SÄKERHETSDATABLAD sid 5(5) BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel Omarbetat: Utgiven: version: 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD sid 5(5) BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.+ 41 34 460 01 Omarbetat: 13-04-11 Utgiven:2001-04-10 version: 4"

Transkript

1 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: BLASOLUBE 544 Artikelnummer: Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde: Flytande fett för centralsmörjning 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Adress: Duroc Machine Tool AB, Box 612, Danderyd Telefon Telefonnummer för nödsituationer Toxikologiskt inf- center CH-Zurich eller Giftinformationscentralen (kontorstid) eller Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering: Produkten är inte klassificerad som farlig. HÄLSA: MILJÖ: BRAND: Kan verka irriterande vid direkt ögonkontakt. Långvarig och upprepad hudkontakt kan verka avfettande. Använt produkt kan innehålla hälsoskadliga föroreningar. Produkten ej klassad som miljöfarlig. Spill och förorening bör dock undvikas. Ej brandfarlig. Vid brand bildas irriterande rök Märkningsuppgifter Farosymbol: Inga Riskfraser: Inga Skyddsfraser: Inga Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran Andra faror: Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb i enligt med bilaga XIII. 3. Sammansättning / information om beståndsdelar 3.1 Ämnen Blandningar: Klassificering av ämnen enligt KIFS 2005:7 och CLP, (1272/2008/EG) Farliga ämnen CAS-nr EG-nr Halt % Klassificering Zinkdialkylditiofosfat < 2,5 Xi R38-41; N R51/53 CLP* Skin.Irrit. 2; H315 Eye Dam 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 Riskfraser och Faroangivelser i klartext se avsnitt 16. Andra ämnen: Högraffinerad mineralolja (DMSO extrakt <3% uppmätt med IP 346.)

2 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Frisk luft och vila under uppsikt. Tag av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj ögonen med tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Skölj mun / svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om en större mängd förtärts De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning av oljedimma i höga halter kan verka irriterande på andningsorganen. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan orsaka mild irritation, uttorkning och utvecklande av icke-allergiskt eksem. Använt produkt kan innehålla hälsoskadliga föroreningar. Stänk i ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Dimseende. Kan orsaka illamående och ev. kräkningar och diarré. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel: Vattendimma, pulver eller koldioxid. Använd ej vattenstråle., s,k water jet 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Vid brand kan kolmonoxid och kolväten frigöras. Flytta behållaren från brandplatsen om detta kan ske utan risk Råd till brandbekämpningspersonal: Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bör användas vid bekämpning av brand i slutna utrymmen. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd. Se personlig skyddsutrustning avsnitt Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen Metoder och material för inneslutning och sanering: Vallas in med vattenbindande material (sand, kiselgur, syrabindandemedel, universalbindemedel, sågspån). Samla upp och förvara i slutna metallbehållare. Tänk på halkrisken. Avfall se avsnitt Hänvisning till andra avsnitt. Avsnitt 8 och 13 enligt ovan

3 7. Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering: Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning och ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltid. Se även avsnitt 8. personlig skyddsutrustning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Förpackningen förvaras torrt och svalt i originalemballage. Lagringstid 3 år. Skyddas mot värme och direkt solljus. Lagringstemperatur mellan 0 o C till +40 o C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder Specifik slutanvändning: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) NGV TGV KTV Anm Oljedimma, inkl oljerök: 1 mg/m 3-3 mg/m Begränsning av exponeringen: Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Se till att luftväxlingen är god. Undvik långvarig direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: a) Ögonskydd/Ansiktskydd: Skyddsglasögon/ansiktsskydd.enligt EN 166 (med sidoskydd) b) Hudskydd: Skyddshandskar (nitril handskar, minsta tjocklek på 0,3 mm, tex Ultranitril typ 491 ( motsvarar normer DIN/EN och 374-3) Skyddskläder vid behov. c) Andningsskydd: Behövs ej vid normal hantering. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: Färg/utseende/lukt: Röd trögflytande vätska med lukt av mineralolja. Kokpunkt: >250 C DIN Lägsta flyttemperatur: - ISO 3016 Flampunkt: > 200 C ISO 2592 Sönderdelningstemperatur > 350 C Droppunkt: - ISO 3016 Densitet 910 kg/cm 3 (20 C) DIN Löslighet i vatten: Ej löslig Viskositet: > 475 mm 2 /s (20 C) ISO Annan information Ej relevant.

4 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet: Inte reaktiv vid avsedd användning Kemisk stabilitet: Kan upplösas långsamt vid begränsad uppvärmning över C Risken för farliga reaktioner: Reagerar med starka oxidationsmedel Förhållanden som bör undvikas: Inga kända Oförenliga material: Reagerar med starka oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter: Vid brand bildas bl.a koloxider, koldioxid, svaveloxider (SOx). 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna: Inandning av oljedimma i höga halter verkar retande på andningsorganen. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan orsaka mild irritation, uttorkning och utvecklande av icke-allergiskt eksem. Använt produkt kan innehålla hälsoskadliga föroreningar. Stänk i ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Dimseende. Kan orsaka illamående och ev. kräkningar och diarré. Toxikologiska data: Beräknat produkten. Akut oral toxicitet: LD50 (oralt, råtta): > < 5000 mg/kg LC50 ( inandning,råtta, 4 tim): > 5100 mg/m 3, 4 tim Hudirritation: Inte Irriterande Ögonirritation: Inte Irriterande 12. Ekologisk information Produkten som helhet är ej klassificerad som miljöfarlig pga av ingående miljöfarliga ämnen och dess koncentration Toxicitet: Ingen tillgänglig data Persistens och nedbrytbarhet: Ingen tillgänglig data Bioackumuleringsförmåga: Ingen tillgänglig data Rörligheten i jord: Ingen tillgänglig data Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen: Ej tilllämpligt Ingående ämnen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb i enligt med bilaga XIII Andra skadliga effekter: Inga ytterligare data finns för närvarande. 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Oanvänd och begagnad produkt: Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall skall hanteras enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927). För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Avfallskod: * (Använda vaxer och fetter) Hantering av förpackning Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall. Ytterförpackningen ska lämnas till materialåtervinning. För frågor om

5 lokal insamling, ring REPA, telefon: 0200: Transportinformation Produkten inte klassificeras som riskgods enligt transportföreskrifter. 15. Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: Nationella bestämmelser. AFS 2011:19: Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:18: Hygieniska gränsvärden SFS 2011:927: Avfallsförordningen Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen. 16. Annan information Läs bruksanvisningen innan användning. Riskfraser i klartext: R38= Irriterar huden. R41=Risk för allvarliga ögonskador. R51/53=Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Faroangivelser i klartext: H315= Irriterar huden. H318= Orsakar allvarliga ögonskador H411= Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förkortningar: AFS= Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter BCF= Bioconcentrationfactor (biokoncentrationsfaktor) CLP= Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning) EC.50 = Effect concentration, 50% (effekt koncentration 50%) KIFS= Kemikalieinspektionens föreskrifter IUCLID= The International Uniform Chemical Database LC50 = Lethal concentration, 50 % (dödlig koncentration 50% LD50 = Lethal Dose 50% (dödlig dos 50%) PBT = Persistent, Bioaccumulative,Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt) REPA= Materialbolagen för återvinnig av papper, plast och metall RTECS= Registry of toxic effects of chemical substances SFS= Svensk författningssamling vpvb= very Persistent, very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande) Hänvisning till viktig litteratur och datakällor: MSDS product safety deparment Blaser. IUCLID= The International Uniform Chemical Database. Säkerhetsdatabladet är utformat enligt EG 1907/2006 (Reach) inkl. EG 453/2010 Ändringar från förgående version- ny layout. Produkten innehåller inte: Pentabromodifenyleter, Octabromodifenyleter, polybromerade difenyleter, (PDBE) och/eller polybromerade bifeyleter (PBB), bly ellerbly föreningar, kadmium eller dess föreningar, Hg eller dess föreningar, krom Cr 6 + föreninbar,. Denna beredning innehåller inga SVHC ämnen

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 Aerosol 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING 85 PLUS DIESELTILLSATS UTFÄRDAD: 20121206 ERSÄTTER 20110608 ARTIKELNUMMER 10080 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Version: 1.0/Sv Revisionsdatum: 2013-04-12 Ersätter: 2013-02-15 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Version: 1.0/Sv Revisionsdatum: 2013-04-12 Ersätter: 2013-02-15 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Gipsputs inne natur 0-1 Produkttyp: Färdigblandat torrbruk. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja Lampolja Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Lampolja SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Molybdendisulfidfett MoS2

SÄKERHETSDATABLAD. Molybdendisulfidfett MoS2 SÄKERHETSDATABLAD Molybdendisulfidfett MoS2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 5/18/2015 3:27:54 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Molybdendisulfidfett

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING SPETEC PU PUMP CLEANER UTFÄRDAD: 20141219 ERSÄTTER 20140304 ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING EGP STARK FÄRG UTFÄRDAD: 20110701 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487 Omarbetad 26.02.2014 Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 3015 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer