Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015"

Transkript

1 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015

2 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra kända juristprofiler verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, Anders Victorin och Bengt Elfgren. Idag är Fakultetskurser en etablerad och välrenommerad utbildningsleverantör. Våra seminarier inriktas främst på nya regelverk och rättsområden under omvandling. Seminarierna genomförs med ett begränsat antal deltagare, vilket medför interaktivitet samt större erfarenhetsbyte mellan föreläsare och deltagare. Efter genomförd utbildning förses deltagarna med utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt gällande riktlinjer. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och relevans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen. Vår styrelse och Advisory board består av framstående akademiker och praktiker, vilka tillsammans med våra föreläsare ger oss de bästa förutsättningarna för att leverera det kursutbud som marknaden behöver. Vidare präglas fortbildningen av vår nära koppling till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridiska institutionen. Detta innebär att vi på ett naturligt sätt ligger i framkant av juridikens utveckling. Vi stödjer även forskningen då ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Din kursavgift hjälper forskningen framåt! Välkommen på kurs! Vårt kursutbud är ständigt under utveckling. Gå in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad Med reservation för ändringar och feltryck. Upplaga 1,

3 Innehåll ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT 5 BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT 6 EUROPARÄTT 8 FAMILJERÄTT 10 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT 11 IMMATERIALRÄTT 12 IT-RÄTT 12 OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT 13 OFFENTLIG RÄTT 14 SKATTERÄTT 16 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 17 TILLSYNSUTBILDNING 18 KURSUTBUD I UTVECKLING 19 SKRÄDDARSYTT 20 Våra trevliga lokaler i Gamla stan på Funckens gränd 1 3

4 ARBETSRÄTT ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD En genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. GRUNDKURS I ARBETSRÄTT FÖR OMBUDSMÄN Praktisk genomgång av arbetsrätten för ombudsmän avseende individuell och kollektiv arbetsrätt. Datum: /05 Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integriteten i arbetslivet. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. INTERNATIONELLA KOLLEKTIVAVTAL NYHET! Under vilka förutsättningar är svensk domstol behörig att ta upp en kollektivavtalsrättslig tvist? Hur fastställs tillämplig lag för kollektivavtal? Hur förhåller sig den internationellt privaträttsliga partsautonomin för kollektivavtal till tvingande regler? Datum: Föreläsare: Lars Boman, advokat, MAQS Advokatbyrå och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. SVÅRA UPPSÄGNINGAR SÄRSKILT OM OFRIVILLIG MISSKÖTSEL Vid ofrivillig misskötsel såsom sjukdom, samarbetssvårigheter och inkompetens Vad kan och får arbetsgivaren göra för att hantera situationen? Datum: Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. INTERNATIONELLA ANSTÄLLNINGSAVTAL NYHET! Vilken domstol är behörig och vilket lands lag är tilllämplig i tvister om internationella anställningsavtal? Hur bör dessa internationellt privaträttsliga frågor behandlas när anställningsavtal skrivs? Datum: Föreläsare: Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. 4

5 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. ATT BÖRSNOTERA FÖRETAGET PROCESSEN I ALLA DESS STEG NYHET! Om de olika stegen i en börsintroduktion. Oavsett anledningen till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier är processen relativt lång och resurskrävande. Det är viktigt att bolaget och andra involverade har de rätta kunskaperna. Datum: Föreläsare: Civilekonom och noteringsrådgivare Torsten Örtengren, Arkios, tidigare på Stockholmsbörsen, m fl. MAKTEN I AKTIEBOLAGET NYHET! En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. REGLER OM OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN (TAKEOVERS) NYHET! Här behandlas regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt fokus på nyheter som nyligen implementerats och de som är i antågande. Takeovers kommenteras med praktiska exempel för att åskådliggöra reglernas praktiska innebörd. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, tillika verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning (som ansvarar för de svenska takeoverreglerna). ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: Föreläsare: Advokat Magnus Eriksson och advokat Katarina Mild, Hannes Snellman Advokatbyrå. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 5

6 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. BOLAGSRÄTT: NYTT OM FÖRETRÄDARANSVAR OCH PERSONLIGT ANSVAR Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FINANSIELLA FÖRETAG OM RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD NYHET! Om de regler och krav på internstyrning och kontroll som gäller för ett finansiellt företag. Här behandlas de styrande principer, riskaptiter och processer som ska finnas i ett finansiellt företag för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sunt sätt. Datum: Föreläsare: Head of Riskmanagement Margareta Lindahl, Transcendent Group Sverige AB. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. 6

7 Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. FONDMARKNADSRÄTT AKTUELLT OM REGELVERKET Om det regelverk som bl a fondförvaltare har att efterleva. Särskilt fokus på UCITS V och centrala avsnitt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå och en representant från Fondbolagens förening. NYA REGLER PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN - MARKNADSMISSBRUK, MIFID II, OCH SANKTIONER MOT FYSISKA PERSONER Begrepp som MAR / MAD II / MifID II och MiFIR reds ut och senaste nytt om regler för aktörerna på värdepappersmarknaden levereras av experter Datum: Föreläsare: Jusitieråd Ann-Christine Lindeblad, Domstolsverket och compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I. 7

8 EUROPARÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få 8

9 skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. 9

10 FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE GRUNDKURS NYHET! Grundläggande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl a gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas samt argument för och emot. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING NYHET! Fördjupning om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl a barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. PRAKTISK BODELNING En grundläggande genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokat Cecilia Runesson AB. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. INTERNATIONELL FAMILJERÄTT Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner och adjunkt Ija Fink Lundgren, Stockholms universitet. 10

11 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT SPECIELL FASTIGHETSRÄTT NYHET! En dörröppnare till den speciella fastighetsrätten. Kursen strukturerar upp regelverket så att det bli överblickbart samt behandlar processuella frågor, både i lantmäteriförrättningen och vid överprövning i Mark- och miljödomstolen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman och Sören Karlsson, tekniskt råd, Vänersborgs tingsrätt (Mark- och miljödomstolen). RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. MILJÖRÄTT En grundläggande genomgång av processen i ett tillståndsärende vid Mark- och miljödomstolen samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. VAD Vad SA sa DU? du? MÄNSKLIGA Mänskliga RÄTTIGHETER? rättigheter? MEN VI SKA JU Men vi ska ju dit för DIT FÖR ATT GÖRA att göra affärer... AFFÄRER... 11

12 IMMATERIALRÄTT AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT I Om varumärkesrättens uppkomst. Särskiljningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiska- och vilseledande varumärken samt förutsättningar för skydd utan registrering. Datum: AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT II Om varumärkesrättens omfång. Senaste utvecklingen. Frågor om dubbel identitet, förväxlingsrisk, anseendeskydd och anslutande sanktionsfrågor. Datum: SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT III Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt om ond tro, användningstvång, degenerering och passivitet. Datum: Föreläsare Avancerad varumärkesrätt I-III: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. UPPHOVSRÄTTEN I EN DIGITAL MILJÖ DEN SENASTE UTVECKLINGEN Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m m. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. LICENSAVTALSRÄTT NYHET! Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal avseende patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt samt know-how. Datum: Föreläsare: Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. IT-RÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS OCH PRAKTIK En ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. IT-AVTAL NYHETER OCH FÖRDJUPNING NYHET! Nyhets- och fördjupningskurs. Nya standard- och ramavtal, de civilrättsliga reglerna och principernas betydelse för IT-avtalen samt praktiska och processuella aspekter vid tvist om IT-avtal. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universi- 12

13 tet, advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, advokaterna Fredrik Ståhl & Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå, advokat Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, advokat Daniel Vargö, Nord & Co, advokat Lars Perhard, CERTA Advokatbyrå. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal - att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. CLOUD COMPUTING - MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. FÖRETAGSOBLIGATIONER - OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. ANSVARSFRÅGOR I INSOLVENSSAMMANHANG NYHET! Om de ansvarsfrågor för styrelse, ägare, rekonstruktör, revisor, rådgivare m fl som aktualiseras i samband med insolvens (t ex i en konkurs- eller rekonstruktionsprocess). Datum: Föreläsare: Advokat Odd Swarting, Setterwalls Advokatbyrå m fl. 13

14 OFFENTLIG RÄTT STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. MEDDELARFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER NYHET! Systemet med meddelarfrihet och meddelarfrihetens gränser; vilket skydd har enskilda uppgiftslämnare, vilka begränsningar finns och vilka skyldigheter har den som mottar uppgifter för publicering? Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påver- PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN Aktuellt och praktiskt om myndigheters digitala handlingar - exempelvis vid användning av e-post, SMS och chattfunktioner. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Social - departementet. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. 14

15 kan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. DET ALLRA SENASTE INOM LOU Upphandlingsprocessens olika avsnitt planering, genomförande, avtal, överprövning och skadestånd varvid fokus kommer att läggas på de delar som är under förändring. Nya LOU, nya LUF samt nya lagen om koncessioner. Datum: Föreläsare: Advokat Eva-Maj Mühlenbock, advokat Lina Schött och jur kand Peter Olivecrona, Advokatfirman Lindahl. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. 15

16 SKATTERÄTT Håll utkik på vår hemsida efter kommande kurser inom skatterätt. Under 2015 planeras nyhetsseminarier om hög aktuella skatterättsliga frågor, bl a angånde ränteavdragsbegränsningen för företag i intressegemenskap samt om nytänk gällande moms och finansiella tjänster. FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. SKATTEMÅL I KONTANTBRANSCHEN NYHET! Nyligen har en omfattande undersökning utförts av hur mål om oredovisade löner och intäkter prövas i domstol. På kursen behandlas utförligt hur dessa mål prövas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I fokus står bevisvärderingen. Datum: Föreläsare: Skattejurist Ulf Jansson, PwC och Gustav Lindkvist, doktorand, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. 16

17 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I En handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN III En grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: och Föreläsare Tvistemålsprocessen I-III: Rådman Thore Brolin, Stockholms tingsrätt, lagman Magnus Widebeck, Norrköpings tingsrätt och rådman Fanny Gleiss Wilborg, Södertörns tingsrätt. PROCESSRAM OCH BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN Antalet mål i förvaltningsdomstolarna har ökat dramatiskt. Driv ditt mål framgångsrikt! Om utredningsansvar, parts åberopsbörda samt bevisföring, bevisbörda, beviskrav m m. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRSVARARENS UPPDRAG NYHET! Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: Föreläsare: Advokaterna Anton Strand, Advokatfirman Defens och Max Ahlgren, Fria Advokater. 17

18 TILLSYNSUTBILDNING STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Grundläggande statsrätt. Rollen som statsanställd - särskilt om att arbeta med tillsyn. Datum: Föreläsare: Jur kand Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. DIGITAL HANTERING AV HANDLINGAR En grundläggande genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. E-DELEGATIONENS VÄGLEDNING FÖR MYNDIGHETER Praktisk fördjupningskurs i e-förvaltning med presentation av innehållet i dessa vägledningar. Värdefull checklista ingår i materialet. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. LÄS MER OM TILLSYNSUTBILDNINGEN PÅ: FAKULTETSKURSER.SE TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar, tillsynsmyndigheters medverkan till formulering av effektiva beslut, tillsynskampanjer m m. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. TILLSYNSMETODIK I En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och konsult Anders Smedsaas. KLARSPRÅK För dig som behöver kommunicera tydligt, enkelt och begripligt så att alla förstår. Mycket fokus kommer att ligga på mottagaren och hur vi kan mottagaranpassa våra texter. Datum: Föreläsare: Jur kand och språkkonsult Maria Hultberg, Ordeliv. TILLSYNSMETODIK II En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen och jur kand Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl a belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. 18

19 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING AML/Riskhantering och regelefterlevnad på penningtvättsområdet Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan Statsrätt och rollen som statsanställd Tvistemålsprocessen I Personuppgiftslagen Praxis och praktik Företagsöverlåtelser strategi och process vid överlåtelse av ägarledd verksamhet IT-avtal nyheter och fördjupning Statsstöd Särskilda registerförfattningar för myndigheter Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs Offentlighet och sekretess CRD IV orienterande genomgång av nya kapitaltäckningsregler Speciell fastighetsrätt Avancerad varumärkesrätt I Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor PSI juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Digital hantering av handlingar E-delegationens vägledning för myndigheter Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge grundkurs Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD Allmän förvaltningsrätt Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar Intern styrning och kontroll i finansiella företag om riskhantering och regelefterlevnad Juridiken kring e-förvaltningen Kapitalmarknadsrätt om spelregler och juridiska ramverk för finansiella företag Upphovsrätten i en digital miljö den senaste utvecklingen ISDA in a Nutshell Master Agreements documentation structure, key clauses and collateral arrangements Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen Tillsynsmetodik I Europakonventionen och svensk arbetsrätt Tvistemålsprocessen II Avancerad varumärkesrätt II Att börsnotera företaget processen i alla dess steg Svåra uppsägningar särskilt om ofrivillig misskötsel Meddelarfriheten och dess gränser Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU DAGSAKTUELLT PROGRAM: FAKULTETSKURSER.SE Klarspråk Företagsobligationer om marknaden, kreditrisken och dokumentationens centrala betydelse Tillsynsmetodik II Makten i aktiebolaget Licensavtalsrätt Skattemål i kontantbranschen Riskhantering och due diligence ur ett hållbarhetsperspektiv (CR/CSR) Fondmarknadsrätt aktuellt om regelverket Nya regler på värdepappersmarknaden Regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) Tillsynens rättsliga fas Miljörätt Tvistemålsprocessen III Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Internationella anställningsavtal Avancerad varumärkesrätt III Ansvarsfrågor i konkurs IT-avtal Modern förvaltningsrätt Staten och näringslivet Den kommersiella förvaltningsrätten Grundkurs i arbetsrätt för ombudsmän Vattenrätt Praktisk bodelning Förvaltningsrättslig fördjupning Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Anti-korruption i teori och praktik Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten Det allra senaste inom LOU Cloud Computing Molntjänster EKO-brott med skatteprocess Arbetsrätt Sociala medier, visselblåsare och integritet Barnrätt: Riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål Processuella rättigheter i förvaltningsrätten Entreprenadjuridik och försäkringslösningar Internationella kollektivavtal Försvararens uppdrag Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar Internationell familjerätt Målsägandebiträdets roll och uppdrag

20 SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi genomför utbildningen hos er, i våra lokaler eller ordnar en annan lämplig kurslokal. Bland kunderna genom åren finns Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Landsting, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, DO, kommuner, stora advokatbyråer och företag. EXEMPEL PÅ SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR: Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll Svåra uppsägningar Statens skadeståndsansvar Allmän förvaltningsrätt Juridisk översiktskurs Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Fördjupad utbildning i offentlighet och sekretess Lunchseminarier i ämnet Företagshemligheter Rollen som statsanställd Förvaltningslagen och förvaltningsrättsliga principer Granskningsmetodik Samordning av socialförsäkringar inom EU E-förvaltning, Tillsynbeslut, När det allmänna sluter avtal Fakultetskurser Funckens gränd 1, 1 tr Box Stockholm Tel: E-post:

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Vårdnadstvister En kurs som handlar om tvister om vårdnad, boende och umgänge. 14-19 april 2016 Casablanca-Marocko Kurs: Vårdnadstvister Vårdnadstvisterna ökar, är

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1. FÖRENINGENS SYFTE Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. Föreningen

Läs mer

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Värdegrundsforum 22 oktober 2014

Värdegrundsforum 22 oktober 2014 Värdegrundsforum 22 oktober 2014 Tema: Att motverka korruption Socialdepartementet Lena Marcusson ordförande Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Eric Ericsson ADVOKAT

Eric Ericsson ADVOKAT TEL 070-678 57 82 E-POST eric@ericericsson.se Peab AB Karin Malmgren Margretetorpsvägen 84 260 92 Förslöv Uteslutning av anbudsgivare enligt LOU Undertecknad har fått i uppdrag av Peab AB, genom chefsjuristen

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget 2006-02-21 06/36 Samtliga nämnder och styrelser Landstinget ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER OCH ANDRA KOMMUNALA CHEFER BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner och Landsting

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Utbildning i Säkerhet

Utbildning i Säkerhet Utbildning i Säkerhet 3 5 februari 2014 30 september 2 oktober 2014 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige.

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer