Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1.1 31.3.2001"

Transkript

1 Delårsrapport

2 2(9) Fortum Abp:s delårsrapport Resultatet förbättrades kraftigt - rörelsevinsten ökade med över 50 procent och vinsten före extraordinära poster med över 70 procent Kvartalet i korthet Koncernens omsättning ökade med 27 procent till miljoner euro. Rörelsevinsten förbättrades med 56 procent och utgjorde 307 miljoner euro. Vinsten före extraordinära poster gick upp med 72 procent till 246 miljoner euro. Resultatet per aktie förbättrades med 33 procent och utgjorde 0,20 euro. Ökad elförsäljning och starkare marknadspris i Norden förbättrade resultatet för produktion och försäljning av el. Resultatet för utvinning av olja och gas förbättrades något till följd av produktionstillväxt. Priset på råolja låg i snitt på samma nivå som under jämförelseperioden. Resultatet för oljeraffinering och marknadsföring förbättrades på grund av att Fortums raffineringsmarginal var starkare än under jämförelseperioden. Nyckeltal Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Vinst före extraordinära poster, milj. euro Resultat/aktie, euro 0,20 0,15 0,55 Eget kapital/aktie, euro 6,26 6,03 6,32 Sysselsatt kapital (i slutet av perioden), milj. euro Räntebärande nettoskuld (i slutet av perioden), milj. euro Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, milj. euro Affärsrörelsens kassaflöde, milj. euro Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 8,9 9,4 Avkastning på eget kapital, % 11,8 9,5 8,6 Gearing, % Medelantal anställda Omsättning och resultat Koncernens omsättning ökade med 27 procent från motsvarande period i fjol och utgjorde (2 525) miljoner euro. Ökningen härrörde speciellt från försäljningstillväxt och starkare USdollarkurs för oljeraffinering och marknadsföring, tillväxt i tradingomsättningen till följd av att prisnivån på naturgas stigit betydligt, växande elproduktion och högre elpris. Koncernens rörelsevinst steg med 56 procent till 307 (197) miljoner euro. Resultatförbättringen för produktion och försäljning av el föranleddes speciellt av en kraftig ökning av kraftverkskapaciteten och av stigande elpriser. Resultatet för utvinning av olja och gas förstärktes till följd av ökad gasutvinning. Rörelsevinsten för oljeraffinering och marknadsföring var betydligt bättre än för perioden januari-mars 2000 tack vare Fortums starka raffineringsmarginal. Också rederirörelsen och den livliga efterfrågan på bensinkomponenter inverkade positivt på resultatet. Koncernen Birka Energi, som Fortum äger till hälften, bidrog till rörelsevinsten med 75 (63) miljoner euro.

3 3(9) En lagerförlust uppkom på 41 (11) miljoner euro. De samlade realisationsvinsterna på avyttring av anläggningstillgångar utgjorde 1 (4) miljoner euro. Vinsten före skatter utgjorde 246 (143) miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 158 (114) miljoner euro. Koncernens nettofinansieringskostnader var 61 (54) miljoner euro. En minoritetsandel på 21 (3) miljoner euro har upptagits i resultaträkningen. Ökningen härrör från finansieringsarrangemangen för den kraftandel vi förvärvade i Sverige. Arrangemangen trädde i kraft den 1 juni Affärsområdesöversikter Utvinning och försäljning av olja och gas Det viktigaste området för utvinning av olja och gas är Norge. Vi är också verksamma i Oman och Ryssland. I Storbritannien bedriver vi tradinghandel med gas och säljer gas till slutanvändare. I Östersjöregionen deltar vi i gasnätsprojekt och innehar andelar av gasbolag. Omsättning, milj. euro* Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 15,6 15,4 18,0 *varav naturgastrading och detaljhandel stod för 402 (132) miljoner euro. Medelpriset på lätt Brentråolja från Nordsjön var under perioden januari-mars 25,8 (ca 27) dollar per fat. Medelpriset per fat på Fortums olja utgjorde 25,8 (27) dollar. Utvinning av olja och gas (Fat oljeekvivalenter per dag) Summa Vår utvinning under början av året motsvarade en årsutvinning på cirka 2,0 (1,7) miljoner ton. Naturgasen stod för en femtedel av utvinningen under perioden januari-mars. Vårt norska dotterföretag Fortum Petroleum AS beviljades i mars en 30 procents andel av en ny prospekterings- och utvinningslicens på den norska kontinentalsockeln. Företaget SeverTEK, som Fortum och Lukoil äger till lika delar, inledde provutvinning i Yusjno- Sjapkinskoye-oljefältet i Timan-Petjoraområdet i norra Ryssland. Fältets kommersiellt utvinningsbara oljetillgångar uppgår till över 20 miljoner ton. Oljeraffinering och marknadsföring Fortum har två oljeraffinaderier i Finland samt stationsnät och övriga tankställen i Finland och i övriga länder kring Östersjön. Vi idkar även affärsverksamhet med smörjmedel, basoljor, komponenter och gasol. För transporterna har vi egna och befraktade tankfartyg samt terminaler. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 12,2 1,0 22,2

4 4(9) Den internationella raffineringsmarginalen i nordvästra Europa var under perioden januari-mars i snitt 2,25 (2,27) dollar per fat. Marginalerna förstärktes i slutet av kvartalet, bland annat till följd av den starka efterfrågan på drivmedel som uppfyller miljökraven. Fortums raffineringsmarginal låg cirka två dollar över den internationella referensmarginalen. Förbrukningen av oljeprodukter i Finland utgjorde 2,7 (2,5) miljoner ton. Efterfrågan på bensin gick ned med cirka 1,5 procent, medan efterfrågan på dieselolja ökade med 2,0 procent. Efterfrågan på tunn eldningsolja och lågsvavlig tjockolja ökade med cirka 10 procent. Fortums marknadsandelar var i stort sett oförändrade. Under perioden januari-mars raffinerade vi sammantaget 3,3 (2,9) miljoner ton råolja och övriga satsningsmedel. I Finland levererade vi 1,8 (1,9) miljoner ton oljeprodukter. Exporten utgjorde nästan 1,4 (1,0) miljoner ton. Borgåraffinaderiet levererade i början av året cirka ton speciellt ren bensin till försörjningsberedskapscentralen i Tyskland för långsiktig upplagring. Sammantaget kommer leveranserna under detta år att uppgå till hundratals tusen ton. Svavelhalten i denna bensinsort är endast en femtedel av halten i den bensin som normalt säljs i EU-länderna. Vid Borgåraffinaderiet förberedde man sig för ett cirka fem veckor långt underhållsstopp i april-maj. Den totala kostnadskalkylen för de arbeten som utförs under stoppet är cirka 34 miljoner euro. Kostnaden är periodiserad över fyra år med början år Underhållsstoppet omfattar även investeringar i nya produktionsenheter. Det är här främst fråga om utbyggnad av produktionskapaciteten för lågsvavliga drivmedel samt basolja för smörjmedel. Produktionskapaciteten för Citydiesel stiger till 3,9 miljoner ton per år. Produktionen av basoljor trefaldigas, det vill säga ökar till ton per år. Underhållsstoppet medför dock en utebliven produktion på cirka en miljon ton. Vid Nådendalsraffinaderiet beslutade vi investera i en avsvavlingsenhet som färdigställs våren Investeringskostnaden uppgår till cirka 20 miljoner euro. Leverans av oljeprodukter från Fortums raffinaderier per produktgrupp (1 000 t) Bensin Dieselolja Flygfotogen Tunn eldningsolja Tjock eldningsolja Övriga Summa Leverans av oljeprodukter från Fortums raffinaderier per område (1 000 t) Finland Sverige Baltikum och Ryssland USA och Kanada Övriga länder Summa

5 5(9) Produktion och försäljning av el och värme Fortum hör till de två största företagen i Norden vad gäller produktion och försäljning av el och värme. Som värmeproducent är vi marknadsledande i Norden. Verksamheten är mest omfattande i Finland och Sverige. Vi är dessutom verksamma på den europeiska kontinenten, på Brittiska öarna och Irland samt i Sydostasien. Omsättning, milj. euro elförsäljning, milj. euro värmeförsäljning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 10,2 8,0 3,8 Elförbrukningen i Norden utgjorde under perioden januari-mars sammantaget 117 (111) terawattimmar. Fortum sålde 13,6 (11,7) terawattimmar el i Norden. Försäljningen utanför Norden uppgick till 1,7 (1,5) terawattimmar. Försäljningen i Sverige ökade betydligt jämfört med motsvarande period i fjol till följd av den betydande kraftverkskapacitet som vi förvärvade Elpriset på den nordiska elbörsen låg med 24,5 (13,6) euro i snitt per megawattimme cirka 80 procent högre under perioden januari-mars än under jämförelseperioden. Prisuppgången har främst påverkats av att vattenkraftsproduktionen efter några nederbördsrika år började återgå till normal nivå. Medelpriset på Fortums el ökade i Norden med nästan 7 procent från jämförelseperioden. Elförsäljning per område (TWh) Summa Norden 13,6 11,7 45,3 - Finland 8,1 8,2 28,4 - Sverige* 5,5 3,5 16,9 Tyskland 1,1 0,9 3,9 Storbritannien och Irland 0,5 0,5 1,9 Estland 0,1 0,1 0,3 Summa 15,3 13,2 51,4 * inkluderar 50 % av Birka Energis elförsäljning, dvs. 3,5 (3,5) terawattimmar. Under år 2001 utgår långfristiga elavtal till en volym av 3 terawattimmar och under de tre följande åren till en volym av cirka 7 terawattimmar. Merparten av dessa avtal har slutits innan marknaden avreglerades. De elavtal som utgår i år bedöms inte påverka resultatet negativt. Under perioden januari-mars producerade vi cirka 33 procent (25 %) av elen med vattenkraft och cirka 35 procent (36 %) med kärnkraft. Övriga produktionsformer var kol, torv, naturgas, biomassa, vind och olja. I slutet av mars slöt vi ett avtal om att avyttra Joensuu kraftverk till koncernen Esbo Elektriska och ägarbytet skedde den 2 april.

6 6(9) Värmeförsäljning per område (TWh) Finland 3,8 4,2 11,5 Sverige* 1,9 1,6 4,1 Övriga länder 0,3 0,2 0,7 Summa 6,0 6,0 16,3 * utgör 50 % av Birka Energis värmeförsäljning Eldistribution Fortum har sammantaget eldistributionskunder i Sverige, Finland, Tyskland och Estland. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 10,0 10,1 6,4 Under perioden januari-mars överförde vi sammanlagt 4,8 (4,5) terawattimmar el på våra distributionsnät. Elöverföring på distributionsnät per område (TWh) Sverige* 2,6 2,5 8,1 Finland 1,4 1,3 4,0 Tyskland 0,8 0,7 2,7 Estland 0,0 0,0 0,2 Summa 4,8 4,5 15,0 *utgör 50 % av Birka Energis elöverföring Antalet elöverföringskunder per område Sverige* Finland Tyskland Estland Summa * 50 % av Birka Energis elöverföringskunder Överföringen på regionnät för utomstående kunders räkning utgjorde i Finland 1,0 (1,1) terawattimmar och i Sverige 2,4 (1,5) terawattimmar. Elöverföringspriserna var stabila.

7 7(9) Service Service erbjuder kraftverksägare drift- och underhållstjänster och processindustrin underhållstjänster. Verksamhet bedrivs förutom i Finland och Sverige även i Centraleuropa och Asien. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 87,3 42,7 32,9 Energitillgängligheten under drift för de kraftverk Fortum Service ansvarar för var med 98 procent (98,6 procent) fortsatt i toppklass. Fortum Service har i Finland driftansvar för totalt 76 kraftverk och värmeverk av varierande storlek och typ. Fortum Service undertecknade i mars ett långfristigt avtal med Joensuun Energia om drift och underhåll av kraftverket i Joensuu. Underhållsenheten fick ett flertal order på turbinservice samt transformatorstations- och ställverksprojekt i Finland och i tilltagande utsträckning även utomlands. Engineering Engineering har inriktat sig på total- och delleveranser av produktions- och överföringssystem för energi, anläggningsleveranser för oljeraffinaderier och kemisk industri, elektrifiering av järnvägar och byggande av datakommunikationsnät. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % -67,7-26,2-35,6 Engineerings ofakturerade orderstock uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 466 (609) miljoner euro. Verksamheten inom kraftverks- och transmissionsengineering var förlustbringande under årets första kvartal. Omstruktureringarna som påbörjades år 2000 fortgick. Investeringar och finansiering De samlade bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar utgjorde under perioden januari-mars 123 (514) miljoner euro. Den räntebärande nettoskulden var vid räkenskapsperiodens utgång miljoner euro (4 626 miljoner euro i slutet av 2000). Skuldsättningsgraden var 64 procent (73 % i slutet av 2000). Affärsutveckling och strukturella arrangemang Fortums huvudsakliga verksamhetsområde är Norden och den övriga Östersjöregionen.

8 8(9) Fortum har en betydande ställning på den nordiska elmarknaden. För att ytterligare stärka denna ställning har vi meddelat vårt intresse att förhandla om förvärvet av hela aktiestocken i Birka Energi AB. Koncernens operativa struktur omformades i början av året. Sektorn Fortum Energy Solutions, som producerar energitjänster och energilösningar, inledde sin verksamhet i början av mars. Till den nya sektorn hör före detta Servicesektorn och några delar från andra sektorer. Sektorns mål är att växa på utvalda marknader i Europa och Sydostasien genom att erbjuda kunderna Fortums specialkompetens under utvecklings-, investerings- och driftfaserna i energiprojekt. Sektorn samlar koncernens kunnande inom drift och underhåll av kraftverk och relaterade teknologier. En annan ny sektor, Fortum Markets, inledde sin verksamhet i början av april. Sektorn har som mål att utveckla kundrelationer i Norden och nyttiggöra tjänster och produktlösningar som utvecklats främst för den finska marknaden. Fortums övriga sektorer är Olja och gas, El och värme och Engineering. Avtalet om avyttring av det ungerska företaget BERt till franska EdF International S.A., som slöts i slutet av år 2000, väntar fortfarande på en del av tillstånden från myndigheterna. Avyttringen av kraftverken i Storbritannien och på Irland har fördröjts på grund av det nuvarande prisförhållandet mellan gas och el, andra elproduktionsanläggningar som är till salu och ett nytt elhandelssystem (NETA), som efter flera dröjsmål togs i bruk i mars Förhandlingarna om avyttring av transmissionsengineering har framskridit. Inom forsknings- och utvecklingsenheten, som stöder el- och värmeverksamheten, fortgick omstruktureringarna. Forsknings- och utvecklingsfunktionerna placeras närmare de ordinarie affärsverksamheterna. En del av funktionerna avstår vi helt från. Bolagsstämma Den ordinarie bolagsstämman den 4 april 2001 fastställde en utdelning på 0,23 (0,18) euro per aktie. Till ledamöter i förvaltningsrådet omvaldes Henrik Aminoff, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg, Harri Holkeri, Mikko Immonen, Kyösti Karjula, Tanja Karpela, Kari Laitinen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Matti Vanhanen, Sirkka Vilkamo och Ben Zyskowicz. Till nya ledamöter valdes Jorma Huuhtanen, Rakel Hiltunen och Pertti Mäki-Hakola. Till ordförande för förvaltningsrådet valdes Kari Laitinen och till vice ordförande Ben Zyskowicz. Till revisorer omvaldes CGR-samfundet SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Bolagsstämman godkände ändringarna i bolagsordningen och arrangemanget med optionsrätter för koncernens nyckelpersoner enligt styrelsens förslag. Personal Medelantalet anställda vid Fortumkoncernen uppgick under perioden januari-mars till (16 081) personer. Utsikter inför den närmaste framtiden Viktiga marknadsfaktorer med avseende på Fortums lönsamhet är marknadspriset på el, priset på råolja, oljeraffineringsmarginalen och US-dollarkursen. Elförbrukningen i Norden väntas under de närmaste åren öka med cirka 1,5 procent per år. Vattenkraftens andel i elproduktionen på den nordiska marknaden bedöms på årsnivå minska från den rekordhöga nivån år Samtidigt förutspås kolkraftens andel öka. I slutet av april var Nord

9 9(9) Pools futurpriser på el för slutet av året euro per megawattimme. Resultatet för den löpande el- och värmeverksamheten är i allmänhet betydligt bättre under årets första och sista kvartal än under det andra och tredje kvartalet. Opecs målpris för råolja ligger kring dollar per fat. I april var priserna på International Petroleum Exchanges Brentfuturer för slutet av året dollar fatet. Fortums olje- och gasutvinning bedöms under detta år öka med cirka 25 procent i och med att gasutvinning har inletts i Åsgardfältet. Den internationella oljeraffineringsmarginalen var under årets första kvartal i snitt på samma höga nivå som ett år tidigare. En betydande orsak med långvarig verkan var att miljökraven för drivmedel skärptes, vilket resulterade i en stark efterfrågan på produkter som uppfyller kraven. Brent Complex-marginalen var i april över fem dollar per fat främst till följd av det höga bensinpriset. Någon nämnvärd tillväxt i oljeförbrukningen är inte att vänta på våra viktigaste marknadsområden. Driftstoppet vid Borgåraffinaderiet i april-maj 2001 skär ned raffineringsvolymen av våra oljeprodukter med cirka en miljon ton i år. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Esbo den 4 maj 2001 Fortum Abp Styrelsen

10 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS RESULTATRÄKNING milj. euro Omsättning Andel av intresseföretagens vinst (förlust) Övriga rörelseintäkter Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0-0 Extraordinära kostnader Resultat före skatt Direkta skatter 1) Minoritetsandel Räkenskapsperiodens vinst Resultat per aktie, euro 0,20 0,15 0,55 Medelantal aktier, st ) Den bokförda skatten för delåret motsvarar skatten på rapporteringsperiodens resultat. KONCERNENS BALANSRÄKNING milj. euro AKTIVA Bestående aktiva Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa Summa PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa Minoritetsandel Avsättningar Latent skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital/aktie, euro 6,26 6,03 6,32 Antal aktier, st Aktiernas antal utan egna aktier, st

11 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS NYCKELTAL Räntebärande nettoskuld, milj.euro Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, milj.euro Medelantal anställda Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 8,9 9,4 Avkastning på eget kapital, % 11,8 9,5 8,6 Gearing, % Soliditet, % KONCERNENS OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Försäljning mellan affärsområden Summa Avyttrade affärsverksamheter Omsättning AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Avskrivningar och nedskrivningar

12 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS RÖRELSEVINST PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Rörelsevinst KONCERNENS INVESTERINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Investeringar KONCERNENS BUNDNA KAPITAL PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme 2) Eldistribution 2) Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Bundet kapital ) I bundet kapital ingår en latent skatteskuld som hänför sig till den fördelade andelen av koncernaktiva: 196 milj. euro , 259 milj. euro och 216 milj. euro inom Produktion och försäljning av el och värme samt 247 milj. euro , 246 milj. euro och 262 milj. euro inom Eldistribution

13 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision AVKASTNING PÅ KONCERNENS BUNDNA KAPITAL PER AFFÄRSOMRÅDE 3) % Utvinning och försäljning av olja och gas 15,6 15,4 18,0 Oljeraffinering och marknadsföring 12,2 1,0 22,2 Produktion och försäljning av el och värme 10,2 8,0 3,8 Eldistribution 10,0 10,1 6,4 Service 87,3 42,7 32,9 Engineering -67,7-26,2-35,6 3) Avkastning på bundet kapital, % = Rörelsevinst / Bundet kapital i genomsnitt KONCERNENS BETYDANDE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR I RÖRELSEVINSTEN AFFÄRSOMRÅDEVIS milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Betydande poster av engångskaraktär i rörelsevinsten affärsområdesvis KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER milj. euro Ansvarsförbindelser För egen del Som säkerhet för skuld Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Lösöreinteckningar För övriga förbindelser Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Lösöreinteckning 7-6 Återköpsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförbindelser för intresseföretag Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Övriga ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförbindelser för koncernföretagens ledning Borgensförbindelser Ansvarsförbindelser för andras del Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa Summa

14 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision milj. euro Ansvar för operativ leasing Förfaller inom ett år Förfaller efter mer än ett år Summa Finansieringsleasingavtalen har bokförts i balansräkningen. Ansvar för kärnavfallshanteringen Fondandel i kärnavfallshanteringsfonden Som skuld i balansräkningen 4) Överskottssäkerhet för ingångna förbindelser ) Som säkerhet intecknade innehavarskuldsedlar. Derivatkontrakt Ränte- och valutaderivat Portfölj- Gängse Icke in- Portfölj- Gängse Icke in- Portfölj- Gängse Icke inmilj. euro värdering värde täktsfört värdering värde täktsfört värdering värde täktsfört Ränteterminer Ränteswappar Köpta ränteoptioner Utställda ränteoptioner Valutaterminer 5),6) Valutaswappar Köpta valutaoptioner Utställda valutaoptioner ) Inkluderar även stängda terminsavtal. 6) Inkluderar även kontrakten som säkrar eget kapital i utländska dotterföretag. Råolja och oljeprodukter Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke invärde täktsfört värde täktsfört värde täktsfört 1000 fat milj.euro milj.euro 1000 fat milj.euro milj.euro 1000 fat milj.euro milj.euro Säljavtal Köpavtal Köpta optioner Utställda optioner Elderivat Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke invärde täktsfört värde täktsfört värde täktsfört TWh milj.euro milj.euro TWh milj.euro milj.euro TWh milj.euro milj.euro Säljavtal Köpavtal Köpta optioner Utställda optioner Förutom de övriga ansvarsförbindelsena har för Gasum Oy ingåtts en borgensförbindelse som täcker 75 % av betalningsförbindelserna föranledda av avtalet mellan Gasum och OOO Gazexport om naturgastillförsel. Derivatinstrumentens gängse värden grundar sig på bokslutsdagens marknadspriser till den del kontrakten är föremål för offentlig handel. Gängse värdet av övriga kontrakt grundar sig på nuvärdet av de kassaflöden de förorsakar och för optionernas del på värderingsmodeller. Derivatkontrakt används huvudsakligen för hantering av koncernens valuta-, ränte- och prisrisker. Egna aktier Fortum Abp:s dotterbolag Fortum Power and Heat Oy har aktier i Fortum Abp till ett totalt nominellt värde av ,00 euro och ett bokföringsvärde av ,28 euro. Detta motsvarar 6,04 procent av hela aktiestocken och aktiekapitalet. Egna aktier har eliminerats i koncernens balansräkning

15 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Försäljning mellan affärsområden Summa Avyttrade affärsverksamheter Omsättning RÖRELSEVINST PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Rörelsevinst EUR = 5,94573 FIM

Delårsrapport 1.1 30.6.2001

Delårsrapport 1.1 30.6.2001 Delårsrapport 1.1 30.6.2001 2(8) Fortum Abp:s delårsrapport 1.1 30.6.2001 Fortums halvårsresultat förbättrades klart Halvåret i korthet Rörelsevinsten var med 558 miljoner euro 32 % bättre än under samma

Läs mer

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

Nyckeltal IV/01 IV/00 2001 2000

Nyckeltal IV/01 IV/00 2001 2000 BÖRSMEDDELANDE 14.2.2002 Bokslut 2001 MÅLMEDVETET STRATEGIINRIKTAT ARBETE Något bättre resultat, mindre skulder, lyckade effektiviseringsåtgärder Koncernens omsättning låg på samma nivå som föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport 1 januari 30 september 2002 FORTUM ABP Hemort Esbo FO-nummer 1463611-4 Moms nr FI14636114 2(11) Fortum Abp:s delårsrapport 1 januari 30 september 2002 Fortum redovisar ökat resultat och starkt

Läs mer

FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent

FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent BÖRSMEDDELANDE 22.2.2001 kl. 09.30 FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent Koncernens omsättning ökade under det gångna året med

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 Fortsatt starkt resultat för Fortum avsevärda förbättringar i de löpande verksamheterna Sammanfattning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Innehåll. 14 Kraft, värme och gas 17 Birka Energi 18 Eldistribution

Innehåll. 14 Kraft, värme och gas 17 Birka Energi 18 Eldistribution Årsredovisning 21 Innehåll Begrepp Information till placerarna 1 Kort om Fortum 2 År 21 3 Energimarknaden 4 Styrelseordförandens översikt 5 VD har ordet 7 Värderingar och strategi 8 Ekonomisk översikt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer