Presentationer av föreläsare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationer av föreläsare"

Transkript

1 Presentationer av föreläsare Ulla Berglund är landskapsarkitekt, teknologie doktor i stadsbyggnad och docent i landskapsplanering. Hon arbetar som lektor vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och undervisar i stadsutveckling men har sedan långt tillbaka också arbetat med frågor om landskap och landskapsanalys. Ulla har i sin forskning intresserat sig för stadsbors, inte minst barns, förhållande till utemiljön, den urbana såväl som den gröna. Sedan 2010 leder hon ett forskningsprojekt som för Trafikverkets räkning beskriver och utvecklar metoder för landskapsanalys för väg- och järnvägsprojekt. Med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen samverkar här forskare från SLU och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) för att visa på hur landskapsanalys kan göras i dialog med medborgarna, i förhållande till internationellt erkända metoder och med hänsyn tagen till människors upplevelser av platskänsla och identitet. Maria Bergström är biogeovetare/landskapsekolog och sedan 2008 verksamhetsledare för Storstockholms naturguider på Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Hon har tidigare under många år arbetat med ekologi, fysisk planering och naturresurshushållning på Planverket, Bostadsdepartementet och på Länsstyrelsen i Stockholm. Maria har särskilt intresserat sig för förhållandet mellan begreppen landskap och ekosystem i sin licentiatavhandling Gryts socken landskap och lokalsamhälle i ekosystemperspektiv. Margareta Bergvall har arbetat med arkeologi och pedagogik sedan talet, bland annat med fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar i Västernorrland och Jämtland och som pedagog på Jämtlands läns museum och Sundsvalls museum. De senaste 20 åren har fokus legat på pedagogisk inriktning gentemot kulturarv och kulturmiljö, kulturlandskap och kulturturism på Länsmuseet Murberget, inte minst utifrån ett nära samarbete med hembygdsrörelsen. Ett särskilt intresse är kopplingen mellan föremålen i museiutställningarna och kulturlandskapet. Först då kommer de arkeologiska artefakterna i en kontext och återfår något av sin tidigare identitet. I skyltprojektet Den stora utställningen i landskapet har kopplingen mellan museiföremål och landskap fördjupats. Margareta har varit ansvarig för basutställningar, friluftsmuseum och utåtriktad verksamhet, hon är även doktorand i arkeologi med inriktning mot förmedlingsarbete inom arkeologi och kulturarv och har skrivit flera artiklar om detta. 1

2 Marie Björklund är biolog och arbetar vid Länsstyrelsen i Norrbotten sedan Hon leder projektet Besöksmål världsarvet Laponia sedan Projektet syftar till att utveckla informationen i och kring världsarvet. Bland annat ska ett naturum byggas, noder till naturum samt informationsskyltar utomhus. Till det kommer webbplats, mediaguider etc. Projektet har startat inom Laponiaprocessen och arbetet fortskrider enligt Laponiaprocessens värdegrund med delaktighet och konsensus som viktiga ingredienser. Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för Biologisk Mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. Han arbetar också vid Högskolan i Kristianstad. Urban har disputerat i västekologi på en avhandling om mekanisk påverkan på fjällvegetation. Han har var föreståndare för Centrum för biologisk mångfald ( ) men ägnar sin tid idag huvudsakligen åt forskning och forskningsinformation. Hans forskning är inriktad mot historisk ekologi och landskapsplanering utkom hans bok Europeiska kulturlandskap och för tillfället arbetar han med en bok där Nordöstra Asiens landskapsutveckling jämförs med Europas. Tove Frambäck jobbar på Publika avdelningen på Naturhistoriska riksmuseet. Med konstnärlig utbildning och bakgrund i teatern har Tove även undervisat på universitet och högskola. I egenskap av projektledare och producent har hon mångårig erfarenhet av att producera allehanda publika och minnesvärda upplevelser i konsthallar, på teatrar och museer i Stockholmsregionen. Museets utvecklingsprojekt I dold terräng är ett pilotarbete i syfte att producera digitala terrängguider för de som inte besöker museet, men ändå vill ta del av vår kunskap. Produktionen ska också möta det förnyade uppdrag kring landskapsfrågor som museet fick i vintras. I samband med konferensen tar vi tacksamt emot synpunkter på guiden. Terrängguiden görs i samarbete med Stockholms läns museum. Michael Glen har i olika former arbetat med heritage interpretation i drygt fyrtio år. Han är föreståndare för Touchstone Heritage Management Consultants och aktiv i organisationen QuiteWrite, som skapar kreativa texter till platser och publikationer. Glen bidrog till etableringen 1975 av AHI (Association for Heritage Interpretation) i Storbritannien. Han var med och grundade Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation) och är nu dess ordförande. Glen ser med glädje fram mot att delta i denna konferens och den internationella konferens som 2013 kommer att äga rum i Stockholm och arrangeras gemensamt av Interpret Europe, CNV (Centrum för naturvägledning) och NAI (National Association for Interpretation) i USA. 2

3 Roger Greenaway är en av världens främsta experter på reviewing - en palett av metoder att enkelt och praktiskt involvera och engagera deltagare i en aktivitet, hålla kvar deras uppmärksamhet samt ta fram och ta tillvara på deras förväntningar, förkunskaper, reflektioner, upplevelser, synpunkter och attityder. Enligt Roger behövs endast ett rep för att göra ett stort antal reviewing-övningar. Leif Gren är arkeolog med idé- och lärdomshistoria, konsthistoria, socialantropologi och etnologi i sin slutexamen. Han arbetade med fältarkeologi vid Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering under många år och därefter som handläggare i kulturmiljövård vid RAÄ, främst med landskapsfrågor, samt med fornlämningar i skogs- och jordbruksmiljöer. Under senare tid även med våra miljömål och med den Europeiska landskapskonventionen. Leif har skrivit en handbok om fossil åkermark, och även ett antal artiklar och kompendier med inriktning på agrarhistoria, monument, Sveriges kristnande, naturvård och biologiskt kulturarv samt arkeologins idéhistoria. Viktoria Hallberg är agronom och lärare och har tidigare arbetat med utbildning, pedagogisk utveckling, utställningar och information bland annat för Sveriges lantbruksuniversitet, Julita Lantbruksmuseum samt inom grundskola och gymnasium. Hon är nu konsulent vid Sveriges hembygdsförbund med ansvarsområdet miljö- och landskapsfrågor samt barn och unga. Centralt i hennes arbete är hur vi bygger vår kunskap och världsbild och hur vi ställer om vårt samhälle och våra liv till en samklang med ekosystemet. Hembygdsrörelsens verksamhet utgår från lokalsamhället och det lokala kulturarvet som uttrycks i en mångfald av aktiviteter och projekt över hela landet vilket ger viktiga perspektiv till dagens samhälle. Viktoria arbetar här med folkbildning och samverkan, för kultur- och generationsmöten, utbyte och förståelse nationellt, regionalt och lokalt. En viktig fråga är värnet om kulturarvet i det svenska skogslandskapet. Sven-G Hultman har en bakgrund som civilingenjör, jägmästare och MF från Yale University blev han skoglig doktor på en avhandling om hur människor vill att skogen skall se ut för att vara lämplig för friluftsliv. Han har varit forskare/lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet och vd för Upplandsstiftelsen med fokus på friluftsliv och naturvård. Sven var en av initiativtagarna till bildandet av Centrum för Naturvägledning (CNV) med placering på SLU och har fram till 2012 varit ordförande i styrgruppen för CNV. Naturvägledning/tolkning och naturkontaktens betydelse för människors hälsa har under alla år intresserat honom. 3

4 Gudrun Kuhmunen bor och verkar i Gällivare och arbetar till vardags som pedagog på Skierri samiska förskola i Gällivare. Hon har arbetat som föreståndare och rektor på Skierri förskola och Sameskolan i 14 år och har en del samepolitiska uppdrag bl. a som ledamot i Samernas Riksförbund samt i Laponiatjuottjudus (förvaltningsorganet för världsarvet Laponia). Som representant för samebyarna har Gudrun deltagit i Laponiaprocessen sedan slutet av 90-talet. Samtidigt med olika politiska uppdrag har Gudrun läst pedagogik, kulturförståelse, kolonisering och dekolonisering samt ledarskap på högskola och universitet på norsk och svensk sida, senast på den samiska högskolan i Kautokeino. Hon deltar även i familjens renskötsel då tid ges. Anna Landberg är producent med lång erfarenhet av utställningsproduktion och kulturprojekt i olika medier. Sedan ett år är hon knuten till projektet "Besöksmål världsarvet Laponia" som samordnare för projektets utställningar. Tidigare arbetade hon med medieproduktion i egen firma. Anna ledde 2010 ombyggnaden av Eslövs museum på uppdrag av Eslövs kommun i samarbete med eldsjälarna i Eslöfs museiförening. Anna har en bakgrund som antikvarie och utställningsproducent på Kulturhistoriska museet i Lund, där ansvarade hon för museets mångfaldsperspektiv, med fokus på delaktighet och kulturell representation. Är utbildad i socialantropologi, museologi, journalistik, samt film- och tvproduktion. Eva Lindberg är utbildad biogeo-vetare och har arbetat för Naturskyddsföreningen sedan 1995 med att leda olika samarbetsprojekt inom Agenda 21 och om klimat. Samarbetspartners har varit kommuner, kretsar och andra ideella organisationer. Eva är idag verksamhetsledare för Närnaturguiderna, som är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och studiefrämjandet för att fortbilda och utbilda medlemmar i dessa organisationer i guideteknik. Hon har lett många av de omkring 60 utbildningar som Närnaturguiderna hittills har arrangerat, antingen ensam eller tillsammans med andra. Eva guidar gärna om träd om vintern samt om klimatförändringarnas effekter på naturen. Tina Lindström är enhetschef på den pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum. Tina har arbetat som lärare och skolledare och är sedan flera år pedagog och arbetsledare på Kalmar läns museum. Hon har stor erfarenhet av kulturmiljöpedagogik och tidsresemetodik såväl nationellt som internationellt. 4

5 Fabian Mebus arbetar på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör landskapsvård och förvaltning av natur- och kulturmiljöer. Han har tidigare arbetat på länsstyrelser med bildande av naturreservat och andra naturvårdsfrågor. Fabian har ett stort engagemang för samverkan och dialog över sektorsgränser och mellan myndigheter, markägare, organisationer och privatpersoner. Han har också tagit initiativ till kursen Dialog för kulturvården som riktar sig till handläggare som arbetar med kulturmiljövård på länsstyrelser. Fabian är biolog men har på senare år även läst ämnen som psykologi, filosofi och ledarskap. Anders M Nilsson är biolog och arbetar som utvecklare i Västarvet samt med naturvård och utställningar på Göteborgs Naturhistoriska museum. Han har arbetat i tre olika projekt i Säveåns landskap. I de två senaste som projektledare med ansvar att testa och utveckla metoder för implementering av den Europeiska landskapskonventionen i regionen. Till stor del har projekten inneburit att arrangera ett antal dialogmöten med medborgare samt att genomföra utbildningar i landskapet för SFIlärare. Han har tidigare arbetat med undervisning riktad mot grundskolan på Göteborgs Naturhistoriska museum. Pernilla Nordström arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län och har under de senaste sju åren varit samordnare för Kungliga national-stadsparken. Hon är bebyggelsehistoriker och har under många år arbetat med att driva kulturarvsfrågor i samhällsplanering och miljöarbete, bland annat på Riksantikvarieämbetet och Nacka kommun. Pernilla eftersträvar en helhetssyn på landskapet och frågor om landskapets karaktär och värden har ofta stått i fokus, både när det gäller Nationalstadsparken och t.ex. utbyggnaden av vindkraft. I arbetet med Kungliga nationalstadsparken är de utåtriktade insatserna en viktig del att göra parken mer känd, öka tillgängligheten till den och ta tillvara den som inspirations- och kunskapskälla. Med bakgrund som museilärare vill Pernilla gärna uppmärksamma och utveckla den potential som parken har som pedagogisk arena. 5

6 Eva Sandberg är föreståndare för Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. CNV:s kärnfrågor handlar om hur naturvägledning kan hjälpa människor att förstå samband mellan människa och natur samt att skapa möjligheter för besökare att fördjupa sin relation till naturen och kulturlandskapet. Och hur naturvägledare kan skapa en arena för demokratisk dialog. Eva är i grunden bio-geovetare från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med besökarundersökningar och informationssatsningar om skyddad natur bland annat för länsstyrelsen i Stockholm, med kampanjer för biologisk mångfald i staden och guideprojekt och utbildning för Naturskyddsföreningen samt som naturguide på Norra Djurgården och runt om i Europa. Evelina Selander är naturgeograf med bakgrund inom turism och naturvård. Evelina har varit naturvägledare på naturum Fulufjället och på naturum Färnebofjärden, jobbat som informatör inom ÅGP (Åtgärdsprogram för hotade arter) och med förvaltning av skyddad natur på länsstyrelserna. Evelina har även arbetat internationellt som koordinator inom den nordisk-baltiska sektionen i naturvårdsorganisationen Europarc. Idag finns hon på Naturvårdsverket, sektionen för förvaltning av värdefull natur som projektledare för genomförandet av varumärket Sveriges nationalparker. I det arbetet stöttar och vägleder hon nationalparksförvaltare i arbetet med att förverkliga varumärket Sveriges nationalparker. Evelina ansvarar även för samordning av landets naturum. I det arbetet ingår att stötta och stärka naturum-nätverketet samt ansvara för varumärket naturum, som ägs av Naturvårdsverket. Agneta Setterwall har en bakgrund som beteendevetare. Hon arbetar som konsult (Räven och kråkan) med demokratiska processer, goda mötesformer och konflikthantering, och med utvärdering av projekt och processer. Sedan ett drygt decennium har hon samarbetat med forskare från Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, där hon också undervisar. Hon var med i utvecklingen och genomförandet av kompetens-utvecklingsprogrammet Dialog för naturvården som SLU genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmet pågick under fem år och var framförallt riktat till handläggare på landets länsstyrelser som hanterar komplexa frågor med ambitionen att skapa förutsättningar för delaktighet. Agneta arbetar också som mötesledare och processledare i skarpa lägen där myndigheter och olika intressenter samverkar kring frågor utan givna svar. 6

7 Christina Svensson är utbildad arkeolog och projektledare på Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet. Christina arbetar med att stärka sambandet mellan naturarv och kulturarv. Christina har arbetat som kulturmiljöpedagog och fältarkeolog med att avslöja spår efter händelser i kultur- och naturmiljöer. Hon har utvecklat ett utomhuspedagogiskt skolprogram åt Västerås kommun vid fornlämningsplatsen Anundshög. Inom ramen för Biologisk mångfald samarbetade Christina med bl.a. Skogsstyrelsen i projektet Syrener i ruiner och utvecklade en tvär-vetenskaplig metod för att dokumentera övergivna torp och de kulturväxter som fortfarande växer vid dem. Johanna MacTaggart har de senaste sju åren arbetat med att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som fick Unescos erkännande år Sedan 2008 är hon nationell koordinator för Svenska MAB Programmet (MAB = Man and the Biosphere), vilket bland annat innebär stöd till utvecklingen av nya biosfärområden och att representera Sverige i Unescos globala styrelse för MAB. Hon är generalsekreterare för den Europeiska organisationen Civilscape som verkar för implementering av den Europeiska Landskapskonventionen. Johanna har en akademisk examen i teoretisk ekologi är bosatt i Mariestad och gillar att ständigt upptäcka Vänerskärgårdens underbarhet. Anders Telenius arbetar sedan ett par år på Naturhistoriska riksmuseet där han ansvarar för den svenska GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) vars uppgift är att göra information om biologisk mångfald internationellt tillgänglig för alla via Internet (www.gbif.se). Anders är docent i växtekologi och har en lång karriär bakom sig som forskare och lektor i ekologi och botanik vid bland annat Stockholms universitet, Mälardalens högskola och Högskolan på Gotland. Hans forskning har främst varit inriktad mot spridning, etablering och dynamik hos växter i det svenska kulturlandskapet men han har även arbetat med långväga spridning av lavsporer i Antarktis. Sedan mer än tio år är han som landskapsintresserad ekolog engagerad i arbetet med att utveckla Nedre Dalälvsområdet till ett av UNESCO:s Biosfärområden (invigt 2011). 7

8 Ebbe Westergren är förste antikvarie och chef för den kulturmiljöpedagogiska enheten på Kalmar läns museum. Ebbe är arkeolog till professionen och har de senaste 20 åren arbetat med att få människor att upptäcka och använda den lokala kulturmiljön. Samarbetspartners är skolor, kommuner, föreningsliv, hembygdsföreningar, museer, universitet med mera. Arbetet sker genom gemensamma utvecklingsprojekt, studiegrupper, utbildningar, universitetskurser, historiska event, tidsresor etc. Flera av projekten berör förståelsen och bruket av landskapet, kulturmiljö och naturmiljö. Ebbe har lett en lång rad internationella projekt kring Heritage Education och Landscape Education i ca 15 olika länder, bl.a. Estland, Finland, Lettland, Italien, USA, Sydafrika och Kenya. Kalmar läns museum är huvudinstitution och Ebbe ordförande i Bridging Ages, International Organization in Historic Environment Education and Time Travels med medlemmar från drygt 20 länder runt hela världen. Petter Åkerblom arbetar som landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet och undervisar på landskapsarkitektprogrammet, särskilt i frågor som berör barns och ungas utemiljöer. Han har disputerat på avhandlingen Lära av trädgård samt varit koordinator på Movium SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling med särskilt ansvar för regeringsuppgiften att utveckla och kommunicera kunskap om barns och ungas utemiljöer. Petter är en anlitad föreläsare, skribent och redaktör bland annat för antologin Den Lärande Staden (Boréa bokförlag 2010). Moderator under konferensen: Kajsa Althén är journalist, historiker och medeltidsarkeolog specialiserad på stadsutveckling och förändringsprocesser i det urbana landskapet. Hon har under flera år arbetat med kommunikationsutveckling på museer och inom Riksantikvarieämbetet utifrån folkbildningens demokratiska kunskapssyn. Sedan mitten på 1980-talet har hon varit lärare på journalistutbildningar på folkhögskola och universitet. Med kärlek till naturens skiftande landskap återvänder hon ofta till platser som Gausjosjön, Svartlöga och Östergötlands varierade naturmiljöer. 8

Utbildningar i andra länder

Utbildningar i andra länder Utbildningar i andra länder Storbritannien: Association for Heritage Interpretation (AHI) Interpret Scotland USA: National Association for Interpretation (NAI) Universitet och colleges Danmark: Naturvejlderuddannelsen

Läs mer

Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang

Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 2014-10-06 Presentationens namn Bild 1 Naturvägledning i närnatur Vad är CNV och hur kan vi hjälpa

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Mål för friluftslivspolitiken Tillgänglig natur för alla (Boverket) Starkt engagemang

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Länsstyrelsernas konferens Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Micke Lehorst kulturmiljöstrateg, SHF:s kansli Sveriges

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Ekonomisk redovisning och rapportering från SHF 2013 Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer

Ekonomisk redovisning och rapportering från SHF 2013 Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer Naturvårdverket Stockholm 2014-03-27 Bilaga 11 Ekonomisk redovisning och rapportering från SHF 2013 Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer BAKGRUND Sveriges Hembygdsförbund, SHF, är

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara våra olika landskapstyper i sitt naturliga tillstånd. Naturen ska vara bevarad och opåverkad av människan

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS En hållbar förvaltning av kulturarvet en nödvändig förutsä7ning för utveckling Nils Ahlberg Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS HÖSTMÖTE 2013 KULTURARVET I SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Verksamhetsplan för CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

Verksamhetsplan för CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Verksamhetsplan för CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 (Reviderad mars 2012) Verksamhet och fokus 2012 CNV:s verksamhetsplan 2012 beslutades i december 2011 enligt den överenskommelse mellan Naturvårdsverket

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Roger Greenaway in action!

Roger Greenaway in action! CNV höll tillsammans med Naturskoleföreningen en workshop Reviewing and Evaluation på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 14-15 november 2012. Ledare för workshopen var reviewing-experten Roger Greenaway

Läs mer

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor Till dig som arbetar med Leader Leader till gagn för landskapsfrågor 2 Foto omslag: Shutterstock Foto: Catharina Engström Hellström Landskapsperspektiv en väg till samverkan Vi har alla ett förhållningssätt

Läs mer

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Marie Kvarnström, Naptek,(Nationellt program för traditionell ekologisk kunskap), Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringsbeslut I:7 2017-10-19 Ku2017/02183/KL Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringens

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Sigtunaprojektet landskapet i centrum

Sigtunaprojektet landskapet i centrum Sigtunaprojektet landskapet i centrum Europarådets landskapskonvention tillgänglighet och multifunktionalitet Presentation 31 maj, Stockholms Universitet Golfbanan en arena för idrott, friluftsliv och

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Vägar ut friluftslivets fysiska, rättsliga och känslomässiga förutsättningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-23 1 Johanna

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 2 5 Varumärket naturum 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN /Biosfärkontoret Johanna MacTaggart

EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN /Biosfärkontoret Johanna MacTaggart EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN 111004/Biosfärkontoret Johanna MacTaggart JOHANNA MACTAGGART Vem är jag? Nationell MAB-koordinator Lokal biosfärkoordinator Ekolog Vänerstipendiat

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer

Kyrkogårdens kulturmiljö

Kyrkogårdens kulturmiljö Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och i samarbete med Riksantikvarieämbetet inbjuder till Kyrkogårdens kulturmiljö Kyrkogårdskongress den 3 5 september 2012 i Visby VÄLKOMMEN TILL VISBY I takt med samhälleliga

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Förstudie biosfärområde Vindelälven. Kajsa Berggren

Förstudie biosfärområde Vindelälven. Kajsa Berggren Förstudie biosfärområde Vindelälven Kajsa Berggren Biosfärområden INSPIRERANDE! INTE REGLERANDE! Internationellt nätverk av områden med höga landskapsvärden Modellområden för hållbar utveckling Utveckling

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process

Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process Mini-PM Laponiaprocessen just nu Skövde 28-29 september 2006 Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process Lapplands världsarv Laponia I år är det exakt 10 år sedan som Unesco, FN:s organ

Läs mer

Program. Utomhus i stan. Tankesmedja för friluftsliv 2015. 28 29 april i Örebro

Program. Utomhus i stan. Tankesmedja för friluftsliv 2015. 28 29 april i Örebro Program Tankesmedja för friluftsliv 2015 Utomhus i stan 28 29 april i Örebro Två spännande dagar om friluftsliv i och kring tätorter Är det friluftsliv att vara utomhus i stan? Varför behövs friluftsliv

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Sigtunaprojektet landskapet i centrum

Sigtunaprojektet landskapet i centrum Sigtunaprojektet landskapet i centrum Europarådets landskapskonvention tillgänglighet och multifunktionalitet Presentation 31 maj, Stockholms Universitet Golfbanan en arena för idrott, friluftsliv och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2014

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2014 Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2014 Workshop med naturvägledning i form av krabbfiske vid nationell naturumträff på Koster i oktober 2014. Året i korthet 2014 har Centrum för naturvägledning

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Uppdaterad: 2007-11-12 2003-06-13 Europeiska landskapskonventionen (ELC) Europarådet Färdig för undertecknande år 2000 Syfte att

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Konkurrensen om marken

Konkurrensen om marken Anmäl dig tidigt - läs om våra rabatter på baksidan! Konkurrensen om marken Hur försvarar vi rätten till bra utemiljöer i skola och förskola? Skolhusgruppen - i samarbete med Movium och Arkus - bjuder

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Regeringen. Av strategierna ska framgå: vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs. Regeringsbeslut 1:10

Regeringen. Av strategierna ska framgå: vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs. Regeringsbeslut 1:10 Regeringen Regeringsbeslut 1:10 2017-06-22 Ku2017/01563/KL Kulturdepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk,

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Sammanställning av remissvar

Sammanställning av remissvar 2010-07-19 Sammanställning av remissvar Förslag om ett Centrum för utmarksbruk Ljusdalsbygdens museum har under vintern 2009-2010 genomfört en förstudie om möjligheten att skapa ett nationellt centrum

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Samverkan kring biologisk. mångfald i det nya landskapet

Samverkan kring biologisk. mångfald i det nya landskapet Samverkan kring biologisk Samverkan kring biologisk mångfald i det nya landskapet mångfald i det nya landskapet Infrastrukturens biotoper infrastrukturens biotoper Sofia Gylje Blank, Åtgärdsprogram för

Läs mer

BAKGRUND SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION

BAKGRUND SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION 1(7) SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION Company Name: Östervåla Utvecklingsråd Company org nr: 879500-7668 Contact persons (incl. tfn nr / e-mail): Kiell Tofters kiell@tofters.net University:

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer