Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap"

Transkript

1 Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? - En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företag Maria Boo Louise Karlsson Julia Luttrup Media management 180 hp Vårterminen 2010 Handledare: Sara Hamqvist

2 Abstract Authors: Maria Boo, Louise Karlsson & Julia Luttrup Title: You can be found, but do you exist? A study on the use of SEO, PPC and Social media as strategic communication tools in Swedish companies Level: BA Thesis in Media and Communication Studies Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 61 Spring semester 2010 Keywords: Strategic communication, digital communication, search engine marketing, search engine optimization, sponsored links, social media, web 2.0. The web s technological development as a communication channel has changed the conditions for communication between companies and their publics. Visibility and interactivity on the web is becoming increasingly important and revolves around appearance on search engines and being available in appropriate environments. Communication tools such as search engine optimization, sponsored links and social media can be used to achieve this. We conducted this thesis in collaboration with Guava Sweden. The purpose of this study was to investigate the use of the three communication tools. We aim to contribute new knowledge in an area where weaknesses are identified from a research perspective as well as from the industry point of view. A final hope is to examine the implications of our results, regarding research in strategic communications. We chose to refer to the following problem: To what extent is the usage of SEO, PPC and Social Media and what distinguishes their use? To achieve our purpose, we decided to make a quantitative digital survey and completed the study with qualitative elements through interviews. Our conclusion from this study is that, despite some current problems, the future of SEO, PPC and social media looks bright. The more knowledge acquired in these areas the more attention can be paid to the benefits of the tools. We believe that a synergy effect can be accomplished by integrating SEO, PPC and social media. Being visible is not enough; companies need to prove that they exist through interactivity. 2 (93)

3 Innehåll 1. INLEDNING Problembakgrund och problemdiskussion Syfte Frågeställningar Avgränsningar Företagspresentation Guava Sweden AB Förutsättningar Ordlista METOD Val av undersökningsmetod Kvalitativa intervjuer till förkunskaper Upplägg och genomförande Digital enkätstudie Urval Utformning och upplägg Genomförande och insamling Bortfallsanalys Fördjupande intervju Urval Upplägg och genomförande Tillvägagångssätt för analys Reliabilitet och validitet Datainsamling och källkritik Metoddiskussion INTRODUKTION TILL SEO, PPC OCH SOCIALA MEDIER Kommunikationsverktyg på webben Sökmotormarknadsföring (SEM) (93)

4 3.1.2 Sökmotoroptimering (SEO) Sponsrade länkar (PPC) Sociala medier Kombinerad användning av SEO, PPC och sociala medier TEORETISK REFERENSRAM Teoretisk utgångspunkt Strategisk kommunikation Modeller för tillämpad strategisk kommunikation Användarfokus och interaktivitet Mål och strategier för kommunikation Efterfrågestyrd kommunikation Profilering genom varumärket Medievalsstrategier Viral spridning Integrerad kommunikation Utvärdering av kommunikation Teorisammanfattning RESULTATREDOVISNING Enkätundersökning Vilka har deltagit i undersökningen? Vilka kommunikationsverktyg används bland deltagande företag? Varför använder företag sig av respektive verktyg? Vilka är de framtida satsningarna? Hur mäter företag effekten av sina investeringar? Vilka problem finns gällande användningen inom respektive verktyg? Fördjupad intervju med Budson Ltd Användning av SEO, PPC och sociala medier Kombinerad användning och framtiden Profilering och varumärkesbyggande ANALYS Användning av SEO, PPC och sociala medier (93)

5 6.1.1 SEO PPC Sociala medier Interaktivitet Mål och strategier för kommunikation Efterfrågestyrd kommunikation Profilering och varumärke Medievalsstrategi Viral spridning Integrerad kommunikation Utvärdering för kommunikation AVSLUTNING Hur ser användningen ut av SEO, PPC och sociala medier samt vad utmärker användningen av dem? Slutdiskussion Vidare forskning KÄLLFÖRTECKNING Muntliga källor Skriftliga källor Digitala källor...70 BILAGOR...72 Bilaga 1 Enkät A...72 Bilaga 2 Enkät B...83 Bilaga 3 Missivbrev...92 Bilaga 4 Intervjufrågor till Budson Ltd (93)

6 1. Inledning I uppsatsens inledande kapitel presenteras det problemområde vi valt att angripa. En bakgrund ges till det valda problemet, uppsatsens syfte samt frågeställningar vi ämnar besvara. År 2010 förutspås bli ljust för webbens utveckling som kommunikationskanal och flera riktningar visar ett ökat intresse hos företag för kommunikation via sökmotorer och sociala medier. Nya siffror visar att investeringar inom kommunikationsinsatser via sökmotorer, internationellt sätt, förutspås växa med 14 procent under kommande år (SEMPO State of Search Engine Marketing Report, 2010). Tendenser visar även att företag börjar inse affärsnyttan med sociala medier och hur de kan nå ut till sina målgrupper på detta sätt (Fredelius, 2010). Digital kommunikation ställer idag nya krav på företag hur de ska arbeta strategiskt med de kommunikationsverktyg som Internet möjliggör. I Sverige saknas det, trots ämnets relevans, en studie över användningen av sökmotormarknadsföring och sociala medier som kommunikationsmedel. Denna studie ämnar bidra till forskningsområdet och har genomförts på uppdrag och i samarbete med företaget Guava Sweden AB i Kalmar. 1.1 Problembakgrund och problemdiskussion Ordspråket Syns du inte, finns du inte har blivit ett alltmer förekommande uttryck i vårt samhälle, inte minst ur företags synvinkel. Internets framfart och den nya teknik den medfört har inneburit stora förändringar för strategisk kommunikation och öppnat upp för kommunikationsmöjligeter som tidigare inte varit genomförbara. Med Internet som plattform för kommunikation finns tydliga tendenser att vi rör oss längre bort från enkelriktad masskommunikation vilket har fått konsekvenser för strategisk kommunikation. Institutionen för Reklam och Mediestatistik (IRM) framlägger uppgifter som visar att det under året 2009 skett en stadig nedgång gällande investeringar på marknadskommunikation. Trots att 2009 var ett år med kraftig tillbakagång visade uppgifterna att det skett en tillväxt gällande internetbaserade kanaler med 2,5 procent. Det faktum att investeringar på Internet som helhet ökade under ett sådant dåligt år vittnar om en stark underliggande tillväxtkraft. I synnerhet var det sökmotormarknadsföring som var en bidragande faktor, vilket tyder på att detta område är på frammarsch. (Anshelm, 2010) Inom kommunikation på Internet har begreppet Sökmotormarknadsföring (SEM), som innefattar de två verktygen Sökmotoroptimering (SEO) och Sponsrade länkar (PPC), vuxit fram under senare år. Uppmärksamhet har även ägnats åt Sociala medier som tillsammans med SEO och PPC utgör tre aktuella strategiska kommunikationsverktyg på webben. Att synas på webben blir allt viktigare och vägen till hög 6 (93)

7 synlighet kretsar i mångt och mycket kring att synas på sökmotorer och vara tillgänglig i rätt miljöer. Att använda sig av SEO och PPC innebär att göra information på en webbplats tillgänglig för sökmotorer. Genom att synas på dem kan antalet besökare på webbplatsen öka, vilket i sin tur kan leda till nya kunder eller eventuella säljmöjligheter. Sociala medier har under senare år haft stor genomslagskraft hos den svenska befolkningen. Nicklas Larenholtz (2010) menar i sin blogg Sökmotormarknadsföring Larenholtz att allt fler företag ser fördelar med att använda sig av sociala nätverk såsom Facebook och Twitter. Sociala medier har dessutom kommit att växa sig större även som ett verktyg inom sökmotormarknadsföring, tillsammans med SEO och PPC. Webbens nya kommunikationskanaler sätter större press på företags strategiska kommunikation och användningen av dem beror till stor del på vilka mål de har. Det är viktigt att ha i åtanke att perspektivet på internetanvändaren har blivit en central aspekt (Frankel, 2007). SEO, PPC och sociala medier inbjuder användare att bli delaktiga. De tilldelas möjligheten att påverka innehållet och kommunikationssätten gör det möjligt att få sin röst hörd. (Andersson, 2008) Användare har nu möjlighet att själv delta, producera och kontrollera innehållet på webben (Berglez & Olausson (red.), 2009). Webbens interaktiva funktioner har blivit den i synnerhet viktigaste effekten som ny teknik burit med sig eftersom företag idag har möjligheten att föra en dialog med användarna (Andersson, 2008). I dagsläget har få undersökningar gjorts i Sverige gällande företags användning och inställning till SEO, PPC och sociala medier. Organisationen Search Engine Marketing Professionals Organization (SEMPO) har dock under 2010 genomfört en global undersökning med företag från 62 deltagande länder där prognosen pekade på en ljus framtid för branschen inom samtliga verktyg. Även undersökningar i England har genomförts som pekar på en klar uppgång för användningen av samtliga kommunikationskanaler (UK Search Engine Marketing Benchmark Report, 2009). Trots dessa fingervisningar fyller de inte den kunskapslucka som idag finns i Sverige. Rapporterna kan ge en övergripande bild men ingen vidare information kring företags strategiska perspektiv på sina kommunikationsinsatser på webben. Jonas Johansson (2010) menar att leverantörer i branschen saknar denna insikt. Även Jesper Falkheimer (2010) påvisar bristen inom strategisk kommunikationsforskning och menar att det finns luckor att fylla gällande nya digitala medier. Vår uppfattning är att det behövs en undersökning av samtliga verktygs nuvarande användning bland svenska företag men även utvecklingen inför framtiden. Vi tror att vi genom denna studie kan tillföra kunskap om ett spännande och expansivt område. Att fokusera på just de strategiska aspekterna av medieanvändning går i linje med vår utbildning inom programmet Media Management. Vi ämnar genom vår studie, med etablerade teorier och begrepp inom området, att undersöka användningen inom SEO, PPC och sociala medier hos svenska företag i dagsläget såväl som i framtiden. Vi vill dessutom undersöka vad som utmärker användningen av dem som strategiska kommunikationsverktyg. 7 (93)

8 1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka användningen av de tre verktygen SEO, PPC och sociala medier bland deltagande svenska företag i studien. Vi har även som utgångspunkt att granska verktygen ur ett leverantörsperspektiv. Detta för att kunna undersöka användningen som helhet i dagsläget, men även göra anspråk på att urskilja framtida trender. Vår ambition är att bidra med ny kunskap inom ett område där brister har identifierats ur forskningssynpunkt såväl som ur kommunikationsbranschens synvinkel. En slutgiltig förhoppning är att undersöka vilka följder vårt resultat kan få för forskning inom strategisk kommunikation. 1.3 Frågeställningar För att uppnå syftet med uppsatsen ämnar vi besvara följande frågeställningar: Vilka kommunikationsverktyg används bland deltagande företag? Varför använder företag sig av respektive verktyg? Vilka är de framtida satsningarna? Hur mäter företag effekten av sina investeringar? Vilka problem finns gällande användningen inom respektive verktyg? 1.4 Avgränsningar Avgränsningar som gjorts gällande kommunikationsverktygen rör främst de tekniska aspekterna. Vi har valt att inte gå närmare in på den teknologi som ligger bakom uppbyggnaden av verktygen. Inom framförallt sociala medier har vi gjort avgränsningen att bortse från de sociala medier som vi inte fann väsentliga för undersökningen, exempelvis bloggar. 1.5 Företagspresentation Guava Sweden AB Guava är en digital marknadsföringsagentur som bistår företag att nå nya höjder på Internet med hjälp av digitala mediestrategier och sökmotormarknadsföring. Företaget är verksamt i Storbritannien, Danmark samt Sverige och har över 150 anställda. Guava erbjuder sina kunder expertis över spektrumet av digital kommunikation som sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, affiliatemarketing, e-postmarknadsföring och mobil marknadsföring. Guava Sweden AB har sitt huvudkontor i Kalmar men verkar även i Stockholm och Lund. Guava utför åtskilliga konsulttjänster genom Googles verktyg och är ett av de få svenska SEO-företag som blivit certifierade av Google, vilket innebär att de har fått förtroende att använda deras tjänster. En stor del av Guavas fokus ligger på effektmätning och att leverera mätbara resultat till kunden. (Guava, 2010) 8 (93)

9 1.6 Förutsättningar Guava Sweden AB efterlyste i januari 2010 studenter med intresse för att skriva en examensuppsats i samarbete med dem. Uppdraget gick ut på att skapa en bild av användningen inom SEO, PPC och sociala medier bland företag i Sverige. Bakgrunden till uppdraget var att Guava eftersökte en lägesrapport, något som årligen genomförs av Guava i England i form av en omfattande enkätundersökning (UK Search Engine Marketing Benchmark Report). Vi valde att anta Guavas uppsatsförslag under förutsättningen att paketera undersökningen till en uppsats inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap med Media Management profil. Guava har under uppsatsens gång bistått med kunskap från branschen samt bidragit till en relevant utformning av studien. 9 (93)

10 1.7 Ordlista Internet Webben Webb 2.0 Sökmotorer Sökmotormarknadsföring (SEM) Internet är det nätverk som mestadels består av datorer och fiberoptiska kablar runt jorden. Det kan ses som en mängd datorer sammanbundna med nätverkskablar som kommunicerar med varandra med ett gemensamt språk. (Fransson, 2007) Webben bygger på det fysiska nätverk som Internet utgör (Fransson, 2007) och är ett navigations- och publiceringssystem som gör det enkelt att lägga ut och koppla ihop information (Våge et al, 2008). Begreppet myntades år 2004 och är ett samlingsbegrepp som avsåg nästa generation webbtjänster och affärsmodeller på webben. Webb 2.0 ger användare möjlighet till samarbete och interaktivitet. Exempel på webbtjänster är Facebook, Flickr, Youtube och andra sociala medier. (Carlsson, 2010) Sökmotorer är dataprogram som läser webbsidor på Internet, vilka har sparats i en databas (Fransson, 2007). Insamlingsprocessen och skapandet av index över webbsidor sköts helt och hållet av datorprogram (Våge et al, 2008). Vid en sökning söker den i databasen efter relevant material (Fransson, 2007). Ett samlingsbegrepp för aktiviteter såsom sökmotoroptimering (SEO) och sponsrade länkar (PPC), som syftar till att bli synlig på sökmotorer (Halligan & Shah, 2010). Sökmotoroptimering (SEO) Olika insatser som används för att en webbsida skall synas så högt upp som möjligt bland resultaten efter sökningar på en sökmotor (Carlsson, 2010). Syftet är att få en hög placering i det organiska resultatet, en plats på sökmotorn som inte utgör en kostnad (Halligan & Shah, 2010). Sponsrade länkar, Pay Per Click (PPC) Sociala medier Sponsrade länkar, även kallat PPC, är en betalningsform av annonsering på Internet. Annonsören betalar för antalet klick som görs på annonsen. (Frankel, 2007) Webbrelaterade tjänster där användare bland annat kan knyta kontakter, utbyta information och består ofta av användargenererat innehåll. Alla sociala medier bygger på eller leder till nätverkande mellan människor. Exempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn och Delicious. (Carlsson, 2010) 10 (93)

11 Google Adwords Google Analytics Den mest kända tjänsten för sökordsannonsering, sponsrade länkar (Våge et al, 2008). Företag kan på egen hand skapa annonser som visas på Google när en internetanvändare söker på någon av deras sökord. (Google, 2010) Ett webbanalysverktyg som ger företag information om deras marknadsföringssatsningar samt webbtrafik. Informationen möjliggör att lättare se hur många som besökt en hemsida genom att klicka på en annons eller hur många av besöken på hemsidan som leder till handling/köp. (Google, 2010) Google Docs Google Docs är ett gratis internetverktyg för att dela, skapa samt redigera kalkylblad, presentationer och dokument. Verktyget tillhandahålls av Google och all information lagras på nätet. (Google, 2010) Landningssida Leads Den sida som besökaren hamnar på efter att ha klickat på en länk eller resultat från en sökmotor. Landningssidan bör i största mån uppmana till handling och leda besökaren till vad som är relevant och uppmuntra till vidare engagemang. (Scott, 2009) Då besökarna på en hemsida utför en bestämd handling omvandlas dessa till leads, det vill säga potentiella kunder. Den bestämda handlingen kan vara allt från att besökaren ska klicka på kontaktfliken till att fylla i ett formulär eller skriva in sin e-postadress. Steget efter detta blir att konvertera leads till betalande kunder. (Halligan & Shah, 2010) Return on investment (ROI) ROI anger hur stor del av en viss marknadsföringskostnad som återvunnits. Är exempelvis ROI över 100 procent har investeringen varit en vinst. (Frankel, 2007) 11 (93)

12 2. Metod I följande avsnitt har vi för avsikt att diskutera uppsatsens metodval och genomförande. Vi beskriver vårt tillvägagångssätt och argumenterar för uppsatsens trovärdighet. Slutligen diskuteras fördelar och nackdelar gentemot den valda metoden. 2.1 Val av undersökningsmetod Den valda undersökningsmetoden är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Undersökningens kvantitativa metod var på förhand bestämt och Guava har bidragit med hjälp i utformning av den digitala enkätundersökningen. Vi har dock på eget bevåg valt att komplettera undersökningen med kvalitativa inslag. Vi ser fördelar med kunna mäta på bredden för att på så sätt kunna beskriva förhållanden bland företag i undersökningen, vi kan även täcka in de tre valda verktygen genom den kvantitativa metoden. Samtidigt kan kvalitativ forskning bidra till att försöka förstå sammanhang och tränga in på djupet där svar inte omedelbart uppenbarar sig (Eliasson, 2010). För att täcka de valda infallsvinklarna har vi därmed valt att tillämpa triangulering, vilket innebär att vi har använt oss av olika datainsamlingsmetoder (Patel & Davidsson, 2003). Vår uppfattning är att detta har bidragit till en mer fullständig överblick av forskningsområdet. Genom kvalitativa intervjuer har vi insamlat förkunskaper inom området samt fått en mer djupgående inblick i ämnet. Vidare har den kvantitativa enkätundersökningen bidragit med empiri kring förhållanden och inställningar. För att ytterligare fördjupa studien har vi i efterhand valt att genomföra ytterligare en kvalitativ intervju med syfte att förklara mönster som framkommit ur de kvantitativa resultaten. Vi menar att vår undersökning, trots den kvantitativa aspekten, är av mer explorativ art snarare än att ha en hypotes som utgångspunkt, vilket vanligtvis är den rekommenderade förutsättningen. Att ha ett tolkande perspektiv finner vi lämpligt då uppsatsen har en undersökande ansats. Bryman & Bell (2005) diskuterar det faktum att skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning inte alltid är helt tydliga och hävdar att en kvantitativ studie kan vara av explorativ karaktär. Även Trost (2007) beskriver ett tillvägagångssätt baserat på en kombination och föreslår hur de tre stegen datainsamling, analys/bearbetning och tolkning kan domineras av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Datainsamling kan exempelvis endast vara kvantitativ medan både analys och tolkning sker kvalitativt genom att variabler relateras till varandra. 2.2 Kvalitativa intervjuer till förkunskaper För att få full förståelse för forskningsområdet valde vi att inledningsvis göra kvalitativa intervjuer då vi efter vårt första möte på Guava insåg att våra kunskaper inom framförallt SEO och PPC var bristfälliga. På grund 12 (93)

13 av detta valde vi att kontakta Guava för att få möjlighet att ta del av deras expertkunskap inom olika områden. Avsikten med intervjuerna var därmed att få en uppfattning kring forskningsområdet, något som Eliasson (2010) påpekar kan vara en god komplettering till en vidare kvantitativ undersökning. Eftersom syftet med intervjuerna var att få ökad insikt i inledningsskedet har inte intervjuerna redovisats i vår empiridel. Genom ett bekvämlighetsurval valdes två projektledare på Guava som intervjupersoner samt företagets VD Jonas Johnsson. Jakob Rastad och Henrik Wilnersson bidrog med information kring SEO, Googles verktyg samt PPC. Jonas Johnsson bidrog däremot med kunskaper kring branschen som helhet Upplägg och genomförande Intervjuerna ägde rum , samt på Guavas kontor i Kalmar. För att vi som uppsatsförfattare skulle få samma förförståelse valde vi alla tre att medverka vid samtliga intervjutillfällen. Östbye et al (2008) benämner kvalitativa intervjuer som samtalsintervjuer. Intervjuerna på Guava var av ostrukturerad karaktär och fungerade i hög grad som ett samtal. En följd av just ostrukturerade intervjuer är att samtalen ofta blir informella (Östbye et al, 2008) vilket vi i detta fall tycker fyllde sin funktion. Vår åsikt är att detta gav utrymme för intervjupersonerna att uttrycka sig. De begränsades därmed inte av våra frågor utan kunde ta upp sådant som var relevant för oss, som vi på förhand inte hade kunskaper om. För att inte gå miste om någon information valde vi att använda oss av en USB - inspelare för att dokumentera samtalen. Ingen av intervjupersonerna misstyckte eller upplevde detta som ett störande moment. 2.3 Digital enkätstudie För att samla ett empiriskt underlag genomfördes en digital enkätundersökning som sändes ut till respondenter via e-post. Att utföra en enkätundersökning är både ett billigt och effektivt sätt att samla in och administrera information. Det är även tidseffektivt eftersom enkäten kan skickas ut till ett stort antal respondenter på samma gång. (Bryman, 2002) Om enkäten dessutom skickas via webben minimeras kostnaden för utskicket (Eliasson, 2010). Vi kan se flera fördelar med en digital enkät, framförallt var det passande med tanke på att uppsatsens ämne rör kommunikation på Internet, vilket i sin tur innebär att respondenterna både har tillgång till Internet och kunskap om användandet. Med utgångspunkt i Guavas rapport UK Search Engine Marketing Benchmark Report (2009) valde vi att använda två olika enkäter som skickades ut till två typer av grupper. Den ena enkäten (A) riktar sig till företag som i nuläget använder SEO, PPC, eller sociala medier i sin kommunikationsstrategi (Bilaga 1). Den andra enkäten (B) riktar sig till företag/byråer som levererar någon/några av de valda tjänsterna i sitt utbud (Bilaga 2). Syftet med att ha en enkät riktad mot företag inom branschen är att få data om deras insikt om sina kunders användning. Vi får genom enkäterna två perspektiv på hur användningen ser ut vilket ger oss relevant kunskap om branschen som helhet. En liknande undersökning inom ämnesområdet publicerades av Jensen (2008) vid Köpenhamns universitet där han påpekade att dubbla enkäter var användbart i studien. 13 (93)

14 Detta kunde påvisa eventuella skillnader mellan hur företag som användare och byråer som leverantörer såg på marknadskommunikation på Internet. På så sätt kan två enkäter ses som fördelaktigt i vår studie. Vår enkätstudie gör inga anspråk på att generalisera kring användningen av de tre verktygen som helhet. Vi menar att det krävs en betydligt mer omfattande undersökning för att kunna göra generella antaganden om, i vårt fall, svenska företag. Däremot ser vi att enkäterna kan bidra med relevant insikt om förhållanden som gäller för de studerade företagen i denna studie. Vi anser oss kunna dra generella slutsatser kring deltagande företag som påvisar hur förhållandet ser ut vid undersökningstillfället. I vidare forskning kan detta användas som underlag för en hypotes på en större och representativ mängd företag i branschen för att dra generella slutsatser och ge ett statistiskt underlag Urval Gällande urval till digitala enkäter rekommenderar Trost (2007) samma urvalsmetoder som vid postenkäter, Bryman & Bell (2005) menar däremot att det finns stora skillnader varför urvalsprinciperna i framtiden kan komma att utvecklas. Idag har enkäter över webben blivit allt vanligare inom olika forskningsdiscipliner för att samla in data. Enkät A - Användare Efter ett möte på Guava fick vi information om vilka företag som de ansåg skulle vara med i undersökningen. De ville inte begränsa sig till sina befintliga kunder utan även inkludera andra företag oberoende av bransch eller omsättning. Företagen var även tvungna att i nuläget använda antingen SEO, PPC eller sociala medier och av denna anledning väljer vi att benämna gruppen som användare. Eftersom vi inte vidare preciserat i vilken utsträckning användningen sker medförde detta att populationen för enkät A blev tämligen stor. Följaktligen var vi tvungna att göra ett urval för att få ett stickprov. Ett stickprov utgörs av de som valts ut från urvalsramen för att genomföra undersökningen (Eliasson, 2010). Då det oss veterligen inte finns en existerande urvalsram/databas med kontakter till alla i populationen fick vi använda oss av andra tekniker. Problem som vi har identifierat i urvalet är att vi har haft alltför liten kunskap om populationen och därför haft svårigheter att tillämpa de urvalsmetoder som rekommenderas i metodlitteratur. Bryman & Bell (2005) menar dock att en god idé kan vara att skapa en urvalsram genom lämpliga adresslistor om det gäller personer eller organisationer som är involverade på webben. Vi anser att detta tillvägagångssätt lämpar sig väl i vårt fall och kan motivera vår urvalsmetod. Genom Guavas databas hade vi tillgång till kontaktuppgifter till omkring företag med stor spridning gällande bransch och omsättning. Kontakterna prenumererar på deras nyhetsbrev eller har deltagit i deras evenemang. Dock var dessa kontakter konfidentiella och därmed inte tillgängliga för oss. Av den anledningen kunde vi inte göra ett medvetet representativt urval genom ett sannolikhetsurval. Av de kontakterna var 40 procent kunder och 60 procent intressenter till företaget. Att använda dessa kontakter kan liknas vid att göra ett bekvämlighetsurval eftersom vi hade tillgång till just 14 (93)

15 dessa företag. Ett bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som inte säger något om vilken sannolikhet som varje företag hade att komma med i stickprovet. Av den anledningen går det i princip inte att uttala sig om andra företag än de som ingår i stickprovet (Eliasson, 2010), vilket även till varför vårt material inte är generaliserbart. För att utöka våra chanser till respons valde vi även att på egen hand göra ett urval av företag. Ett lämpligt tillvägagångssätt ansåg vi var att använda oss av den svenska sökmotorn Eniro. På sökmotorn listas de kategorier av branscher som flest sökord kretsar kring och därmed kunde vi få fram tio olika branscher som kunde fungera som vidare urvalsram. Vi valde följaktligen ut de kategorier som internetanvändare främst söker inom på Eniro: resebyråer, mediebyråer, gym, mäklare, spelombud/spelföretag, hotell, banker, rekryteringsföretag, däckföretag och tandläkare. Popularitet på en sökmotor ser vi som en faktor varför företag kunde ingå i undersökningen, eftersom detta vittnar om engagemang inom antingen SEO eller PPC. Det aktiva valet att synas på Eniro ansåg vi vara ett tillförlitligt mått att följa. Vidare urval från varje kategori gjordes efter principen att välja de 40 första företagen som dök upp i respektive kategori. Enkät B Leverantörer Vid urvalet till enkäten riktad mot företag i branschen som levererar PPC, SEO eller sociala medier tjänster använde vi Google för att söka efter lämpliga byråer. Vi valde att ha med alla typer av byråer oberoende av storlek men med kriterium att de i dagsläget erbjuder tjänster inom någon/några av verktygen. En av sökträffarna var SEO-guiden som hade en lista med 83 företag som alla uppfyllde kravet. Av dessa hade 50 företag hemsidor med e-postadress direkt till en relevant kontaktperson. Återigen använde vi metoden att finna en lämplig adresslista som utgångspunkt. Eftersom företagen arbetar med kommunikation på Internet förutsätter vi att de som är relevanta för undersökningen finns representerade på Internet och går att nå via en sökmotor, där Google kan ses som en pålitlig källa. Att ha med företag som är ledande inom branschen ger tillförlitlighet eftersom de har kunskap som ger oss lämplig information Utformning och upplägg I utformningen av enkäterna utgick vi till stor del från Guavas engelska förlaga gällande upplägg i både avsnitt och innehåll i frågor. De båda enkäterna har liknande utformning i sitt upplägg. Inledningsvis har vi formulerat en text som förklarar enkätens syfte samt vilka som ligger bakom undersökningen (se Bilaga 3). Trost (2007) benämner en sådan text som missivbrev och föreslår att det bör finnas i anslutning till själva enkäten I den inledande texten var vi även noga med att påpeka att svaren behandlas anonymt. Enkäterna består av 33 respektive 30 frågor som är uppdelade i olika avsnitt: tjänster och teknik, budget, mål och effektmätning samt planering och problem. Ett inledande avsnitt behandlar information om det företag som besvarar enkäten. Eliasson 15 (93)

16 (2010) framhåller att ett lyckat formulär förutsätter en tydlig struktur och att det därför kan vara lämpligt att placera frågor som berör samma ämne tillsammans. Vi var noga med att anpassa språket i frågorna så för att de svarande skulle förstå frågorna på rätt sätt. Anpassningen har inneburit att vi har använt vissa begrepp som är vedertagna inom internetmarknadsföring. Då vi riktar oss mot företag som är bekanta med vedertagna begrepp såsom SEO och PPC har vi valt att lägga språket på en nivå utifrån deras kunskaper. Det finns två olika sätt att ställa frågor i ett formulär, beroende på om de ska generera öppna eller slutna svar. Öppna frågor låter den som svarar själv formulera sitt svar medan slutna frågor innebär angivna svarsalternativ. (Eliasson, 2010) Vi har till största del använt oss av slutna frågor då vi med hjälp av Guava fått fram relevanta svarsalternativ, men har dock garderat oss och lagt till ett öppet val ifall något av alternativen inte skulle passa. Vi har även använt oss av öppna frågor, dessa har använts för att samla in kunskap om nya tendenser som vi på förhand hade svårt att definiera i svarsalternativ. Ytterligare fördel menar Östbye et al (2008) är att svaren från öppna frågor är mer nyanserade och kan användas som citat i den slutliga rapporten. Vi ser de öppna frågorna som kvalitativa inslag i enkäten som vidare kunde ge oss underlag till tolkning. Enkäterna är utformade i Google Docs som är ett verktyg från Google för att skapa digitala formulär. Det gav oss möjlighet att utforma ett attraktivt formulär med hög funktionalitet. Ytterligare funktion var att respondenterna var tvungna att besvara vissa frågor för att kunna komma vidare. På så sätt fick vi garanti att de viktigaste frågorna besvarades. En nackdel med detta kan däremot vara att respondenter tappar lusten att svara eftersom de inte kan se helheten (Kylén, 2004) Genomförande och insamling Systemet med Google Docs fungerar på så sätt att respondenter når enkäten via en länk som sänds ut till dem via e-post. När enkäten är besvarad skickas svaret till vårt Google konto där materialet sammanställs i en Excel-fil. För att enkäten skulle uppfylla sitt syfte var vi noga med att göra en grundlig utvärdering av utformningen och frågeformuleringarna. Den skickades till en grupp personer, däribland personal på Guava, som kritisk fick granska om frågorna fyllde sin funktion. Med feedback från testpersonerna kunde vi sedan göra slutgiltiga justeringar. Enkät A skickades ut till 500 slumpvis utvalda företag Samma dag skickades även enkät B ut till 50 företag som levererar tjänster inom SEO, PPC och sociala medier. Guavas kontakter fick enkät A några dagar senare via deras e-postutskick Anledningen till detta berodde på en krock med Guavas övriga nyhetsutskick och för att undvika att företag uppfattade e-posten som spam valde vi att flytta fram utskicket för att på så sätt öka svarsfrekvensen. Vid samtliga utskick var vi noga med att skicka enkäterna vid rätt tidpunkt för att uppnå så hög respons som möjligt. På förmiddagen är det enligt vår 16 (93)

17 uppfattning störst chans att e-post öppnas och besvaras, därför är samtliga e-post utskickade innan lunchtid. I e-posten har vi även en inledande text som introducerar undersökningen och dess syfte. En påminnelse för de två enkäterna skickades ut för att på så sätt få ytterligare några svar. Båda enkäterna var tillgängliga för svar fram till Bortfallsanalys I en undersökning bedöms tillförlitligheten där urval och bortfall ligger nära varandra. Bortfallet utgörs av den grupp i populationen som inte deltagit i undersökningen och är ett problem för tillförlitligheten i analys och slutsatser. Vid stora målgrupper är det vanligt att räkna med ett visst bortfall och risken för bortfall är störst vid enkätundersökningar som vänder sig till en stor grupp. (Kylén, 2004) I undersökningen fick vi ett stort bortfall vad det gäller enkät A. Av de e-post som skickades besvarades enbart 151 av dessa, vilket ger ett bortfall på 97 %. De enkäter som skickades till företag aktiva inom branschen fick högre svarsfrekvens och bortfallet blev 60 %. Framförallt enkät A:s bortfall bedömer vi som oväntat stort då vi under arbetets gång strävat efter att få så litet bortfall som möjligt. Detta gjorde vi genom att skicka enkäterna till ett stort antal företag och dessutom kontinuerligt sända påminnelser till dem för att på så sätt öka svarsfrekvensen. Dessutom valde vi att göra en stor del av enkätens frågor obligatoriska, till följd av detta blev det inte möjligt att lämna några frågor obesvarade. Bryman & Bell (2005) menar att det sedan 1990-talet finns allt större stöd för inställningen att en enkät på Internet ger större bortfall än per post. Uppfattningen idag är att webbaserade enkätundersökningar har ett större bortfall. Vi är medvetna om att en enkät över Internet inte har lika hög svarsfrekvens som en postenkät samt att företag tenderar att ta dem mindre allvarligt när de kommer via e-post. Bortfallet kan i stor grad bero på att enkäten sändes ut via just e-post. Då vi själv inte hade full kontroll över vilka som var mottagare av enkät A kan vi inte till fullo säga att alla adresser var aktuella. Därför anser vi att undersökningens stora bortfall kan bero på just det faktum att e-postadresserna inte varit aktuella eller uppdaterade och enkäterna har därför inte nått alla mottagare. Eftersom utskicket från Guavas databas låg utanför vår kontroll är det inte möjligt för oss att se hur många som verkligen tog emot e-postenkäten. Vi ifrågasätter även om de kontakter från Guavas databas var aktiva, med tanke på den låga svarsfrekvensen. Med bakgrund av osäkerheten i kontakterna anser vi att bortfallet inte bör bedömas som enbart negativt utan snarare naturligt i sammanhanget. Vårt mål var inledningsvis att populationen skulle ha god tid på sig att besvara enkäten, men på grund av tidigare sagda omständigheter senarelades utskicken och således förkortades svarstiden något. Dock är vi osäkra på om längre svarstid hade gjort någon större skillnad för bortfallet eftersom e-post vanligtvis upptäcks fort av mottagaren. Är en person villig att besvara enkäten tror vi att det sker inom ramen av några dagar. I detta avseende hade inte en längre svarstid påverkat det stora bortfallet. Eftersom enkäterna 17 (93)

18 besvarades anonymt var det inte möjligt för oss att se vem som besvarat dem och då den stora populationen utgjordes av Guavas databas var det heller inte tillåtet av oss att ta del av dessa kontakter. Det blir därmed inte möjligt för oss att uttala oss om dem som inte besvarat enkäten, då information kring dem inte var tillgänglig för oss. 2.4 Fördjupande intervju För att utöka det empiriska materialet valde vi att göra ytterligare en intervju då vi ville nå en djupare insikt från ett företag angående kommunikationsverktygen. Vi såg även möjligheter att fördjupa våra kunskaper ytterligare och få mer utförliga svar än vad som är möjligt i en enkätundersökning. Vi valde att utföra intervjun med en respondent som var användare av SEO, PPC och sociala medier Urval För att utveckla svaren från enkätundersökningen ansåg vi att det var relevant att välja ett företag som deltagit i undersökningen. Vi fick kontakt med företaget Budson Ltd. som huvudsakligen sysslar med auktioner på Internet. Företaget är även kund hos Guava. Vi ansåg att de var lämpliga för vår intervju då de använder samtliga kommunikationsverktyg. Bäst lämpad för att svara på frågorna var Niklas Modess, Technichal Manager på Budson Ltd Upplägg och genomförande På grund av tidsbrist från båda parter valde vi att genomföra intervjun via e-post. Bryman (2002) menar att intervjuer via e-post kan vara begränsande för den svarande, samtidigt får personen i fråga tid på sig att tänka igenom sina svar och formulera dem. Spontaniteten försvinner samtidigt som endast relevant information kommer med. Med utgångspunkt i intressanta aspekter från enkäten utformade vi ett intervjuformulär att skicka till Niklas Modess. Sammanlagt bestod intervjun av nio frågor och följde en logisk ordning kring deras användande (Bilaga 4). Frågorna skickades och svaren var oss tillhanda Vi ansåg att svaren var tillfredställande och det behövdes därmed inte några kompletteringar av svar. 2.5 Tillvägagångssätt för analys De inledande kvalitativa intervjuerna sammanställde vi genom att lyssna igenom ljudupptagningen. Intervjun via e-post behövde inte heller någon sammanställning eftersom svaren redan var nedskrivna. Genom Google Docs sammanställdes svaren från enkäterna i ett Excel ark. Alla inkomna svar var uppdelade per fråga och lades efter varandra i en lista. En funktion i Google Docs är att få en sammanfattning över materialet där alla svar från varje fråga görs om till både tabell och diagram. På så sätt kunde vi enkelt få en överblick av det insamlade materialet. Genom de sammanställda siffrorna skapade vi sedan egna diagram i 18 (93)

19 Excel för att använda vid analys. I resultatredovisningen har vi valt att både presentera det kvantitativa materialet genom diagram och i löpande text, detta för att tydliggöra diagrammens resultat. Vi har valt att presentera siffrorna i procent då vi anser att detta underlättar för läsare att få en förståelse för dem utan att behöva sätta sig in i det totala antalet. Trost (2007) menar att det är lämpligt att ange svarsresultat i procent om antalet respondenter överstiger 100, vilket styrker vårt val till enkät A. Däremot vill vi påpeka medvetenheten att vi även har valt att ange resultaten från enkät B i procent, trots att respondenterna endast uppgår till 20 i antalet. Vi menar dock att jämförelsen enkäterna emellan underlättas om alla resultat i diagrammen anges i procent. Jämförelserna görs givetvis inte mellan respondentgrupperna utan är till för att främst åskådliggöra skillnader. 2.6 Reliabilitet och validitet En uppsats trovärdighet och kvalitet kan diskuteras i begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet innefattar uppgifters tillförlitlighet och ifall pålitliga resultat har åstadkommits (Kylén, 2004). Validitet avser värdet och relevansen av insamlad data och handlar i grund och botten om undersökningen faktiskt mäter det som varit avsikten och om mätningarna varit relevanta i förhållande till problemformuleringen. Desto högre reliabilitet en undersökning har, desto godare blir premisserna för hög validitet. (Eliasson, 2010) Vad det gäller uppsatsens digitala enkätundersökningar har vi strävat efter att få en hög reliabilitet för att på så sätt utgöra ett pålitligt resultat. Tillförlitligheten är till stor del beroende av bortfallet, men då risken för högt bortfall är störst vid enkätundersökningar (Kylén, 2004) tror vi att undersökningen av de deltagande företagen kan utgöra ett tillförlitligt resultat. Det vore dock önskvärt att bortfallet varit betydligt mindre för att kunna göra stärka tillförlitligheten ytterligare. Genom ett grundligt förarbete med enkäterna har vi arbetat för att förebygga ett för stort bortfall. Ett test på en utvald grupp gjordes innan utskick och genom detta kan tillförlitligheten öka. Vi kunde på så sätt bli mer säkra på att företag uppfattade enkäterna på önskat sätt och förstått vad vi sökte svar på. På så sätt prövas undersökningens säkerhet och stabilitet, menar Kylén (2004). Då vi i enkäten haft frågor där företag kunde ge egna åsikter tror vi att inkomna svar varit sanningsenliga och att risken är liten att företag i sina svar försökt ge en mer positiv bild av sig själva än vad är fallet. Alla respondenter är anonyma och företag kan därför inte utläsa svar från några specifika konkurrenter. Dessutom ser vi sanningshalten som hög i synnerhet då det gäller företag som levererar tjänsterna eftersom de har god kunskap i ämnet. Reliabiliteten kan ha stärkts då vi genom att fördjupa empirisk data med kvalitativa intervjuer förstärker tillförlitligheten i studien. Eftersom vi strävat efter tillförlitliga resultat i undersökning har vi även arbetat för att få hög validitet. De båda enkäterna har tillsammans med de kvalitativa intervjuerna uppfyllt den avsedda mätningen. Genom att det inte enbart var enkäterna som låg till grund för studien utan även en intervju kan den styrka enkäternas resultat och därmed höja validiteten i undersökningen. Vilket vi tidigare nämnt testades enkäterna i förväg 19 (93)

20 för att stärka validiteten. Därigenom kunde vi inte enbart se att enkäterna var korrekt utformade utan även att programmet Google Docs fyllde önskad funktion. Enkäterna utformades dessutom med hjälp från Guava, då deras kunskaper inom området översteg våra. Språket kunde därmed anpassas för att bli begripligt för respondenterna, dåledes användes vedertagna begrepp inom internetmarknadsföring. Vi inser dock att det finns en risk att en del av respondenterna kan ha tolkat enkätens frågor på ett annat sätt än önskvärt då svarsalternativet Vet ej hade hög svarsfrekvens på ett antal frågor. Detta tyder på att företag som inte är insatta i internetmarknadsföring deltagit i undersökningen. 2.7 Datainsamling och källkritik Den datainsamling som ligger till grund för uppsatsen består av primär- och sekundärdata. Den digitala enkätundersökningen samt genomförda intervjuer utgör uppsatsens primärdata. Detta är den data som på egen hand insamlats och utgör grunderna för analys (Eliasson, 2010). För att göra en relevant analys och dra slutsatser kring resultaten från våra primära källor har följaktligen även sekundärdata samlats in. Sekundärdata utgörs av information som andra har samlat in, exempelvis tidigare undersökningar, vetenskapliga artiklar eller litteratur (Eliasson, 2010). Den litteratur som har använts för att knyta samman teori och empiri är relaterbar till uppsatsens ämne. För att finna lämplig sekundärdata använde vi oss av teoretisk litteratur inom fältet för medie- och kommunikation. Genom Internet påträffades de akademiska artiklar som använts, vilka söktes på Linnéuniversitetets onlinedatabaser ELIN, Emerald och Springer Link. Dessutom utgörs sekundärdatan av undersökningar från SEMPO:s publicerade resultat från sina globala surveyundersökningar samt uppgifter från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). Även UK Search Engine Marketing Benchmark Report 2009 som årligen utförs av Guava i England har använts som underlag i vår undersökning. Vi anser att resultaten från dessa undersökningar är relevanta för vår studie då de speglar marknaden dels i England, men även ett globalt perspektiv. Ett fåtal av uppsatsens källor bestod av artiklar från branschtidningar och bloggar skrivna av personer insatta i branschen och måste därför ses kritiskt. Dessa utgör dock ingen grund för teoriavsnittet i uppsatsen utan har enbart används för introduktion till problemet. Då de inte utgör vetenskapligt material kan tillförlitligheten hos dem ifrågasättas, likväl deras trovärdighet. Teoretisk litteratur och akademiska artiklar som användes i uppsatsen har till skillnad från tidningsartiklar och bloggar högre reliabilitet. Då uppsatsen behandlar ett ämne som befinner sig i en ständigt föränderlig miljö vill vi påpeka att teoretisk litteratur inte är helt uppdaterat inom ämnet och vi kontrollerade därför noga utgivningsdatum. Viss litteratur utgjorde dock en bra sekundärkälla, trots att dessa var tidigare publikationer. Insamlade vetenskapliga artiklar var vi även noggranna med att kontrollera då vi ville att dessa skulle vara så uppdaterade som möjligt inom området och det har under senare år tillkommit en mängd ny data inom forskningsområdet. Vi vill dock 20 (93)

21 påpeka att merparten av den akademiska forskningen inte kommer från Sverige, vilket vi anser är viktigt att upplysa om eftersom förutsättningarna kan se annorlunda ut för den svenska marknaden. 2.9 Metoddiskussion Vi anser oss ha uppnått vårt slutgiltiga syfte med den valda metoden, dock hade vi gärna sett att fler företag valt att besvara enkätundersökningen. Det stora bortfallet kan enligt oss bero på att svarstiden för enkäten blev kortvarigt och enkätutskicket skedde senare än beräknat. Detta beror till stor del på att vi var beroende av Guava, då de sände ut enkäten till kunderna i sin databas. Det var viktigt att kunderna inte uppfattade e- posten med enkäten som påträngande och därför senarelades utskicken. Detta kan ha påverkat att svarsfrekvensen blev lägre än förväntat. Enkätens svarsfrekvens kan möjligtvis ha ökat om vi i förväg sänt ut e-post som informerade om enkätundersökningen och ställa frågan om intresse fanns för att delta. I nuläget sändes e-post med enkäten ut direkt till företag utan att kontaktats i förväg, vilket i värsta fall orsakat irritation hos mottagaren. Vi tror även att undersökningens urval hade kunnat förbättras och vara mer tydligt. Då studien genomfördes i samarbete med Guava påverkade detta i hög grad urvalet och eftersom undersökningens urval bestod av kontakter i Guavas databas blev detta vår begränsning. På grund av den begränsade insynen i kontakterna kan vi därför inte uttala oss om hur urvalet ser ut. Då vi inledningsvis var begränsade i våra kunskaper kring kommunikationsverktygen på Internet och dess marknad anser vi att intervjuerna med personal på Guava ledde till att vi fick en bättre inblick i hur dessa verktyg fungerade. Utan dessa intervjuer hade det varit svårt för oss att förstå funktionerna i sökmotoroptimering och sponsrade länkar. Vi fick dessutom större förståelse för Google, den inverkan och de verktyg som de tillhandahåller för att Guava och andra företag i branschen skall kunna fungera. Därför var intervjuerna en tillfredställande metod och ett givande sätt för oss att bli insatta och få förståelse för branschen. Även att fördjupa våra kunskaper genom ytterligare en intervju tror vi var givande för uppsatsens slutförande. Vi valde att utforma de digitala enkäterna i Google Docs, vilket vi inför arbetet inte var insatta i. Detta var ett enkelt verktyg att använda och det underlättade vid utskick och insamling av enkäterna. De besvarade enkäterna sammanställdes per automatik i Google Docs och färdiga diagram gick att få fram på ett enkelt sätt. Vi anser dock att utformningen av enkäterna var aningen begränsade i Google Docs och de diagram som kunde fås var inte heller utformade som vi önskade. Därför gjordes egna diagram, utifrån de redan befintliga i Google Docs, i programmet Excel vilket ger större frihet. Ett centralt problem i undersökningens metodarbete var den metodlitteratur som vi hade tillgänglig. Det fanns en del svårigheter för oss att finna lämplig litteratur för de metoder som vi använde oss av i undersökningen. Litteratur kring metoder som baseras på Internet och digitala enkäter var nästintill obefintlig 21 (93)

22 eller var inte uppdaterad inom området. Vi har fått erfara att metoder som lämpar sig och är anpassade för Internet ännu inte har publicerats, vilket är förståeligt eftersom nya publiceringar tar tid. Metodlitteratur var därmed inte till fullo till vår hjälp i undersökningen. Vi har dock i så hög grad som möjligt strävat efter att finna relevanta hänvisningar till ett forskningsmässigt arbetssätt. 22 (93)

23 3. Introduktion till SEO, PPC och sociala medier I följande avsnitt ger vi en introduktion till de tre verktyg som behandlas i uppsatsen. Vi diskuterar även vad som utmärker respektive verktyg samt en kombinerad användning av dem. Avsnittet kommer även behandlas i analyskapitlet. 3.1 Kommunikationsverktyg på webben Att arbeta strategiskt med kommunikation i digitala medier skiljer sig väsentligt från kommunikation i traditionella medier eftersom ny teknik ändrar förutsättningarna samt människors sätt att kommunicera (Carlsson, 2010). Fill (2006) diskuterar att förflyttningen till kommunikation via kanaler på webben innebär att företag måste sätta upp mål anpassade för en digital kontext och även arbeta strategiskt med sina kommunikationsaktiviteter för att nå målgrupper. Kommunikationsmål som lämpar sig för webben kan utgöras av att tillhandahålla innehåll, möjliggöra transaktioner, ge form åt attityder, uppmana till interaktion och förbättra lagring genom ständig påminnelse av organisationen. Enligt Carlsson, (2010) öppnar webben för möjligheten att kommunicera på ett sätt som är mer individanpassat. Vidare menar Carlsson att företag behöver synas, vara sökbara och göra sig tillgängliga för kunder på webben. Det handlar inte längre om att nå den rätta målgruppen, utan snarare om att bli utvald av den. Kommunikation på webben handlar till stor del om att företag måste finnas där kunderna finns. År 1998 menade Jakobsson att webben erbjuder ett betydligt enklare sätt för parter att hantera och utbyta information. Detta innebär att den kommunikationsprocess som webben erbjuder kan liknas mer som ett kretslopp mellan parternas informationsutbyte. Enligt Potts (2007) finns det fyra olika sätt som människor kan hitta innehåll på Internet: att direkt skriva in en webbadress, bli hänvisad från en länk, välja från en sökmotors resultatlista samt använda sociala nätverk genom sociala medier. Oavsett vilken av dessa sätt som företag väljer att använda för att synas och kommunicera krävs strategiskt och medvetet arbete. Vi kommer nedan att gå igenom de tre kommunikationskanaler som är aktuella i vår studie Sökmotormarknadsföring (SEM) Då kommunikation på webben präglas av tvåvägskommunikation, handlar det därmed inte enbart om att ha en webbplats med intressant innehåll utan målgruppen måste även klara av att hitta till webbplatsen. Besöket leder i bästa fall till önskad handling och interaktivitet. (Halligan & Shah, 2010) Problematiken att sticka ut har bidragit till att fler företag börjat använda sig av sökmotorer för att göra sig synliga på webben. Sökmotorer som kommunikationsverktyg utmärks av att användare aktivt väljer att söka efter information, till skillnad från traditionella kanaler där ett ofrivilligt flöde av information främst blir en irriterande faktor. 23 (93)

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

dw...från vision till verklighet

dw...från vision till verklighet Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Om Pixelant Pixelant är en webbyrå i Malmö som är specialiserad på licensfri CMS och digital informationshantering. Sedan 2006 har vi utvecklat våra

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Personuppgifter. Arbetsområde. Utbildning. Charity Odum Adress Norrbackagatan 23, 113 41 Stockholm Mobil Webbadress

Personuppgifter. Arbetsområde. Utbildning. Charity Odum Adress Norrbackagatan 23, 113 41 Stockholm Mobil Webbadress Personuppgifter Charity Odum Adress Norrbackagatan 23, 113 41 Stockholm Mobil Webbadress 0704-46 23 35 charitydigitalmedia.se E- post charity.odum@gmail.com Twitter @charityvbf Arbetsområde Jag är en digitalmarknadsförare

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 140325 Tid: 09.00-14.00 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Email: david@davidhallstrom.se

Email: david@davidhallstrom.se David is the founder of 2 companies: Getfound and Pacific Fencing. Through his entrepreneurial career David has helped large corporations like Plan, ANZ Bank, Goodman and RipCurl make more money from the

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

ÄGD MEDIA VIVA MEDIA. Logo

ÄGD MEDIA VIVA MEDIA. Logo ÄGD MEDIA VIVA MEDIA Logo Analys Hur hittar besökarna till hemsidan? GRATIS VERKTYG FÖR MÄTNING, ANALYS OCH IMPLEMENTATION. Analytics Verktyg för mätning och analyser av trafiken till och på hemsidan.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer