Presentationer av föreläsare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationer av föreläsare"

Transkript

1 Presentationer av föreläsare Ulla Berglund är landskapsarkitekt, teknologie doktor i stadsbyggnad och docent i landskapsplanering. Hon arbetar som lektor vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och undervisar i stadsutveckling men har sedan långt tillbaka också arbetat med frågor om landskap och landskapsanalys. Ulla har i sin forskning intresserat sig för stadsbors, inte minst barns, förhållande till utemiljön, den urbana såväl som den gröna. Sedan 2010 leder hon ett forskningsprojekt som för Trafikverkets räkning beskriver och utvecklar metoder för landskapsanalys för väg- och järnvägsprojekt. Med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen samverkar här forskare från SLU och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) för att visa på hur landskapsanalys kan göras i dialog med medborgarna, i förhållande till internationellt erkända metoder och med hänsyn tagen till människors upplevelser av platskänsla och identitet. Maria Bergström är biogeovetare/landskapsekolog och sedan 2008 verksamhetsledare för Storstockholms naturguider på Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Hon har tidigare under många år arbetat med ekologi, fysisk planering och naturresurshushållning på Planverket, Bostadsdepartementet och på Länsstyrelsen i Stockholm. Maria har särskilt intresserat sig för förhållandet mellan begreppen landskap och ekosystem i sin licentiatavhandling Gryts socken landskap och lokalsamhälle i ekosystemperspektiv. Margareta Bergvall har arbetat med arkeologi och pedagogik sedan talet, bland annat med fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar i Västernorrland och Jämtland och som pedagog på Jämtlands läns museum och Sundsvalls museum. De senaste 20 åren har fokus legat på pedagogisk inriktning gentemot kulturarv och kulturmiljö, kulturlandskap och kulturturism på Länsmuseet Murberget, inte minst utifrån ett nära samarbete med hembygdsrörelsen. Ett särskilt intresse är kopplingen mellan föremålen i museiutställningarna och kulturlandskapet. Först då kommer de arkeologiska artefakterna i en kontext och återfår något av sin tidigare identitet. I skyltprojektet Den stora utställningen i landskapet har kopplingen mellan museiföremål och landskap fördjupats. Margareta har varit ansvarig för basutställningar, friluftsmuseum och utåtriktad verksamhet, hon är även doktorand i arkeologi med inriktning mot förmedlingsarbete inom arkeologi och kulturarv och har skrivit flera artiklar om detta. 1

2 Marie Björklund är biolog och arbetar vid Länsstyrelsen i Norrbotten sedan Hon leder projektet Besöksmål världsarvet Laponia sedan Projektet syftar till att utveckla informationen i och kring världsarvet. Bland annat ska ett naturum byggas, noder till naturum samt informationsskyltar utomhus. Till det kommer webbplats, mediaguider etc. Projektet har startat inom Laponiaprocessen och arbetet fortskrider enligt Laponiaprocessens värdegrund med delaktighet och konsensus som viktiga ingredienser. Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för Biologisk Mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. Han arbetar också vid Högskolan i Kristianstad. Urban har disputerat i västekologi på en avhandling om mekanisk påverkan på fjällvegetation. Han har var föreståndare för Centrum för biologisk mångfald ( ) men ägnar sin tid idag huvudsakligen åt forskning och forskningsinformation. Hans forskning är inriktad mot historisk ekologi och landskapsplanering utkom hans bok Europeiska kulturlandskap och för tillfället arbetar han med en bok där Nordöstra Asiens landskapsutveckling jämförs med Europas. Tove Frambäck jobbar på Publika avdelningen på Naturhistoriska riksmuseet. Med konstnärlig utbildning och bakgrund i teatern har Tove även undervisat på universitet och högskola. I egenskap av projektledare och producent har hon mångårig erfarenhet av att producera allehanda publika och minnesvärda upplevelser i konsthallar, på teatrar och museer i Stockholmsregionen. Museets utvecklingsprojekt I dold terräng är ett pilotarbete i syfte att producera digitala terrängguider för de som inte besöker museet, men ändå vill ta del av vår kunskap. Produktionen ska också möta det förnyade uppdrag kring landskapsfrågor som museet fick i vintras. I samband med konferensen tar vi tacksamt emot synpunkter på guiden. Terrängguiden görs i samarbete med Stockholms läns museum. Michael Glen har i olika former arbetat med heritage interpretation i drygt fyrtio år. Han är föreståndare för Touchstone Heritage Management Consultants och aktiv i organisationen QuiteWrite, som skapar kreativa texter till platser och publikationer. Glen bidrog till etableringen 1975 av AHI (Association for Heritage Interpretation) i Storbritannien. Han var med och grundade Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation) och är nu dess ordförande. Glen ser med glädje fram mot att delta i denna konferens och den internationella konferens som 2013 kommer att äga rum i Stockholm och arrangeras gemensamt av Interpret Europe, CNV (Centrum för naturvägledning) och NAI (National Association for Interpretation) i USA. 2

3 Roger Greenaway är en av världens främsta experter på reviewing - en palett av metoder att enkelt och praktiskt involvera och engagera deltagare i en aktivitet, hålla kvar deras uppmärksamhet samt ta fram och ta tillvara på deras förväntningar, förkunskaper, reflektioner, upplevelser, synpunkter och attityder. Enligt Roger behövs endast ett rep för att göra ett stort antal reviewing-övningar. Leif Gren är arkeolog med idé- och lärdomshistoria, konsthistoria, socialantropologi och etnologi i sin slutexamen. Han arbetade med fältarkeologi vid Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering under många år och därefter som handläggare i kulturmiljövård vid RAÄ, främst med landskapsfrågor, samt med fornlämningar i skogs- och jordbruksmiljöer. Under senare tid även med våra miljömål och med den Europeiska landskapskonventionen. Leif har skrivit en handbok om fossil åkermark, och även ett antal artiklar och kompendier med inriktning på agrarhistoria, monument, Sveriges kristnande, naturvård och biologiskt kulturarv samt arkeologins idéhistoria. Viktoria Hallberg är agronom och lärare och har tidigare arbetat med utbildning, pedagogisk utveckling, utställningar och information bland annat för Sveriges lantbruksuniversitet, Julita Lantbruksmuseum samt inom grundskola och gymnasium. Hon är nu konsulent vid Sveriges hembygdsförbund med ansvarsområdet miljö- och landskapsfrågor samt barn och unga. Centralt i hennes arbete är hur vi bygger vår kunskap och världsbild och hur vi ställer om vårt samhälle och våra liv till en samklang med ekosystemet. Hembygdsrörelsens verksamhet utgår från lokalsamhället och det lokala kulturarvet som uttrycks i en mångfald av aktiviteter och projekt över hela landet vilket ger viktiga perspektiv till dagens samhälle. Viktoria arbetar här med folkbildning och samverkan, för kultur- och generationsmöten, utbyte och förståelse nationellt, regionalt och lokalt. En viktig fråga är värnet om kulturarvet i det svenska skogslandskapet. Sven-G Hultman har en bakgrund som civilingenjör, jägmästare och MF från Yale University blev han skoglig doktor på en avhandling om hur människor vill att skogen skall se ut för att vara lämplig för friluftsliv. Han har varit forskare/lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet och vd för Upplandsstiftelsen med fokus på friluftsliv och naturvård. Sven var en av initiativtagarna till bildandet av Centrum för Naturvägledning (CNV) med placering på SLU och har fram till 2012 varit ordförande i styrgruppen för CNV. Naturvägledning/tolkning och naturkontaktens betydelse för människors hälsa har under alla år intresserat honom. 3

4 Gudrun Kuhmunen bor och verkar i Gällivare och arbetar till vardags som pedagog på Skierri samiska förskola i Gällivare. Hon har arbetat som föreståndare och rektor på Skierri förskola och Sameskolan i 14 år och har en del samepolitiska uppdrag bl. a som ledamot i Samernas Riksförbund samt i Laponiatjuottjudus (förvaltningsorganet för världsarvet Laponia). Som representant för samebyarna har Gudrun deltagit i Laponiaprocessen sedan slutet av 90-talet. Samtidigt med olika politiska uppdrag har Gudrun läst pedagogik, kulturförståelse, kolonisering och dekolonisering samt ledarskap på högskola och universitet på norsk och svensk sida, senast på den samiska högskolan i Kautokeino. Hon deltar även i familjens renskötsel då tid ges. Anna Landberg är producent med lång erfarenhet av utställningsproduktion och kulturprojekt i olika medier. Sedan ett år är hon knuten till projektet "Besöksmål världsarvet Laponia" som samordnare för projektets utställningar. Tidigare arbetade hon med medieproduktion i egen firma. Anna ledde 2010 ombyggnaden av Eslövs museum på uppdrag av Eslövs kommun i samarbete med eldsjälarna i Eslöfs museiförening. Anna har en bakgrund som antikvarie och utställningsproducent på Kulturhistoriska museet i Lund, där ansvarade hon för museets mångfaldsperspektiv, med fokus på delaktighet och kulturell representation. Är utbildad i socialantropologi, museologi, journalistik, samt film- och tvproduktion. Eva Lindberg är utbildad biogeo-vetare och har arbetat för Naturskyddsföreningen sedan 1995 med att leda olika samarbetsprojekt inom Agenda 21 och om klimat. Samarbetspartners har varit kommuner, kretsar och andra ideella organisationer. Eva är idag verksamhetsledare för Närnaturguiderna, som är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och studiefrämjandet för att fortbilda och utbilda medlemmar i dessa organisationer i guideteknik. Hon har lett många av de omkring 60 utbildningar som Närnaturguiderna hittills har arrangerat, antingen ensam eller tillsammans med andra. Eva guidar gärna om träd om vintern samt om klimatförändringarnas effekter på naturen. Tina Lindström är enhetschef på den pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum. Tina har arbetat som lärare och skolledare och är sedan flera år pedagog och arbetsledare på Kalmar läns museum. Hon har stor erfarenhet av kulturmiljöpedagogik och tidsresemetodik såväl nationellt som internationellt. 4

5 Fabian Mebus arbetar på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör landskapsvård och förvaltning av natur- och kulturmiljöer. Han har tidigare arbetat på länsstyrelser med bildande av naturreservat och andra naturvårdsfrågor. Fabian har ett stort engagemang för samverkan och dialog över sektorsgränser och mellan myndigheter, markägare, organisationer och privatpersoner. Han har också tagit initiativ till kursen Dialog för kulturvården som riktar sig till handläggare som arbetar med kulturmiljövård på länsstyrelser. Fabian är biolog men har på senare år även läst ämnen som psykologi, filosofi och ledarskap. Anders M Nilsson är biolog och arbetar som utvecklare i Västarvet samt med naturvård och utställningar på Göteborgs Naturhistoriska museum. Han har arbetat i tre olika projekt i Säveåns landskap. I de två senaste som projektledare med ansvar att testa och utveckla metoder för implementering av den Europeiska landskapskonventionen i regionen. Till stor del har projekten inneburit att arrangera ett antal dialogmöten med medborgare samt att genomföra utbildningar i landskapet för SFIlärare. Han har tidigare arbetat med undervisning riktad mot grundskolan på Göteborgs Naturhistoriska museum. Pernilla Nordström arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län och har under de senaste sju åren varit samordnare för Kungliga national-stadsparken. Hon är bebyggelsehistoriker och har under många år arbetat med att driva kulturarvsfrågor i samhällsplanering och miljöarbete, bland annat på Riksantikvarieämbetet och Nacka kommun. Pernilla eftersträvar en helhetssyn på landskapet och frågor om landskapets karaktär och värden har ofta stått i fokus, både när det gäller Nationalstadsparken och t.ex. utbyggnaden av vindkraft. I arbetet med Kungliga nationalstadsparken är de utåtriktade insatserna en viktig del att göra parken mer känd, öka tillgängligheten till den och ta tillvara den som inspirations- och kunskapskälla. Med bakgrund som museilärare vill Pernilla gärna uppmärksamma och utveckla den potential som parken har som pedagogisk arena. 5

6 Eva Sandberg är föreståndare för Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. CNV:s kärnfrågor handlar om hur naturvägledning kan hjälpa människor att förstå samband mellan människa och natur samt att skapa möjligheter för besökare att fördjupa sin relation till naturen och kulturlandskapet. Och hur naturvägledare kan skapa en arena för demokratisk dialog. Eva är i grunden bio-geovetare från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med besökarundersökningar och informationssatsningar om skyddad natur bland annat för länsstyrelsen i Stockholm, med kampanjer för biologisk mångfald i staden och guideprojekt och utbildning för Naturskyddsföreningen samt som naturguide på Norra Djurgården och runt om i Europa. Evelina Selander är naturgeograf med bakgrund inom turism och naturvård. Evelina har varit naturvägledare på naturum Fulufjället och på naturum Färnebofjärden, jobbat som informatör inom ÅGP (Åtgärdsprogram för hotade arter) och med förvaltning av skyddad natur på länsstyrelserna. Evelina har även arbetat internationellt som koordinator inom den nordisk-baltiska sektionen i naturvårdsorganisationen Europarc. Idag finns hon på Naturvårdsverket, sektionen för förvaltning av värdefull natur som projektledare för genomförandet av varumärket Sveriges nationalparker. I det arbetet stöttar och vägleder hon nationalparksförvaltare i arbetet med att förverkliga varumärket Sveriges nationalparker. Evelina ansvarar även för samordning av landets naturum. I det arbetet ingår att stötta och stärka naturum-nätverketet samt ansvara för varumärket naturum, som ägs av Naturvårdsverket. Agneta Setterwall har en bakgrund som beteendevetare. Hon arbetar som konsult (Räven och kråkan) med demokratiska processer, goda mötesformer och konflikthantering, och med utvärdering av projekt och processer. Sedan ett drygt decennium har hon samarbetat med forskare från Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, där hon också undervisar. Hon var med i utvecklingen och genomförandet av kompetens-utvecklingsprogrammet Dialog för naturvården som SLU genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmet pågick under fem år och var framförallt riktat till handläggare på landets länsstyrelser som hanterar komplexa frågor med ambitionen att skapa förutsättningar för delaktighet. Agneta arbetar också som mötesledare och processledare i skarpa lägen där myndigheter och olika intressenter samverkar kring frågor utan givna svar. 6

7 Christina Svensson är utbildad arkeolog och projektledare på Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet. Christina arbetar med att stärka sambandet mellan naturarv och kulturarv. Christina har arbetat som kulturmiljöpedagog och fältarkeolog med att avslöja spår efter händelser i kultur- och naturmiljöer. Hon har utvecklat ett utomhuspedagogiskt skolprogram åt Västerås kommun vid fornlämningsplatsen Anundshög. Inom ramen för Biologisk mångfald samarbetade Christina med bl.a. Skogsstyrelsen i projektet Syrener i ruiner och utvecklade en tvär-vetenskaplig metod för att dokumentera övergivna torp och de kulturväxter som fortfarande växer vid dem. Johanna MacTaggart har de senaste sju åren arbetat med att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som fick Unescos erkännande år Sedan 2008 är hon nationell koordinator för Svenska MAB Programmet (MAB = Man and the Biosphere), vilket bland annat innebär stöd till utvecklingen av nya biosfärområden och att representera Sverige i Unescos globala styrelse för MAB. Hon är generalsekreterare för den Europeiska organisationen Civilscape som verkar för implementering av den Europeiska Landskapskonventionen. Johanna har en akademisk examen i teoretisk ekologi är bosatt i Mariestad och gillar att ständigt upptäcka Vänerskärgårdens underbarhet. Anders Telenius arbetar sedan ett par år på Naturhistoriska riksmuseet där han ansvarar för den svenska GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) vars uppgift är att göra information om biologisk mångfald internationellt tillgänglig för alla via Internet (www.gbif.se). Anders är docent i växtekologi och har en lång karriär bakom sig som forskare och lektor i ekologi och botanik vid bland annat Stockholms universitet, Mälardalens högskola och Högskolan på Gotland. Hans forskning har främst varit inriktad mot spridning, etablering och dynamik hos växter i det svenska kulturlandskapet men han har även arbetat med långväga spridning av lavsporer i Antarktis. Sedan mer än tio år är han som landskapsintresserad ekolog engagerad i arbetet med att utveckla Nedre Dalälvsområdet till ett av UNESCO:s Biosfärområden (invigt 2011). 7

8 Ebbe Westergren är förste antikvarie och chef för den kulturmiljöpedagogiska enheten på Kalmar läns museum. Ebbe är arkeolog till professionen och har de senaste 20 åren arbetat med att få människor att upptäcka och använda den lokala kulturmiljön. Samarbetspartners är skolor, kommuner, föreningsliv, hembygdsföreningar, museer, universitet med mera. Arbetet sker genom gemensamma utvecklingsprojekt, studiegrupper, utbildningar, universitetskurser, historiska event, tidsresor etc. Flera av projekten berör förståelsen och bruket av landskapet, kulturmiljö och naturmiljö. Ebbe har lett en lång rad internationella projekt kring Heritage Education och Landscape Education i ca 15 olika länder, bl.a. Estland, Finland, Lettland, Italien, USA, Sydafrika och Kenya. Kalmar läns museum är huvudinstitution och Ebbe ordförande i Bridging Ages, International Organization in Historic Environment Education and Time Travels med medlemmar från drygt 20 länder runt hela världen. Petter Åkerblom arbetar som landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet och undervisar på landskapsarkitektprogrammet, särskilt i frågor som berör barns och ungas utemiljöer. Han har disputerat på avhandlingen Lära av trädgård samt varit koordinator på Movium SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling med särskilt ansvar för regeringsuppgiften att utveckla och kommunicera kunskap om barns och ungas utemiljöer. Petter är en anlitad föreläsare, skribent och redaktör bland annat för antologin Den Lärande Staden (Boréa bokförlag 2010). Moderator under konferensen: Kajsa Althén är journalist, historiker och medeltidsarkeolog specialiserad på stadsutveckling och förändringsprocesser i det urbana landskapet. Hon har under flera år arbetat med kommunikationsutveckling på museer och inom Riksantikvarieämbetet utifrån folkbildningens demokratiska kunskapssyn. Sedan mitten på 1980-talet har hon varit lärare på journalistutbildningar på folkhögskola och universitet. Med kärlek till naturens skiftande landskap återvänder hon ofta till platser som Gausjosjön, Svartlöga och Östergötlands varierade naturmiljöer. 8

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

1. Nytt från Naturvårdsverket

1. Nytt från Naturvårdsverket 1 (6) Stina Söderqvist Tel: 076-888 22 35 stina.soderqvist@naturvardsverket.se Datum 2013-05-08 Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Tid 9.30-12 Plats Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Minnesanteckningar

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Kulturarvsturism. Strategi 2005 2007

Kulturarvsturism. Strategi 2005 2007 Kulturarvsturism Strategi 2005 2007 2 Inledning raä har sedan mitten på 1980-talet aktivt arbetat med kulturarvsturism och under 1990-talet kraftigt utvecklat den egna verksamheten vid ett antal av de

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Perspektiv på landskap

Perspektiv på landskap INBJUDAN 2014-12-12 Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09 BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken Gävle, Sandviken,

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Curriculum vitae Kjell Lööw

Curriculum vitae Kjell Lööw Curriculum vitae Kjell Lööw Mina meriter i sammanfattning: Museiman med mångårig erfarenhet bl.a. som museiintendent, utställningschef och projektledare, inkl. personalledning och budgetarbete, samt även

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

PROGRAM RIKSANTIKVARIEÄMBETETS HÖSTMÖTE MALMÖ DEN 6-8 NOVEMBER 2012. Kulturarvet & det civila samhället

PROGRAM RIKSANTIKVARIEÄMBETETS HÖSTMÖTE MALMÖ DEN 6-8 NOVEMBER 2012. Kulturarvet & det civila samhället PROGRAM RIKSANTIKVARIEÄMBETETS HÖSTMÖTE MALMÖ DEN 6-8 NOVEMBER 2012 Kulturarvet & det civila samhället 6 NOVEMBER Under vinjetten Besök i verkligheten får du möjlighet att delta i en bussutflykt i Malmö

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB:s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel REGIONARV SMÅLAND Preliminär ansökan om projektmedel 1 Regionarv Småland / cs 20131110 Preliminär ansökan om projektmedel Regionarv Småland kort beskrivning Föreningen Regionarv Småland är stiftad av Hela

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015 FoU-program för Statens historiska museer 2012 2015 Inledning........................................................ 2 Forskning vid Statens historiska museer, en bakgrund............... 2 Kunskapsteman

Läs mer

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Deltagarna vid CNV:s konferens Sharing our natural and cultural heritage interpretation can make us citizens of the world i juni 2013 samlade utanför

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Besökarutvärdering i skyddad natur och naturum i Sverige

Besökarutvärdering i skyddad natur och naturum i Sverige Kapitel 5 Besökarutvärdering i skyddad natur och naturum i Sverige Anders Arnell d Entrén till naturum Skrylle utanför Lund, ett av Sveriges 29 naturum. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har beslutat

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken I Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en

Läs mer

Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014

Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014 1 (8) Stina Söderqvist Tel: 076-888 22 35 stina.soderqvist@naturvardsverket.se Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Datum 2014-11-21 Tid 9.00-11.30 Plats Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer