upphört och kommunens egna tillagningskök kommer att tillreda maten. Maten kommer att bestå av varierad husmanskost som levereras kyld av hemtjänstpersonal för att sedan värmas. De personer som redan har matdistribution kommer att få ett personligt brev med kompletterande information före införandet. Maten säljs till självkostnadspris, för närvarande 56 kronor/portion. Om någon önskar ansöka om matdistribution vänder man sig till biståndsenheten på omsorgsförvaltningen för en prövning. Ulla-Lena Larsson äldreomsorgschef Ninni Boss kost- och städchef TORSBY NU NR

5 Översiktlig planering inte bara ÖP Kommunens arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan är inne i sitt slutskede. Under utställningstiden på två månader från mitten av oktober till mitten av december har alla haft möjlighet att lämna sina skriftliga synpunkter. Sista dagen för detta var den 16 december Med ändringar efter de synpunkter som lämnats in kan förslaget till översiktsplan sedan lämnas över till det nyvalda kommunfullmäktige. De ska besluta om att anta planen. Den blir sedan ett dokument med rekommendationer till ledning för många framtida beslut. Den är tänkt att gälla under åtminstone kommande mandatperioden, de närmaste fyra åren. Det handlar om beslut som rör samhällsplanering, bygglov m.m. men också allmänt hur all mark i kommunen ska användas. Det är därför den kallas kommuntäckande. Översiktsplanen ligger tills vidare kvar på kommunens webbplats som utställningshandling. Så snart vi har den nya versionen antagen av fullmäktige kan den visas på webben. Ännu senare under våren kompletteras dokumentet med bilder och illustrationer. Vi hoppas det blir en trevlig och lättläst ÖP. Följ snabblänken på förstasidan på torsby.se. Fördjupade översiktsplaner FÖP I ÖP presenteras i ett avsnitt begreppet Fördjupad översiktsplan. Vi får veta vilka fördjupade översiktsplaner som finns i Torsby kommun. ÖP ger förslag till helt nya fördjupningar liksom vilka som skall förnyas. Oftast gäller fördjupningen ett begränsat område, normalt en tätort där det blir för plottrigt att redovisa markanvändningen på den stora ÖP-kartan. Ett exempel är FÖP för Torsby/Oleby från juni På senare år har det blivit aktuellt med ännu en sorts översiktsplan. Kommunen kan göra en fördjupning i ett tema och låta detta tema gälla hela kommunens yta precis som översiktsplanen. I det nya ÖP-förslaget föreslås kommunen göra tematiska översiktsplaner för vindkraft, LIS landsbygdsutveckling i strandnära områden och en plan för ledsystem, vandringsleder, skid- och skoterleder etc. Dessa tematiska översiktsplaner blir tillägg till den ordinarie översiktsplanen. Nästa gång, normalt inför nästa mandatperiod, uppdateras översiktsplanen och dessa tillägg kan arbetas in i ÖP. Närmast i tur står arbetet med vindkraftplanen. Med ny teknik har flera områden i Torsby kommun, där vindhastigheten tidigare bedömdes som för låg, nu blivit intressanta för vindkraftsetablering. Med detta följer ett ökande antal förfrågningar från vindkraftsbolag. För att underlätta hanteringen av ansökningar och skydda känsliga områden bör en tematisk översiktsplan upprättas. Planen ska redovisa var eventuella vindkraftsetableringar kan genomföras och var det inte anses lämpligt. Under våren 2011 återkommer kommunen med samråd och utställning på samma sätt som när vi tog fram vår ÖP. Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef NR TORSBY NU 5 Foto: Fredrik Johansson

6 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Ett tillgängligt centrum byggs upp Arbetet med att göra den offentliga utemiljön säker och tillgänglig för alla pågår ständigt. I flera etapper har bl.a. Järnvägsgatan och Tingshusgatan i centrala Torsby, byggts om. Handikapparkeringar Två breda handikapparkeringar finns på Tingshusgatan, den ena vid korsningen Järnvägsgatan och den andra vid korsningen Nya Torget. Dessa parkeringar har en bredd på ca 8,5 m. Användandet av van-bilar blir allt vanligare bland rullstolsburna. Dessa bilar har en ramp som fälls ner på den sida som vänder bort från trafiken dvs. mot högra trottoaren. Om inte parkeringen är tillräckligt bred och ytan bredvid parkeringen inte är plan och fri från hinder, kan man inte fälla rampen. Tillräcklig vändyta måste också finnas nedanför rampen för att man skall kunna ta sig säkert ner och upp för den. Breda handikapparkeringar behövs också för att två personer i rullstol skall ta sig ut på var sida om bilen. Ledstråk för synskadade I Järnvägsgatan finns taktila (kännbara) ledstråk för synskadade personer. Ledstråket är den rad av mörkare räfflade plattor som löper från nedersta delen av Järnvägsgatan upp till korsningen mot Tingshusgatan. De plattor som ser ut som legoklossar kallas sinusplatta eller händelseplattor. De markerar t.ex. ingången till affärslokaler, övergångspassager eller annat som man som synskadad skall bli uppmärksammad på. En sådan sinusplatta kan vara livsviktig att observera för att man inte skall kliva rakt ut i trafiken. Men för helt blinda personer är tyvärr även dessa plattor mycket svåra att urskilja från övrig beläggning En kant på 6-8 cm är därför alltid det bästa och säkraste vid övergångsställen. Tänk på risken för fallolyckor! Håll därför ledstråk och ytan strax bredvid dessa, fria från hinder som reklamskyltar, cyklar etc. Vintertid ändras förhållandena Vinter och snö är för oss alla förenat med minskad framkomlighet. Men för grupperna rörelsehindrade och synskadade personer kan snön leda till att man inte kan ta sig fram över huvud taget eller att man inte kan orientera sig. Välskottade gångbannor och handikapparkeringar krävs då. Snösträngar och iskanter kan bli ett hinder eller en snubbelrisk. Så skotta väl i vinter! Gunilla Montán Halvardsson assistent tillgänglighetsguiden TORSBY NU NR

7 Snart är den här - tillgänglighetsguiden I tillgänglighetsguiden kan du som vill veta hur tillgänglig en affär eller en lokal är för funktionshindrade, få god hjälp. T.ex. hur ser entrén ut? Är det trappor? Finns ramp? Är belysningen god? Finns tillräckligt stor toalett? Finns hörslingor i lokalen? Man kan få svar på många frågor och då också i tid innan besöket. Ett hundratal butiker, föreningslokaler och kundmottagningar m.m. kommer att finnas med i den första upplagan av guiden. Dessutom kommer många av kommunens lokaler att finnas med. En första upplaga kommer att finnas på webben. Den kommer också att därifrån kunna skrivas ut i pappersform. Guiden skall med jämna mellanrum kompletteras och uppdateras för att hållas så aktuell som möjligt. I denna upplaga har ett hundratal affärer, föreningar, organisationer och myndigheter medverkat. Medverkan är gratis och målet är att så många som möjligt vill vara med. På finns den. Gunilla Montán Halvardsson assistent tillgänglighetsguiden Först går du in på Internet Här finner du: Under Tillgänglighetsguiden kommer att finnas en symbolförklaring och tre olika sökalternativ Tillgänglighetsguiden Obs! Att underkategorier kan förekomma Symbolförklaringar Lista orter Lista kategorier Lista företag A -Ö NR TORSBY NU 7

8 Vill du vara med i Carl-Oscar Östman inspirerade Stjerneskola. Foto: Elin Ramfalk Eller söka pengar ur ungdomspotten? Kontakta ungdomssekreterare Elin Pedersen via telefon, sms eller e-post. Torsby ungdomsråd är för dig mellan år i Torsby kommun. Vad gör vi? Vi träffas och har styrelsemöten Det är vi som beslutar om ansökningarna till ungdomspotten Vi är ett nätverk av ungdomar i kommunen Vi hjälper till vid olika ungdomsarrangemang (UKM, disco 56, vargnatta m.m.) Har träffar med Värmlands ungdomsråd. Ungdomspotten Vi delar ut kronor till olika ungdomsprojekt i Torsby kommun varje år. Välkommen med i ungdomsrådet hälsar Elin Pedersen. Foto: Morgan Bäckvall. TORSBY NU NR Har du en idé som du vill förverkliga? Sitter du i en förening med sträng ekonomi? Vill du starta en förening? Vill du starta något kul för dig och dina kompisar? Ta chansen och sök pengar ur ungdomspotten! Nu är jag tillbaka! Efter ett års mamma ledighet är jag tillbaka som ungdomssekreterare igen. Jag vill passa på att tacka min vikarie Ann-Sophie Rogne som skötte jobbet briljant medan jag var borta. Tack! Elin Pedersen ungdomssekreterare Sedan drygt 10 år gäller att det inom skolans område ska vara rökfritt. Detta regleras i tobakslagen och gäller under alla dygnets timmar och alla dagar under året. På Stjerneskolan där majoriteten av eleverna är myndiga och får enligt lagen köpa cigaretter och tobaksvaror ställer detta stora krav på god information och dialog med eleverna kring rökningens och tobakens skadeverkningar. Som ett led i skolans förebyggande arbete mot användning av tobak gästades skolan i oktober av Carl- Oskar Östman från Non Smoking Generation. Arrangemanget var ett samarbete med Torsby kommuns drogsamordnare Jörgen Johansson. Jörgen arbetar inom kommunens satsning Tobaksfri.nu. För att inte börja A Non Smoking Generation är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att ungdomar aldrig ska börja använda tobak. Det gör de bland annat genom att besöka skolor, utbilda politiker och skolpersonal, stötta föräldrar och bilda opinion genom att driva kampanjer och delta i debatter. Bland dem som stöttar organisationen ekonomiskt finns företag, landsting, kommuner, staten, organisationer, fonder och andra stiftelser. Intresserade elever Carl-Oskar Östman arbetar som informatör höll under de två dagarna föreläsningar för alla elever i årskurs 1. Eleverna var indelade i lämpliga grupper om elever per grupp för att det skulle gå att ha en dialog i samband med föreläsningen.

9 A Non Smoking Generation på Stjerneskolan Illustration: Birgitta Brorson Förutom de direkta skadeverkningarna som tobaksanvändning medför, fokuserade han också på de enorma ekonomiska intressen som finns i tobaksindustrin, hur man medvetet marknadsför tobak till ungdomar och de stora miljöproblem som finns i samband med tobaksodlingar. Eleverna var intresserade och Carl-Oskar upplevde att han fick mycket positiva reaktioner på sin föreläsning, men som vanligt kände sig en del provocerade av det han sa och många elever fick säkert en och annan tankeställare. Man kan läsa mer om Non Smoking Generation på Stjerneskolan planerar att fortsätta samarbetet med A Non Smoking Generation och varje år arrangera föreläsningar för eleverna som börjar i åk 1. Ronnie Palmquist rektor NR TORSBY NU

10 Vi hade en Starta-skolan-fest i augusti. Barnen fick stå för underhållningen och så blev det fruktsallad och glass. Fröken Värmsjö. Vi samarbetar med förskolan så de var också med på Olebyloppet. Hälsoprofil på Oleby skola I Oleby skola arbetar vi med temat Hälsa och friskvård. Målet är att eleverna ska få kunskap om sin egen kropp samt få kännedom om hur vi människor kan leva sunt och hälsosamt för att må bra. Vi individualiserar undervisningen genom att arbeta i åldersblandade grupper (förskoleklass-år 3) med olika uppgifter utifrån de olika gruppernas behov. Att alla arbetar med samma tema skapar sammanhållning och en röd tråd genom alla våra verksamheter/ grupper. Röra sig mer än vanligt En dag varje månad har vi en aktivitet där eleverna får röra på sig lite mera än på en vanlig skoldag. Övriga lektioner pågår samtidigt som några andra barn har aktivitet. (Dvs. dagens vanliga lektioner utgår inte.) Vi har inga priser utan belöningen är att man får röra på sig! Alla elever (F-3) delas in i grupper som sedan följs åt vid dessa aktiviteter under hela läsåret. Detta hoppas vi ska främja kamratskap och medverka till att alla lär känna varandra och tar hand om varandra. Vilken aktivitet det blir är en överraskning varje månad. Vi har även dans en gång per termin då eleverna får prova på olika former av dans och rörelse. Under förra läsåret arbetade vi med tema Människokroppen. Vårt estetiskt/ praktiska arbete med färg, form, sång och musik utmynnade i en välbesökt vernissage och utställning vid Sahlströmsgården. Temat genomsyrar allt Detta arbete har under läsåret 2010/11 utvecklats till tema Må bra, där innehållet är bl.a. dans och rörelse, sång och musik, vila med mandalas eller massage samt värdegrundsarbete för att vi ska må bra inombords. Temat genomsyrar all verksamhet och vi har ofta undervisning utomhus. Vi promenerar till och från aktiviteter och pratar mycket om kost och motion. Vill du veta mer? Vill du veta mer, hör gärna av dig till någon av oss lärare som jobbar med förskoleklass till år 3! Anna Renhult, Kerstin Hedin, Maria Hampus-Jonsson och Marie Gerke , Olebyloppet i februari. Redo för start! Barnen fick åka en sträcka med skidor och sedan grillade vi korv och åkte pulka i Ullabacken. Foto: Kerstin Hedin 10 TORSBY NU NR

11 Från och med hösten 2010 har skolan en ledningsorganisation där ansvaret för förskoleverksamheten är fördelat på två rektorer, Pernilla Larsson (tv) och Ann-Charlotte (Lotta) Nilsson (th). Foto: Helena Westh Nu i dagarna flyttar de till ett gemensamt kontor som finns i det som tidigare var Stjerneskolans elevhem. Det är inte bara Lotta och Pernilla som flyttar in utan även specialpedagog Anneli Stolpe, språkpedagog Inger Axelsson, biträdande skolchef Birgitta Olsson och en skolassistent kommer att ha sina kontor på Järnvägsgatan 34 b. Vi tycker att det blir stora samordningsvinster med att sitta på samma ställe, säger Pernilla Larsson och Lotta Nilsson. Pernilla ansvarar för förskolorna Forsbacken, Kilåsen, Kyrkbacken, Lillhem, Småfôlk och Skogsbacken och pedagogisk omsorg (familjedaghemmen) i Torsbys tätort. Lotta ansvarar för förskolorna Sörgården, Junibacken, Snickerboa, Solbacken och Kvisten och pedagogisk omsorg (familjedaghemmen) i Fensbol, Vägsjöfors, Vitsand och Höljes. Inger är språkpedagog för samtliga förskoleverksamheter i kommunen. Anneli är specialpedagog för verksamheterna i Torsby, Östmark och Vitsand. För de förskoleverksamheter som finns i Klarälvdalen är det Ellinor Jönsson som är specialpedagog. Ann-Charlotte Nilsson rektor , Pernilla Larsson rektor , Plats i fritidshem vid arbetslöshet Barn som är i åldern 6-12 år har enligt skollagen inte rätt till plats i fritidshem om föräldern är arbetslös. Men föräldern kan erbjudas tillfälligt arbete med kort varsel och då kan det bli problem eftersom inte barnet har tillgång till fritids. Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att fritidshemsplats ska erbjudas barn till arbetslösa som erbjuds tillfälliga arbeten med kort varsel. Avgiften är motsvarande den som man betalar för lovfritids, dvs. 42 kr per dag vid max fem tillfällen per månad. Om det blir mer än fem dagar på en månad så får föräldern betala den vanliga maxtaxan för fritidsbarn. Vill du veta mer? För Holmesskolan, Oleby skola, Aspeds skola och Östmarks skola kontakta 1:e skolassistent Ann-Sofie Turtola, För Kvistbergsskolan och Stölletskolan kontakta skolassistent Lena Kjellberg, NR TORSBY NU 11

12 marknadsför genom samlat grepp Foto: Staffan Widstrand Värmland står inför en rad utmaningar. Antalet arbetsplatser i framtiden ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. Företagen kommer i en sådan situation att ha svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Om inte företagen kan rekrytera rätt kompetens finns risken att de på sikt flyttar från regionen. Det kommer också att bli svårare att få nya attraktiva och utvecklingsbara företag att etablera sig. Genom projektet Attraktiva Värmland tas nu ett samlat grepp kring att utveckla marknadsföringen av Värmland utifrån temat BESÖKA-BO-ETABLERA. Besöka: Undersökningar visar att besöksnäringen är en oerhört viktigt inkörsport för att få människor att flytta till eller etablera företag i en region. Bo: Inom ramen för projektet ska även en stor satsning göras för att nå nya grupper av potentiella inflyttare. Etablera: Syftet med projektet är att öka Värmlands befolkning för att kunna säkra behovet av kompetens för regionens företag och organisationer. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för Värmland som en attraktiv region att besöka, bo och etablera företag i. Projektet är treårigt och sträcker sig från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012 och drivs av Region Värmland/Visit Värmland, i samarbete med de värmländska kommunerna. Vill du veta mera om projektets målgrupper, aktiviteter, syften och mål? Kontakta oss gärna! Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

13 Foto: Finnskogsprojektet Finnskogarna.com ett utvecklingsprojekt för turism på Finnskogen Torsby kommun deltar i ett nytt projekt med syfte att utveckla Finnskogen som ett starkt varumärke inom besöksnäringen. I ett samarbete med Dalarna- och Gävleborgsregionerna genomförs under åren ett EU-projekt som skall knyta ihop företag med profil i den skogsfinska kulturen, skapa nya och vidareutveckla befintliga produkter och upparbeta nya marknader och fler kunder. Projektets mål Utveckla 200 nya bokningsbara paket. 90 företag skall ha deltagit i projektet. 10 nya företag skapas. 6 spetsföretag skapas. 75 % av de deltagande företagen skall ha fått nya marknadsföringskanaler. 2-3 internationella kontakter skall ha upparbetats för inkommande turism. Vid ett årligt Finnskogsting följs aktiviteter upp och nya mål sätts. Projektledningen ger stöd till de geografiska områdena och följer upp arbetet med affärsutveckling, miljö- och kvalitetscertifiering i de enskilda företagen. Projektet skall inte vara stödberoende efter projekttiden, utan bygga på lönsam privat verksamhet i samverkan med befintliga destinationer, kanske i form av en nyetablerad ekonomisk förening. Projektets huvudman är Ludvika kommun och leds av en styrgrupp med representanter från de olika geografiska områdena. Totalt omsluter projektet 8,3 miljoner kronor. Vill du veta mera? Hör av dig till oss! Mats Olsson turistchef NR TORSBY NU 13

14 Välkommen till Stjerneskolan Foto: Karin Brodin 14 TORSBY NU NR

15 Sedan länge fortgår en ständig omdaning av det svenska skolsystemet, för att tillgodose individens behov och samhällets krav. Beslutet om införande av allmän folkskola 1842, exempelvis, kom att bidra till det industriella genombrottet i Sverige. På motsvarande sätt torde nutida utbildningsnivåer påverka landets morgondag. Att efter att några år ha varit i stöpsleven genomförs, med början höstterminen 2011, nästa stora gymnasiereform, vanligen kalllad Gy 11. Som i all annan framåtriktad verksamhet pågår ständiga förändringar inom skolans värld, och mest påtagligt och uppmärksammat blir detta i samband med skolreformer, något som 1971 innebar en övergång till gymnasieskola genom sammanslagning av vad som tidigare varit gymnasium, fackskola och yrkesskola. Detta år erbjöd den då uppförda Stjerneskolan åtta studieförberedande linjer (varav fem var treåriga och tre var tvååriga), sex tvååriga yrkesförberedande linjer samt (i Landstingets regi) en likaledes tvåårig vårdlinje, eller totalt 312 intagningsplatser i årskurs ett. Sedan dess har samtliga utbildningar blivit treåriga, med ett fjärde år för idrottselever. Några år dessförinnan hade också klassisk studentexamen avskaffats, vilket innebar att den sista studentkullen examinerades 1968, även om man fortfarande sägs ta studenten när man gått ut gymnasieskolan. Studentexamen återinförs inte heller med Gy 11. Många i Torsby kommun arbetar för att de unga skall få en bra skolgång, med utbildade lärare och undervisning i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning, vilket bland annat innebär att alla som nu börjat årskurs ett på Stjerneskolan har en egen bärbar dator. Tillgång till bibliotek, läromedel, skolmåltider och skolskjutsar ej att förglömma! Det handlar ytterst om kvalitet, traditioner och nytänkande. Skolan är viktig för bygdens liv, och man kan i dagens Torsby glädjas åt goda utbildningsmöjligheter. Våra föregångare har uträttat ett förnämligt arbete, men därmed kan vi inte slå oss till ro och vila på gamla lagrar. Stjerneskolan, Torsby gymnasium Förutom Introduktionsprogram med fem ingångar, som ersätter Individuellt program, kommer Stjerneskolan som gymnasieskola att enligt den nya gymnasiereformen erbjuda tolv program, med hävdvunna, nya eller nygamla beteckningar, och med den skillnaden att yrkesförberedande program blir yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet (BF); Inriktning Fritid och hälsa. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA); Inriktning Husbyggnad. Ekonomiprogrammet (EK); Inriktning Ekonomi. El- och energiprogrammet (EE); Inriktning Elteknik. Fordons- och transportprogrammet (FT); Inriktning Personbil Profil Tävlingsmekaniker. Handels- och administrationsprogrammet (HA); Inriktning Handel och service. Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL); Inriktning Kök och servering. Industritekniska programmet (IN); Inriktning Svetsteknik. Naturvetenskapsprogrammet (NA); Inriktningar Naturvetenskap/ Naturvetenskap och samhälle. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA); Inriktningar Medier, information och kommunikation / Samhällsvetenskap. Teknikprogrammet (TE); Inriktning Teknikvetenskap. Vård- och omsorgsprogrammet (VO). NR TORSBY NU 15

16 Foto: Karin Brodin Sammantaget innebär detta 194 nya intagningsplatser i årskurs ett, varav 118 på yrkesprogram, inför höstterminen Intressant att notera i sammanhanget är också ett förändrat betygssystem. Det tidigare betygssystemets fyra steg (IG - MVG) har ersatts av fem godkända betyg, A - E, med F för icke godkänd samt ett streck för dem som blir helt utan betyg. Stort A har således återigen blivit skolundervisningens högsta betyg. Stjerneskolan, Torsby idrottsgymnasium Stjerneskolans elitidrottsverksamhet, som 1973 inleddes med längdskidor och skidskytte, har på goda grunder kommit att kallas Medaljfabriken. Elever och tidigare elever har under åren vunnit stora framgångar i OS-, VM-, JVM- och världscupssammanhang, eller dryga hundratalet mästerskapsmedaljer, varav ett antal av ädlaste valör. För framtiden gäller att på bästa sätt bevara och utveckla en så framgångsrik verksamhet, vilken under senare år också kommit att omfatta allt fler idrotter. Förutom att Stjerneskolan alltfort är riksidrottsgymnasium, med skolans paradgrenar längdskidor och skidskytte, har Skolverket för kommande år och på samtliga program även godkänt, dvs certifierat, specialidrotterna friidrott, fotboll och alpin skidåkning! Ishockey, en annan specialidrott på Stjerneskolan för närvarande, kan, liksom ridning, komma att erbjudas i annan form. Samsyn och specialisering Förberedelserna inför genomförandet av den nya gymnasiereformen pågår sedan en tid på Stjerneskolan, och programansvariga och ämnesansvariga för gymnasiegemensamma program har inför skolledningen redovisat hur reformen Gy 11 kan komma att förverkligas. Synpunkter som kommit fram under arbetets gång är, vad gäller yrkesprogrammen, att samtidigt som yrkesutbildningen i sig kommer att väga tyngre finns också möjligheten till fortsatta studier en möjlighet som med tidig planering skapar en bredare utbildning. Kursinnehållet har utvecklats och fått en tydligare struktur, och med yrkesinriktade kopplingar till arbets- och näringsliv förstärks ett yrkesprograms profil, vilket gör att man efter avslutad gymnasieutbildning också kan vara anställningsbar. Såväl yrkesprogrammen som de studieförberedande programmen ligger i tiden. Teknikprogrammet, med dess betoning av energifrågor, är ett exempel, och Samhällsvetenskapsprogrammet, med dess praktiska inslag i samhällslivet, och nytillkomna moment därtill, är ett annat. Att Medieprogrammet försvinner kan förefalla problematiskt i vår tids medievärld, men samtidigt talar en medieinriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet för en nödvändig teoretisk grundkompetens. På Naturvetenskapsprogrammet betonas inte minst betydelsen av matematiska kunskaper, och det Ekonomiska programmet överensstämmer med kraven för diplomerad gymnasieekonom. Vad gäller undervisning i gymnasiegemensamma ämnen, har min personliga inställning, trots att jag i grunden är dedicerad engelsklärare, alltid varit att det handlar om främst två ämnen, svenska och idrott, eller med andra ord, det egna språket och den egna hälsan. Så enkelt är det emellertid inte längre! Inom data går det mot mer praktisk hantering, samtidigt som världsspråket engelska erbjuder både möjligheten att ge uttryck åt egen yrkeserfarenhet (infärgning) och förberedelser för vidare studier. Inom matematiken skärps kraven, en nödvändig kompetenshöjning, samtidigt som en tydlig infärgning gynnar yrkesprogrammen. Och svenska och idrott? I idrott kommer att erbjudas en bredd av aktiviteter, med kroppsrörelse i fokus, och ett mer vetenskapligt förhållningssätt till svenskämnets kunskapsområden medför en helhetssyn på litteratur och språk. Kanske tänker man inte på det dagligdags, men över tid har vid Stjerneskolan i Torsby skapats ett campus, med bibliotek, idrottshall, idrottsplats och badhus, i nära förbindelse med Valbergsområdets skid- och skidskyttestadium, rullskidbana och skidtunnel. Förutsättningarna finns med andra ord för att Torsby även fortsättningsvis skall vara en attraktiv gymnasieort! Inom överskådlig tid vet vi också hur många som inför höstterminen 2011 sökt sig till oss en fråga som är av avgörande betydelse för framtiden. Alf Brorson gymnasielärare TORSBY NU NR

17 Foto: Maria Andersson Berättelser på andra vägar Hör du till dem som inte läser böcker? För jobbigt, svårt, tar för mycket tid? För långt till biblioteket? Känner du igen dig? Vet du att alla som har svårt att läsa också har rätt att låna talböcker? Det gäller både vuxna, barn och ungdomar. Talböcker är vanliga böcker som blivit inlästa speciellt för dig som av någon anledning har svårt att läsa tryckta böcker. Du kanske har dyslexi, en synskada, reumatism eller svårt att koncentrera dig på tryckt text. Oavsett funktionshinder så har du rätt att låna talböcker. I det nystartade projektet Talböcker på de värmländska bokbussarna arbetar sex kommuner i Värmland med att få ut berättelser till nya öron. Torsby är en av dem. Med start efter nyår kommer vi på bokbussen ha med ett färskt urval av talböcker som filer på en extern hårddisk. Filerna, d.v.s. böckerna, lägger vi sedan över på en mp3-spelare som du får låna hem i fyra veckor, tills bokbussen kommer nästa gång. Kom gärna med önskemål om vad du vill läsa. Varmt välkommen till bokbussen 2011! Maria Andersson bibliotekarie NR TORSBY NU 17

18 Vill du veta mer om Stjerneskolan? Hör gärna av dig! Anders Larsson, rektor Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Specialidrott: skidor längd, skidskytte, alpint Bengt Melin, rektor El- och energiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Specialidrott: Ishockey Ronnie Palmquist, rektor Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Introduktionsprogrammen Specialidrott: Fotboll och friidrott TORSBY NU NR Besök oss gärna på stjerneskolan.se

19 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Torsby Bostäders kabel-tv digitaliseras I början av december ska alla våra hyresgäster och övriga kunder kunna se Torsby Bostäders programutbud digitalt. För dig som är nöjd som det är idag, alltså med dagens analoga utsändning, du behöver inte fundera mer på saken. Vi kommer nämligen även fortsättningsvis att också sända analogt. Du kan alltså se alla kanaler utan att göra något. Tänker du däremot köpa en ny TV är det bra att köpa en TV med inbyggd box. Du ska absolut prata med din radio/tv-handlare innan du väljer TV. Det är dina behov som ger svaret på vilken TV du bör välja. Det är de med stor platt TV som är mest betjänta av den digitala signalen. Varför digitalt? Det blir bättre bild och ljud viket märks tydligast för er som har stora platt-tv. I en framtid (om 5-10 år) är det sannolikt att det bara blir utsändningar digitalt. Men vi vet att många inte står i begrepp att köpa ny TV och är nöjda som det är och inte är beredda att bekosta en box med vidhängande kort så för dem finns den analoga signalen kvar tillsvidare Redan nu är en del digitalt Vi sänder redan nu ut ett flertal kanaler digitalt. Men vissa kanaler (TV3, Kanal 5, TV4+, TV4 Sport och Viasat Nature/Crime) är kodade och kräver en box med kort för att man ska kunna se dem digitalt. Du kan fortfarande om du vill se dessa kanaler analogt och då behövs ingen box. Vi har också byggt om hela vår huvudcentral vilket också bidragit till bättre utsändningar. Många frågor och mycket teknik blir det. Därför anordnade vi ett öppet hus i slutet av november hos en av ortens radio/tv-handlare. Efter nyår ska vi också få till stånd ett extra betal-tv-utbud med mer sport och film. I samband med detta ska vi också fråga våra hyresgäster om de är nöjda med dagens bas utbud eller om de vill ha förändringar. Mer om detta längre fram. Basutbudet har från december utökats med NRK 2 och den kristna kanalen 10. Har du allmänna frågor om vår kabel-tv är du välkommen att höra av dig till undertecknad. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB NR TORSBY NU 19

20 Glödlampan fasas ut men det finns alternativ Visste du att EU har beslutat att glödlampor inte skall få säljas efter satt tidplan? Tidtabellen ser ut så här: 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor 2011 Förbud mot 60 watts glödlampor 2012 Förbud mot 25 och 40 watts glödlampor 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LEDlampor (*) 2016 Skärpta krav på halogenlampor Den traditionella glödlampan fasas nu alltså ut från marknaden eftersom den inte är energieffektiv, men i handeln finns idag flera alternativ. De nya lamporna bygger på olika sorters teknik som ger ökad valfrihet och nya möjligheter till ljussättning i hem och offentliga miljöer. I Sverige beräknas utfasningen av glödlampor spara 10 procent av elen som används i hushållen. Det är en minskning med 2 TWh per år, vilket motsvarar användningen i cirka elvärmda villor under ett år. I hela EU beräknas omställningen spara upp till 40 TWh. I dag finns många alternativ till glödlampan och ny teknik utvecklas snabbt. Dagens lampor passar de flesta armaturer och tillfällen, samtidigt som utbudet ständigt ökar. Din handlare kan ge mer information om vilka alternativ som passar bäst till dig. På Energimyndighetens faktablad Glödlampan fasas ut så här väljer du rätt kan du även läsa mer om hur du väljer rätt ljuskälla till rätt tillfälle, Anna-Lena Carlsson energi- och klimatrådgivare/företagsrådgivare Torsby Utveckling AB Billy Axelsson fastighetsingenjör, energi Varför byta till LED-lampor? Här jämförs en lampa, hur många har du? Energibesparing Effekt Årsförbrukning för drift dygnet runt i ett år Årskostnad Glödlampa 40 W 350 kwh 420 kr Halogenlampa 35 W 307 kwh 368 kr LED-lampa 5 W 44 kwh 53 kr Exempel nedan på totalkostnaden över en 10- årsperiod (livslängd för LED-lampa) Drifttid: tim/år Energipris: 1,2 kr/kwh (normal spott) Inköp glödlampa = 6 kr/st Inköp halogenlampa = 35 kr/st Inköp LED-lampa = 400 kr/st Underhållskostnad = byte av ljuskälla 10 kr/st Bytesintervall Typ av lampa Glödlampa Halogenlampa LED Livslängd tim Totalkostnad för en armatur med en ljuskälla under 10 år Kostnad Glödlampa 40 W Halogenlampa 35 W LED 5 W Energikostnad kr kr 240 kr Inköp/ underhållskostnad 640 kr 585 kr 410 kr Total kostnad kr kr 650 kr Viktig fråga: Att byta ut en halogenlampa till en LED-lampa för 400 kr och spara kr, är det en bra affär? I denna förenklade uppställning så har ingen hänsyn tagits till: 1. Minskad miljöpåverkan 2. Ljuskällornas framtida pris 3. Framtida energiprisökningar 4. Räntan 5. Minskat kylbehov (*) LED = Light Emitting Diod (lysdiod) 20 TORSBY NU NR

21 Foto: Anna Öhgren Bodén NR TORSBY NU 21

22 Varning för vilt I Sverige sker i genomsnitt över 100 viltolyckor varje dag på våra vägar. Det finns en del som du som fordonsförare kan göra för att förebygga och bidra till att olyckorna blir färre. Foto: Birgitta Brorson I Torsby kommun finns två av Värmlands mest viltolycksdrabbade vägavsnitt och det är E45 Vägsjöfors-Dalagränsen och Rv62 Stöllet Sysslebäck. Från årets början till sista november har det, inom Torsby kommun, inträffat 265 viltolyckor, varav 110 med älg, 153 med rådjur och 2 med varg. Som fordonsförare kan du förebygga och bidra till att olyckorna blir färre: Var vaksam på viltolycksdrabbade sträckor. Tänk på att det hela tiden finns vilda djur på och omkring våra vägar. Vidga vyerna, spana av vägen och omgivningarna. Var extra uppmärksam under tiden från skymning till gryning och där det finns varningsskyltar för vilt. Anpassa farten. Använd bilbälte. Om olyckan ändå är framme ska du: Varna andra trafikanter Ta hand om eventuella skadade Anmäla viltolycka till polisen via 112 Lämna en tydlig vägbeskrivning, gärna en GPS-position om det är möjligt. Märka ut olycksplatsen. Vid kollision med varg, björn eller vildsvin ska du inte gå ur bilen. Kör 100 meter fram och markera där istället. Viltmarkeringsremsor att få Det finns viltmarkeringsremsor som dessutom är försedda med information. Viltmarkeringsremsor kan man bl.a. få på bilprovningen, men också hos mig, KUSTOM-samordnaren. Det går även att beställa större mängder hos polisen eller älgskadefondsföreningen. Du är skyldig att anmäla Du är skyldig att anmäla olyckor med björn, varg, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Olycka med ren bör också anmälas. All information är hämtad från Nationella Viltolycksrådet och där finns mer utförlig information för den som är intresserad. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby TORSBY NU NR

23 Torsby omlastningsterminal i drift EU-projektet Godstrafik på Fryksdalsbanan går nu som på räls. Från och med mitten av december började de första tågen gå från terminalen. Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby som började byggas under 2009 invigdes 16 september i år. Därefter har det varit lite tyst om projektet och en del kanske har undrat varför. Men det har inte varit stilla. En del tilläggsjobb har utförts och tågoperatörer och skognäringen har förhandlat inför starten. Några av frågorna som de har avhandlat är Vart vill skogsbolagen skicka sitt virke? Var vill skogsindustrin hämta sitt virke? Vilken radie på upptagningsområde är optimalt ur ekonomisk och miljömässig synpunkt? I mitten av december avgick första tåget, sedan invigningen, från terminalen. Från och med nu kan säga att omlastningsterminalen är i kommersiell drift. Först ut är Tågåkeriet i Bergslagen AB, Lars Yngström, som fraktar virke för Stora Ensos räkning till Gruvön och Skoghallsverken. Mikael Löfvenholm GVA-chef Kommunens ramavtal finns på webben Alla inköp inom offentlig förvaltning lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagens syfte är bland annat att se till att alla inköp görs under konkurrens. Detta ska säkerställa att inga leverantörer missgynnas och att man använder skattebetalarnas pengar på ett kostnadseffektivt sätt. I vissa fall kan man göra enklare direktupphandlingar men för stora inköp av varor och tjänster upphandlar man enskilt eller i samverkan med andra kommuner. Resultatet blir ett ramavtal med en eller flera leverantörer. Avtalen är fleråriga och inköparna kan sedan avropa från dessa avtal. Kommunen har ca 150 olika ramavtal. Vill du veta mer om kommunens upphandlingar eller om LOU? Titta då in på kommunen webbplats Här hittar du bland annat information om pågående upphandlingar och de ramavtal som Torsby kommun har med olika företag. Per Kjellqvist upphandlingschef NR TORSBY NU 23 Foto: Annette Lauritzen Karlsson

24 Torsby Sportcenter -för alla som gillar att röra på sig Valbergets friluftsområde erbjuder många möjligheter som har nyttjats av såväl motionär som elit under många årtionden. Området är välbesökt, främst av Torsbybor, men även av många långväga gäster i och med tillkomsten av skidtunneln. Men det är inte alla som har upptäckt områdets alla övriga möjligheter. Därför tar vi nu ett nytt grepp och samlar alla möjligheter och aktörer under ett och samma namn, Torsby Sportcenter. När vi pratar om Torsby Sportcenter så menar vi allt som finns att göra och uppleva i och omkring Valbergsområdet. Här hittar man motionsspår både sommar som vinter, cykelleder av olika längd och svårighetsgrad, rullskidbanor, testcentra och skidtunneln. I området hittar man också olika typer av boende, restaurang, gym, sportbutik samt lekområden för barnen. Idag är Torsby Sportcenter en av tre anläggningar som kan titulera sig Vasaloppscenter för samtliga discipliner; skidor, cykel och löpning. Till våren, den 5-8 maj, kommer Sveriges hittills största MTB-läger att arrangeras i Torsby. Lägret, som är ett Vasaloppsläger för cykel och anordnas av Enervit med hjälp av olika leverantörer inom cykelbranschen, är det första i sitt slag och vi är mycket stolta över att Torsby Sportcenter valts som värd. Torsby Sportcenter är även en officiell resort för det Svenska längdlandslaget, vilket innebär att de vid ett flertal tillfällen varje år genomför träningsläger i området. Mer information om Torsby Sportcenter och vad som erbjuds hittar du på torsbysportcenter.se Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel 24 TORSBY NU NR

25 Torsbyflyget förenade skidtjejerna efter 35 år Fredag kväll, klockan är åtta och ett tiotal resenärer kliver ut ur Next Jets Beechcraft 1900D som precis har landat på Torsby Flygplats. Anna Erlandsson och Inger Bengtsson har under det senaste året tagit upp kontakten sedan de båda gick ur skidgymnasiet i Torsby i mitten av 70-talet. Väninnorna ska nu spendera en helg i Torsby tillsammans med en tredje före detta skidelev för att återuppleva gamla minnen sedan gymnasietiden på Stjerneskolan. Det är första gången jag åker med Torsbyflyget, det här är ju ett perfekt sätt att ta sig snabbt till och från Torsby på. Jag kan tänka mig att flyget är uppskattat bland skidtunnelns besökare eftersom flygplatsen ligger så nära och att flygresan från Stockholm bara tar drygt en timme. Jag åker längdskidor så fort jag får tid och i morgon ska vi köra ett träningspass i skidtunneln. Man kan väl säga att jag är en tävlande motionär, jag brukar åka Marcialongaloppet i Italien och Tjejvasan här hemma, säger Anna, som numer bor i Östersund och arbetar som frilansande tecknare och animatör. Ja, det här ska bli en jätterolig helg. Det har inte blivit så mycket skidåkning för min del efter gymnasietiden på grund av bristande snötillgång i Stockholm, det blir mest långfärdsskridskor i skärgården för motionens skull, men morgondagens aktivitet i skidtunneln ser jag verkligen fram emot, för att inte tala om tjejträffen sen på kvällen, säger Inger, som från början kommer från Köla i västra Värmland, numer arbetar hon på Konstfack och driver egen verksamhet som möbel- och inredningssnickare i Stockholm. Varje helgfri vardag Torsbyflyget trafikerar linjen Torsby- Hagfors-Arlanda tur och retur två gånger varje helgfri vardag. I mån av plats, strax innan varje avresa, kan resenärer mellan år köpa en sistaminuten-biljett direkt på flygplatsen. Torsbyflyget har just nu jul- och nyårsuppehåll och kör igång igen den 10 januari. Information och bokning På hittar du all information du behöver inför din resa, där finns också en länk till Next Jets onlinebokning där du kan boka din flygresa direkt. Du är också välkommen att ringa till Next Jets kundservice för mer information eller bokning på tfn Inger Bengtsson och Anna Erlandsson tog Torsbyflyget och ser nu fram emot en reunionhelg i Torsby. Foto: Ulrika Andersson Tidtabell fr.o.m. 10 jan 2011 Torsby - Stockholm/Arlanda måndag-fredag, avgång ankomst måndag-fredag, avgång ankomst Stockholm/Arlanda - Torsby måndag-fredag, avgång ankomst måndag-fredag, avgång ankomst Ulrika Andersson informatör NR TORSBY NU 25

26 Ulf Stefansson, Elisabeth Eklo, Ina Johansson, Jane Ullman vid Konsument Karlstad. Julen är nu här och kanske har du som många andra tänkt köpa julklappar eller nyårsgåvor via nätet. E-handeln ökar varje år och att handla på Internet har många fördelar, men tyvärr finns också en del oseriösa företag. Här får du en checklista, bra att ha till hands när du handlar på Internet, oavsett tid på året. En medveten konsument med ett misstänksamt öga löper mindre risk att bli lurad vid köp på Internet. Börja alltid med att kontrollera vem du handlar av. Använd gärna sökmotorer för att se vad andra konsumenter har för erfarenheter av företaget. Kontrollera också att det finns en adress och ett fungerade telefonnummer till företagets kundtjänst. Slå gärna en signal i förebyggande syfte, svarar de inte då, svarar de sannolikt inte heller om du får problem. Kontrollera vilka betalningsalternativ som finns, om företaget bara godkänner förskottsbetalning bör du vara extra uppmärksam. Har du ingen tidigare erfarenhet av företaget kan det vara klokt att handla mot faktura eller via postförskott. Många företag erbjuder också möjligheten att betala via en tredje part, så kalllade escrowföretag. Vill du handla direkt via ditt kort, kontrollera att det finns en säker anslutning så att dina uppgifter inte hamnar i fel händer. Webbplatsen är krypterad (skyddad) då adressen börjar med https istället för http. När du ska fylla i dina kortuppgifter ska ett litet hänglås synas i adressfältet eller i webbläsarens nedre hörn. Handel på nätet regleras i distansoch hemförsäljningslagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel och kan inte avtalas bort. Om du som privatperson handlar av ett svenskt företag innebär detta att du har 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Inom EU gäller minst sju dagar. Du kan inte använda varan men har rätt att försiktigt undersöka den. Det är du själv som står för returfrakten om du inte skulle vara nöjd med köpet. Företaget ska alltid skriftligt underrätta dig om din ångerfrist och den börjar inte gälla förrän du mottagit varan. Om du handlar något från USA eller Asien så bör du tänka på att det tillkommer fraktkostnader, tullavgifter samt svensk moms på varorna (inkl. fraktkostnad) som du köper. Om varan inte omfattas att en garanti som gäller över hela världen så kan det även bli problem att reklamera fel som kan uppstå. Om leveranstiden inte framgår av avtalet är det enligt lag 30 dagar som gäller. Om du inte fått varan inom den utlovade leveranstiden har du rätt att låta köpet gå tillbaka. Du har samma rättigheter att klaga på en vara du köpt på nätet som du har i en vanlig butik. Enligt Konsumentköplagen är det tre år som gäller för varor inköpta i Sverige. Handlar du inom EU gäller minst två år, skulle köpet ske från något annat land gäller det landets regler. Var noga med att spara kvitton, följesedlar och eventuella garantibevis! Skulle företaget gå i konkurs eller försvinna från marknaden har du rätt att vända dig med din reklamation till tillverkaren. Mer info: konsumenteuropa.se och tullverket.se Torsby kommun har ett avtal med Karlstads kommun som gör att invånare i vår kommun kan få hjälp med konsumentfrågor från Konsument Karlstad. Besöksadress: Kungsgatan 12 Stora torget, Karlstad Öppet: Mån-ons kl , tor kl , fre kl Tfntid: Mån-fre kl och Tfn: , , , Fax: E-post: 26 TORSBY NU NR

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-02 1 (10) 27-33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-02 1 (10) 27-33 2010-11-02 1 (10) 27-33 PLATS OCH TID Barn- och ungdomsenheten, Hagfors, kl 14.00-16.50 BESLUTANDE Anita Fridberg (S), ordförande Göran Eriksson (S) Magnus Hynell (FP), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld.

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. Nyköpings gymnasium En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. En gymnasieskola ska ge de bästa möjligheterna för att skapa en bättre framtid för dig som enskild elev, men också för samhället i

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Brottning på schemat

Brottning på schemat Brottning på schemat vid RIGet i Arboga Låter det intressant, då tycker vi att du skall ta dig en funderare och söka till Sveriges enda Riksidrottsgymnasium i brottning som ligger i Arboga. Vasagymnasiet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed

Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed Därför bör du söka till Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed! Du har här en enastående möjlighet att tillsammans med likasinnade utveckla alla

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Särvux. Särskild utbildning för vuxna Särvux Särskild utbildning för vuxna Innehåll Särvux... 1 Särskild utbildning för vuxna... 1 Innehåll... 2 Särvux skolan där alla kan utvecklas... 3 Särvux... 3 Kostnadsfri utbildning... 3 Särvux erbjuder...

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer