Årsredovisning Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59

2 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2008 har varit ett händelserikt år för Ölands Bank, tillika mitt första år som VD i banken. Mitt första intryck av Ölands Bank har förstärkts, en bank med ett fint och starkt varumärke och med en vision och affärsidé, som kunderna uppskattar. Banken har för tredje året i rad ökat kundnöjdheten (enligt Svenskt Kvalitetsindex) och ligger även i år över branschsnittet. Det ser jag som en bekräftelse på att kunderna uppskattar bankens personal och utbud av produkter och tjänster. Jag har även träffat många kunder, som har vittnat om att Ölands Bank ställer upp för sina kunder på ett positivt sätt. Sådant gläder mig och jag vill tacka all personal i banken, eftersom det är deras insats som gör att jag får höra dessa lovord. Jag upplever också att banken har en stark ställning som ger oss en stabil grund att stå på under och inför en finansiell kris. Banken har en god soliditet, bra likviditet och en tradition av lågt risktagande och lokala affärer. Detta tillsammans med ett gott resultat för 2008 borgar för att ölänningarna även i fortsättningen kommer att ha en trygg och konkurrenskraftig bank med lokal förankring på Öland. För mig är en person som älskar Öland och vill Öland väl att betrakta som ölänning och vi vill vara alla ölänningars bank. Under året har jag renodlat organisationen i banken beträffande chefsstrukturen. Det tydliggör vem som har ansvar för vad, vilket innebär att det blir lättare att sätta och följa upp mål. Jag har nu en ledningsgrupp som jag tror oerhört mycket på inför framtiden och det känns positivt och spännande. Vi tycker om våra kunder och Öland. Samtidigt som vi bedriver affärsmässig verksamhet, engagerar vi oss i frågor som är viktiga för Ölands framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar på ön och gynnar våra kunder. Vi ger tillbaka pengar till bygden genom att vår delägare, Sparbanksstiftelsen Öland, delar ut bidrag och stipendier till projekt med anknytning till Öland. Vi satsar även på sponsring inom idrott, samhälle och kultur för att på så sätt bidra till en levande landsbygd. Vi tycker om våra kunder och Öland. Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder vill vi vara med och utveckla Ölands framtid. Jag hoppas att du vill göra oss sällskap på resan. Mårten Lindberg VD för Ölands Bank Banken har gått från fyra områden, med privat- och företagsmarknad sammanflätade, till tre områden: två privat, norra och södra Öland, och ett företagsområde för hela Öland. En tydligare säljorganisation med kunden i fokus bör även ge en ökad kundnytta åt bankens kunder. Risk- och kreditområdet har samlats under en och samma chef som enkom ska arbeta med dessa frågor tillsammans med ett nybildat team. Det är ett led i att ännu tydligare hantera riskerna i banken, dvs. bankens kredit- och marknadsrisker samt operativa risker. Att vara nära våra kunder är mycket viktigt och i vissa fall helt avgörande i tider av finansiell oro.

3 Ölands Bank AB Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning 8 5 år i sammandrag 10 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning 12 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrift 46 Revisionsberättelse 47 Våra kontor 49 Styrelsen Ölands Bank 51 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämman äger rum den 24 april 2009 kl i Föra bygdegård. Fotograf: David Emilsson

4 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Förvaltningsberättelse 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Ölands Bank AB får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhetsår 2008, bankens 11:e verksamhetsår i aktiebolagsform. Ägare Ölands Bank AB, , ägs till 60 % av Swedbank AB (publik), , och till 40 % av Sparbanksstiftelsen Öland, Sparbanksstiftelsen Öland Ändamålet för stiftelsen är att främja utveckling inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur på Öland. Sedan starten 1999 har stiftelsen totalt delat ut kr. Bidrag lämnas i första hand till mera omfattande satsningar som är framåtsyftande och nyskapande samt till dem som gynnar och involverar barn och unga människor. Sparbanksstiftelsen finansierar sin verksamhet främst genom den utdelning de får på delägarskapet i Ölands Bank samt aktieinnehav i Swedbank AB. Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén: Vision Ölands Bank är det naturliga valet.» den enda bank kunden behöver! Affärsidén Ölands Bank, med verksamhet på Öland, erbjuder ett komplett utbud av banktjänster och produkter utifrån varje kunds behov. Ölands Bank står för:»»» närhet och korta beslutsvägar hög kompetens och kvalitet personlig omtanke Ölands Bank ska genom uthållig lönsamhet vara en positiv kraft för utvecklingen av Öland. Korta beslutsvägar är ett konkurrensmedel. Kunderna väljer att göra sina bankaffärer på olika sätt; direktkontakt med tjänsteman, via Telefonbanken eller Internet. Bankens målsättning är att alltid, oavsett hur kunden väljer att göra sina bankaffärer, ge snabba besked med personlig omtanke och kvalité. Tjänstemännens höga kompetens och omtanke ska upplevas av kunden som ett mervärde till produkten som banken erbjuder. Ölands Bank är det naturliga valet Den enda bank kunden behöver. Bankens lönsamhet och ekonomiska ställning ska långsiktigt präglas av sund bankverksamhet och uthållig lönsamhet. Utifrån bankens resultat kan vi tillsammans och via Sparbanksstiftelsen Öland bidra till en positiv utveckling av Öland. Lönsamhet i banken skall uppnås med ett kontrollerat risktagande och med hänsyn till kundernas behov av en stabil och säker bank. Nöjda kunder Ölands Bank mäter kontinuerligt kundnöjdheten med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex, SKI. I 2008 års mätning ligger Ölands Banks kundnöjdhet återigen över branschsnittet samt ökar för tredje året i rad. Målsättning är att öka kundnöjdheten ytterligare under Förväntningar 2009 Banken kommer att påbörja en resa för att se över vårt arbetssätt och har beslutat att genomföra ett förbättringsarbete med stöd av Swedbank. Målsättningen är att skapa en gemensam plattform för kundarbetet i Ölands Bank. Genom att på ett strukturerat sätt genomföra åtgärderna i förbättringsarbetet är syftet att få förutsättningar på plats i banken för att uppnå:»»» ökad försäljning ökad lönsamhet ökad kundnöjdhet» ökad personalnöjdhet

5 Ölands Bank AB Årsredovisning 2008 Aktiviteterna i förbättringsarbetet är bl.a. att definiera, förtydliga och strukturera följande:»»»»»» vilka kunderna är hur yrkesrollerna ser ut vilket arbetssätt/arbetsuppgifter vi tillämpar/utför när och hur vi använder våra verktyg vad vi följer upp och strävar efter hur vi sätter mål, mäter och följer upp vårt arbete Det är av stor vikt att förbättringsarbetet anpassas till Ölands Banks och marknadens förutsättningar. Öland 2008 Näringslivet på Öland Intrycket av Ölands näringsliv är att det finns en god framtidstro i regionen. Det finns en vilja från kommunerna att satsa på att få företag att investera och etablera sig på Öland. Ett led i den satsningen är sammanslagningen av öns två näringslivskontor till ett gemensamt för hela Öland. Målet med sammanslagningen, upplever vi, är väl i linje med bankens mål för Ölands näringsliv, d.v.s. att skapa tillväxt i befintliga företag samt verka för nyetableringar av företag för att på så sätt skapa fler jobb på Öland. Även här har Ölands Bank en betydelsefull roll att fylla. Näringslivet består till stor del av två grenar, lantbruk och besöksnäringen, men det finns även ett stort antal småföretagare inom olika branscher. Besöksnäringen Den allmänna upplevelsen hos våra kunder som är beroende av besöksnäringen är att säsongen 2008 kom igång senare än normalt och tog tvärt slut i början av augusti. Besöksnäringen är och förblir mycket viktig för Öland och det finns ett gott samarbete mellan näringslivet, Ölands Turist AB och kommunerna m.fl. för att öka kvaliteten på utbudet samt förlänga och skapa nya säsonger. Även här vill Ölands Bank vara delaktig som en positiv samarbetspartner, eftersom besöksnäringen är en väldigt viktig näringsgren på Öland. Lantbruket 30 % av Öland utgörs av åkermark, ca hektar. Ytterligare 34 % består av betesmark. Inget annat landskap i Sverige är så dominerat och beroende av lantbruket. Det görs stora investeringar inom bl.a. mjölkproduktion. De ökade kostnaderna, den fortsatta svängiga prisutvecklingen för produkten och den inbromsande ekonomin skall banken ta i beaktande när vi hjälper lantbrukarna med sina investeringsbedömningar, eftersom investeringarna blir allt större och kalkylerna därmed allt känsligare för omgivningens påverkan. Bostadsmarknaden Inflyttningen sker först och främst mitt på ön, i Färjestadsregionen. I norr och söder kan vi se att fritidshus har en benägenhet att övergå till åretruntboende (så kallade 55+). Borgholms kommun har idag knappt invånare och har en minskande folkmängd. Främst tappar kommunen invånare till övriga länet medan inflyttningen från övriga Sverige och utlandet ligger på en positiv nettoinflyttning. Mörbylånga kommun har idag drygt invånare och förväntas inom en 10 års-period växa till invånare. Befolkningsökningen, som avspeglar den förväntade tillväxten för närkommunerna, förväntas framförallt att ske i Färjestadsområdet. Prognosen har gjorts av Regionförbundet i Kalmar län och har sin förklaring främst i vår närhet till Kalmar, motorn i regionen. Totalt sett för båda kommunerna på Öland ser vi en befolkningsökning (om än marginell) och folkmängden uppgick vid utgången av 2008 till (+51 jämfört med 2007). Färjestaden med omnejd ger den positiva effekten. Efter flera års uppgång av priser på boendemarknaden ser vi nu en tydlig stagnation, mycket med anledning av den rådande finansoron och konjunkturnedgången. Det är svårt att i dagsläget göra en prognos kring hur pass mycket konjunkturnedgången kommer att påverka tillväxten på Öland och därmed huspriserna och planerade nybyggnationer. Banken vill vara en positiv kraft för utvecklingen på Öland och en katalysator på många olika arenor för att kunna påverka utvecklingen på ett för ölänningarna och Öland gynnsamt sätt. Går det bra för Öland, så går det bra för banken! Finansoron hösten 2008 Ölands Bank står på en stabil grund i den finansiella oro som råder i Sverige och på de internationella finansmarknaderna. Banken har en god soliditet, bra likviditet och med en tradition av lågt risktagande och lokala affärer. Banken har sedan 1832 verkat för att skapa växtkraft i bygden vi lever i. Det är här på Öland som alla beslut tas. Genom vår lokala närvaro, förankring och marknadskännedom kan vi ha en sund och trygg utlåningsverksamhet.

6 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Trycket på våra kontor ökade initialt från våra kunder i samband med finansoron. Personalen som mötte kunden gjorde en fantastisk insats med att förklara, lugna och råda kunden hur denne borde agera utifrån sina unika behov och önskemål. I tider av oro är personalens kompetens, närhet och tillgänglighet en avgörande faktor för att hantera oron hos våra kunder. Det är svårt att bedöma hur konsekvenserna för Öland och banken blir med tanke på att hösten och vintern är lugnare för våra två stora näringar, besöks- och lantbruksnäringen. Besöksnäringen kanske kan få ett uppsving 2009 om man väljer att turista mer i närområdet. Investeringstakten hos lantbruken har inte avmattats under hösten 2008 och är fortsatt god Det viktiga för banken är att vara oerhört nära kunden för att i ett tidigt skede kunna vara kunden behjälplig beroende på hur kunden påverkas av 2009 års lågkonjunktur. Viktiga händelser Ny organisation och ledningsgrupp Organisationen i Ölands Bank har renodlats vad gäller chefsstrukturen vilket tydliggör vem som har ansvar för vad och det innebär att det blir lättare att sätta och följa upp mål i banken. Banken har gått från fyra områden med privat och företag sammanflätat till tre områden, två privat, norra och södra Öland, och ett företagsområde för hela Öland. En tydligare säljorganisation med kunden i fokus bör även ge en ökad kundnytta åt bankens kunder. Risk- och kreditområdet har samlats under en och samma chef som enkom ska arbeta med dessa frågor tillsammans med ett nybildat team. Det är ett led i att ännu tydligare hantera riskerna i banken dvs. bankens kredit- och marknadsrisker samt operationella risker. Organisationen tydliggör och förstärker följande:»»»» Bankrån chefs- och ledarrollerna ansvarsområden uppföljning risk- och kreditkontroll I tider av oro är personalens kompetens, närhet och tillgänglighet en avgörande faktor för att hantera oron hos våra kunder. Den 16 maj 2008 blev kontoret i köpstaden i Färjestaden utsatt för ett bankrån. En händelse som kommer att leva kvar hos de anställda i Ölands Bank för alltid. Ölands Bank har många att tacka för det stöd som vi fick vid tillfället. Rånet har inneburit att vi har skärpt våra rutiner ännu mer avseende kontanthantering. Ny VD till banken 2008 Mårten Lindberg utsågs av en enig styrelse till ny verkställande direktör i Ölands Bank och tillträdde sin tjänst i april månad Mårten Lindberg kommer närmast från Citibanks Sverigefilial. Innan dess har han arbetat 10 år inom GE koncernens bankoch finansverksamhet (General Electric).

7 Ölands Bank AB Årsredovisning 2008 Ny organisation VD Stf VD Miljö Säkerhet Marknadschef Kommunikation Ölands Bank Controller Risk- och Kreditkontroll Compliance Södra Öland Norra Öland Företag Öland Personal Privat Privat Företag Risk och Kredit Ekonomi Kontorschef Kontorschef Företagschef Adm / IT

8 8 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning Balansomslutning Bankens balansomslutning har ökat med 1,3 % till tkr och medelomslutningen har ökat med 6,6 % till tkr. Affärsvolym Bankens affärsvolym, det vill säga den sammanlagda summan av bankens inlåning, förmedlade placeringar i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, utlåning, förmedlade lån till Swedbank Hypotek och till Swedbank Finans, värdepappersdepåer, ej utnyttjad kredit och kortkrediter har ökat till tkr eller med 3,1 %. Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr eller med 5,7 %. Bankens förmedlade fondförmögenhet i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har till följd av börsoron och nettouttag minskat med tkr eller med 23,6 %. Bankens utlåning har ökat med tkr eller med 12,3 %. Förmedlade lån till Swedbank Hypotek har ökat med tkr till tkr eller med 12,4 % Förmedlade krediter till Swedbank Finans uppgår till tkr, en ökning under året med 15,6 %. Bankens resultat Bankens rörelseresultat jämfört med 2007 har minskat med tkr. Detta beror till stor del på minskade provisionsintäkter i samband med fallande börskurser.»»» Räntenettot har ökat med tkr eller med 8,4 %. Provisionsintäkterna minskade med tkr eller 9,4 %. Rörelsekostnaderna ökade med tkr från tkr under 2007 till tkr under Personalkostnaderna står ensamt för tkr av ökningen. Under 2008 har banken haft två interna och en extern miljörevision som uttrycker en positiv syn på det sätt Ölands Bank arbetar med miljöfrågorna. Kreditförluster Kreditförlusterna ökar från tkr under 2007 till tkr under Dessa förluster kan inte kopplas till finanskrisen utan har andra orsaker. Resultatandelssystem Banken har under 2008 haft ett resultatandelssystem byggt bl.a på antal rådgivningstillfällen, affärsvolymökning och resultatutveckling. Systemet har för året givit en avsättning på kronor per heltidsanställd. Inget speciellt resultatlönesystem härutöver finns för ledningen i banken.

9 Ölands Bank AB Årsredovisning Miljö Ölands Bank är miljöcertifierad sedan april Grunden för miljöarbetet är den av styrelsen fastställda miljöpolicyn som i sin helhet bl.a. finns på bankens hemsida. För att säkerställa att arbetet sker på ett strukturerat sätt så har Ölands Bank ett fastställt miljöledningssystem. Banken har som mål att öka lönsamheten genom att integrera miljöaspekten i affärsverksamheten, att integrera miljöaspekten i utveckling av arbetssätt och kontakter mellan banken och kunder/intressenter samt att kontinuerligt sträva efter att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan som bankens verksamhet kan föra med sig. Med förhoppning att det hela tiden skall ske förbättringar så har Ölands Bank ett antal långsiktiga miljömål fastställda som också är nedbrutna i årsmål. Det sker fortlöpande utbildningsaktiviteter för att öka kompetensen. Miljöfrågan finns med som en av de punkter som behandlas vid det årliga utvecklingssamtalet med de anställda. Under 2008 har banken haft två interna och en extern miljörevision som uttrycker en positiv syn på det sätt Ölands Bank arbetar med miljöfrågorna.

10 10 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag * * ** Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 3,1 9,4 11,0 14,8 10,2 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 11,7 11,2 11,6 12,5 12,9 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas/Kapitalkrav enl Basel ,6 15,2 14,9 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,4 0,5-0,1 0,3 0,3 Affärsvolym [ mkr ] In R R Ö U E S Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Övrig Robur inlåning Fond Robur Försäkring Ej utnyttjad Övrig kredit inlå Ö 2000 Inlåning Utlåning Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Inlåning Övrig inlåning Robur FondUtlåning Robur Försäkring Ej Ej utnyttjad Övrig kredit inlåning Swedbank UtlåH 1000 Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Inlåning Övrig inlåning Robur Fond Utlåning Robur Ej utnyttjad Försäkring kreditövrig Swedbank inlåning Hypotek Utlåning Övrig utlåning Ej utny 0 obur Fond Robur 2004 Försäkring 2005 Övrig 2006 Inlåning inlåning 2007 Robur Utlåning Fond 2008 Ej Robur utnyttjad Försäkring kredit Swedbank Övrig inlåning Hypotek Utlåning Övrig Ej utlåning utnyttjad kredit Swed 2008

11 Ölands Bank AB Årsredovisning * * ** Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 9,7 11,8-1,5 5,3 4,4 0,59 0,56 1,03 0,76 0,80 0,64 0,58 1,06 0,79 0,82 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ,6 0,9 1,3 1,6 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor * Enligt s k lagbegränsad IFRS ** Enligt s k lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7

12 12 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB 5 år i samandrag: Resultat- och balansräkning Resultaträkning * * ** ** ** Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader[1][2] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Rörelseresultat [ mkr ]

13 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning * * ** ** ** Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar[2] Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Enligt s k lagbegränsad IFRS ** beräknad enligt tidigare regelverk [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar [2] Avskrivning av goodwill påverkar beloppen Slutnedskrivning skedde Förslag till vinstdisposition Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas 8,00 kr per aktie i ny räkning balanseras Summa Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning Förslaget till utdelning, som utgör 3,6 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,11 (föregåendes års kapitaltäckningskvot 1,96). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 279,8 mkr (263,1 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 100,3 mkr (98,2 mkr). Specifikation av posterna framgår av not 31 om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

14 14 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella tillgångar 15 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 25 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden

16 16 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Förändringar i eget kapital 2007 Bundet eget kapital Fritt eget kapital tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Ingående eget kapital Justerat eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utdelningar Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Ingående eget kapital Justerat eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utdelningar Utgående eget kapital

17 Ölands Bank AB Årsredovisning Kassaflödesanalys Indirekt metod 1 januari - 31 december tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Innestående på checkräkning Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel inom 3 dagar. I rörelseresultatet ingår Erhållna ränteinbetalningar med Lämnade ränteutbetalningar med

18 18 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Noter Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser Ölands Bank AB med säte i Borgholms kommun. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 15, Borgholm. 1 Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Bankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses IFRS standarder och tolkningar utgivna av IFRIC som har antagits för tillämpning inom EU. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningar så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16/03/09. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24/04/09. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med s k lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tilllämpningen av s k lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter har ej föranlett några ytterligare kommentarer. (e) Ändrade redovisningsprinciper Införandet av s k lagbegränsad IFRS år 2007 har inneburit byten av redovisningsprinciper men har inte haft några andra effekter på bankens resultat eller balansräkning än en en omrubricering av uppläggningsavgifter på lån. (f) Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår efter 2009 planeras inte att förtidstillämpas. Banken har ännu inte gjort en bedömning av hur dessa förändringar kan påverka bankens redovisning.

19 Ölands Bank AB Årsredovisning (g) Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. (h) Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Banken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas enligt nedan: (i) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som banken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. (i) Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. (j) Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:» Valutakursförändringar (k) Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar och aktier. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. (i) Finansiella garantier Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

20 20 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB Banken har inte identifierat några finansiella tillgångar eller skulder som tillhörande kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen varför ingen upplysning lämnas i not. (l) Lånelöften Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfästelse från banken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels (ii) ett avtal där både banken och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av banken lämnade lånelöften gäller att (a) att det inte kan reglernas netto, (b) banken har inte som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan då lånelöftet lämnas. I det fall som lånelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte täcker långivarens upplåningskostnader redovisar banken en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av eventuellt mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet. (m) Kreditförluster (i) Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Vid varje rapporttillfälle utvärderar banken om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Om det finns objektiva belägg som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan finnas så betraktar banken dessa fordringar som osäkra också i de fall när banken vid en kassaflödesberäkning kommer fram till att full täckning finns för fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av pant. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. Banken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som är väsentliga. Som objektiva belägg på att nedskrivningshehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar banken i allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kommit banken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i bankens system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till bankens låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. En nedskrivning belastar resultaträkningen. (ii) Återföring av nedskrivningar En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. (iii) Bortskrivningar av lånefordringar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto. (n) Ianspråktagen pant Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas till enligt lägsta värdets princip, d v s det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

21 Ölands Bank AB Årsredovisning Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. För fastigheter som banken övertagit för att skydda en fordran redovisas hyresintäkter under övriga rörelseintäkter och driftskostnader under övriga rörelsekostnader. (o) Materiella tillgångar (i) Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma banken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/ avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. (ii) Leasade tillgångar Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsföres över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. (iii) Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Banken tilllämpar komponentavskrivning på rörelsefastigheter, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. För övriga materiella anläggningstillgångar anser banken att det inte finns några separata komponenter med väsentliga avskrivningsperioder. Beräknade nyttjandeperioder;» byggnader, rörelsefastigheter se nedan» maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år» inventarier, verktyg och installationer 3-5 år Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består emellertid av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar. Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan 5 och 100 år på dessa komponenter. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:» Stomme 100 år» Stomkompletteringar, innerväggar m.m år» Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m år» Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m år» Inre ytskikt, maskinell utrustning m.m år Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. (p) Nedskrivningar av materiella tillgångar (i) Nedskrivningsprövning De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden - en så kallad kassagenererande enhet. (ii) Återföring av nedskrivningar En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

22 22 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB (q) Fritt eget kapital Utdelningar Utdelningar utbetalas omedelbart efter det att årsstämman beslutat om utdelningen. (r) Ersättningar till anställda (i) Ersättningar efter avslutad anställning Pensionering genom försäkring Bankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan. Pensionsplanen för bankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Banken har dock gjort bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig även för bankens pensionsplan hos SPK. Banken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Bankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt banken under en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier uppgår till tkr. (ii) Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. (iii) Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. (s) Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. (t) Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. (u) Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när banken har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tilllämpligt, de risker som är förknippade med skulden. (v) Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 Årsredovisning 2010 Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 2 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2010 började tungt och det var kämpigt ända fram till sista kvartalet, men sedan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Färs & Frosta Sparbank

Färs & Frosta Sparbank Färs & Frosta Sparbank Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är Färs & Frosta Sparbank...4 Detta är Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta...4 Året i korthet...4 Styrelseordföranden har ordet...6 VD har ordet...7

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer