Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1.1 31.3.2001"

Transkript

1 Delårsrapport

2 2(9) Fortum Abp:s delårsrapport Resultatet förbättrades kraftigt - rörelsevinsten ökade med över 50 procent och vinsten före extraordinära poster med över 70 procent Kvartalet i korthet Koncernens omsättning ökade med 27 procent till miljoner euro. Rörelsevinsten förbättrades med 56 procent och utgjorde 307 miljoner euro. Vinsten före extraordinära poster gick upp med 72 procent till 246 miljoner euro. Resultatet per aktie förbättrades med 33 procent och utgjorde 0,20 euro. Ökad elförsäljning och starkare marknadspris i Norden förbättrade resultatet för produktion och försäljning av el. Resultatet för utvinning av olja och gas förbättrades något till följd av produktionstillväxt. Priset på råolja låg i snitt på samma nivå som under jämförelseperioden. Resultatet för oljeraffinering och marknadsföring förbättrades på grund av att Fortums raffineringsmarginal var starkare än under jämförelseperioden. Nyckeltal Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Vinst före extraordinära poster, milj. euro Resultat/aktie, euro 0,20 0,15 0,55 Eget kapital/aktie, euro 6,26 6,03 6,32 Sysselsatt kapital (i slutet av perioden), milj. euro Räntebärande nettoskuld (i slutet av perioden), milj. euro Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, milj. euro Affärsrörelsens kassaflöde, milj. euro Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 8,9 9,4 Avkastning på eget kapital, % 11,8 9,5 8,6 Gearing, % Medelantal anställda Omsättning och resultat Koncernens omsättning ökade med 27 procent från motsvarande period i fjol och utgjorde (2 525) miljoner euro. Ökningen härrörde speciellt från försäljningstillväxt och starkare USdollarkurs för oljeraffinering och marknadsföring, tillväxt i tradingomsättningen till följd av att prisnivån på naturgas stigit betydligt, växande elproduktion och högre elpris. Koncernens rörelsevinst steg med 56 procent till 307 (197) miljoner euro. Resultatförbättringen för produktion och försäljning av el föranleddes speciellt av en kraftig ökning av kraftverkskapaciteten och av stigande elpriser. Resultatet för utvinning av olja och gas förstärktes till följd av ökad gasutvinning. Rörelsevinsten för oljeraffinering och marknadsföring var betydligt bättre än för perioden januari-mars 2000 tack vare Fortums starka raffineringsmarginal. Också rederirörelsen och den livliga efterfrågan på bensinkomponenter inverkade positivt på resultatet. Koncernen Birka Energi, som Fortum äger till hälften, bidrog till rörelsevinsten med 75 (63) miljoner euro.

3 3(9) En lagerförlust uppkom på 41 (11) miljoner euro. De samlade realisationsvinsterna på avyttring av anläggningstillgångar utgjorde 1 (4) miljoner euro. Vinsten före skatter utgjorde 246 (143) miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 158 (114) miljoner euro. Koncernens nettofinansieringskostnader var 61 (54) miljoner euro. En minoritetsandel på 21 (3) miljoner euro har upptagits i resultaträkningen. Ökningen härrör från finansieringsarrangemangen för den kraftandel vi förvärvade i Sverige. Arrangemangen trädde i kraft den 1 juni Affärsområdesöversikter Utvinning och försäljning av olja och gas Det viktigaste området för utvinning av olja och gas är Norge. Vi är också verksamma i Oman och Ryssland. I Storbritannien bedriver vi tradinghandel med gas och säljer gas till slutanvändare. I Östersjöregionen deltar vi i gasnätsprojekt och innehar andelar av gasbolag. Omsättning, milj. euro* Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 15,6 15,4 18,0 *varav naturgastrading och detaljhandel stod för 402 (132) miljoner euro. Medelpriset på lätt Brentråolja från Nordsjön var under perioden januari-mars 25,8 (ca 27) dollar per fat. Medelpriset per fat på Fortums olja utgjorde 25,8 (27) dollar. Utvinning av olja och gas (Fat oljeekvivalenter per dag) Summa Vår utvinning under början av året motsvarade en årsutvinning på cirka 2,0 (1,7) miljoner ton. Naturgasen stod för en femtedel av utvinningen under perioden januari-mars. Vårt norska dotterföretag Fortum Petroleum AS beviljades i mars en 30 procents andel av en ny prospekterings- och utvinningslicens på den norska kontinentalsockeln. Företaget SeverTEK, som Fortum och Lukoil äger till lika delar, inledde provutvinning i Yusjno- Sjapkinskoye-oljefältet i Timan-Petjoraområdet i norra Ryssland. Fältets kommersiellt utvinningsbara oljetillgångar uppgår till över 20 miljoner ton. Oljeraffinering och marknadsföring Fortum har två oljeraffinaderier i Finland samt stationsnät och övriga tankställen i Finland och i övriga länder kring Östersjön. Vi idkar även affärsverksamhet med smörjmedel, basoljor, komponenter och gasol. För transporterna har vi egna och befraktade tankfartyg samt terminaler. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 12,2 1,0 22,2

4 4(9) Den internationella raffineringsmarginalen i nordvästra Europa var under perioden januari-mars i snitt 2,25 (2,27) dollar per fat. Marginalerna förstärktes i slutet av kvartalet, bland annat till följd av den starka efterfrågan på drivmedel som uppfyller miljökraven. Fortums raffineringsmarginal låg cirka två dollar över den internationella referensmarginalen. Förbrukningen av oljeprodukter i Finland utgjorde 2,7 (2,5) miljoner ton. Efterfrågan på bensin gick ned med cirka 1,5 procent, medan efterfrågan på dieselolja ökade med 2,0 procent. Efterfrågan på tunn eldningsolja och lågsvavlig tjockolja ökade med cirka 10 procent. Fortums marknadsandelar var i stort sett oförändrade. Under perioden januari-mars raffinerade vi sammantaget 3,3 (2,9) miljoner ton råolja och övriga satsningsmedel. I Finland levererade vi 1,8 (1,9) miljoner ton oljeprodukter. Exporten utgjorde nästan 1,4 (1,0) miljoner ton. Borgåraffinaderiet levererade i början av året cirka ton speciellt ren bensin till försörjningsberedskapscentralen i Tyskland för långsiktig upplagring. Sammantaget kommer leveranserna under detta år att uppgå till hundratals tusen ton. Svavelhalten i denna bensinsort är endast en femtedel av halten i den bensin som normalt säljs i EU-länderna. Vid Borgåraffinaderiet förberedde man sig för ett cirka fem veckor långt underhållsstopp i april-maj. Den totala kostnadskalkylen för de arbeten som utförs under stoppet är cirka 34 miljoner euro. Kostnaden är periodiserad över fyra år med början år Underhållsstoppet omfattar även investeringar i nya produktionsenheter. Det är här främst fråga om utbyggnad av produktionskapaciteten för lågsvavliga drivmedel samt basolja för smörjmedel. Produktionskapaciteten för Citydiesel stiger till 3,9 miljoner ton per år. Produktionen av basoljor trefaldigas, det vill säga ökar till ton per år. Underhållsstoppet medför dock en utebliven produktion på cirka en miljon ton. Vid Nådendalsraffinaderiet beslutade vi investera i en avsvavlingsenhet som färdigställs våren Investeringskostnaden uppgår till cirka 20 miljoner euro. Leverans av oljeprodukter från Fortums raffinaderier per produktgrupp (1 000 t) Bensin Dieselolja Flygfotogen Tunn eldningsolja Tjock eldningsolja Övriga Summa Leverans av oljeprodukter från Fortums raffinaderier per område (1 000 t) Finland Sverige Baltikum och Ryssland USA och Kanada Övriga länder Summa

5 5(9) Produktion och försäljning av el och värme Fortum hör till de två största företagen i Norden vad gäller produktion och försäljning av el och värme. Som värmeproducent är vi marknadsledande i Norden. Verksamheten är mest omfattande i Finland och Sverige. Vi är dessutom verksamma på den europeiska kontinenten, på Brittiska öarna och Irland samt i Sydostasien. Omsättning, milj. euro elförsäljning, milj. euro värmeförsäljning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 10,2 8,0 3,8 Elförbrukningen i Norden utgjorde under perioden januari-mars sammantaget 117 (111) terawattimmar. Fortum sålde 13,6 (11,7) terawattimmar el i Norden. Försäljningen utanför Norden uppgick till 1,7 (1,5) terawattimmar. Försäljningen i Sverige ökade betydligt jämfört med motsvarande period i fjol till följd av den betydande kraftverkskapacitet som vi förvärvade Elpriset på den nordiska elbörsen låg med 24,5 (13,6) euro i snitt per megawattimme cirka 80 procent högre under perioden januari-mars än under jämförelseperioden. Prisuppgången har främst påverkats av att vattenkraftsproduktionen efter några nederbördsrika år började återgå till normal nivå. Medelpriset på Fortums el ökade i Norden med nästan 7 procent från jämförelseperioden. Elförsäljning per område (TWh) Summa Norden 13,6 11,7 45,3 - Finland 8,1 8,2 28,4 - Sverige* 5,5 3,5 16,9 Tyskland 1,1 0,9 3,9 Storbritannien och Irland 0,5 0,5 1,9 Estland 0,1 0,1 0,3 Summa 15,3 13,2 51,4 * inkluderar 50 % av Birka Energis elförsäljning, dvs. 3,5 (3,5) terawattimmar. Under år 2001 utgår långfristiga elavtal till en volym av 3 terawattimmar och under de tre följande åren till en volym av cirka 7 terawattimmar. Merparten av dessa avtal har slutits innan marknaden avreglerades. De elavtal som utgår i år bedöms inte påverka resultatet negativt. Under perioden januari-mars producerade vi cirka 33 procent (25 %) av elen med vattenkraft och cirka 35 procent (36 %) med kärnkraft. Övriga produktionsformer var kol, torv, naturgas, biomassa, vind och olja. I slutet av mars slöt vi ett avtal om att avyttra Joensuu kraftverk till koncernen Esbo Elektriska och ägarbytet skedde den 2 april.

6 6(9) Värmeförsäljning per område (TWh) Finland 3,8 4,2 11,5 Sverige* 1,9 1,6 4,1 Övriga länder 0,3 0,2 0,7 Summa 6,0 6,0 16,3 * utgör 50 % av Birka Energis värmeförsäljning Eldistribution Fortum har sammantaget eldistributionskunder i Sverige, Finland, Tyskland och Estland. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 10,0 10,1 6,4 Under perioden januari-mars överförde vi sammanlagt 4,8 (4,5) terawattimmar el på våra distributionsnät. Elöverföring på distributionsnät per område (TWh) Sverige* 2,6 2,5 8,1 Finland 1,4 1,3 4,0 Tyskland 0,8 0,7 2,7 Estland 0,0 0,0 0,2 Summa 4,8 4,5 15,0 *utgör 50 % av Birka Energis elöverföring Antalet elöverföringskunder per område Sverige* Finland Tyskland Estland Summa * 50 % av Birka Energis elöverföringskunder Överföringen på regionnät för utomstående kunders räkning utgjorde i Finland 1,0 (1,1) terawattimmar och i Sverige 2,4 (1,5) terawattimmar. Elöverföringspriserna var stabila.

7 7(9) Service Service erbjuder kraftverksägare drift- och underhållstjänster och processindustrin underhållstjänster. Verksamhet bedrivs förutom i Finland och Sverige även i Centraleuropa och Asien. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % 87,3 42,7 32,9 Energitillgängligheten under drift för de kraftverk Fortum Service ansvarar för var med 98 procent (98,6 procent) fortsatt i toppklass. Fortum Service har i Finland driftansvar för totalt 76 kraftverk och värmeverk av varierande storlek och typ. Fortum Service undertecknade i mars ett långfristigt avtal med Joensuun Energia om drift och underhåll av kraftverket i Joensuu. Underhållsenheten fick ett flertal order på turbinservice samt transformatorstations- och ställverksprojekt i Finland och i tilltagande utsträckning även utomlands. Engineering Engineering har inriktat sig på total- och delleveranser av produktions- och överföringssystem för energi, anläggningsleveranser för oljeraffinaderier och kemisk industri, elektrifiering av järnvägar och byggande av datakommunikationsnät. Omsättning, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Bundet kapital, milj. euro Avkastning på bundet kapital, % -67,7-26,2-35,6 Engineerings ofakturerade orderstock uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 466 (609) miljoner euro. Verksamheten inom kraftverks- och transmissionsengineering var förlustbringande under årets första kvartal. Omstruktureringarna som påbörjades år 2000 fortgick. Investeringar och finansiering De samlade bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar utgjorde under perioden januari-mars 123 (514) miljoner euro. Den räntebärande nettoskulden var vid räkenskapsperiodens utgång miljoner euro (4 626 miljoner euro i slutet av 2000). Skuldsättningsgraden var 64 procent (73 % i slutet av 2000). Affärsutveckling och strukturella arrangemang Fortums huvudsakliga verksamhetsområde är Norden och den övriga Östersjöregionen.

8 8(9) Fortum har en betydande ställning på den nordiska elmarknaden. För att ytterligare stärka denna ställning har vi meddelat vårt intresse att förhandla om förvärvet av hela aktiestocken i Birka Energi AB. Koncernens operativa struktur omformades i början av året. Sektorn Fortum Energy Solutions, som producerar energitjänster och energilösningar, inledde sin verksamhet i början av mars. Till den nya sektorn hör före detta Servicesektorn och några delar från andra sektorer. Sektorns mål är att växa på utvalda marknader i Europa och Sydostasien genom att erbjuda kunderna Fortums specialkompetens under utvecklings-, investerings- och driftfaserna i energiprojekt. Sektorn samlar koncernens kunnande inom drift och underhåll av kraftverk och relaterade teknologier. En annan ny sektor, Fortum Markets, inledde sin verksamhet i början av april. Sektorn har som mål att utveckla kundrelationer i Norden och nyttiggöra tjänster och produktlösningar som utvecklats främst för den finska marknaden. Fortums övriga sektorer är Olja och gas, El och värme och Engineering. Avtalet om avyttring av det ungerska företaget BERt till franska EdF International S.A., som slöts i slutet av år 2000, väntar fortfarande på en del av tillstånden från myndigheterna. Avyttringen av kraftverken i Storbritannien och på Irland har fördröjts på grund av det nuvarande prisförhållandet mellan gas och el, andra elproduktionsanläggningar som är till salu och ett nytt elhandelssystem (NETA), som efter flera dröjsmål togs i bruk i mars Förhandlingarna om avyttring av transmissionsengineering har framskridit. Inom forsknings- och utvecklingsenheten, som stöder el- och värmeverksamheten, fortgick omstruktureringarna. Forsknings- och utvecklingsfunktionerna placeras närmare de ordinarie affärsverksamheterna. En del av funktionerna avstår vi helt från. Bolagsstämma Den ordinarie bolagsstämman den 4 april 2001 fastställde en utdelning på 0,23 (0,18) euro per aktie. Till ledamöter i förvaltningsrådet omvaldes Henrik Aminoff, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg, Harri Holkeri, Mikko Immonen, Kyösti Karjula, Tanja Karpela, Kari Laitinen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Matti Vanhanen, Sirkka Vilkamo och Ben Zyskowicz. Till nya ledamöter valdes Jorma Huuhtanen, Rakel Hiltunen och Pertti Mäki-Hakola. Till ordförande för förvaltningsrådet valdes Kari Laitinen och till vice ordförande Ben Zyskowicz. Till revisorer omvaldes CGR-samfundet SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Bolagsstämman godkände ändringarna i bolagsordningen och arrangemanget med optionsrätter för koncernens nyckelpersoner enligt styrelsens förslag. Personal Medelantalet anställda vid Fortumkoncernen uppgick under perioden januari-mars till (16 081) personer. Utsikter inför den närmaste framtiden Viktiga marknadsfaktorer med avseende på Fortums lönsamhet är marknadspriset på el, priset på råolja, oljeraffineringsmarginalen och US-dollarkursen. Elförbrukningen i Norden väntas under de närmaste åren öka med cirka 1,5 procent per år. Vattenkraftens andel i elproduktionen på den nordiska marknaden bedöms på årsnivå minska från den rekordhöga nivån år Samtidigt förutspås kolkraftens andel öka. I slutet av april var Nord

9 9(9) Pools futurpriser på el för slutet av året euro per megawattimme. Resultatet för den löpande el- och värmeverksamheten är i allmänhet betydligt bättre under årets första och sista kvartal än under det andra och tredje kvartalet. Opecs målpris för råolja ligger kring dollar per fat. I april var priserna på International Petroleum Exchanges Brentfuturer för slutet av året dollar fatet. Fortums olje- och gasutvinning bedöms under detta år öka med cirka 25 procent i och med att gasutvinning har inletts i Åsgardfältet. Den internationella oljeraffineringsmarginalen var under årets första kvartal i snitt på samma höga nivå som ett år tidigare. En betydande orsak med långvarig verkan var att miljökraven för drivmedel skärptes, vilket resulterade i en stark efterfrågan på produkter som uppfyller kraven. Brent Complex-marginalen var i april över fem dollar per fat främst till följd av det höga bensinpriset. Någon nämnvärd tillväxt i oljeförbrukningen är inte att vänta på våra viktigaste marknadsområden. Driftstoppet vid Borgåraffinaderiet i april-maj 2001 skär ned raffineringsvolymen av våra oljeprodukter med cirka en miljon ton i år. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Esbo den 4 maj 2001 Fortum Abp Styrelsen

10 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS RESULTATRÄKNING milj. euro Omsättning Andel av intresseföretagens vinst (förlust) Övriga rörelseintäkter Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0-0 Extraordinära kostnader Resultat före skatt Direkta skatter 1) Minoritetsandel Räkenskapsperiodens vinst Resultat per aktie, euro 0,20 0,15 0,55 Medelantal aktier, st ) Den bokförda skatten för delåret motsvarar skatten på rapporteringsperiodens resultat. KONCERNENS BALANSRÄKNING milj. euro AKTIVA Bestående aktiva Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa Summa PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa Minoritetsandel Avsättningar Latent skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital/aktie, euro 6,26 6,03 6,32 Antal aktier, st Aktiernas antal utan egna aktier, st

11 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS NYCKELTAL Räntebärande nettoskuld, milj.euro Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, milj.euro Medelantal anställda Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 8,9 9,4 Avkastning på eget kapital, % 11,8 9,5 8,6 Gearing, % Soliditet, % KONCERNENS OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Försäljning mellan affärsområden Summa Avyttrade affärsverksamheter Omsättning AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Avskrivningar och nedskrivningar

12 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision KONCERNENS RÖRELSEVINST PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Rörelsevinst KONCERNENS INVESTERINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Investeringar KONCERNENS BUNDNA KAPITAL PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme 2) Eldistribution 2) Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Bundet kapital ) I bundet kapital ingår en latent skatteskuld som hänför sig till den fördelade andelen av koncernaktiva: 196 milj. euro , 259 milj. euro och 216 milj. euro inom Produktion och försäljning av el och värme samt 247 milj. euro , 246 milj. euro och 262 milj. euro inom Eldistribution

13 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision AVKASTNING PÅ KONCERNENS BUNDNA KAPITAL PER AFFÄRSOMRÅDE 3) % Utvinning och försäljning av olja och gas 15,6 15,4 18,0 Oljeraffinering och marknadsföring 12,2 1,0 22,2 Produktion och försäljning av el och värme 10,2 8,0 3,8 Eldistribution 10,0 10,1 6,4 Service 87,3 42,7 32,9 Engineering -67,7-26,2-35,6 3) Avkastning på bundet kapital, % = Rörelsevinst / Bundet kapital i genomsnitt KONCERNENS BETYDANDE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR I RÖRELSEVINSTEN AFFÄRSOMRÅDEVIS milj. euro Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet och elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Betydande poster av engångskaraktär i rörelsevinsten affärsområdesvis KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER milj. euro Ansvarsförbindelser För egen del Som säkerhet för skuld Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Lösöreinteckningar För övriga förbindelser Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Lösöreinteckning 7-6 Återköpsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförbindelser för intresseföretag Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Övriga ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförbindelser för koncernföretagens ledning Borgensförbindelser Ansvarsförbindelser för andras del Panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa Summa

14 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision milj. euro Ansvar för operativ leasing Förfaller inom ett år Förfaller efter mer än ett år Summa Finansieringsleasingavtalen har bokförts i balansräkningen. Ansvar för kärnavfallshanteringen Fondandel i kärnavfallshanteringsfonden Som skuld i balansräkningen 4) Överskottssäkerhet för ingångna förbindelser ) Som säkerhet intecknade innehavarskuldsedlar. Derivatkontrakt Ränte- och valutaderivat Portfölj- Gängse Icke in- Portfölj- Gängse Icke in- Portfölj- Gängse Icke inmilj. euro värdering värde täktsfört värdering värde täktsfört värdering värde täktsfört Ränteterminer Ränteswappar Köpta ränteoptioner Utställda ränteoptioner Valutaterminer 5),6) Valutaswappar Köpta valutaoptioner Utställda valutaoptioner ) Inkluderar även stängda terminsavtal. 6) Inkluderar även kontrakten som säkrar eget kapital i utländska dotterföretag. Råolja och oljeprodukter Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke invärde täktsfört värde täktsfört värde täktsfört 1000 fat milj.euro milj.euro 1000 fat milj.euro milj.euro 1000 fat milj.euro milj.euro Säljavtal Köpavtal Köpta optioner Utställda optioner Elderivat Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke in- Mängd Gängse Icke invärde täktsfört värde täktsfört värde täktsfört TWh milj.euro milj.euro TWh milj.euro milj.euro TWh milj.euro milj.euro Säljavtal Köpavtal Köpta optioner Utställda optioner Förutom de övriga ansvarsförbindelsena har för Gasum Oy ingåtts en borgensförbindelse som täcker 75 % av betalningsförbindelserna föranledda av avtalet mellan Gasum och OOO Gazexport om naturgastillförsel. Derivatinstrumentens gängse värden grundar sig på bokslutsdagens marknadspriser till den del kontrakten är föremål för offentlig handel. Gängse värdet av övriga kontrakt grundar sig på nuvärdet av de kassaflöden de förorsakar och för optionernas del på värderingsmodeller. Derivatkontrakt används huvudsakligen för hantering av koncernens valuta-, ränte- och prisrisker. Egna aktier Fortum Abp:s dotterbolag Fortum Power and Heat Oy har aktier i Fortum Abp till ett totalt nominellt värde av ,00 euro och ett bokföringsvärde av ,28 euro. Detta motsvarar 6,04 procent av hela aktiestocken och aktiekapitalet. Egna aktier har eliminerats i koncernens balansräkning

15 FORTUMKONCERNEN Delårssiffrorna har inte varit föremål för revision OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Försäljning mellan affärsområden Summa Avyttrade affärsverksamheter Omsättning RÖRELSEVINST PER AFFÄRSOMRÅDE milj. euro I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 Utvinning och försäljning av olja och gas Oljeraffinering och marknadsföring Produktion och försäljning av el och värme Eldistribution Service Engineering Övrig verksamhet Elimineringar Summa Avyttrade affärsverksamheter Rörelsevinst EUR = 5,94573 FIM

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent

FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent BÖRSMEDDELANDE 22.2.2001 kl. 09.30 FORTUMS BOKSLUT 2000 Rörelsevinsten upp med nästan 30 procent, resultatet per aktie förbättrades med 34 procent Koncernens omsättning ökade under det gångna året med

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

Innehåll. 14 Kraft, värme och gas 17 Birka Energi 18 Eldistribution

Innehåll. 14 Kraft, värme och gas 17 Birka Energi 18 Eldistribution Årsredovisning 21 Innehåll Begrepp Information till placerarna 1 Kort om Fortum 2 År 21 3 Energimarknaden 4 Styrelseordförandens översikt 5 VD har ordet 7 Värderingar och strategi 8 Ekonomisk översikt

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport januari mars 2006 En bra inledning på året Sammanfattning av perioden januari mars (ordinarie verksamheter) Resultat före skatt 492 miljoner

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

Fortum Abp Bokslutskommuniké 2007 31 januari 2008

Fortum Abp Bokslutskommuniké 2007 31 januari 2008 Fortum Abp Bokslutskommuniké 31 januari 2008 Fortum Abp Bokslutskommuniké Ett bra år - Fortums styrelse föreslår en utdelning på 1,35 euro per aktie Året i sammanfattning Jämförbart rörelseresultat 1 564

Läs mer

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport januari juni 2008 17 juli 2008 kl. 9.00 Stabilt resultat första halvåret Starkt resultat inom kraftproduktion Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 HKScan-koncernens bokslutskommuniké 2012-1- 15.02.2013, KL. 8.00 HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras * Omsättningen ökade

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Vattenfalls finansiella kalender

Vattenfalls finansiella kalender 3/10 delårsrapport för Januari september 2010 Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet Delårsrapport Q2 2015 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet April juni 2015:

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer