Fredagsakademin 22/2-08, kl på Regionförbundet Örebro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro."

Transkript

1 Dokumentation av seminarium Fredagsakademin 22/2-08, kl på Regionförbundet Örebro. Dokumentatör: Fredrik Högberg, enheten för kommunikation och regional utveckling Regionförbundet Örebro Tema: Ungdomar, Morgondagens konsumenter, medborgare och medarbetare. Föreläsning utifrån bland annat studien: Unga svenskar och européer i ett globalt perspektiv. Talare: Peter Eklund och Jonas Örtquist från länsstyrelsen i Södermanland. Deltagare: Cirka personer. Deltagarna bestod främst av representanter från kommuner och myndigheter. Av 47 föranmälda till seminariet var 26 kvinnor. Seminariet inleddes av en presentation av Irén Lejegren som förklarade framtidsarbetet som en arena för samtal, dialog och något som ska föra den regionala utvecklingsstrategin vidare. Hon betonade också den nationella strategin och den förordning som talar om att vi måste göra det här arbetet. Samverkan är nyckeln. Vidare belystes det viktiga med fördjupade analyser, dialog och att fredagsakademin är en del av detta arbete. Moderator Karin Wettermark Jonsson berättade att en av frågorna som uppmärksammats i regionen är ungdomsfrågan. En del av problematiken kring ungdomarna och regional utveckling är att många unga flyttar från länet. Ämnet är bakgrunden till de talare som valts för seminariet. Studien i korthet respondenter i åldern och en kontrollgrupp på personer år. Ett antal lokala studier från Södermanland presenterades också som haft den globala studien som utgångspunkt. Totalt med de lokala studierna har cirka respondenter deltagit. Sammanfattning några viktiga punkter Tendensen är att värderingarna rör sig längre och längre från äldre generationens värderingar. Kön, utbildning och generation är de främsta faktorerna som påverkar våra värderingar.

2 En av de förändringar som skett är att klasskillnader inte i lika hög grad påverkar värderingarna hos ungdomar. Däremot ser man större könsskillnader i värderingarna. Den största värderingsförändringen globalt är att individen blir mer självständig och värderar personligt nyttotänkande. Egocentrismen växer. En stor del av de unga anser idag att andra värden än arbete blir viktigare. Livskvalité blir viktigare än status. Samtidigt anser de unga att det är pengar som ger lycka. Pengar är centralt för att förverkliga sina drömmar och är det viktigaste. Men samtidigt finns det skillnader mellan olika länder beroende på kultur, religion eller hur långt man kommit i till exempel industrialisering. Framförallt tjejer och invandrarungdomar har högt uppställda mål och värderar hårt arbete och studier högt. I Sverige värderar ungdomarna vänner mycket högt. I många andra länder är familjen viktigare. I studien visar tjejerna på stora värderingsförändringar. De är ambitiösa, strävar högre, har framåtanda, självförtroende och vill göra karriär i högre grad än killarna. I Södermanland värderade de med utländsk bakgrund i högre grad studier och hårt arbete som vägen till lycka än infödda svenskar. Problembilden i ett regionalt perspektiv är att det är de duktiga, unga med ambitioner och drömmar som flyttar från länen. På mindre orter finns inte samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Många av de mer kvalificerade jobben kräver också en annan miljö än vad småorterna kan erbjuda, en annan täthet och kritisk massa av specialiserad arbetskraft. Unga i Sverige har en ljus framtidsbild av sig själva. Men inte samma ljusa bild av samhället som helhet.

3 Längre sammanfattning och referat av Peter Eklund och Jonas Örtquists föreläsning 1 Inledning Peter Eklund förklarade inledningsvis att man velat skaffa sig en framtidsbild av vart unga européer är på väg genom studier av morgondagens konsumenter arbetskraft och medborgare. Vägledande för undersökningarna är ungas värderingar i världen, Sverige och Sörmland. Varför är det viktigt att studera unga på det sätt som gjorts? En förklaring är att de som studerats är den första globala generationen men också den generation där till exempel Internet som fenomen påverkar sådant som trender och livsstilar. Med inledningen glöm lagom vi är de mest avvikande i världen, visade det sig att svenska ungdomars värderingar speglar att vi blir allt mer sekulariserade. I många andra länder blir religionen istället viktigare. I Sverige värderas vännerna högt i jämförelse med andra länder. Ledorden som beskriver de svenska ungdomarnas värderingar är att de är förnuftsstyrda och individorienterade. 1.1 Värderingsgrunder Vi är barn av vår tid. Grundläggande värderingar formas tidigt och man behåller oftast värderingarna från 16 års ålder. Föreläsarna förklarade att det som påverkar dagens unga sker genom ekonomi, media, värderingar och livsstilar, världen krymper. Internet har stor betydelse för förändringarna. 1.2 Tradition påverkar värderingar Ungdomar påverkas också av vart de kommer ifrån och vilka traditioner som finns där, det sker en lokal påverkan. I många bruks- och småorter finns ingen generell studietradition att gå till högre utbildning. Killarna får jobb efter gymnasiet i stål- eller maskinindustrin med bra betalt. I till exempel Örebro och Sörmland är inflyttningen från andra länder stor i jämförelse med andra län. Mycket av värderingarna kring utbildning är en storstad - periferi - problematik. Det finns fler möjligheter i storstäderna därför flyttar framförallt tjejerna dit för att studera och göra karriär. Vilken del av landet man bor i och om det finns en studietradition spelar också roll för ungdomarnas benägenhet att flytta. 1.3 Faktorerna som visar vart det bär mot framtiden Några av de tydligaste faktorerna studien tar med för att se värderingsförändringarna är: 1. Utbildning 2. Generationer 3. Kön

4 1.4 Vart är de unga på väg? De unga i undersökningen går generellt från dessa värden: Bort från: Familjen Vänner Sparsamhet och självdisciplin We-tänkande Do good På väg till: Egen utveckling Nyfikenhet Status och jobba lagom Me tänkande Look good Synen är att man själv måste fixa för sig. Generellt för Europa är att vem man är beror mycket på hur ens relationer ser ut i den lilla världen. Alltså vännerna, familjen, ens utbildning och yrke är viktigare än etnicitet, religion och lokalsamhälle. 1.5 Sekularisering och mjuka värderingar Undersökningen visar att Sverige är bland de mest sekulariserade länderna i Europa. Få är religiösa eller har en religiös uppväxt i jämförelse med andra europeiska länder. I Sverige i synnerhet är det också vanligt att man fokuserar på att ge sina barn mjuka värderingar som tolerans, respekt. Kreativitet och fantasi är också centrala värderingar för svenska ungdomar och synen på barn. I nyindustrialiserade länder som Kina och Indien är det mer fokus på hårt arbete, uthållighet och entreprenörskap. Samtidigt visar detta att länder som Kina och Indien vill mycket; att det finns en annan hunger där på sådant som utbildning till exempel. 1.6 Vart är värderingarna på väg? Sverige har traditionellt haft ett stark solidariskt synsätt. Men vi går från det synsättet mot att blir mer och mer individualistiska och egocentriska. Pengar, status är det som ungdomarna tycker blir alltmer viktigt. Samtidigt värderar vi vänner mycket högt. Religionen får allt mindre betydelse för ungdomarna. Så vad tror vi på? Förut fanns folkhemmet. För killarna i Sverige är det kompisgänget och internet som värderas högt. Ungdomarna blir alltmer individorienterade människor. Den mest oroande utvecklingen är att det blir alltmer egocentriskt. 2 Framtidens konsumenter Hur ser medievanorna för svenska ungdomar ut? De läser i genomsnitt mer tidningar än övriga ungdomar i Europa. TV är det populäraste mediet. Ungdomar lyssnar allt mindre på radio. Svenska ungdomar är i topp vad gäller nedladdning från Internet av olika medieformat. Skandinaver ligger högt i ranking i konsumtion. Kvinnor köper mer upplevelser än män. Ungdomar i undersökningen spenderar mer på prylar än på nöjen och upplevelser överlag. Man konsumerar mycket hellre än att spara. Det är pengar och

5 inte tid som ungdomar anser som ett problem. En stor andel är missnöjda med sin ekonomi. 44 procent är missnöjda med ekonomin och hela 67 procent i undersökningen har inte tillräckligt med pengar. Synen på pengar och konsumtion vart leder det i framtiden är frågor man kan ställa sig. Det kan påverka både miljö och sociala faktorer på ett globalt plan. 2.1 Svagt miljöintresse En av de mer kontroversiella slutsatserna som studien visat är att svenskarna skulle vara minst intresserade av miljö och hållbar utveckling av de länder som medverkat. De äldre i Sverige är mer intresserade av miljöfrågorna än ungdomarna. I ett könsperspektiv är tjejerna mer miljömedvetna än killar. Ungdomarna har ett vagt intresse av att välja och köpa miljövänliga varor. En orsak är att det är pengar som styr konsumtionen. Är det dyrare har inte ungdomarna råd att köpa miljövänligt. 2.2 Framtida globala problembilder Majoriteten av de unga är överens om att det är miljöproblematiken som är den stora frågan inför framtiden. I andra europeiska länder ser ungdomarna i högre grad terrorism och krig som ett hot i framtiden. 3 Framtidens arbetstagare Ett annat område där värderingsförändringarna påverkar i framtiden är synen på arbete. Peter Eklund talade mycket om skillnaderna mellan Kina, Ryssland, Indien och Västvärlden. I relativt nya marknadsekonomier och nyindustrialiserade länder är befolkningen i högre grad den personlighetstyp de kallade arbetsmyror, människor som är uthålliga och värderar hårt arbete. I västvärlden värderar ungdomarna livskvalité i högre grad. Livsmiljö och mycket fritid har blivit viktigare än att arbeta. I de lokala studier i Södermanland som gjorts fanns en annan utmärkande skillnad. Där visade det sig att de med utländsk bakgrund skilde sig från etniska svenskar och var mer av karaktären arbetsmyran. En positiv bild som målades upp av de svenska ungdomarna var att de ligger i topp när det gäller kreativitet. Svenska ungdomars personlighetstyp karaktäriserades mer utifrån kreatören individer med fantasi och nyfikenhet. 3.1 Entreprenörskap och karriär De länder där hårt arbete värderas högt var också de som fick ett högt resultat i synen på entreprenörskap. Kina och Ryssland hamnade högst. I synen på karriär och vilken strategi som är bäst lämpad för att nå sina mål var det utbildning som ansågs vara det avgörande bland alla länder i studien. Vägen till framgång är att läsa. Men de svenska ungdomarnas syn är i högre grad att saker och ting fixar sig ändå. Resultaten för synen på entreprenörskap var lågt för Sverige, men intresset för entreprenörskap bland unga ökar. Det viktiga i karriären för unga svenskar är främst att ha trevliga kollegor, en bra chef och ett meningsfullt arbete. Stolthet över arbetet är också viktigt men svenska ungdomar var generellt mindre intresserade av högstatusjobb jämfört med andra EU-länder.

6 I undersökningen ville 7 av 10 gå vidare till universitetet, något som reflekterar att ungdomar ser utbildningen som viktigt. I genomsnitt vill 1 av 8 börja forska och doktorera. Detta gäller främst Kina, Ryssland, Taiwan och Polen. I Kina vill en 1 av 4 doktorera. I Sörmland vill 1 av 20 unga doktorera. 4. Framtidens medborgare Förnuftstro och vetenskap är de ingredienser ungdomarna ser kommer att forma en bra framtid, inte tro och religion. Unga Svenskar vill att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Ungdomarna har en medvetenhet om jämställdhet. Lag och ordning är en viktig fråga för de svenska ungdomarna. De värdesätter tryggheten högre än individuell frihet. Ungdomar har en syn att det går att påverka samhället med engagemang. Majoriteten av ungdomarna tycker att man bör påverka samhället. 4.1 Synen på globalisering Dagens ungdomar reser mer. Det finns en nyfikenhet att upptäcka. Nya kulturer, livsstilar och communities blir allt viktigare för ungdomarna. Ungdomar är generellt positiva till globaliseringen. Utom i Frankrike där de ser globaliseringen som ett hot mot både jobb och nationalitet. Studien visade att desto högre utbildning ungdomarna hade desto positivare bild hade man av globalisering. I Sverige är den globala synen av större vikt än EU.

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Morgondagens värderingar i världen och Sörmland Jonas Örtquist Peter Eklund Sörmlandsbilder 10 Sörmlandsbilder 10 Något håller på att hända Projektledare: Jonas Örtquist Författare:

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN ÄR ETT INITIATIV FRÅN PREERA, SKANDIA OCH VOLVOKONCERNEN. SAMTLIGA ÄR FRISTÅENDE ORGANISATIONER SOM VILL BIDRA TILL ÖKAD

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft

Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft 1. Bakgrund...4 Generationsskifte och arbetskraftsbrist...4 Ett omfattande undersöknings- och analysarbete...4 2. Så har undersökningarna och arbetet gått till...5

Läs mer

Landsbygden en vinnare 2025

Landsbygden en vinnare 2025 Landsbygden en vinnare 2025 Hur når vi dit? Vi har bjudit in en rad nationella experter för att titta närmare på framtidens förutsättningar för utvecklingsarbete i Astrid Lindgrens Hembygd. Men för att

Läs mer

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH #01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH EN RAPPORT FRÅN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1/INLEDNING 2/ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET - SAMMANFATTNING 3/TRENDSPANING: FRAMTIDENS MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Läs mer

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH #01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH EN RAPPORT FRÅN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1/INLEDNING 2/ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET - SAMMANFATTNING 3/TRENDSPANING: FRAMTIDENS MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn 1. Fakta om seminariet/rådslaget Tema/rubrik Ungdom och folkbildning- fritidsgården som arena för ungdomars

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ungdomsrapporten 2013 Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ett rikare liv I en tid då kortsiktiga beslut påverkar vårt samhälle och då fokus är på snabba

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07

Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07 Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07 Kartläggning av livsstil, hälsa, fritid och framtid utifrån aspekter som

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer