Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Gun Åslund Biträdande rektor

2

3 Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 6 3 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 7 4 ARBETET I VERKSAMHETEN Barns inflytande, avdelningen Stor Biet Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Barns inflytande, avdelningen Lill Biet Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 16 6 BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA 17 7 LIVSSTIL OCH HÄLSA 18 8 JÄMSTÄLLDHET 19 9 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING BESLUT OCH ANSVAR FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 24 3

4

5 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDO- VISNINGEN De underlag som kvalitetsredovisningen är baserad på är; Kommunstatistiken som redovisas till SCB Budgetuppföljningar och bokslut Arbetsmiljöbokslut Dokumentation från skolledarträffar, förskolans ledningsgruppsträffar och träffar med utvecklingsledare Löpande dokumentation från arbetslag, lärgrupper, och lärande samtal Rutiner för kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen: Vi använder oss av verktygen: Lärande samtal, föreställningskarta och SWOT-analys. Vi använder oss av dokumentationsmallar som vi använt i vårt tidigare projekt; problembaserad skolutveckling (PBS). I vårt kalendarium finns: två tillfällen under våren (mars, juni) för uppföljning av avdelningarnas Lokala arbetsplan. Dessa uppföljningar skickas till bitr. rektor. ett tillfälle under våren (maj) för arbetslagssamtal tillsammans med bitr. rektor reflekterar, samtalar och utmanas kring utvecklingsarbetet med vår verksamhet utifrån lokal arbetsplan, uppföljningar som gjorts och hur vi ser avtryck i verksamheten. ett tillfälle under tidig höst (augusti), då arbetslagen sammanställer en utvärdering dvs. deras egen kvalitetsredovisning, som mailas till bitr. rektor och blir en del i enhetens underlag inför kvalitetsredovisningen. ett tillfälle i mitten av höstterminen (oktober) för arbetslagssamtal tillsammans med bitr. rektor reflekterar, samtalar och utmanas kring vårt utvecklingsarbete; vilka avtryck ser vi i verksamheten, vilka slutsatser och lärdomar drar vi utifrån detta och vilka förbättringar och åtgärder behöver vi ta med i vår planering inför nästa år. Varje arbetslag är en lärgrupp och har egna arbetslagsträffar, skriver sin egen lokala arbetsplan och kvalitetsredovisning. Vi har gemensamma arbetsplatsträffar både på den egna enheten och för det södra förskoleområdet. Vid dessa träffar arbetar vi bl.a. med vårt utvecklingsarbete. I kvalitetsredovisningen skriver enhetens arbetslag under rubrik 4 och under övriga rubriker skriver bitr. rektor. 5

6 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSRE- DOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPE- RIODEN Vad vi har arbetat med utifrån föregående Kvalitetsredovisning Samarbete Strukturera och organisera tiden Vad lär sig barnen genom? Sätta in sig själv praktiskt i olika sammanhang Tydliggöra definition av problemområdet och frågeställningen i den lokala arbetsplanen Likabehandlingsplanen och Skolplanen Mayers Briggs (MBTI), använt våra styrkor och tagit hjälp av varandras styrkor Föräldraenkäten Fysisk och psykosocial hälsa Vad vi inte har arbetat så mycket med utifrån föregående kvalitetsredovisning Andra kulturer och barn med annat modersmål Planera in reflektionstid i planeringstiden Bidra till utmanande möten och ta ansvar i diskussioner, beslut och vid genomförandet Utvecklingsområdet vi fördjupat oss i under året är: Barns inflytande Mål ur förskolans läroplan, som vi arbetat med är: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattade. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 6

7 3 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Ansvarsområden och verksamhet Biets förskola ingår tillsammans med förskolorna Sörgården och Fasanen i det södra förskoleområdet. Styrning Förskolans styrdokument är: Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Skolplan antagen av kommunfullmäktige samt den lokala arbetsplanen. Dessa finns att ta del av på varje förskoleavdelning. Ledningsfunktioner Arbogas förskolor leds av rektor och bitr. rektor, som samarbetar i team. Rektor arbetar på förvaltningsnivå. Bitr. rektor har operativt ansvar på förskolorna fördelat på förskoleområdena: söder, centrum och norr. Organisation Biet är en tvåavdelnings förskola, med en småbarnsavdelning, där barn är i åldern 1-3 år och en syskon avdelning, där barn är i åldern 3-5 år. Personalkategorier, som verkar på Biets förskola är förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde. Bitr. rektor har operativt ansvar på det södra förskoleområdet och organisation ser ut på följande sätt: Ledningsgrupp; 1 personal från varje enhet på södra förskoleområdet Utvecklingsgrupp; utvecklingsledare, 2-3 personal per enhet på södra förskoleområdet Lärledare; 2-3 personal per arbetslag Hälsa- och arbetsmiljögrupp; 2-3 personal per enhet på södra förskoleområdet Hälsoinspiratörer; 1-3 personal per enhet på södra förskoleområdet Ekonomigrupp; 1 ansvarig personal per arbetslag Kokerskegrupp; 1 kokerska per enhet IT värd och Superanvändare; 1 personal på södra förskoleområdet IT-resurs; 1-2 personal per enhet För att stärka personal och ge möjlighet till delaktighet och inflytande, öka samarbetet mellan förskolorna och därmed gynna förskolans utvecklingsarbete, så har vi gemensamma arbetsplatsträffar, där all personal på det södra förskoleområdet deltar. Vi har andra tvärgrupper som: Hälsa- och arbetsmiljögrupp, Utvecklingsledargrupp, Ledningsgrupp, Kokersketräffar, Ekonomigrupp och IT-grupp. 7

8 Kompetensutveckling Barnolycksfallsvård, Röda korset Brandskyddsutbildning Föreläsning; Smitta i förskola, Maria Berg, Smittskydd, Landstinget Västmanland Strength Deployment Inventory (SDI), självskattning Föreläsning/Kick-off; Pedagogisk dokumentation IT utbildning; Praktisk informationsteknologi och mediekompetens (PIM), och Rexnet Lärarutbildningsdag i Örebro universitets regi Lärstämma Föreläsning; Barn och ungdomar med starka reaktioner och utbrott, Kenth Hedevåg Ekonomi Vi har hållit den budget, som vi fått oss tilldelad. 8

9 4 ARBETET I VERKSAMHETEN På förskolan Biet har vi arbetat med följande utvecklingsområden i lärgrupper/arbetslag: Barns inflytande Vi utgår från de problem och dilemman vi möter i vardagen när vi ska förverkliga uppdraget med att på bästa sätt bidra till barnens utveckling och lärande. Våra utvecklingsområden är valda för att de är angelägna i nuvarande situation. I kvalitetsredovisningen beskriver vi hur långt vi kommit i processen med att lära och förstå problemets natur och vad vi kommit fram till hittills. Den lärprocess vi följer ser ut så här: Planering av nytt görande Erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Forskning, andras erfarenheter Agerande Reflekterar.. Utmanande möte 9

10 4.1 Barns inflytande, avdelningen Stor Biet Mål i förskolans läroplan: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Vår problemformulering frågeställning: Hur kan vi bidra till att barnen får förståelse för att deras tankar och vilja har betydelse för verksamhetens innehåll och utformning? Vår definition av problemområdet: Barn sätter inte alltid ord på sina tankar eller sin vilja. Mönster i underlaget Barnen är mer positiva, glada och aktiva. De känner stolthet och tar ett större ansvar för verksamheten. Vi ser att vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder tydligt gör avtryck i barngruppen. Vid flera tillfällen har barnen föreslagit att de vill göra en förställningskarta av sina tankar och idéer för att ibland komma fram till gemensamma beslut. Barnen inspirerar varandra till att tänka vidare. Det förekommer dagligen olika typer av demokratisk ordning i barngruppen som t.ex. spontana omröstningar, räkneramsor osv. Barnen utvecklas psykiskt och fysiskt, de vågar och vill mer, då vi är lyhörda, inväntar, lockar fram deras tankar och bekräftar dem, genom att dokumentera deras tankar synligt i form av föreställningskartor. Vi ser ett större engagemang bland barnen där de utmanar varandra, är aktiva samt att de i stor utsträckning tar egna initiativ. Barnen bryr sig om vad som händer runtomkring. De visar intresse för verksamheten och vill påverka innehållet. De skapar ofta egna föreställningskartor. Vi ser att barnen hämmas vid de tillfällen vi återgår till gamla traditionella arbetsmetoder och förhållningssätt med fler regler. Barnen tappar då en del av glädjen, de blir inaktiva samt tillbakadragna. Slutsatser Vårt engagemang inspirerar barnen till att våga och vilja mer. Då personalen släpper fram barnens tankar och idéer utvecklas barnen psykiskt och fysiskt. De får en förståelse för att deras ord, tankar och erfarenheter har betydelse. Vårt utvecklingsarbete fungerar bra då ordinarie personal är på plats samt arbetar medvetet och fokuserat på uppdraget. Då vi haft en förhållandevis låg personalfrånvaro på vår avdelning har vi kommit långt i vårt utvecklingsområde. Yttre distraktioner som ex personalfrånvaro, rörig arbetssituation eller akuta händelser leder till att utvecklingsarbetet stannar av. 10

11 Lärdomar Det är viktigt med en närvarande och fokuserad personal som i det dagliga arbetet utgår från förskolans uppdrag. Vi behöver tid till reflektion. Vad fokuserar vi på? För vem gör vi det? Vad kan vi förändra? Det är av stor vikt att vikarier och ny personal får en bra introduktion i vårt medvetna förhållningssätt. Planering av nytt görande Vi ska reflektera över vårt förhållningssätt i vår nya barngrupp med yngre barn och fokusera än mer på våra arbetsmetoder. Vi ska bli ännu tydligare kring vårt förhållningssätt till föräldrar samt vid introduktion av ny personal och vikarier. Nästa steg i lärprocessen I lärspiralen befinner vi oss under rubrikerna: Reflektion, Utmanande möten, Andras erfarenheter och Forskning 11

12 4.2 Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Normer och värden Utveckling och lärande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Barns inflytande Vi har ett väl inarbetat arbetssätt där barnen är våra jämlikar. Vi visar ett äkta intresse för barnens tankar och deras åsikter bemöts med respekt. Barnens tankar och egna val påverkar verksamheten. Alla deltar vid aktiviteter som barnen planerat. Vi lyssnar till barnens tankar. Vid planering av verksamhetens innehåll utgår vi från barnens tankar och idéer. Vi genomför aktivitet och förändring tillsammans med barnen. Barnen uppmuntras, stimuleras och inspireras till vidare utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att berätta för sina föräldrar om sin vardag och om förskolans verksamhet. Vår dokumentation synliggör verksamheten samt barnens utveckling. Föräldrar bjuds in till minst 2 utvecklingssamtal samt 2 föräldramöten/år där utrymme finns till samtal kring vårt utvecklingsarbete. Under hösten bjuds förskoleklassens barn in till förskolan för att berätta om sin vardag i skolmiljö. De äldre barnen på förskolan (våra blivande förskoleklassbarn) besöker skolan flera ggr under våren. 12

13 4.3 Barns inflytande, avdelningen Lill Biet Mål i förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vår problemformulering frågeställning: Hur kan vi bidra till att få alla barn att vilja uttrycka sin vilja? Vår definition av problemområdet: Barn uttrycker inte alltid sin vilja. Mönster i underlaget Barn tar mer initiativ, vågar prova mer, vågar stå för sin sak, tar mer eget ansvar och är mer självständiga då vi ger dem tid, respekterar och lyssnar på dem. Tonläget har betydelse vid samtal med barnen. Med hjälp av olika förslag från barnen hittar vi lösningar tillsammans vilket påverkar aktiviteterna i vår verksamhet. Barnens självkännedom har ökat och de har utvecklats. Vi, barn och personal, får tillbaka det bemötande vi ger till varandra. Verksamheten utvecklas genom att vi arbetar mer med föreställningskartor och lärande samtal, även med de mindre barnen, i mindre grupper och i den dagliga samlingen. Slutsatser Ett barn som blir uppmärksammat och lyssnat på blir starkare i sig själv, vågar mer och tar för sig mer. Vårt förhållningssätt och bemötande har betydelse bl.a. hur vi låter, vilket tonläge vi använder, hur vi agerar mot barn. Ett positivt och gemensamt förhållningssätt och arbetssätt är gynnsamt. Det fungerar bra när vi arbetar på samma sätt och hinner prata med varandra. Vår syn på barns förutsättningar, möjligheter, intressen är av betydelse. Att reflektera enskilt och tillsammans är av betydelse för barnens och verksamhetens utveckling. Hur vi introducerar ny personal är av betydelse. Med vårt uppdrag i fokus och att vi är närvarande dvs. att vi är här och nu tillsammans med barnen är av stor betydelse för barns- och verksamhetens utveckling. Lärdomar Viktigt att vi är tydliga, pratar och reflekterar med varandra och introducerar ny personal i vårt arbete och att vi har uppdraget i fokus. 13

14 Planering av nytt görande Vi fortsätter att utveckla arbetet med den lokala arbetsplanen, så att både barn och personal stimuleras och blir utmanade. Vi ska arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt och föra diskussioner kring vårt arbetssätt. Vi utvecklar arbetet med barns inflytande genom att föra in föreställningskartor och lärande samtal även med de mindre barnen. Vi behöver vara tydligare och föra rakare kommunikation till varandra i arbetslaget. Viktigt att alla i arbetslaget förstår uppdraget: bl.a. Hur vi arbetar med barns inflytande. Nästa steg i lärprocessen I lärspiralen befinner vi oss under rubriken Föreställningar, Slutsatser och lärdomar. 14

15 4.4 Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Normer och värden Barns inflytande Vi samtalar mycket med barnen i den dagliga verksamheten. Vi är närvarande hela tiden och förklarar för barnen vad som är rätt och fel. Barnen är med och löser konflikter tillsammans med oss. Utveckling och lärande Förskola och hem Vi ger barnen tid och möjlighet till lek. Vi utgår från varje barn, och dess förutsättningar och behov och ser till varje barns utvecklingsnivå och intresse vid planering av olika aktiviteter. Barnen får själva vara med och påverka innehållet i verksamheten, t.ex. samlingar och lekar. Gruppverksamheten vi har stimulerar till lärande. Vi har daglig kontakt med föräldrar. Vi berättar om vårt arbete med barns inflytande i utvecklingssamtal, daglig kontakt, på föräldramöten, genom dokumentation och information t.ex. månadsbrev. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Våra äldsta barn får vara med och lyssna på saga när skolbarnen kommer och läser. 15

16 5 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Förskolans läroplan anger följande riktlinjer: Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Barn i behov av särskilt stöd integreras i befintliga barngrupper. Det individuella stödbehovet kartläggs. Den egna verksamheten samt hela förskolans organisation inventeras för att finna möjliga insatser och lösningar. När vi bedömer att den ordinarie verksamheten inte kan tillgodose stödbehovet kontaktas resursteamet Fyren, där det finns specialpedagogisk kompetens och psykolog att tillgå. Dessa kan ge stöd och handledning till arbetslaget. Om det bedöms som nödvändigt kan extra personal tillsättas. Vi ser till det enskilda barnet och utgår från barnets kunskaper, förutsättningar och behov. Vi använder oss av individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, och handlingsplaner. Vi har regelbunden kontakt och samarbetar med habiliteringen och föräldrarna, för att barnen ska få bästa möjlighet att utvecklas. En lärdom vi dragit är att vi behöver ha ett nära samarbete med föräldrar kring deras barn för att nå framgång och goda resultat med stödinsatserna. 16

17 6 BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Mål i förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål Modersmålsundervisning sker på barnets hemspråk med lärare som behärskar språket. I förskolan ska barn med annat modersmål erbjudas stöd. En handlingsplan ska utarbetas för att fastställa från vilken ålder barnet ska erbjudas modersmålsstöd. Barn med annat modersmål än svenska kan, inom ramen för den ordinarie verksamheten, få extra stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, för att stärka sin utveckling av det svenska språket. Förskolans pedagogik ger många tillfällen varje dag där barnet på ett lekfullt sätt får tillgång till svenska språket. Det sker i samtalet, genom sång, rim och ramsor och i leken. I förskolan är det viktigt att barnet och familjen har tillgång till en person som under en begränsad period, ex, inskolningen, finns med och tolkar situationer och information. Det är ett stöd som håller på att byggas upp. Vi ser till varje barns behov och förutsättningar. Vårt förhållningssätt och våra medvetna arbetsmetoder där varje barn får möjlighet att lyfta sina tankar gynnar barnen med annat modersmål än svenska. Vi fångar upp barnens tankar och ord samt förstärker dessa genom att dokumentera. Detta bidrar till att alla barn ser sin utveckling tydligt, alla barn får en naturlig status i gruppen. 17

18 7 LIVSSTIL OCH HÄLSA Förskolans läroplan framhåller bl.a.: Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Livsmedelsverket har utarbetat råd för bra mat i förskolan. Förskolans ledningsgrupp har beslutat att följa rekommendationerna. För barn och personal i förskolan är det viktigt att måltider blir en stund med trevlig samvaro. En lugn måltidssituation skapar möjligheter till samtal, där alla barn kan komma till tals och bli bekräftade. Vi vill också bidra till att barnen får en positiv inställning till mat och bra kostvanor. Barnen bjuds på frukt vid flera tillfällen per dag. Vi har ett varierat utbud av frukt och grönt där barnen själva väljer vad de vill ha. För att både barn och vuxna ska må bra försöker vi skapa en trivsam miljö. Vi månar om allas lika värde och arbetar efter vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Vi samtalar tillsammans med barnen kring hälsa och olika hälsofrågor t.ex. vikten av daglig utevistelse, kost, motion/rörelse, hygien mm. Utevistelse och rörelse är en del i en hälsofrämjande förskola, där leken har en framträdande roll. Barnen får möjlighet att planera gymnastik, lek och rörelse. Barnen vistas ute i alla väder varje dag och de äldre barnen gör utflykter och nya upptäckter i närmiljön. De har också ett gymnastikpass i skolans idrottssal. Vi bedriver ett miljöarbete. Tillsammans med barnen sorterar vi sopor, har städdagar ute m.m. 18

19 8 JÄMSTÄLLDHET Förskolans uppdrag är att hävda läroplanens grundläggande värden, där jämställdhet är ett av perspektiven: Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Behandlar vi våra pojkar och flickar lika? Forskningen på detta område visar att visst gör vi skillnad på pojkar och flickor, men frågan är; när börjar detta egentligen, är det redan i förskolan? Barn och utbildningsförvaltningen har en Genuspedagog anställd på halvtid. Hennes uppdrag är att ge stöd till verksamheten i förskolan. Hon kan hjälpa till att söka litteratur och forskningsresultat inom genus och jämställdhet som verksamheten har behov av. Vid en gemensam arbetsplatsträff under hösten gick innehållet helt i jämställdhetens tecken vilket måhända har bidragit till att genusfrågor allt oftare förs på tal. En allmän föreställning är att barnen bemöts utifrån individ och behov, inte utifrån kön. Vi uppmuntrar lek mellan pojkar och flickor. Vi tänker på att vara könsneutrala i vårt förhållningssätt samt i våra arbetsmetoder. Vi samtalar kring Allas lika värde och att vi alla är olika personligheter med olika förutsättningar och behov. Barnen övar och tränar sig i tankerespekt med stöd av oss. Alla barn blir hörda, lyssnade till och respekterade för sina val oavsett ålder och utveckling. Vi samtalar med barnen om allas lika värde. Vi för diskussioner om och kring vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 19

20 9 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN När kunskapen ökat har innehållet reviderats och blivit mer fylligt och omfattande. Från att vi haft en Likabehandlingsplan där vi inte alldeles tydligt berört alla områden har vi nu arbetat fram en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Södra förskoleområdets Likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling har gemensam utformning och gemensamma rubriker, då innehållet är tillämpligt i områdets samtliga förskolor. Vår Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har följande innehåll: Inledning Främjande, förebyggande och åtgärdande Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 1: Dokumentation vid kränkande behandling Bilagor: BRUK FÖRSKOLAN A. Pedagogisk verksamhet A1 Demokratiskt förhållningssätt och samspel PROCESS A 1.9 Motverkande av kränkande behandling och 1.10 Förskolans likabehandlingsplan 20

21 10 ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET Verksamhetens förutsättningar Under året har vi inte haft någon större omsättning av personal, vilket bidragit till ett gynnsamt läge för barngruppen och verksamhetens utveckling. Då arbetslagen ändå gjort en mindre förändring med ny personal, så har inte det optimala samarbetet och tryggheten hunnit infinna sig, vilket bl.a. kan ha bidragit till att man inte alltid har genomfört det som blivit överenskommet på arbetsplatsen eller i arbetslaget. Vilket skulle kunna betyda att man prioriterat på annat sätt, att man har en annan förståelse, att man inte tyckt att det varit viktigt eller inte haft förståelse för vikten av det som bestämts. Vi förstår mer och mer hur viktiga vi är och vilken betydelse vi har för barns utveckling och lärande. Att vi i förskolan har betydelse för hur elever lyckas med godkända betyg i år 9. Kompetensutveckling i olika former i samband med våra reflektioner är en förutsättning i vårt arbete med barn och i utvecklingsarbete. Samarbete och samverkan förekommer i större utsträckning på nivåerna; förskoleteamet (rektor och bitr. rektorer), förskolor emellan på södra området och mellan avdelningar på respektive enhet, vilket är väldigt gynnsamt i ett utvecklingsarbete. Då vi haft ekonomiska sparkrav i förvaltningen under året, så har det blivit vissa konsekvenser. Barnantalet i barngrupperna ökade under vårterminen, det blev fler barn per vuxen, vilket bidrog till en känsla av att inte hinna med alla barn i samma utsträckning. Inköp av material har inte gjorts i samma utsträckning som tidigare. Verksamhetens utvecklingsarbete Som skolledare bedömer jag att Biets båda arbetslag befinner sig pendlande mellan Reflektion och Utmanande möten. Genom att använda föreställningskartor, så synliggörs tankar med respekt vilket ökar den gemensamma förståelsen och kunskapen tillsammans med barnen. Föreställningskartor ger en möjlighet till inflytande, att påverka sitt eget lärande och sin egen utveckling. Det är också ett positivt verktyg vid barns meningsskiljaktighet. Vi säger att vi förstår vikten och nyttan med styrdokumenten (Lpfö98, Skolplan, Kvalitetsredovisningen och den lokala arbetsplanen). Min upplevelse är att alla inte tagit till sig styrdokumenten fullt ut med att omvandla kloka tankar till handling. Vi har under 2008 och tidig vår 2009 arbetat med att lägga arbetet med barnen i vårt eget knä, för att få in oss 21

22 själva i sammanhanget dvs. att övertydligt arbeta med vilken stor betydelse vi har för att ge barnet förutsättningar till en gynnsam miljö kring sitt eget lärande och sin egen utveckling. Våren 2009 börjar övergången med att fokus ska vara på barnen och inte på oss vuxna. Under 2009 försöker vi arbeta med att gå från att äga problemet till att omvandla det till Vad lär sig barnen i mötet med mig/oss? och Hur är jag som person i mötet med barnen?, Hur gynnar vår verksamhet och miljö barns inflytande, utveckling och lärande? och Vad ger vi barn möjligheter att lära sig och utvecklas kring? och Hur, på vilket sätt, skapar vi möjligheter för barns lärande? En viss problematik finns att i skrift beskriva sitt dilemma/problem och sedan utifrån detta skriva en problemformulering dvs. att få en röd tråd igenom hela utvecklingsarbetet och en gynnsam utveckling för barngruppens lärande. Nästa steg i lärprocessen Att pendla mellan Reflektion, Utmanande möten, Andras erfarenheter och Forskning Bidra till utmanande möten och ta ansvar i diskussioner och vid genomförandet i arbetslagets lärgrupp, på enhetens arbetslagsträffar och vid de gemensamma arbetsplatsträffarna på det södra förskoleområdet. Det finns behov av att reflektera mot värdegrund och utveckling i vardagens arbete. Det finns ett behov av att bli trygg i möten med sina kollegor. Som skolledare upplever jag en nyfiken och positiv personal med stor vilja till att se möjligheter. Det finns potential och dynamik bland oss alla, vilket gynnar utvecklingsarbetet. Jag är stolt över mina medarbetare och deras arbete med barnen! Bedömning Barn efterfrågar själva föreställningskartor och samarbetar med att gör egna för att kunna ha inflytande och påverka sin situation. Barn tar mer initiativ, vågar prova mer, vågar stå för sin sak, tar mer eget ansvar och är mer självständiga. Utifrån detta underlag vi presenterat bedömer vi måluppfyllelsen som mycket bra. 22

23 11 ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING Utveckla lek- och lärmiljön Arbeta med längre teman Utveckla den pedagogiska dokumentationen Plocka in experiment och forskning i verksamheten Vara Här och nu i tanke och handling utifrån uppdraget Planera in reflektions tid i planeringstiden Lära mer om kulturer och barn med annat modersmål Lära mer om jämställdhet Bidra till utmanande möten, vara nyfiken på andras erfarenheter/ forskning och ta plats/ansvar i diskussioner, beslut och vid genomförandet Tydliggör och Definiera problemområdet i skrift kopplat mot problemformuleringen så det bildar ett sammanhang. Bli trygg med dokumenten, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och Skolplan 23

24 12 BESLUT OCH ANSVAR FÖR KVALITETSREDOVIS- NINGEN Biets kvalitetsredovisning har fastställts vid en arbetsplatsträff, 18 januari 2010, och via mail. Ansvarig för kvalitetsredovisningen är biträdande rektor. Gun Åslund Biträdande rektor Förskolan Söder 24

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Fröet behöver trädet för att det ska växa. Solen behöver trädet för att solen ska värma trädet och månen finns på natten och jordklotet, där bor trädet. Ett femårigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer