Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2010/ (4) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla Kommunstyrelsen Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge kommun finansierar ett projekt avseende etablering av verksamheter inom ramen för Stiftelsen Flemingsberg Science verksamhet med kronor. Sammanfattning Huddinge kommun lämnar ett årligt driftsbidrag på kronor till Stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen har tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuner tagit fram ett förslag till treårigt projekt med en sexmånaders provperiod för att skapa en effektiv etableringsorganisation och en stabil etableringstakt av nya företag och nya samarbeten i Flemingsberg. Detta kan inte finansieras inom stiftelsens begränsade budget och är av särskilt intresse för kommunerna. Det är därför motiverat att kommunerna lämnar driftsbidrag för att täcka projektets kostnader. Provperioden på sex månader har en budget på kronor av vilket Huddinge kommun föreslås finansiera två tredjedelar och Botkyrka en tredjedel. Provperioden ska utvärderas innan beslut om en eventuell fortsättning fattas. Beskrivning av ärendet Bakgrund Stiftelsen Flemingsberg Science bildades Huddinge kommun har hittills betalat driftsbidrag på kronor per år. Stiftelsen varit framgångsrik i sitt arbete och den planerar för en verksamhet som bedöms ha en fortsatt viktig roll i utvecklingen av Flemingsberg som regional stadskärna. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har till ändamål att främja utveckling av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Till följd av detta ändamål kan stiftelsen bland annat: - Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik. - Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2010/ (4) - Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet. - Initiera och medverka i samarbeten med externa parter. Stiftelsens verksamhet Stiftelsens fokus har varit medicinsk teknik och arbetsmodellen affärsarkitektur, det vill säga att utifrån konstaterade behov i vården bygga problemlösande och värdeskapande innovationer. Projektet Kraftcentrum Flemingsberg startades sommaren 2011 med kompletterande medel från Tillväxtverket och Länsstyrelsen, och har avkastat en effektiv arbetsmodell som verifierats genom skapandet av cirka 25 nya vårdrelaterade affärer. Vid sidan av Kraftcentrum Flemingsberg har stiftelsen verkat för en långsiktig etablering av Flemingsberg som en kunskapspartner och inflyttningssort för till företag inom life science. Stiftelsen har bidragit till etableringen av bland andra Bactiguard och Aventyn i Flemingsberg, och förhandlingar pågår med flera andra företag om inflyttning och samarbeten. Insatser görs nu för att integrera och harmonisera den samlade innovationsverksamheten i Flemingsberg, inte minst tillsammans med Karolinska Institutets Science Park. Inom ramen för den av styrelsen beslutade strategin för framtiden förbereder stiftelsen nu nästa generation av affärsarkitektur som planeras för tiden med stöd från den europeiska regionalfonden. Det kommer att innebära fortsatt och utvecklat affärskapande utifrån behov inom vård- och hälsoområdet, med särskild betoning på möjligheterna inom cellterapi och vård på distans. Inte minst det senare området har starka beröringspunkter med den kommunala omsorgen och hemsjukvården. Därutöver planeras för påtagliga satsningar för att få en kritisk massa av affärsskapande resurser i Flemingsberg genom utökade samarbeten med organisationer som offentliga och privata inkubatorer, affärsänglar, riskkapitalfonder, samt givetvis högskolornas och vårdens egna innovationsorganisationer. Förslag till projekt för etablering av verksamheter En särskild satsning på etablering av nationella och internationella företag i Flemingsberg har diskuterats av stiftelsen samt Huddinge och Botkyrka kommuner. Satsningen innebär att en dedicerad resurs hos stiftelsen kan avdelas för att inventera företag, kliniska och akademiska attraktionskrafter och samarbetsmöjligheter samt möjlighet till fysisk etablering i Flemingsberg, och utifrån detta se till att möten sker, chanser tas till vara och hinder undanröjs. Satsningen planeras att genomföras i projektform med en provperiod på sex månader som avslutas med en utvärdering och beslut om

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2010/ (4) eventuell fortsättning i ett flerårigt projekt. Ett flerårigt projekt skulle ha som mål att åstadkomma en effektiv etableringsorganisation och ha en stabil etableringstakt av nya företag och nya samarbeten. Huvudmålgruppen är life science-företag, men möjligheten att identifiera och attrahera serviceföretag och närliggande branscher ska också studeras. Under provperioden kommer att fokus att ligga dels på att formulera erbjudandet Flemingsberg som etableringsort för målgrupperna och ta fram marknadsföringsmaterial, dels på att identifiera och kontakta målgrupperna för att attrahera företag till Flemingsberg och för att kunna bedöma förutsättningarna för en fortsatt satsning. Budgeten för provperioden på 6 månader föreslås vara kronor, vilket finansieras av Huddinge och Botkyrka kommuner. Budgeten avser till övervägande del personalkostnader. För ett fullskaleprojekt uppskattas den årliga budgeten till kronor. Flemingsberg Science har ansökt om finansiering till projektet från kommunerna, se bilaga. Förvaltningens synpunkter Stiftelsen Flemingsberg Science bedriver ett framgångsrikt arbete och har precis beviljats bidrag för ett nytt projekt för utveckling av nästa generation affärsarkitektur. Ett omfattande projekt avseende etableringar ryms inte inom den begränsade budget som stiftelsen har och kommunerna har ett särskilt intresse och ansvar för den frågan som övriga aktörer i stiftelsen saknar. Förvaltningen anser att det är rimligt att kommunerna finansierar projektet. För provperioden om sex månader, vilken kan inledas direkt efter att beslut om finansiering fattats i bägge kommunerna, har det bedömts lämpligt att kommunerna lämnar extra driftsbidrag enligt samma förhållande som gäller för fördelning av driftsbidrag i övrigt. Det innebär då att Huddinge kommun bidrar med 2/3 av projektet dvs kronor och Botkyrka med resterande kronor. Projektet kommer att ha en särskild styrgrupp med representation från Huddinge och projektbudgeten kommer att särskiljas i stiftelsens ekonomiska redovisning. Bidraget ryms inom kommunstyrelsens budget för Behov av finansiering av eventuell fortsättning av projektet kommer att hanteras separat när provperioden utvärdrats. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2010/ (4) Bilagor Ansökan om medel för inlokaliseringsprojekt, skrivelse från Stiftelsen Fleminsgberg Science daterad den 9 juni 2014.

5 Ansökan om medel för inlokaliseringsprojekt Bakgrund Under 2012 och 2013 har ett antal inflyttnings- och byggprojekt i Flemingsberg konkretiserats. Några företag och andra verksamheter har flyttat hit, däribland Bactiguard, beslut har tagits om byggnation om över kvm nära sjukhuset bland annat för KTH:s, KI:s och Röda Korsets högskolas behov, och bortåt 1000 nya studentbostäder planeras. Totalt handlar det om ca 6 miljarder kronor som skall investeras inom de närmaste 5 åren. Stiftelsens styrelse har under 2013 genomfört en strategidiskussion som utmynnat i nya riktlinjer för stiftelsen, med tonvikt på förtydligande av Flemingsbergs varumärke med utgångspunkt i styrkeområden, förstärkt samverkan mellan aktörer i Flemingsberg, inlokalisering av företag inom vård och hälsa, samt utveckling och spridning av affärsarkitekturen. Dessutom genomförde Botkyrka och Huddinges kommuner 2013 en workshop med fokus på inlokalisering av företag till Flemingsberg, och ett skissartat förslag på ett inlokaliseringsprojekt togs fram av tjänstemän från båda kommunerna och Flemingsberg Science (bilaga 1). I den verksamhetsplan som togs fram för stiftelsens verksamhet 2014 (bilaga 2) har det planerade inlokaliseringsprojektet bakats in för genomförande, förutsatt att särskild finansiering kan ordnas. Ett antal möten med företrädare för Huddinge och Botkyrkas kommuner under hösten 2013 och våren 2014 har resulterat i att det nu finns konsensus bakom det planerade inlokaliseringsprojektet, inklusive beredskap att från kommunernas sida garantera projektets budget i en inledningsfas. Projektbeskrivning Projektets syfte är att uppnå en påtagligt högre grad av inflyttning av företag till Flemingsberg än vad som råder nu. Målgruppen är primärt företag verksamma inom Life Science, framförallt inom de delar av life science som har särskild styrka i Flemingsberg. Arbetsmodellen består av kontinuerlig inventering av dels styrkeområden i Flemingsberg, dels företag som har en profil som skulle matcha dessa områden. Inventeringen av 1

6 styrkeområden sker i nära samverkan med stiftelsens övriga verksamheter och företagen söks regionalt, nationellt och internationellt i samarbete med handelskammare, SBR etc. På så sätt identifieras löpande möjliga värdeskapande samarbeten mellan aktörer i Flemingsberg och företag. Detta är grunden för nästa fas som innebär kontaktskapande på många olika nivåer, från marknadsföring, kundstudier, telefonkontakt till personliga besök. Det kontaktskapande arbetet syftar till att etbalera ett FoU samarbete med aktörer i Flemingsberg, och/eller en inlokalisering av en del av verksamheten till Flemingsberg. En vanlig ordning är sannolikt att FoU samarbetet föregår etablering. Arbetssättet är alltså mycket proaktivt, och handlar om att skapa förtroende såväl hos forskningsgrupper på hemmaplan som hos internationella företag. Det innebär en hel del resande till utvalda företag i världen. En ytterligare dimension av arbetet är att hålla goda kontakter med kommuner och fastighetsintressenter i och kring Flemingsberg, så att konkreta förfrågningar om etablering kan få snabba och attraktiva svar. Även om huvudmålgruppen är life-science företag skall möjligheten att identifiera och attrahera företag inom kringliggande branscher, som ekonomiredovisning, kontraktsforskning, juridik mm, tas till vara. Detta görs med fördel i samarbete med respektive kommuns näringslivsenheter. Kontakt skall även tas med fastighetskonsulter som agerar som hyresgästombud för företag som söker nya lokaler, i syfte att informera och attitydpåverka dessa vad gäller etableringsmöjligheter i Flemingsberg. Projektet kan med fördel få uppdraget att i samråd med kommunerna och Flemingsberg Science hantera och koordinera de grupper som idag arbetar för marknadsföring av (den vetenskapliga delen av) Flemingsberg, tex marknadsgruppen och fastighetsgruppen. Projektet delas upp i två faser med beslut om genomförande inför varje fas. En provperiod om 6 månader En fortsättningsperiod upp till tre år inklusive provperioden Mål Treårsprojektet En stabil etableringstakt om 4 nya FoU samarbeten per år mellan företag utan tidigare etablering i Flemingsberg och aktörer i Flemingsberg. En stabil etableringstakt om 2 nya företag per år i Flemingsberg 2

7 En effektiv etableringsorganisation som integrerar dagens olika marknads och fastighetsgrupper. Provperioden (sex månader) Inventering av aktörer och styrkeområden i Flemingsberg Inventering av lokalförutsättningar för nyetablering av företag i Flemingsberg Koordinering av marknads- och fastighetsgruppen i Flemingsberg Sammanhängande marknads- och säljplan för provperioden Inventering av minst 500 relevanta företag för kontakt Adresserat 50 företag med personligt utformad information om Flemingsberg Svar från och personlig kontakt med 5 företag Personligt möte mellan aktörer i Flemingsberg och 2 företag. Aktiviteter Överenskommelse med Huddinge och Botkyrka om plan och finansiering Rekrytering av personal Genomförande av provperiod Utvärdering och beslut om fortsättning i ytterligare 2.5 år Organisation En projektledare som rekryteras på initialt sex månader för att genomföra provperioden. Ledning och backup från Flemingsberg Science Styrgrupp med deltagare från Flemingsberg Science och kommunerna Budget Provperioden, 6 månader Personal (projektledare) med kringkostnader Resekostnader, seminarier etc Marknads- och säljmaterial Totalt (ram 6 månader) 600 tkr 100 tkr 100 tkr 800 tkr 3

8 Treårsprojektet, kostnad per år Personal Resor, seminarier etc Marknads- och säljmaterial Totalt per år 1200 tkr 150 tkr 150 tkr 1500 tkr Förslag Huddinge och Botkyrka kommuner tillstyrker budgeten för provperioden fördelat 1/3 del till Botkyrka och 2/3 till Huddinge, avdelar personal för deltagande i styrgrupp och uppdrar år Flemingsberg Science att leda provprojektet. Beslut om eventuell fortsättning av projektet, liksom av kostnadsfördelningen mellan kommunerna, tas efter rapportering av provperioden. Bilaga Detaljerad beskrivning av provperioden Flemingsberg Björn Varnestig VD Flemingsberg Science 4

9 Beskrivning av provperiod (6 månader) inom ramen för det planerade inlokaliseringsprojektet Förprojekt: Efter att medel beviljats och innan medel förbrukas skall en projektledare för provperioden utses. Personen skall vara beredd att övergå till treårsprojektet efter provperioden. Kravprofil: Universitetsutbildning som ger övergripande förståelse av de vetenskapliga och kliniska verksamheter som pågår i Flemingsberg. Arbetslivserfarenhet från life science branschen Projektledarerfarenhet Säljerfarenhet, helst key account försäljning på hög nivå. Utåtriktad och positiv personlighet Provperiod: Månad 1 Introduktion av projektledaren genom interna genomgångar och möten med Flemingsberg Science, Huddinge och Botkyrka kommuner, utvalda företrädare för den kliniska och akademiska miljön i Flemingsberg, samt fastighetsägare och fastighetsentreprenörer. Inhämtning av erfarenheter och kontakter från inlokaliseringsprojektet på Stockholmsnivå (arrangerat av Vetenskapsstaden och FS) Finplanering av provperiodens mål och roadmap, koordinerat med övrig marknadsföring av Flemingsberg. Månad 2 Formulering av erbjudandet till målgruppen, företag inom life science nationellt och internationellt, framförallt baserat på Flemingsbergs unika kompetenser men också på tillgången på lokaler nu och i framtiden. Kick-off med fastighetsägargruppen och marknadsgruppen för Flemingsberg. Framtagning av generellt marknadsföringsmaterial baserat på erbjudande och målgrupp. Framtagning av kontaktlistor till minst 500 målgruppsföretag. Utskick av generellt marknadsföringsmaterial till ca 200 utvalda företag (utskick 1). Månad 3-4 Fortsatt inventering av styrkeområden i Flemingsberg och matchning mot målgruppsföretag Utskick av personligt utformat information till 50 företag (Utskick 2).

10 Bevakning av responser från utskick 1, eventuellt påminnande utskick. Personlig uppföljning per telefon och/eller besök till företag som fått utskick 2 och företag som responderat på utskick 1. Månad 5-6 Fördjupad kontakt med 5 företag som visat påtagligt intresse för Flemingsberg för lokalisering eller samverkan med Flemingsbergs akademiska/kliniska miljöer. Besök av företagen alternativt besök i Flemingsberg. Facilitera möte och diskussioner mellan minst två företag och företrädare för Flemingsbergs akademiska/kliniska miljö i syfte att etablera samverkan i utvecklingsprojekt. Facilitera möte och diskussioner med mellan minst två företag och företrädare för Flemingsbergs fastighetsägare och fastighetsentreprenörer för lokalisering. Avslutning av provperioden med minikonferens med kommuner och fastighetshetsägare/entreprenörer. Beslut om eventuell fortsättning av projektet. Budget Budgeten utgörs till större delen av kostnaden för projektledaren. Att få in rätt person med rätt erfarenhet är helt avgörande för framgång. Budgetens fördelning på de olika punkterna beror på projektledarens tid i respektive punkt. Ett grovt estimat kan göras utifrån tidsfördelningen enligt ovan. Projektledare 6 månader Resor, seminarier Framtagning och produktion av marknads och säljmaterial SUMMA 600 tkr 100 tkr 100 tkr 800 tkr

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv 1 Innehållsförteckning 3.1 ALLMÄNT... 4 3.1.1 Övergripande syfte och mål... 6 3.1.2 Bakgrund... 6 3.1.3 Nuläge... 7 3.1.3.1 Nuvarande aktörer...

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN

Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2013:04 Fastställd av Regionstyrelsen 20 juni 2013 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2013 Foto: www.smalandsbilder.se.

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN OCH STRATEGISKT RAMVERK 2014

STUNS VERKSAMHETSPLAN OCH STRATEGISKT RAMVERK 2014 STUNS VERKSAMHETSPLAN OCH STRATEGISKT RAMVERK 2014 I. VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2014 Med tillväxt och företagande i fokus Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle

Läs mer