KUUTURRADET. ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 2011 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUUTURRADET. ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 2011 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN"

Transkript

1 KUUTURRADET ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 211 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan år oplime d för webbläsaren lniemet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox version 2 eller senarc och med Safari version 3 eller senare. För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Anvånd gäma funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter inte förcvinner om ni loggas ut. Obligatoiska fiågor är markerade med en asterisk (*). För Kultunådets hantering är det viktigt aft frågoma besvaras direkl i fälten, även om bilaga bifogas. Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt. Om ett gråmarkerat fält år tomt, ocfi inget annat anges, går det bra att skriva information i fältel. SÖKANDE Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta innan ni börjar fylla i er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när ni loggat in - INTE i denna ansökan. ANSÖKAN AVSER Ange namn på den organisation/institutionigrupp som ansökan avser. PROJEKTET Ange bland annat projektets namn, planerat start- och slutdatum samt det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet. Här ställs elva fritextfrågor om projektet. Maximalt 1 tecken kan skrivas i respektive fält. Radbrytningar tas bort automatiskt. EKONOMISK KALKYL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i ansökningsblanketten. "Summa intäkter" och "Summa kostnader" ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i hela kronor. BIFOGA FILER För att bifoga filer digitalt till klickar ni på "Bifoga Filer'' på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 2 tecken. I de fall det är längre används automatiskt de 2 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 3 MB. Bilagor kan även skickas via e-post till: eller via post till: Statens kultunåd, Box27215, Stockholm. Om ni kompletterar via e-post eller post, glöm då inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in ansökan På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligf'och'avbryt". För att skicka in er ansökan väljer ni "Skicka" och klickar på "OK'. Observera atl ni kan spara er illlda ansökan genom att istttllet vålja "Spara tillfålligt" och klicka på "OK". Sparad ansökan hänrlas upp genom att gå till "Mina årenden" på sta{sidan när ni har loggat in. För att avbryta ansökan väljs'avbryt" och sedan "OK". När ni har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Ni måsle gå igeaom alla lre stegen för att er ansökan ska skickas in konekt. I steg 3 får ni ert årendenummer. Det år viktigt att ni inte stänger fönslret fönån ni fått den bekräftelsen. I steg 3 skickas åven ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och er ansökan ipdf-format. Md tekniska frågor, kontaktra eller tel: Bidragets kontaktperson på Kultunådet finns angiven längst ned på sidan t8

2 KUUTURRADET ANSÖKAN OM BIDRAG 211 LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTAANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 211 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis Organisationsnummer Verksamhetsform Q Rttiebotag O ldeell förening O Kommanditbolag O stifielse Q Ekonomisk förening O Handelsbolag O Landsting Q Annan... O Enskild firma med F-skattsedel O Kommun O Statlig myndighet Postadress, box Box 517 Postnummer 31 8 Postort Halmstad Telefonnummer (växel) 35-'t798 'Kommun i vilken organisationen/bolaget har sitt säte Halmstad Organisationens/bolagets e-postadress (personneutral) se \Abbbadress \Å.fww. reg ion h al la nd. se Ange om organisationen/bolaget har bankgiroj eller plusgirokonto Kontonummer (ej bankkonto) O Plusgiro 1U34-7 Ange om organisationen/bolaget är momsregisirerad eller inte OJa ONej Organisationens/bolagets fi rmatecknare (fömamn och eftemamn) Birgitta Hederstedt Finnatecknares funktion Regiondirektör KONTAKTU PPG IFTER FÖR DENNA ANSOKAN * Ansökan avser följande organisation/institution/grupp Region Halland Kontaktperson (fömamn och etemamn) Anette Eliasson E-postadress till kontaktperson anne. se Telefonnummer till kontaktperson Mobiltelefonnummer till kontaktperson i -.t"s har rätt att företråda sökande organisation/institution Kontaktperson på Kulturrådet: Cay Corneliuson, tel: , e-post: 4112

3 KUljTURRADET Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt frän sida 2.) PROJEKTET Fålt markerade med * är obligatoriska 'Projektets namn (Ange ett projektnamn som syftar på ändamålet och gör att projektet kan identifieras.) Okad läslust genom digital delaktighet * Planerat startdatum (AAMMMDD. Om startdatum inte år bestämt, ange ett troligt startdatum.) 'Planerat slutdatum (AMÄMMDD. Om slutdatum inte är bestämt, ange ett troligt slutdatum.) * Söker bidrag fiån Kultunådet, kronor (Om projektet år flerårigt, ange det belopp som söks för detta år.) 25. Ansökanavserår O3 Totala kostnader år 2 avtotalt O 'Ä,r projektet ett flerårsprojekt? 3 år Totala kostnader år 3 OJa ONej " Är projektet fortsättning på ett tidigare projekt? Nej. Om ja, beskriv kortfattat föregående projek och dess koppling till detta projekt. (Max 2 tecken, fler kan ej sparas) 'Ange projektets syfte. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Att öka läslusten genom arbete med digital delaktighet som bjuder in till delaktighet, eget skapande och använder olika mediaformer som bärare av berättelsen. 'Ange projektets må. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Att identifiera lämpliga metoder för att uppfylla syftet genom att skapa goda exempel som kan skalas upp och användas av fler i ett senare skede. Detta görs genom att genomfora de fyra delprojekten: * Digitala skyltar - synliggör boktips i fler medieformer genom en specialbyggd programvara för pekskärmar. * Digitala sagor - digitala sagor skapas och publiceras på en skräddarsydd plattform i biblioteket. * Mobil upptäckarglädje - litterärt intressanta platser ges synlighet och kontext genom fysisk skyltning till en telefontjänst med skräddarsydda ljudspotar. * Egna kreativa arenor - Genom att skapa en integration med tjänsten Facebook vid omlåning kan man användarna uppmärksamma även läsovana vänner på böcker de tycker om. A'112

4 KULTURRÄDET Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna upryifr häntas automatist<tfrän sida 2.) PROJEKTET fortsättning * Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas. (Max 1 tecken, fier kan ej sparas) Projektet kommer att följas upp av Regionbibliotek Halland inför beslut om ett eventuellt fortsättningsprojekt. lntresserade forskare kommer också erbjudas möjlighet att följa projektet under genomforandet. Utvärdering skall i första hand göras av en extern utvärderare. * Beskriv kortfattat hur projektet ska genomföras. Bifoga gäma en projektplan (se Anvisningar för ansökan). (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Projektet drivs av bibliotek i samverkan med andra institutioner som t.ex. skolan. Projektets övergripande mål och syfte uppfylls genom avgränsade delprojekt som genomförs av de deltagande biblioteken. På så vis kan varje deltagare ansvara för ett delprojekt som väl passar den befintliga verksamheten. Samtidigt sprids riskerna genom att delprojekten är oberoende delar av en helhet. lnsatsen för deltagarna fördelas jämnare över tid genom att man delar resultaten med varandra. Delprojekten bär på olika förutsättningar vad gäller kompetensbehov och lämplig metod. I alla delprojekt är det viktigt med användartester och förankring hos personalen, men vissa delprojekt kräver utöver deltagande personal extern ltkompetens. Kommunikationsplanen revideras med jämna mellanrum i syfte att säkra en bra dialog med omvärlden, rikt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och spridning av resultaten. Ange rapporter, utredningar, andra projekt eller liknande som projektet är inspirerat av. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Projektet bygger i hög grad på det arbete som påbörjade förra året i projektet "Digital delaktighet" som finansierade med utvecklingsmedel. Under det första året blev det väldigt tydligt att det visserligen var ett projekt om digital delaktighet, men att det också hade en lika stor del lässtimulerande fokus i arbetet med digitala sagor, boktips på nya arenor, anpassade gränssnitt for att synliggöra samlingarna på pekskärmar osv. Det vill vi nu lyfta fram ytterligare och söker därför lässtimulerande medel. 4t8

5 KULTURRÄDET Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatish från sida 2.) PROJEKTET fortsättning * Beskriv huvudsaklig målgrupp för projeldet. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Den övergripande målgruppen är Hallänningen, men i två av de pågående delprojekten arbetar vi specifikt med barn och unga. I forlängningen är målgruppen allmänheten nationellt och globalt då spridning av resultaten är prioriterat. Personalen får också ett kompetenslyft genom sitt deltagande. * Beskriv projektets väntade efiekt vad gäller jämställdhet, funktionsnedsättning, kulturell och etnisk mångfald om det är relevant för projektet. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Människors olika förutsättningar är en grundsten i projekttanken då vi ämnar skapa nya ingångar till det digitala samhället där de befintliga inte räcker. Dessa skall vara inkluderande och kunna locka och användas av alla snarare än att vara utpekande för en enskild användargrupp. Effekterna för målgruppen är läslust men också successivt ökad trygghet med teknik genom att positiva och oväntade upplevelser både lockar till och sänker tröskeln för fortsatt teknikanvändning. Breddning av de använda medieformerna. Ett personligare tilltal på deltagande bibliotek där användarna bjuds in att i större omfattning forma biblioteket och dess ingångar till digital information skapar nya möten vilket ger en ökad känsla av sammanhang. * Beskriv projektorganisationen. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Projektet genomförs i samarbete mellan Regionbibliotek Halland, Laholms bibliotek, Hylte bibliotek, Varbergs bibliotek, Falkenbergs bibliotek och Munkagårdsgymnasiets bibliotek. Regionbibliotek Halland är projektägare och bidrar med projektledare, ltkompetens, administration, leder workshops, kommunicerar om projektet och initierar utvärdering. De deltagande biblioteken ansvarar för att ta fram kravspecifikationer för de produkter som skall skapas i delprojekten, kommunicera om sina delprojekt och implementera resultaten i sin verksamhet i8

6 KULTURRÅDET Sökancte organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgifr hämtas automatisdfuån sida 2.) PROJEKTET fortsättning Fält markerade med " är obligatoriska * Redovisa samaöetspartners samt beskriv samarbetet. Ange vilka parter som varit med i planeringsfasen. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Den viktigaste samarbetspartnern såhär långt är skolan som vijobbar med tillsammans i flera delprojekt. Andra visar större intresse för att ta del av resultaten och arbeta vidare med materialet på egen hand. 'Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Digitala skyltar ritas in i Varbergs nya bibliotek av arkitekterna och arbetsflödet kring dem integreras i verksamheten av bibliotekschefen. Digitala sagor är ett samarbete mellan två bibliotek och en skola där pedagogerna har lärt sig arbetsmetoden och kommer att integrera skapandeprocessen i undervisningen. Att tillgängliggöra materialet svarar sedan biblioteken för. Egna kreativa arenor skapar en facebookintegration som finns ständigt tillgänglig för alla biblioteksanvändare och det löpande arbetet handlar om att marknadsföra bibliotekets tjänster. Mobil upptäckarglädje kommer att överlämnas till drift av projektbiblioteket som utvärderar behov av nya ljudspotar eller uppmärkning av nya platser. " Beskriv hur andra kommer att kunna ta del av projektets resultiat. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Andra kan redan idag ta del av processen genom projektbloggen och vi sprider även kunskapen genom personliga kontakter som telefon, e-post och presentationer i andra regioner. Detta både för att erbjuda ingångar till diskussion och samarbete, men också för att ge en djupare förståelse för tekniken bakom kulisserna och dess förutsättningar. Fria licenser som Creative Commons och General Public License skall användas för att säkerställa att andra ges möjlighet att fritt använda, anpassa och sprida resultaten. Kommunikationen är en viktig del av projektet och kommunikationsplanen följs kontinuerligt upp. A',!12 6/8

7 KULTURRÄDET Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt frän sida 2.) EKONOMISK KALKYL Redovisa belopp ftån samtliga finansiårer samt den egna insaisen. "Summa intåkte/'och "Summa kostnadef'ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i hela kronor. " INTÄKTER ' Bidrag från Kultunådet Finansiär/delpost (Denna uppgift hämtas automatiskt fån "S(*er bidrag fiån Kultunådet, krcnof'på sidan 3.) Status Kronor Övrigt statligt bidrag * Övrigt statligt bidrag t Övrigt statligt bidrag Ange stalus... " Bidrag från landsting/region Region Halland Beviljat 75. * Bidrag från kommun Hylte, Laholm,Varberg, Falkenber Beviljat 8. * EU-bidrag * Övriga bidrag * Övriga bidrag - Övriga intåkter 'Egen insats Regionbibliotek Halland 1 1. * Summa intåkter ( Summe ing sker automatiskt) 515. * KOSTNADER Kostnadspost Kronor * lnköp av media * Övriga kostnader Lönekostnader 37. * Övriga kostnader Utvecklingskostnader 135. 'Övriga kostnader Administrativa kostnader 1. * Övriga kostnader 'Övriga kostnader 'Summa kostnader ( Summe ring sker automatisw) tB

8 KULTURRADET Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.) ÖVRIGT Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande. Texten ska kunna anvåndas som informationstext på Kultunådets webbplats om projektet beviljas medel. (Max 25 tecken, fler kan ej sparas) Ett projekt om att skapa läslust genom digital delaktighet där upptäckarlust och positiva interaktioner med teknik står i centrum. Delprojekt på olika arenor och med olika fokus på olika medieformer ger kunskap från ett brett spektra av angreppssätt. Övriga upplysningar (Max 5 tecken, fler kan ej sparas) På Kulturrådets hemsida specificeras den information Kultunådet behöver för att bedöma ansökan. Här vill vi aft du anger formen på samtliga bilagor som bifogas ansökan, oavsett vi begärt dem eller inte. Detta underläftar vår möjlighet att behålla kopplingen mellan ansökan och bilagoma. * Jag avser att komplettera ansökan med: - digitalåa bilagalor O,r O *"i - bilagaåor som inlåmnas/skickas till Kultunådet O," O *"i Bilagoma som inlämnas/skickas inkommer på följande media: I CD/DVD i I - Papper Ytterligare media Skicka/Spara tillfälliguavbryt 4112

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12 Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2015 1(7) UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation mk 2015-03- 12 3b Aktbil. Q t Så här använder

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer