KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp"

Transkript

1 KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning. Föreläsare: Camilla Bogarva Lolo Lebedinski 2-4-6

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod och material... 4 Studenterna på kursen... 4 Övriga åhörare... 7 Bilaga

3 Inledning Under perioden januari 26 december 27 genomfördes SamKom-projketet som en del av den nationella satsningen på psykiatri och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. 1 Projektet syftade till ökad samsyn och ökat samarbete kring individer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder samt till kompetenshöjning för personal som möter dessa personer. De erfarenheter och slutsatser som drogs av SamKom-projektet när det gäller behov av fortsatta utbildningsinsatser för främst baspersonal ligger till grund för KomBas-projektet, som kan sägas vara en fortsättning på SamKom i utbildningsdelen. Kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7.5 högskolepoäng är en del av den pågående utbildningssatsningen. Den vänder sig till personal inom boendestöd och sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter i att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, i deras boende och dagliga tillvaro. Utgångspunkten är personer med psykisk funktionsnedsättning, deras problem, behov utifrån psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning. Fokus ligger på människans hälsa och dagliga tillvaro där det etiska perspektivet är centralt. I kursen presenteras teorier om hur boendestödjare samt personer inom den kommunala dagliga verksamheten kan vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i att ge stöd och serviceinsatser med inriktning mot boendestöd och dagliga aktiviteter till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare ges en översikt om gällande lagar som styr biståndet till människor med psykiska funktionsnedsättningar samt hur dessa inverkar på boendestödjaren i mötet med brukare. Begreppet återhämtning och dess process kommer även att belysas i kursen. Kursen är en uppdragsutbildning som anordnas av Högskolan i Borås. Studietakten är på kvartsfart och innehåller kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Undervisningen sker som föreläsningar, studieuppgifter och seminarier. Tjugofem studenter deltar i kursen. Föreläsningen Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning som ägde rum den 6/4 2 med Camilla Bogarve som föreläsare ingår som en del i kursen, men den har getts i form av en halvöppen föreläsning inom ramen för KomBas - projektets uppdrag att nå en vidare målgrupp. 1 I projektet deltog följande parter: Borås stad, Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus och Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg. 3

4 Metod och material Föreläsningen har utvärderats med en enkät (se bilaga 1) som har utformats i samråd med projektledarna för KomBas projektet. Den består av 5 slutna och 3 öppna frågor. Enkäten delades ut till de närvarande under föreläsningen och samlades in efter dess slut. Därefter har de slutna frågorna bearbetats på sedvanligt sätt och svaren på de öppna frågorna återges ordagrant nedan under redovisningen av respektive fråga. Understrykningar och skiljetecken i kommentarerna är också de återgivna i sin ursprungliga form. Någon analys av svaren och kommentarerna har inte gjorts. Jag menar att de talar för sig själva. Utvärderingen grundar sig på 56 stycken inlämnade enkäter. Av dem är 18 lämnade av studerande på kursen. De övriga 38 stycken är inlämnade av övriga deltagare på föreläsningen (av ca 5-talet anmälda). Sammanställningen av enkätsvaren är delad i två kapitel. Föst följer de studerande på kursen och därefter övriga åhörare. Det finns interna bortfall i svaren. Det gäller främst de öppna frågorna. De svar som redovisas är de svar som lämnat och någon bortfallsanalys har inte gjorts. Studenterna på kursen Av de totalt 18 studenter (av 25 möjliga) som har svarat på enkäten har 16 uppgivit kommunen som arbetsgivare. Två studenter har kryssat både kommun och psykiatri som arbetsgivare i enkäten. Det kan naturligtvis vara så att de har två arbetsgivare, men det kan också vara så att de dubbla kryssen står för en markering att man arbetar inom kommunens psykiatri/socialpsykiatri. Fördelningen visas i tabell 1 nedan Lyssnarkategorier Brukare Politiker Kommun Psyikatri Dubbelt Tabell 1. Arbetsgivare för studenterna på kursen. 4

5 Elva av studenterna, som har svarat på enkäten, tycker att inbjudan/innehållsbeskrivningen av föreläsningen stämde överens med innehållet helt och hållet. Sju av dem menar att den gjorde det i hög grad. Svarsfördelningen framgår av tabell 2 nedan Överensstämmelse inbjudan/innehåll Hoch H Hög grad Ngn grad Inte alls Tabell 2. Svarsfördelning bland studenterna på enkätfråga 3: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Elva av studenterna, som har svarat på enkäten, har fått sina förväntningar inför föreläsningen infriade i hög grad medan sex av dem har fått sina förväntningar infriade helt och hållet. En student har svarat att förväntningarna inför föreläsningen har infriats i någon grad. Svarsfördelningen visas i tabell 3 nedan Förväntningar H och H Hög grad Ngn grad Inte alls Tabell 3. Svarsfördelning bland studenterna på enkätfråga 4: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? 5

6 Enkätfråga 5 är en öppen enkätfråga som lyder: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De svar som lämnats redovisas nedan. Anställda/studenter från Kommunerna Kommun/psykiatri Kommentar Min roll. Återhämtningsprocessen måste komma från brukaren själv. Vi kan stötta på vägen. En mycket bra och givande föreläsning. Återhämtning en självvald process inifrånkommande. Vi stöttar och bryr oss. Reflektion och en fördjupad terminologi. Synpunkter på återhämtning. Att man inte är helt fel ute i sitt arbete. Att lyssna på individen vad den vill och kan. Att alla återhämtar sig efter sin förmåga. Att alla misslyckas, att man inte skall bädda in klienten i madrasser. Det är inte farligt att misslyckas. Återhämtning Alla kan vara stöd i detta arb. Hur samhället skall förändras. - På enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? svarar samtliga 18 i studentgruppen ja. Svarsfördelningen framgår av tabell Fler föreläsningar? 15 5 Ja Nej Vet ej Tabell 4: Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? Enkätfråga 7 är en öppen fråga som gör det möjligt för respondenterna att ge förslag på ämnesområden/inriktning för framtida föreläsningar. Ett svar har lämnats i studentgruppen. 6

7 Det återfinns i gruppen studenter som harangivit dubbla arbetsgivare. Svaret redovisas nedan. Fråga 7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? Anställda/student från Kommunerna Kommun/psykiatri Förslag på föreläsningsområde/ämne - Inom mediciner t ex nya mediciner. Enkäten sista fråga, fråga åtta, är också den en öppen fråga, där det är möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer. Tre svar har lämnats i studentgruppen. De redovisas nedan. Anställda/student från Kommunerna Kommun/psykiatri Kommentar En jättebra föreläsare. Att vid en sån här föreläsning bjuda in Försäkringskassa, Arbetsförmedling o ev andra aktörer för att få en större förståelse för området psykiatri. Camilla Bogarve är otroligt bra som föreläsare, pedagogisk, lättförstådd, pratar lugnt och metodiskt. Jag har förstått allt hon har sagt idag! - Övriga åhörare Av de totalt 38 övriga åhörare som har svarat på enkäten (av ca 5-talet möjliga) har 26 kommunen som arbetsgivare och 9 är anställda inom psykiatrin. Tre av de övriga åhörarna har kryssat både kommun och psykiatri som arbetsgivare i enkäten. Det kan naturligtvis vara så att de har två arbetsgivare, men det kan också vara så att de dubbla kryssen står för en markering att man arbetar inom kommunens psykiatri/socialpsykiatri. En av dessa tre har satt ett tredje i kryss i kategorin brukare också. I någon mening är vi brukare allihop, men av anmälningarna till föreläsningen att döma finns inte någon representant för någon av brukarorganisationerna anmäld. Därför har jag valt att redovisa samtliga dessa tre i kategorin dubbla kryss nedan. Fördelningen visas i tabell 5 nedan. 7

8 3 2. Lyssnarkategorier Brukare Politiker Kommun Psyikatri Dubbelt Tabell 5. Fördelningen av arbetsgivare bland övriga åhörare. Arton stycken av de övriga åhörare, som har svarat på enkäten, tycker att inbjudan/innehållsbeskrivningen av föreläsningen stämde överens med innehållet i hög grad. Tjugo av dem menar att den gjorde det i helt och hållet. Svarsfördelningen framgår av tabell 6 nedan Överensstämmelse inbjudan/innehåll Hoch H Hög grad Ngn grad Inte alls Tabell 6. Svarsfördelning i gruppen övriga åhörare på enkätfråga 3: I vilken utsträckning tyckte du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Av de 38 övriga åhörare som har svarat på enkäten har tre åhörare har sina förväntningar uppfyllda i någon grad medan arton stycken har fått det i hög grad och slutligen så har sjutton åhörare fått sina förväntningar inför föreläsningen uppfyllda helt och hållet. Svarsfördelningen framgår av tabell 7. 8

9 2 4. Förväntningar 15 5 H och H Hög grad Ngn grad Inte alls Tabell 7. Svarsfördelning på enkätfråga 4: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? De svar som har lämnats på den öppna enkätfrågan 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? redovisas nedan fördelade på åhörarkategorierna anställd i kommunen, anställd inom psykiatrin och anställda inom kommun/psykiatri. Åhörarkategori Anställd i kommunen Kommentar Att delta o lyssna andras kunskaper och erfarenheter. Det finns hopp. Återhämtning utifrån den enskilde individen, attityder, fördomar. Att det inte går att dra en klient med sig, klienten måste själv vara med på tåget gällande återhämtningen. Employment. Viktigt och bra om att höra om återinriktat arb eftersom vi arb med detta och som kan vara svårt att implementera. (eftersom man ibland komma med råd och på något vis ta över ansvaret) Bra att bli påmind. Vill man inte bli återhämtad själv finns det inget att göra innan dom upptäcker det själva. Att som personal ge brukaren mer ansvar, stå vid sidan om o inte ta över för mycket. Att det finns stora chanser till återhämtning bara brukaren själv vill och kommer till den insikten själv. Uppdatering i återhämtningsperspektivet. Fått igång mina egna tankar kring återhämtning och sysselsättning. Bekräftelse på att vi är inne på rätt spår vad gäller att ge över ansvar för sitt eget liv till individen. Det är något vi jobbar aktivt med. Att det finns en möjlighet för all att rehabiliteras. Viktigt att veta vad som är rätt stöd. Att stödja individen i egna mål, ge hopp. Tillåta indiv. ta egna risker. relation, tillit, är ett viktigt redskap. 9

10 Mycket bra föreläsning. Allt var tänkvärt. Individens önskemål i återhämtning. Lång väg kvar i det svenska systemet att möta individens önskemål om arbetet. Funderingar runt återhämtning, men svårigheten kommer i vardagen och mötet. Att sysselsättning och mål kan gå före stöd t ex en snabbare tillfriskning mm. Hur viktigt det är att ha en sysselsättning. Att det är rätt att bjuda på sig själv för att komma fram till ett mål. Mer kunskap om återhämtning. Anställd inom psykiatrin Anställda kommun/psykiatri Att målet skall vara att återgå till skola/arbete framför medicinering, dygnsrytm mm. Jobbar inom heldygnsvården (psykos) och skall använda detta i patientens omvårdnadsplan & i planeringen redan från början. Att få pat inom heldygnsvården mera delaktig (i omv.plan) när det gäller mål ex arbete el. liknande istället för att ha lägre mål. Fokus på personens egen vilja/syn på sin förmåga o framtidsutsikter. Alltid viktigt att lyfta begreppet återhämtning och vad det innebär. Bra att flera olika verksamheter får möjlighet att ta del av ämnet. Bidrar till samsyn. Att man tänker annorlunda nu än för 2 år sedan. Att man ska låta boenden tänka. Att vi skall se till deras behov och vilja. På enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? svarar trettioåtta i gruppen övriga åhörare ja. Svarsfördelningen framgår av tabell 8.

11 Fler föreläsningar? Ja Nej Vet ej Tabell 8. Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? Enkätfråga 7 är en öppen fråga som gör det möjligt för respondenterna att ge förslag på ämnesområden/inriktning för framtida föreläsningar. Fyra förslag har lämnats i gruppen kommunanställda. Tre förslag har lämnats av anställda inom psykiatrin. I gruppen som har angivit dubbla arbetsgivare kommun/psykiatri finns inga förslag. Svaren redovisas nedan. Åhörarkategori Anställd i kommunen Anställd inom psykiatrin Anställda kommun/psykiatri - Förslag på föreläsningsområde/ämne Återhämtning/vattenhål/kraftpåfyllning för vi som jobbar inom psykiatrin. Bemötande, kroppsspråk. Psykiatri missbruk-dubbeldiagnos. Bemötande av hot o våld, rättigheter o skyldigheter som boendestödjare. Hur vi kan öka samarbetet mellan heldygnsvård, öppenvård samt kommunpsykiatri. Kommunikation/förbättrat samarbete mellan slutenvård och öppenvård. Allt inom psykiatrin. Akut psykiatri, återhämtning. Enkäten sista fråga, fråga åtta, är också den en öppen fråga, där det är möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer. Totalt har 9 svar lämnats. de redovisas nedan. Åhörarkategori Anställd i kommunen Kommentarer Stort tack för en jättebra föreläsning o föreläsare. En mycket behaglig och intressant föreläsning. Någon gång när overheadbilder visades var texten mycket liten så man såg inte + att det var röd el grön text på svart bakgrund i (psykiatri socialpsy/samhälle). 11

12 Anställd inom psykiatrin Anställda kommuns/psykiatri - Lättsamt = lätt att förstå. Bra föreläsning. Tack! Bogarve var duktig. Bra på at få oss delaktiga. Bra föreläsare o lätt att lyssna på. Kul att lyssna på nya metoder o synsätt. Bra föreläsare. Inte så mycket nytt ang. återhämtning, men ändå viktigt att man fortsätter hålla en aktiv medvetenhet runt innebörden. Mer givande att lyssna på senare forskning/studier runt supported employment. Denna föreläsning fick mig att tänka på ett annat sätt. Metoden ES behöver anpassas till våra svenska förhållanden/förutsättningar. 12

13 Bilaga 1 KomBas UTVÄRDERING AV FÖRELÄSNING Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning, Föreläsare Camilla Bogarve 2-4-6/LA För att vi skall kunna utvärdera föreläsningen ber vi dig svara på nedanstående frågor. Sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning eller skriv ditt svar på raderna där sådana finns. Deltagandet i utvärderingen är anonymt. 1. Är du student på kursen: Psykosocialt arbete med inriktning boendestöd/sysselsättning, 7,5hp? Ja Nej Vet ej 2. Har du lyssnat på föreläsningen som: Brukare, intresse - eller frivillig-organisation Politiker Anställd i kommunen Anställd inom psykiatrin Anställd inom primärvården Annat I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls 4. I vilken uträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls 13

14 5. Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen?.... Var vänlig vänd på sidan! 6. Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det slaget i framtiden? Ja Nej Vet ej 7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? (Ange ämnesområde/inriktning.) Ev. övriga synpunkter och kommentarer Tack för att du har svarat på enkäten! Var vänlig lämna den vid utgången. 14

15 Resultatet av utvärderingen kommer att läggas ut på KomBas-projektets hemsida. Adressen dit är: välj Psykisk hälsa i menyraden till vänster och därefter Kompetensutveckling. Du kan också hitta resultatet på FoU Sjuhärad Välfärds hemsida. Adressen dit är välj FoU projekt i menyraden till vänster och därefter KomBas. 15

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering Lolo Lebedinski Miltonprojektet; Integrerad psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering. Slutrapport. RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson Bengt Åhgren Göteborg april 2008 Utvärderingsrapport Utvärdering

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer