FÖRÄDLING AV MDF-SPILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄDLING AV MDF-SPILL"

Transkript

1 FÖRÄDLING AV MDF-SPILL - Ett produktutvecklingsprojekt med ekonomisk och miljömässig vinst. Developing a product from MDF waste Kurs: TMPS32 Handledare: Stina Gunnarsson Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi med maskinteknisk inriktning Författare: Sara Andersson, Kristofer Bergmar, Thomas Graf, Johan Hall och Oskar Svensson

2 Förord Denna rapport är resultatet av ett projektarbete i kursen TMPS32 som utförts under vårterminen 2014 på Linköpings Universitet. TMPS32 motsvarar 18hp och innehåller ett kandidatarbete som utfärdats på uppdrag av Roths snickeri med tillhörande rapport samt en föreläsningsserie och ges för alla programstudenter på programmet Civilingenjör i Industriell ekonomi med maskinteknisk inriktning vid Linköpings Universitet. Projektet har inkluderat många personer som vi vill passa på att tacka. Tack till kursansvarig för TMPS32, Simon Schütte som gett oss möjligheten att få arbeta med ett intressant och roligt kandidatarbete. Tack till vår handledare och expert Stina Gunnarsson som hjälpt oss med svar på allt gällande kursen TMPS32. Tack till snickeriexperten Thomas Larsson som hjälpt oss att skapa prototyper. Tack till Kenneth Magdesjö, Johan Schill och Gustav Svensson på Roths snickeri som under hela projektet bidragit med material och kunskap och visat sitt fulla förtroende för vårt arbete. Vi vill slutligen även rikta ett tack till alla intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och bidragit med värdefull information. Tack! Linköping den 22 maj 2014 Sara Andersson, Kristofer Bergmar, Thomas Graf, Johan Hall, Oskar Svensson i

3 Sammanfattning Roths snickeri tillverkar framförallt larmbågar och i dagsläget produceras cirka 3000 stycken varje år. Från denna produktion skapas fyra spillbitar per larmbåge i det använda trämaterialet MDF. Spillet används idag inte för vidare förädling. Syftet med kandidatarbetet har varit att skapa en affärsidé för detta spill av MDF. I tidigt skede av kandidatarbetet avgränsades arbetet till att finna en produkt med en affärsidé. Rapporten redogör för den produktutvecklingsprocess som använts för att nå dit. Idégenereringen i produktutvecklingsprocessens början genererade 96 produktidéer. Materialundersökningar, tät kommunikation med Roths snickeri och två marknadsundersökningar låg till grund för avgränsning till en produktidé. Idén som valdes var vinställ och utifrån denna skapades en rad olika koncept. Genom tillverkningsbegränsningar och två marknadsundersökningar avgränsades dessa till det slutgiltiga konceptet Bubble Wine. Bubble Wine är ett vinställ som rymmer sju vinflaskor, finns i de tre olika färgerna vit, svart och röd och har ett utpris till kund på 717 kronor. Målgruppen för vinstället är år gamla med god ekonomi och ett intresse för design. ii

4 Abstract Roths snickeri is a carpentry in Kisa, Sweden. Their main product is security gates and they are in the current situation producing approximately 3,000 pieces every year. This production creates four pieces of waste material per gate in the use of wood material MDF. The wastage is not used for further processing. The purpose of this bachelor's thesis has been to create a concept for the wastage of MDF. In the early stages of the report the work was delimit to develop a product with a business idea. This report describes the product development process from idea to final product. The idea generation in the product development process initially generated 96 product ideas. Materials research, frequent communication with Roths snickeri and market research led to one product idea. The product idea was a wine rack and this led to a number of different concepts. The manufacturing constraints and market research resulted in the final concept Bubble Wine. Bubble Wine is a wine rack that holds seven wine bottles, available in the three different colors white, black and red and has a retail price of 717 SEK. The target group for the wine rack is between the age of 25 and 75 years, with good economy and an interest in design. iii

5 Innehållsförteckning Förord... i Sammanfattning...ii Abstract... iii Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Avgränsningar och fokus... 2 Metod... 3 Material-, spill- och företagsstudie... 4 Idégenerering... 4 Produktidéavgränsning Produktidéavgränsning Marknadsundersökning 1a och 1b, produktområden... 5 Definition av produktegenskaper... 5 Konceptgenerering... 5 Konceptavgränsning... 5 Prototyptillverkning... 6 Produktområdesval... 6 Marknadsundersökning 2, Koncept... 6 Konceptval... 6 Produktgenerering... 6 Prototyptillverkning, Produktlösningar... 6 Marknadsundersökning 3, Produkt... 6 Produktval... 7 Konkurrent- och marknadsanalys... 7 Metodkritik... 7 Referenskritik... 7 Teoretisk referensram... 9 Materialet MDF Allmänt om MDF Tillverkningsprocessen Limmet Urea-formaldehyd Egenskaper hos MDF Miljöaspekter PEFC och FSC-certifiering Marknadsteorier iv

6 3.2.1 Segmentering Konkurrensstrategier CANVAS-modellen Empirisk referensram Företagets förutsättningar Produkter och egen design Säljkanaler och kunder Leverantörer Produktion Logistik och distribution Konkurrenter Ekonomiska faktorer Materialets förutsättningar Spillmaterialet från Roths snickeri Bearbetningsegenskaper Andra företags spillhantering produktidéer Fyra produktidéer Marknadsundersökning 1a, Produktområden och funktioner Definition av produktegenskaper Konceptidéer Fem prototyper Marknadsundersökning 1b, Produktområden Marknadsundersökning 2, Koncept Produktdesign Marknadsundersökning 3, Produkt Konkurrenter vinställ Analys Företagsanalys Produktion Ekonomiska faktorer Övergripande analys av verksamheten Materialanalys Analys av andra företags spillhantering Produktidéavgränsning Produktidéavgränsning Konceptavgränsning Produktområdesval v

7 Konceptval Produktdesignsval Konkurrent- och marknadsanalys Produktkalkyl för Bubble Wine Slutsatser Resultat, affärsidé Diskussion Referenslista Appendix Appendix 1, produktidéavgränsning Appendix 2, produktidéavgränsning Appendix 3. Konceptidéer Appendix 4. Marknadsundersökning 1a Intervjuguide Appendix 5. Marknadsundersökning 1a Resultat Appendix 6. Marknadsundersökning 1b - Intervjuguide Appendix 7. Marknadsundersökning 1b Resultat Appendix 8. Marknadsundersökning 2 - Frågeformulär Appendix 9. Marknadsundersökning 2 Resultat Appendix 10. Marknadsundersökning Spill Appendix 11. Lösningsförslag distanser Appendix 12. Marknadsundersökning 3 Fokusgruppsmöte Appendix 13. Marknadsundersökning 3 - Fokusgrupp, Resultat Appendix 14, Konkurrenter till Bubble Wine vi

8 Inledning Bakgrund Vid avverkande bearbetning av MDF i ett snickeri är det omöjligt att helt undvika spill. Därför kan det vara intressant att undersöka var och hur spill genereras idag samt hur det hanteras. I denna rapport exemplifieras detta genom en studie av Roths snickeri AB och dess spillmaterial. Roths snickeri är ett snickeriföretag beläget i Kisa, Östergötland. Verksamheten grundades 1937 av Karl Israelsson och köptes 1993 av Ernst Roth och Kenneth Magdesjö, varav den senare blev ensam ägare och VD till företaget år I dagsläget finns utöver Kenneth två anställda i produktion på snickeriet, samt en anställd inom Roths Interiör. Roths Interiör är en butik i Kisa som drivs av Magdesjö. (Magdesjö, 2014a) I fabriken tillverkas produkter som delvis är specialbeställda av kund samt delvis färdigdesignade möbler som går att beställa och köpa direkt i butiken. Det är dock ingen av dessa produkter som tillverkas i storskalig produktion. Roths snickeris huvudsakliga tillverkning är istället produktion av stommar till larmbågar som används för butiksäkerhet. Denna produkt har under 20 år tillverkats löpande i ett nära samarbete med sluttillverkaren av larmbågarna, Gunnebo Gateway AB. (Magdesjö, 2014a) Företaget beskriver sig själva som världens ledande företag inom butikssäkerhet med försäljning i 68 länder(gunnebo Gateway, 2014). Varje larmbåge består av två hoplimmade MDF-skivor med integrerad elektronik levererade Roths snickeri cirka 2500 larmbågar till Gunnebo Gateway och prognosen för 2014 pekar på en försäljning av mellan 2500 och 3000 larmbågar. Bågarna tillverkas i tre olika modeller och från varje båge fås fyra spillbitar. Detta innebär att Roths snickeri 2013 genererade sammanlagt spillbitar från de tre olika modellerna. (Magdesjö, 2014b) Figur 1. Spillmaterialets dimensioner angivna i millimeter. I dagsläget används inte spillmaterialet till vidare förädling utan transporteras till förbränning. På grund av spillbitarnas storlek och volymen spill som produceras är det intressant för Roths snickeri att finna en lösning där spillet skapar ett ekonomiskt värde. (Magdesjö, 2014a) 1

9 Syfte Syftet med projektet är att generera en produkt med tillhörande affärsidé som förädlar MDF-spillet från Roths snickeri. Delsyften Analysera MDF-materialet och dess egenskaper. Studera var MDF-spill genereras idag och vad som görs med det. Analysera Roths snickeris ekonomiska och tillverkningsmässiga möjligheter att realisera en affärsidé. Avgränsningar och fokus Projektet fokuserar på produkter som riktar sig till konsumenter (B2C) eftersom författarna är mer insatta i B2C-marknader. Även de begränsade resurser författarna hade innebar att marknadsundersökningar till företagsmarknader (B2B) skulle bli för omfattande och tidskrävande. Ytterligare en aspekt som motiverar ett fokus på B2C-marknader är att författarna har större möjligheter att både kvalitativt och kvantitativt sätta sig in i konsumenternas behov än företagens, med avseende på tid. Kenneth Magdesjö på Roths snickeri har god kontakt med snickerier i sitt närområde och han har undersökt möjligheterna att sälja sitt spill till dessa med misslyckat resultat. Detta befäster avgränsningen till B2C. Produktionen av den produkt som utvecklas är planerad att till så stor del som möjligt ske på Roths snickeri i Kisa. Detta enligt önskemål från Roths snickeri. Att tillverka allt på Roths snickeri är också att föredra ur miljöperspektiv genom att onödiga transporter undviks. Roths snickeri ser ingen trång sektor i produktionen och tror att en kapacitetsökning inte skulle innebära komplikationer i larmbågetillverkningen. För att begränsa arbetets omfattning och tidsmässigt göra det möjligt att färdigställa det inom kursens tidsram har det valts att fokusera på Sverige och främst områden i och runt om Östergötland. Att Roths snickeri är beläget i Kisa var en avgörande faktor för den geografiska avgränsningen. Ekonomiska och produktionsmässiga data angående Roths snickeri avgränsas till 2011 och framåt. Äldre data anses inte vara relevant för arbetet. 2

10 Metod För att beskriva författarnas tolkning av Ullmans process för utveckling av en produkt visualiseras processen som genomfördes i Figur 2 (Ullman, 2009). Rubrikerna bredvid pilarna motsvarar rubriker i metod och analys med undantag av Idégenerering, definition av produktegenskaper, prototyptillverkning och produktgenerering som inte finns i analys. Rubrikerna i boxarna motsvarar rubriker i empirin med undantag för 1 produktområde och 1 koncept då de är resultat av analys. Boxen affärsidé presenteras i resultat. Marknadsundersökningarna finns med i både metod, empiri och analys. Figur 2. Flödesschema metod. 3

11 Material-, spill- och företagsstudie Grunden för studien av Roths snickeri har varit två studiebesök i Kisa. Under första studiebesöket hölls en rundvisning och genomgång av verkstadens olika delar och maskiner av Roths ägare Kenneth Magdesjö. Roths snickeri har till stor del studerats med hjälp av muntliga källor från företagsbesöken i form av intervjuer med Magdesjö. Intervjuer på plats föredrogs framför telefonintervjuer, då det var mer effektivt och lättare att få en kvalitativ intervju. I intervjuerna som hölls ställdes frågor om bland annat företagets produkter, kontakter, träspill, konkurrenter och ekonomi. Som kompletterande material har det även använts elektroniska källor där företagets hemsida och årsredovisningar studerades. I teoriundersökningen har litteratur och elektroniska källor enligt referenslista använts. Litteraturen och de elektroniska källorna som hittades har använts till att studera olika idé- och konceptgenereringsmetoder samt materialet MDF. Litteraturen som använts har framförallt bestått av kursböcker för produktutvecklings- samt marknadsföringskurser på Linköpings universitet. Faktaböcker som studerats har blivit rekommenderade av projektets handledare Stina Gunnarsson. De elektroniska källorna har hittats via sökmotorer genom relevanta sökord. För att göra en spillanalys om av vad andra snickerier på marknaden gör med sitt träspill har telefonintervjuer genomförts med tio olika företag. Intervjufrågor var förberedda på förhand och alla företag fick svara på samma frågor. Bilderna och figurerna i rapporten har utformats av författarna enbart för denna rapport. Detta för att bilderna på ett tydligt sätt ska kunna reflektera det som förmedlas i texten. Idégenerering För detta projekt användes idégenereringsmetoderna Mind map (Charles Cave, 2007) och Brainwriting. Den variant av Brainwriting som användes var metoden som innebär att sex deltagare genererar tre idéer på fem minuter (Smashing Magazine, 2013). Dessa två idégenereringsmetoder valdes då de är tidseffektiva och passar projektgruppens storlek. En idégenerering genomfördes i starten av projektet med viss kunskap om materialet. Vid detta tillfälle användes metoden en gång och följdes sedan upp av mind mapping. Mindmapping genomfördes fyra gånger med områdena kök, fabrik, offentliga miljöer samt hotellobby som grundidéer. Ytterligare en idégenerering genomfördes vid ett senare tillfälle, då med bättre kunskaper om materialets egenskaper och företagets resurser som avgränsningar. Vid detta idégenereringstillfälle användes enbart metoden mind mapping. Metoden genomfördes sex gånger, först med egenskaperna torr miljö, ytterdimensioner på spillbitarna samt hög utnyttjandegrad som utgångspunkt och sedan med personligheter i form av pensionärer, barn samt studenter som grundidéer. Produktidéavgränsning 1 För att minska antalet produktidéer att arbeta vidare med användes BDM (Basic Decision Matrix) (Schütte, 2014). Kriterier som användes togs fram genom teoretiska och empiriska studier. Författarnas bedömning av hur respektive produktidé uppfyllde kriterierna låg till grund för avgränsningen. 4

12 Produktidéavgränsning 2 Efter produktidéavgränsning 1 återstod nio produktidéer som författarna ansåg sig inte kunna rangordna efter de kriterier som användes i BDM. För att välja ut produktidéer att skapa koncept kring användes den kvalitativa skalan ur VDI2225 (Schütte, 2014; Engineering Design, 2007). Samma kriterier som i produktidéavgränsning 1 tillämpades men på en mer utförlig skala vilket gjorde det möjligt att skapa en prioritering mellan idéerna. De fyra högst prioriterade produktidéerna valdes ut då det var ett rimligt antal att vidareutveckla. Då en del av produktidéerna redan var väl utvecklade valdes att kalla produktidéerna för produktområden för att täcka in fler idéer i samma område och inte bli begränsade av de redan väl utvecklade produktidéerna. Marknadsundersökning 1a och 1b, produktområden 1a, produktområden och funktioner Det utfördes en marknadsundersökning med syfte att utröna vilka egenskaper eventuella kunder ser som viktigast för de sista fyra produktområdena, och för att se vilket produktområde kunden kan tänka sig att köpa. Elva intervjupersoner valdes ut, främst anställda på Linköpings Universitet, sedan författarnas personliga kontakter. Intervjuerna utfördes muntligt, både på plats och över telefon. En alternativ metod till en marknadsundersökning med intervjuer som diskuterades var en enkätundersökning via internet, men av egna erfarenheter hos författarna föredrogs kvalitativa och få svar framför stor kvantitet. En enkätundersökning på internet kan också innebära att de svarande inte tar frågorna på lika stort allvar. Därför föredrogs fysiska intervjuer. 1b, produktområden Marknadsundersökning 1b genomfördes för att utreda vad marknaden ansåg om de olika produktområdena. I närheten av Gamla Linköping tillfrågades 51 slumpmässigt utvalda personer över 18 år för att rangordna de fyra olika produktområdena. Marknadsundersökning 1b låg till grund för produktområdesvalet. Definition av produktegenskaper Utifrån resultatet av marknadsundersökning 1a och diskussion hos författarna togs de funktioner som produktområdena ska uppfylla fram. Konceptgenerering För att generera koncept utifrån de produktområden som valdes att arbeta vidare med använde sig författarna av metoden Story boarding (Sefertzi, 2000). Ur metoden som beskrivs av Seferzi (2000) valdes den första fasen då den ansågs av författarna vara applicerbar i konceptgenereringsstadiet och tillät att formspråk från ett produktområde fick influera andra. För de produktområden som bestämdes skapades flertalet skisser på papper och i CAD-programmet Creo. De färdiga skisserna utnyttjades genom Story boarding då de succesivt sattes upp på väggarna i arbetsrummet så att författarna ständigt kunde se dem och få möjlighet att blanda och skapa nya idéer utifrån redan befintliga. Konceptavgränsning Utifrån de fyra produktområdena skapades fem prototyper för att testa möjligheter i produktion, få en känsla för design och funktion. Minst ett koncept valdes från varje produktområde med hänsyn till materialets egenskaper, spillets dimensioner och olika sammanfästningsmetoder. 5

13 Prototyptillverkning Prototyper för de koncept som valdes i konceptavgränsningen tillverkades vid ett tillfälle på Anders Ljungstedts gymnasiet i Linköping tillsammans med Thomas Larsson, Forskningsingenjör vid Linköpings Universitet. Produktområdesval För att göra en avgränsning från fyra till ett produktområde att arbeta vidare med låg marknadsundersökning 1b, Roths snickeris åsikter och framtagna kriterier. Roths snickeri fick poängsätta koncept inom alla fyra produktområden enligt skalan från VDI2225 (Schütte, 2014; Engineering Design 2007). I valet av område fick åsikter från de anställda på Roths snickeri, kategorierna från analys och marknadsundersökning 1b en procentsats summerat till 100 procent, för att få en vägd summa. Det området med högst vägd summa valdes att arbeta vidare med. Marknadsundersökning 2, Koncept Marknadsundersökningen utfördes för att utreda vad marknaden anser om fem olika designalternativ inom det valda produktområdet. Två alternativ var koncept som var framtagna av rapportens författare och tre var befintliga produkter på marknaden. Detta för att kunna jämföra de två framtagna konceptet mot verkliga produkter. Totalt tillfrågades 81 slumpmässigt utvalda personer över 18 år. Av dessa tillfrågades 51 personer i området Gamla Linköping, 22 personer i Sollentuna och åtta personer i Finspång. De tillfrågade fick se bilder på alla fem designalternativ och poängsätta dem på en skala noll till fem, där noll var lägsta betyg och fem var högsta betyg. Konceptval För att göra en avgränsning från två koncept inom det valda produktområdet till ett att arbeta vidare med användes marknadsundersökning 2 och Roths snickeris anställda åsikter som grund. Detta vägdes sedan samman i valet av koncept. Produktgenerering För att generera olika produktlösningar för valt koncept med mer detaljerade funktionslösningar användes metoden Morfologisk matris (Mårdsjö, 2014). Prototyptillverkning, Produktlösningar Som underlag till marknadsundersökning 3 och för att kunna vidareutveckla konceptvalet tillverkades ett antal lösningsförslag som kom fram genom produktgenereringen. Prototyperna tillverkades på Anders Ljungstedts gymnasiet och Roths snickeri. Marknadsundersökning 3, Produkt Marknadsundersökning 3 utfördes för att bestämma en slutgiltig produktlösning. Marknadsundersökningen bestod av en fokusgrupp på elva personer som alla enskilt intervjuades av författarna. De personer som valdes var anställda på Linköpings Universitet med en yrkesbefattning inom produktutveckling, möbeldesign och marknadsföring. Alla intervjuer utfördes muntligt i samma lokal med de olika produktlösningarna uppställda för visning. De tillfrågade fick utifrån de olika produktlösningsprototyperna, bestämma vilka produktegenskaper som föredrogs. Resultat sammanställdes för att välja slutgiltig produktlösning som bäst levde upp till fokusgruppens val av lösning. 6

14 Produktval För att avgränsa alternativ för produkten och bestämma den slutgiltiga produktlösningen användes resultatet från marknadsundersökning 3, Roths snickeri samt med hänsyn till kostnader för produktion och material. Konkurrent- och marknadsanalys Konkurrenter identifierades via sökningar på internet och de jämfördes med det utvalda vinstället. För att kunna ge ett rimligt förslag på prissättning i förhållande till vad som finns på marknaden gjordes en analys av konkurrenter. Metodkritik Valet av metod och tillvägagångssätt har styrkor och svagheter. Genom att vissa delar av rapporten, såsom empiri och teori, delades upp i enskilt skrivande effektiviserades arbetet. Å andra sidan fanns det risk för att rapporten skulle kunna bli spretig och tappa sin röda tråd. För att undvika denna risk diskuterade rapportens författare alla delar i rapporten kontinuerligt. De sista delarna av rapporten, analys och slutsats, arbetades fram tillsammans. I de produktidéavgränsningar som gjordes har ett av kriterierna varit författarnas intuition. En svaghet med dessa avgränsningar är att en intuition är en personlig uppfattning och det kan därför vara en risk att bra produktidéer avgränsas på falsk grund. Dock kände författarna att detta var en effektiv nödvändighet i brist på resurser i form av tid. I spillanalysen undersöktes vad företag i och omkring Östergötland gör med sitt MDF-spill. En svaghet är därför att rapporten inte ger en bred av bild av hur MDF-spill tas tillvara på i övriga Sverige. Marknadsundersökningarna som gjorts inriktade sig på personer som bor i östra Götaland. Detta kan ses som en svaghet då marknadsundersökningarna inte speglar hela Sveriges marknad. En styrka med marknadsundersökningarna är att de tillfrågade personerna endast har intervjuats muntligt. Detta har gett kvalitativa svar och en bra känsla för de tillfrågades åsikter. För att genomföra spillanalysen gjordes endast kvalitativa intervjuer och för marknadsundersökningarna gjordes både kvalitativa och kvantitativa intervjuer. I de kvalitativa intervjuerna var det fler och mer djupgående frågor. Dessa intervjuer utfördes av olika personer i projektgruppen och det fanns därför en risk att frågorna skiljts åt. För att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt skrevs tydliga intervjumanus som diskuterades igenom av författarna. I intervjuerna har författarna dessutom försökt att framställa frågorna korrekt och professionellt för att de intervjuade personerna skulle känna sig väl bemötta och lita på att användningen av undersökningsresultaten inte skedde på ett felaktigt sätt. Referenskritik Rapportens teori och empiri utgör grunden för analysen och måste därför vara trovärdig med pålitliga referenser. I valet av litteratur undersökte därför rapportens författare om källorna var erkända och hade relevans innan de användes. Den mesta litteraturen som användes tilldelades av författarnas handledare och är skrivna av branschorganisationer vilket ger ytterligare en indikation på att den är tillförlitlig. När de elektroniska källorna valdes lades det stor vikt vid att de källor som valdes var tillförlitliga och aktuella. Flertalet av de elektroniska källorna är från stora branschorganisationer och får anses som ytterst tillförlitliga. Källor som kommer från företag med egna intressen kan ofta vara missledande 7

15 och riktade, men den information som hämtats från dessa källor är inget som gagnar de enskilda företagen i sig. Även muntliga källor kan färgas av egna incitament och svara på ett sätt som gagnar dem och därför inte alltid är sanningsenliga. Ett annat problem som kan uppstå är att de intervjuade kan känna sig pressade att ge svar direkt vilket kan leda till förhastade slutsatser. 8

16 Teoretisk referensram Materialet MDF Följande underrubriker handlar om materialet MDF och dess egenskaper Allmänt om MDF MDF är ett trämaterial som utvecklades under 1960-talet i USA. Första exporteringen till Europa skedde 1976 och första tillverkningen skedde 1983 (Medite, 2014a). I Sverige började tillverkningen av MDF 1996 (Skivindustrins branschorganisation, 1997). Sedan dess har produktionen av MDF ökat stabilt fram till 2007 där det nådde sin toppnotering i Europa på 13.3 miljoner kubikmeter. Då var världskonsumtionen ca 25 miljoner kubikmeter (MDF Recovery, 2014a). I Europa är Tyskland den största tillverkaren följt av Polen, Italien, Frankrike och Spanien. Dessa fem länder står för 78 % av Europas produktion (European Panel Federation, 2014a). De senaste åren har produktionen i Europa sjunkit till elva miljoner kubikmeter år 2012 (European Panel Federation, 2014a). MDF är likt HDF och LDF då tillverkningsprocessen är enligt samma princip. Förkortningarna HDF, MDF och LDF står för High Density Fibreboard, Medium Density Fibreboard och Low Density Fibreboard. Träfiberskivorna delas in under dessa underkategorier beroende på vilken densitet de har. Det finns inga exakta standarder för denna indelning, men generellt gäller att LDF har en densitet mindre än 600 kilogram per kubikmeter, MDF mellan 600 kilogram per kubikmeter och 800 kilogram per kubikmeter, HDF över 800 kilogram per kubikmeter. (Svenskt trä, 2014) Tillverkningsprocessen MDF tillverkas genom en metod där råmaterialet flisas ned till en massa och sedan tillsätts lim och blandningen pressas samman under värme och högt tryck. Trädslaget är nästan uteslutande furu. Det är viktigt att massan är fri från smuts såsom bark och sand, annars orsakar det högt verktygsslitage vid bearbetning. (Bergman-Bridgemill & Bengtsson, 1997) Processen som beskrivs av Bergman-Bridgemill & Bengtsson (1997) bekräftas av American wood council (2013) där de sistnämnda ger en beskrivning av tillverkningsprocessen i flera steg. En översikt över tillverkningsprocessen visas i Figur 3, från att timmer kommer till fabriken till färdiga MDFskivor. Avbarkning Flisning Finfördelning Torkning Tillsättning av lim Blandning Formning & pressning Kylning Sågning Slipning Figur 3. Egen visualisering av tillverkningsprocessen för MDF enligt American Wood Council (2013). 9

17 I en annan applikation av MDF, där den används som tillsats i plast för att göra den mer miljövänlig, byts de två sista stegen i processen ut. Istället för att slipa och formatsåga tärnas skivorna till små tärningar för att kunna blandas med plast vid formgjutning. (Woodforce, 2013) Limmet Urea-formaldehyd Bindemedlet som håller samman fibrerna i skivan och är oftast Urea-formaldehyd. Limmet utgör i genomsnitt tio procent av MDF-skivornas vikt (American Wood Council, 2013). Limmet emitterar formaldehyd, vilket kontaminerar luften i dess omgivning (Hun, 2010). Gasen är i stora mängder tillsammans med kontinuerlig kontakt hälsovådlig samt klassas som cancerogen av kemikalieinspektionen (Nationalencyklopedin, 2014). Det finns gränsvärden för hur mycket gas som får emitteras och regleringarna blir allt stramare med tiden (Hun, 2010). I Myers (1986) studie nämns olika sätt att förhindra att gasen avges. En åtgärd är att ytbehandla materialet med en lack eller laminering för att skapa en fysisk barriär. Genom ytbehandling minskar kontaktytan med luften och emissionen minskar. (Myers, 1986) Vax- och oljefinish är sämre alternativ då de inte skapar en lika bra barriär (Design Technology Department, 2014). En annan faktor som kan påverkas är limmets kemiska sammansättning där ett lim med hög halt formaldehyd kontra urea emitterar mer (Myers, 1986). Enligt Sandblad (2008) är halterna av formaldehyd som emitteras av MDF är relativt låga. Samtidigt hävdar Hun (2010) att pressade skivmaterial är den största faktorn som ger en förhöjd koncentration av formaldehyd i luft inomhus (Hun, 2010) Egenskaper hos MDF MDF är homogent vilket gör det lämpligt att fräsa och svarva i det då en jämn yta fås direkt. Ytstrukturen gör det även passande för målning, lackning och fanering. En vanlig applikation i MDF är därför köksluckor då urfräsning av mönster är enkelt att göra i materialet (R. Bruce Hoadley, 2000). Eftersom det tillsätts lim i tillverkningsprocessen nöts skärverktyg som används ned relativt fort. MDF måste alltid förborras annars finns det risk att materialet spricker (Design Technology Department, 2014). MDF är lämpligt att ha som kärnmaterial, som exempelvis i en bordsskiva med ädelträ som ytfinish (European Panel federation, 2014b). MDF lämpar sig inte för applikationer som befinner sig i en fuktig miljö, då materialet inte är vätsketåligt och sväller när det utsätts för fukt. Det finns specialpreparerade MDF-skivor som kan användas utomhus, men de är inte särskilt vanliga. (European Panel Federation, 2014c) Ett exempel på detta är materialet Medite Tricoya, vilket är behandlat med ättiksyra (Medite, 2014b) Miljöaspekter Vid tillverkning av en kubikmeter MDF med densiteten 746 kilogram per kubikmeter binder materialet 1224 kilogram koldioxid (American wood council, 2013). Det kan jämföras med ett normalt träd som i genomsnitt binder ett ton koldioxid per kubikmeter (Svenskt trä, 2013). Vid tillverkningsprocessen släpps det ut 526 kilogram koldioxid (American wood council, 2013). MDF går att återvinna men det kräver ett rent material. Återanvändning fungerar på liknande sätt som nytillverkning där MDF-materialet flisas ner och fungerar som råmaterial till tillverkning av nya MDFskivor. (MDF Recovery, 2014b) MDF-spån kan komposteras och i en blandning med gräs och matrester uppnås en snabb komposteringsprocess (Customwood, 2014) PEFC och FSC-certifiering PEFC och FSC är två typer av certifieringar som garanterar att trämaterialet kommer från ett hållbart skogsbruk. De tre huvudaspekterna som båda standarderna tar upp är miljö- & ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Miljö- & ekologiska aspekter innefattar hänsyn till växter, djur, mark- och 10

18 vattenstatus vilket är en grundläggande förutsättning för hållbart skogsbruk. Den sociala aspekten bygger på att ett hållbart skogsbruk värnar om människor som arbetar och lever i skogen samt i dess närhet. Den ekonomiska aspekten innebär att skogsägaren ges möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, vilket gynnar skogsägaren såväl som skogsindustrin och samhället i stort. Kriterierna för certifiering skiljer sig åt mellan länder men kan jämföras på en internationell skala. (Svenska PEFC, 2010) Marknadsteorier I följande underrubriker presenteras olika marknadsteorier Segmentering Segmentering handlar om att dela upp marknaden i mindre delar och fokusera på dessa. Det kan göras i olika variabler såsom geografiska, demografiska, psykografiska och beteendebaserade. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Den geografiska segmenteringen är baserad på geografiska enheter som nationer, regioner, provinser, städer och stadsområden. Den kan även fokusera på befolkningsdensitet såsom stadskärna, förort eller ute på landet. Klimatet kan även segmenteras geografiskt som exempelvis skandinaviskt, medelhavs- eller kustklimat. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) En annan sorts segmentering är demografisk och innebär segment baserat på variabler som ålder, generationstillhörighet, kön, familjestorlek, inkomst, yrke, utbildning, och nationalitet. Det är den segmentering som används mest för att produkter är ofta förknippade med demografiska variabler. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Utöver dessa finns det även psykografisk segmentering som är baserat på livsstil, personlighet och socialgruppstillhörighet. Denna sorts segmentering är inte lika vanlig som de två ovanstående för att det är inte lika lätt att greppa, förklara och få information om. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Beteendebaserad segmentering baseras på konsumenters kunskap, attityder, användning och reaktioner på en produkt. Denna typ av segmentering har blivit mer populär med tiden för att demografiska variabler visat sig ha brister när det gäller att förutsäga konsumentreaktioner på konkurrentintensiva marknader. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Konkurrensstrategier Konkurrensstrategier används främst för att utveckla konkurrensfördelar och få mer kundvärde än konkurrenter. För att utforma en konkurrensstrategi förutsätts att konkurrenterna har identifierats. Det finns fyra grundläggande strategier, men de tre strategier som rekommenderas att använda är övergripande kostnadsledarskap, differentiering och fokus differentiering. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Figur 4. Konkurrensstrategier. 11

19 Övergripande kostnadsledarskap innebär att ett företag sätter låga priser för att nå stora marknadsandelar. Differentiering innebär att ett företag upplevs ha tydligt utmärkande produkter och därmed kan kunder tänka sig att betala lite mer för denna produkt än för konkurrenternas. Med strategin fokus differentiering menas att företaget väljer en smal målgrupp att fokusera på. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Det finns ingen strategi som är optimal för alla företag utan ett avgörande utifrån marknadsposition, produktområde, mål och resurser måste göras för att hitta vilken strategi som passar ett specifikt företag. Att följa en av de tre strategierna leder till att det finns bra förutsättningar för ett företag att bli framgångsrikt och lönsamt. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) CANVAS-modellen CANVAS är en affärsmodell för att presentera och utveckla affärsidéer. Modellen innebär en figur innehållande de nio delarna erbjudande, kundsegment, intäktsmodell, kanaler, kundrelationer, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners samt kostnader, se Figur 5 nedan. De nio delarna kan kategoriseras till de fyra huvudkategorierna kunder, värde, infrastruktur och ekonomi. Modellen kan ses som ett visuellt verktyg som skapar förståelse för hur de olika delarna samverkar. Företag kan på så sett förstå affärslogiken mellan de olika perspektiven att se på en affärsidé och därmed sätta en strategi för hur den kan bli framgångsrik. (Osterwalder & Pigneur, 2009) Figur 5. Figuren beskriver CANVAS-modellens olika delar. (Osterwalder & Pigneur, 2009) Hong Y Ching och Fauvel (2013) skriver att det positiva med CANVAS är enkelheten att förstå den och använda. Vidare skriver de att modellen inte ger en bred analys av en affärsidés konkurrenter och hur marknaden ser ut i sin helhet. 12

20 Empirisk referensram Företagets förutsättningar Nedan behandlas Roths snickeris förutsättningar för att möjliggöra produktion av en ny produkt Produkter och egen design Roths snickeri tillverkar larmbågar, köksinteriörer, möbler, mässmontrar och specialprodukter på beställning. Larmbågarna tillverkas i nuläget i tre utföranden AM, AM-XL samt EM. Alla tre modeller bygger på samma princip vad gäller bearbetning av utgångsmaterialet och integration av elektronik. Larmbågarna är den enda produkten som i nuläget produceras i större volymer och står för 60 till 70 procent av omsättningen. (Magdesjö, 2014b) Den egna designen beskrivs av Magdesjö (2014a) som modern allmoge av hög kvalitet. De produkter som Roths interiör säljer är en blandning av egentillverkade, egendesignade, inköpta och renoverade möbler samt inredningsdetaljer. Det produkterna har gemensamt, trots spridda marknader, är att produkterna ger ett intryck av hög kvalitet. Eftersom de produkter som tillverkas av företaget själv ofta har hög grad av kundanpassning går det inte att generalisera designspråket för det som Roths snickeri säljer i sin butik. (Magdesjö, 2014a) Säljkanaler och kunder I nuläget är det främst säljkanalerna Gunnebo Gateway och den egna butiken som är aktiva (Magdesjö, 2014b). Nedan presenteras dessa och en tidigare mindre aktiv säljkanal. Gunnebo Gateway larmbågar Gunnebo Gateway är den huvudsakliga säljkanalen dit alla larmbågar levereras. Denna försäljning genererar mellan 60 och 70 procent av omsättningen. Relationen med Gunnebo Gateway är aktiv och kommer att vara långvarig. (Magdesjö, 2014b) Gunnebo Gateway monterar, tillverkar och säljer säkerhetsprodukter till butiker som till exempel larmbågar av olika slag, metalldetektorer, övervakningskameror(cctv) och larmavtagare. (Gunnebo Gateway, 2014) Butiken I Roths egen butik säljs egentillverkade, egendesignade och renoverade möbler. Utöver det kompletterar Roths sitt sortiment med inköpta möbler för att leverera paketlösningar till kunden. De kunder som besöker butiken är främst personer i åldern 40 till 60 år, ofta med utflugna barn och god ekonomi. Under sommaren är en stor del av kundkretsen personer som semestrar i sommarstugor runt om i regionen och även förbipasserande. Dessa är till stor del storstadsinvånare. Enligt Magdesjö (2014b) är upptagningsområdet allt från Malmö till Uppsala. Sommaren är butikens högsäsong då flest beställningar kommer in och dessa levereras sedan successivt under hösten. (Magdesjö, 2014b) Högtalartillverkning, Audelity Audelity var en högtalartillverkare som tillverkade mer exklusiva högtalartorn (Audelity, 2012). Audelity-projektet är idag nedlagt. När det var aktivt byggde Roths högtalarlådan i MDF, lackerade denna och monterade den slutgiltiga produkten. Det innebar montering av elektronik och övriga tekniska komponenter. Roths har under våren 2014 fått en förfrågan av ett annat företag som tillverkar högtalare och förfrågan innebär tillverkning av en serie högtalare. Samarbetet med den nya kunden är ännu inte etablerat och vem kunden är får författarna inte veta i nuläget. (Magdesjö, 2014b) 13

21 Hemsidan På Roths snickeris hemsida finns möjlighet att göra beställningar samt se vad Roths har producerat tidigare (Roths Interiör, 2014). Hemsidan har primärt syftet att marknadsföra Roths snickeri och Roths interiör. I nuläget utvecklas en ny version som kommer att vara sökmotoroptimerad för nå ut på ett effektivare sätt. Det är en stor andel av kunderna som får sitt första egna intryck av Roths snickeri genom hemsidan. Hemsidan påverkar till stor del bilden av företaget och dess produkter. (Magdesjö, 2014b) Leverantörer Följande leverantörer är relaterade till bearbetningen av MDF och produktionen av larmbågarna, se Tabell 1 (Magdesjö, 2014b). Tabell 1. Befintliga leverantörer Roths snickeri Produkt MDF (Finsa) Lim (Miracol) Lacker (Akzo Nobel) Leverantör CEOS Carstens Stillströms Produktion Produktionen av Roths produkter sker på ett och samma ställe i Kisa. Verkstaden har maskiner och layout enligt Figur 6 nedan, där larmbågarnas flöde visualiseras med pilarna. Verkstadens maskinpark täcker in det som behövs för konventionell bearbetning av trä och skivmaterial. Bearbetning sker både med CNC och traditionella handmatade maskiner och handverktyg. Produktionen är anpassad för träbearbetning men montering av elektronik, metall och arbete med glas och textil är aspekter som Roths snickeri har tidigare erfarenheter av. (Magdesjö, 2014a) Figur 6. Figuren beskriver Roths snickeris maskinpark och fabrikslayout. 14

22 Produktionsvolym Produktionen av larmbågar har under de senaste åren varierat mellan 2000 och 5000 stycken. Fördelningen mellan de olika modellerna kan antas vara lika men det finns ingen verklig korrelation mellan antalen av de olika produkterna. Volymerna beror helt på storleken och vilken typ av butik som är kund till Gunnebo Gateway. Siffrorna i Tabell 2 nedan är baserade på en uppskattning då exakta siffror inte finns i nuläget. Siffrorna för 2014 baseras på årets resultat hittills och framtida trender. (Magdesjö, 2014b) Tabell 2. Volymer larmbågar och spillbitar per år. År Antal larmbågar Antal spillbitar Antal spillbitar per sort Under 2014 är det troligt att större andel av de sålda larmbågarna är av modellen EM då en stor affärskedja i Centraleuropa har lagt en stor order på dessa. (Magdesjö, 2014b) Processteg vid tillverkning av larmbågar Processens flöde visualiseras med en planritning i Figur 7. Materialet tas emot formatsågat, vilket innebär att MDF-materialet från leverans kan placeras direkt i CNC-maskinen för den första skärningen. Den första uppspänningen i CNC-maskinen görs med hjälp av en sektion som sätts under vakuum och håller fast alla delar av skivan. I första uppspänningen avlägsnas de spillbitar som projektet behandlar och larmbågens form fräses ut med arbetstolerans samt spår för elektroniken. Efter bearbetningen i CNC-maskinen placeras kablar emellan två lager MDF och hålrummet fylls med polyuretanskum. De två MDF-skivorna limmas ihop och spänns sedan upp i CNC-maskinen en andra gång. Under den uppspänningen skapas kantprofilen och en jämn yta fås. När fräsningen är klar återstår slipning och sprutlackering. Lackningen är den del i processen som kräver mest hantverkskunnande då lacken sprutas manuellt. (Magdesjö, 2014b) CNC-maskin Roths har en CNC-maskin av modellen SCM Record 110S. Det är en treaxlad CNC-fräs. Maskinen utnyttjas i genomsnitt knappt 40 timmar per vecka men har använts uppemot 50 timmar per vecka under mer intensiva perioder. Enligt Magdesjö (2014b) finns det möjlighet att utnyttja maskinen mer och om det behövs är det möjligt att arbeta med skiftgång. Det finns möjlighet att bearbeta spillbitarna i samma uppspänning som larmbågen i första steget. Verktyg med större diameter föredras för att kunna bearbeta med högra matningshastighet. Minsta verktyget som rekommenderas har en diameter större än 16 millimeter. (Magdesjö, 2014b) Sprutlackering Lackering av produkterna görs av Johan Schill, anställd på Roths snickeri. Ytbehandlingen görs med vattenbaserade färger med hänsyn till miljön. För att uppnå kraven på ytan i yttersta lagret på larmbågarna används dock en tvåkomponents syrahärdande lack. En viktig faktor för att uppnå bra sprutlackerad yta är noggrant förarbete i form av slipning. (Magdesjö, 2014a) Under vissa dagar byter Roths färg upp mot 10 gånger, vilket gör att en produktion med flera olika färger är genomförbar med dagens utrustning. Roths lackerar larmbågarna med glanstalet 40, vilket i sammanhanget är standard men det är möjligt att uppnå högre glanstal om det efterfrågas. Problematiken vid högre glanstal är att känsligheten för smuts, damm och fel ökar. Det innebär större tidsåtgång och högre kostnad. (Magdesjö, 2014a) 15

23 Övrig ytbehandling Utöver de ovan nämnda går det att skapa möjlighet för doppning och målning med pensel. Roths snickeri har även erfarenhet av ytskikt i träfaner samt laminat. (Magdesjö, 2014b) Råvaruhantering och materialåtgång MDF tas emot veckovis på grund av det begränsade råvarulagret. Det finns platsmöjlighet att lagra något ytterligare i råvarulager men tack vare möjligheten till leverans veckovis finns inget större behov att utöka, även om ytterligare volymprodukter skulle börja produceras. Övrigt material beställs vid behov. (Magdesjö, 2014a) I Tabell 3 och Tabell 4 nedan visas data om materialåtgång vid tillverkningen av larmbågar (Magdesjö, 2014b). Tabell 3. Materialåtgång för respektive larmbågemodell. Modell MDF-skivor EM 2 AM-XL 2 AM 1 Det är ungefär jämn fördelning mellan de olika modellerna i tillverkningen. Tabell 4. Tillverkning åren År Antal larmbågar Antal skivor till larmbågar Logistik och distribution Distribution av egendesignade och producerade produkter sker med egen lastbil då budfirmor inte kan garantera att hanteringen av godset sker utan att det skadas. Det finns möjligheter att frakta produkter tillsammans med andra industrier i Kisa. (Magdesjö, 2014b) Konkurrenter Roths snickeri har i nuläget få självklara konkurrenter gällande snickeriverksamheten eftersom snickerier i området kring Kisa är specialiserade inom olika områden (Magdesjö, 2014a). Exempel på företag i närområdet är Åvalla snickeri, Rimforsa snickeri och Expose Interiör (Magdesjö, 2014b). Åvalla snickeri är specialiserade på måttbeställda fönster och dörrar (Åvalla, 2014). Rimforsa snickeri är ett specialsnickeri som främst arbetar med helhetslösningar så som laboratorieinredningar (Rimforsa, 2014). Expose Interiör tillverkar mindre serier på beställning som till exempel mässmontrar och receptionsdiskar (Expose, 2014). Enligt Magdesjö (2014b) kan dessa snickerier ses som partners snarare än konkurrenter då de hjälps åt för att klara av alla arbeten eller guida kunden rätt om ett arbete kräver specialiseringar. Andra möbelsnickerier på nationell konkurrensnivå är företag som exempelvis Lammhults möbler och Svensson möbler (Madgesjö, 2014b). Då Gunnebo Gateway är Roths snickeri största kund påverkar konkurrenter till Gunnebo även Roths. De aktörer som tillverkar larmbågar och fyller samma behov är bland andra företagen Checkpoint System, Gate Security och Forsec. (Magdesjö, 2014a) 16

24 4.1.7 Ekonomiska faktorer Nedan följande rubriker presenterar ekonomiska faktorer för Roths snickeri. Kostnadsuppskattningar I Tabell 5 nedan redovisas kostnadsuppskattningar som Roths snickeri använder vid kalkylering. Tabell 5. Kostnadsuppskattningar (Magdesjö, 2014b) Materialkostnad MDF 16mm (kr/m 2 ) 82 Materialkostnad MDF 19mm (kr/m 2 ) 100 Personalkostnad (kr/min) 7 Operation i CNC* (kr/min) 9 * Kostnaden för CNC-maskinen baseras på att den utnyttjas 40 timmar per vecka. Uppskattningen inkluderar kostnaden för en operatör, verktyg och allt annat som krävs för bearbetning. (Magdesjö, 2014b) Standardkalkyl på Roths snickeri Vid ett vanligt beställningsjobb prissätter Roths enligt Ekvation 1 nedan för att se att det är ekonomiskt gångbart. Det minsta vinstpålägg som används är 10 procent. Försäljningspris = Materialkostnad Arbetskostnad + Vinstpålägg Ekvation 1. Kostnadsuppskattningar Historisk ekonomisk data I Tabell 6 presenteras omsättningssiffror, eget kapital, totalt kapital och soliditet för 2011 och framåt. Tabell 6. Ekonomiska data för verksamheten med enhet miljoner kronor. (Magdesjö, 2014b) År Omsättning Antal larmbågar (st) Eget Kapital Totalt Kapital Soliditet (%) , , ,34 2,2 15 % , ,49 2,1 23 % 17

25 Materialets förutsättningar I följande kapitel presenteras spillmaterialets egenskaper Spillmaterialet från Roths snickeri Spillmaterialet består av tre olika skivor, vilka illustreras i Figur 7. Roths betalar cirka 82 kronor per kvadratmeter för skivor med tjocklek 16 millimeter och cirka 100 kronor per kvadratmeter för skivor med tjocklek 19 millimeter. (Magdesjö, 2014b) Dessa skivor har densiteten 775 kilogram per kubikmeter (Finsa, 2014a). Originalskivorna är tillverkade av den spanska träskivtillverkaren Finsa och har namnet Finsa Fibralac. Skivan hålls samman med ett formaldehydbaserat lim där halten formaldehyd är låg. Fibralac marknadsförs som en MDF-skiva med mycket goda lackegenskaper. Anledningen till de goda lackegenskaperna är den fina strukturen i materialet och dess låga vätskeabsorption. Finsa Fibralac är PEFC-certifierat. (Finsa, 2014b) De levereras till Roths av den svenska återförsäljaren Ceos (Magdesjö, 2014b). Figur 7. Spillmaterialets dimensioner angivet i millimeter Bearbetningsegenskaper Följande rubriker beskriver hur spillmaterialet reagerar på olika typer av bearbetning. Formbearbetning Att formskära spillbitarna är en förhållandevis enkel procedur som varken tar många mantimmar eller maskintimmar. Vid formskärning bör hänsyn tas till att tunna delar kan bli sköra. Nedslipning och hyvling är tidskrävande och kostsamt, det vill säga något som bör undvikas. Vid behov av tunnare skivor är det lönsammare att utgå från andra dimensioner istället för att bearbeta spillmaterialet. Kvaliteten och homogeniteten i materialet implicerar en fin kantyta direkt efter bearbetning och det är enkelt att fasa i skivorna med exempelvis en CNC-maskin. Homogeniteten gör även att materialet är lika hållfast i alla riktningar. (Magdesjö, 2014b) Ytbehandling Materialet lämpar sig för lackning eftersom det är enkelt att få en jämn lackyta. Dock bör hänsyn till att materialet absorptionsförmåga skiljer sig mellan kantytan och planytan. På kantytan absorberar materialet mer färg än på planytan. För att minska absorption på kanytor bör dessa slipas noggrant. Ytstrukturen gör även att materialet lämpar sig för fanering. (Magdesjö, 2014b) 18

26 Sammanfogning För att sammanfoga MDF kan konventionella fogningstekniker för trä ofta användas men måste anpassas till materialets egenskaper och sprödhet. Vilken typ av fästning som är att föredra går inte att standardisera. Den metod som används beror på sökt form och funktion. Enligt Magdesjö (2014b) lämpar sig följande fästningsmetoder bra för spillmaterialet: Limning Centrumplugg Minifix Skruvförband Kexning Ofta är en kombination av dessa fästmetoder att föredra. Att tänka på vid skruvförband är att det är svårt att få skruven att fästa på kantytorna utan att det spricker. Förborrning skall alltid användas, oavsett var skruven sitter. För att fästa ihop skivor på varandra används limning. (Magdesjö, 2014b) Andra företags spillhantering Svenska företag som tillverkar produkter i MDF är framförallt snickerier som tillverkar applikationer för torra inomhusmiljöer, som till exempel kök, kontor och sovrum. För att ta reda på vilka mängder MDF-spill svenska snickerier genererar kontaktades tio företag för en telefonintervju. De snickerier som kontaktades tillverkar egna produkter men flera av snickerierna är huvudsakligen underleverantörer till större inrednings- och möbelföretag så som IKEA. Dessutom tillverkar de flesta snickerierna specialtillverkade produkter efter kunders behov och önskemål. Frågorna som ställdes anges i Appendix 10 och sammanställs i Tabell 7. Tabell 7. Tabellen beskriver vad de intervjuade företagen tillverkar och vad de gör med sitt MDF. Företag (Källa) Produkter i MDF Spillvolym Spillhantering Storsjö trapp- och snickerifabrik AB (Westman, 2014) Fönstersmygar, bokhylleplan och bokhyllor 5-7 % spill per skiva Spillet skickas till Tekniska verken för energiutvinning genom förbränning Vikingstad möbeloch snickerifabrik (Rosén, 2014) Joreds specialsnickeri AB (Olofsson, 2014) Bordsmaterial, kantlister och kundanpassade inredningsdetaljer Köksluckor, lister och kundanpassade inredningsdetaljer % spill per skiva % spill per skiva Spillet skickas till Tekniska verken för energiutvinning genom förbränning Spillet skickas till återvinning för förbränning Prolist AB (Andersson, 2014) Ringöns snickeri AB (Flemming, 2014) Svensk trädesign AB (Dahlbäck, 2014) AB Rydsnäs möbler (Mårtensson, 2014) Dörrbeslag, lister och foder Kundanpassade produkter Kundanpassade produkter, delar till lampor Kundanpassade produkter 5-10 % spill per skiva 5-10 % spill per skiva 5-20 % spill per skiva % spill per skiva Spillet skickas till återvinning för förbränning Spillet slängs Spillet hämtas av Fristad express och körs till förbränning Förbränner spillet på egen hand och är genom detta självförsörjande med värme Totebo AB (Nilsson, 2014) Linhult & Jonsdotter AB (Linhult, 2014) JANRIK & CO AB (Janrik, 2014) Plan-, hem- och förvaringsmöbler samt köksluckor Kundanpassade produkter Kundanpassade produkter, bokhyllor, köksluckor Inga uppgifter 5-20 % spill per skiva 5-10% spill per skiva Spillet kvarnas ner och blåses till en spånficka för förvaring. Därifrån tas flis för egen förbränning samt försäljning till externa kunder Sparar spillbitar som är över 1 m 2, resterande slängs Skickar till insamling för förbränning 19

27 Intervjuerna har visat att samtliga företag försöker att optimera sin design och produktion för att undvika spill i största möjliga mån. Det är dock enligt intervjuade företag omöjligt att helt undvika spill vid konventionell bearbetning då den bygger på att material avverkas för att de önskade formerna ska uppnås. Av de företag som kontaktades är det enbart Totebo AB som använder spillet för vidare försäljning. De kvarnar ner sitt spill till spån som sedan används till egen förbränning samt säljs vidare till externa kunder. (Nilsson, 2014) Övriga företag väljer att slänga eller förbränna sitt spill. Av dessa företag utnyttjar enbart Rydsnäs möbler AB den värme som uppstår vid förbränning. De förbränner sitt MDFspill tillsammans med övrigt spill som fås vid produktion och är genom detta självförsörjande med värme. (Mårtensson, 2014) Resterande företag, med undantag för Ringöns snickeri AB, skickar iväg sitt spill till förbränningsanläggningar. 96 produktidéer De 96 produktidéer som framkom under idégenereringsfasen finns att tillgå i Appendix 1. Fyra produktidéer Produktidéavgränsning 1 och Produktidéavgränsning 2 genererade de fyra produktidéerna Soffbord, Klädbetjänt, Vinställ och Väggklocka. Marknadsundersökning 1a, Produktområden och funktioner Frågorna handlade främst om vilka funktioner produkterna skulle innehålla och om personerna kunde tänka sig att köpa produkten. Svaren i sin helhet finns i Appendix 5. Kring varje produktområde fick personerna rangordna funktionerna efter prioritet. I Tabell 8, 9, 10 och 11 redovisas detta där rangordningen är baserad på snittet av de tio intervjupersonernas svar. Tabell 8. Prioritering av egenskaper för soffbord enligt marknadsundersökning 1a. Soffbord Prioritet Design (formgivning) 1 Storlek (bord/golvyta) 2 Höjd 3 Flyttbarhet 4 Pris 5 Förvaringsmöjligheter 6 Tabell 9. Prioritering av egenskaper för klädbetjänt enligt marknadsundersökning 1a. Klädbetjänt Prioritet Klädupphängning 1 Design (formgivning och färg) 2 Pris 3 Flyttbarhet 4 Övriga förvaringsmöjligheter 5 Tabell 10. Prioritering av egenskaper för vinställ enligt marknadsundersökning 1a. Vinställ Prioritet Design (formgivning och färg) 1 Storlek (antal vinflaskor) 2 Pris 3 Övriga förvaringsmöjligheter (glas, böcker, öppnare) 4 Integrerad belysning 5 20

28 Tabell 11. Prioritering av egenskaper för väggklocka enligt marknadsundersökning 1a. Väggklocka Prioritet Design (formgivning och färg) 1 Tysthet 2 Pris 3 Storlek 4 Integrerad belysning 5 Definition av produktegenskaper Produktegenskaperna nedan gavs genom marknadsundersökning 1a. Vinställ Soffbord Väggklocka Möjlighet att förvara mellan 5 till 20 flaskor. Vinstället ska stå stadigt. Vinstället ska kunna visas upp och stå synligt i vardagsrum och kök. Formgivningen på vinstället ska vara tilltalande. Eventuellt kan belysning integreras i vinstället. Måste få plats med vinflaskor med volym 750 milliliter, 70 till 90 millimeter i diameter (Quercia, 2014). Bordshöjden ska vara 45 till 55 centimeter och matcha en soffas sitthöjd. Bordet ska inte ha vassa kanter. Bordet ska enkelt kunna flyttas. Bordet ska stå stabilt. Bordet ska vara vattentåligt. Formgivningen på soffbordet ska vara tilltalande. Det ska finnas möjlighet att förvara exempelvis fjärrkontroll och tidningar på eller under bordsskivan. Klädbetjänt Klockan ska visa tiden med enbart tim- och minutvisare. Klockan ska vara tystgående. Formgivningen på klockan ska vara tilltalande. Eventuellt kan belysning integreras i eller på klockan. Eventuellt kan klockan kombineras med andra produkter. Det ska finnas möjlighet att hänga upp ett ombyte kläder. Klädbetjänten ska inte ta för mycket plats. Klädbetjänten ska vara stabil. Klädbetjänten ska kunna passa in i många utrymmen, både som enbart förvaringsmöbel men också som designmöbel att visa upp. Formgivningen på klädbetjänten ska vara tilltalande. 21

29 28 Konceptidéer De 28 konceptidéer som skapades under konceptgenereringen presenteras i Appendix 3. Fem prototyper I Appendix 3 återfinns det fullständiga utbudet av koncept som genererats på de fyra utvalda områdena soffbord, klädbetjänt, vinställ och väggklocka. Nedan presenteras de fem koncept som användes vid prototyptillverkning. Vid presentationen av respektive koncept gavs betyg på prototypen från Roths snickeri, där 4 var högst betyg och 0 var lägst betyg. Vinstället Bubble Prototypen av vinstället Bubble tillverkades av spillbiten EM och rymmer sju vinflaskor, se Bild 1 nedan. Vinstället är 41 centimeter högt vilket gör det möjligt att ställa det på en köksbänk under ett köksskåp. Roths snickeris anställda gav vinstället betyget 4. Bild 1. Vinstället Bubble prototyp 22

30 Vinstället Crossing Vinstället Crossing tillverkades av spillbiten AM och AM-XL och det finns möjlighet att förvara åtta vinflaskor, se Bild 2. Vinstället har höjden 33 cm och får plats under ett köksskåp på en köksbänk. Roths snickeris anställda gav vinstället betyget 0. Bild 2. Vinstället Crossing prototyp Soffbordet Droppen Soffbordet Droppen består av spillbitarna EM och AM-XL. Soffbordet har höjden 43 cm, se Bild 3. Soffbordet står stadigt och kan lätt flyttats. Roths snickeris anställda gav soffbordet betyget 2,7. Bild 3. Soffbordet Droppen prototyp 23

31 Väggklockan Siffran Prototypen av väggklockan tillverkades av spillbiten EM och finns i Bild 4. Klockan visar timmar och minuter och motivet i klockan fräses ut. Roths snickeris anställda gav väggklockan betyget 2. Bild 4. Väggklocka Prototyp Klädbetjänt Prototypen av klädbetjänten består av spillbiten AM-XL och återfinns i Bild 5 nedan. Det finns krokar, en galge och byxhängare och det finns därmed möjlighet att hänga upp både över- och underdel. Roths snickeris anställda gav klädbetjänten betyget 3. Bild 5. Klädbetjänt prototyp 24

32 Marknadsundersökning 1b, Produktområden Totalt 51 personer tillfrågades och resultatet av vilken produkt som ansågs mest åtråvärd visas i Diagram 1, Produktområdesprioritering nedan. För fullständig data se Appendix 2. Då den intervjuade personen tilldelade den mest åtråvärda produkten en etta och resterande produkter i fallande ordning är det produktområde med lägst medelvärde det som prioriterades högst. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Marknadsundersökning 1b Vinställ Klädbetjänt Soffbord Väggklocka Produktområdet som prioriterades högst har lägst medelvärde. Medelvärde Diagram 1. Produktområdesprioritering Marknadsundersökning 2, Koncept 81 personer tillfrågades att betygsätta fem stycken olika vinställ på en skala ett till fem där fem var mest attraktivt. I Diagram 2, Betygsättning av vinställ presenteras medelvärde. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Marknadsundersökning 2 Torn Crossing Box Krysset Bubble Konceptet med högst medelvärde anses mest attraktivt Medelvärde Diagram 2. Betygsättning av vinställ. 25

33 Produktdesign En Morfologisk matris togs fram för att finna olika lösningsförslag utifrån det valda konceptet. I Figur 8 beskrivs hörnradie och cirkeltjocklek. I Tabell 12, 13 och 14 presenteras vilka olika lösningsförslag som togs fram. Figur 8. Beskrivning av hörnradie och cirkeltjocklek Tabell 12. Morfologisk matris för MDF-formen. MDF -formen Hörnradie (mm) Cirkeltjocklek (mm) Materialtjocklek (mm) 6 12, > 12 < 10 > 19 Tabell 13. Morfologisk matris för ytan. Yta Ytbehandling på produkt Sprutlackering Målning Doppning Obehandlad Ytskikt Blank Matt Olja Obehandlad Tabell 14. Morfologisk matris för distanser. Distanser Material Diameter (mm) Längd (mm) Infästningar* Rå kopparrör Dubbelgängad massiv metal (1) Förkromad kopparrör Limmad cylinder/rör (2) Rostfritt stålrör <10 <10 Gängad stång, rör och muttrar (3) Borstad aluminiumrör > 12 > 12 Tappar, rör och skruv (4) Matt aluminiumrör Cylinder och plug (5) Blank mässingrör Borstad mässingrör Furu Bok * Förklaring och visualisering av de olika lösningarna för distanserna finns i Appendix

34 Marknadsundersökning 3, Produkt Vad som framgick under marknadsundersökning 3 återfinns i Appendix 13. Konkurrenter vinställ Det finns en rad olika vinställ på marknaden, både i trä- och metallmaterial. Aktuella vinställ presenteras i Appendix 14. Priserna varierar från 79 kronor upp till 900 kronor. Vissa vinställ är enkla i designen och fokuserar enbart på att hålla uppe flaskorna. Andra vinställ har lagt tyngden på design och att sticka ut och på så sätt kunna ha en högre prissättning. Dessa hamnar i ett prisintervall 600 till 900 och rymmer från 5 till 12 flaskor. Gemensamt för dessa är att de levereras färdigmonterade till kund. Noterbart är att enbart 2 av 8 vinställ är gjorda i trä och resten i metall. 27

35 Analys Företagsanalys Under följande rubriker analyseras Roths snickeri och dess förutsättningar för att producera en ny produkt Produktion Eftersom volym på de olika spillbitarna varierar är det fördelaktigt att välja en produkt som kan produceras utifrån alla tre typerna av spillbitar. Vid val av produkt är det fördelaktigt att välja de som inte är beroende av mer än en typ av spillbit. Produkten som väljs bör kunna produceras kontinuerligt under året. Begränsningen i lager gör att försäljning av produkten och distribution sker relativt kontinuerligt. Stor del av produktionen på Roths består av larmbågar. Eftersom spillet genereras under processen för tillverkning av larmbågarna kan det vara en fördel att bearbeta spillbitarna i samma uppspänning som larmbågarna. Det vill säga istället för att skapa en spillbit och en del av en larmbåge, skapas mindre spill och en del av processen till den nya produkten är påbörjad. Genom att utnyttja larmbågeprocessen tror rapportens författare att det är möjligt att på ett bra sätt utnyttja den kapacitet som finns i Roths produktion. En fördel med detta är att ställtiden minskar men en nackdel med att bearbeta spillet i samma uppspänning är att produktionstakten för larmbågarna sänks Ekonomiska faktorer För att kunna göra en produktkalkyl har en kostnadsuppskattning för spillmaterialet gjorts. Denna baseras på arean av spillbitarna multiplicerat med priset per kvadratmeter. Kostnad för övrigt spill tas inte med i följande kalkyl. Tabell 15. Kostnadsuppskattning av spillmaterialet angivet i kronor. Typ av larmbåge Kostnad per bit Kostnad per båge Total kostnad per år om 2000 totalt* Total kostnad per år om 3000 totalt* AM AM-XL EM Summa per år: Andel av tot. oms** 10 % 15 % Andel av larmbågarnas oms.*** * Fördelningen mellan de olika modellerna antas vara lika. ** Baseras på omsättningen 4,5 miljoner kronor per år. *** Baseras på att larmbågarna upptar 70 procent av 4,5 miljoner kronor i omsättning. 15 % 22 % Om kostnaderna för outnyttjat material jämförs med omsättning innebär det att spillkostnaden utgör mer än tio procent av totala omsättningen. Detta befäster ytterligare syftet att lösa spillproblemet. För att kunna tillfredsställa efterfrågan om den överstiger den kapacitet som ges i och med spillets volym bör materialkostnaden räknas med i en kalkyl. Ur ett annat perspektiv, där spillet inte genererar intäkter, kan kostnaden för materialet anses vara noll kronor. Eftersom spillkostnaden är relativt stor i förhållande till omsättningen kan det i detta fall anses vara rimligt att räkna med enbart täckningsbidrag eftersom materialet kommer finnas så länge larmbågarna tillverkas. Det skulle 28

36 innebära att materialkostnaden utelämnas men att de andra faktorerna fortfarande räknas in. Det gör det möjligt att använda en prisstrategi där ett lägre initialt pris används för att locka kunder. Det är dock en risk att vara beroende av materialet som kommer från larmbågarna. Om det skulle vara så att efterfrågan på den produkt som tar till vara på spillet överstiger larmbågarnas volym ska inte det innebära att Roths inte kan tillverka fler med vinst. Därför kommer den huvudsakliga produktkalkylen att ta hänsyn till inköpspriset på MDF-materialet. Vid en analys av soliditeten konstateras att den är relativt låg, vilket innebär att investeringsmöjligheterna är begränsade. Därför bör produktionen av en ny produkt anpassas till den befintliga maskinparken Övergripande analys av verksamheten Med grund i analysen av ekonomiska data konstateras att investeringsmöjligheterna är begränsade vilket innebär att Roths inte kan investera för att expandera verksamheten. Dock är en kapacitetsökning inget problem med avseende på en produkt som utgår från spillets volymer enligt Roths. Att producera en produkt i MDF på plats hos Roths är därför högst aktuellt då de verktyg som krävs för att bearbeta MDF finns tillgängliga och har ledig kapacitet samt att det finns möjlighet att anställa ytterligare personal för att klara av en kapacitetsökning. Inblandningen av andra material än trä kan innebära att vissa delar av produktionen behöver läggas på en annan tillverkare. Dock är montering av färdiga detaljer i andra material och enklare elektronik möjligt. Lackering och olika typer av ytbehandling görs med fördel på plats. Larmbågarna står för 60 till 70 procent av omsättningen. Om Gunnebo Gateway skulle välja andra leverantörer eller produktionsmetoder skulle Roths få det svårt att överleva och någon eller några ytterligare volymprodukter som inte riktar sig till samma marknad skulle vara att föredra ur ett riskperspektiv. Produktionen av den nya produkten sker därför med fördel på plats hos Roths snickeri. Materialanalys Materialets egenskaper var något som behövdes tas hänsyn till, både vid idégenerering och vid avgränsning av idéer. Den första begränsningen som författarna satte var med hänsyn till skivornas dimensioner. Att formbearbeta skivorna är inget problem men att ändra tjockleken på skivorna är produktionsmässigt svårt och något som bör undvikas. Eftersom MDF-materialet är känsligt mot fukt blev det ett kriterium som användes tidigt i urvalsprocessen. Produkten får således inte befinna sig i en fuktig miljö. Om produkten skulle befinna sig i en fuktig miljö vore det mer fördelaktigt att utgå från ett annat material. MDF-materialet är ett tungt material. Det tenderar nästan att kallas HDF då densiteten är såpass hög. Tyngden blev ett kriterium som användes vid urvalsprocessen, där idéer som tjänade på att tillverkas ur ett lätt material valdes bort. Vid en sådan produkt vore det bättre att utgå från ett annat material. Materialet som skivorna består av är fördelaktigt att formskära och fräsa mönster i. Dock kan det bli problem om det skärs ut för tunna bitar. Då blir materialet skört, lätt att bryta av och kan spricka. Eftersom Finsa Fibralac är skivor med utmärkta lackegenskaper kan det ses som en möjlighet att produkten sannolikt kan lackas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Hur lång tid lackningen tar är upp till formen på delarna. Om formerna blir för komplicerade till exempel med snäva radier är det svårt att få en jämn finish. Möjligheten att doppa delar i olja finns. Det innebär troligtvis en finish som upplevs sämre, men det är en kostnadsfråga och något som får tas hänsyn till vid slutgiltiga val av koncept. 29

37 Analys av andra företags spillhantering Den empiriska studien om spillhantering visar att de företag som får MDF-spill är framförallt snickerier som tillverkar produkter för torra inomhusmiljöer. Dessutom visar undersökningen som gjordes att alla företag försöker optimera design och produktion för att minimera spillet. Det spill som genererades var i de flesta fall små bitar och skickades därför till förbränning. På grund av de andra företagens begränsade storlek på spillbitarna ses det som en svårighet att köpa in dessa bitar för att använda till den produkten som ska tas fram. Eftersom snickerierna till stor del tillverkar produkter som kräver större spillbitar ses det även som en svårighet att kunna sälja Roths snickeris relativt små spillbitar till någon av dessa företag. Produktidéavgränsning 1 Vid produktidéavgränsning 1 användes ett antal kriterier för att välja ut produkter att arbeta vidare med koncept kring. För varje kriterium gavs produkten en siffra, 1, 0 eller -1 efter hur väl de klarade uppsatta kriterier. Motivering till de kriterier som användes ges nedan. Se Appendix 1 och 2 för fullständig beskrivning av tillvägagångssätt vid produktidéavgränsning 1. Torr miljö Med kunskap förankrad i empirisk och teoretisk studie står det klart att MDF-materialet inte får utsättas för fuktig miljö utan måste användas i torr miljö. Därför sågs detta villkor som det mest grundläggande eftersom livslängden och hållbarheten för produkter som används i fuktig miljö inte skulle bli försvarbar om MDF användes. Konstruktion fördelaktig utifrån skivornas dimensioner Då huvudmålet för Roths snickeri är att tillverka en produkt utifrån spillmaterialet var det viktigt att ta tillvara på spillet. Idéer som antingen använder lite spillmaterial eller ingenting alls är således avvikande från målet som ska uppnås. Författarnas intuition Författarnas potential att utveckla något nytt inom respektive produktområde samt motivation och förtroende för produktområdet. Det är ett viktigt kriterium då det är svårt att arbeta med en produkt som författarna inte själva tror på. Densiteten på materialet Då MDF är ett relativt tungt material med hög densitet är det i vissa produkter inte fördelaktigt att använda det. Av den anledningen är det viktigt att väga in att produkter kan falla bort då vikten blir för hög i förhållande till användningsområdets krav. Säljbarhet Eftersom målet är att produkten ska säljas är det viktigt att det finns plats på marknaden för produkten och möjlighet att sälja den. Produktidéavgränsning 2 Efter produktidéavgränsning 1 återstod nio produktidéer som författarna ansåg inte kunde rangordnas utifrån värderingen av ovan givna kriterier. Därför valde författarna att använda metoden VDI2225. Författarna fick för återstående nio produktidéer individuellt utvärdera dem utifrån kriterierna densitet, konstruktion utifrån materialet samt säljbarhet eftersom författarna ansåg att dessa kunde värderas utifrån en flergradig skala. Anledningen till att torr miljö inte togs med i värderingen är att MDF-materialet inte kan användas i fuktig miljö och det är således svårt att värdera kriteriet utifrån en flergradig skala. Kriteriet författarnas intuition genomsyras i de tre 30

38 kriterierna som värderas och ansågs därför inte tillföra något om det skulle tas med. Genomsnittet för varje produkt och kriterier ges i Appendix 2. Förutom de tre kriterierna vägdes även en bedömning från Roths snickeri in. Magdesjö och hans två anställda fick enligt VDI2225 avgöra hur mycket de tror på produkten utifrån deras möjlighet att tillverka den samt möjligheten för dem att sälja den. Författarna ansåg att detta var ett viktigt kriterium eftersom målet med projektet är att skapa en ekonomisk gångbar lösning för Roths snickeris spillbitar. Produktidéerna tilldelades en summa baserat på de tre kriterierna som författarna värderat samt Roths bedömning. Rapportens författare diskuterades därefter hur många av de nio produktidéerna som det skulle skapas koncept för och kom överens om fyra produktidéer. De fyra produktidéer som valdes var de produktidéer med högst summa efter VDI2225, eftersom dessa både influerats av författarnas och Roths snickeris uppfattning. Konceptavgränsning Utifrån de koncept som skapades under konceptgenereringen, se Appendix 3, valde författarna att tillverka fem prototyper. Beslutet om vilka prototyper som skulle tillverkas för respektive produktområde baserades på diskussionen som följer. Väggklocka Sex av de nio väggklockskoncept som togs fram under konceptgenereringen baserades på att enbart en spillbit användes, att formgivning skapades genom utfräsning samt att det på baksidan gjordes plats för urverk som hanterar tim- och minutvisare. Med hänsyn till detta hade vilken som helst av dessa sex kunnat väljas för prototyptillverkning. Anledningen till att sifferklockan valdes var för att utfräsning beprövas mest i den varianten av väggklocka. De tre andra koncepten valdes bort av anledningen att författarna efter diskussion inte trodde på dem. De två integrerande produkterna valdes bort då marknaden för liknande produkter är okänd och tillverkningsprocessen anses tidskrävande i jämförelse med tillverkning av övriga väggklockor. Väggklocka 2 valdes bort då tillverkningsprocessen är tidskrävande i jämförelse med tillverkning av övriga väggklockor Vinställ Vinställ 1,2,6 och 7 valdes bort från prototyptillverkning då de skulle bli för stora för att använda i rum som kök och vardagsrum. Marknadsundersökning 1a gav att om tilltänkta kunder vill använda sitt vinställ i kök eller vardagsrum söker de ett mindre vinställ med plats för runt tio flaskor, se Appendix 1. Större möbler för vinförvaring innebär att vinet förvaras i källaren och med hänsyn till kriteriet torr miljö, kan inte MDF-materialet användas där. Vinställ 4 valdes bort av anledningen att författarna ansåg att intresset för ett hängande vinställ, i jämförelse med ett stående, skulle vara lågt. Således bestämdes att skapa prototyper för vinställ 5 och 8 som båda är stående och anpassade storleksmässigt för att kunna användas i accepterade inomhusmiljöer. Soffbord Eftersom alla koncept för soffbord var relativt liknande i produktegenskaper valdes det soffbord som bäst testar möjligheten att skapa annorlunda formgivning av bordsytan samt ger möjlighet att testa olika fästningsmetoder för soffbenen. Genom att välja den mest utmanande formgivning skulle prototyptillverkningen ge att övriga soffbord även de kan tillverkas. Utifrån detta valdes Droppen då den har annorlunda formgivning samt att den består av tre ben som kan placeras på olika ställen. Dessutom ger den en möjlighet till att testa tre olika infästningsmetoder vid prototyptillverkning. Klädbetjänt Här valdes en klädbetjänt som ska hängas på väggen till prototyptillverkningen. Eftersom många varianter på stående klädbetjänter redan finns på marknaden ansågs det inte nödvändigt att tillverka 31

39 prototyper för dessa. För en hängande klädbetjänt kunde tyngden som MDF medför, samt storleken den behöver ta på väggen vara ett eventuellt problem därför ansågs det relevant att undersöka om eventuella problem skulle uppstå till följd av det. Vägghängare 2 valdes då det konceptet var det mest utvecklade och samtidigt gav möjligheten att testa en vägghängd lösning. Produktområdesval För att välja det slutgiltiga produktområdet krävdes det flera fem parametrar som beslutsunderlag. Parametrarna som användes var marknadsundersökning 1b, Roths bedömning, unikhet, marknadsundersökning 1a och enkelhet i produktion. Varje parameter fick en procentsats för hur viktig denna är som vägdes samman till en slutgiltig summa. Det kriterium som vägde tyngst var marknadsundersökning 1b. Marknadsundersökning 1b prioriterades högre än Roths snickeris anställdas åsikter för att kunden är den slutgiltiga köparen av produkten. Dennes åsikt är högst relevant och ger en indikation om produkten är säljbar eller inte. Kriteriet som vägde näst tyngst var Roths snickeris anställdas bedömning som värderades till 27,5 procent. Roths snickeri är projektets beställare och är de som i slutändan ska producera produkten. Deras mångåriga erfarenhet och expertis om vad som är möjligt att göra och kunskap om marknaden gjorde att deras åsikt värderades högt. Unikhet är viktigt då den kan öka säljbarheten och intresset för produkten och därför fick unikhet procentsatsen 20. Unikheten gör i många fall att ett högre pris kan sättas på en sådan produkt vilket gynnar Roths snickeri som inte har möjlighet till massproduktion. Enkelhet i produktion ansågs relevant eftersom det är viktigt att produkten inte kräver för stora produktionskostnader. Den sista parametern var priselasticitet då den ger en indikation på hur priskänsligt respektive produktområde är. Skillnaden i den vägda summan mellan vinställ och övriga produktområden ger en indikation på att vinställ ska prioriteras. Vinställ fick även högst värde på 3 av 5 kriterier och därmed valdes produktområdet vinställ. I Tabell 16 nedan visas resultat från avgränsningen. Tabell 16. Resultat vid produkområdesavgränsning Marknadsundersökning bedömning Roths 1b Unikhet Marknadsundersökning 1a Priselasticitet Enkelhet i produktion Summa Procentandel 32,5% 27,5% 20 % 10 % 10 % 100 % Vinställ 3,8 4 3,5 2 16,3 3,5 3 Klädbetjänt 3,1 3 3,5 2 14,6 3,0 3 Soffbord 3,4 2, ,1 2,8 4 Väggklocka 1, ,8 1,9 Vägd Summa Konceptval Utifrån avgränsning gällande prototyptillverkning gavs att vinställ 1,2,6 och 7 valdes bort från prototyptillverkning då de storleksmässigt är att föredra att använda i ett källarutrymme. Av samma anledning väljs dessa koncept bort från att fortsätta utveckla. Från konceptavgränsningen gavs också att vinställ 4 valdes bort av anledningen att rapportens författare ansåg att intresset för ett hängande vinställ, i jämförelse med ett stående, skulle vara lågt. Av samma anledning valdes den även bort för 32

40 vidare konceptutveckling. För att utröna vilket av de två återstående vinställen, Bubble Wine och Crossing, som skulle väljas som slutgiltigt koncept att arbeta vidare med användes marknadsundersökning 2 samt Roths snickeris åsikter. I marknadsundersökning 2 gavs de intervjuade personerna en bild på respektive återstående koncept samt tre bilder på vinställ som redan är befintliga på marknaden, se Appendix 8. De tre vinställen valdes av författarna utifrån vad de själva skulle kunna tänka sig att köpa för vinställ med enbart hänsyn till design och som de skulle kunna välja framför de egna två koncepten. Anledning till att det enbart frågades om design är för att denna egenskap anses som viktigast utifrån marknadsundersökning 1a. Utöver marknadsundersökningen användes även de anställda på Roths snickeris åsikter. Roths snickeris åsikter ansågs som viktiga vid valet av koncept då det är de som ska producera produkten och vet vilken kapacitet de har för tillverkning. Roths snickeri föredrog Bubble Wine framför Crossing och Bubble Wine fick högst betyg i marknadsundersökning 2, se Appendix 9. Kombinationen av detta medförde att Bubble Wine valdes som det slutgiltiga konceptet. Produktdesignsval Lösningskoncept utvärderas utifrån Roths input, marknadsundersökning 3 och kostnad. De alternativ som valts är markerade med fet stil i Tabell 17, 18 och 19. Motivering till valen ges efter tabellerna. Tabell 17. Valda lösningar MDF-formen 6 12, > 12 < 10 > 19 MDF -formen Hörnraditjocklek Cirkel- (mm) (mm) Materialtjocklek (mm) Tabell 18. Valda lösningar Ytan Yta Ytbehandling på produkt Sprutlackering Målning Doppning Obehandlad Ytfinish Blank Matt Olja Obehandlad Tabell 19. Valda lösningar Distanser Distanser Material Diameter Längd (mm) Infästningar* (mm) Rå kopparrör Dubbelgängad massiv metal (1) Förkromad kopparrör Limmad cylinder/rör (2) Rostfritt stålrör <10 <10 Gängad stång, rör och muttrar (3) Borstad aluminiumrör > 12 > 12 Tappar, rör och skruv (4) Matt aluminiumrör Cylinder och plug (5) Blank mässingrör 33

41 Borstad mässingrör Furu Bok * Förklaring och visualisering av de olika lösningarna för distanserna finns i Appendix 11 där (NR) motsvarar respektive lösning. MDF-form (innerradie, hörnradie, cirkeltjocklek, material tjocklek) Den innerradie som valdes på ringarna baserades på olika vinflaskors diameter. Då vinstället ska fungera för vinflaskor med volym 750 milliliter valdes en ringdiameter som klarar av detta, 100 millimeter. Den minsta hörnradie som är möjligt att använda utifrån tillgängliga verktyg på Roths snickeri är åtta millimeter, därav begränsades hörnradien nedåt till detta värde. Det är fördelaktigt att använda en större radie än åtta millimeter för att kunna hålla en högre matning i CNC-maskinen. En större radie underlättar också sprutlackeringen samt putsningen av materialet. En radie på åtta millimeter gör att det är svårt att putsa materialet samt sprutlackera det jämnt över alla ytor då det skapas utrymmen som är svåra att komma åt. Den övre begränsningen sattes till radie 12 millimeter då en större radie ansågs, både av författarna och personerna i marknadsundersökning 3, göra att vinstället förlorar sitt smidiga uttryck i formgivningen och är således inte lika tilltalande som ett vinställ med radie 12 millimeter eller mindre. Då marknadsundersökning 3 visade att 12 millimeter föredrogs framför åtta valdes således 12 millimeter som hörnradie. Marknadsundersökning 3 användes för att bestämma materialets tjocklek samt cirkeltjocklek. Ur denna framgick det att en cirkeltjocklek större än 19 millimeter och en materialtjocklek mindre än 16 millimeter kunde avgränsas då det gav vinstället ett klumpigt utseende respektive gav vinstället ett för instabilt uttryck. För att välja bland de återstående tjocklekarna på ring och material togs den mest valda kombinationen av ringtjocklek och materialtjocklek bland intervjupersonerna. Detta val av tjocklekar var även den som författarna föredrog. Ytbehandlingsmetod och ytfinish Resultatet från marknadsundersökning 3 visar att en matt yta är att föredra framför blank och metallisk. Vad gäller ytskiktet ger matt finish en kontrast mot blanka vinflaskor. Produktionsmässigt är en hög glans tidskrävande och kräver mer tid än en matt finish vilket ger ytterligare en fördel för den matta finishen. Detta resulterade i att matt finish valdes. Vad gäller ytbehandling är sprutlackering den effektivaste i relation till resultat. Målning och doppning kan vara alternativ men för att uppnå den önskade ytan krävs sprutlackering. Behandling med olja genom doppning skulle kunna vara ett alternativ men på grund av olika absorptionsförmågor på sidan jämfört planet på MDF-materialet är det svårt att uppnå ett bra resultat. Kulör Färgen ska passa in i så många kök och vardagsrum som möjligt. Samtidigt kan det vara fördelaktigt att ha en färg som sticker ut för att produkten ska dra blickarna till sig. En taktik skulle kunna vara att producera svarta, vita och röda. Den röda har då som syfte att dra blickarna till produkten och inte primära syftet att sälja, vilket innebär lägre volymer av den röda. De svarta och vita vinställen är troligen de färger som går att sälja mest av enligt marknadsundersökning 3 vilket även bekräftas av författarnas intuition. Därför är svart, vit och röd en kombination av kulörer som rekommenderas. 34

42 Distanser (avstånd, material, infästningstyp, diameter) Avståndet mellan MDF-delarna i vinstället avgör hur stabilt flaskorna ligger. I vinstället ska vinflaskans kropp vila mot båda MDF-delarna istället för att flaskhalsen vilar på ena sidan och kroppen på den andra. För att fungera för så många flaskor som möjligt ska normalstora eller större flaskor vila med kroppen på båda MDF-delarna. En mindre flaska kan vila med halsen på ena sidan och kroppen på den andra. För att placeringen av standardflaskan ska kännas naturlig då kroppen vilar på båda sidor bör avståndet emellan MDF-delarna vara mindre än 120 millimeter. För att ge ett intryck av att vara ett stabilt ställ bör det därför vara 100 millimeter eller mer mellan MDF-bitarna. Marknadsundersökning 3 gav ingen tydlig indikation på vilket material på distanserna som föredras generellt för alla vinställ. Däremot fanns samband mellan distansernas material och MDF-formens ytbehandling. De som föredrog trä i distanserna föredrog en yta på MDF-formen som visade upp trämaterialet. Eftersom tidigare avgränsningar innebär att MDF-formen kommer att få en färg kan även distanser i trä väljas bort. Rostfritt stål är dyrare i inköp i förhållande till de andra materialen men är inte fördelaktigt materialmässigt och är därför inte aktuellt att använda. Mässing nämndes enbart av en av de tio tillfrågade i marknadsundersökning 3 som alternativ och materialet är relativt dyrt därför är inte heller mässing aktuellt. Aluminiumet är dyrare än koppar och inte något som generellt föredrogs framför det, därför väljs koppar framför aluminium. Rå koppar och förkromad koppar står kvar som alternativ för att kunna kombinera med de valda ytbehandlingar och färger på bästa sätt. Infästningsalternativ (1), (3) och (4) för distanserna är väsentligt dyrare i inköp jämfört med (2) och (5). Det eftersom alternativ (1) och (4) behöver specialbeställas. Alternativ (3) innehåller fler delar och muttrar kommer synas på sidan av stället vilket stör designen. Alternativ (5) är en onödig lösning kontra alternativ (2) då det inte är någon fördel hållfasthetsmässigt eller monteringsmässigt att använda plugg. Den mest fördelaktiga lösningen ur design och produktionsperspektiv är alternativ (2). Distansernas diameter som är mindre än tio millimeter ser billiga ut. Tio millimeter ser tillräckligt starkt ut och är fortfarande inte klumpigt. Distanser med diameter större än 12 millimeter kan avgränsas på grund av den valda metoden för infästning och upplevelsen av hållfasthet. På grund av MDF-formens geometri får inte distanser med diameter större än 12 millimeter plats på ett bra sätt. Distansen med diameter 12 millimeter är inte lika smidig som tio millimeter. Resultatet av marknadsundersökning 3 visade ingen generell indikation på vilken diameter som föredrogs men för den MDF-form som flest föredrog var tio millimeter den bästa kombinationen. Dessutom har tio millimeter lägre inköpspris, vilket ytterligare motiverar att distanser med tio millimeters diameter är att föredra. Konkurrent- och marknadsanalys I Appendix 14 presenteras några tänkbara konkurrenter till Bubble Wine. De vinställ vars profil ligger närmast Bubble Wine är nummer 2, 4, 7 och 8. Detta eftersom dessa lägger vikt vid design och har liknande storlek och plats för vinflaskor. Priset på de fyra vinställen varierar från drygt kronor. Tanken är att produkten kommer att säljas rikstäckande i Sverige i design-, present- och inredningsbutiker. Färgerna som Bubble Wine eventuellt kommer tillverkas i ska passa en målgrupp som täcker båda könen och ett stort åldersspann på 25 till 75 år. Priset samt formgivningen på vinstället gör att målgruppen också har en stabil inkomst samt intresse för design. 35

43 De fyra konkurrerande vinställen har alla en tydlig konkurrensstrategi, differentiering, då vinställen är unika och tilltalar en bred målgrupp. Då Bubble Wine riktas till liknande marknad är det differentiering som kommer användas som konkurrentstrategi. För att skilja Bubble Wine från övriga vinställ ska produktens historia framhävas genom story-telling. Argumentet att produkten framställs genom spill och är ett studentprojekt gör att produktens historia sticker ut. Ett annat argument för att Bubble Wine ska klara konkurrensen från övriga vinställ är att den är tillverkad i trä vilket gör den mer miljövänlig än de konkurrerande vinställen som är tillverkade i metall. Enligt argumenten ovan, det upplevda värdet i marknadsundersökning 3 och konkurrensanalys från Appendix 14 visar det sig rimligt att lägga sig i ett prisintervall kronor. Produktkalkyl för Bubble Wine I Tabell 20 redovisas en produktkalkyl för Bubble Wine. Uppskattning av produktionstider har gjorts tillsammans med Roths snickeri. Tabell 20. Produktkalkyl för Bubble Wine Produktkalkyl Bubble Wine Direkt material (kr) Kommentar MDF 52 2 st EM-spill Distanser 18 Övrigt 10 Färg, slitage mm Direkt arbete CNC min i CNC (9 kr/min) Slipning och lackning min arbete (7 kr/min) Kapning av distanser 7 1 min arbete (7 kr/min) Montering 14 2 min arbete (7 kr/min) Total produktionskostnad 261 Säljpris till återförsäljare (10 % pålägg) 287 Täcker in AFFO Pålägg hos återförsäljare (100 %) 574 Momspålägg (25 %) 143 Pris mot kund

44 Slutsatser Resultat, affärsidé Den slutgiltiga affärsidén kring Bubble Wine presenteras nedan enligt CANVAS-modellen. I Figur 9 visas en sammanfattad version av modellen. Texten som följer presenterar respektive ruta mer ingående. Utöver kompletteras modellen med en konkurrensstrategi baserad på konkurrentanalysen i Analys Figur 9. Canvas-modellen Kundsegment Bubble Wine riktar sig till en bred målgrupp med ålder 25 till 75 år som inkluderar båda könen. Målgruppen har en god ekonomi och är designmedveten. Segmentet värdesätter framförallt att visa upp samt förvara vinflaskor och inte enbart förvara dem. Erbjudande Produkten erbjuder kunden en designad förvaringsmöjlighet för sju vinflaskor som kan användas i flera inomhusmiljöer. Genom vinställets utformning ges möjligheten att ställa vinstället på tre olika sidor och får således plats på de flesta utrymmen i till exempel kök, matsal och vardagsrum. Kunden köper vinstället färdigmonterad för att ge en exklusiv känsla. Dessutom erbjuds vinstället i de tre olika matta kulörerna svart, vit och röd för att ge kunden valmöjligheten att välj den färg som passar den bäst. Distanserna emellan MDF-delarna är av koppar, där en förkromad variant används för att komplettera den röda kulören. Priset för konsumenten inklusive moms är cirka 700 kronor. De tre produktkonfigurationerna visas i Bild 6 nedan. 37

45 Bild 6. Bubble Wine i röd, svart och vit. Kanaler Bubble Wine kommer att säljas till återförsäljare där möjligheten att sälja produkten till ett högre pris ges. Återförsäljarna kommer vara inredningsbutiker, designbutiker eller presentbutiker. Vidare kommer den även säljas direkt från Roths snickeri genom Roths interiör. Nyckelresurser och nyckelaktiviteter Det finns två steg i produktionen som bör anses som nyckelaktiviteter och nyckelresurser vid tillverkning av Bubble Wine. Dels är det bearbetningen i CNC-maskinen på Roths snickeri då det kräver att det finns tid över att använda denna utöver larmbågetillverkningen. Dessutom är sprutlackeringen av vinstället en nyckelaktivitet då det i dagsläget enbart är Johan Schill på Roths snickeri som har kompetensen som krävs. Utöver dessa är säljarens arbete att hitta återförsäljare till Bubble Wine en nyckelaktivitet. Nyckelresurser för ovan nämnda aktiviteter är därmed en fungerande CNC-maskin, Johan Schill och säljaren. Kundrelationer Den direkta kundrelationen som Roths snickeri kommer att ha är relationen med återförsäljare samt kunder till Roths interiör. För att skapa och behålla en god kundrelation ska företaget se till att alla vinställ som tillverkas är av samma kvalitet, leveranser sker i tid och ha en god kommunikation med kunderna. Nyckelpartners De viktigaste nyckelpartnerna för möjlighet till produktion av vinstället är Gunnebo Gateway, säljare samt återförsäljare. Gunnebo Gateway är viktig eftersom Bubble Wine är beroende av tillverkningen av larmbågar. Detta då det är denna tillverkning som genererar spillbitar samt är den största inkomstkällan för Roths snickeri. Utöver Gunnebo Gateway behövs duktiga säljare för att finna nya säljkanaler. Slutligen krävs det även återförsäljare för att göra försäljning av vinstället möjlig. Kostnader Den totala kostnaden för tillverkning av ett vinställ blir 232 kronor enligt Analys Intäktsmodell På den totala kostnaden läggs ett vinstpålägg på 20 procent vilket ger ett försäljningspris på 278 kronor gentemot återförsäljare. Således täcks kostnaderna för produktion och ger Roths snickeri en 38

46 vinst på 46 kronor. Vid försäljning i Roths interiör är försäljningspriset 557 kronor exklusive moms vilket ger en vinst på 325 kronor enligt Analys Konkurrentstrategi De tre olika vinställen är utmärkande produkter som är tänkt att tillämpa konkurrentstrategin differentiering. Detta eftersom möjligheten för att ta ett högre pris av slutkunden då möjliggörs. Diskussion När projektet avslutats överlämnar författarna en affärsidé till Roths snickeri. Med en affärsidé menas i detta fall konceptet Bubble Wine. För att produkten ska kunna säljas återstår det för Roths snickeri att undersöka ytterligare faktorer. Optimera produktionen, hitta säljkanaler, titta på förpackningsdesign och marknadsföra produkten är förslag som rekommenderas av författarna. Slutprodukten Bubble Wine monteras ihop av Roths snickeri innan försäljning. En möjlighet som inte utvecklats är att kunden monterar produkten själv. Detta skulle innebära lägre fraktkostnader och eventuellt en billigare slutprodukt för kunden. Dock finns det en risk att känslan av exklusivitet minskas. Om Roths snickeri anser att en färdigmonterad produkt inte motiverar skillnaden i fraktkostnad kan detta vara ett alternativ att överväga. Något som nämndes i marknadsundersökning 3 var möjligheten att hänga vinstället på väggen. Detta är något Roths kan undersöka vidare. Att designa vinstället som moduler är något som också kan undersökas då det påpekades både av Magdesjö (2014b) och i marknadsundersökning 3. En moduldesign skulle innebära att kunden kan köpa flera vinställ som sätts ihop till ett större. En nackdel är att designen kan påverkas negativt och författarna valde därför att prioritera andra aspekter. Då projektet fokuserat på en B2C-lösning kan det i framtiden vara intressant att undersöka möjligheten med en B2B-lösning för MDF-spillet. En idé som ligger utanför författarnas avgränsningar är att förmedla spillet mellan företag. Idén bygger på att företag med träspill matar in dimensioner och material i en databas. Genom att sälja spill som ändå ska till förbränning tjänar det säljande företaget på affären. Det köpande företaget gynnas genom ett lågt råvarupris. Ljungar (2014) som arbetar med branschutveckling inom branschorganisationen Trä- och möbelföretagen anser att en förmedling skulle kunna vara intressant men att en privat aktör skulle organisera och arbeta med idén snarare än en icke vinstdrivande organisation (Ljungar, 2014). Fortsatt arbete med idén skulle innebära att ringa runt eller besöka större träföretag och göra en undersökning av intresset för idén. Vid val av produkt att producera ska den etiska aspekten betänkas. Då Bubble Wine enbart kan ta tillvara på två av de tre typerna av spillbitar gör det att spillet inte kan utnyttjas till fullo, vilket kan kritiseras ur ett miljöperspektiv. Å andra sidan utnyttjas inget av spillet i nuläget, och det bör därför prioriteras att göra en produkt som i första hand är säljbar. Om produkten inte är kommersiellt gångbar läggs produktionen ner och då återgår Roths snickeri till att förbränna spillet. Säljbarheten har därmed övervägt spillutnyttjandet. Ett vidare arbete kan vara att försöka skapa produkter som utnyttjar spillbitarna ytterligare. Under projektets gång har många reflektioner och insikter uppdagats för författarna. Något som kunde förbättras med projektet är att smalna av mängden idéer tidigare. Det hade gett mer tid till efterföljande steg i processen. Projektets kravspecifikation var till en början lite odefinierad och gjorde att författarna var osäkra på vad projektet egentligen innefattade. Utöver detta kunde mer tid lagts på en ordentlig förstudie för att få tydligare riktlinjer. 39

47 Referenslista American wood council, (2013). Enviromental Product Declaration Medium Density Fiberboard. (PDF) Tillgänglig: <http://www.awc.org/pdf/epds/mdf_epd.pdf> ( ) Andersson, G. (2014), Snickare på Prolist AB, Frågor om Prolist AB:s träspillhantering. Telefonintervju gjord av Kristofer Bergmar. Datum: Audelity, (2012). Designfilosofi. (HTML) Tillgänglig: <http://www.audelity.com/_sv/philosophy.htm> ( ) Bergman-Bridgemill & Bengtsson, 1997, Skivor och övrigt material, Markaryd: Skogsindustrins Utbildningscentrum Charles Cave, (2007). Mind maps. (HTML) Tillgänglig: <http://members.optusnet.com.au/~charles57/creative/mindmap/index.html> ( ) Customwood, (2014). How to manage MDF waste? (PDF) Tillgänglig: <http://www.daikennz.com/assets/files/daiken-mdf-disposal-flow-sheet-v3.pdf> ( ) Dahlbäck, L. (2014), VD Svensk Trädesign AB, Frågor om Svensk Trädesign AB:s träspillhantering. Telefonintervju gjord av Kristofer Bergmar. Datum: DanskDesign, (2014). Bild på vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.danskdesign.nu/rosendahl- winetube-vintub-vinstall-p- 150.html?utm_source=pricerunner.se&utm_medium=cpc&utm_term=Rosendahl_Winetube_/_ Vintub_Vinst%C3%A4ll&utm_campaign=Bar%25&%25Vin#tab-1> ( ) Design Technology Department, (2014). Medium Density Fibreboard. (HTML) Tillgänglig: <http://www.design-technology.org/mdf.htm> ( ) European Panel Federation, (2014a). Market information. (HTML) Tillgänglig: < > ( ) European Panel Federation, (2014b). Environment. (HTML) Tillgänglig: <http://www.mdfinfo.eu/environment > ( ) European Panel Federation, (2014c). MDF outside. (HTML) Tillgänglig: <http://www.mdfinfo.eu/applications/mdf-outside> ( ) Expose, (2014). Om oss. (HTML) Tillgänglig: <http://www.exposeinterior.se/pages/om-oss.php> ( ) Finsa, (2014a). Technical Information Fibralac. (HTML) Tillgänglig: <http://www.finsa.es/publicaciones/finsaweb.nsf/fichas11?openpage&l=&m=d&fch=/publicacione s/doc-prod05.nsf/fichastec/16-en?opendocument> ( ) Finsa, (2014b). Information Fibralac. (HTML) Tillgänglig: <http://www.finsa.es/publicaciones/textosweb.nsf/nombreen/fibralac?opendocument&l=en&c=engineered%20woodmdf&f=engineered%20wood&v=webd atos_soporte-en> ( ) 40

48 Flemming, R. (2014), VD Ringöns snickeri AB, Frågor om Ringöns snickeri AB:s träspillhantering. Telefonintervju gjord av Sara Andersson. Datum: Gunnebo Gateway, (2014). Information om Gunnebo Gateway. (HTML) Tillgänglig: <http://www.gateway-security.com/se/pages/default.aspx> ( ) Hoadley, R. Bruce (2000). Understanding Wood. Taunton Press. Newtown. Hong Y Ching och Fauvel, (2013). Criticisms Variations and Experiences with Business Model Canvas. (PDF) Tillgänglig: <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/criticisms-variations-and- Experiences-with-Business-Model-Canvas.pdf> ( ) Hun D. E.,Corsi R. L., Morandi M. T., Siegel J. A. (2010) Formaldehyde in residences: long-term indoor concentrationsand influencing factors. (PDF) Tillgänglig: <http://www.ce.utexas.edu/prof/siegel/papers/hun_2010_hcho_ia.pdf> ( ) Interiora, (2014). Bild på vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.interiora.se/vinstaell/vinstaell- Trae.htm?&utm_source=Adtraction&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Adtraction > ( ) Interiör&Designlagret, (2014). Bild på vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.interiordesignlagret.se/se/art/wave-vinstall.php > ( ) Janrik, M. (2014), Snickare AB Rydnäs möbler, Frågor om Byggnadsfirma Janrik & Co AB träspillhantering. Telefonintervju gjord av Kristofer Bergmar. Datum: Kindström, D. (2013), Docent vid Linköpings universitet. TEIM02 Grundläggande marknadsföring Omvärldsanalyser + Strategier. (Föreläsning). Datum: Leoline, (2014a). Bild och information vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.leoline.se/sv/modern-mobel-heminredning/start/vinstall-pilare /?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner> ( ) Leoline, (2014b). Bild och information vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.leoline.se/sv/modern-mobel-heminredning/start/vinstall-vindeo /?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner> ( ) Kotler, P. Armstrong, G. & Parment, A. (2013). Marknadsföring - teori, strategi och praktik, svensk utgåva. Pearson Education. London. Linhult, J. (2014), VD Linhult och Jonsdotter AB, Re: Frågor om Linhult och Jonsdotter AB:s träspillhantering, till J. Linhult Datum: 2 maj (Svar 3 maj 2014). Ljungar, R. (2014), Branschutveckling på Trä- och möbelföretagen, Frågor om materialförmedling för spill mellan träindustrier. Telefonintervju gjord av Johan Hall. Datum: Lykka, (2014). Bild på vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.lykka.se/vinstall-aldopabyggnadssatszack?configid=8762&utm_term=kokstillbehor&utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&ut m_campaign=pricerunner> ( ) 41

49 Magdesjö, K. (2014a), VD Roths snickeri AB, Frågor om Roths snickeris verksamhet, produktion och spillhantering. Intervju gjord av Johan Hall, Sara Andersson, Kristofer Bergmar, Thomas Graf och Oskar Svensson. Datum: Magdesjö, K. (2014b), VD Roths snickeri AB, Frågor om Roths snickeris verksamhet, produktion och framtagna idéer. Intervju gjord av Johan Hall, Sara Andersson, Kristofer Bergmar, Thomas Graf och Oskar Svensson. Datum: Magdesjö, K. (2014c), VD Roths snickeri AB, Frågor om framtagna koncept och prototyper. Intervju gjord av Johan Hall, Kristofer Bergmar, Thomas Graf och Oskar Svensson. Datum: MDF Recovery, (2014a). About MDF. (HTML) Tillgänglig: <http://www.mdfrecovery.co.uk/aboutmdf/> ( ) MDF Recovery, (2014b). Environmental impact. (HTML) Tillgänglig: <http://www.mdfrecovery.co.uk/about-mdf/environmental-impact> ( ) Medite, (2014a). Medite History. (HTML) Tillgänglig: <http://www.medite-europe.com/aboutus/history> ( ) Medite, (2014b). Technology composed. (HTML) Tillgänglig: <http://www.meditetricoya.com/technology> ( ) Mind Tools, (2013). Porter s Five Forces. (HTML) Tillgänglig: <http://www.mindtools.com/pages/article/newtmc_08.htm> ( ) Myers, G. E Effects of post-manufacture board treatments on formaldehyde emission: a literature review ( ). (PDF) Tillgänglig: <http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1986/myers86a.pdf> ( ) Mårdsjö, (2014). Morfologisk matris. (HTML) Tillgänglig: <http://mardsjo.se/morfologisk-matris/> ( ) Mårtensson, R. (2014), Snickare AB Rydnäs möbler, Frågor om AB Rydnäs möblers träspillhantering. Telefonintervju gjord av Sara Andersson. Datum: Nationalencyklopedin, (2014). Information om Formaldehyd, författare Lennart Eberson. (HTML) Tillgänglig:<http://www.ne.se/lang/formaldehydhttp://www.ne.se/lang/formaldehyd?i_h_word=ure a-formaldehyd> ( ) Nilsson, J. (2014), Produktionschef på Totebo AB, Frågor om Totebo AB:s träspillhantering. Telefonintervju gjord av Kristofer Bergmar. Datum: Olofsson, P. (2014), VD Jored Inredningssnickeri AB, Re: Frågor om Jored Inredningssnickeri AB:s träspillhantering, till P. Olofsson Datum: 25 mars (Svar 25 mars 2014). Osterwalder & Pigneur, (2009). Business model generetation Preview. (PDF) Tillgänglig: <http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf> ( ) PGW, (2014). Bild på vinställ. (HTML) Tillgänglig: <http://www.pgw.se/vinstall-smide-12- flaskor.html? store=svenska_ > ( ) Quercia (2014). Flaskstorlekar. (HTML) Tillgänglig: <http://quercia.se/vin-flaskor.htm>( ) 42

50 Rimforsa, (2014). Informatiom om Rimforsa snickeri. (HTML) Tillgänglig: <http://rimforsasnickeri.se/> ( ) Rosén, J. (2014), Snickare Vikingastad möbel- och snickerifabrik AB, Frågor om Vikingastad möbeloch snickerifabrik AB:s träspillhantering. Telefonintervju gjord av Sara Andersson. Datum: Roths Interiör, (2014). Information om Roths Interiör och Roths snickeris butik. (HTML) Tillgänglig: <http://www.roths-interior.se/> ( ) Sandblad, (2008). Trävaror. (HTML) Tillgänglig: <http://www.trasprak.se/0/36/travaror/> ( ) Schütte, S. (2014), Docent vid Linköpings universitet. Product Development. (Föreläsning) Datum: Sefertzi, E. (2000), INNOREGIO: dissemination of innovation and knowledge management techniques. (HTML) Tillgänglig: <http://www.urenio.org/tools/en/creativity.pdf> ( ) Skivindustrins Branschorganisation, 1997, Träskivor - Tillverkning och användningsområden. Märsta: Skivindustirns branschorganisation Smashing magazine, (2013). Using Brainwriting For Rapid Idea Generation. (HTML) Tillgänglig: <http://uxdesign.smashingmagazine.com/2013/12/16/using-brainwriting-for-rapid-ideageneration/> ( ) Svenska PEFC, (2010). PEFC och FSC standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. (PDF) Tillgänlig: <http://pefc.se/wpcontent/uploads/2010/11/fakta_om_certifiering_av_skogsbruk_ pdf> ( ). Svenskt trä, (2014). Träfiberskivor. (HTML) Tillgänglig: <http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=1193> ( ) Svenskt trä, (2013). Att välja trä. (PDF) Tillgänglig: <http://www.svenskttra.se/mediabinaryloader.axd?mediaarchive_fileid=d29f9522-ac5a-47b6-8f af7&filename=att+v%c3%a4lja+tr%c3%a4+-+nionde+upplagan+2014.pdf> ( ) Ullman.D, 2009, The Mechanical Design Process. Boston: McGraw-Hill Higher Education Westman, F. (2014), Snickare Storsjö trapp- och snickerifabrik, Frågor om Storsjö trapp- och snickerifabriks träspillhantering. Telefonintervju gjord av Sara Andersson. Datum: Woodforce, (2013). Making woodforce. (HTML) Tillgänglig: <http://www.woodforce.com/about/making-woodforce> ( ) Åvalla, (2014). Information om Åvalla snickeri. (HTML) Tillgänglig: ( ) 43

51 Appendix Appendix 1, produktidéavgränsning 1 I detta appendix är alla produktidéer sammanställda samt hur urvalet från 100 till 9 produktidéer har motiverats. I tabellen nedan visas alla idéer och nedan tabellen beskrivs varje steg i avgränsningen mer ingående. Var god vänd, tabellen fortsätter på nästa sida. 44

52 Figur 10. Produktidéavgränsning 1 Tillvägagångssätt: Steg 1: Alla produkter värderades utifrån kriterierna torr miljö, konstruktion fördelaktig utifrån skivornas dimensioner samt författarnas intuition. Värderingen skedde enligt: Torr miljö: o -1 om produkten används i direkt fuktig miljö och MDF inte är möjligt, 0 om produkten kan utsättas för vatten och det inte är fördelaktigt att använda MDF samt 1 om produkten kommer befinna sig i torr miljö. Konstruktion fördelaktig utifrån skivornas dimensioner: o -1 om det är mer fördelaktigt att utgå från andra materialdimensioner än givna spillbitar, 0 om det är möjligt att utgå från givna spillbitar samt 1 om det är fördelaktigt att använda givna spillbitar. Författarnas intuition: o -1 om gruppen inte alls tror på produkten och att potential för att utveckla något nytt inom produktområdet saknas, 0 om gruppen tror det finns potential att utveckla något nytt för produktområdet men saknar förtroende för produkten samt 1 om gruppen tror det finns potential att utveckla något nytt för produktområdet samt har högt förtroende för produkten. Förutom ett enskilt värde på dessa tre kriterier summerades även alla kriterier ihop för att ge varje produkt ett summerade värde baserat på dessa tre kriterier. Steg 2: De produkter som i Steg 1 tilldelats -1 under villkoret torr miljö togs bort. Steg 3: De återstående produkter efter Steg 2 som under Steg 1 fått en negativ sammanlagd summa togs bort då gruppen ansåg att produkterna hade för negativa egenskaper. 45

53 Steg 4: De återstående produkter efter Steg 2 och 3 som under Steg 1 fått en sammanlagd summa 0 togs bort då gruppen ansåg att produkterna hade bristfälliga egenskaper och att det fanns produkter kvar som var mer fördelaktiga att jobba vidare med. Steg 5: De återstående produkter efter Steg 2,3 och 4 som under Steg 1 blivit tilldelade -1 under villkoret författarnas intuition valdes bort av anledningen att gruppen kände att potential för att utveckla något nytt inom produktområdet saknades. Steg 6: Då gruppen efter Steg 1-5 ansåg att kvarvarande produkter inte kunde rangordnas efter de tre ovannämnda kriterier tilldelades ytterligare ett villkor, densiteten på materialet där värderingen skedde enligt: Densiteten på materialet: o -1 om lättare material är att föredra i produkten, 0 om tyngden på materialet kan användas i produkten samt 1 om tyngden på materialet är att föredra i produkten. Det värde som återstående produkter tilldelades adderades sedan med summan av de tre villkoren beskrivna i Steg 1 för att få en ny summa. Om denna summa blev antingen 0 eller 1, de lägsta summorna som i detta steg var möjligt, diskuterades om idén var värd att jobba vidare med eller om den skulle väljas bort. Valdes idén bort var det på grund av att det fanns idéer mer värda att utveckla. Steg 7: Återstående produktidéer efter Steg 1-6 tilldelades ytterligare ett kriterium, säljbarhet, där värderingen skedde enligt: Säljbarhet: o -1 om gruppen trodde marknaden var svår att slå sig in på och att möjligheten att sälja produkten var liten, 0 om gruppen trodde marknaden var svår men att möjlighet fanns att slå sig in och att försäljning av produkten då skulle möjlig samt 1 om gruppen trodde det går att slå sig in på marknaden och att möjligheten för att sälja produkten är hög. Om produktidén tilldelades -1 eller 0 valdes idéerna bort. 46

54 Appendix 2, produktidéavgränsning 2 Prioritering av de 9 utvalda produktidéerna för att sedan välja de fyra första. Respektive kriterium bedömdes enligt skalan VDI2225. Tabell 21. Prioritering av Produktområde. Roths bedömning och medelvärden av individuella bedömningar. Rank Idé Roths bedömning Säljbarhet Konstruktion fördelaktig utifrån skivornas dimensioner Densiteten på materialet Summa 1 Vinställ 4 2,6 2,6 3 12,2 2 Soffbord 2,7 2,6 2,8 2,4 10,5 3 Klädbetjänt - 3 2,2 2,2 2,2 9,6 klädställning 4 Klocka 2 2,8 2 2,6 9,4 5 Lampa, stående 3 1,6 2, Pall 1 2,6 2,6 2 8,2 7 Ljusstake 2 1,6 2,6 1,4 7,6 8 Tidningsställ 2 1,8 2,2 1,4 7,4 9 Nyckelskåp 2 1,8 1,8 1,4 7 Värdena under kriterierna är sammanställda av ett genomsnitt baserat på de fem gruppmedlemmarnas bedömningar. Tabell 22. Individuella bedömningar av om konstruktionen av produkt inom område skulle vara fördelaktig utifrån skivornas dimensioner. Produktområde Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 Författare 5 Genomsnitt Klädbetjänt - klädställning ,2 Pall ,6 Soffbord ,6 Vinställ ,6 Klocka ,8 Lampa, stående ,6 Ljusstake ,6 Tidningsställ ,8 Nyckelskåp ,8 Tabell 23.Individuella bedömningar av hur fördelaktigt materialets densitet är inom produktområdet. Produktområde Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 Författare 5 Genomsnitt Klädbetjänt ,2 klädställning Pall ,6 Soffbord ,8 Vinställ ,6 Klocka Lampa, stående ,4 Ljusstake ,6 47

55 Tidningsställ ,2 Nyckelskåp ,8 Tabell 24. Individuella bedömningar av säljbarhet för respektive produktområde. Produktområde Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 Författare 5 Genomsnitt Klädbetjänt ,2 klädställning Pall Soffbord ,4 Vinställ Klocka ,6 Lampa, stående Ljusstake ,4 Tidningsställ ,4 Nyckelskåp ,4 48

56 Appendix 3. Konceptidéer Här presenteras alla konceptidéer för de fyra valda produktområdena, Klädbetjänt, Soffbord, Vinställ och Klocka. De koncept som visas nedan har skapats genom enkel konkretisering enligt idéagenten d v s att koncepten skapats utifrån följande frågeställningar: Namn på idén Kort beskrivning På vilket sätt nyskapande? Vilket behov fyller denna idé hos kunden? Visualisering/ritning på idén Klädbetjänter Stående betjänten 1 Ger möjlighet att hänga upp ett ombyte av kläder (Underdel, Överdel). Stående på golvet. Utnyttjar traditionell design men är mer stabil, använder enbart MDF-material. Stabilitet, Klädupphängning Stående betjänten 2 Ger möjlighet att hänga upp ett ombyte av kläder (Underdel, Överdel). Stående på golvet. Utmanande design. Ny variant av galge. Stabilitet, Klädupphängning, Design. Vägghängare 1 En klädbetjänt som enbart ger möjlighet att hänga upp plagg för överkropp. Väggburen. Finns inget liknande. Ger en unik upphängning för ett plagg. Stabilitet, Klädupphängning, Design, Enkel att flytta 49

57 Vägghängare 2 Ger möjlighet att hänga upp ett ombyte av kläder (Underdel, Överdel). Möjlighet att förvara accessoarer på plattan ovan samt på krokar i bakplattan. Väggburen. Klädbetjänt som går att fästa i väggen. Stabilitet, Klädupphängning, Design, Enkel att flytta. Vägghängare 3 Ger möjlighet att hänga upp ett ombyte av kläder(underdel, Överdel). Pinnarna som används vid upphängning går att fälla in då betjänten inte används. Väggburen. Klädbetjänt som går att fästa i väggen. Går att fälla ihop. Stabilitet, Klädupphängning, Design, Enkel att flytta Varianter av galgar som kan tillämpas inom de olika koncepten Soffbord Soffbord 1 Har en två likadana plattor i botten och toppen samt två breda ben. Ger möjlighet att äta enklare mat. Höjd cm. Formgivning samt skapat av spillmaterial. Stabilitet, Design, Flyttbart Soffbord 2 Har en två likadana plattor i botten och toppen samt två breda ben. Flera bord kan matchas ihop till olika former, t.ex. ett hjärta. Ger möjlighet att äta enklare mat. Höjd cm. Formgivning samt skapat av spillmaterial. Stabilitet, Design, Flyttbart, Går att använda flera ihop. 50

58 Soffbord 3 Har en topplatta formad som en droppe. Består av tre ben, ett där bordet är som smalast och två där det är som tjockast. Flera bord kan matchas ihop till olika former, t.ex. ett hjärta, ett timglas. Höjd cm. Formgivning samt skapat av spillmaterial. Design, Flyttbart, Går att matcha ihop flera bord. Soffbord 4 Har två runda toppenplattor, en mindre och en större för ökad stabilitet. Använder fyra ben i likadan form. Höjd cm. Formgivning. Design, Flyttbart, Stabilitet Soffbord 5 Bordsytan skapas av två spillbitar som limmas samman. Benen består av två sammanfogade spillbitar. Ger ett större soffbord och möjlighet för flera att nyttja bordet för att exempelvis äta. Höjd cm. Formgivning, utnyttjar spillmaterial. Ingen skärande bearbetning, enbart sammanfogning av redan befintliga spillbitar. Design, Stabilitet, Möjlighet att nyttja bordet i större sällskap. Soffbord 6 Tanken är att en glasskiva kan läggas ovanpå benen. Befintlig bordsskiva fungerar som en avlastningsyta för fjärrkontroller, tidningar etc. Höjd cm. Formgivning, utnyttjar spillmaterial. Design, Förvaringsmöjlighet för fjärrkontroller etc., Stabilitet. 51

59 Vinställ Vinställ 1 Kombinerat vinställ och hylla. Vinerna förvaras på tredje hyllplan och resterande hyllplan fungerar som förvaring för exempelvis böcker, vinglas etc. Ger kunden möjlighet att förvara mer än bara vin. Förvaring av vin, Förvaring för mer än vin, Stabil, Visar upp vinet. Vinställ 2 Kombinerat vinställ och bokhylla. Vinerna förvaras en och en i små boxar. De större boxarna används till förvaring av annat. Ger kunden möjlighet att förvara mer än bara vin. Förvaring av vin, Förvaring för mer än vin, Stabil Vinställ 3 Förvaring för tio flaskor. Flaskorna skjuts in i varsin skåra och förvaras fem flaskor per plan. Boxen kan även ställas upp då det enbart går att skjuta in flaskorna från ett håll. Föredras dock att användas liggande. Design. Kan integreras med belysning. Förvaring av vin, Stabil, Design Vinställ 4 Förvaring för nio flaskor. Anordningen hängs i taket och flaskorna blir således hängande med botten på flaskan nedåt. Design. Kan hängas i taket. Kan enkelt integreras med belysning. Förvaring av vin, Design, Visar upp vinet. 52

60 Vinställ 5 Förvaring för nio flaskor. Fram och baksida sammanfogas med så få sammanfogningselement som mjöligt för att ge vinstället en svävande känsla. Ringarna ska placeras så vinstället kan ställas på olika ledder. Design. Förvaring av vin, Design, Visar upp vinet. Vinställ 6 Förvaring för 15 flaskor. Flaskorna förvaras i skåror formade som halvcirklar. Antal hyllplan kan eventuellt variera utifrån kund. Utnyttjar enbart spillmaterial. Förvaring av vin, Design, Stabil. Vinställ 7 Förvaring för 12 flaskor. Flaskorna förvaras i urfrästa hål formade som vinflaskor. Antal hyllplan kan eventuellt variera utifrån kund. Flaskorna lyses upp med integrerad belysning runt om. Utnyttjar enbart spillmaterial. Förvaring av vin, Stabil, Integrerad belysning. Vinställ 8 Förvaring för 8-20 flaskor, beroende på hur stor den väljs att göra. I varje bit som används skärs skåror lika tjocka som materialet halvvägs igenom biten. Således kan vinstället pusslas ihop. Utnyttjar enbart spillmaterial. Förvaring av vin, Stabil, Design. 53

61 Väggklocka Väggklocka 1 Formgivning efter valfritt landskap. Enbart tim- och minutvisare. Utnyttjar enbart spillmaterial. Visa tiden, Design. Väggklocka 2 Klocka med retrokänsla Kan fungera som stående klocka på byrå Utnyttjar enbart spillmaterial. Visa tiden, Design. Väggklocka 3,4,5 Formgivning genom utfräsning, även utfräsning av plats för att integrera belysning. Enbart tim och minutvisare. Utnyttjar enbart spillmaterial. Visa tiden, Design, Integration med belysning. Väggklocka 6,7 Formgivning genom utfräsning, även utfräsning av plats för att integrera belysning. Enbart tim och minutvisare. Utnyttjar enbart spillmaterial. Visa tiden, Design, Integration med belysning. 54

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Inredningsskivor NYHET NYHET NYHET. SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter.

Inredningsskivor NYHET NYHET NYHET. SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter. Inredningsskivor SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter. TOPAN MDF DEKORIT CHOICE INNOVUS BYGGELITS INSPIRERANDE INREDNINGSPRODUKTER lämpar sig utmärkt

Läs mer

Utveckla försörjningskedjan för maximal kundnytta. Strategiska val för styrelse och ledning. Praktiskt exempel från Sjöbergs Hyvelbänkar.

Utveckla försörjningskedjan för maximal kundnytta. Strategiska val för styrelse och ledning. Praktiskt exempel från Sjöbergs Hyvelbänkar. Utveckla försörjningskedjan för maximal kundnytta. Strategiska val för styrelse och ledning. Praktiskt exempel från Sjöbergs Hyvelbänkar. Niclas Gemfeldt Strategisk Leverantörsamverkan Temadag 12 maj 2016

Läs mer

Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB. Kenneth Hedman, VD

Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB. Kenneth Hedman, VD Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB Kenneth Hedman, VD 1 Rhino har: Plast- och träbearbetning Vakuumformning Prototyptillverkning Verktygstillverkning CAD - CAM CNC - fräsning Konstruktionsstöd Serieproduktion

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ]

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ] BRA ATT VETA OM TRÄ [ Trä ger trevnad hemma ] TRÄETS EGENSKAPER Ytterbark Innerbark Kambium Splint Kärna Splint Märg Årsringar Trä är starkt och lätt. I förhållande till sin vikt är träet hållfastare än

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

HOS OSS FORMAS IDÉER

HOS OSS FORMAS IDÉER HOS OSS FORMAS IDÉER Direktlaminat erbjuder spetskompetens när det gäller laminatbaserade komponenter och inredningar. F900 RÄTA VINKLAR ELLER RUNDA HÖRN? Flexibilitet och specialisering ger nöjda kunder

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Att skapa en egen identitet

Att skapa en egen identitet Att skapa en egen identitet Bilder från Sweco Foto Måns Berg När du söker din helt unika inredningslösning; det kan vara en annan funktion, andra former, färger och material, för att ge identitet för just

Läs mer

Framgång genom engagemang och nära samarbete

Framgång genom engagemang och nära samarbete Framgång genom engagemang och nära samarbete Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort, utan hur man gjorde det, tog lärdom av det och gick vidare. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson Verksamhetsår: 2014-15 Skola: Polhemsgymnasiet Vd:ns namn: Julia Karlsson Adress: Bratteråsgatan E- post: julia- kar@hotmail.com AFFÄRSPLAN UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF Innehåll 1. PERSONAL

Läs mer

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE!

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE! Känsla för massivträ Övning ger färdighet är ett gammalt ordspråk. Detta tycker vi är ord som relaterar väl till vårt företag. Vi har arbetat med massivt trä sedans 1979, så vi har en god erfarenhet och

Läs mer

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga. MÅTTBYGGDA KÖK Byggfabrikens måttbyggda kök I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och både snickare och byggmästare hade

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Ta i trä. Avancerad bearbetning av planmaterial.

Ta i trä. Avancerad bearbetning av planmaterial. Ta i trä Avancerad bearbetning av planmaterial www.trateknik.com Träteknik genuint hantverk sedan 1906 Massiv sittgrupp, Engelbrektskolan i Stockholm Arkitekt: Cedervall Arkitekter Kragstadungen i Vallentuna

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material Sortimentsbroschyr Cascol trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade Casco ett trälim som så småningom skulle bli det mest erkända trälimmet på marknaden.

Läs mer

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill Bakgrund om Ecogreenmill Ecogreenmill är ett patenterat koncept för fräsning i vänstervarv, ägt av ett av Sveriges mest välrenomerade mekaniska verkstadsbolag. Företaget har utvecklat en teknisk produkt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 324 Varunamn Bolderaja OSB Contifinish Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

OM PICK & MIX. Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige. Lager vara

OM PICK & MIX. Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige. Lager vara ETT LÖNSAMT KONCEPT OM PICK & MIX Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige Pick & mix är ett lönsamt retail-koncept för konfektyr. Vi har samlat över 30 års erfarenhet av att utveckla och

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som:

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: 2 Beskriv produkten 2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: Spekulant Köpare Mottagare Brukare

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Trappans framtid. Trappan har blivit en av de viktigaste inredningsdetaljerna. funktion i det moderna rummet. Arkitekter och inredare ser idag stora

Trappans framtid. Trappan har blivit en av de viktigaste inredningsdetaljerna. funktion i det moderna rummet. Arkitekter och inredare ser idag stora Trappboken Trappans framtid Trappan har blivit en av de viktigaste inredningsdetaljerna för att skapa harmoni och funktion i det moderna rummet. Arkitekter och inredare ser idag stora möjligheter att kombinera

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

FÖRVARA KEEP STORE MÖBELDESIGN IA & EFG. IA K3 21 oktober 22 november 2013 Inredningsarkitektur & möbeldesign KONSTFACK

FÖRVARA KEEP STORE MÖBELDESIGN IA & EFG. IA K3 21 oktober 22 november 2013 Inredningsarkitektur & möbeldesign KONSTFACK FÖRVARA KEEP STORE MÖBELDESIGN IA & EFG IA K3 21 oktober 22 november 2013 Inredningsarkitektur & möbeldesign KONSTFACK Kursens uppläggning: Kursen i möbeldesign är examensförberedande, dvs. den skall fungera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

År 1903 i kvarteret Trossen...

År 1903 i kvarteret Trossen... År 1903 i kvarteret Trossen... Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg &

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Goda Rum. Industrisortiment. Skivmaterial för krävande industrikunder. www.moelven.com/se/industriskivor

Goda Rum. Industrisortiment. Skivmaterial för krävande industrikunder. www.moelven.com/se/industriskivor Goda Rum Industrisortiment Skivmaterial för krävande industrikunder www.moelven.com/se/industriskivor 2016 innehållsförteckning Konstruktionsplywood / Formplywood / Lantbruksplywood... 6 OSB 3... 7 Slitskyddsplywood...

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11 Affärsplan Innovation camp 2016 Grupp 11 Innehållsförteckning Organisation 3 Vilka är vi? 3 Vår tjänst - IC for you 4 Utseende och innehåll 4 Ekonomi 5 Inkomster 5 Utgifter 5 Målgrupp 6 Koppling till avfallstrappan

Läs mer

EFG och miljön 2 EFG och miljön Som en av Europas största utvecklare, tillverkare och marknadsförare av kontorsmöbler erbjuder EFG ett komplett sortiment av möbelsystem och produkter för inredning av kontor

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Förmodligen världens bästa hyllsystem

Förmodligen världens bästa hyllsystem lundia trä 2 lundiaträ lundiaträ 3 Förmodligen världens bästa hyllsystem I Lundia Trä hyllsystem möts design och praktiska lösningar. Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 52642733-01-01 Varunamn Bänkskiva i laminat Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

Hyngry Dubbelsidig W1013 Grundmodul med hel dörr för rullkärl W1014 Grundmodul med dörr ovantill och lådutdrag undertill

Hyngry Dubbelsidig W1013 Grundmodul med hel dörr för rullkärl W1014 Grundmodul med dörr ovantill och lådutdrag undertill waste wasteintro 1 2 wastehungry wastehungry 3 Hungry 140 l 190 l 724 724 828 828 879 724 623 724 983 724 778 724 623 778 1314 1314 1314 1314 Hyngry Enkelsidig W1011 Grundmodul med hel dörr för rullkärl

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Byggelits färdigbehandlade tak- och väggskivor i Elitsortimentet. Tak och vägg

Byggelits färdigbehandlade tak- och väggskivor i Elitsortimentet. Tak och vägg Byggelits färdigbehandlade tak- och väggskivor i Elitsortimentet Tak och vägg Tak och vägg för alla rum Nu har du möjlighet att göra det enkelt för dig när det är dags att renovera eller bygga nytt. När

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Är det svenska skogsbruket på rätt väg? 2012-11-19 IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Trä för snickerier - specifika krav på trävaran Dick Sandberg Linnéuniversitetet, Växjö Snickeriindustrin 7000

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN

DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN Översikt Våra innovativa trätorn har utvecklats för att passa alla våra vindturbinmodeller. Trätorn är ett miljövänligare alternativ till traditionella ståltorn genom

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer