Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén"

Transkript

1 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl Se bilaga Gruppmöte Kl Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, måndag den 3 december 2007, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Alf Hallén Justerande Birgitta Bolin Lars-Olof Persson ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 57 Information - Verksamhetsinformation från kommunchefen, m.m Allmänhetens frågestund 4 59 Korta frågor och korta svar 5 60 Fråga - Om upphandling till ansvarig för Aware - program 6 61 Valärenden Obesvarade motioner och inkomna motioner efter senaste kommunfullmäktige 8 63 Motionssvar - Stoppa mobbingen i skolorna - m och fp Motionssvar - Rädda Minervaskolan och Bobergsgymnasiet, m och fp Motionssvar - Förbjud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Motionssvar - 15 motioner från moderaterna och folkpartiet Avgift för servicetjänster till äldre - Fixar Malte Budget 2008 samt Framtidsstrategi med treårsbudget Delgivning - Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 32

3 3 57 Information - Verksamhetsinformation från kommunchefen, m.m. Dnr KS 07/313 Beslut Tacka för informationen. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström informerar om avvikelserapporten för oktober Han kommenterar sedan en kvalitetsrapport som är utdelad. En medborgarundersökning presenteras nästa möte. Kvalitetsrapport nästkommande sammanträde. Även rapport med Weborjämförelser kommer i februari. Kulturchef Orvar Ottesen informerar om kulturverksamheten, som han illustrerar med en sammanställning med bilder av de olika verksamheterna. Han behandlar biblioteket med utlåning, talböcker och barn- och ungdomsböcker, sagostunder, bokbussen, föreningsarkivet, utställningar, arrangemang, konsten, kulturminnesvård, bykisteprojektet, ekonomin - ca 7 mkr per år sista 10 åren. Han avslutar med en betraktelse över Alldeles underbara avkrokar. Sten-Ove Danielsson informerar om den nya regionindelningen av Sverige. 4 december hålls ett möte i Ånge med representanter för andra kommuner och Landstinget Västernorrland. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström ger varje sammanträde med kommunfullmäktige en kortare information i aktuella frågor. Även andra aktuella informationer kan förekomma.

4 4 58 Allmänhetens frågestund Dnr KS 07/96 Överläggning Ann-Marie Lööf Rimbe frågar om folkomröstning i frågan om regionbildningen. Sten-Ove Danielsson, s, svarar att han inte tror att frågan engagerar medborgaren speciellt mycket och han bedömer att det inte blir folkomröstning i frågan. Bakgrund Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, e-post eller telefon

5 5 59 Korta frågor och korta svar Dnr KS 07/230 Beslut Anse frågorna besvarade. Överläggning Kicki Jeschke, mp, frågar ÅFA:s ordförande Alf Hallén, s, om hur långt spillvärmeprojektet från Alby till Ånge framskridit. Han svarar att det nu projekteras hur ledningen ska dras med förhandlingar med markägare. Anders Udd, c, frågar ordförande Alf Hallén om försäljning av fastighetsbeståndet i Alby för användning till seniorboende. Han svarar att hans uppfattning är att man kan sälja hela beståndet i Alby, men ej bara delar av beståndet. Magdalena Flemström, c, frågar humanistiska nämndens ordförande Erik Lövgren vem man ska gå till om en arbetsledare/chef kränker en anställd. Även Sten-Ove Danielsson, s, och Stiven Wiklund, s, svarar. Svaren kan sammanfattas med att i första hand ska man vända sig till sin fackliga organisation, sedan till närmaste övre chef och om detta inte räcker blir det en fråga för personal- och organisationsutskottet. Tord Sundqvist, m, frågar ÅFA:s ordförande Alf Hallén, s, om undvikande av konkurrens vid eventuell försäljning av fastighetsbeståndet i Alby. Alf svarar att man har beslut på att inte konkurrera med andra och det är för närvarande närmare 40 % vakans i Alby, som man måste göra något åt. Sven-Ove Danielsson, s, frågar Tord Sundqvist, m, om ÅFA ska arbeta på affärsmässiga grunder. Tord svarar att ÅFA ska vara affärsmässiga, men att man ska arbeta under konkurrens och ej riva väl fungerande fastigheter som går sälja. Leif Jonsson, s, frågar om det finns övergripande miljöpolicy som kommunchef Göran Fjellström besvarar med ja. Bakgrund beslutar 26 februari 2007 att införa en punkt på dagordningen Korta frågor och korta svar, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt 1 minut för svar. Ingen replik tillåts.

6 6 60 Fråga - Om upphandling till ansvarig för Aware - program Dnr KS 07/454 Beslut Anse frågorna besvarade. Överläggning Ordföranden informerar att frågan inte följer gällande regelsystem. Fullmäktige godkänner att frågan får ställas och besvaras av humanistiska nämndens ordförande Erik Lövgren, som sedan uppdrar till Kjell Grip, ansvarig tjänsteman, att svara på frågan. Fullmäktige godtar att Kjell Grip får besvara frågan. Kjell grip svarar på de fem frågorna. Frågeställaren Göran Jonsson, fp, framför att han inte kommer att gå in i detta ärende mer denna dag. Bakgrund Carl-Henric Ohlsson m, och Göran Jonsson, fp, ställer fem frågor om upphandling av utbildningar inom gymnasieskolans AWARE program till ansvarig samordnare Kjell Grip. Se bifogad skrivelse. Frågorna ställs utifrån kommunallagens regelsystem för frågor i 5 kap, Där klargörs att frågor får ställas för att inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Frågor ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får dock inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en fråga får ställas. Frågor får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Beslutsunderlag Fem frågor från Carl-Henric Ohlsson, m och Göran Jonsson, fp om upphandling inom gymnasieskolans AWARE-program

7 7 61 Valärenden 2007 Dnr KS 07/9 Beslut kommunfullmäktige 26 november Följande val görs: Ersättare i överförmyndarnämnden Inger Suokas, Ånge. Ersättare i bygg- och miljönämnden Göran Jonsson, Östavall. Ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening Birgitta Jonsson, Östavall. Ersättare i Ånge Folkets Husförening Birgitta Bergström, Snöberg. Ersättare i Ljungaverks vägförening Göran Jonsson, Östvall. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Ordföranden i valberedningen Erik Rapp, s, lämnar valberedningens förslag. Valberedningen har sammanträde samma dag som fullmäktige. Bakgrund Vid föregående sammanträde beviljades nedanstående avsägelser och nu föreligger förslag på val på dessa poster.: Berit Levin-Westin, s, från Ånge, avsäger sig uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden. Peter Olsson, fp, från Ljungaverk, avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden, ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening, ersättare i Ånge Folkets Husförening och ersättare i Ljungaverks vägförening. Folkpartiet föreslår följande nyval: Ersättare i bygg- och miljönämnden Göran Jonsson, Östavall, Ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening Birgitta Jonsson, Östavall. Ersättare i Ånge Folkets Husförening Birgitta Bergström, Snöberg. Ersättare i Ljungaverks vägförening Göran Jonsson, Östvall. Beslutsunderlag Skrivelse från Berit Levin-Westin inkommen Skrivelse från Peter Olsson inkommen Skrivelse från Folkpartiet inkommen

8 8 62 Obesvarade motioner och inkomna motioner efter senaste kommunfullmäktige Dnr KS 07/98 Beslut Lägga informationen till handlingarna Överläggning Ingen motion har inkommit sedan föregående fullmäktige 24 september. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan motioner gå till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning när de kommer in till kommunkansliet, utan att först gå till fullmäktige. Framledes kommer inkomna motioner i speciell paragraf. Två gånger per år har anmälts vilka motioner som inte har besvarats och framledes kommer detta tas med i samma paragraf och tas med varje gång. Obesvarade motioner Krav på kollektivavtal vid upphandling, dnr 05/203, inkommen Motionär: Birgitta Bolin, s, har tidigare begärt att man väntar med svar till EUdomstolen behandlat frågan. Föreligger förslag till svar. Ärendet beräknas komma till fullmäktige 17 december. Förändring av överförmyndarverksamheten, dnr 06/132, inkommen Motionärer: Lars-Eric Larsson, m, och Bertil Ericson, fp. Har avvaktat med svar på grund av planer på samarbete med Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Svar beräknas till fullmäktige 17 december. Ljudnivån i skola och förskola, dnr 07/246, inkommen Motionärer Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd, och Kicki Jeschke, mp. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Alternativ skolform, dnr 07/248, inkommen Motionärer: Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd, och Kicki Jeschke, mp. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Ta greppet om folkhälsan börja med barnen, dnr 07/249, inkommen Motionär: Stiven Wiklund, s. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar.

9 9 Lärarlyft i Ånge kommuns skolor, dnr 07/250, inkommen Motionär: Göran Jonsson. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Förbättra våra barns trafiksäkerhetstänkande, dnr 07/254, inkommen Motionär: Stefan Åsén, v. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Ungdomsverksamhet i Ljungaverk, dnr 07/255, inkommen Motionär: Stefan Åsén, v. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och fritidskonsulent Eje Fröberg att skriva motionssvar. Beräknas till fullmäktige första sammanträdet Karensdag vid vinterkräksjukan ersättas, dnr 07/325, inkommen Motionär: Birgitta Bolin, s. Uppdrag till personalchef Erik Grundberg i arbetsutskottet 21 augusti att skriva motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Ånge kommun ta initiativ till samarbete om väg och järnväg i Sundsvallsregionen, en motion i ansvarskommitténs anda dnr 07/415, Motionär: Jan Gullmark, c. Inlämnad Uppdrag till Stefan Wallsten att skriva förslag till motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Öppethållande av stationer/anhalter vid Mittlinjen/Nabobanan, dnr 07/434, inkommen Motionär: Jan Gullmark, c. Uppdrag till Ove Skägg att skriva förslag till motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Inför kommunalt vårdnadsbidrag, dnr 07/436. inkommen Motionärer: Gunn Thornberg, kd, Magdalena Flemström, c, och Roger Sundin, mp. Behandlas i arbetsutskottet Kan tidigast komma till fullmäktige 17 december.

10 10 63 Motionssvar - Stoppa mobbingen i skolorna - m och fp Dnr KS 06/554 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Erik Lövgren, s, hänvisar till svaret. Magdalena Flemström, c, tackar för svaret och betonar det positiva i att det framgår alla bra saker som görs i skolan. Birgitta Leander, m, ställer frågor till Erik Lövgren, s, som besvaras. Beslut kommunstyrelsen 2 oktober Föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 2 oktober Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 11 september Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut humanistiska nämnden 29 augusti

11 11 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till återremissvar utgör nämndens svar på återremissen. 2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse återremissen besvarad. Bakgrund Föreligger förslag till svar från barn- och utbildningschefen efter återremissen, vilket har behandlats i humanistiska nämnden 29 augusti Beslut kommunfullmäktige 21 maj Återremittera ärendet med motiveringen att man vill ha exempel från barn- och utbildningschefen på vidtagna åtgärder. Överläggning kommunfullmäktige 21 maj Erik Lövgren, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Carl-Henric Ohlsson, m, och Tord Sundqvist, m, och Birgitta Leander, m, yrkar återremiss med motiveringen att få ett motionssvar med exemplifiering på vidtagna åtgärder och att man är fri att motionera hur man vill. En tjänsteman ska inte kunna begränsa detta. Sten-Ove Danielsson, s, påpekar att i svaret skrivs att kommunfullmäktige ställer sig bakom andemeningen i motionen, och att det ej är fullmäktiges uppgift att ta ställning i detaljförslaget i motionen och ställer sig bakom förslaget till svar. Efter att votering begärts enas partierna om återremiss med motiveringen att man vill ha exempel från barn- och utbildningschefen på vidtagna åtgärder. Beslut kommunstyrelsen 3 april Föreslå kommunfullmäktige besluta: ställer sig bakom andemeningen i motionen, men att det är skolans ledning och personal, som skall avgöra vilka insatser som krävs och därmed anse motionen besvarad. Reservation kommunstyrelsen 3 april Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Beslut arbetsutskottet 20 mars Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

12 12 ställer sig bakom andemeningen i motionen, men att det är skolans ledning och personal, som skall avgöra vilka insatser som krävs och därmed anse motionen besvarad. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Föreligger förslag till svar från barn- och utbildningschefen som har behandlats i humanistiska nämnden 28 februari. Beslut humanistiska nämnden 28 februari 1. Motionen går i ljnje med den av humanistiska nämnden antagna färdriktningen för skolverksamheten. 2. Motionen anses därmed besvarad. Beslut arbetsutskottet 23 januari Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar, som behandlas i humanistiska nämnden innan ärendet återkommer till arbetsutskottet. Överläggning arbetsutskottet 23 januari Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Jonas Tagesson aktualiserar principfrågan om politikerna inte ska nöja sig med att sätta målen, utan också tala om hur förvaltningen ska göra? Han menar att mycket i motionen andas hur man ska göra. Jan-Eric Berglund påpekar att det görs ett bra arbete i skolorna mot mobbing. Föreslås att Jonas Tagesson får i uppdrag att skriva förslag till motionssvar. Bakgrund Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, har 20 december 2006 lämnat in en motion rubricerad Stoppa mobbingen. Motionen omfattar 5 sidor. De skriver: Trakasserier i skolan är ett stort samhällsproblem. Trots kommunens nolltolerans mot mobbing så är mobbingen fortfarande ett stort problem. Många fall upptäcks alldeles för sent. Föräldrarna oroar sig för sina barns trygghet. Moderaterna och folkpartiet för i denna motion fram ett antal förslag för att minska problemen. Det som är tänkt ska vara en källa till kunskap och glädje, har blivit många barns helvete. Kommunen måste ta skolelevernas bristande arbetsvillkor på största allvar. De förslår i 6 punkter att fullmäktige beslutar att se som sin mening vad som anförs i motionen om: 1 En årlig kompiskonferens

13 13 2 Kick-off vid övergång mellan skolstadier 3 Informationssatsning i kommunens högstadier och gymnasieskolan beträffande HBT-personers situation i samhället 4 Kompetenshöjning hos skolpersonal 5 En satsning på arbetsmiljön i skolorna 6 Flytt av mobbare En motion inlämnad av Carl-Henric Ohlsson om mobbing har behandlats under 2006 och svar gavs 27 november i fullmäktige, där den avslogs, men beslutades att en återkoppling i ärendet ska tas i februarifullmäktige. Då var rubriken Lugn och trygg arbetsmiljö för eleverna och skolans personal. Beslutsunderlag Motionen Stoppa mobbingen i skolorna av Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp Förslag till motionssvar från barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skickas ej ut Förslag till motionssvar från barn- och utbildningschef Jonas Tagesson efter återremissen daterad Protokoll humanistiska nämnden , 98

14 14 64 Motionssvar - Rädda Minervaskolan och Bobergsgymnasiet, m och fp Dnr KS 07/122 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Birgitta Leander, m, och Erik Lövgren, s, yttrar sig. Den senare yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut kommunstyrelsen 2 oktober Föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Reservation Göran Jonsson, fp, reserverar sig mot beslutet. Överläggning kommunstyrelsen 2 oktober Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Sten-Ove Danielsson föreslår att att-sats 2 avslås. Inger Grelsson föreslår att båda att-satserna avslås. Proposition ställs på Sten-Ove Danielssons, Inger Grelssons och arbetsutskottets

15 15 förslag och ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner. Beslut arbetsutskottet 11 september Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Reservation arbetsutskottet 11 september Jan-Eric Berglund reserverar sig mot beslutet. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ordföranden Sten-Ove Danielsson förslår att de båda att-satserna efter motivering anses besvarade. Jan-Eric Berglund föreslår att motionen avslås i sin helhet med anledning av Tagessons svar. Han menar att det är fel att man lämnar in motioner om redan vidtagna åtgärder. Proposition ställs på ordförandes förslag och Jan-Eric Berglunds förslag och finner ordförandes förslag antaget. Beslut humanistiska nämnden 29 augusti 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar utgör humanistiska nämndens motionssvar. 2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Bakgrund Föreligger förslag till motionssvar från barn- och utbildningschefen, vilket har behandlats i humanistiska nämnden 29 augusti Beslut arbetsutskottet 20 mars

16 16 Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Påpekas att det är Fränstaelevernas sökbild som är problemet och inte Ångeelevernas, när det gäller att elever inte väljer Bobergsgymnasiet. Diskuterar omflyttning av elever mellan olika skolor. Utredning pågår av hela skolorganisationen, som detta förslag är en del av. Föreslås att uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Bakgrund Ångealliansens fullmäktigegrupp genom Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, har inkommit med en motion 22 februari 2007, där de föreslår fullmäktige besluta: 1. Kommunens utbildningsförvaltning undersöker möjligheten att flytta årskurs 9 från Minervaskolans till Bobergsgymnasiets lokaler samt 2. En utredning genomförs för att hitta bakomliggande faktorer till den negativa sökbilden till Bobergsgymnasiet och förslag till åtgärder för att vända den oroande trenden. De motiverar sitt förslag med att alltför många elever söker sig till andra gymnasieskolor och att Minervaskolan är trång med oordning, där många elever inte har studiero. Med förslaget skulle eleverna få en naturlig ingång till Bobergsskolan och göra Minervaskolan mer rymlig. I övrigt se motionen. Beslutsunderlag Motion från Ångealliansens fullmäktigegrupp genom Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, daterad Motionssvar från barn- och utbildningschefen daterad Protokoll humanistiska nämnden

17 17 65 Motionssvar - Förbjud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Dnr KS 07/123 Beslut kommunfullmäktige 26 november Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Utvärdering ska göras efter ett år i januari Därmed anses motionen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Erik Lövgren, s, Sten-Ove Danielsson, s, Erik Rapp, s, Kicki Jeschke, mp, Kjell Grip, kd, och Lars-Olof Larsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kompletteringen att det ska utvärderas efter ett år i januari Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med ändring från skolor till grundskolor. Jan-Eric Berglund, v, föreslår att man bifaller arbetsutskottets förslag med tillägg att man inför en timme mer motion per vecka i skolan. Erik Lövgren, s, betonar föräldrarollen och svarar att mer motion i skolan är bra. Jan Jonsson, v, Tord Sundqvist, m, och Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till humanistiska nämndens förslag. Ordföranden ställer upp följande propositionsordning som godkänns: 1. Kommunstyrelsens förslag. Tillägget om utvärdering efter ett år i januari 2009 beslutas om som sista beslut. 2. Humanistiska nämndens förslag. 3. Jan-Eric Berglunds förslag om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt en timme mer motion per vecka i skolan. Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag utses till huvudförslag. För att få fram ett motförslag ställs humanistiska nämndens förslag mot Jan-Eric

18 18 Berglunds förslag och ordföranden finner att humanistiska nämndens förslag blir motförslag. Voteringsordning: De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar för humanistiska nämndens förslag röstar nej. Votering utfaller med 24 ja-röster och 5 nej-röster och 2 avstår. Ordföranden sammanfattar beslutat med att man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och ställer sen proposition på tillägg om utvärdering efter ett år i januari 2009 som bifalls. Reservation Tord Sundqvist, m, Cecilia Andersson, m och Birgitta Leander, m, Göran Jonsson, fp, Tage Påhlsson, c, Jan Jonsson, v, och Jan-Eric Berglund, v. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Därmed anses motionen besvarad. Reservation Jan-Erik Berglund reserverar sig till förmån för sitt förslag. Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Olika aspekter på ärendet diskuteras. Fråga om att UF-företag skulle kunna ta över mellanmålsfika från skolbespisningen skickas till humanistiska nämnden. Sten-Ove Danielsson föreslår att ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Därmed anses motionen besvarad. Jan-Erik Berglund föreslår att beslut tas enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på Sten-Ove Danielssons och Jan-Erik Berglunds förslag och finner att Sten-Ove Danielssons förslag vinner.

19 19 Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor och idrottsanläggningar under skoltid, vilket innebär att motionen anses besvarad. Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet, då barn- och utbildningschef Jonas Tagesson har förhinder. Ärendet har behandlats i humanistiska nämnden 26 september 2007, där man beslutar enligt barn- och utbildningschefens förslag. Arbetsutskottet föreslår ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor och idrottsanläggningar under skoltid, vilket innebär att motionen anses besvarad. Beslut arbetsutskottet 20 mars Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Diskuterar olika aspekter på förslaget. Föreningslivet har också sådan försäljning som avses. Föreslås att uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Bakgrund Kicki Jeschke, ersättare i fullmäktige för miljöpartiet, har 26 februari 2007 lämnat in en motion i samband med kommunfullmäktige samma dag, då hon är tjänstgörande ersättare. Det krävs att ersättare tjänstgör för att få lämna motion. Roger Sundin som också skrivit under motionen stryks, eftersom han ej äger rätt lämna motion som ej tjänstgörande ersättare. I motionen föreslås att allt snask och läsk förbjuds i kommunens anläggningar och att alla coca-cola automater slängs ut. Detta ska vara genomfört till skolstarten i augusti 2007.I motionen skrivs att i sötsaker och söta drycker finns stort antal skadliga ämnen som orsakar sjukdomar och otrevliga tillstånd. Skolor och fritidsanläggningar ska ge ungdomar en sund livsstil, som kan hålla dem

20 20 utskänkning av alkohol ske av sundhetsskäl. Av samma anledning bör kommunala anläggningar befrias från snask, läsk och coca colaautomater. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Kicki Jeschke om snask och läsk i kommunens verksamheter Yttrande från barn- och utbildningschefen och fritidschefen Protokoll humanistiska nämnden

21 21 66 Motionssvar - 15 motioner från moderaterna och folkpartiet Dnr KS 07/256 Beslut kommunfullmäktige 26 november Med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Birgitta Leander, m, yrkar att anse motion nr 1 ska anses besvarad. Magdalena Flemström, c, yttrar sig. Sten-Ove Danielsson, s, och Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på övriga motioner och finner dessa antagna enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Birgitta Leanders förslag i motion 1 och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Reservation Birgitta Leander, m, Tord Sundqvist, m, och Göran Jonsson, fp, reserverar sig mot beslutet. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Arbetsutskottet går igenom det redigerade förslaget och gör vissa ändringar. Jan-Eric Berglund vill poängtera att han anser att alla motioner bör avslås.

22 22 Beslut arbetsutskottet 11 september Uppdra till kommunchefen göra redigeringar i förslaget och återkomma till arbetsutskottet. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Förslaget till svar på de olika motionerna gås igenom och revideras och för varje motion tas ställning till om motionen ska antas, avslås eller anses besvarad. Beslut arbetsutskottet 19 juni Uppdra till kommunchef och kommunalråd att skriva förslag till motionssvar, där de 15 motionerna behandlas som en motion, där varje del ska kommenteras. Överläggning arbetsutskottet 19 juni Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Konstateras att motionerna är till stor del politiskt inriktade. Diskuterar formella krav på motioner. Föreslås att uppdra till kommunchef och kommunalråd att skriva förslag till motionssvar, där de 15 motionerna behandlas som en motion, där varje del ska kommenteras. Bakgrund Moderaterna och folkpartiet har 21 maj 2007 lämnat in 15 motioner som avviker från hur motioner brukar skrivas. De är likformigt utformade och inleds med: Ångealliansen föreslår kommunfullmäktige att besluta, varefter skrivs ett kortfattat beslutsförslag som saknar bakgrund och motivering som är praxis vid motionsskrivning. Det finns dock inga formella lagkrav på hur motioner ska formuleras, som förhindrar att dessa motioner får inlämnas eller ska besvaras. Flera motioner har nära beröring till andra motioner så man kan tänka sig att föra samman dessa under en rubrik. De 7 första rör styrningen av kommunen och som nu är aktuellt med ärendet Framtidsstrategi och budget Även flera motioner inom området kommunens avgifter kan tänkas hanteras på liknande sätt. Ett mer samlat synsätt på motioner som har anknytning till varandra kan öka kvaliteten i beredning och de svar som ges. En motivering från motionärerna till att man lämnat in så många, och ej samlat ihop det som hör ihop, är att kunna få fler motioner som bifalls. Inget hindrar dock fullmäktige att godkänna vissa och inte andra, fast man handlägger dem gemensamt

23 23 ett klarläggande hur dessa motioner fortsättningsvis ska beredas. Beslutsunderlag Motion nr 1 Ånge kommun utarbetar en framtidsstrategi som syftar till att utveckla kommunen, istället för dagens planerade avveckling. Motion nr 2 En väl utarbetad och fullständig SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) ersätter befintlig omvärldsanalys som presenteras i förslaget inför arbetet med framtidsstrategiarbetet. Motion 3 Att i framtidsstrategin klara och tydliga mål/indikatorer särredovisas för varje nämnd och styrelse, undantaget valnämnd och överförmyndarnämnd. Motion 4 Att målen/indikatorerna som beskrivs i motion 3 bryts ned för varje verksamhetsområde i tid. Motion 5 Att nyckeltal/barometrar/termometrar som jämför Ånge med likvärdiga kommuner inte ligger till grund för framtidspolitiska beslut. Motion nr 6 Att vi i framtidsstrategi och beslut jämför oss med kommuner som liknar Ånge kommun befolkningsmässigt, men som har bättre resultat inom exempelvis skola, socialtjänst och teknisk service till lika eller lägre taxor än Ånge kommun. Motion nr 7 Att interna (ex. personalpolitiska planer, interna säkerhetsarbetet m.m.) och externa handlingsplaner, program, policys etc. särskiljs, och att endast de som gäller det externa arbetet presenteras i framtidsstrategin. Motion nr 8 Kommunstyrelsens ordförande vid varje kommunfullmäktigesammanträde redogör för händelse- och utvecklingsarbetet inom RUP (Regional utvecklingsplan Vision 2010) inom Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, ur ett Ångeperspektiv. Motion nr 9 Att fullmäktige initierar en aktiv handlingsplan för hur vår kommunala skatt kan sänkas inom planperioden. Motion nr 10 Att fullmäktige ser som sin mening att kommunens renhållningstaxa är för hög, och att en aktiv handlingsplan för en sänkning är nödvändig. Motion nr 11 Att Fullmäktige ser som sin mening att Ånge Energi AB:s fjärrvärmetaxa är för hög, och att det i ägardirektivet tydligt ställs krav på en aktiv handlingsplan för hur en sänkning blir möjlig inom en 3-års period. Motion nr 12 Att fullmäktige ser som sin mening att kommunens VA-taxa är för hög, och att en aktiv handlingsplan för att få en sänkning initieras. Motion nr 13 Att Ånge kommun i de delägda elbolagen aktivt arbetar för en

24 24 sänkning av dagens höga energipriser, till gagn för elabonnenter inom Ånge kommun. Motion nr 14 Att samtliga organisationsförändringar i Ånge kommun sker i enlighet med kommunens framtidsstrategi och verksamhetsidé. Motion nr 15 Att all kommunal verksamhet som konkurrerar med privat verksamhet inom Ånge kommun upphör och istället upphandlas. Förslag till motionssvar från kommunchefen och kommunalrådet

25 25 67 Avgift för servicetjänster till äldre - Fixar Malte Dnr KS 07/452 Beslut kommunfullmäktige 26 november Anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning kommunfullmäktige 26 november Inga inlägg görs. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning kommunstyrelsen 6 november Utredare Ulla Andersson föredrar ärendet. Magdalena Flemström vill att det förtydligas att vissa enklare utomhusarbeten får utföras. Återkoppling hur det går med denna tjänst ska ske till kommunstyrelsen. Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Utredare Ulla Andersson föredrar ärendet. Diskuterar det berättigade i en ökad kostnad som tjänsten medför för socialnämnden. En förutsättning för tjänsten är att man får anställningsstöd och att man kan samverka med andra verksamheter runt arbetsuppgifterna. Svårt uppskatta hur mycket tjänsten kommer att efterfrågas. Skulle kunna samverka med behovet av platser för rehabilitering. Taxan är inkl. moms. och ingår inte i maxtaxetaket. Varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr. Magdalena Flemström påpekar att det ska betonas att Fixar Malte inte får utföra VVS, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning och målning. Beslut socialnämnden 13 september 1. Anta riktlinjer för Fixar Malte.

26 26 2. Riktlinjerna gäller från Avsätta medel motsvarande 150 tkr för verksamheten i 2008 års budget. 4. Föreslå anta föreslagen avgift från Bakgrund En kommun har från 1 juli, 2006, möjlighet att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster till äldre över 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. För servicetjänsterna får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder kommunen själv bestämmer. Den nämnd som avses i 2 kap. 4, första stycket, i socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt denna lag. Lagen inskränker inte de skyldigheter kommunen har enligt socialtjänstlagen (SFS 2006:492). Genom att kunna erbjuda lättillgänglig service i hemmet i form av att t.ex. hämta saker i höga skåp, häfta upp sladdar och kablar, flytta trädgårdsmöbler eller balkongmöbler inför höst/vår, rulla undan mattor som man lätt snubblar på, halksäkra mattor och annat som orsakar fall- och olycksrisk, kan sannolikt ett antal fallskador förebyggas. Avgiften för insatserna föreslås till 90 kr per timme inklusive moms. Kostnaden för verksamheten beräknas till 150 tkr per år och bör arbetas in i budget för år Beslutsunderlag Protokoll socialnämnden , 140 Riktlinjer för Fixar Malte

27 27 68 Budget 2008 samt Framtidsstrategi med treårsbudget Dnr KS 07/171 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning kommunfullmäktige 26 november Sten-Ove Danielsson, s, gör en kortfattad presentation av budgetförslaget och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han gör ett förtydligande på sidan 1, punkt 4.1.1, där det skall framgå att investeringsnivån skall understiga en avskrivningsnivå på f.n. ca 13 mkr. Han gör ytterligare ett förtydligande inom socialnämndens verksamhetsbudget. På sidan 5, punkt 4, Socialnämnden, ska följande mening strykas: Socialnämnden fakturerar ÅFA för två socialsekreterare med 600 tkr avseende arbete med Migrationsverket. ÅFA:s utdelning till kommunen med 1 mkr genomförs så att humanistiska nämnden och socialnämnden får vardera 0,5 mkr i hyressänkning. Erik Lövgren, s, går igenom humanistiska nämndens styrmodell och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gun Olofsson, s, redogör för förutsättningarna och läget inför nästa budgetår för socialnämnden och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kjell Grip, kd, ger kristdemokraternas syn på liggande budgetförslag, som partiet ställer sig bakom och yrkar bifall till. Magdalena Flemström, c, Kicki Jeschke, mp, och Birgitta Leander, m, yrkar

28 28 också bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 2 november Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och

29 29 respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning arbetsutskottet 2 november Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Göran noterar att delar av styrmodellen inte är färdigbehandlad, varför beredning fortsätter. Beslut om investeringsbudget tas senare eftersom nämnderna inte har färdiga förslag. Frank rapporterar att ekonomin för landet utvecklas bra, vilket ger en ökad skattekraft. Finansieringen har justerats med nya förutsättningar enligt SKL:s cirkulär 51 och med kommunens preliminära befolkningsutveckling per 30 oktober, en minskning med 145 invånare. Prognosen för hela året är fortfarande en minskning med 170 invånare. Ångefallens Kraft har sämre prognoser p.g.a. minskad nederbörd och bara 78 % fyllnadsgrad i magasinen. Avkastningen har minskats till 6 mkr. Värdepappersplaceringen på 132 mkr, som från början var placerad helt i Kommuninvest, har nu till hälften placerats i inflationsskyddade ränte- och aktiepapper. Återstående del hos Kommuninvest förfaller Placeringsformer och avkastning diskuteras. I finansieringen tas upp den säkrade avkastningen, drygt 3 mkr per år. Enligt ägardirektiven för ÅFA ska kommunen få ersättning med 1,7 mkr 2007, 1 mkr vardera 2008 och 2009 i hyresreglering för kommunala verksamhetsfastigheter. From 2010 har fullmäktige beslutat att självkostnadsprincipen skall gälla för nämnda fastigheter. Utgångspunkten är att fullmäktiges ramar ska hållas. Nämnderna har lämnat förslag inom sina ramar. Målsättningen är att nå ett överskott på ca 5 mkr. Socialnämnden förväntar sig få ersättning med 600 tkr för två socialsekreterare för merarbete p.g.a. Migrationsverket, men har i övrigt ett förslag enligt fullmäktiges ramar. Men förslag på hur man ska minska antalet vårdplatser för att komma i ram skall redovisas vid nästa socialnämndsmöte. Noteras att socialnämndens ordförande redovisar att balansen kan justeras ned

30 30 med 385 tkr på grund av ändring i personalstaten. Humanistiska nämnden äskar 500 tkr mer än fullmäktiges ramar för stöd till undervisningen. Arbetsutskottet föreslår justeringar i grundmaterialet enligt följande: 2 mkr från överskottet 2007 föreslås avsättas till Kaffepanntippen för att återställa tidigare utebliven avsättning. Hyresregleringen från ÅFA till kommunstyrelsen minskas 2007 till 1 mkr och fr.o.m 2008 föreslås den ersättas med en hyressänkning för humanistiska nämndens och socialnämndens verksamhetsfastigheter med 0,5 mkr vardera. Kommunstyrelsens budget höjs med 70 tkr för strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrland Beslut arbetsutskottet 16 oktober Fortsätta beredningen i arbetsutskottet fredagen den 2 november Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Göran går igenom den nya styrmodellen i Ånge kommun. Frank går igenom det senaste läget med nya siffror i budgetförslaget. Noteras att socialnämnden har svårigheter att klara fullmäktiges ram och att socialnämnden uppdragit till förvaltningen att komma med alternativa förslag till hur man skall komma i ram. Uppdraget skall redovisas till socialnämndens extra budgetmöte den 22 oktober. På uppdrag av Göran har Frank hållit sig underrättad om pågående arbete vid socialförvaltningen. Utfallet hittills av socialförvaltningens preliminära förslag till hur man kommer i ram diskuterades. Presidiemötet planerar in ett extra möte med arbetsutskottet fredag den 2 november kl för att fortsätta bereda budgeten. P.g.a. tidspressen förutsätts att Frank bereds möjlighet att åhöra nämndens möte 22 oktober och hålla sig ajour med socialförvaltningens förslagsarbete. Bakgrund Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. beslutar 25 juni 2007 att anta förslag till framtidsstrategi och

31 31 ekonomiska ramar för Under presidiedagarna 9-10 och 16 oktober presenteras och diskuteras de olika nämndernas och kommunstyrelsens budgetförslag. Beslutsunderlag s protokoll , 41 s rambeslut i juni Förslag till resultat-, finans- och balansbudget Ånge kommun Kommunstyrelsens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Tekniska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Humanistiska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Socialnämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Bygg- och miljönämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Överförmyndarnämndens förslag till driftsbudget 2008 Revisionens förslag till driftsbudget 2008 Protokoll från centrala samverkansgruppen I budgetförslagen från de olika organen finns också verksamhetsstyrning enligt kommunens nya styrmodell

32 32 69 Delgivning - Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut Dnr KS 07/228 Beslut kommunfullmäktige 26 november Lägga delgivningen till handlingarna. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Bakgrund Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 om ändringar i socialtjänstlagen (SoL) och kommunallagen, vilka syftar till att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. De nya bestämmelserna medför följande: Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer gynnande bistånd enligt socialtjänstlagen Särskild avgift när en kommun inte verkställer sitt eget gynnade beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen Utökad möjlighet för kommunens revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur socialnämnden verkställer egna gynnade beslut Bestämmelser om särskild avgift när en kommun inte verkställer en gynnande dom av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut Socialnämnden ska var tredje månad rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige gynnande beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1, som inte verkställts inom tre månader Nedan en redovisning av detta. Rapporteringsdag Alla beslut gäller Särskilt boende. Tabell på nästa sida.

33 33 Datum för beslut Kön Datum verkställighet Antal dagar från beslut till verkställighet Tackar nej till erbjuden bostad Kvinna Kvinna Ej verkställt och Man Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna , 04-02, Kvinna

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 4 juni 2007 kl. 8.00. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Ånge kommunkontor, måndag den 4 juni 2007 kl. 8.00. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (49) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 maj 2007 kl. 14.00 19.00 Gruppmöten Kl. 10.00 12.00 Information Kl. 13.00-14.00 Bolagsutfrågning Ånge Fastighets

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 augusti 2007, kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.50 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida 1. Upprop och justering 1 2. Kunskapsmål i svenska, engelska och matematik

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (52) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 17 december 2007 kl. 13.00 18.20. Ajournering 15.25 till 15.50. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 mars 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.40 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Björn Magnusson,

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ånge kommunkontor, måndag den 12 mars 2007, kl Ulf Stecksen.

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ånge kommunkontor, måndag den 12 mars 2007, kl Ulf Stecksen. 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 26 februari 2007 kl. 17.00 19.15 Gruppmöten Kl. 13.00 15.00 Information Kl. 15.00-15.40 Eva Jaktlund från Familjeläkarna

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 10 juni 2004 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Mats

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 22 januari 2008, kl. 9.00 12.15 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallen

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallen 1 (40) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Östavalls Folkets Hus, måndag den 24 november 2008 kl. 13.00 18.20. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 augusti, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 14.00 Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning 1 Plats och tid för sammanträde Gruppmöten kl. 9.00 Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 28 februari 2011 kl. 13.00. S i Flataklocken. V i Getberget. M, C, Mp och Kd i Myckelmyrberget. Sd i

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ÅNGE KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ÅNGE KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (32) 1 (32) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 25 februari 2008 kl. 13.00 16.25. Ajournering 14.55 till 15.15. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström,

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (34) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 december 2009 kl. 13.00 15.10 Se bilaga längst bak Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ånge kommunkontor, tisdag den 5 december 2006, kl. 8.00.

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ånge kommunkontor, tisdag den 5 december 2006, kl. 8.00. 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 27 november 2006 kl. 17.00 20.30 Gruppmöten 13.00 15.30 Information Beslutande Övriga deltagare Kl. 15.30 16.30 - Information

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 16 juni 2005 kl. 08.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Gunilla

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 22 december 2008 kl. 13.00 18.00. Ajournering 15.40-16.10. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström,

Läs mer

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. ÅNGE KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2004-02-03 Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 363(Myckelmyrberget), torsdagen den 14 augusti 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Konferensrummet hos J. Dahlqvist Skog AB, Östavall, onsdag 1 april 2009, kl 8.00-12.00 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Magdalena Flemström (c) Åke Nyhlén

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 24 februari 2009, kl 09.00-12.00 Stiven Wiklund, ordförande, s Åke Nyhlén, s, ersätter

Läs mer