Kontinuerliga förbättringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuerliga förbättringar"

Transkript

1 Kontinuerliga förbättringar Hur man ökar effekterna av webben Hanna Johansson, Suniweb

2

3 Verkligheten kvalitet tid

4 Målbilden kvalitet tid

5

6 När användaren kommer tillbaka till sin Användarens serviceprocess med exemplet lösenordshantering ApparTidredovisning HR-system Hjärntorget PUK E-post VPN E-tjänstekort Intranätet Nätverk WebVPN Gasell Wifi Ärendehanteringssystem Personec PIN Beställningsportalengbg3000 LIS Passerkort Leverantörsfakturor Mobiltelefon Medidoc Läsplatta Dator Kontaktpersonsdatabas Treserva Winst Webmail Mina verktyg Projektytor Lösenkod Användarens ekosystem Bilpoolen Användarnas ekosystem av IT-utrustning, tjänster och system är komplext och växer. Vilka och hur många system användarna nyttjar beror på roll och arbetsuppgifter. Ett problem är de olika lösenorden som krävs för att kunna använda systemen, tjänsterna och utrustningen. Det är inte självklart vart användaren ska vända sig ifall ett lösenord glöms bort eller blir inaktiverat. Processen ser olika ut beroende på system och förvaltning. Intraservice Servicedesk hanterar kommungemensamma system, användare som får problem med lösenord till dessa system kan vända sig till Servicedesk för vägledning. Under 2011 tog Intraservice Servicedesk emot mer än 7000 ärenden som handlade om lösenordsbekymmer. Det innebär att i snitt 18 % av alla användare, anslutna till Intraservice Servicedesk, råkade ut för lösenordsproblem under Det råder dock en viss variation mellan olika förvaltningar och bolag. Snittet varierar mellan 10 och drygt 30 % beroende på hur pass konsekvent användarna hänvisas till Servicedesk och i vilken utsträckning tjänsten Lösenordshantering använts. SEMESTER NEKAD TILLGÅNG VAD GÖR JAG NU? SERVICEDESK LOKAL ADMIN VÄNTAN PROBLEMET LÖST UPPE PÅ BANAN IGEN En vanlig orsak till att lösenord glöms bort eller inaktiveras är frånvaro. Till exempel föräldraledighet eller sommarsemester. Ca 22% av alla ärenden runt lösenordsbekymmer 2011 registrerades under juli och augusti, när användarna är tillbaka på jobbet efter semestern. Det mest frekvent förekommande problemet är att en användares konto blir inaktivt då lösenordet till datorn (AD:t) inte uppdaterats i tid. Detta ska ske var tredje månad. Inaktivera inte konton under sommarmånaderna SMS eller E-post som påminner användarna om att lösenordet håller på att gå ut. Använd kanal som når användaren trots frånvaro. arbetsplats "kommer hon inte in på datorn. Det lösenord som används för datorn gbg3000 gäller även för andra tjänster och system. Om användaren i förebyggande syfte använt tjänsten Lösenordshantering har hon möjlighet att på egen hand återställa sitt lösenord. Detta har visat sig vara svårt för många då tjänsten är svår att hitta, baseras på frågor vars svar glöms bort och känns otrygg för många användare. Det finns ingen tillgänglig data som visar hur många som använder Lösenordshanteringen. Det är oklart till hur stor hjälp tjänsten är. Lyft fram lösenordshanteraren, höj användningsgraden! När användaren nekats tillgång till sin dator är det långt från självklart vad de ska göra. Processen skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och system, den är sällan dokumenterad eller kommunicerad till användarna. Information som finns är i de flesta fall inte heltäckande samt bakom brandvägg vilket förhindrar åtkomst för de som inte kommer in på sin dator. I praktiken frågar många användare sin chef, en kollega eller lokal IT-kontakt som hänvisar vidare till Intraservice Servicedesk. Användaren ringer Servicedesk. Om användaren använt Lösenordshanteraren får hon hjälp med att återställa lösenordet. I övriga fall hänvisar servicedesk användaren till en lokal administratör på förvaltningen som utför återställningen av lösenordet. Hantering av ett lösenordsärende tar i snitt 15 minuter för servicedesk. 792:- 99:- En lokal administratör på Normalt tar det mellan tre och åtta timmar När den lokala administratören återställt Användaren har åter tillgång till sina användarens förvaltning får ett mail innan användaren får ett nytt lösenord. I snitt lösenordet eller på annat sätt åtgärdat verktyg och kan arbeta effektivt igen. Lågt med ärendet från Servicedesk. Det är innebär det två timmar "bortkastad tid". problemet kontaktar hon användaren. räknat är den genomsnittliga ställtiden två upp till denna person att återställa lösenordet timmar och kostnaden för användarens inom rimligt tid. De förvaltningar och bolag som i regel inte bortfall av arbete 792 kr. använder sig av Servicedesk utan hanterar Detta och resterande steg skiljer sig mellan hela processen på egen hand har betydligt förvaltningarna. Ibland kommunicerar den kortare väntetider. lokala administratören med användarens chef, ibland direkt med användaren. Vissa är noga med att informera om lösenordshanteraren i samband med återställningen, andra inte kr kr kr kr Total kostnad 2011 Få IT-ansvariga på förvaltningarna Strukturera data för att förstå Lathund som beskriver vad och bolagen att förebygga problemet bättre och följa upp användaren ska göra vid problemet effekter av åtgärder lösenordsbekymmer. En sådan lathund bör gälla oavsett typ av lösenord. Tydliga direktiv i tillgängliga kanaler. Utbildning eller information till nyanställda. 90:- 99:- = 1080 kr Kostnad per ärende = kr Det vanligaste lösenordsproblemet är att lösenordet som används för att logga in på datorn glöms bort eller inaktiveras då det inte uppdaterats inom det givna tidsintervallet. Detta gör att användaren bland annat nekas tillgång till nätverket och sin dator.

7 Doris Drömmare Jag vill se hur andra gjort i köket... DRIVKRAFTER: Förströelse och verklighetsflykt Inspiration och idéer ANVÄNDNINGSMÅL: Vill få inspiration till inredningseller renoveringslösningar Vill få avkoppling genom att drömma sig bort

8

9 MALMÖ SWEDEN JUNE

10

11 Effekterna uppstår i användning

12 Årshjul Kvalitetsråd Aktivitet X Aktivitet Y Aktivitet Z

13 Tre typer av aktiviteter Innehållskalender Mätplan Underhållskalender

14 Exempel på innehållsaktiviteter Projekt På gång Statistik Ordbok Förebyggande Tips från andra Nyhetsbrev

15 Innehållsstandarder

16 UPPGIFT Skriv rubriken till nyheten som ska publiceras på webben

17 Skriv Måndag Konferens FN-regi Södergarn Diskutera samband utbildning och utveckling Kofi Annan Carl Bildt Jan Björklund Ekonomen och Nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen Cred till Nora Ephron, college professor in journalism, Made to stick

18 Ingen undervisning på måndag!

19 Aktiviteter i årshjulet Kvalitetsråd Aktivitet X Aktivitet Y Aktivitet Z

20 Exempel på underhållsaktiviteter Januari internkommunikation Februari hittbarhet och sökmotoroptimering Mars April tillgänglighet Maj arbetssätt Juni Juli Augusti omvärldsanalys September aktualitet och begriplighet Oktober November effektmål och målgrupper December

21 Exempel på mätning Månadsrapporter från GA Andel besök med kontakt Sökrelevans för webbplatssök Andel besök på frågor och svar Avvisningsfrekvens Andel aktiva besök Andel besök på Förebygg skada

22 Aktiviteter i årshjulet Kvalitetsråd Aktivitet X Aktivitet Y Aktivitet Z

23 Exempel på underhållskalender

24 Exempel på årshjul

25 Exempel på årshjul

26 Kvalitetsrådet Webbplatsansvarig Tekniskt ansvarig Innehållsansvarig marknad, förvaltning, verksamhet Som har MANDAT att besluta

27 Kvalitetsråd Utvärdera genomförda aktiviteter Planera kommande aktiviteter

28

29

30 Skapa en kultur där - Ni får in mycket frågor - Man vet att frågorna tas på allvar - Ni har ett effektivt sätt att hantera frågor

31 Åtgärda genast Behöver analys Åtgärda inte

32 Löpande förbättringsarbete Samla in Prioritera Hantera

33 Hygienvillkor 6""*%.A5,41#5)#$ 6""*%%215#,2",.*$#?%*.7/')#),G2(*$#%ABC%400('P,"-,*$#E Ska bli intresserade Vill kunna lämna synpunkter Vill kunna ha information tillgängligt på plat Vill få stoff till sin story genom information om arbetet och resultatet av det V$#,, F/.01+%012%#.A/-#.%012%>1C.+#('0-%'% 2#+%6.%'+-./00/.#:%#&%#*%09.'&#%12D BG&H48.0%$%+I*9,-$/!"#$%&'((%)'*#%+,-%-./&('$-%012%3#00#.! Grundläggande drivkraft: Trevliga upplevelser. Ska få kunskap om vilka effekter som nås med skattebetalarnas pengar Vill ha information om vad verksamheten gör och har gjort VA"'7.#$%ABC%)G25,)#125 A':.#.%2/:B%)C.%#.A/-#.%:/2D%E'((%)#%2/.%6+% ;1.2#('#+%3,%./$'1+0':#+D%!"#$%&'$(&)*+%,-.$%+&/",&0/%$-/$%/*-.,-1&*-&,23&&!4,5,&67+%&,2&6*-,&+,'%&8669*/9609:&1;<& 6$.,/($9=-,&476%7-:&1;<&/,%7-,-.$%&0&)*+%-,& >=%,6,/( Aktivitetsjägaren letar efter en aktivitet för sig själv eller med sällskap. Han håller ögonen öppna för intressanta platser/ aktiviteter som kan vara intressanta direkt eller vid senare tillfälle. Han hittar ofta inspiration till aktiviteter i tidningar, reklamutskick och på affischer. Helheten är viktig för aktivitetsjägaren, han önskar att alla som deltar ska vara nöjda: att tiden passar, att väderet är bra, att allas behov blir tillgodosedda och att det är ett intressant ämne. EG&!,',-L$%+5,-%/$-/ %!=#+%:/%)>6(3#%2'$?%! Grundläggande drivkraft: Vill lyckas med sitt åtagande T*1*$+#),0*$)5#$5%2$%4)#%#P#$% #R0#$).A10#)#5,%7""%#K%0$AG#.)E%%UA5% C*$%AP*%,G2"/%,)A$%.45,.*0%1#5%,-.#$% &G40%#$:*$#5C#)%'5A1%#K%/',,)%,0#B'*"A1$3&#E%UA5%.255#$%7""% 82,)*$/#)%:-$%"')#%:-$%*K%/#)*%A1%&A1% C*$%0#$,A5*"%1#&%.45,.*0%'5A1%&#)% A1$3&#)E T*1*$+#),0*$)5#$5%%/'""%45&/'.*%*K% (-$*%A1%$#&*5%(GA$&*%1',,)*(%(#5A1% *K%"2,*%/*&%*5&$*%(GA$)%'%7&'(*$#% 0$AG#.)E%%UA5%/'""%(2$5*%.455*%.A11*%'%.A5)*.)%1#&%0#$,A5#$%,A1%$#&*5%(GA$)% &#)%CA5%/'""%(-$*?%#""#$%53(A)%"'.5*5&#E% UA5%2$%-/#$)I(*&%A1%*K%1*5%(#5A1%,*1*$+#)#%53$%+2K$#%$#,4")*)%25%/*&% GA++%/*$%:-$%,'(%(#$E% Utmaning:!/,LL%&M=-'$(6,&,2&($%&N//+& 65)*"#)%45'.*%&'(')*"*%+#,-.*$#%7""%,*1)"'(*%82,)*$/#),%9#++0"*),#$%,.*""% 14,##$?%+#,-.,13"%ABC%.4")4$L%ABC%5*)4$*$/,0"*),#$%'%"*5&,.*0#)E 8'&%4)(35(#5%*/%<=>>%,.*""%NO%*/%+#,-.*$5*%"215*%#K%,03$%#P#$%,'(%Q'%:A$1%*/%)E#RE%#5%.A11#5)*$?%#K%:A)A?%#""#$%*55*)%&'(')*")%'55#C3""S%#""#$%70,*%53(A5%A1%53(A)%03%82,)*$/#),% 9#++0"*),E%% '5:A$1*7A5%A1%*.)4#""*%*.7/')#)#$E%;%,-.5'5(*$%,.*%,.#%'%,*1"'5(,,-.%ABC% :*.)**$7."*$E% $#('A5*"*%4)/#B."'5(,*$+#)#)E% F2),%1#&%CG2"0%*/%HAA("#%65*"I7B,%#""#$%*55*)%9#++*5*"I,/#$.)I(E Utmaning: Ett tillräckligt stort utbud som presenteras så lockande att han gör något % CG&J5590#+6=+,-$/!4&#./-%5++0%+1$%3,%+6-/-! Grundläggande drivkraft: Lösa ett problem. Uppgiftslösaren är ute efter fakta. hon har ett problem och vill ha svar. Det kan handla om svar på en konkret fråga eller information om hur hon renoverar med snickarglädje. Uppgiftslösaren är driven och även om hon inte hittar rätt information direkt så fortsätter hon leta. Ibland gillar hon att kunna lite om mycket och på så sätt kunna delta i diskussioner om många ämnen. Uppgiftslösaren har ingen preferens var hon hittar sin information, hon utgår från Google och läser sig fram till rätt träff. Vill lära sig mer om det ämne som han är intresserad av Vill känna gemenskap och prata med någon som förstår Vill dela med sig av sin kunskap och sina upplevelser DG&K'/$+*6+4,-$/!"#$%-789/.%:/-%6.%.1('$-%#*%;<.0-,! Grundläggande drivkraft: Vill känna att han utvecklas. Har ett stort intresse och ofta stor kunskap inom sitt ämne, och intresserar sig för nästan allt som har med ämnet att göra. Han älskar fördjupa sina kunskaper och ett sätt att göra det är att delta i aktiviteter. Han vill känna gemenskap med andra intresserade och vill kunna diskutera med andra som har samma intresse. Ämnesälskaren har favoritsajter som han ständigt återkommer till, men han håller även utkik efter nya ställen att hitta information på. Känner sällan till Västarvet.se. Använder sällan Västarvet.se som kunskapskälla. Uppgiftslösaren är färdig när hon hittat det hon letat efter och behöver inspireras och lockas med intressanta ämnen/ingångar för att fortsätta. Utmaning: Tillräckligt mycket innehåll som är enkelt att hitta och som inspirerar Ge information hon inte visste att hon var intresserad av men inte kan motstå %

34

35 Tjej 20 år Läst samhäll på gymnasiet Från Västerås Bor hemma Jobbar på ett café Vad vill hon ha från en universitetswebb?

36 Vilka är era målgrupper? Presumtiva studenter Arbetssökande Forskarvärlden Befintliga studenter Allmänheten Näringslivet Donatorer Media Alumni Beslutsfattare

37 Vi måste ju prioritera Presumtiva studenter Arbetssökande Allmänheten Forskarvärlden Befintliga studenter Näringslivet Donatorer Media Alumni Beslutsfattare

38

39 Presumtiva studenter - deras behov och drivkrafter Karriärsdrivna Karin Jag vet vad jag vill bli och jag vill börja studera nu Spontana/sociala Staffan Jag vill ha en rolig studietid. Jag skickar iväg en ansökan och ser vad som händer Vilsna Vera Jag vet inte riktigt om och när jag ska läsa vidare och hur jag ska hitta det där som jag verkligen vill göra med mitt liv Trygghetssökande Tobias Jag måste vara realistisk och tänka på tryggheten Seriösa men osäkra Sofia Jag vill läsa vidare men vet inte vad och om jag är redo att välja nu

40 Presumtiva studenter - processen Vill ordna och ta reda på det praktiska Nu har det snart dags. Var ska jag bo? Var ska ja vara? Vill bekräfta att rätt val har gjorts Jag har blivit antagen men vet inte om jag ska börja Vill känna sig säkra på att de gör ett bra val Jag har bestämt mig för att plugga vidare men vad jag ska välja vet jag inte. Vill utforska möjligheterna att läsa vidare Jag vet inte om jag ska plugga vidare nu. Hur fungerar det?

41 Summering Kontinuerliga förbättringar: Effektkarta Målgrupper baserat på behov Insamlingsmodell Löpande förbättringshantering Årshjul Kvalitetsråd

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n Affärsguiden 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN...2 VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL DU HA?...3 HUR JOBBAR VI?...5 LANSERA VERKSAMHETEN...7 BYGG EN SOLID VERKSAMHET...9 REKRYTERING... 17 PROSPECTS... 21 SKAPA INTRESSE...

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer