Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering"

Transkript

1 Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering Huvudman Skogsstyrelsen i respektive region är huvudman för kursen. Huvudmannen har ansvar för att det erbjuds kurser efter behov, att kursplanen följs och för att administrationen sköts. Huvudmannens representant ska även medverka vid samtliga kurser, t.ex. genom att inleda eller avsluta dem. Skogsstyrelsen kan välja att lägga ut kurserna på andra aktörer inom regionen. I dessa fall är skogsstyrelsen fortfarande huvudman och ansvarig för administrationen. De som för huvudmannen ska genomföra examination ska ha en egen aktuell behörighet. Det är en rekommendation att huvudmannens representant går behörighetskursen i en annan region än den egna. Fördelarna med detta är flera; man ser andra upplägg än det egna, det ger en samhörighet över regiongränser och en större kontaktyta i framtiden. Med huvudman avses nedan huvudmannens representant. Kursledning Den skogsstyrelse eller organisation som genomför utbildningen är kursledning. Den som är kursledare ska ha en egen aktuell behörighet. Kursledaren ska planera upplägget av kurserna, boka föreläsare och lokaler, förmedla planering av genomförande, upplägg och kursplan till samtliga föreläsare och till huvudmannen. Kursledningen ska närvara under hela kursen med följande undantag: föreläsningar av Jordbruksverkets personal och föreläsare med känd kompetens och erfarenhet av att leda en klass eller grupp. Organisationer, företag och andra aktörer som säljer växtskyddsmedel får inte vara kursledare för en behörighetsutbildning. Föreläsare De personer som anlitas som föreläsare på utbildningarna ska ha kompetens inom det eller de avsnitt som de ska förmedla kunskaper om. Föreläsarna ska kunna ge en opartisk och objektiv framställning. Egen behörighet att använda växtskyddsmedel kan också vara positivt för föreläsare på kursen. För flera avsnitt i kursen innebär kompetensen att man har goda kunskaper om miljö eller arbetsmiljö. Föreläsarna ska informeras av kursledningen om målgruppen, kursplanen och kurshandledningen för kursen. 1

2 Närvaro Närvaro är obligatorisk. Undervisningen ska vara lärarledd, men kan, via t.ex. videokonferens, vara av distanskaraktär. Anpassade kurser för elever på olika utbildningar (gymnasiala eller eftergymnasiala), där delar av den ordinarie undervisningen tillgodoräknas, får inte förekomma utan eleverna ska delta på kurserna på samma villkor som skogsbrukarna. Prov Provet sätts samman med frågor ur den av Jordbruksverket tillhandahållna Frågebanken och rättas av huvudmannen. På provet bör endast frågor som anknyter till de praktiska momenten i hanteringen och användningen finnas med. Frågeställningarna ska ha berörts under kursen och återspegla de kunskaper, med betoning på det praktiska bekämpningsarbetet, som har förmedlats under kursen samt omfatta de minimikrav som ställts upp för kursen. Varje fråga ska poängsättas eller bedömas med godkänd/inte godkänd. Det bör anges redan på provet om det bedöms med ett poängantal eller med godkänt/inte godkänt. För varje kurs finns ett par specificerade områden för vilka svaren måste vara korrekta för att kursdeltagarens prov ska godkännas. Om frågorna inom dessa områden är korrekta, kan man utifrån den övriga poängsättningen eller bedömningen avgöra om provet, totalt sett, är godkänt eller inte. 70 % av den totala poängen eller motsvarande bör vara uppnådd för att provet ska kunna godkännas. Om en enstaka fråga av dem som måste vara korrekt besvarade är felaktig och detta noteras redan vid inlämnandet av provet kan en ny, motsvarande fråga lämnas ut direkt istället för att kursdeltagaren senare kallas in till nytt prov. Om detta upptäcks vid en senare rättning kan en personlig kontakt (inte per post) tas med kursdeltagaren för att utröna om felet bestod av misstag eller okunskap och om kursdeltagaren vid detta tillfälle kan ge ett korrekt svar så att provet kan godkännas. Provet får inte lämnas ut efter kursen. Detta medför tyvärr att kursdeltagaren inte får veta vilka fel han/hon gjort, men det är viktigt att provets innehåll inte blir känt bland kursdeltagare. I avsnittet Provets innehåll anges de områden som måste tas upp i provet samt de frågor som måste vara korrekt besvarade. Språk Eftersom kursdeltagarna efter kursen själva ska klara av att utföra bekämpningsarbete, t.ex. läsa etikett och säkerhetsdatablad, utan handledning är det viktigt att de förstår svenska. Således ska ingen undervisning ske på något annat språk än svenska. Efter dispens från Jordbruksverket finns det dock möjlighet att ordna tolkade kurser. Provet ska vara författat på svenska. Provsvaren kan få skrivas på annat språk än svenska efter överenskommelse med huvudmannen. 2

3 Läs- och skrivsvårigheter Med hänsyn till de krav som ställs på bekämpningsarbetet och dokumentationen av det måste krav på läs- och räknekunnighet ställas. Kursdeltagare med läs- och skrivsvårigheter måste själva kunna läsa och förstå provfrågorna och den information som ligger till grund för frågorna. Kursdeltagaren kan få extra tid för att genomföra provet. Enstaka frågor som kräver mer skrivande kan redogöras för muntligt inför huvudman. För de kursdeltagare som önskar finns det några exemplar av kursboken Säker bekämpning som ljudbok i olika ljudformat att låna från Jordbruksverket. Kursavgifter Huvudmannen sätter kursavgiften utifrån de krav som finns på kostnadstäckning. Kursutvärdering För varje kurs bör en kursutvärdering göras av deltagarna. En gemensam grund för utformning av denna finns tillgänglig i kurshandledningen. Denna kan sedan kompletteras med frågor som tar upp mer specifika frågor för den aktuella kursen. Fortbildning för huvudmän och kursledningar Jordbruksverket anordnar fortbildningskursen Att använda växtskyddsmedel varje år. Omfattning Kursen ger behörighet att använda växtskyddsmedel som avser behandling av enskilda plantor i skogsplantering mot skadeinsekter samt fläckvis behandling av ogräs i skogsplantering. Målgrupp Kursen är avsedd för personer som ska bekämpa insektsangrepp på enskilda plantor i skogsplantering samt fläckvis ogräsbekämpa inför plantering. Syfte Utbildningen ska bidra till att minska riskerna för människors och djurs hälsa och att resterna i och riskerna för den omgivande miljön minimeras. Mål Kursen ska ge kunskaper om växtskyddsmedlens hantering, egenskaper och risker. Användaren ska ha kännedom om bedömning av bekämpningsbehovet och kunskaper för att kunna genomföra ett för omgivande miljö och arbetsmiljö säker och effektiv bekämpning av enskilda plantor i skogsplanteringar mot skadeinsekter samt fläckvis ogräsbekämpning i skogsmark. 3

4 Upplägg Kursen omfattar 1 dag (7 timmar). Fördelning av tiden Lektioner à 45 minuter Allmänt om växtskyddsmedel 1 Växtskyddsmedlens hälsorisker 1 Risker för den omgivande miljön 1 Det praktiska bekämpningsarbetet samt övningsuppgifter 3 Prov 1 Summa 7 Innehåll Allmänt om växtskyddsmedel Växtskyddsmedlens sammansättning, egenskaper och verkningssätt Klassning och märkning av preparat faroklasser och behörighetsklasser Statistik över användningen i Sverige Etikett, säkerhetsdatablad och bruksanvisning Växtskyddsmedlens hälsorisker Hälsorisker - doser giftighet - toxicitet akut och kronisk - tillförselvägar till kroppen - förgiftningssymtom Arbetsmiljölagstiftning Skyddsåtgärder - personlig skyddsutrustning - personlig hygien - arbetsrutiner - information via etikett och säkerhetsdatablad - förvaring och transport - rester och tomemballage Åtgärder vid förgiftning Risker för den omgivande miljön Transport av bekämpningsmedel - i luften vindavdrift och förångning - i marken - i vatten grund- och ytvatten Nedbrytning och persistens 4

5 Växtskyddsmedel i vattendrag - oavsiktlig spridning på vägkanter - dikesrenar - spill och vid påfyllning - bestämmelser då vatten hämtas i vattendrag - tömning av rester och rengöring Inverkan på nyttoinsekter, speciellt bin Inverkan på floran Speciell miljölagstiftning - miljöbalken - Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel (spridningsföreskriften) - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter Arbetsrutiner inkl. val av växtskyddsmedel för att motverka miljöriskerna, vid påfyllning, spridning och rengöring Det praktiska bekämpningsarbetet Hantering Förvaring av preparat och plantor Ergonomi; att kunna ställa in selen Arbetsteknik Hantering av preparat, överbliven sprutvätska Förvaring av plantor och preparat Vattendragshänsyn Prova utrustning och att behandla Ogräs- och skadegörarbekämpning Skadeinsekterna, deras biologi och förekomst Skadefrekvens och konsekvenser Varför bekämpa? - ogräsen och skadegörarna kan medföra skadeförluster, försämrad kvalitet m.m. Ekonomin i kemisk bekämpning Val av dos - väderlekens inverkan vindavdrift - beståndets inverkan, - ogräsens art, storlek m.m. Tekniska åtgärder som påverkar vindavdriften 5

6 Tekniska åtgärder som påverkar resultatet, möjlighet att minska doserna m.m. Munstycksval Kalibrering Beräkning av preparatmängd Rengöring av utrustning Omhändertagande av avfall Dokumentation av spridningen Provets innehåll För generella instruktioner, se under rubriken Prov ovan. Provet ska innehålla frågor om: - etiketter (med delfrågor eller i kryssform) - regler kring förvaring - val av preparat och dos - skyddshygien - spridningsföreskriften - kalibreringsmetod - villkor för vissa preparat (t.ex. kryssfråga) För att provet ska vara godkänt måste vissa frågor vara korrekt besvarade oavsett övrig bedömning eller poängsumma. Dessa är: - en etikettfråga med delfrågor eller i kryssform - regler kring förvaring Litteratur Obligatorisk litteratur (senaste utgåvan): Säker bekämpning, Natur och Kultur/Fakta etc. Specialhäfte skog, SJV, BE 7 Säkerhetsdatablad, etiketter m.m. för några aktuella preparat 6

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Växtskyddet och vattnet

Växtskyddet och vattnet Ett material från Säkert växtskydd och LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Växtskyddet och vattnet Hur mår vattnet i sverige, vad kan göras på gården för att minska läckaget, 1 vad innebär

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Kunnig och behörig användning av biocider systemet och dess utvecklingsbehov

Kunnig och behörig användning av biocider systemet och dess utvecklingsbehov Rapport Nr 6/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunnig och behörig användning av biocider systemet och dess utvecklingsbehov Redovisning från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer