Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén"

Transkript

1 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl Se bilaga Gruppmöte Kl Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, måndag den 3 december 2007, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Alf Hallén Justerande Birgitta Bolin Lars-Olof Persson ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 57 Information - Verksamhetsinformation från kommunchefen, m.m Allmänhetens frågestund 4 59 Korta frågor och korta svar 5 60 Fråga - Om upphandling till ansvarig för Aware - program 6 61 Valärenden Obesvarade motioner och inkomna motioner efter senaste kommunfullmäktige 8 63 Motionssvar - Stoppa mobbingen i skolorna - m och fp Motionssvar - Rädda Minervaskolan och Bobergsgymnasiet, m och fp Motionssvar - Förbjud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Motionssvar - 15 motioner från moderaterna och folkpartiet Avgift för servicetjänster till äldre - Fixar Malte Budget 2008 samt Framtidsstrategi med treårsbudget Delgivning - Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 32

3 3 57 Information - Verksamhetsinformation från kommunchefen, m.m. Dnr KS 07/313 Beslut Tacka för informationen. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström informerar om avvikelserapporten för oktober Han kommenterar sedan en kvalitetsrapport som är utdelad. En medborgarundersökning presenteras nästa möte. Kvalitetsrapport nästkommande sammanträde. Även rapport med Weborjämförelser kommer i februari. Kulturchef Orvar Ottesen informerar om kulturverksamheten, som han illustrerar med en sammanställning med bilder av de olika verksamheterna. Han behandlar biblioteket med utlåning, talböcker och barn- och ungdomsböcker, sagostunder, bokbussen, föreningsarkivet, utställningar, arrangemang, konsten, kulturminnesvård, bykisteprojektet, ekonomin - ca 7 mkr per år sista 10 åren. Han avslutar med en betraktelse över Alldeles underbara avkrokar. Sten-Ove Danielsson informerar om den nya regionindelningen av Sverige. 4 december hålls ett möte i Ånge med representanter för andra kommuner och Landstinget Västernorrland. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström ger varje sammanträde med kommunfullmäktige en kortare information i aktuella frågor. Även andra aktuella informationer kan förekomma.

4 4 58 Allmänhetens frågestund Dnr KS 07/96 Överläggning Ann-Marie Lööf Rimbe frågar om folkomröstning i frågan om regionbildningen. Sten-Ove Danielsson, s, svarar att han inte tror att frågan engagerar medborgaren speciellt mycket och han bedömer att det inte blir folkomröstning i frågan. Bakgrund Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, e-post eller telefon

5 5 59 Korta frågor och korta svar Dnr KS 07/230 Beslut Anse frågorna besvarade. Överläggning Kicki Jeschke, mp, frågar ÅFA:s ordförande Alf Hallén, s, om hur långt spillvärmeprojektet från Alby till Ånge framskridit. Han svarar att det nu projekteras hur ledningen ska dras med förhandlingar med markägare. Anders Udd, c, frågar ordförande Alf Hallén om försäljning av fastighetsbeståndet i Alby för användning till seniorboende. Han svarar att hans uppfattning är att man kan sälja hela beståndet i Alby, men ej bara delar av beståndet. Magdalena Flemström, c, frågar humanistiska nämndens ordförande Erik Lövgren vem man ska gå till om en arbetsledare/chef kränker en anställd. Även Sten-Ove Danielsson, s, och Stiven Wiklund, s, svarar. Svaren kan sammanfattas med att i första hand ska man vända sig till sin fackliga organisation, sedan till närmaste övre chef och om detta inte räcker blir det en fråga för personal- och organisationsutskottet. Tord Sundqvist, m, frågar ÅFA:s ordförande Alf Hallén, s, om undvikande av konkurrens vid eventuell försäljning av fastighetsbeståndet i Alby. Alf svarar att man har beslut på att inte konkurrera med andra och det är för närvarande närmare 40 % vakans i Alby, som man måste göra något åt. Sven-Ove Danielsson, s, frågar Tord Sundqvist, m, om ÅFA ska arbeta på affärsmässiga grunder. Tord svarar att ÅFA ska vara affärsmässiga, men att man ska arbeta under konkurrens och ej riva väl fungerande fastigheter som går sälja. Leif Jonsson, s, frågar om det finns övergripande miljöpolicy som kommunchef Göran Fjellström besvarar med ja. Bakgrund beslutar 26 februari 2007 att införa en punkt på dagordningen Korta frågor och korta svar, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt 1 minut för svar. Ingen replik tillåts.

6 6 60 Fråga - Om upphandling till ansvarig för Aware - program Dnr KS 07/454 Beslut Anse frågorna besvarade. Överläggning Ordföranden informerar att frågan inte följer gällande regelsystem. Fullmäktige godkänner att frågan får ställas och besvaras av humanistiska nämndens ordförande Erik Lövgren, som sedan uppdrar till Kjell Grip, ansvarig tjänsteman, att svara på frågan. Fullmäktige godtar att Kjell Grip får besvara frågan. Kjell grip svarar på de fem frågorna. Frågeställaren Göran Jonsson, fp, framför att han inte kommer att gå in i detta ärende mer denna dag. Bakgrund Carl-Henric Ohlsson m, och Göran Jonsson, fp, ställer fem frågor om upphandling av utbildningar inom gymnasieskolans AWARE program till ansvarig samordnare Kjell Grip. Se bifogad skrivelse. Frågorna ställs utifrån kommunallagens regelsystem för frågor i 5 kap, Där klargörs att frågor får ställas för att inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Frågor ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får dock inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en fråga får ställas. Frågor får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Beslutsunderlag Fem frågor från Carl-Henric Ohlsson, m och Göran Jonsson, fp om upphandling inom gymnasieskolans AWARE-program

7 7 61 Valärenden 2007 Dnr KS 07/9 Beslut kommunfullmäktige 26 november Följande val görs: Ersättare i överförmyndarnämnden Inger Suokas, Ånge. Ersättare i bygg- och miljönämnden Göran Jonsson, Östavall. Ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening Birgitta Jonsson, Östavall. Ersättare i Ånge Folkets Husförening Birgitta Bergström, Snöberg. Ersättare i Ljungaverks vägförening Göran Jonsson, Östvall. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Ordföranden i valberedningen Erik Rapp, s, lämnar valberedningens förslag. Valberedningen har sammanträde samma dag som fullmäktige. Bakgrund Vid föregående sammanträde beviljades nedanstående avsägelser och nu föreligger förslag på val på dessa poster.: Berit Levin-Westin, s, från Ånge, avsäger sig uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden. Peter Olsson, fp, från Ljungaverk, avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden, ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening, ersättare i Ånge Folkets Husförening och ersättare i Ljungaverks vägförening. Folkpartiet föreslår följande nyval: Ersättare i bygg- och miljönämnden Göran Jonsson, Östavall, Ersättare i Ljungaverks Folkets Husförening Birgitta Jonsson, Östavall. Ersättare i Ånge Folkets Husförening Birgitta Bergström, Snöberg. Ersättare i Ljungaverks vägförening Göran Jonsson, Östvall. Beslutsunderlag Skrivelse från Berit Levin-Westin inkommen Skrivelse från Peter Olsson inkommen Skrivelse från Folkpartiet inkommen

8 8 62 Obesvarade motioner och inkomna motioner efter senaste kommunfullmäktige Dnr KS 07/98 Beslut Lägga informationen till handlingarna Överläggning Ingen motion har inkommit sedan föregående fullmäktige 24 september. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan motioner gå till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning när de kommer in till kommunkansliet, utan att först gå till fullmäktige. Framledes kommer inkomna motioner i speciell paragraf. Två gånger per år har anmälts vilka motioner som inte har besvarats och framledes kommer detta tas med i samma paragraf och tas med varje gång. Obesvarade motioner Krav på kollektivavtal vid upphandling, dnr 05/203, inkommen Motionär: Birgitta Bolin, s, har tidigare begärt att man väntar med svar till EUdomstolen behandlat frågan. Föreligger förslag till svar. Ärendet beräknas komma till fullmäktige 17 december. Förändring av överförmyndarverksamheten, dnr 06/132, inkommen Motionärer: Lars-Eric Larsson, m, och Bertil Ericson, fp. Har avvaktat med svar på grund av planer på samarbete med Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Svar beräknas till fullmäktige 17 december. Ljudnivån i skola och förskola, dnr 07/246, inkommen Motionärer Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd, och Kicki Jeschke, mp. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Alternativ skolform, dnr 07/248, inkommen Motionärer: Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd, och Kicki Jeschke, mp. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Ta greppet om folkhälsan börja med barnen, dnr 07/249, inkommen Motionär: Stiven Wiklund, s. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar.

9 9 Lärarlyft i Ånge kommuns skolor, dnr 07/250, inkommen Motionär: Göran Jonsson. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Förbättra våra barns trafiksäkerhetstänkande, dnr 07/254, inkommen Motionär: Stefan Åsén, v. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och utbildningschefen Jonas Tagesson att skriva motionssvar. Ungdomsverksamhet i Ljungaverk, dnr 07/255, inkommen Motionär: Stefan Åsén, v. Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni. Uppdrag till barn- och fritidskonsulent Eje Fröberg att skriva motionssvar. Beräknas till fullmäktige första sammanträdet Karensdag vid vinterkräksjukan ersättas, dnr 07/325, inkommen Motionär: Birgitta Bolin, s. Uppdrag till personalchef Erik Grundberg i arbetsutskottet 21 augusti att skriva motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Ånge kommun ta initiativ till samarbete om väg och järnväg i Sundsvallsregionen, en motion i ansvarskommitténs anda dnr 07/415, Motionär: Jan Gullmark, c. Inlämnad Uppdrag till Stefan Wallsten att skriva förslag till motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Öppethållande av stationer/anhalter vid Mittlinjen/Nabobanan, dnr 07/434, inkommen Motionär: Jan Gullmark, c. Uppdrag till Ove Skägg att skriva förslag till motionssvar. Beräknas till fullmäktige 17 december. Inför kommunalt vårdnadsbidrag, dnr 07/436. inkommen Motionärer: Gunn Thornberg, kd, Magdalena Flemström, c, och Roger Sundin, mp. Behandlas i arbetsutskottet Kan tidigast komma till fullmäktige 17 december.

10 10 63 Motionssvar - Stoppa mobbingen i skolorna - m och fp Dnr KS 06/554 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Erik Lövgren, s, hänvisar till svaret. Magdalena Flemström, c, tackar för svaret och betonar det positiva i att det framgår alla bra saker som görs i skolan. Birgitta Leander, m, ställer frågor till Erik Lövgren, s, som besvaras. Beslut kommunstyrelsen 2 oktober Föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 2 oktober Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 11 september Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till svar utgör kommunens svar på den återremitterade motionen. 2. Anse motionen besvarad. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut humanistiska nämnden 29 augusti

11 11 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till återremissvar utgör nämndens svar på återremissen. 2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse återremissen besvarad. Bakgrund Föreligger förslag till svar från barn- och utbildningschefen efter återremissen, vilket har behandlats i humanistiska nämnden 29 augusti Beslut kommunfullmäktige 21 maj Återremittera ärendet med motiveringen att man vill ha exempel från barn- och utbildningschefen på vidtagna åtgärder. Överläggning kommunfullmäktige 21 maj Erik Lövgren, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Carl-Henric Ohlsson, m, och Tord Sundqvist, m, och Birgitta Leander, m, yrkar återremiss med motiveringen att få ett motionssvar med exemplifiering på vidtagna åtgärder och att man är fri att motionera hur man vill. En tjänsteman ska inte kunna begränsa detta. Sten-Ove Danielsson, s, påpekar att i svaret skrivs att kommunfullmäktige ställer sig bakom andemeningen i motionen, och att det ej är fullmäktiges uppgift att ta ställning i detaljförslaget i motionen och ställer sig bakom förslaget till svar. Efter att votering begärts enas partierna om återremiss med motiveringen att man vill ha exempel från barn- och utbildningschefen på vidtagna åtgärder. Beslut kommunstyrelsen 3 april Föreslå kommunfullmäktige besluta: ställer sig bakom andemeningen i motionen, men att det är skolans ledning och personal, som skall avgöra vilka insatser som krävs och därmed anse motionen besvarad. Reservation kommunstyrelsen 3 april Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Beslut arbetsutskottet 20 mars Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

12 12 ställer sig bakom andemeningen i motionen, men att det är skolans ledning och personal, som skall avgöra vilka insatser som krävs och därmed anse motionen besvarad. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Föreligger förslag till svar från barn- och utbildningschefen som har behandlats i humanistiska nämnden 28 februari. Beslut humanistiska nämnden 28 februari 1. Motionen går i ljnje med den av humanistiska nämnden antagna färdriktningen för skolverksamheten. 2. Motionen anses därmed besvarad. Beslut arbetsutskottet 23 januari Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar, som behandlas i humanistiska nämnden innan ärendet återkommer till arbetsutskottet. Överläggning arbetsutskottet 23 januari Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Jonas Tagesson aktualiserar principfrågan om politikerna inte ska nöja sig med att sätta målen, utan också tala om hur förvaltningen ska göra? Han menar att mycket i motionen andas hur man ska göra. Jan-Eric Berglund påpekar att det görs ett bra arbete i skolorna mot mobbing. Föreslås att Jonas Tagesson får i uppdrag att skriva förslag till motionssvar. Bakgrund Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, har 20 december 2006 lämnat in en motion rubricerad Stoppa mobbingen. Motionen omfattar 5 sidor. De skriver: Trakasserier i skolan är ett stort samhällsproblem. Trots kommunens nolltolerans mot mobbing så är mobbingen fortfarande ett stort problem. Många fall upptäcks alldeles för sent. Föräldrarna oroar sig för sina barns trygghet. Moderaterna och folkpartiet för i denna motion fram ett antal förslag för att minska problemen. Det som är tänkt ska vara en källa till kunskap och glädje, har blivit många barns helvete. Kommunen måste ta skolelevernas bristande arbetsvillkor på största allvar. De förslår i 6 punkter att fullmäktige beslutar att se som sin mening vad som anförs i motionen om: 1 En årlig kompiskonferens

13 13 2 Kick-off vid övergång mellan skolstadier 3 Informationssatsning i kommunens högstadier och gymnasieskolan beträffande HBT-personers situation i samhället 4 Kompetenshöjning hos skolpersonal 5 En satsning på arbetsmiljön i skolorna 6 Flytt av mobbare En motion inlämnad av Carl-Henric Ohlsson om mobbing har behandlats under 2006 och svar gavs 27 november i fullmäktige, där den avslogs, men beslutades att en återkoppling i ärendet ska tas i februarifullmäktige. Då var rubriken Lugn och trygg arbetsmiljö för eleverna och skolans personal. Beslutsunderlag Motionen Stoppa mobbingen i skolorna av Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp Förslag till motionssvar från barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skickas ej ut Förslag till motionssvar från barn- och utbildningschef Jonas Tagesson efter återremissen daterad Protokoll humanistiska nämnden , 98

14 14 64 Motionssvar - Rädda Minervaskolan och Bobergsgymnasiet, m och fp Dnr KS 07/122 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Birgitta Leander, m, och Erik Lövgren, s, yttrar sig. Den senare yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut kommunstyrelsen 2 oktober Föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Reservation Göran Jonsson, fp, reserverar sig mot beslutet. Överläggning kommunstyrelsen 2 oktober Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Sten-Ove Danielsson föreslår att att-sats 2 avslås. Inger Grelsson föreslår att båda att-satserna avslås. Proposition ställs på Sten-Ove Danielssons, Inger Grelssons och arbetsutskottets

15 15 förslag och ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner. Beslut arbetsutskottet 11 september Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar får utgöra kommunens motionssvar. 2. Utifrån Tagessons svar att det inte är möjligt flytta 9:orna till Bobergsgymnasiet anse motionen besvarad i första att-satsen. 3. Utifrån det faktum att undersökningar gjorts tidigare om sökbilden på Bobergsgymnasiet och intensifierat arbete redan pågår anse andra att-satsen besvarad. Reservation arbetsutskottet 11 september Jan-Eric Berglund reserverar sig mot beslutet. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ordföranden Sten-Ove Danielsson förslår att de båda att-satserna efter motivering anses besvarade. Jan-Eric Berglund föreslår att motionen avslås i sin helhet med anledning av Tagessons svar. Han menar att det är fel att man lämnar in motioner om redan vidtagna åtgärder. Proposition ställs på ordförandes förslag och Jan-Eric Berglunds förslag och finner ordförandes förslag antaget. Beslut humanistiska nämnden 29 augusti 1. Barn- och utbildningschef Jonas Tagessons förslag till motionssvar utgör humanistiska nämndens motionssvar. 2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Bakgrund Föreligger förslag till motionssvar från barn- och utbildningschefen, vilket har behandlats i humanistiska nämnden 29 augusti Beslut arbetsutskottet 20 mars

16 16 Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Påpekas att det är Fränstaelevernas sökbild som är problemet och inte Ångeelevernas, när det gäller att elever inte väljer Bobergsgymnasiet. Diskuterar omflyttning av elever mellan olika skolor. Utredning pågår av hela skolorganisationen, som detta förslag är en del av. Föreslås att uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Bakgrund Ångealliansens fullmäktigegrupp genom Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, har inkommit med en motion 22 februari 2007, där de föreslår fullmäktige besluta: 1. Kommunens utbildningsförvaltning undersöker möjligheten att flytta årskurs 9 från Minervaskolans till Bobergsgymnasiets lokaler samt 2. En utredning genomförs för att hitta bakomliggande faktorer till den negativa sökbilden till Bobergsgymnasiet och förslag till åtgärder för att vända den oroande trenden. De motiverar sitt förslag med att alltför många elever söker sig till andra gymnasieskolor och att Minervaskolan är trång med oordning, där många elever inte har studiero. Med förslaget skulle eleverna få en naturlig ingång till Bobergsskolan och göra Minervaskolan mer rymlig. I övrigt se motionen. Beslutsunderlag Motion från Ångealliansens fullmäktigegrupp genom Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp, daterad Motionssvar från barn- och utbildningschefen daterad Protokoll humanistiska nämnden

17 17 65 Motionssvar - Förbjud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Dnr KS 07/123 Beslut kommunfullmäktige 26 november Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Utvärdering ska göras efter ett år i januari Därmed anses motionen besvarad. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Erik Lövgren, s, Sten-Ove Danielsson, s, Erik Rapp, s, Kicki Jeschke, mp, Kjell Grip, kd, och Lars-Olof Larsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kompletteringen att det ska utvärderas efter ett år i januari Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med ändring från skolor till grundskolor. Jan-Eric Berglund, v, föreslår att man bifaller arbetsutskottets förslag med tillägg att man inför en timme mer motion per vecka i skolan. Erik Lövgren, s, betonar föräldrarollen och svarar att mer motion i skolan är bra. Jan Jonsson, v, Tord Sundqvist, m, och Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till humanistiska nämndens förslag. Ordföranden ställer upp följande propositionsordning som godkänns: 1. Kommunstyrelsens förslag. Tillägget om utvärdering efter ett år i januari 2009 beslutas om som sista beslut. 2. Humanistiska nämndens förslag. 3. Jan-Eric Berglunds förslag om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt en timme mer motion per vecka i skolan. Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag utses till huvudförslag. För att få fram ett motförslag ställs humanistiska nämndens förslag mot Jan-Eric

18 18 Berglunds förslag och ordföranden finner att humanistiska nämndens förslag blir motförslag. Voteringsordning: De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar för humanistiska nämndens förslag röstar nej. Votering utfaller med 24 ja-röster och 5 nej-röster och 2 avstår. Ordföranden sammanfattar beslutat med att man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och ställer sen proposition på tillägg om utvärdering efter ett år i januari 2009 som bifalls. Reservation Tord Sundqvist, m, Cecilia Andersson, m och Birgitta Leander, m, Göran Jonsson, fp, Tage Påhlsson, c, Jan Jonsson, v, och Jan-Eric Berglund, v. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Därmed anses motionen besvarad. Reservation Jan-Erik Berglund reserverar sig till förmån för sitt förslag. Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Olika aspekter på ärendet diskuteras. Fråga om att UF-företag skulle kunna ta över mellanmålsfika från skolbespisningen skickas till humanistiska nämnden. Sten-Ove Danielsson föreslår att ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Därmed anses motionen besvarad. Jan-Erik Berglund föreslår att beslut tas enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på Sten-Ove Danielssons och Jan-Erik Berglunds förslag och finner att Sten-Ove Danielssons förslag vinner.

19 19 Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor och idrottsanläggningar under skoltid, vilket innebär att motionen anses besvarad. Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet, då barn- och utbildningschef Jonas Tagesson har förhinder. Ärendet har behandlats i humanistiska nämnden 26 september 2007, där man beslutar enligt barn- och utbildningschefens förslag. Arbetsutskottet föreslår ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor och idrottsanläggningar under skoltid, vilket innebär att motionen anses besvarad. Beslut arbetsutskottet 20 mars Uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Överläggning arbetsutskottet 20 mars Barn- och utbildningschef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Diskuterar olika aspekter på förslaget. Föreningslivet har också sådan försäljning som avses. Föreslås att uppdra till barn- och utbildningschef Jonas Tagesson skriva förslag till motionssvar och förankra det i humanistiska nämnden. Bakgrund Kicki Jeschke, ersättare i fullmäktige för miljöpartiet, har 26 februari 2007 lämnat in en motion i samband med kommunfullmäktige samma dag, då hon är tjänstgörande ersättare. Det krävs att ersättare tjänstgör för att få lämna motion. Roger Sundin som också skrivit under motionen stryks, eftersom han ej äger rätt lämna motion som ej tjänstgörande ersättare. I motionen föreslås att allt snask och läsk förbjuds i kommunens anläggningar och att alla coca-cola automater slängs ut. Detta ska vara genomfört till skolstarten i augusti 2007.I motionen skrivs att i sötsaker och söta drycker finns stort antal skadliga ämnen som orsakar sjukdomar och otrevliga tillstånd. Skolor och fritidsanläggningar ska ge ungdomar en sund livsstil, som kan hålla dem

20 20 utskänkning av alkohol ske av sundhetsskäl. Av samma anledning bör kommunala anläggningar befrias från snask, läsk och coca colaautomater. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Kicki Jeschke om snask och läsk i kommunens verksamheter Yttrande från barn- och utbildningschefen och fritidschefen Protokoll humanistiska nämnden

21 21 66 Motionssvar - 15 motioner från moderaterna och folkpartiet Dnr KS 07/256 Beslut kommunfullmäktige 26 november Med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Birgitta Leander, m, yrkar att anse motion nr 1 ska anses besvarad. Magdalena Flemström, c, yttrar sig. Sten-Ove Danielsson, s, och Tage Påhlsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på övriga motioner och finner dessa antagna enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Birgitta Leanders förslag i motion 1 och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Reservation Birgitta Leander, m, Tord Sundqvist, m, och Göran Jonsson, fp, reserverar sig mot beslutet. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att med förslaget till motionssvar anse motionerna behandlade. Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Arbetsutskottet går igenom det redigerade förslaget och gör vissa ändringar. Jan-Eric Berglund vill poängtera att han anser att alla motioner bör avslås.

22 22 Beslut arbetsutskottet 11 september Uppdra till kommunchefen göra redigeringar i förslaget och återkomma till arbetsutskottet. Överläggning arbetsutskottet 11 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Förslaget till svar på de olika motionerna gås igenom och revideras och för varje motion tas ställning till om motionen ska antas, avslås eller anses besvarad. Beslut arbetsutskottet 19 juni Uppdra till kommunchef och kommunalråd att skriva förslag till motionssvar, där de 15 motionerna behandlas som en motion, där varje del ska kommenteras. Överläggning arbetsutskottet 19 juni Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Konstateras att motionerna är till stor del politiskt inriktade. Diskuterar formella krav på motioner. Föreslås att uppdra till kommunchef och kommunalråd att skriva förslag till motionssvar, där de 15 motionerna behandlas som en motion, där varje del ska kommenteras. Bakgrund Moderaterna och folkpartiet har 21 maj 2007 lämnat in 15 motioner som avviker från hur motioner brukar skrivas. De är likformigt utformade och inleds med: Ångealliansen föreslår kommunfullmäktige att besluta, varefter skrivs ett kortfattat beslutsförslag som saknar bakgrund och motivering som är praxis vid motionsskrivning. Det finns dock inga formella lagkrav på hur motioner ska formuleras, som förhindrar att dessa motioner får inlämnas eller ska besvaras. Flera motioner har nära beröring till andra motioner så man kan tänka sig att föra samman dessa under en rubrik. De 7 första rör styrningen av kommunen och som nu är aktuellt med ärendet Framtidsstrategi och budget Även flera motioner inom området kommunens avgifter kan tänkas hanteras på liknande sätt. Ett mer samlat synsätt på motioner som har anknytning till varandra kan öka kvaliteten i beredning och de svar som ges. En motivering från motionärerna till att man lämnat in så många, och ej samlat ihop det som hör ihop, är att kunna få fler motioner som bifalls. Inget hindrar dock fullmäktige att godkänna vissa och inte andra, fast man handlägger dem gemensamt

23 23 ett klarläggande hur dessa motioner fortsättningsvis ska beredas. Beslutsunderlag Motion nr 1 Ånge kommun utarbetar en framtidsstrategi som syftar till att utveckla kommunen, istället för dagens planerade avveckling. Motion nr 2 En väl utarbetad och fullständig SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) ersätter befintlig omvärldsanalys som presenteras i förslaget inför arbetet med framtidsstrategiarbetet. Motion 3 Att i framtidsstrategin klara och tydliga mål/indikatorer särredovisas för varje nämnd och styrelse, undantaget valnämnd och överförmyndarnämnd. Motion 4 Att målen/indikatorerna som beskrivs i motion 3 bryts ned för varje verksamhetsområde i tid. Motion 5 Att nyckeltal/barometrar/termometrar som jämför Ånge med likvärdiga kommuner inte ligger till grund för framtidspolitiska beslut. Motion nr 6 Att vi i framtidsstrategi och beslut jämför oss med kommuner som liknar Ånge kommun befolkningsmässigt, men som har bättre resultat inom exempelvis skola, socialtjänst och teknisk service till lika eller lägre taxor än Ånge kommun. Motion nr 7 Att interna (ex. personalpolitiska planer, interna säkerhetsarbetet m.m.) och externa handlingsplaner, program, policys etc. särskiljs, och att endast de som gäller det externa arbetet presenteras i framtidsstrategin. Motion nr 8 Kommunstyrelsens ordförande vid varje kommunfullmäktigesammanträde redogör för händelse- och utvecklingsarbetet inom RUP (Regional utvecklingsplan Vision 2010) inom Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, ur ett Ångeperspektiv. Motion nr 9 Att fullmäktige initierar en aktiv handlingsplan för hur vår kommunala skatt kan sänkas inom planperioden. Motion nr 10 Att fullmäktige ser som sin mening att kommunens renhållningstaxa är för hög, och att en aktiv handlingsplan för en sänkning är nödvändig. Motion nr 11 Att Fullmäktige ser som sin mening att Ånge Energi AB:s fjärrvärmetaxa är för hög, och att det i ägardirektivet tydligt ställs krav på en aktiv handlingsplan för hur en sänkning blir möjlig inom en 3-års period. Motion nr 12 Att fullmäktige ser som sin mening att kommunens VA-taxa är för hög, och att en aktiv handlingsplan för att få en sänkning initieras. Motion nr 13 Att Ånge kommun i de delägda elbolagen aktivt arbetar för en

24 24 sänkning av dagens höga energipriser, till gagn för elabonnenter inom Ånge kommun. Motion nr 14 Att samtliga organisationsförändringar i Ånge kommun sker i enlighet med kommunens framtidsstrategi och verksamhetsidé. Motion nr 15 Att all kommunal verksamhet som konkurrerar med privat verksamhet inom Ånge kommun upphör och istället upphandlas. Förslag till motionssvar från kommunchefen och kommunalrådet

25 25 67 Avgift för servicetjänster till äldre - Fixar Malte Dnr KS 07/452 Beslut kommunfullmäktige 26 november Anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning kommunfullmäktige 26 november Inga inlägg görs. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: Anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning kommunstyrelsen 6 november Utredare Ulla Andersson föredrar ärendet. Magdalena Flemström vill att det förtydligas att vissa enklare utomhusarbeten får utföras. Återkoppling hur det går med denna tjänst ska ske till kommunstyrelsen. Beslut arbetsutskottet 16 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta avgiften 90 kr per timme inklusive moms, där varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr att gälla från Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Utredare Ulla Andersson föredrar ärendet. Diskuterar det berättigade i en ökad kostnad som tjänsten medför för socialnämnden. En förutsättning för tjänsten är att man får anställningsstöd och att man kan samverka med andra verksamheter runt arbetsuppgifterna. Svårt uppskatta hur mycket tjänsten kommer att efterfrågas. Skulle kunna samverka med behovet av platser för rehabilitering. Taxan är inkl. moms. och ingår inte i maxtaxetaket. Varje påbörjad 20-minuters period ska debiteras med 30 kr. Magdalena Flemström påpekar att det ska betonas att Fixar Malte inte får utföra VVS, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning och målning. Beslut socialnämnden 13 september 1. Anta riktlinjer för Fixar Malte.

26 26 2. Riktlinjerna gäller från Avsätta medel motsvarande 150 tkr för verksamheten i 2008 års budget. 4. Föreslå anta föreslagen avgift från Bakgrund En kommun har från 1 juli, 2006, möjlighet att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster till äldre över 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. För servicetjänsterna får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder kommunen själv bestämmer. Den nämnd som avses i 2 kap. 4, första stycket, i socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt denna lag. Lagen inskränker inte de skyldigheter kommunen har enligt socialtjänstlagen (SFS 2006:492). Genom att kunna erbjuda lättillgänglig service i hemmet i form av att t.ex. hämta saker i höga skåp, häfta upp sladdar och kablar, flytta trädgårdsmöbler eller balkongmöbler inför höst/vår, rulla undan mattor som man lätt snubblar på, halksäkra mattor och annat som orsakar fall- och olycksrisk, kan sannolikt ett antal fallskador förebyggas. Avgiften för insatserna föreslås till 90 kr per timme inklusive moms. Kostnaden för verksamheten beräknas till 150 tkr per år och bör arbetas in i budget för år Beslutsunderlag Protokoll socialnämnden , 140 Riktlinjer för Fixar Malte

27 27 68 Budget 2008 samt Framtidsstrategi med treårsbudget Dnr KS 07/171 Beslut kommunfullmäktige 26 november 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning kommunfullmäktige 26 november Sten-Ove Danielsson, s, gör en kortfattad presentation av budgetförslaget och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han gör ett förtydligande på sidan 1, punkt 4.1.1, där det skall framgå att investeringsnivån skall understiga en avskrivningsnivå på f.n. ca 13 mkr. Han gör ytterligare ett förtydligande inom socialnämndens verksamhetsbudget. På sidan 5, punkt 4, Socialnämnden, ska följande mening strykas: Socialnämnden fakturerar ÅFA för två socialsekreterare med 600 tkr avseende arbete med Migrationsverket. ÅFA:s utdelning till kommunen med 1 mkr genomförs så att humanistiska nämnden och socialnämnden får vardera 0,5 mkr i hyressänkning. Erik Lövgren, s, går igenom humanistiska nämndens styrmodell och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gun Olofsson, s, redogör för förutsättningarna och läget inför nästa budgetår för socialnämnden och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kjell Grip, kd, ger kristdemokraternas syn på liggande budgetförslag, som partiet ställer sig bakom och yrkar bifall till. Magdalena Flemström, c, Kicki Jeschke, mp, och Birgitta Leander, m, yrkar

28 28 också bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut kommunstyrelsen 6 november Föreslå kommunfullmäktige: 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning kommunstyrelsen 6 november Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 2 november Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2008 avsätta 1,0 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,0 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och

29 29 respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 6. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2008 samt godkänna plan för 2009 och Överläggning arbetsutskottet 2 november Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Göran noterar att delar av styrmodellen inte är färdigbehandlad, varför beredning fortsätter. Beslut om investeringsbudget tas senare eftersom nämnderna inte har färdiga förslag. Frank rapporterar att ekonomin för landet utvecklas bra, vilket ger en ökad skattekraft. Finansieringen har justerats med nya förutsättningar enligt SKL:s cirkulär 51 och med kommunens preliminära befolkningsutveckling per 30 oktober, en minskning med 145 invånare. Prognosen för hela året är fortfarande en minskning med 170 invånare. Ångefallens Kraft har sämre prognoser p.g.a. minskad nederbörd och bara 78 % fyllnadsgrad i magasinen. Avkastningen har minskats till 6 mkr. Värdepappersplaceringen på 132 mkr, som från början var placerad helt i Kommuninvest, har nu till hälften placerats i inflationsskyddade ränte- och aktiepapper. Återstående del hos Kommuninvest förfaller Placeringsformer och avkastning diskuteras. I finansieringen tas upp den säkrade avkastningen, drygt 3 mkr per år. Enligt ägardirektiven för ÅFA ska kommunen få ersättning med 1,7 mkr 2007, 1 mkr vardera 2008 och 2009 i hyresreglering för kommunala verksamhetsfastigheter. From 2010 har fullmäktige beslutat att självkostnadsprincipen skall gälla för nämnda fastigheter. Utgångspunkten är att fullmäktiges ramar ska hållas. Nämnderna har lämnat förslag inom sina ramar. Målsättningen är att nå ett överskott på ca 5 mkr. Socialnämnden förväntar sig få ersättning med 600 tkr för två socialsekreterare för merarbete p.g.a. Migrationsverket, men har i övrigt ett förslag enligt fullmäktiges ramar. Men förslag på hur man ska minska antalet vårdplatser för att komma i ram skall redovisas vid nästa socialnämndsmöte. Noteras att socialnämndens ordförande redovisar att balansen kan justeras ned

30 30 med 385 tkr på grund av ändring i personalstaten. Humanistiska nämnden äskar 500 tkr mer än fullmäktiges ramar för stöd till undervisningen. Arbetsutskottet föreslår justeringar i grundmaterialet enligt följande: 2 mkr från överskottet 2007 föreslås avsättas till Kaffepanntippen för att återställa tidigare utebliven avsättning. Hyresregleringen från ÅFA till kommunstyrelsen minskas 2007 till 1 mkr och fr.o.m 2008 föreslås den ersättas med en hyressänkning för humanistiska nämndens och socialnämndens verksamhetsfastigheter med 0,5 mkr vardera. Kommunstyrelsens budget höjs med 70 tkr för strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrland Beslut arbetsutskottet 16 oktober Fortsätta beredningen i arbetsutskottet fredagen den 2 november Överläggning arbetsutskottet 16 oktober Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Göran går igenom den nya styrmodellen i Ånge kommun. Frank går igenom det senaste läget med nya siffror i budgetförslaget. Noteras att socialnämnden har svårigheter att klara fullmäktiges ram och att socialnämnden uppdragit till förvaltningen att komma med alternativa förslag till hur man skall komma i ram. Uppdraget skall redovisas till socialnämndens extra budgetmöte den 22 oktober. På uppdrag av Göran har Frank hållit sig underrättad om pågående arbete vid socialförvaltningen. Utfallet hittills av socialförvaltningens preliminära förslag till hur man kommer i ram diskuterades. Presidiemötet planerar in ett extra möte med arbetsutskottet fredag den 2 november kl för att fortsätta bereda budgeten. P.g.a. tidspressen förutsätts att Frank bereds möjlighet att åhöra nämndens möte 22 oktober och hålla sig ajour med socialförvaltningens förslagsarbete. Bakgrund Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. beslutar 25 juni 2007 att anta förslag till framtidsstrategi och

31 31 ekonomiska ramar för Under presidiedagarna 9-10 och 16 oktober presenteras och diskuteras de olika nämndernas och kommunstyrelsens budgetförslag. Beslutsunderlag s protokoll , 41 s rambeslut i juni Förslag till resultat-, finans- och balansbudget Ånge kommun Kommunstyrelsens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Tekniska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Humanistiska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Socialnämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Bygg- och miljönämndens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2008 Överförmyndarnämndens förslag till driftsbudget 2008 Revisionens förslag till driftsbudget 2008 Protokoll från centrala samverkansgruppen I budgetförslagen från de olika organen finns också verksamhetsstyrning enligt kommunens nya styrmodell

32 32 69 Delgivning - Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut Dnr KS 07/228 Beslut kommunfullmäktige 26 november Lägga delgivningen till handlingarna. Överläggning kommunfullmäktige 26 november Bakgrund Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 om ändringar i socialtjänstlagen (SoL) och kommunallagen, vilka syftar till att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. De nya bestämmelserna medför följande: Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer gynnande bistånd enligt socialtjänstlagen Särskild avgift när en kommun inte verkställer sitt eget gynnade beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen Utökad möjlighet för kommunens revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur socialnämnden verkställer egna gynnade beslut Bestämmelser om särskild avgift när en kommun inte verkställer en gynnande dom av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut Socialnämnden ska var tredje månad rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige gynnande beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1, som inte verkställts inom tre månader Nedan en redovisning av detta. Rapporteringsdag Alla beslut gäller Särskilt boende. Tabell på nästa sida.

33 33 Datum för beslut Kön Datum verkställighet Antal dagar från beslut till verkställighet Tackar nej till erbjuden bostad Kvinna Kvinna Ej verkställt och Man Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna Ej verkställt Kvinna , 04-02, Kvinna

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer