ELVERK ÅRSREDOVISNING AB EDSBYNS ELVERK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELVERK ÅRSREDOVISNING AB EDSBYNS ELVERK 2014"

Transkript

1 ELVERK ÅRSREDOVISNING AB EDSBYNS ELVERK 2014

2

3 Innehållsförteckning Styrelseordf och VD har ordet AB Edsbyns Elverk AB Helsinge Elhandel Elektra Nät AB Elektra Värme AB Elektra i Hälsingland AB Bollnäsfilialens flytt till nya lokaler Ekonomiska nyckeltal koncernen Tekniska nyckeltal Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Bokslutskommentarer och noter Revisionsberättelse Styrelse Årsstämma Årsstämma hålls tisdag 19 maj 2015 kl i Biografsalongen, vid Biografen i Edsbyn. Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 maj Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 maj Anmälan om deltagande görs senast den 12 maj 2015 per post till AB Edsbyns Elverk Box Edsbyn eller via tel via fax via mail Styrelsen föreslår en utdelning om 14 kr per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 21 maj Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2015.

4 Styrelseordföranden och VD har ordet Ett år går så fort när man tänker tillbaka. Jag och styrelsen har haft sex ordinarie möten och en konferens sedan senaste årsstämman. Vid vår årliga konferens var vi i år på Alfta Gästgiveri och fick tillfälle att diskutera frågor på djupet. Detta behövs då det är viktigt att vi blir insatta i alla händelser i omvärlden som kan påverka beslutsfattandet för styrelsen. Som alltid känns det som vi lever i en förändringarnas tid. Vi arbetar för att AB Edsbyns Elverk skall vara väl rustat för framtiden, en resurs att räkna med för bygdens utveckling och en bättre miljö. Det är en stor glädje att presentera årets resultat, en förbättring med ca 12 miljoner från föregående år. Styrelsen har beslutat att föreslå en utdelning på 14 kronor per aktie. Vad som är extra glädjande är att vi under 2014 gjort positiva resultat i koncernens alla bolag. För detta vill jag tacka bolagens all personal, ledningsgrupp och styrelse för ett förtjänstfullt arbete under det gångna verksamhetsåret. Carin Espes Styrelseordförande valutamarknaden påverkas och ställer till oreda för många länder som är beroende av export. Det vi ser är att energibranschen påverkar världsekonomin i allra högsta grad och att energin kan användas som vapen. Vi i Edsbyn (Hälsingland) är också en del av denna världsekonomi där energipriser är en viktig faktor. Vi kan inte sätta våra priser själva utan måste anpassa oss efter omvärlden och se till att vi är konkurrenskraftiga och har den kompetens, eller förmåga ska vi kanske säga, för att se till att vi är en spelare på den nationella planen för den är indirekt den internationella spelplanen. Utmaningarna kommer snabbare och snabbare och vi måste förnya oss oftare fast vi är i en bransch som har en trögföränderlig stämpel och svårt att hänga med i alltför snabba vändningar. Jan Delin Verkställande Direktör (kraft) Energibranschen är inne i en intensiv period nu. Det är inte bara vi energiföretag och myndigheter som har fullt upp utan även politiker jobbar mycket med energifrågor just nu. Den nyligen tillsatta Energikommissionen har nu två år på sig att arbeta med, de för samhället så viktiga, energifrågorna. Det är många parametrar att arbeta med eftersom energin är så central i det moderna samhället. Man måste beakta miljön, arbetstillfällena, konkurrenskraft och vårt behagliga sätt att leva med hjälp av den energi som vi använder. Energifrågorna är idag inte en nationell fråga utan snarare en internationell fråga. Vårt sätt att ta fram energin och leverera den är idag även en fråga om stabilitet i världen för tyvärr så används energin och energileveranser som politiska vapen på många ställen i världen. Ryssarna använder sin gas för att påverka EU. Gulfländerna fortsätter att leverera samma mängd olja fast USA använder sin chifferolja/gas så att man i de närmaste är självförsörjande. Resultatet blir ett överskott på världsmarknaden som gör att priset rasar. Vi har på bara lite drygt ett års tid fått en halvering av oljepriset vilket gör att även Personalbristen har gjort att vi dammsugit marknaden på kompetent personal och fortsätter att göra så. När vi i början av 2015 fick chansen att utöka med 24 kompetenta elektriker och två projektledare tog vi chansen och förvärvade elinstallationsrörelsen av Rosvold Electro. Förvärvet gör det lättare att tillfredställa kundernas behov eftersom vi har mer personal att styra mellan de olika uppdragen. Elektra i Hälsingland AB gör i år ett positivt resultat vilket är mycket glädjande och vi tar oss nu ann utmaningen att fortsätta leverera positivt resultat med hjälp av årets erfarenheter och våra förvärv. Lars Lindh Verkställande Direktör (installation) 2

5 Det nya kontrollrummet vid Bornforsen G2 gör att stationen nu kan styras både på plats och via fjärr, vilket gläder personalen. Parallellt med kraftstationsprojektet har vi sett till att alla luckor har fått reservkraft, så att vi alltid enkelt kan släppa förbi vatten om det behövs. AB Edsbyns Elverk Koncern AB Edsbyns Elverk är moderbolag i en koncern som förutom detta bolag består av tre helägda och aktiva dotterbolag, Elektra Nät AB, Elektra Värme AB samt Elektra i Hälsingland AB samt är huvudägare i elhandelsbolaget AB Helsinge Elhandel. AB Helsinge Elhandel ägs till 70% av AB Edsbyns Elverk och 30% av Bollnäs Energi AB. Elhandel bedrevs tidigare i moderbolaget. Bolaget äger även fyra vatten kraft stationer i Voxnan. Man levererar även admini stra tiva tjänster och hyr ut lokaler till övriga företag inom koncer nen. Delägare i Samkraft Vind AB Tillsammans med elva andra energiföretag är AB Edsbyns Elverk delägare i Samkraft Vind AB fortsatte Samkraft att brottats med stora problem. Vår ägarandelen har minskat från 10,7% till 0,11%. Minskningen blev resultatet efter att det nominella värdet per aktie minskats från 100 kr till 1 kr och att vi inte deltog i en nyemission. Samkraft driver idag 10 vindkraftverk i egen regi för produktion av förnybar el. Bolaget har sitt säte i Söderhamn. Elverk Vattenföringen i Voxnan har i år varit över normal nivå och elpro duk tionen i våra kraftstationer blev MWh (30 931). Medelpriset på Nordpool under 2014 blev 28,6 öre/kwh. Elcertifikatpriserna varierade mellan 168 kr/mwh och som högst 199 kr/mwh. Medelpriset blev 178 kr/mwh. Våra nyrenoverade kraftstationer producerar nu för fullt och vi satte månadsrekord de 3 första månaderna På helåret blev det en 2:a placering efter rekordåret 1998 då vi producerade drygt 45 GWh. Vår tvist med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät om tilldelningsperioden för våra nya elcertifikat fick inget slut under Processen fortsätter nu i förvaltningsrätten under Att koppar fortfarande är attraktivt att stjäla och sälja har vi sett prov på under Vi har haft ett antal inbrott vid förrådsplanen och blivit av med en del koppar. Vi kommer under 2015 att uppgradera övervakningsanläggningen som vi har för att få ett stopp på de ökande antalen inbrott. Underhållsarbeten utförda år 2014 Trots att våra kraftstationer är nyrenoverade och som i nyskick så måste vi ändå utföra underhållsarbeten för att vara säkra på att vi har många års drift kvar på stationerna. Underhållet är förstås mycket mindre nu, när vi har nästan nyskick på allting, än för några år sedan. TURAB har varit hit och gått igenom turbinerna. Detta utförs varje år för att säkerställa att turbinerna inte slits mer än nödvändigt. Man tittar då på lager, ledskenor och turbinstyrningen. Vi installerade och gjorde klart med en ny telefonväxel under 2014 som klarar av att koppla ihop den fasta telefonen med mobiltelefonen på ett smidigt sätt. Vi tittade också över våra abonnemang och gjorde en upphandling som innebar att vi har bytt huvudleverantör för våra telefonitjänster. Nätbolagets linjelager har under året fått nya uppgraderade värmeelement från en nyinsatt värmepump. Borrhålet till värmepumpen fanns på grannfastigheten som inköptes för några år sedan. Vi drog nya ledningar till linjelagret innan vi asfalterade fastigheten som nu är parkeringsplatser och förrådsplan för skrotcontainrar m.m. Resultat Moderbolaget redovisar för år 2014 en försäljning på 21,6 MSEK (15,7) och ett resultat efter finansiella poster på 0,8 MSEK (6,7). Totalt resultat efter finansiella poster för koncernen AB Edsbyns Elverk blev 11,0 Mkr (1,5). 3

6 Denna bild använder vi när vi presenterar våra produkter, VattenEl och SopEl, vilka utvinns från biobränsle och vattenkraft i Ovanåkers och Bollnäs kommuner. Malin, Carina och Annica på Helsinge Elhandell med VattenEl i bakgrunden. AB Helsinge Elhandel AB Helsinge Elhandel är ett delägt dotterbolag till AB Edsbyns Elverk som bedriver elhandelsverksamhet och därtill hörande produkter och tjänster. Bolaget verkar såväl lokalt som i övriga landet. Elhandel bedrevs fram till i moderbolaget AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel ägs till 70 % av AB Edsbyns Elverk och 30 % av Bollnäs Energi AB. Bolaget har kontor i Edsbyn och Bollnäs. Elhandel i en avreglerad marknad Helsinge Elhandel har märkt av en ökad aktivitet av telefonförsäljning från andra konkurrenter. Tyvärr är det inte allt för ovanligt att kunder ringer och vill ha hjälp med att komma ur avtal som tecknats via telefon. Problemen kring telefonförsäljning hoppas vi på Helsinge Elhandel att myndigheter kommer att ta tag i inom kort för det är ett problem för så väl kunder som företag i branschen. Lokalisering Från oktober flyttade Helsinge Elhandel sin verksamhet i Bollnäs till Edsbyn. Nu finns alla anställda inom bolaget på ett och samma ställe. De kunder som vill prata med någon på plats i Bollnäs kan numera besöka Bollnäs Energi eller boka in ett möte för träff i Bollnäs. Utveckling Energibranschen är en bransch som är i ständig förändring så vi lägger mycket tid på att följa utvecklingen. Utveckling innebär ofta också utveckling av affärssystemet och även detta är en del i vårt arbete att, tillsammans med andra systemanvändare hos andra bolag och systemleverantören, gemensamt utveckla systemet på mest effektiva sätt. Elhandel Under 2014 minskade AB Helsinge Elhandels sin försäljning. Största anledningen till detta var den minskade förbrukningen hos kunderna, beroende på mildare väder under året. Energiförsäljningen uppgick till 75,6 (76,5) GWh. Så som 2013 fortsatte även 2014 med riktigt låga elpriser. Kundernas intresse för el och elprisavtal är inte stort när priserna är på dessa låga nivåer. Under året har Helsinge Elhandel infört dagsprissättning av elpriserna. Detta innebär att priserna för fastprisavtal uppdateras dagligen utifrån hur marknadspriset ser ut för dagen. Detta har visat sig vara lyckosamt och vi har alltid rätt marknadspris. Vi erbjuder fortfarande fasta elprisavtal på 1 eller 3år, rörliga elavtal med eller utan bindningstid, vintersäkringsavtal och speciellt för större elleveranser även kombiavtal som innebär en kombination av fasta och rörliga elpriser. Om kund önskar leveransformer utanför detta är vi alltid öppna för att skapa nya avtalslösningar. Resultat Bolaget redovisar för år 2014 en försäljning på 31,2 MSEK (37,5) och ett resultat efter finansiella poster på 115 TSEK (27). 4

7 Interiören från ett modernt LSPställverk vid en ny nätstation. Arbetsmiljömässigt är dessa stationer säkra och relativt lätta att arbeta med. Moderna nät måste kunna manövreras från en driftcentral. Här har vi en s.k Recloser som gör att vi kan öppna och sluta en 10kV linje från driftcentralen. Elektra Nät AB Elektra Nät AB är ett helägt dotterbolag till AB Edsbyns Elverk och bedriver koncessionspliktig elnätsverksamhet inom Edsbyn, som är en del av Ovanåkers kommun. Elnätet består av ett tätorts nät i centralorten omgivet av ett gles bygds nät i områdena omkring centralorten och med två längre 10 kv linjer. I elnätet finns ca kunder, till största delen boende inom Edsbyns tätort. Den högsta belastningen i elnätet för året inträffade den 23 januari 2014 mellan klockan och då lasten i nätet var 20,2 MW (21,5) Förhandsreglering Elektra Näts verksamhet regleras av Energimarknadsinspektionens regelverk för förhandsreglering vilket innebär att man har en tilldelad intäktsram för 4 år åt gången. Nuvarande regleringsperiod startade 2012 och pågår till december Nästa reglerperiod blir således Vi lämnade i mars 2015 in våra uppgifter för nästa reglerperiod och får i oktober besked om vilken intäktsram vi får för denna period. Genomförda större projekt under året: De budgeterade investeringsprojekten har slutförts med gott resultat såväl exteriört som ekonomiskt. Det enskilt största projektet har varit andra etappen av tre av nätombyggnaden efter Öjungslinjen. Geografiska sträckningen på etappen har varit mellan Södra Våsen och Bursjöberg. Den 11km långa etappen placerades intill Öjungsvägen mot tidigare som var genom skogsterräng. Projektkostnadens utfall blev enligt det budgeterade 4,2 MSEK. Vi har bytt ut de två sista nätstationerna av plastmodell till modernare plåtstationer vid kvarteret Bagaren samt Näsområdet. Dessa höll ej föreskriftkraven om god elsäkerhetsteknisk praxis och var också uppmärksammad av Elsäkerhetsverket. Effektbehovet har på senare tid ökat hos alpina anläggningen vid Gårdtjärnsberget. Det utökade effektbehovet har medfört att vi har byggt om nätstationen under året till en större med utökad kapacitet på transformatorn. Luftledningen som matade anläggningen byttes ut mot markkabel för att säkerställa en tryggare drift på elnätet, vilket också innebär att bostadsområdet Lillbo har fått ökad driftsäkerhet eftersom alla ledningar nu är i form av kabel. Kringelgruvan (Woxna Graphite) ökade ut sitt effektuttagskontrakt med det tredubbla vilket innebar en nivå likt en mellanstor industri i effekt och energibehov. Det får ses som den största nyanslutningen under året fastän det gällde en befintlig kund. Entreprenörsuppdragen har ej haft någon order av större karaktär men många fler mindre i stället. De vanligaste uppdragstyperna har varit industriservice inom högspänning samt belysningsarbeten. Sammantaget gjorde det ett resultat på 0,2 MSEK över vinstkalkylen för vår sidoverksamhet. Investeringar Under året har investeringar gjorts med 7,1 MSEK (7,6). Resultat Bolaget redovisar för år 2014 en försäljning på 26,7 MSEK (25,9) och ett resultat efter finansiella poster på 3,3 MSEK (3,2). 5

8 Efter branden i flisfickorna är nu anläggningen återställd i Edsbyn. Nya portar och delvis nytt tak är det mest synbara utifrån. När vi korsar större regionala vägar idag får vi oftast inte gräva av vägbanan. Vi måste då borra/trycka oss igenom vägbanken istället. Här borrar/trycker vi oss genom 301:an till f.d Alfta Rehab. Elektra Värme AB Verksamheten Elektra Värme AB svarar för en betydande del av värmeförsörjningen av Alfta och Edsbyns tät or ter. Sammantaget finns idag 128 leveranspunkter i Alfta och 308 i Edsbyn. Distribution av värme till kunderna sker via ett markförlagt kulvertnät på respektive ort, i Alfta 8,3 km långt och i Edsbyn 17,6 km. I Alfta ligger vår huvudproduktionsanläggning vid Alfta Industricenter. Den består av en 4 MW fast bränslepanna avsedd för fuktigt trädbränsle samt en 6 MW oljepanna. För att reducera miljö påverkan och ytterligare höja verkningsgra den för anläggningen så har fast bränsle pannan komplet terats med rökgaskon densering. Under år 2014 har 97,3 % av värmen i Alfta producerats med miljövänligt biobränsle, resterande andel produ cerades med olja. I Edsbyn ligger vår produktionsanläggning vid Edsbyverkens industriområde. Anläggningen består av en 6 MW panna avsedd för torrt träd bränsle, en 3,2 MW panna avsedd för fuktigt trädbränsle samt två oljepannor med en sam man lagd effekt av 10 MW. Av tillförd energi i Edsbyn har 99,2 % producerats med miljövänligt träd brän sle, resterande andel producerades med olja. Fjärr värmenätet i Edsbyn är från hösten 2009 sammankopplat med ytterligare en panncentral vid Träförädlingen i Edsbyn. (Ägs av E.On) Distribution Distributionsnätet börjar nu bli lite till åren men fungerar bra. Vi har väldigt lite driftstörningar på distributionsnätet. Vissa punkter på nätet behöver vi dock ägna oss lite extra åt och det är våra brunnar där vi har lite äldre ventiler. En ny askutmatning vid pannan i AIC var det största underhållsprojektet som förekom Istället för en skruv används nu ett vattenbad som transportör av askan till containrar. Underhåll och reparationer av transportörer och bränsleinmatningar har varit en stor del av jobben under Marknad Vi har under 2014 anslutit betydligt fler anläggningar än vi räknat med. Det känns bra att man fortfarande vill ansluta sig till vårt nät fast kostnaderna för anslutningarna stiger. Många av kostnaderna är svåra för oss att påverka och vi kan inte fördela kostnaden på hur lång tid som helst. Detta innebär i många fall en relativt hög anslutningskostnad. Många värderar dock den bekymmerslösa lösningen trots allt och tycker att det är skönt att inte behöva bry sig om uppvärmningen. Ovanåkers kommun är duktiga på att se till att de kommunala fastigheterna ansluts till fjärrvärmenätet i största möjliga utsträckning. Det är nästan så vi får bromsa ibland! De sammanlagda fjärr värmeleveranserna uppgick år 2014 till MWh (49 018). Investeringar Under året har investerats totalt 2,6 MSEK (1,3). Resultat Bolaget redovisar för år 2014 en försäljning på 29,6 MSEK (31,2) och ett resultat efter finansiella poster på 2,6 MSEK (1,2). Produktion I våra anläggningar producerades totalt under året sammanlagt MWh (55 719). I producerad volym ingår även inköp av överskottsvärme från E.On med MWh (22 916). 6

9 Före detta brandstationen i Bollnäs är nu Elektra i Hälsinglands Bollnäsfilial. Roger Lindblom och Lars Lindh skakar hand efter att köpet av Lindbloms Maskin & El blev klart. Elektra i Hälsingland AB År 2014 var orderläget bra inledningsvis för att sedan bli sämre under andra kvartalet. Efter sommaren vände det återigen och vi gjorde med tanke på omständigheterna och sett till helheten ett bra år. Orderläget för 2015 är svårbedömd. Vi har för tillfället mer än fulla orderböcker men framförhållningen är kort. Vi har vunnit flertalet upphandlingar som kommer att genomföras under Stenabro förskola i Edsbyn, Ljusdals sjukhus, Vård och omsorgsboende Gävle Strand, BRF Varpen i Bollnäs och en större lägenhetsrenovering vid Ullsätersvägen i Gävle för att nämna några. Fiberarbetena i Bollnäs och Ovanåker fortgår under hela Vi har under året haft flertalet större projekt varav det största återigen var på sjukhuset i Hudiksvall. Denna gång var det etapp 2 som stod för cirka 10 miljoner av Elektras omsättning Vårt miljö, kvalitets och arbetsmiljöarbete är ett ständigt levande och viktigt arbetet. Kunden ska känna sig trygg med att anlita Elektra och vi borgar för bra kvalitet på arbetet, ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001, vårt miljöarbete enligt ISO och under 2015 kommer vi även att certifiera vårt arbetsmiljöarbete enligt AFS2001:1 Filialen i Edsbyn Vid vår filial i Edsbyn har vi mestadels sysslat med servicearbeten, fiberarbeten och några större projekt. Projekt Öjollas och vårt arbete i samband med bygget av en vindkraftspark i Glötesvålen är de största som utfördes av Edsbyfilialen. Vi har haft god lönsamhet på alla arbeten på orten. Omsättningen har dock gått ned något på denna enhet. Filialen har under året haft i genomsnitt 32 anställda och bedömningen är att 2015 här kommer att likna Filialen i Bollnäs Här har vi sysselsatt i genomsnitt 40 personer med servicearbeten, fiberarbeten och några större projekt varav BRF Varpen är det största. Omsättningen på denna enhet har ökat rejält. Resultatet för denna enhet är sämre än både budget och föregående år. Detta beroende på de extraordinära kostnader vi haft i samband med köpet av Lindbloms Maskin & El AB och flytten till de nya lokalerna. Filialen i Hudiksvall Här har vi haft god beläggning hela året. Dock har vi haft vissa projekt som ej gett förväntad vinst vilket gett en lägre bruttomarginal än beräknat. Vi har även haft personalbrist såväl bland montörer som arbetsledande personal. Detta sammantaget gör att vi kan känna oss nöjda med att nästan ha nått de budgeterade målet för denna enhet. De tidigare nämnda problemen är inför 2015 åtgärdade. Här har vi under året varit i genomsnitt 32 anställda och bedömningen är att vi kommer att öka på denna enhet under Filialen i Gävle Verksamheten i Gävle har sysselsatt i genomsnitt 14 personer under Vi har på denna enhet gjort det bästa resultatet sedan Vi är åter på banan i Gävle och bedömningen är att det finns stor potential för Elektra på denna enhet. Vi har serviceavtal med Akademiska hus(högskolan), mer servicejobb än någonsin och flertalet större projekt som nyss påbörjats eller snart kommer att påbörjas. Problemet vi ser i Gävle är brist på både montörer och arbetsledning. Ett problem vi jobbar på att lösa eftersom vi nu äntligen är på rätt väg även på denna enhet. ELIA i Söderhamn (50%) ELIA har en positiv trend och går bättre än budgeterat. Bolaget har i genomsnitt sysselsatt 16 personer på årsbasis. Resultat För år 2014 redovisar Elektra i Hälsingland AB en försäljning på 107,2 MSEK (85,6) och ett resultat efter finansiella poster på 3,7 MSEK (0,4). 7

10 PROJEKT UNDER 2014 BOLLNÄS FILIALENS FLYTT TILL NYA LOKALER Många resor blev det när utrustningen från de gamla kontoren skulle flyttas till det nya kontoret. Det var utrustning både från gamla Linbloms Maskin & El och Elektra i Hälsinglands kontor på Långgatan i Bollnäs. Här övervakar Helena Jonsson att grejorna kommer på rätt plats och att man iaktar försiktighet med känslig utrustning. Bra karl reder sig sjäv skulle Stefan Halvarsson kunna säga när han ser till att iordningställa det nya kontoret. Det var en hel del eljobb att göra innan verksamheten kunde komma igång. Stefan vet hur en slipsten ska dras och kan rycka in på fältet om det behövs. Normalt arbetar Stefan som arbetsledare på Bollnäsfilialen. Kommer någon och fikar med mig eller vad är det SvenErik Ökvist står och tänker. En stor och rymlig matsal finns i nya kontoret i Bollnäs. Matsalen som på nedre våningen är stor nog att användas som samlingslokal också. Nya Bollnäsfilialen har en ljus och välkomnande entré. Här kan man ta emot kunder och övriga affärskontakter men även personalen i omkringliggande kontorsrum kan sätta sig ner och utnyttja möblerna. 8

11 Ekonomiska nyckeltal koncernen 5ÅRS ÖVERSIKT kkr RESULTATRÄKNING Total omsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning NYCKELTAL Avkastning på eget kapital % Avkastning på totalt kapital % Rörelsemarginal % Nettomarginal % Kassalikviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad ggr 9,8 5,4 7,1 5,3 115,6 33,9 1,1 2,1 2,4 3,4 0,8 78,9 34,6 1,1 7,0 2,5 3,4 2,0 101,2 36,3 1,1 4,0 2,8 3,5 2,7 150,5 37,0 0,9 14,7 8,8 9,9 8,6 154,8 40,1 0,8 ÖVRIGA UPPGIFTER Utdelning, kr Medeltal anställda Aktieägarförteckning Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B (%) (%) Innehav 3,41 5,04 8,29 35,33 16,26 6,51 25,17 Röster 3,30 4,63 8,40 35,55 16,14 6,25 25, ,00 100,00 5ÅRS ÖVERSIKT Data per aktie* Vinst efter full skatt, kr Eget kapital, kr Antal aktier Utdelning, kr 50, , , , , * Eftersom inga officiella aktiekurser finns, redovisas inga kursrelaterade nyckeltal. 9

12 Tekniska nyckeltal NYCKELTAL ELHANDEL ELPRODUKTION ELDISTRIBUTION KUND OCH ANLÄGGNINGSSTRUKTUR Kunder, högspänning nät Kunder, lågspänning nät Ledningsnät totalt varav högsp 12 kv varav lågsp 0,4 kv km km km Ledningsnät/nätkund Nätstationer m PRODUKTION OCH INKÖP Maximal effekt kw Total generatoreffekt kw Producerad energi MWh Vallhaga MWh Bornforsen MWh Österforsen MWh Inköpt energi MWh Utnyttjningstid tim ENERGIFÖRSÄLJNING, ELHANDEL Försäljning totalt MWh Försäljning per kund MWh , , , , , , ,8 NYCKELTAL FJÄRRVÄRME KUND OCH ANLÄGGNINGSSTRUKTUR Kundcentraler Edsbyn Kundcentraler Alfta Ledningsnät totalt Edsbyn Alfta km km km 28,3 19,0 9,3 26,7 18,0 8,7 26,3 17,7 8,6 26,3 17,7 8,6 25,9 17,6 8,3 25,9 17,6 8,3 23,8 15,5 8,3 PRODUKTION OCH INKÖP Ansluten effekt i Edsbyn Ansluten effekt i Alfta Total panneffekt i Edsbyn Total panneffekt i Alfta Producerad energi i Edsbyn Producerad energi i Alfta Inköpt energi Edsbyn kw kw kw kw MWh MWh MWh VÄRMEFÖRSÄLJNING Försäljning totalt varav Edsbyn varav Alfta Försäljning per kund i Edsbyn Försäljning per kund i Alfta MWh MWh MWh MWh MWh

13 Förvaltningsberättelse Verksamheten Moderbolaget producerar elenergi i fyra vattenkraftstationer i Voxnan. Kraftproduktionen säljs till Vattenfall Energimarknad AB. Man levererar även administrativa tjänster samt hyr ut lokaler till samtliga bolag inom koncernen. Koncernen består av moderbolaget AB Edsbyns Elverk samt tre helägda rörelsedrivande och två vilande dotterbolag. Bolaget äger också 70 % av elhandelsbolaget AB Helsinge Elhandel (resterande del 30% ägs av Bollnäs Energi AB) och 50 % av elinstallationsföretaget ELIA i Söderhamn. Dotterbolagen bedriver verksamhet enligt nedan: Elektra Nät AB distribuerar elenergi via sin elnätskoncession till samtliga elförbrukare inom Ovanåkers kommun, exklusive kommundelarna Alfta och Voxna, detta oberoende av vilken elleverantör kunden har valt. Elektra Värme AB producerar och distribuerar biobränslebaserad värme inom Edsbyn och Alfta tätorter. Elektra i Hälsingland AB samt det till hälften ägda bolaget ELIA i Söderhamn AB utför elinstallationer och elteknikservice för industri och bostäder samt anläggningssystem för data, säkerhet, telefonväxlar, övervakning och produktionsstyrning. Bolaget har filialer i Edsbyn, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. AB Helsinge Elhandel säljer elenergi till kunder inom och utom det egna nätområdet. Under 2014 köptes 40% (48%) av elenergin in från moderbolaget, resterande kraftbehov täcktes genom inköp från Vattenfall Energimarknad AB. Bolaget har kontor i Bollnäs och Edsbyn. Hudik El AB och Elektra i Söderhamn AB är vilande bolag. Investering och finansiering Koncernens investeringar under år 2014 uppgick till 13,9 MSEK (27,7). Nyupplåning har under året gjorts med 20 MSEK mkr (10 ) och amortering av koncernens lån har gjorts med 6,7 MSEK (0,2). Ägarförhållanden Per 31 december ägde Staffan Nilsson aktier (15,59 %), Anders Olsson aktier (9,58%) och övriga aktier (74,83%) var fördelade på 641aktieägare. Majoriteten av aktieägarna är bosatta i Hälsingland. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Våra nyrenoverade kraftstationer producerar nu för fullt och vi satte månadsrekord de 3 första månaderna På helåret blev det en 2:a placering (44.4 GWh) efter rekordåret 1998 då vi producerade drygt 45 GWh. Vi installerade och gjorde klart med en ny telefonväxel under 2014 som klarar av att koppla ihop den fasta telefonen med mobiltelefonen på ett smidigt sätt. Vi tittade också över våra abonnemang och gjorde en upphandling som innebar att vi har bytt huvudleverantör för våra telefonitjänster. En ny askutmatning vid pannan i AIC var det största underhållsprojektet som förekom Istället för en skruv används nu ettvattenbad som transportör av askan till containrar. Underhåll och reparationer av transportörer och bränsleinmatningar har varit en stor del av jobben under 2014 för Elektra Värme. Det enskilt största projektet för Elektra Nät har varit andra etappen av tre av nätombyggnaden efter Öjungslinjen. Geografiska sträckningen på etappen har varit mellan Södra Våsen och Bursjöberg. Den 11km långa etappen placerades intill Öjungsvägen mot tidigare som var genom skogsterräng. Projektkostnadens utfall blev enligt det budgeterade 4,2 Mkr. Energiförsäljning Elleveranserna minskade till MWh (77 566) och värmeförsäljningen minskade till MWh (49 018) vilket innebär en total energiförsäljning av MWh ( ). Elkraftproduktion Vattenföringen i Voxnan var för år 2014 mycket god och produktionen i kraftstationerna blev MWh (30 931). Elproduktionen i genomsnitt de sista tre åren har varit MWh. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Elcertifikatpriserna har fallit från en nivå under 2014 på mellan kr per MWh till cirka 140 kr per MWh per den sista mars Framtida utveckling Installationsrörelsen ska försöka stärka sin ställning ytterligare i kommunerna där vi har filialer. Detta ska ske genom både organisk ökning men även fler uppköp kan bli aktuellt. Nätbolaget utökar sina tjänster till industri och privatkunder. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att skapa ett intresse för bolagen bland allmänheten och i skolorna för att på sikt kunna fortsätta att rekrytera duktiga medarbetare. Miljöpåverkan Koncernens olika bolag bedriver ett planerat miljöarbete syftande till att belastningen från verksamheten alltid skall vara lägsta möjliga. Källsortering och återvinning av material är exempel på åtgärder liksom att alltid använda bästa miljöval vid anskaffning av insatsvaror. Arbetet med att införa en miljöplan med tydliga miljömål för samtliga bolag har fortsatt under året. Elektra i Hälsingland är ISO certifierade. Dotterbolaget Elektra Värme AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser energiproduktion vid bolagets anläggningar i Edsbyn och Alfta. Den huvudsakliga påverkan på den yttre miljön avser kväveoxid och stoftutsläpp från produktionsanläggningarna. Totalt reduceras i kommunen utsläpp av främst svavel och koldioxid från fossila bränslen vid de fastigheter som värmeförsörjs av bolaget. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar ca 12 % av koncernens nettoomsättning. 11

14 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att Till ägarna utdelas 14 kr/aktie I ny räkning överföres Styrelsen föreslår att utdelning görs med 14 kr per aktie, vilket motsvarar kr. Utdelningen kommer att betalas ut Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar, de försäljningar och den avveckling som planeras. Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Edsbyn Hans Olén Ledamot Carin Espes Ordförande Kristina Rubensson Ledamot Anders Olsson Ledamot Lars Helsing Ledamot Krister Nilsson Vice Ordförande Pontus Simonsson Arbetstagarrepresentant SEF Kenneth Blom Arbetstagarrepresentant SEF Jan Delin Verkställande Direktör 12

15 Koncernens och moderbolagets resultaträkningar kkr Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Koncernbidrag RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintressen

16 Koncernens och moderbolagets balansräkningar kkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Goodwill Fallrätter MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Koncernens och moderbolagets balansräkningar kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á 100 kr Reservfond Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder 19, KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag Övriga garantier Summa ansvarsförbindelser

18 Koncernens och moderbolagets kassaflödesanalyser kkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Minskning, ökning av varulager, pågående arbete Minskning, ökning av kundfordringar Minskning, ökning av fordringar Minskning, ökning av leverantörsskulder Minskning, ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av balanserade utgifter Förvärv av goodwill Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Årets amorteringar från koncernföretag Utdelning från intresseföretag Försäljning av långfristiga värdepapper Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Bokslutskommentarer och noter REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt förstinförstut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. KONCERNREDOVISNING Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna redovisas enligt kapitalandelsmetoden vilket innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Inköp och försäljningar inom koncernföretagen kkr försäljning inköp Not 2 Ersättning till revisorer 79% 19% 81% 14% Koncernen och moderbolaget Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådana som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. kkr Revisionsuppdrag Övriga tjänster Revisionsuppdrag Övriga tjänster

20 Not 3 Personal kkr Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar kkr OCH Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: 9,0 111,3 120,3 11,0 99,5 110,5 Nedskrivningar Not 5 Skatt på årets resultat kkr Styrelse och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Medelantalet anställda Kvinnor Män Styrelse och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga 4,0 10,0 14, ,0 10,0 16, Not 6 Balanserade utgifter för forskningsarbete m.m Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år kkr OCH Ingående anskaffningsvärde Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Könsfördelning i styrelse och företagsledning Utgående redovisat värde Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl VD, varav kvinnor Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl VD, varav kvinnor Not 7 Goodwill Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år kkr Ingående anskaffningsvärde Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde

21 Not 8 Fallrätter Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år kkr Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 1050 år kkr OCH Ingående anskaffningsvärde anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde 137 Utgående redovisat värde Not 9 Byggnader och mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 2550 år kkr Ingående anskaffningsvärde Inköp Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 520 år kkr Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Taxeringsvärdet för koncernens och moderbolagets fastigheter Varav byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde

22 Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar kkr Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag kkr Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal andelar Elektra i Hälsingland AB Elektra Värme AB Elektra Nät AB Hudik EL AB AB Helsinge Elhandel Elektra i Söderhamn AB Uppgifter om organisationsnummer och säte Org.nr Säte Elektra i Hälsingland AB Elektra Värme AB Elektra Nät AB Hudik EL AB AB Helsinge Elhandel Elektra i Söderhamn AB Edsbyn Edsbyn Edsbyn Hudiksvall Edsbyn Edsbyn Not 14 Andelar i intresseföretag kkr ElInstallationAutomatik AB Uppgifter om organisationsnummer och säte ElInstallationAutomatik AB Söderhamn 20

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer