Slutrapport - Cykelinland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - Cykelinland"

Transkript

1 1 Slutrapport - Cykelinland Journalnummer: Projektägare: Ekomuseum nedre Ätradalen c/o Ulvanstorp Älvsered

2 2 Personer som kan svara på frågor om projektet: HG Karlsson Anna Winther Inger Karlsson Projektledare: Chris Heintz Welinder, Projektekonom: Ulrike Feldhusen, Styrgrupp: HG Karlsson, styrgruppens ordförande, Ralf Tebaay, ordförande Ekomuseum nedre Ätradalen Mats Folkesson, styrelseledamot Bengt Svensson, valberedning Ulla Rickardsson, Projektets fadder från Leader Halland. Se bilaga 3 för personnr Ansvarig för att ettårsrapport inkommer: Ekomuseets styrelse är ansvariga för att 1-årsrapporten inkommer.

3 3 1. Sammanfattning: Projekttid: Jan 2012 till mars 2015 Aktiviteter: Under projekttiden har totalt 20 st. aktiviteter har genomförts med förenings medlemmar samt med deltagare från byalag, hembygds- och samhällsföreningar. Tillsammans med tjänstemän från Falkenbergs kommun har fältstudier genomförts på de två cykellederna som utgår från Ullared, för att identifiera brister samt för att ta fram en bättre underhållsplan. Samtidigt har då lämpliga placeringar för rastplatser, vilobänkar och informationstavlor utsetts. Fältstudier har också genomförts för rekognosering av mindre trafikerade och cykelvänliga vägar med syfte att följa upp förslag till ytterligare cykelslingor inom Ekomuseets område. De framtagna slingorna har GIS:ats och med hjälp av GPS digitaliserats för att kunna läggas in på hemsidor och i appar. Under vinter- och vårperioden genomfördes fem workshops i olika delar av nedre Ätradalen samt ett studiebesök (se bilaga 1) i Västra Götaland. I augusti och september 2014 utfördes tolv provcyklingar med cykelentusiaster och lokalbefolkning, där slingorna testades samtidigt som de medverkande bjöds på guidningar på några av de besöksmål som passerade. Sammanlagt deltog?? personer på dessa provcyklingar. Vi har därtill haft ett flertal medlemsmöten. Bakgrund till projektidén: Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen önskade att utveckla de två befintliga cykellederna på de gamla banvallarna i Falkenbergs kommuns inland med utgångspunkt från Ullared. Lederna hade länge haft ett minimalt underhåll och höll därmed låg kvalitet. För att möjliggöra detta för föreningen som drivs helt ideellt, söktes 2011 ett Leader-projekt : Cykelinland. Inför det projektet genomfördes också en förstudie med syfte att kartlägga ledernas skick samt möjligheter till kringaktiviteter vid de båda lederna såsom bl.a. cykeluthyrning och service i samband med det. Planer enligt projektidén: Projektet är riktat mot cykelturister, cyklister i allmänhet, vandringsturism och kommuninnevånare för en ökad tillgänglighet till fots och per cykel i Falkenbergs inland. Via cykellederna undgår man delvis de hårt trafikerade vägarna Rv153 och Rv154. Ledskyltning och vägvisning innehållande avståndsinformation och informationssymboler för mat och boende ingår, samt skapandet av rastplatser

4 4 9 mars 2015 vid vackra/intressanta platser och därför gjord informationsskyltning. Projektet verkar också för en förbättrad underhållsplan av lederna. Avsikten med projektet har därutöver varit att koppla samman föreningens besöksmål med de befintliga cykellederna för att på så sätt öka antalet besökare. Tanken är att, med hjälp av projektets resultat, leverera ett mervärde till besökaren i form av upplevelser, mat, natur och kultur i nedre Ätradalen och därmed skapa en önskan för återbesök. På de delar av nedre Ätradalen där de befintliga lederna inte finns i närheten, har cykelslingor därför skapats, med närhet till övriga besöksmål och förlagts till mindre, inte hårt trafikerade vägar. Kartor och övrigt informationsmaterial framtas för att marknadsföra och vägleda besökaren. Genom dessa insatser gynnas serviceinrättningar, handels-, mat- och boende-anläggningar samt andra företag i kommunen. Användandet av slingorna främjar även hälsa och miljö för både turistande cyklister och kommuninnevånare. Se bilaga 2 för process kring leder och slingor 2. Vem riktade sig projektet till? WHOPS- Wealthy, Healthy Older People - åldersgruppen år utan hemmaboende barn DINKS - Double Income, No Kids - åldersgruppen år, och mestadels par utan barn. Båda segmenten är ofta välutbildade och har förutom ett intresse för naturen, även ett stort intresse för kultur och historia. Ekomuseum nedre Ätradalens besöksmål och dess besökare Kommunivånare som nyttjar lederna för rekreation men även som pendelleder med cykel. DIREKT och indirekt berörda av projektet: Cyklister och bygdens folk som varit delaktiga under projekttiden. Med syftet att få medverka under skapandet/utveckling av cykelslingor till traktens sevärdheter. Denna grupp har haft en stor motivation att medverka på grund av ett bra, efterfrågat syfte. Kommun, turistverksamhet Tillför fler aktiviteter inom kommunerna (3 st.) som gynnar både besökare och medborgare. De kan ge fler tips på rundor av olika längd och karaktär - där det går utmärkt att cykla och uppleva allt fint bygden har att erbjuda.

5 5 Kultur och Fritid har fått en förstärkning av sina fritidsområden. Området har fått högre status.. Föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen och dess besöksmål Man har fått fler besökare genom vägledning av kartor på tolv cykelslingor. Dessutom två lokala rekreationsleder där det finns vägvisningsskyltning för cykling och vandring samt att det skapats en ökad tillgänglighet till natur- och kulturupplevelser. Kartorna är åtkomliga via broschyrer, mobilappar och Ekomuseums hemsida. Närings- och föreningsliv Aktivitet provcykling har ytterligare öppnat möjligheter hos deltagande näringsidkare och föreningar att skapa attraktiva upplevelsebaserade varor och tjänster för cykel- och vandringsgrupper. 3. Projektanledning Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen önskade att utveckla de två befintliga cykellederna på gamla banvallarna i Falkenbergs kommuns inland med utgångspunkt från Ullared. Lederna hade länge haft ett minimalt underhåll och höll därmed låg kvalitet. 4. Genomförande av projektet: Personer som medverkade i projektet: Föreningen Ekomuseums styrelse och medlemmar, hembygdsföreningar, byalag och samhällsföreningar, enskilda cykelentusiaster, markägare, politiker samt tjänstemän från Falkenbergs kommun. Samarbete med andra organisationer, föreningar, kommuner och företag: Cykelnätverket, genom Jan-Åke Claesson, Sjuhäradsleden samt Kattegattleden (Region Halland). Projektet har tagit del av arbetet till ny cykelstrategi för Falkenbergs kommun där rekreations- och cykelturism är en viktig del i näringslivsutveckling. Projektet Rekreativa Rutter vars hemsida, och appen Scandinavian Trails har publicerat cykellederna. Ansvarsområden för de aktiva i projektet: Föreningens styrelse har genom framför allt styrgruppen styrt och administrerat projektet. Tjänstemännen i kommunen har hjälpt till med kartunderlag, GISarbetet och framtagande av underlag till ansökan om bildande av Lokal

6 6 9 mars 2015 Rekrationsled för de två cykellederna. Övriga medverkande har hjälpt till att plocka fram förslag till cykelslingor, placeringar av rastplatser, bistått med faktaunderlag samt provcyklat de tolv slingorna. Nya samarbeten eller nätverk: Indirekt har arbetet med att utveckla cykellederna gjort att man nu planerar att bilda ett byalag i Lia. Det kommer även bildas ett nätverk för de föreningar och privatpersoner som tagit på sig ett tillsyns- och skötselansvar för rastplatser och bänkar längs cykellederna samt de tre stora informationstavlorna som placerats i Ullared, Älvsered och Fegen. 5. Projektförankring: Genom redovisning och information om projektet på medlemsmöten, inklusive föreningens årsmöte. Information om projektet via föreningens katalog och hemsida; Artiklar och annonser i Falkenbergsposten, Inlandsbladet, Hallands nyheter Svenljunga och Tranemo tidning. Medverkan på Leader Landsbygd Halland och Leader Kustbygd Hallands årsmöten på Skårs Gård den 14 mars 2013 och därtill hörande mässa där projekt (bl.a. Cykelinland), styrelserna och medlemmar kunde mötas och utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Föreläsning vid FALKENBERG-KATTEGATT Rotaryklubbs medlemsmöte 14 mars Medverkan vid Falkenbergsdagen den 14 juni 2014 marknadsförde projektet Aktiviteten Provcykling. 6. Genomfört i projektet: Totalt 20 st. aktiviteter har genomförts med förenings medlemmar, deltagare från byalag, hembygds- och samhällsföreningar. Fältstudier för rekognosering av mindre trafikerade och cykelvänliga vägar för att följa upp förslag till cykelslingor. Därefter har de framtagna slingorna GIS:ats, med hjälp av GPS digitaliserats för att kunna läggas in på hemsidor Och i appar. Fältstudier på de två cykellederna för att tillsammans med kommunen identifiera brister samt plocka fram en bättre underhållsplan. Dessutom har vi

7 7 9 mars 2015 då rekognoserat platser för rastplatser vilobänkar och informationstavlor. Under vinter- och vårperioden genomfördes fem workshops i olika delar av Ätradalen och ett studiebesök i Västra Götaland (se bilaga 1) Under augusti och september 2014 utfördes tolv provcyklingar med cykelentusiaster och lokalbefolkning då slingorna testades samtidigt som de medverkande bjöds på guidningar på några av de besöksmål som passerade. Sammanlagt deltog totalt 141 pesoner.104 st provcyklade och 37 st medverkade i arrangemangen vid olika besöksmål, genom guidning och korta föreläsningar. Ett flertal medlemsmöten har genomförts. Detta har fungerat enligt plan: Skapandet av 12 cykelslingor. Förbättringar av de två cykellederna inklusive ny vägvisning, rastplatser och informationstavlor. Oväntat positivt: Viljan i de olika delarna av nedre Ätradalen att vara med och arbeta fram samt provcykla cykelslingorna har varit större än väntat. Positiva effekter av projektet: Turismen och lokalbefolkningen har fått tolv nya cykelslingor spridda i hela Ekomuseet, dvs nedre Ätradalen, att färdas på. De som provcyklat dem är nöjda. Bildandet av Hallands första Lokala rekreationsled på de två cykellederna Pyttebaneleden och Ätranbaneleden är i skrivande stund på gång. Följande har inte gått enligt plan: Arbetet med att plocka fram förslag till cykelpaket stoppades av Ekomuseets styrelse då med hänvisning till att projektledningen av tidsskäl skulle prioritera de delar som ansågs som viktigare i projektet. Tidplanen kunde inte alltid hållas på grund av att Ekomuseets styrelse dröjde med viktiga beslut rörande investeringar och inköp av tjänster i väntan på rätt beslutsunderlag. Svårigheter under projektets gång: Samarbetet mellan styrelsen för Ekomuseet och projektledningen fungerade inte helt smärtfritt under första halvan av projekttiden. Tack vare tillsättande av en ny styrgrupp samt av en styrgruppsordförande som aktivt hjälpt projektledaren att genomföra projektet, överbryggades samarbetsproblemen så att projektledaren i större utsträckning kunde ägna sig åt att följa projektplanen.

8 7. Mål och resultat: 8 Projektets mål: Skapa nya arbetstillfällen: 2 st företag, t.ex. cykeluthyrning, caféverksamhet, matpaket etc. Bevarande av arbetstillfällen: minst 3 st av ekomuseets företagare. Nya arbetstillfällen: 2 st eller fler till de företag som nybildas. Skapa nätverk och samarbetsgrupper med funktioner efter projekttidens slut: minst 4 st. T ex Kattegattleden, Pilgrimsleden, Östdanmark, Hit Halland m.fl. Utveckla upplevelsebaserade tjänster och produkter där mat och måltid spelar en viktig roll: 4 st. "Mat längs vägen", "Mat to go", "Cykelmat m.m. Mat blir ett naturligt inslag i hela paketet "ät för att orka", "du cyklar, vi fixar bagaget", cykelverkstäder och cykeluthyrning. För intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen kommer projekt Cykelinland inleda en helt ny del i verksamheten genom att bygga upp cykelslingor, sammankoppla redan befintliga leder och därmed marknadsföra Falkenbergs inland på ett nytt sätt. Man vill även hitta en ny större målgrupp inom natur- och kulturturism och sprida projektresultatet via digitala kartor via ex. appar etc. Resultat: Cykellederna Kvalitén på kommunens cykelleder på de gamla banvallarna Ullared-Älvsered och Ullared-Fegen har förbättrats på flera vis. Lederna har skyltats efter Trafikverkets nya anvisningar för vägvisning av cykelleder = rödvit skyltning. I samband med de detta plockade vi fram namn på de två cykellederna, "Pyttebaneleden" respektive "Ätranbaneleden". Namn de fått efter vad man kallade järnvägarna när de var igång på 1900-talet. Tre större och åtta mindre rastplatser har skapats längs lederna, med möblering där man kan sitta och fika eller bara njuta av utsikten. Tre större informationsskyltar har satts upp i Ullared, Älvsered och Fegen, med information och kartor om cykellederna, de tolv cykelslingorna, sevärdheter i området samt om järnvägarnas historia. Längs de båda lederna har vi satt upp tjugotal informationstavlor med berättelser järnvägens historia men även information om den natur och kultur som finns att uppleva.

9 9 9 mars 2015 Informationstavlor Här ett exempel på den stora informationsskylten (169x64 cm) som står i Ullared: Rastplatser Här ett exempel på rastplatsen längs Pyttebaneleden, norr om Fridhemsberg: Cykelslingor Tolv olika cykelslingor har skapats med utgångspunkt från sex stycken så kallade knutpunkter, nämligen Älvsered, Kalv, Gällared, Ullared, Vessigebro och Asige. Vid knutpunkterna finns kollektivtrafik och dessutom kost och logi som vi räknar med skall stimulera till flera dagars vistelse.

10 10 9 mars 2015 Åtgärderna kommer inte bara attrahera cykelturismen, en stor del av nyttjandet kommer att utgöras av cyklande arbetspendlare, lokala cykelflanörer samt cyklister på dagsutflykter från närbelägna tätorter (t ex. skolklasser). Cykelbroschyr De tolv cykelslingorna och två cykellederna presenteras i en broschyr innehållande beskrivningar och kartor.

11 11 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade: Genom förbättrat ytskikt och tillgängliga rastplatser på de båda lederna, har möjligheterna för funktionshindrade att nyttja lederna i hög grad förbättrats. Gynnande av miljö och hållbar utveckling: Genom de åresultat som projektet åstadkommit, dvs. och två förbättrade cykelleder samt tolv cykelslingor, räknar vi att dessa bidrar till positiva hälso- och miljöeffekter. Vi har även gynnat en hållbar utveckling på så sätt att vi tror mötet mellan människor är en viktig del i att utveckla företag och föreningar på landsbygden och därmed även det sociala livet och samspelet. En levande landsbygd är en viktig förutsättning i skapandet av en hållbar framtid och en vilja att leva och bo på landet vilket i sin tur medverkar till en hållbar utveckling. Arbete med ungdomar, jämställdhet eller personer med utländsk bakgrund: Detta har inte varit ett av projektmålen, dock har alla, oavsett bakgrund, etnicitet eller läggning, varit varmt välkomna att delta i projektarbetet. I styrelsen för Ekomuseum nedre Ätradalen sitter tre personer med utländsk bakgrund, (Tyskland, Holland och Frankrike) För styrelsen är detta en självklarhet liksom att arbeta över gränser och alltså inget man i det här projektet valt att prioritera. Främjande av kompetensutveckling: Besöksmålen erbjudits möjlighet att delta på föredrag och studieresa i syfte att se och lära om möjligheterna att utvecklas med ökad cykelturism. Delvis eller inte uppfyllda mål: Avfallskorgar inkluderades inte med hänvisning till att de dels tenderar att öka nedskräpningen, och inte tvärt om som man kan tro, dels kostar sophämtningen, (det anses dock vara av mindre vikt) och dels det som från kommunens sida anses vara den stora frågan: vem som skall plocka upp allt skräp som hamnar utanför tunnorna mellan hämtningar/tömningar? Skall man ha snygga platser så måste ju tillsynen vara ofta och till det finns inga avsatta medel i kommunens budget. Även det stora antalet hänvisningsskyltar har inte realiserats med anledning av att en hänvisningsskylt från cykelleden vidare mot ett besöksmål eller cykelslinga fodrar följdskyltning. Något som inte var genomförbart pga allt för omfattande tillståndsprövning hos stort antal markägare samt Trafikverket.

12 12 8. Projektets mätbara resultat: Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektets slut Kommentar 1. Antal nya företag 1 st Fegens cykeluthyrning 2. Antal bevarade arbetstillfällen Totalt Män yngre än 25 år 0 st 0 st 25 år eller äldre 0 st Kvinnor yngre än 25 år 0 st 25 år eller äldre 0 st 3. Antal nya arbetstillfällen Totalt Män yngre än 25 år 1 st 0 st 25 år eller äldre 1 st Fegens cykeluthyrning Kvinnor yngre än 25 år 0 st 25 år eller äldre 0 st 4. Antal deltagare i utbildningar Totalt Män 14 st. 1 st yngre än 25 år Studieresa - Cykelturism har lagt grund för kunskap om cyklisters förväntningar och behov vid övernattning, måltider och annan service för en- till flerdagars cykelturer. Fått kännedom om paketarrangörers erfarenheter om målgrupper, priskänslighet och resevanor. Fått kännedom om Vegby's byalags gemensamma arbete för ett friluftspark på gammal sågverkstomt. Samt rastplats i Månstad. 25 år eller äldre 6 st. Kvinnor yngre än 25 år 1 st. 25 år eller äldre 7 st.

13 13 5. Antal aktiva deltagare i projekt Totalt Män yngre än 25 år 138 st 25 år eller äldre 74 st Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre 64 st 6. Antal passiva deltagare i projekt Totalt Män yngre än 25 år 0 st 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre 7. Antal förädlade/utvecklade råvaror 8. Antal bildade nätverk/samarbetsgru pper 9. Antal framtidsverkstäder eller liknande workshops som ägt rum 10. Antal utvecklade upplevelsebaserade tjänster och produkter Där mat och måltid spelar en 11. Antal fortsatta verksamheter 12. Antal fysiska anläggningar 13. Antal nya mötesplatser viktig roll 0 st Lia byalag, tillsynsgrupp för cykelledernas rastplatser och en 3 st. cykelgrupp. En omfattande process med flertalet workshops därtill även 20 st. provcyklingar har skapat 12 st. cykelslingor på natursköna lågtrafikerade vägar kring föreningen Ekomuseums besöksmål. De medverkande har även deltagit i val av rastplatser längs cykellederna. 14 st 12 st Cykelslingor och 2 st Cykelleder 14 st 2 st Tillsynsgrupp för cykelledernas rastplatser och en cykelgrupp. 11 st. Rastplatser längs cykellederna Pyttebaneleden och Ätranbaneleden. 1 st. Facebooksidan Ekomuseum

14 14 Hållbarhet / kvalitativa indikatorer Det som vi har utarbetat under Instämmer Instämmer Om du instämmer, vänligen kommentera: projektperioden ej (välj 4 (välj 1 alternativ alternativ med med X) X) A: kommer att leva vidare i Vilka nya former? Varför tror du detta? minst samma utsträckning som Cykelleder och cykelslingor: under projektperioden och även Projektets installationer av 11 st. rastplatser, 23 st. utvecklas vidare och hitta nya X infoskyltar och komplett vägvisning på cykellederna former att arbeta inom Pyttebaneleden och Ätranbaneleden kommer att avsevärt höja kvalitén av vistelsen och attraktionskraften för området kring nedre Ätradalen. Installationerna ökar användningen av lederna och ger möjligheter för näringslivsutveckling i området. Föreningar, företag, de tre grundskolorna, närboende och ortsbor kommer att finna de gamla banvallarna som utmärkta utflyktsmål med frekventa evenemang ex. löpning, skidor och en och annan spök- & tomte vandring. Med Leader projektet Cykelinland har bra infrastruktur inkl. förhöjd tillgänglighet, vägvisning och information utvecklats i ett område med attraktiva sevärdheter inom natur och kultur. En hög potential för ett nytt attraktivt besöksmål med kompletterande utflyktsrundor i Falkenbergs inland. B: kommer att leva vidare i Varför tror du detta? minst samma utsträckning som under projektperioden C: kommer till större del att Varför tror du detta? Vilka delar kommer att leva leva vidare i någon utsträckning vidare? efter projektperioden D: kommer i någon mån att Varför tror du detta? Vilka delar kommer att leva leva vidare i någon utsträckning vidare? efter projektperioden E kommer inte att leva vidare Varför tror du detta? efter projektperioden

15 9. Spridning av resultatet: 15 Marknadsföring av projektet och Leader Halland: genom olika möten, annonser och artiklar i lokala och regionala tidningar genom kick-off i uppstarten, projektredovisning/information på avslutningsmöte med inbjuden press och via föreningens katalog och hemsida; via separat kartmaterial Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektet? Region Halland samt olika cykelnätverk i Halland och angränsande län Resultat till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter projektettidens slut: Inom besöksnäringen kan projektets resultat vara ett gott exempel på hur man kan utveckla cykelturismen på landsbygden. Näringslivsutveckling "Besöksnäringen i Sverige är en stark sektor som många gånger fungerar som landets ansikte utåt. Genom en bred innovationssatsning med privata och offentliga aktörer i samverkan kan sektorn nå en ledande position i att erbjuda hållbara, moderna och unika besöksupplevelser." ur Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda , BFUF Det är den grundläggande uppbyggnaden som är resultatet i projektet Cykelinland, dvs kartor på föreslagna dagsturer för såväl vandring som cykling till unika besöksmål, sevärdheter, mat & bo samt därtill iordningsställande av de två cykellederna. De initierar till aktiviteter, som enligt en målgruppsanalys gjord av projektgrupper för de nationella cykellederna Kattegattleden och Sydostleden genererar fler besökare inom natur- och kulturturism - här finns en både kapitalstark och kvalitetsmedveten grupp. Därtill räknar vi även locka fler kommuninvånare i alla åldrar att upptäcka nedre Ätradalens friluftsmöjligheter och historia, till fots eller per cykel. Vi hoppas på gruppaktiviteter arrangerade till exempel av föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen eller skräddarsydda sådana ordnade av arrangörer av cykelpaket, guider inom natur och kultur samt andra eventskapare. Liknande nätverk som Ekomuseet bestående av småföretagare, ideella föreningar och enskilda eldsjälar kan även de ta del av såväl vårt sätt att arbeta och det resultat som projektet uppnått som av våra misstag.

16 10. Vilka kostnader har projektet haft? 16 Kostnader Den största kostnaden för projektet har varit lönekostnader. De totala lönekostnaden uppgår till kr, vilket innefattar lön och lönekostnader för projektledare och kassör samt arvoden. Utöver lönekostnader är det kostnader för investeringar (vägvisning, bänkar, rastplatser, skyltar, flyer/broschyr) som är större poster av vikt. På de posterna har vi delvis ett stort över- respektive underskott för att det visade sig att de beräknade kostnader stämde inte helt överens med verkligheten. Kostnader för rastplatser till exempel har blivit mycket mindre för att det visade sig att själva anläggningsarbete var mycket billigare än tänkt. I gengäld satsade vi på kvalitet när vi köpte bänkarna och tog en hållbar men dyrare variant. Samma gäller också för skyltar där vi tänkte på en god livslängd. Sammanfattning av ekonomi för projektet finns i tabellen nedan. Lön projektledare Lön kassör Fotograf/bildbearbetning 50 tim Tryckkostnader flyer/karta besöksmål, ex Publicering hemsida & uppdatering/2år Hänvisningsskyltar 100 st inkl uppsättning Skyltar + Skyltställer ca 30 st A4 Marknadsföring Övrigt porto,telefoni m.m. Stora infoskyltar 3 st + skyltställ 3 nya rastplatser Bänkar längs lederna 10 st Soptunnor längs lederna 10 st Förbrukningsmaterial resekostnader studieresa m.m Lokalhyra för möten med projektdeltagare Fadder Summa total Budget Slutkostnader Över-/Underskott Projektet har följt budgeten och det återstår kr vid projekttidens slut. 11. Slutsatser att dra från projektet? Svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Det har varit intressant att se det över förväntan stora intresse som människor i Ätradalen visat för projektet och dess mål. Deras engagemang har varit ovärderlig och tillfört stor energi i till exempel arbetet med att skapa cykelslingorna. Likaså ser de nybildade skötselgrupperna fram emot att ta hand om sin del av projektets

17 anläggningar längs de två cykellederna Pyttebaneleden och Ätranbaneleden. Däremot var det svårare än väntat att få sätta upp vägmarkeringar till cykelslingorna och att få någon att sköta soptunnor längs cykellederna. 17 Projektets tillförda mervärden: Cykellederna, och cykelslingorna lämpar sig för dagsturer eller några dagars semester för såväl cyklister som vandrare. De knyter ihop de nationella och regionala lederna Kattegattleden, Sjuhäradsrundan, Gislavedsleden, Hallandsleden och Östdanmarks vandringsled och ger upplevelser av natur, kultur och hälsa. Lederna har inte skapats enbart för att attrahera cykelturismen, en stor del av nyttjandet kommer att utgöras av arbetspendlande, cykling av lokala cykelflanörer cykling på dagsutflykter från närbelägna tätorter t ex. skolklasser. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Väl utarbetade anställnings- och andra avtal med, av projektet anställd, personal med tydliga riktlinjer från start. Samverka mycket med lokala samarbetspartners så som vägföreningar, samhällsföreningar, byalag, cykelentusiaster m.fl. De har många värdefulla kunskaper att bidra med. Så även berörd kommun och dess lokalpolitiker och tjänstemän. En förening som vill genomföra ett liknande stort projekt bör vara väl förbered på att projekttiden är en intensiv period där korta beslutsvägar krävs för att föra projektet framåt. Idealet är att alla projektmål uppnås, en dröm som i undantagsfall sker. En utsedd styrgrupp för projekt bör ha beslutsdelegat för detaljfrågor medan större investeringar rådgörs med föreningsstyrelsen för avstämning rörande likvida medel. Projektgenomförande utan stöd: Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen hade inte haft möjlighet att genomföra projektet utan det ekonomiska stöd som den beviljade ansökan från Leader Halland Landsbygd inneburit. Föreningen drivs av en helt ideellt arbetande styrelse och har små ekonomiska resurser att tillgå.

18 12. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? 18 Invigning: En invigning av de förbättrade cykellederna och de tolv slingorna planeras till våren. Detta i samarbete med kommunen och flera av de föreningar som vi samverkat med under projekttiden. Marknadsföring De tolv slingorna och de två cykellederna behöver kontinuerligt marknadsföras genom samverkan med turistbyråer, Region Hallands hemsidor och andra som är intresserade att marknadsföra och utveckla cyklingen i Halland. Både kommunen och regionen gör i skrivande stund en flerårig "Cykelstrategi" som förhoppningsvis får fler att cykla. Detta tillsammans med att arbetet med Kattegattleden nu går mot sin invigning kan göra att projektets satsningar och resultat en viss roll och kan tjäna som inspiration. Underhåll En mer eller mindre omfattande inventering av statusen och skicket på cykellederna bör årligen genomföras. Mer strategiska och välplanerade drift- och underhållsåtgärder kan bidra till högre standard på lederna utan att nödvändigtvis innebära ökande väghållningskostnader. Projektet har överlämnat två förbättrade cykelleder med fina natur- och kulturupplevelser. Dessutom med goda förutsättningar för positiva hälsoeffekter som förväntade bieffekter. Detta kommer dock att kräva även fortsatt engagemang från föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen, från övriga samverkanspartners och från kommunen för att säkerställa att kvalitén även fortsättningsvis upprätthålls. Detta gäller såväl underhållet av leden (till exempel röjning av sly) som vård av skyltar, rastplatser och uppmärkning. Ansvariga för tillsyn och skötsel av rastplatserna finns för de kommande åren. Kommunen har till de kommande verksamhetsåren aviserat att de kommer att avsätta medel för underhåll av cykellederna. Fortsatt användning av det som projektet skapat: Cykelslingorna kommer att glädja många som vill pröva på nya vägar och hitta nya besöksmål att titta närmare på. Kartmaterialet kan tjäna som inspiration för events- och aktivitetsföretag att bygga vidare på de föreslagna slingorna med olika teman för en eller flera dagars arrangemang i området.

19 19 Cykellederna kommer användas både av cykelturister men även av lokalbefolkningen för arbetspendling per cykel, promenader, skolutflykter, föreningsaktiviteter etc. De tre stora informationstavlorna i Ullared, Älvsered och Fegen kommer att sprida information om möjligheterna till cykling i nedre Ätradalen, ge tips om besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen samt ge information järnvägarnas historia. Internationella, men även nationella cykelturister kommer ha stor användning av informationen i de appar där leder och slingor finns inlagda i, t ex Scandinavian Trails. Bilagor: 1. Exempel på inbjudningar till workshop och studieresa 2. Processen för arbetet med cykelslingorna 3. Kontakter och källor

20 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning 20 Kontaktpersoner i slutrapporten Namn och adress HG Karlsson, Tvistgången Halmstad Roll i projektet Styrgruppens ordförande Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress Namn och adress Inger Karlsson, Allbäckshult Fegen Roll i projektet Adjungerad i styrelsen, Landsbygdsutvecklare Falkenbergs kommun Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress

21 21 Jag åtar mig ansvaret att lämna in en 1-års resultatrapport ett år efter projektets avslut till Leaderkontoret i Halland. Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Mall från Ansvarig för 1-års resultatrapporten Namn och adress Kristina Brixson, Valenciavägen 34, Falkenberg Roll i projektet Styrelseledamot i Ekomuseet Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress 1-års resultatrapporten skrivs ett år efter projektets avslut och lämnas in i samband med detta, dock senast 13 månader efter projektets avslut (datum enligt punkt 3)

22 22 Bilaga 1 Exempel på inbjudan till workshop och studieresa

23 23

24 Bilaga 2 24 Processen för arbetet med cykelslingorna För att direkt påbörja arbetet med en utveckling av cykelslingor kring föreningens besöksmål inledde vi projektet med ett upptaktsmöte, en så kallad Kickoff. Inbjudna deltagare från föreningens besöksmål med flera uppmuntrades att medverka i utvecklingen av cykelslingor kring besöksmålen. Syftet var att skapa cykelslingor till besöksmålen med start från cykellederna på de gamla banvallarna Ullared-Älvsered och Ullared-Fegen. Resultatet var övervägande förslag till sträckningar som utformades som längre "tur och retur" sträckor till cykellederna. Men även några slingor föreslogs. Efter projektledarebytet våren 2013, omarbetade den nya projektledaren projektmålet enligt följande: Förundersökning För att bättre kunna nå målet och få ett så bra slutresultat som möjligt kontaktade projektledaren Jan-Åke Claesson Sjuhäradsleden, Tommy Löfqvist Region Halland/Kattegattleden, GIS samordnare Christopher Enkell, Falkenbergs kommun vilka hjälpte oss svara på nedanstående frågor: Vilken är målgruppen? WHOPS- Wealthy, Healthy Older People - åldersgruppen år utan hemmaboende barn DINKS - Double Income, No Kids - åldersgruppen år, och mestadels par utan barn Båda segmenten är ofta välutbildade och har förutom ett intresse för naturen, även ett stort intresse för kultur och historia. Hur långt vill de cykla? Normala cyklister tycker att cirka 3-4 mil/dag är lagom - lite beroende på terräng, cykelvana och underlag. En halv dags tur på cykel som blir en heldag om man lägger in stopp vid sevärdheter och matuppehåll. Hur ska en karta utformas? Så likt Lantmäteriets kartor för största igenkänning och tolkning. Lämplig skala är max 1:

25 Turbeskrivning texten. Det som är vanligast förekommande är en karta med punkter som markerar sevärdheter, mat och logi. Punkterna hänvisar till en kort text som beskriver sevärdheten, logi, mat etc. Beskrivningen inkluderar kontaktuppgifter t ex webbadress. Men det förekommer även cykeltursbeskrivningar som är ytterst detaljerade, med noggranna förklaringar om vägval vid korsningar etc. 25 Besöksmål Cykelslingan ska göra det ännu mer spännande att besöka området eftersom den ger ett alternativ sätt att uppleva besöksmålen, bidrar till en bättre målgruppsanpassning och ett större totalt besöksvärde. Projekt Cykelinland syftar till att kvalitetsbearbeta Ekomuseum nedre Ätradalens besöksmål genom skapande av cykelslingorna men även genom erbjuda att medlemmarna en studieresa i cykelturismens tecken. Val av slingor En mindre landsväg eller skogsväg med lägre hastighet och låg trafikbelastning är att föredra för att kunna cykla rofyllt i en mer trafiksäker miljö. Hårt packade grusvägar ger godtagbart väggrepp, bärighet och dränering. Underhållet på grusvägar är nästan alltid lågt, i vissa fall minimalt. Skogsväg är en mindre grusväg i skogen, som i allmänhet inte är tillräckligt bred för att två bilar ska kunna mötas. Då eventuella körskador inte prioriteras lika högt på dessa vägar som på övriga vägar hålls bilisternas körhastighet lägre. Dessa vägar fungerar däremot bra för cykling. Marknadsföring Att skapa något speciellt eller unikt är en önskan. Vi har redan kända besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen - som omfattar dalområdet kring ån Ätran, dess biflöden och tillrinningsområden. Men även Suseån och dess dalgång där berättelser och anekdoter hållit traktens historia levande i generationer. En karta ska tas fram och den skall vara funktionell och aktuell för att ge rätt vägledning.

26 26 9 mars 2015 Textbeskrivningen av cykelslingan kan formas på ett mycket mer personligt sätt likt en berättelse eller s.k. Storytelling* och därmed få ett attraktivare värde. * Storytelling: en gammal tradition av att berätta i ord, bilder, symboler och känslor. Tekniken är nog lika gammal som mänskligheten, den går tillbaka till rötterna inom kommunikation. Numera används tekniken av företag som anser sig tillhöra upplevelseindustrin. Arbetsordning 1) Kick-off som en medlemsaktivitet där deltagarna ritar ett eget förslag till cykelslinga med längd på ca. 4-5 mil via kartor. Förslagen bearbetas av projektledningen. Inriktningen är att välja ut några orter som startpunkt för fler slingor. 2) Projektledaren genomför en utmätning och platsorientering av förslagen till cykelslingor med bil och på vissa sträckor på cykel. Markägare kontaktas för att få tillstånd att nyttja Enskild väg. 3) Utvecklingsmöten, så kallad "Brainstorm". Syfte med dessa möten är att samla "ägarna" av cykelslingan för en ökad delaktighet och medverkan till att få med detaljer som kompletterar upplevelsen och dessutom texten i turbeskrivningen. 4) Redigering av vägsträckning av cykelslingor och skapa kartor i dialog med styrgrupp och styrelse. Skapa underlag för tryck av karta och informationsskyltar på cykellederna 5. Provcykla slingorna Tidsplan o Utmätning och platsorientering av slingor. April - sep -13 o Överrenskommelse med ägare av Enskild väg. Sep nov -13 o Gruppmöten. Dec feb -14 o GPS spårning. April- juni -14 o Provcykling av cykelslingorna. Aug - sep -14 o Redigering, layout, publicering via webb och underlag för tryckning av karta, resebeskrivningarna och informationsskyltar. Aug - nov-14 Risker Mätning och platsorientering: * Körbarhet och tillgänglighet påverkas av väder, temperatur och nederbörd. - Åtgärd: Tidsplanen ska vara flexibel och väl tilltagen med hänsyn till årstidernas och vädrets variationer.

27 27 Fordon Den privat bil som använts i projektet påfrestas av mindre bra underhållna vägar. På mindre grusvägar erfodras extra försiktighet vid möten av annat fordon eftersom stenskott är vanligt. Skogsmaskiner skapar skador på vägbanan som kan leda till avåkningar. Perioden med tjällossning skapar underminerad vägbana med risk att köra fast. Under turisternas högsäsong, midsommar till augusti, är trafiken intensiv och uppmärksamhet på andra trafikanter fodras på landsvägarna. Mätningar och faktainsamling av en cykelslinga är inte att rekommendera under den tiden då möjligheten till platsorienteringen är kraftigt nedsatt. - Åtgärd: Varsamhet i trafiken för trafiksäkerhet. Gränssättning på tidslängd av mätningen för bästa uppmärksamhet. Aktsamhet om fordon. Enskilda vägar Risk för upprörda markägare som inte vill ge tillträde att beträda privata väg. - Åtgärd: Slingans sträckning får ändras om tillstånd inte medges av ägare till enskild väg. Resebeskrivningar Alltför mycket text från medverkande skapar omfattande bearbetning. -Åtgärd: Tidplanen måste medge ansenlig redigeringstid Det har funnit en svag respons för delaktighet vid skapande av reseberättelser. -Åtgärd: Reducera och sänk förväntningarna Processen för arbetet med cykellederna Förundersökning Det fanns ett stort missnöje i trakten över underhållet för de två cykellederna; f.d. Ätranbanan och Pyttebanan. Så första saken att ta reda på var: Hur underhålls lederna egentligen? Projektledaren följde därför med kommunens ansvariga tjänstemän på deras årliga översyn i maj Detta skapade en insikt hos projektledaren att kommunen hade en mycket begränsad budget som inte räckte till att åtgärda samtliga brister utan de behövde prioritera vad som skulle åtgärdas 2013 och 2014.

28 28 9 mars 2015 Cykelledernas status Banvallen Banvallarna är med några få undantag kommunägd. Markägare längs med utnyttjar banvallen som en skogsväg och efter körning med skogsmaskiner iordningställs ytan oftast. Skogsmaskiner ska inte hindras att korsa banvallen på de ställen där skogsvägarna redan idag korsar banvallen. Egentligen har de inte rätt att köra på banvallen den räknas som terräng och motorfordon får inte köra i terrängen hur som helst. Ryttare har även tillåtits rida på cykelleden trots att skyltning påtalar att leden gäller för endast gående och cyklister. Bakgrund. Vid anläggandet av cykelleden lades ett porös ytlager av stenmjöl, som var till en början negativt att cykla på. Men nu efter flera år har vägbanan packats ihop dvs. förbättrats av de fordon som kör på leden. Nackdel är att tunga fordon skapat tryck och en förhöjd mittremsa skapats, s.k. hjulspår, som hindrar cykel med kärra. Vi fann ut att en alltför generös attityd från kommunen till andra användare som närboende, jaktlag, ryttare m.fl. medför en lägre kvalité för cyklister. Skötselplan Problemet bedömdes bestå av den dåliga, osäkra och osammanhängande cykelinfrastrukturen, den bristfälliga driften och det undermåliga underhållet. En viktig del ansåg vi därför en uppföljning vara genom någon slags kontrollresurs; möjlighet för allmänheten att kunna rapportera felaktigheter via kontaktuppgifter på skylt (telefon nr och e-postadress kopplat till kundtjänst, alt webbaserat anmälningssystem, för allmänhetens synpunkter). Kan med fördel sedan registreras hos ansvarig förvaltning med krav på hantering och återrapportering. Rastplatser och pausplatser Vi vill gärna dröja oss kvar vid vackra platser. Geografiskt, strategiska och/eller historiskt lämpliga platser eftersöktes därför. Vi samlade in förslag från folk i bygden som vi under projekttiden kom i kontakt med. Bland annat fick vi förslag från de deltagare som medverkade i våra workshops. -Förstudie av leden, undersöka lämplighet av förslagen.

29 29 9 mars 2015 Information, led- och vägvisningsskyltar Kontakt togs med Kattegattleden m.fl. angående enhetlig skyltning av cykelleder. Ny standard var på gång framtagna av cykelnätverk för de nationella cykellederna och Trafikverket. Vägvisningar och lokaliseringsmärken gjordes i samråd med gata/trafik avd. på Falkenbergs kommun och enligt Trafikverkets anvisningar. En viktig dialog! Arbetsordning 1. Kontakter och påtryckning med politiker och tjänstemän på kommunen för att säkerställa en framtida bra skötselplan av cykellederna. 2. Utse 2-3 stycken rastplatser med avfallskorgar Utse 10 stycken pausplatser Utse 100 stycken platser för vägvisning. 3. Skapa ett avtal med privat markägare. Teckna avtal. 4. Planera och utforma rastplatser och informationsskyltar. 5. Orderläggande, samordna leveranser och beställningar mm 6. Färdigställande av rastplatser, skyltning, etc.

30 Bilaga 3 30 Personnr kontaktpersoner: HG Karlsson ( ) Anna Winther ( ) Inger Karlsson ( ) Projektledare: Chris Heintz Welinder, ( ) Projektekonom: Ulrike Feldhusen ( ) Styrgrupp: HG Karlsson, styrgruppens ordförande Ralf Tebaay, ( ) ordförande Ekomuseum nedre Ätradalen Mats Folkesson, ( ) styrelseledamot Bengt Svensson, ( ) valberedning Ulla Rickardsson,( ) Projektets fadder från Leader Halland.

31 31 Kontakter: För att bättre kunna nå målet och få ett så bra slutresultat som möjligt kontaktade projektledaren Jan-Åke Claesson Sjuhäradsleden, Tommy Löfqvist Region Halland/Kattegattleden, GIS samordnare Christopher Enkell, Falkenbergs kommun, Annette Lomarker på Gata/Trafik, Falkenbergs kommun Källor: Tillväxtverket Väg- och transportforskningsinstitutet Tysk-svenska Handelskammaren Trafikverket Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda , BFUF

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

Var genomfördes projektet? I södra Bohuslän i de sju kommunerna Orust, Uddevalla, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckeröarna och Gbg s södra skärgård

Var genomfördes projektet? I södra Bohuslän i de sju kommunerna Orust, Uddevalla, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckeröarna och Gbg s södra skärgård PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Cykelturismen i Europa Omsätter troligen 80 100 mdr kr per år Mest medel och höginkomsttagare Omsätter 700 1 000 kr

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet är ett 2-årigt projekt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Skate och BMX i Viskafors Ungdomscheckens namn Viskafors Kommundels föräldraförening Sökande

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer