Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark. Beslut: Förslaget omfattades. Beslut: Förslaget omfattades.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark. Beslut: Förslaget omfattades. Beslut: Förslaget omfattades."

Transkript

1 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL Styrelsemöte 13/2011 Plats Paf:s lokaler Tid Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Dick Tapio Studeranderepresentant Kallad Ralf Lundberg Föredragande Inte närvarande: Gyrid Högman, förvaltningschef Tony Asumaa Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark 158 Inledning Ordförande öppnade mötet kl Kallelse och beslutförhet Förvaltningschefen sammankallade mötet per E-post Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet beslutfört. Kallelsen godkänns. 160 Val av protokolljusterare för dagens möte Förslag: Till protokolljusterare utses Karin Holmberg och Dick Tapio.

2 161 Föregående mötesprotokoll 162 Budgetförslag för 2012 Justerat protokoll från föregående möte har bifogats kallelsen. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Antecknas för kännedom. 163 Anställning av lektor i idrott och hälsa Budgetförslag för 2012 distribueras av ekonomichef Ralf Lundberg som också är närvarande vid mötet och presenterar budgeten. Förslag: Presenterat förslag till budget för 2012 lämnas till Ålands landskapsregering. Beslut: Förslag till budget för 2012 godkänns. Styrelsen antecknar till protokollet att prissättningen för kundarbeten ska ses över, att restaurangernas ekonomiska mål ska preciseras, att den allmänna kostnadsmedvetenheten ska ökas. En ordinarie tjänst som lektor i idrott i hälsa i första hand i Ålands yrkesgymnasium har varit utannonserad. Tjänsten har sju sökande, alla behöriga: Linus Blomster, Josefine Gustafsson, Michaela Karlsson- Kronström, Isabell Mattsson, Eva-Marie Olofsson, Johan Småroos och Johan Snällström. Rektor Inger Rosenberg-Mattsson har skött rekryteringen och har hållit anställningssamtal med två av de sökande: Josefine Gustafsson är formellt behörig både i idrott och hälsa och hälsokunskap. Michaela Karlsson-Kronström är formellt behörig i idrott och hälsa och genomgår den behörighetsgivande utbildningen i hälsokunskap. Båda framstår som ambitiösa med studerandes välmående i fokus. Michaela Karlsson- Kronström är inte beredd att träda i tjänst Inger Rosenberg- Mattsson föreslår att Josefin Gustafsson anställs. Förslag: Josefin Gustafsson anställs som lektor i idrott och hälsa fr.o.m Lön enligt avtal 3.133,61. Utnämningsbrev utfärdas från och tillsvidare.

3 164 Hyra för sjömanprogrammens internat och hyresbidrag till studerande Vid senaste möte bordlades det ärende som föranletts av f.d. rektor Bernt Bergmans skrivelse gällande befrielse från hyra för boende i skolans internat Esplanad. Det hävdas att Ålands sjömansskolas byggnad finansierats med extra ordinarie medel för att skolan skall vara rikrekryterande. För närvarande också är den enda svenskspråkiga utbildningsalternativet med bred manskapsutbildning i Finland. För att kunna rekrytera sökande till sjöfartsutbildningarna anses det viktigt att kunna erbjuda ett ekonomiskt fördelaktigt boende. På Åland finns en särskild förordning för studiesociala förmåner för åländska studerande som är mer förmånlig än de studiesociala förmåner som kommer studerande från riket till del via Folkpensionsanstalten. De studiesociala förmåner som gäller studerande från övriga länder har i dagsläget inte utretts. Studerande som inte fyllt 17 år har inte rätt till studiesociala förmåner eftersom de fortfarande får barnbidrag. För att studerande som inte fyllt 17 år ska hamna i ekonomiskt ofördelaktigt läge har de, oavsett hemort, fått hyresbidrag enligt den åländska förordningen om studiesociala förmåner (1997:60), Hyresbidraget är 80 % av hyreskostnaderna men högst 201 per månad under skolåret (augusti maj). Skolorna har budgeterat medel och betalat hyresbidraget till studerande mot uppvisande av hyreskontrakt. Efter fyllda 17 år har studerande hänvisats till AMS och FPA för studiestöd och bostadsbidrag. Det gäller således att hitta ett regelverk som ger alla studerande i stort sett samma förmåner och rättigheter, men det gäller också att säkerställa sjömansutbildnings riksrekryterande status Förslag: Styrelsen fastställer hyresavgiften för boende i Esplanad till 100 för del i dubbelrum och 150 för enkelrum för läsåret Styrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om Ålands folkhögskolas internat kunde vara ett alternativ för studerande i Ålands gymnasium som är i behov av bostad. Skolornas hyresbidrag och hyresavgifter hanteras på ett administrativt enkelt sätt enligt ekonomichefens direktiv. Styrelsen fastställer regelverket för hyresbidrag enligt följande:

4 ÅLANDS GYMNSIUM Studiesociala villkor för studerande i Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium Hyresbidrag Studerande som inte fyllt 17 år och som har så lång väg till skolan att det inte kan anses rimligt att studerande kan bo hemma har rätt till bostadsbidrag som utbetalas av Ålands lyceum respektive Ålands yrkesgymnasium. Ansökan om bostadsbidrag görs på särskild blankett. Skolornas kansli kan ge närmare upplysningar. Rätten tillkommer alla studerande i skolorna. Såväl studerande som hyrt upp bostad som studerande som hyr enkel- eller dubbelrum i av skolorna erbjudna internat ansöker om bostadsbidrag. Bidraget betalas ut månatligen under terminerna augusti maj. Bostadsbidraget är 80 % av hyreskostnaderna, men maximalt 201. Studerande som har sin fasta bostad i riket och som studerar vid sjöfartsprogrammen har rätt till ovanstående bostadsbidrag intill dess studerande fyller 18 år. Detta för att Ålands gymnasium ska uppfylla sina åtaganden som riksrekryterande för sjöfartsutbildningen. Studerande som fyllt 17 år och som är skriven på Åland söker bostadsbidrag och studiestöd från Ålands arbetsmarknadsmyndighet. Studerande som fyllt 17 år och är skriven i riket eller utomlands och studerar vid icke riksrekryterande program (alla utom sjöfartsprogrammen) söker bostadsbidrag och studiestöd från riket (FPA) eller studieservicemyndighet i eget land. Studerande som fyllt 18 år och är skriven på Åland söker studiestöd och bostadsbidrag från Ålands arbetsmarknadsmyndighet. Studerande som fyllt 18 år och är skriven i riket eller annat land söker bostadsbidrag och studiestöd från riket (FPA) eller studieservicemyndighet i eget land. 165 Antagning 2011 Antagningen 2011 har i huvudsak skötts av kanslister vid de olika gymnasialstadieskolorna med bistånd av personal vid AMS. Även om föräldrar och sökande till en del saknat kontinuerlig information har antagningsproceduren kunnat fullföljas. Från och med har Ålands gymnasium ansvar för antagningen. Förvaltningschef, rektorer, utbildningsledare och studiehandledare har vid möte gått igenom sökande- och antagningssituationen för de olika utbildningslinjerna. De flesta har fått en studieplats. Flera som har sökt till frisörutbildningen blir utan studieplats. På hotell- och

5 restaurangprogrammet finns 50 studieplatser, men endast 38 besatta. Antalet parallellgrupper ska därför minskas från fyra till tre för att spara resurser. Förslag: Antecknas för kännedom. 166 Vikarierande studiehandledare för tiden Lektor i nautiska ämnen 169 Timlärare i fordonstekniska ämnen Vid ansökningstidens slut har sex personer anmält intresse: Arlene Eriksson (logoped), Jenny Hedéer (grundskollärare), Kristina Häggblom (akademiska studier i pedagogik och psykologi), Markus Karlman (stud. statskunskap och nationalekonomi), Pia Styrström (socionom som arbetat som studievägledare i grundskola) och Sanna Söderlund (fil.stud. som arbetat på läroavtalscentret och som lärare). Ingendera har formell behörighet. Förslag: Förvaltningschef Gyrid Högman, rektor Inger Rosenberg- Mattsson och utbildningsledare Samu Mäkelä ges i uppdrag att rekrytera vikarierande studiehandledare. Vid ansökningstiden slut, , har tre personer anmält intresse för tjänsten: Jarkko Gestranius, Gunnar Silander och Sten Törnblom. Ingendera är enligt reglemente behörig för tjänsten. Förslag: Ärendet bordläggs för beredning av förvaltningschef Gyrid Högman och rektor Inger Rosenberg-Mattsson. Vid ansökningstidens slut, har ingen sökt tjänsten. Förslag: Styrelsen ger rektor Inger Rosenberg-Mattsson i uppgift att i samråd med förvaltningschefen rekryterare en timlärare till fordonsprogrammet.

6 170 Kick Off för Ålands gymnasium MarieBads café kan inte erbjuda mat för mer än 50 personer på en timme. Därför har MariePark kontaktats och där finns möjlighet möjlighet att arrangera Kick off-en. Styrelsens ordförande tog uppgiften att planera programmet. 171 Besvär Jan Eriksson har besvärat sig över utnämningen av lektorer och timlärare i elteknik vid Ålands gymnasium. Förvaltningsdomstolen har behandlat ärendet och konstaterat att rättelse inte får yrkas eller ändring sökas i beslut som Ålands gymnasium fattat i tjänsteutnämningsärenden (Beslut 55/2011). 172 Tillsättande av prorektorer Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Antecknades för kännedom. Enligt reglemente ska styrelsen utse en av Ålands lyceums lektorer och en av Ålands yrkesgymnasiums utbildningsledare till prorektor under samma mandatperiod som styrelsen. Prorektor ska fungera som rektors ställföreträdare. Förslag: Styrelsen utser lektor Fredrik Törnroos till prorektor vid Ålands lyceum och utbildningsledare Angela Sjöberg till prorektor vid Ålands yrkesgymnasium för tiden I enlighet med 6 i tjänstekollektivavtalets allmänna del betalas ett ansvarstillägg på 5 % av grundlönen som ersättning för uppdraget som prorektor. 173 Tillsättande av yrkesråd för profilen Livsstil & Hälsa Enligt gymnasielagens 31 ska styrelsen utse yrkesråd. Direktionen för Ålands vårdinstitut har tillsatt ett yrkesteam/yrkesråd för perioden Yrkesråd/yrkesteam skall enligt FFS 601/2005 finnas för utbildningsprogrammen. Förslag: Styrelsen utser ett yrkesråd för profilen Livsstil & Hälsa för den återstående mandatperioden, dvs med följande sammansättning:

7 Birgitta Hermans, ordförande Gun-Viol Lindeman som representant för barnomsorg Janina Pitzén som representant för äldromsorg Veronika Snellman som representant för socialvrd/handikappomsorg Monika Przbylak som representant för äldreomssorg Annika Sagulin som representant för frisör Angela Sjöberg som representant för utbildningsanordnare Marlene Bengtsson som representant för lärarkåren Lotta Nordberg som representant för lärarkåren Ersättare: Malin Olsson, Marie Michelsson och Erica Bromark. Studeranderepresentant: Ronja Selander samt en representant för frisör och en för sociokantprogrammet som utses senare. 174 Nästa möte Styrelsen sammanträder kl Avslutning Ordförande avslutade mötet kl Jesper Eliasson Styrelsens ordförande Gyrid Högman Förvaltningschef Protokollet justerat Karin Holmberg Dick Tapio

Beslut: Förslaget godkändes.

Beslut: Förslaget godkändes. PROTOKOLL 31.10.2011 Styrelsemöte 16/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 19.00 22.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Dick Tapio Ulf-Peter Westmark Studeranderepresentant

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010 Styrelsen 06 20100 Protokoll 15.6.20100 Styrelsen 25.05.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: 15.06.2010 kl. 9.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014

Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Tid 16:15-18:25 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer