Presentationer av föreläsare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationer av föreläsare"

Transkript

1 Presentationer av föreläsare Ulla Berglund är landskapsarkitekt, teknologie doktor i stadsbyggnad och docent i landskapsplanering. Hon arbetar som lektor vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och undervisar i stadsutveckling men har sedan långt tillbaka också arbetat med frågor om landskap och landskapsanalys. Ulla har i sin forskning intresserat sig för stadsbors, inte minst barns, förhållande till utemiljön, den urbana såväl som den gröna. Sedan 2010 leder hon ett forskningsprojekt som för Trafikverkets räkning beskriver och utvecklar metoder för landskapsanalys för väg- och järnvägsprojekt. Med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen samverkar här forskare från SLU och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) för att visa på hur landskapsanalys kan göras i dialog med medborgarna, i förhållande till internationellt erkända metoder och med hänsyn tagen till människors upplevelser av platskänsla och identitet. Maria Bergström är biogeovetare/landskapsekolog och sedan 2008 verksamhetsledare för Storstockholms naturguider på Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Hon har tidigare under många år arbetat med ekologi, fysisk planering och naturresurshushållning på Planverket, Bostadsdepartementet och på Länsstyrelsen i Stockholm. Maria har särskilt intresserat sig för förhållandet mellan begreppen landskap och ekosystem i sin licentiatavhandling Gryts socken landskap och lokalsamhälle i ekosystemperspektiv. Margareta Bergvall har arbetat med arkeologi och pedagogik sedan talet, bland annat med fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar i Västernorrland och Jämtland och som pedagog på Jämtlands läns museum och Sundsvalls museum. De senaste 20 åren har fokus legat på pedagogisk inriktning gentemot kulturarv och kulturmiljö, kulturlandskap och kulturturism på Länsmuseet Murberget, inte minst utifrån ett nära samarbete med hembygdsrörelsen. Ett särskilt intresse är kopplingen mellan föremålen i museiutställningarna och kulturlandskapet. Först då kommer de arkeologiska artefakterna i en kontext och återfår något av sin tidigare identitet. I skyltprojektet Den stora utställningen i landskapet har kopplingen mellan museiföremål och landskap fördjupats. Margareta har varit ansvarig för basutställningar, friluftsmuseum och utåtriktad verksamhet, hon är även doktorand i arkeologi med inriktning mot förmedlingsarbete inom arkeologi och kulturarv och har skrivit flera artiklar om detta. 1

2 Marie Björklund är biolog och arbetar vid Länsstyrelsen i Norrbotten sedan Hon leder projektet Besöksmål världsarvet Laponia sedan Projektet syftar till att utveckla informationen i och kring världsarvet. Bland annat ska ett naturum byggas, noder till naturum samt informationsskyltar utomhus. Till det kommer webbplats, mediaguider etc. Projektet har startat inom Laponiaprocessen och arbetet fortskrider enligt Laponiaprocessens värdegrund med delaktighet och konsensus som viktiga ingredienser. Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för Biologisk Mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. Han arbetar också vid Högskolan i Kristianstad. Urban har disputerat i västekologi på en avhandling om mekanisk påverkan på fjällvegetation. Han har var föreståndare för Centrum för biologisk mångfald ( ) men ägnar sin tid idag huvudsakligen åt forskning och forskningsinformation. Hans forskning är inriktad mot historisk ekologi och landskapsplanering utkom hans bok Europeiska kulturlandskap och för tillfället arbetar han med en bok där Nordöstra Asiens landskapsutveckling jämförs med Europas. Tove Frambäck jobbar på Publika avdelningen på Naturhistoriska riksmuseet. Med konstnärlig utbildning och bakgrund i teatern har Tove även undervisat på universitet och högskola. I egenskap av projektledare och producent har hon mångårig erfarenhet av att producera allehanda publika och minnesvärda upplevelser i konsthallar, på teatrar och museer i Stockholmsregionen. Museets utvecklingsprojekt I dold terräng är ett pilotarbete i syfte att producera digitala terrängguider för de som inte besöker museet, men ändå vill ta del av vår kunskap. Produktionen ska också möta det förnyade uppdrag kring landskapsfrågor som museet fick i vintras. I samband med konferensen tar vi tacksamt emot synpunkter på guiden. Terrängguiden görs i samarbete med Stockholms läns museum. Michael Glen har i olika former arbetat med heritage interpretation i drygt fyrtio år. Han är föreståndare för Touchstone Heritage Management Consultants och aktiv i organisationen QuiteWrite, som skapar kreativa texter till platser och publikationer. Glen bidrog till etableringen 1975 av AHI (Association for Heritage Interpretation) i Storbritannien. Han var med och grundade Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation) och är nu dess ordförande. Glen ser med glädje fram mot att delta i denna konferens och den internationella konferens som 2013 kommer att äga rum i Stockholm och arrangeras gemensamt av Interpret Europe, CNV (Centrum för naturvägledning) och NAI (National Association for Interpretation) i USA. 2

3 Roger Greenaway är en av världens främsta experter på reviewing - en palett av metoder att enkelt och praktiskt involvera och engagera deltagare i en aktivitet, hålla kvar deras uppmärksamhet samt ta fram och ta tillvara på deras förväntningar, förkunskaper, reflektioner, upplevelser, synpunkter och attityder. Enligt Roger behövs endast ett rep för att göra ett stort antal reviewing-övningar. Leif Gren är arkeolog med idé- och lärdomshistoria, konsthistoria, socialantropologi och etnologi i sin slutexamen. Han arbetade med fältarkeologi vid Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering under många år och därefter som handläggare i kulturmiljövård vid RAÄ, främst med landskapsfrågor, samt med fornlämningar i skogs- och jordbruksmiljöer. Under senare tid även med våra miljömål och med den Europeiska landskapskonventionen. Leif har skrivit en handbok om fossil åkermark, och även ett antal artiklar och kompendier med inriktning på agrarhistoria, monument, Sveriges kristnande, naturvård och biologiskt kulturarv samt arkeologins idéhistoria. Viktoria Hallberg är agronom och lärare och har tidigare arbetat med utbildning, pedagogisk utveckling, utställningar och information bland annat för Sveriges lantbruksuniversitet, Julita Lantbruksmuseum samt inom grundskola och gymnasium. Hon är nu konsulent vid Sveriges hembygdsförbund med ansvarsområdet miljö- och landskapsfrågor samt barn och unga. Centralt i hennes arbete är hur vi bygger vår kunskap och världsbild och hur vi ställer om vårt samhälle och våra liv till en samklang med ekosystemet. Hembygdsrörelsens verksamhet utgår från lokalsamhället och det lokala kulturarvet som uttrycks i en mångfald av aktiviteter och projekt över hela landet vilket ger viktiga perspektiv till dagens samhälle. Viktoria arbetar här med folkbildning och samverkan, för kultur- och generationsmöten, utbyte och förståelse nationellt, regionalt och lokalt. En viktig fråga är värnet om kulturarvet i det svenska skogslandskapet. Sven-G Hultman har en bakgrund som civilingenjör, jägmästare och MF från Yale University blev han skoglig doktor på en avhandling om hur människor vill att skogen skall se ut för att vara lämplig för friluftsliv. Han har varit forskare/lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet och vd för Upplandsstiftelsen med fokus på friluftsliv och naturvård. Sven var en av initiativtagarna till bildandet av Centrum för Naturvägledning (CNV) med placering på SLU och har fram till 2012 varit ordförande i styrgruppen för CNV. Naturvägledning/tolkning och naturkontaktens betydelse för människors hälsa har under alla år intresserat honom. 3

4 Gudrun Kuhmunen bor och verkar i Gällivare och arbetar till vardags som pedagog på Skierri samiska förskola i Gällivare. Hon har arbetat som föreståndare och rektor på Skierri förskola och Sameskolan i 14 år och har en del samepolitiska uppdrag bl. a som ledamot i Samernas Riksförbund samt i Laponiatjuottjudus (förvaltningsorganet för världsarvet Laponia). Som representant för samebyarna har Gudrun deltagit i Laponiaprocessen sedan slutet av 90-talet. Samtidigt med olika politiska uppdrag har Gudrun läst pedagogik, kulturförståelse, kolonisering och dekolonisering samt ledarskap på högskola och universitet på norsk och svensk sida, senast på den samiska högskolan i Kautokeino. Hon deltar även i familjens renskötsel då tid ges. Anna Landberg är producent med lång erfarenhet av utställningsproduktion och kulturprojekt i olika medier. Sedan ett år är hon knuten till projektet "Besöksmål världsarvet Laponia" som samordnare för projektets utställningar. Tidigare arbetade hon med medieproduktion i egen firma. Anna ledde 2010 ombyggnaden av Eslövs museum på uppdrag av Eslövs kommun i samarbete med eldsjälarna i Eslöfs museiförening. Anna har en bakgrund som antikvarie och utställningsproducent på Kulturhistoriska museet i Lund, där ansvarade hon för museets mångfaldsperspektiv, med fokus på delaktighet och kulturell representation. Är utbildad i socialantropologi, museologi, journalistik, samt film- och tvproduktion. Eva Lindberg är utbildad biogeo-vetare och har arbetat för Naturskyddsföreningen sedan 1995 med att leda olika samarbetsprojekt inom Agenda 21 och om klimat. Samarbetspartners har varit kommuner, kretsar och andra ideella organisationer. Eva är idag verksamhetsledare för Närnaturguiderna, som är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och studiefrämjandet för att fortbilda och utbilda medlemmar i dessa organisationer i guideteknik. Hon har lett många av de omkring 60 utbildningar som Närnaturguiderna hittills har arrangerat, antingen ensam eller tillsammans med andra. Eva guidar gärna om träd om vintern samt om klimatförändringarnas effekter på naturen. Tina Lindström är enhetschef på den pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum. Tina har arbetat som lärare och skolledare och är sedan flera år pedagog och arbetsledare på Kalmar läns museum. Hon har stor erfarenhet av kulturmiljöpedagogik och tidsresemetodik såväl nationellt som internationellt. 4

5 Fabian Mebus arbetar på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör landskapsvård och förvaltning av natur- och kulturmiljöer. Han har tidigare arbetat på länsstyrelser med bildande av naturreservat och andra naturvårdsfrågor. Fabian har ett stort engagemang för samverkan och dialog över sektorsgränser och mellan myndigheter, markägare, organisationer och privatpersoner. Han har också tagit initiativ till kursen Dialog för kulturvården som riktar sig till handläggare som arbetar med kulturmiljövård på länsstyrelser. Fabian är biolog men har på senare år även läst ämnen som psykologi, filosofi och ledarskap. Anders M Nilsson är biolog och arbetar som utvecklare i Västarvet samt med naturvård och utställningar på Göteborgs Naturhistoriska museum. Han har arbetat i tre olika projekt i Säveåns landskap. I de två senaste som projektledare med ansvar att testa och utveckla metoder för implementering av den Europeiska landskapskonventionen i regionen. Till stor del har projekten inneburit att arrangera ett antal dialogmöten med medborgare samt att genomföra utbildningar i landskapet för SFIlärare. Han har tidigare arbetat med undervisning riktad mot grundskolan på Göteborgs Naturhistoriska museum. Pernilla Nordström arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län och har under de senaste sju åren varit samordnare för Kungliga national-stadsparken. Hon är bebyggelsehistoriker och har under många år arbetat med att driva kulturarvsfrågor i samhällsplanering och miljöarbete, bland annat på Riksantikvarieämbetet och Nacka kommun. Pernilla eftersträvar en helhetssyn på landskapet och frågor om landskapets karaktär och värden har ofta stått i fokus, både när det gäller Nationalstadsparken och t.ex. utbyggnaden av vindkraft. I arbetet med Kungliga nationalstadsparken är de utåtriktade insatserna en viktig del att göra parken mer känd, öka tillgängligheten till den och ta tillvara den som inspirations- och kunskapskälla. Med bakgrund som museilärare vill Pernilla gärna uppmärksamma och utveckla den potential som parken har som pedagogisk arena. 5

6 Eva Sandberg är föreståndare för Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. CNV:s kärnfrågor handlar om hur naturvägledning kan hjälpa människor att förstå samband mellan människa och natur samt att skapa möjligheter för besökare att fördjupa sin relation till naturen och kulturlandskapet. Och hur naturvägledare kan skapa en arena för demokratisk dialog. Eva är i grunden bio-geovetare från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med besökarundersökningar och informationssatsningar om skyddad natur bland annat för länsstyrelsen i Stockholm, med kampanjer för biologisk mångfald i staden och guideprojekt och utbildning för Naturskyddsföreningen samt som naturguide på Norra Djurgården och runt om i Europa. Evelina Selander är naturgeograf med bakgrund inom turism och naturvård. Evelina har varit naturvägledare på naturum Fulufjället och på naturum Färnebofjärden, jobbat som informatör inom ÅGP (Åtgärdsprogram för hotade arter) och med förvaltning av skyddad natur på länsstyrelserna. Evelina har även arbetat internationellt som koordinator inom den nordisk-baltiska sektionen i naturvårdsorganisationen Europarc. Idag finns hon på Naturvårdsverket, sektionen för förvaltning av värdefull natur som projektledare för genomförandet av varumärket Sveriges nationalparker. I det arbetet stöttar och vägleder hon nationalparksförvaltare i arbetet med att förverkliga varumärket Sveriges nationalparker. Evelina ansvarar även för samordning av landets naturum. I det arbetet ingår att stötta och stärka naturum-nätverketet samt ansvara för varumärket naturum, som ägs av Naturvårdsverket. Agneta Setterwall har en bakgrund som beteendevetare. Hon arbetar som konsult (Räven och kråkan) med demokratiska processer, goda mötesformer och konflikthantering, och med utvärdering av projekt och processer. Sedan ett drygt decennium har hon samarbetat med forskare från Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, där hon också undervisar. Hon var med i utvecklingen och genomförandet av kompetens-utvecklingsprogrammet Dialog för naturvården som SLU genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmet pågick under fem år och var framförallt riktat till handläggare på landets länsstyrelser som hanterar komplexa frågor med ambitionen att skapa förutsättningar för delaktighet. Agneta arbetar också som mötesledare och processledare i skarpa lägen där myndigheter och olika intressenter samverkar kring frågor utan givna svar. 6

7 Christina Svensson är utbildad arkeolog och projektledare på Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet. Christina arbetar med att stärka sambandet mellan naturarv och kulturarv. Christina har arbetat som kulturmiljöpedagog och fältarkeolog med att avslöja spår efter händelser i kultur- och naturmiljöer. Hon har utvecklat ett utomhuspedagogiskt skolprogram åt Västerås kommun vid fornlämningsplatsen Anundshög. Inom ramen för Biologisk mångfald samarbetade Christina med bl.a. Skogsstyrelsen i projektet Syrener i ruiner och utvecklade en tvär-vetenskaplig metod för att dokumentera övergivna torp och de kulturväxter som fortfarande växer vid dem. Johanna MacTaggart har de senaste sju åren arbetat med att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som fick Unescos erkännande år Sedan 2008 är hon nationell koordinator för Svenska MAB Programmet (MAB = Man and the Biosphere), vilket bland annat innebär stöd till utvecklingen av nya biosfärområden och att representera Sverige i Unescos globala styrelse för MAB. Hon är generalsekreterare för den Europeiska organisationen Civilscape som verkar för implementering av den Europeiska Landskapskonventionen. Johanna har en akademisk examen i teoretisk ekologi är bosatt i Mariestad och gillar att ständigt upptäcka Vänerskärgårdens underbarhet. Anders Telenius arbetar sedan ett par år på Naturhistoriska riksmuseet där han ansvarar för den svenska GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) vars uppgift är att göra information om biologisk mångfald internationellt tillgänglig för alla via Internet (www.gbif.se). Anders är docent i växtekologi och har en lång karriär bakom sig som forskare och lektor i ekologi och botanik vid bland annat Stockholms universitet, Mälardalens högskola och Högskolan på Gotland. Hans forskning har främst varit inriktad mot spridning, etablering och dynamik hos växter i det svenska kulturlandskapet men han har även arbetat med långväga spridning av lavsporer i Antarktis. Sedan mer än tio år är han som landskapsintresserad ekolog engagerad i arbetet med att utveckla Nedre Dalälvsområdet till ett av UNESCO:s Biosfärområden (invigt 2011). 7

8 Ebbe Westergren är förste antikvarie och chef för den kulturmiljöpedagogiska enheten på Kalmar läns museum. Ebbe är arkeolog till professionen och har de senaste 20 åren arbetat med att få människor att upptäcka och använda den lokala kulturmiljön. Samarbetspartners är skolor, kommuner, föreningsliv, hembygdsföreningar, museer, universitet med mera. Arbetet sker genom gemensamma utvecklingsprojekt, studiegrupper, utbildningar, universitetskurser, historiska event, tidsresor etc. Flera av projekten berör förståelsen och bruket av landskapet, kulturmiljö och naturmiljö. Ebbe har lett en lång rad internationella projekt kring Heritage Education och Landscape Education i ca 15 olika länder, bl.a. Estland, Finland, Lettland, Italien, USA, Sydafrika och Kenya. Kalmar läns museum är huvudinstitution och Ebbe ordförande i Bridging Ages, International Organization in Historic Environment Education and Time Travels med medlemmar från drygt 20 länder runt hela världen. Petter Åkerblom arbetar som landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet och undervisar på landskapsarkitektprogrammet, särskilt i frågor som berör barns och ungas utemiljöer. Han har disputerat på avhandlingen Lära av trädgård samt varit koordinator på Movium SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling med särskilt ansvar för regeringsuppgiften att utveckla och kommunicera kunskap om barns och ungas utemiljöer. Petter är en anlitad föreläsare, skribent och redaktör bland annat för antologin Den Lärande Staden (Boréa bokförlag 2010). Moderator under konferensen: Kajsa Althén är journalist, historiker och medeltidsarkeolog specialiserad på stadsutveckling och förändringsprocesser i det urbana landskapet. Hon har under flera år arbetat med kommunikationsutveckling på museer och inom Riksantikvarieämbetet utifrån folkbildningens demokratiska kunskapssyn. Sedan mitten på 1980-talet har hon varit lärare på journalistutbildningar på folkhögskola och universitet. Med kärlek till naturens skiftande landskap återvänder hon ofta till platser som Gausjosjön, Svartlöga och Östergötlands varierade naturmiljöer. 8

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Deltagarna vid CNV:s konferens Sharing our natural and cultural heritage interpretation can make us citizens of the world i juni 2013 samlade utanför

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Att lära genom upplevelser 7

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Ansökan till Unesco

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Ansökan till Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Ansökan till Unesco Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan: www.vanerkulle.se Författare: Johanna MacTaggart, Birgitta Gärdefors, Johanna Olsson,

Läs mer

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken Rapport 2015:37 Digikult 2015 Digitalt kulturarv i praktiken Rapportnr: 2015:37 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Peter Rudvall Foto: Jan Mogol Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, kulturmiljöenheten/samhällsavdelningen

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetet 2013 Box 5405, 114 84 Stockholm Telefon 08-5191 8000 riksant@raa.se www.raa.se Bilder: Riksantikvarieämbetet och Kulturmiljöbild. Foto förordssida:

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 rapport 5698 Maj 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Förslag till nationell certifiering av naturguider

Förslag till nationell certifiering av naturguider Förslag till nationell certifiering av naturguider Arbetsgruppen för nationell certifiering av naturguider En del av Interreg IIIB-projektet Northern Environment for Sustainable Tourism, Delprojekt Höga

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER

STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET UTREDNING OM DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN PÅ STATENS HISTORISKA MUSEER av Anna Källén, Fil Dr OKTOBER 2005 REVIDERAD I MARS

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

Redovisning av Arbetets museums uppdrag att pröva förutsättningarna för etablerandet av en resursenhet för genusfrågor vid museerna

Redovisning av Arbetets museums uppdrag att pröva förutsättningarna för etablerandet av en resursenhet för genusfrågor vid museerna Redovisning av Arbetets museums uppdrag att pröva förutsättningarna för etablerandet av en resursenhet för genusfrågor vid museerna Innehåll Sammanfattning 2 Arbetets museums uppdrag 4 Uppdragets bakgrund

Läs mer

Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området. Kulturvetenskap som spelar roll En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området. Texterna i denna folder har sammanställts 2013 av Matilda Lindström

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Intensivdagarna 2011

Intensivdagarna 2011 Intensivdagarna 2011 Information Tid: 5 7 dec 2011 från 11.00 den 5 dec till 15.30 den 7 dec Adress: Riksutställningar, Artillerigatan 33 A, Visby Kontakt: info@riksutstallningar.se, 0498-79 90 00 Pris:

Läs mer

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9 FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD NR 1 2004 Årg 9 Att informera om biologisk mångfald och den nytta vi människor har av naturens invånare är en prioriterad sak i Sveriges miljöpolitik. Kunskap bör finnas

Läs mer

Lokal förvaltning av naturresurser

Lokal förvaltning av naturresurser Lokal förvaltning av naturresurser Från ord och till handling Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Equal UP Glesbygdens förnyelse, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs!

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Innehållsförteckning Värna, vårda visa att förvalta och nyttja skyddad natur...2 När folket kom till naturreservaten i Östergötland...3

Läs mer

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID &museer Nummer 1 2009. Årgång 33. lokalt regionalt globalt LEDARE Vad händer med Samdok? Av Christina Mattsson»Enligt

Läs mer