Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012"

Transkript

1 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer GESTALTNINGSPROGRAM I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en för rad Akademiska gåturer genomförts under sjukhuset hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull inom information Kv Sjukhuset om hur deltagarna Uppsala upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden Bilaga nr 1: 5:2012, Gåturer personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom sjukhuset. Bild från artikeln i Ronden nr 5:2012 Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut på att en liten grupp personer går en förutbestämd rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 1(28) Upprättat

2 BILAGA 1: GÅTURER BILAGA 1 HAR TAGITS FRAM AV: Suzanne de Laval Tekn. dr. arkitekt SAR/MSA Arkitekturanalys Sthlm AB FOTOGRAFI: Suzanne de Laval OMSLAGSBILD: Från artikel i Ronden 5: 2012 Foto: Staffan Claesson Bilaga 1: Gåturer 2

3 Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare varierar omfattningen på kommentarerna BILAGA 1: GÅTURER i redovisningen. Sam sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följe GÅTURER PÅ AKADEMISKA SJUKHUS- OMRÅDET UNDER HÖSTEN 2012 SAMVERKAN KRING GESTALTNING AV OFFENT- LIGA MILJÖER I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en rad gåturer genomförts under hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull information om hur deltagarna upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden nr 5:2012, personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom Vissa sjukhuset. stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut varierar omfattningen på kommentarerna i redovisningen. Sammanställnigen inleds med en på att en liten grupp personer går en förutbestämd sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Suzanne de La Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 3(28) Bilaga 1: Gåturer 3

4 Klass Klass 4A Bergaskolan 4A tim 1 x tim 3 x 3 Sjukhusskolan gåtur gåtur med med barnen barnen och en en och en Skolbarn Skolbarn Bergaskolan fotogåtur fotogåtur BILAGA : GÅTURER Akademiska sjh ledningsgrupp sjh (ej gåtur) (ej gåtur) diskussion diskussion Sjukhusvärdar Blandad Blandad grupp: grupp: kommun, kommun, landstingsråd o miljöansvariga o Studenter Studenter + landstingsråd Student Student + journalister + journalister + patientstödjare Tid LSU Grupp externa LSU externa projektledare 8 Antal Tid Öppet Grupp Öppet hus hus 1 deltagare Antal Öppet Expertgruppen Öppet hus hus 10 deltagare LSU Expertgruppen projektledare LSU Huvudskyddsombuden Klass Expertgruppen 4B Bergaskolan Klass 4B 4A Bergaskolan Tabell Tabell över över alla gåturer alla 1 gåturer tim som x 3 Klass genomförts som genomförts Sjukhusskolan 4A Bergaskolan i projektet. i projektet. gåtur med barnen en och en tim x 3 Sjukhusskolan Skolbarn Bergaskolan gåtur med fotogåtur barnen en och en Skolbarn Akademiska Bergaskolan sjh ledningsgrupp fotogåtur (ej gåtur) diskussion På Akademiska På sjukhuset Akademiska sjukhuset har 15 har gåturer 15 Sjukhusvärdar sjh ledningsgrupp (ej gåtur) diskussion gåturer genomförts genomförts och rutten och rutten har varit har varit varierande. varierande. Skolbarnen Skolbarnen 7 fick fick Blandad Sjukhusvärdar grupp: kommun, landstingsråd o miljöansvariga 87 gå runt gå runt barnsjukhuset och de och vuxna de vuxna fick gå fick olika gå olika rundturer rundturer i hela i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har har Blandad Studenter grupp: + landstingsråd kommun, landstingsråd o miljöansvariga 86 det blivit det blivit 13 olika 13 olika stoppunkter som som är kommenterade. är I tabellen I tabellen är alla är gåturer alla gåturer uppställda, uppställda, plus en plus en Studenter + journalister + landstingsråd + patientstödjare 65 planerad planerad gåtur gåtur med med Akademiska sjukhusets Student LSU sjukhusets externa + ledningsgrupp, journalister projektledare + patientstödjare som som inte blev inte av blev p.g.a. av p.g.a. det usla det usla 58 höstvädret höstvädret. Diskussionen som som hölls LSU Öppet hölls inomhus, externa inomhus, med projektledare med stöd stöd av en av bildvisning en bildvisning från stopplatserna, från gjorde 81 gjorde att deras att deras diskussion diskussion också också blev blev ett tillskott Öppet ett tillskott hus som som fungerade fungerade som som en gåtur. en gåtur Öppet LSU projektledare hus 10 8 På de På två de små två kartorna små kartorna nedan nedan över LSU Huvudskyddsombuden över sjukhusområdet projektledare ser man ser man exempel exempel på två på olika två olika gåturer; gåturer; en för 8 en för skolbarn skolbarn (bilden (bilden till vänster)runt till barnsjukhuset Huvudskyddsombuden och och litet en längre litet längre för vuxna för vuxna (bilden (bilden till höger). till höger). 8 På den På den större Tabell större kartan över kartan alla på nästa gåturer på nästa sida som är sida alla genomförts är tretton alla tretton stoppunkterna i projektet. markerade. markerade. Tabell över alla gåturer som genomförts i projektet. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick På gå runt Akademiska barnsjukhuset sjukhuset och har de 15 vuxna gåturer fick gå genomförts olika rundturer och rutten i hela har sjukhusområdet. varit varierande. Sammanlagt Skolbarnen har fick gå det runt blivit barnsjukhuset 13 olika stoppunkter och de vuxna som är fick kommenterade. gå olika rundturer I tabellen i hela är sjukhusområdet. alla gåturer uppställda, Sammanlagt plus en har planerad det blivit 13 gåtur olika med stoppunkter Akademiska som sjukhusets är kommenterade. ledningsgrupp, I tabellen som är inte alla blev gåturer av p.g.a. uppställda, det usla plus en planerad höstvädret. gåtur Diskussionen med Akademiska som hölls sjukhusets inomhus, ledningsgrupp, med stöd av en som bildvisning inte blev från av p.g.a. stopplatserna, det usla gjorde höstvädret. att deras diskussion Diskussionen också som blev hölls ett tillskott inomhus, som med fungerade stöd av en som bildvisning en gåtur. från stopplatserna, gjorde att deras diskussion också blev ett tillskott som fungerade som en gåtur. På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för På skolbarn de två (bilden små kartorna till vänster)runt nedan över barnsjukhuset sjukhusområdet och en ser litet man längre exempel för vuxna på två (bilden olika gåturer; till höger). en för På den skolbarn (bilden till vänster)runt barnsjukhuset och en litet längre för vuxna (bilden till höger). På den Gåtur större Gåtur för kartan skolbarn för skolbarn på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåtur Gåtur markerade. för vuxna för vuxna större kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna markerade. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts (bilden till vänster) runt barnsjukhuset och en litet och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick gå längre för vuxna (bilden till höger). På den större runt barnsjukhuset och de vuxna fick gå olika rundturer i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har det markerade. kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåturer Gåturer på Akademiska på Akademiska sjukhusområdet under under hösten hösten Suzanne Suzanne de Laval de Laval arkitekturanalys sthlm sthlm 2(28) 2(28) blivit 13 olika stoppunkter som är kommenterade. I tabellen är alla gåturer uppställda, plus en planerad gåtur med Akademiska sjukhusets ledningsgrupp, som inte blev av p.g.a. det usla höstvädret. Diskussionen som hölls inomhus, med stöd av en bildvisning från Gåtur stopplatserna, för skolbarn gjorde att deras diskussion också Gåtur för vuxna blev Gåtur ett tillskott för skolbarn som fungerade som en gåtur. Gåtur för vuxna På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för skolbarn Bilaga 1: Gåturer 4 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28) Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28)

5 BILAGA 1: GÅTURER Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla varierar deltagare, omfattningen andra fick lite på färre kommentarerna besökare. Därför i varierar omfattningen på av kommentarerna gåturdeltagarnas i redovisningen. synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. redovisningen. Sammanställnigen inleds med en sammanfattning Sammanställnigen inleds med en sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats Bilaga 1: Gåturer 5

6 De stora huskropparna B19 och B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har många sett och uppskattar. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. BILAGA 1: GÅTURER Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, strama byggnader. Många kommenterar dock de utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 SAMMANFATTNING AV SYNPUNK- Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 4(28) utan lind väckte förundran. Någon påpekade att TERNA I KORTHET luftbroarna kors och tvärs över torgytan gör att det mest ser ut som på en massafabrik. Hus A9 nämns ARKITEKTUREN OCH KONSTEN av åtskilliga som ett fint hus, men med en trist entré. Den norra infarten till sjukhusområdet upplevs Barnsjukhuset uppfattas positivt, men kvinnokliniken mycket positivt, med de stora fina träden och en får kritik för att byggnaden är hög som en parkmiljö som leder in i området. Man pekar ut skyskrapa sedd från förlossningsentrén. Skulpturen vackra delar i området och vissa av de skulpturer Tiger Rag som står just där, väcker starka känslor. som finns utplacerade. Konstverken uppmärksammas Många tycker den är tuff och fräsig, men andra blir dock inte av gåturdeltagarna över lag. Många provocerade av dess uttryck. Några enstaka perso- önskar sig en guide till konsten på sjukhusområdet. ner har riktigt hakat upp sig på att tycka illa om den. De stora vackra träden i området och utblickarna Några kommenterar att det känns lite rörigt runt mot Stadsträdgården, Kronåsen, och Slottet med skulpturen, med hus och anläggningar och upptrampade dess parkområde Tornérparken får mycket beröm. stigar i gräset. De stora huskropparna B19 och Arkitekturen kommenteras av några deltagare. Den B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. äldsta sjukhusbyggnaden A1 är mest populär. Vissa Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har tycker om Psykiatrins hus, A15, och andra är mycket många sett och uppskattar. frågande inför glasfasaderna. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, Gatan som bildas mellan de två husen upplevs av B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. många deltagare som ett stort tillskott i miljön. Platsen Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, som bildas mellan B- och A-husen saknar namn, strama byggnader. Många kommenterar dock de men bildar ett sammanhängande torgrum som deltagarna utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över uppfattade och kommenterade. Här finns lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. en enorm potential att skapa en bra miljö, där både människor och trafik kan samsas på ett bättre sätt. Platsen som den ser ut idag, kritiserades mycket hårt av deltagarna. Konstverket Inringande av parklind, Bilaga 1: Gåturer 6

7 BILAGA 1: GÅTURER BRISTER I OMSORG OM PATIENTERNA Deltagarna uttrycker att närmiljön har stora brister. Man upplever en brist på omsorg. Allting känns tillfälligt och slarvigt. Cykelparkeringar och skyltar huller om buller. Trafiklösningar som inte fungerar och tillbyggnader och baracker är sådant som förstärker intrycket av att allt bara är tillfälligt lösta problem. busshållplats finns. Det är långt att gå från busshållplatserna till sjukhusentréerna. Det är en stadig uppförsbacke från Sjukhusvägen vilket blir tungt för sjuka, för personer med funktionsnedsättningar och för äldre. Den s.k. Mjuka linjen som faktiskt stannar på ett par platser inom sjukhusområdet, var det ingen av deltagarna som kände till eller nämnde. SVÅRORIENTERAT Hela sjukhusområdet är svårorienterat, skyltningen är dålig, enligt de flesta deltagarna. Man tycker skyltarna är svåra att se, texten är liten och när man kommer fram till en entré står det bara ett nummer och ingen annan information av typen diabetesmottagning eller dylikt. Det är också svårt för bilister att hitta rätt, vissa viktiga skyltar är dolda av växtlighet. Studenterna i området har svårt att hitta, då föreläsningssalar och lärosalar inte är skyltade. TRAFIKFARLIGT Trafiken i området får mycket kritik. Det är leveranser till bl.a. caféer och restauranger i området och en del tung byggtrafik till ombyggnader och nybyggen. Ambulanser, färdtjänst och sjuktransporter kör i skytteltrafik, därtill kommer privata bilar med patienter som ska lämna, hämta eller leta parkering. Dessa ska samsas med mängder av cyklister och gångtrafikanter på smala vägar med smala trottoarer. Vägnätet är inte anpassat för den trafik som förekommer och både gångtrafikanter och cyklister klagar på trafiksäkerheten. Vid de flesta entréer upplever gångtrafikanter att det är trafikfarligt och trångt om utrymme, när sjuktransporterna står långt upp på trottoarerna p.g.a. för snäva angöringsplatser. PARKERING Många deltagare diskuterade parkeringar inom sjukhusområdet. Olika åsikter framfördes, som t.ex. att privatbilister som skjutsar sjuklingar till området har svårt att hitta parkering nära respektive entré. Det kan bli svårt att hinna lämna av och parkera om patienten behöver stöd hela vägen. KOLLEKTIVTRAFIKEN Flera påtalar bristen på kontakt med kollektivtrafiken. Det finns ingen reguljär busslinje inom sjukhusområdet och det är inte skyltat någonstans var närmaste Bilaga 1: Gåturer 7

8 När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen BILAGA 1: GÅTURER i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 6(28) ENTRÉERNA UTOMHUS Entréerna får stark kritik över lag. Den enda entrén som framhålls som bra är ingång 85, som är nyligen renoverad och fräsch. Den lyser upp platsen utanför med sin glasade fasad och ser välkomnande ut. Övriga entréer får kritik ur de flesta aspekter, de är inte välkomnande, de har inga fasta sittbänkar, de är trafikfarliga, trånga, dåligt belysta, dåligt skyltade etc. Åtskilliga entréer saknar skärmtak och de skärmtak som finns kritiserades, både av utseende och funktion. Vid akutintaget är det ett stort fackverkstak och i entréerna strax intill är det skärmtak som liknar cykelskjul. Uppvärmda sittbänkar under skärmtaken vid entréerna, var ett allmänt önskemål från ett flertal deltagare. Entrén till Barnsjukhuset med sin kombination av persontrafik och ambulansintag ifrågasätts av de flesta. Det ser hemskt ut med bårvagnarna i vindfånget och det blir rörigt vid dörrpartiet när alla olika transporter ska samsas. Det blir också trafikfarligt för barnen. Tillgängligheten är inte bra vid denna entré, med enkel asfaltuppfyllnad mellan trottoarkant och väg. Många rullstolar och bårvagnar ska köras där med risk att välta och det är tungt för handrullade rullstolar. ENTRÉERNA INOMHUS När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Generellt saknar många receptionsfunktionen, i 70-entrén finns en stor reception som oftast är obemannad. Vid barnkliniken saknas reception helt i entrén. Vid akutintaget är receptionen egendomlig med tre olika stationer, två små bås och en öppen disk. De två båsen kritiserades, då de är trånga, särskilt för rullstolsburna. Huvudentrén, ingång 70, får särskilt Bilaga 1: Gåturer 8

9 barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att ligga direkt mot Läkparkens södra kant och därvid förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små BILAGA skuggande 1: GÅTURER träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. mycket kritik, vindfånget är trångt, skyltningen rörig och det är lågt i tak. CAFÉET I 70-ENTRÉN Caféet vid huvudentrén fick mycket lågt betyg av Gåturer deltagarna. på Akademiska Det är trist sjukhusområdet möblerat och under ger hösten ingen 2012 av- Suzanne ligga direkt de Laval mot Läkparkens arkitekturanalys södra kant sthlmoch därvid 7(28) skildhet, ifall patienter vill träffa sina anhöriga över en fika. Lokalen känns källaraktig trots ljusschakt i taket. Utomhusdelen av caféet var det nästan inga som hade uppmärksammat. De som kände till den undrade vem den var till för, personalen eller allmänheten? Barn i sjukhusområdet, förutom barnsjukhuset Flera deltagare diskuterade att sjukhusområdet inte är barnvänligt. Besökande barn har ingen replipunkt någonstans. Den enda plats som kommenterades ur barnperspektiv, var rondellen med en skulptur med spiralformad grässockel utanför akutintaget. Barn tycker om att gå runt där och sitta i grässpiralen. Dock påpekades också att det inte är så bra med tanke på trafiksäkerheten. Många efterlyste någon eller några skyddade platser utomhus där patienter och besökande kan sitta ner tillsammans utomhus och där miljön ger möjlighet för medföljande barn att röra sig någorlunda fritt. LÄKPARKEN Söder om Barnsjukhuset ligger den nyupprustade Läkparken i anslutning till Lekterapin och sjukhusskolan. Den är till för de sjuka barn som vistas på sjukhuset. De är infektionskänsliga och Läkparken är därför inte tillgänglig för friska barn, utöver eventuella besökande syskon till inlagda barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små skuggande träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. PLATSEN SÖDER OM B14 Söder om byggnad B14 finns en plats som verkar helt bortglömd. Man ser spår av tidigare trädgårdsanläggningar för rekreation, men allt är slitet och ovårdat. Platsen skyddas från buller och trafik av en kulvertvägg som löper längs södra kanten. Alla deltagare såg en mycket stor potential på denna plats. Många förordade att den görs i ordning som utomhusrehab som skulle komplettera den rehabverksamhet som sker i lokalerna intill. Några föreslog att där skulle anordnas en lekplats för besökande barn, kanske en kombination av lek- respektive träningsredskap för vuxna och barn. Ett förslag var att anlägga avskilda uteplatser där patienter kunde umgås med sina anhöriga utomhus i en lugn och skyddad miljö under sommarhalvåret. Citat från en patient: Grundläggande för en läkande miljö är för mig att patienten ska förnimma att någon har tänkt med omtanke och omsorg på att alla människor oberoende av skick ska vara välkomna och känna sig trygga här Bilaga 1: Gåturer 9

10 arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt. BILAGA 1: GÅTURER SPONTANA SITTGRUPPER Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Generellt finns det många spontana sittgrupper runt Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 8(28) om i sjukhusområdet. De borde inventeras och arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt Bilaga 1: Gåturer 10

11 BILAGA 1: GÅTURER Plats 1, akutmottagning, ingång 60: PLATS 1, AKUTMOTTAGNING, orienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, upp- Positiva INGÅNG synpunkter 60 ställda i biosittning uppfattades som obehagliga och obekväma. Receptionsarrangemanget med tre Utemiljön: Några kommenterade att det är bra att det finns handikapparkeringar nära. Den stora POSITIVA SYNPUNKTER receptioner, varav två i burar upplevdes som otill- röda neonskylten uppskattas av många. Skulpturen utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna Utemiljön: Några kommenterade att det är bra gängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid flera spiralformade att det finns handikapparkeringar rondell. Det är en levande nära. Den plats stora med mycket tillfällen parkeringsplatser var akutintaget och proppfullt cykelparkering. med väntande Det bildas röda neonskylten ett fint stadsrum uppskattas mellan av huskropparna många. Skulpturen runt akutintaget. patienter och Barn upplevelsen leker gärna var på skulpturens kaotisk. Vindfånget grässpiral. utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna spiralformade rondell. Det är en levande plats med mycket ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen på sitt- Inomhusmiljön: parkeringsplatser Skulpturen och cykelparkering. föreställande Det bildas en mus ett är omtyckt. platser vid I övrigt utgången, fick den både inre ute miljön och inne, hård påpekades kritik. med automater kritiserades starkt. Utbudet av något fint stadsrum mellan huskropparna runt akutintaget. av många. Väntan på hämtning kan bli lång efter be- Negativa Barn leker gärna synpunkter på skulpturens grässpiral. söket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. Rundkörningen inte av flertalet, det är trång var fullt och av starkt sprickor trafikerad. och mönstret Principerna Inomhusmiljön: för parkering Skulpturen kritiserades, föreställande då en patienterna mus är gav till akuten någon en inte association prioriterades, till spyor. utan Dessutom personal är och det besökare omtyckt. I till övrigt blodcentralen. fick den inre Handikapparkeringarna miljön hård kritik. var ohygieniskt trafikfarligt och placerade. svårt att hålla Cykelkaoset rent. utanför entréerna 60 och 61 kritiserades. Cyklisterna respekterar inte skyltarnas anvisningar. Skulpturen NEGATIVA SYNPUNKTER uppfattas inte i den röriga miljön. Skyltningen till akutmottagningen syntes inte från vägen p.g.a. Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. höga buskage, och många kör förbi infarten. Många tyckte att det överdimensionerade skärmtaket Rundkörningen är trång och starkt trafikerad. Prin- var ciperna fult och för parkering att det inte kritiserades, passade ihop då patienterna med övriga till närliggande skärmtak. akuten inte prioriterades, utan personal och besökare Inomhusmiljön: Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga till blodcentralen. Handikapparkeringarna var tra- gåtursdeltagare. fikfarligt placerade. Det Cykelkaoset är trångt, rörigt, utanför otrevligt, entréerna svårorienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, uppställda 60 och 61 i kritiserades. biosittning Cyklisterna uppfattades respekterar som obehagliga inte och obekväma. Receptionsarrangemanget med skyltarnas tre receptioner, anvisningar. varav Skulpturen två i burar uppfattas upplevdes inte i som otillgängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid den flera röriga tillfällen miljön. Skyltningen var akutintaget till akutmottagningen proppfullt med väntande patienter och upplevelsen var kaotisk. Vindfånget syntes inte från med vägen automater p.g.a. höga kritiserades buskage, och starkt. många Utbudet av något ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen kör förbi på infarten. sittplatser Många vid utgången, tyckte att det både överdimen- ute och inne, påpekades av många. Väntan på hämtning kan sionerade skärmtaket var fult och att det inte passade bli lång efter besöket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades inte av flertalet, det var fullt av ihop med övriga närliggande skärmtak. sprickor och mönstret gav någon en association till spyor. Dessutom är det ohygieniskt och svårt att hålla Inomhusmiljön: rent. Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga gåtursdeltagare. Det är trångt, rörigt, otrevligt, svår Bilaga 1: Gåturer 11

12 BILAGA 1: GÅTURER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, inte minst cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Markbeläggningar, trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några föreslog flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transporter. Det finns behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och Förslag till förbättringar trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, i Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Mark Förslag trottoarkanter till och förbättringar ses över. utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några fö flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transport Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parker behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i da akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och på dispositionen av lokalerna diskuterades och flera trottoarkanter entrén måste ses över. och utemöbler kan markera tydligare var man få förslag kom fram, men framför allt ville man att det flyttning Flera föreslog av ombyggnad handikapparkeringarna, och utbyggnad av akutintaget, så att då de det inte är för kolliderar trångt. Möblering me skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer informa- skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen förbättras, även behov dispositionen av att av lokalerna kunna diskuterades sitta ned och utanför flera förslag entrén kom fram, i väntan men framför på hemtra allt ville trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. tion på andra språk. Handikappanpassning innebär information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skylta entrén och att t.ex. måste nummerlappsautomat ses över. placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som rymligare mått och att skyltar är tydligare och att akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre s t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av Flera Personer föreslog som är illa ombyggnad däran kan behöva och möjlighet utbyggnad att sitta lite av mer akutintaget, tillbakalutat eller då vila dep rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fr är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja Förslag till förbättringar skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen b dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa Deltagarna däran kan behöva hade möjlighet många olika att sitta förslag lite mer till hur tillbakalutat eller vila på en Måtten brits. är trånga och rundfarten behöver och att t.ex. ske på nummerlappsautomat ett bättre sätt. Markbeläggningar, placeras så att den nås av ru trafiken och information parkeringen på andra borde språk. styras Handikappanpassning upp, inte minst innebär rym cykelparkeringen. trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var akutintaget man får köra är äldre och och hur. multisjuka, Några föreslog möbleringen behöver stödj flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar Personer med som inkommande är illa däran transporter. kan behöva Det möjlighet finns att sitta lite m behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste ses över. Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fram, men framför allt ville man att det skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skyltar är tydligare och att t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa däran kan behöva möjlighet att sitta lite mer tillbakalutat eller vila på en brits. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys st Bilaga 1: Gåturer 12

13 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 2, 2, huvudentrén, HUVUDENTRÉN, ingång INGÅNG 70: 70 och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ska utgöra huvudentré. Det var lågt i tak och konsten Positiva POSITIVA synpunkter SYNPUNKTER försvann i den ostrukturerade miljön. Receptionen Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång och slutresultatet var vid den sista gåturen inte och slutresultatet var vid den sista gåturen inte uppnått. De positiva De positiva vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen var uppnått. synpunkterna synpunkterna på utemiljön på utemiljön handlade handlade alltför många mycket funktioner om den funktionalitet samlade på en man alltför liten uppnått, mycket om genom den funktionalitet att ta bort alla man markbeläggningar, uppnått, genom cykelparkeringar yta, med trängsel mm som som följd. fanns Korsande tidigare köer och till göra re- av- att ta och bort pålastning alla markbeläggningar, av patienter i sjuktransporter cykelparkeringar till huvudsaken. ception och bankomat, Logistiken samt har anslagstavla blivit mycket på samma bättre. Skärmtaket mm som fanns med tidigare sittbänk och och göra brevlåda av- och uppskattades. pålastning av patienter i sjuktransporter till huvudsaken. Intill detta utrymme sitter och står en mängd män- Inomhusmiljön: Logistiken har blivit Det mycket är bra bättre. att det Skärmtaket finns apotek, med kioskbutik, niskor som café väntar och bankomat. på hemtransport. Mitt i detta står yta där alla ska passera för att komma in i sjukhuset. sittbänk och brevlåda uppskattades. sjukhusvärdarna och försöker hjälpa vilsna besökare. Negativa synpunkter Skyltningen fick dåligt betyg av deltagarna, den är Utemiljön: Inomhusmiljön: Byggtiden Det är utmärktes bra att det finns av kaos apotek, och problem. kioskbutik, café intill och ingång bankomat. 70 kritik för att den var totalt i kal skyltningen endast en med stor medicinska asfaltyta. termer Cykelparkeringar i stället för bristfällig När slutresultatet och svår att hitta. började Det framgå, ordval man fick använt utemiljön svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad som tidigare funnits längs fasaderna var borttagna. NEGATIVA SYNPUNKTER onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på Utemiljön: Byggtiden utmärktes av kaos och problem. andra språk. Det bruna skärmtaket tyckte många att det var mörkt och trist. Det såg industriellt ut, sade någon. När slutresultatet började framgå, fick utemiljön intill Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den bruna utbyggnaden som rymmer Grönwallsalen fick kritik för att den var ful. Tillbyggnaden ingång 70 kritik för att den var totalt kal endast en Den inre miljön fick också kritik för att den var trå- mittemot stor asfaltyta. ingång Cykelparkeringar 70, byggnad som B20, tidigare ansågs funnits också ful och kig och att intetsägande. den passade Särskilt in caféet i den tyckte ursprungliga många var arkitekturen. längs fasaderna var borttagna. urtrist. Tråkigt möblerat och kalt. Det upplevdes som Det bruna skärmtaket tyckte många att det var en källare, trots takfönster som ändå lättade upp litet. Inomhusmiljön: mörkt och trist. Det Dörrpartiet såg industriellt med vindfång ut, sade någon. uppdelat i två alltför smala passager fick mycket kritik. Dessutom Den bruna utbyggnaden släpper det som in kall rymmer luft, vilket Grönwallsalen påverkat receptionsverksamheten negativt. Den stora öppna ytan fick kritik där innanför att den var rörig, ful. Tillbyggnaden svårorienterad, mittemot ful, tråkig och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ingång ska 70, utgöra byggnad huvudentré. B20, ansågs Det också var ful lågt och i att tak den och konsten försvann i den ostrukturerade miljön. inte passade in i den ursprungliga arkitekturen. Receptionen var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen Inomhusmiljön: var alltför Dörrpartiet många med funktioner vindfång samlade upp- på en alltför liten yta, med trängsel som följd. Korsande delat i två köer alltför till smala reception passager och fick bankomat, mycket kritik. samt anslagstavla på samma yta där alla ska passera för att Dessutom komma släpper in i sjukhuset. det in kall Intill luft, detta vilket utrymme påverkat sitter och står en mängd människor som väntar på hemtransport. receptionsverksamheten Mitt i detta negativt. står Den sjukhusvärdarna stora öppna och försöker hjälpa vilsna besökare. Skyltningen fick dåligt ytan där betyg innanför av deltagarna, var rörig, svårorienterad, den är bristfällig ful, tråkig och svår att hitta. Det ordval man använt i skyltningen med medicinska termer i stället för svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på andra språk Bilaga 1: Gåturer 13 Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den inre miljön fick också kritik för att den var

14 Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket borde lättas upp lite och bli ljusare och trivsammare. Uppvärmda bänkar under tak och någon form av växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, kort tid, för besökare som lämnar av BILAGA patienter 1: GÅTURER föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelparkeringar som tidigare funnits längs fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Förslag till förbättringar Förslag till förbättringar Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. skyltning och hänvisning i de olika entréerna. Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket Utomhus: borde lättas Här önskade upp lite deltagarna och bli ljusare att och det trivsammare. skulle bli lite mer Uppvärmda gästvänligt. bänkar Entréytan under tak med och skärmtaket någon form borde av växtlighet lättas upp eller lite och blommor bli ljusare önskades. och trivsammare. Parkeringsmöjlighet, Uppvärmda kort bänkar tid, för besökare under tak som och lämnar någon av form av växtlighet patienter eller föreslogs. blommor Studenterna önskades. vill Parkeringsmöjlighet, få tillbaka de rikliga cykelparkeringar kort tid, för besökare som tidigare som lämnar funnits av längs patienter fasaderna. föreslogs. När det Studenterna är föreläsning vill i få t.ex. tillbaka Grönwallsalen de rikliga kommer cykelparkeringar många studenter som tidigare samtidigt funnits på längs cykel. fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite entréhallen olika stenläggningar i två plan, göra tyckte ett deltagarna. härligt café, öppna Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva Inomhusmiljön: och utomhus. Ett Den skyltprogram borde byggas som är om konsekvent, radikalt och göras tillbyggnader om från mot grunden gården. tyckte Andra somliga hade mindre deltagare. om- Gåturer läsbart på och Akademiska lätt att uppfatta. sjukhusområdet Några deltagare under hösten funde Suzanne fattande de förslag Laval som arkitekturanalys handlade om sthlm att skaffa 12(28) nya Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna rade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya om och vindfånget mer ändamålsenliga och ytterdörrarna, möbler så och att att de blir placera mer dem Utomhus: på ett Här bättre önskade sätt. deltagarna De flesta önskade att det skulle att man bli bygger generösa, om vindfånget tillgängliga och ytterdörrarna, moderna. Receptionen så att de blir lite mer gästvänligt. generösa, Entréytan tillgängliga med och skärmtaket moderna. borde Receptionen behöver behöver flyttas, flyttas, förminskas förminskas och byggas och om byggas ansåg om de ansåg lättas upp de flesta. lite och Konsten bli ljusare som och finns trivsammare. i entréhallen Uppvärmda bänkar märks flesta. och Konsten syns inte som i den finns röriga i entréhallen miljön. Några märks och deltagare ville under ha annan tak och konst någon som form man av uppfattar, växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, annan konst som man uppfattar, andra ville att den andra syns inte ville i den att den röriga konst miljön. som Några finns deltagare där lyfts ville fram ha bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. kort tid, för besökare som lämnar av patienter föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelpar- måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen keringar som tidigare funnits längs fasaderna. När Lösa lappar ska inte behövas. det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp Bilaga 1: Gåturer 14

15 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 3, 3, entrén ENTRÉN till TILL neuroblocket, NEUROBLOCK- MRT, rehab FÖRSLAG mm TILL ingång FÖRBÄTTRINGAR 85: ET, MRT, REHAB MM INGÅNG 85 Utomhus: Bygg ihop husen så det ser enhetligt ut. Positiva synpunkter Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon Utomhus: Platsen domineras av träd, man ser åsen och tyckte skogsbacken att de skulle upp placeras mot Sten på kullen Sturemonumentet. POSITIVA Det SYNPUNKTER är lugnande. Gatustråket är fint i denna del vända av Ackisområdet. mot grönskan. Det är den mest välkomnande intill och vara Utomhus: Platsen entrén domineras och det av finns träd, lite man planteringar ser åsen här Inomhusmiljön: och var. Bra med Möblera cykelparkeringar om så att man och kan bra sitta och skogsbacken upp mot Sten Sturemonumentet. och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera med bänkar. Det glasade entrépartiet uppskattades. Det ger vänligt välkomnande ljus på kvällen. Det är lugnande. Gatustråket är fint i denna del av tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer Inomhusmiljön: Ackisområdet. Det Den är den var ganska mest välkomnande nyrenoverad entrén och i en och 70-talsaktig färger. färgsättning med starka färger och och det finns lite planteringar här och var. Bra med mycket orange. Det stora konstverket, en vävnad, gav karaktär åt rummet och dämpning av ljudet. cykelparkeringar och bra med bänkar. Det glasade Glasburen entrépartiet invid uppskattades. entrén med Det sittplatser ger vänligt för välkom- väntan på hämtning, tyckte deltagarna om. Golvet fick positiva nande ljus omdömen på kvällen. med handikappmarkeringar, ledstråk. Mycket stolar, bra med toaletter och vackert konstverk. Inomhusmiljön: Den var ganska nyrenoverad och Negativa i en 70-talsaktig synpunkter färgsättning med starka färger och Utomhus: mycket orange. Alla Det utbyggnader stora konstverket, är som en blindtarmar vävnad, gav mellan byggnaderna. Det blir plottrigt och med konstiga karaktär åt gömmor, rummet och man dämpning kan lika gärna av ljudet. bygga Glasbu- ihop husen. Det var väldigt mycket cykelställ vid gatan. ren invid entrén med sittplatser för väntan på hämt- Inomhusmiljön: ning, tyckte deltagarna Vissa om. personer Golvet tyckte fick positiva inte om om- den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att dömen konstverkets med handikappmarkeringar, färgsättning var hård. ledstråk. Möbleringen Mycket upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes stolar, inte bra med fram. toaletter och vackert konstverk. Förslag NEGATIVA till förbättringar SYNPUNKTER Utomhus: Alla Bygg utbyggnader ihop husen är så som det blindtarmar ser enhetligt mel- ut. Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon tyckte lan byggnaderna. att skulle Det placeras blir plottrigt på kullen och med intill konstiga och vara vända mot grönskan. gömmor, man kan lika gärna bygga ihop husen. Det Inomhusmiljön: var väldigt mycket Möblera cykelställ om vid så gatan. att man kan sitta och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer och färger. Inomhusmiljön: Vissa personer tyckte inte om den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att konstverkets färgsättning var hård. Möbleringen upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes inte fram Bilaga 1: Gåturer 15

16 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 4, ENTRÉN TILL BARNSJUKHU- SET OCH KVINNOKLINIKEN, INGÅNG POSITIVA SYNPUNKTER Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många som tyckte om. Några tyckte att det blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den trevligaste entrén på Akademiska sjukhuset. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med figurer på glaset och en liten filmhörna i en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskattades av de flesta. Deltagarna reflekterade Plats 4, entrén till barnsjukhuset och kvinnokli över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor omsorg om barnen, så att de skulle känna sig välkomna. Positiva synpunkter Det var rundade former och roliga konstverk som Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många upplevdes mycket positivt. Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. Ledstråket; sjukhuset. blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den den blå linjen i golvet, fram till receptionen runt hörnet, tyckte någon deltagare var bra. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med fig en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskatt NEGATIVA SYNPUNKTER reflekterade över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga konstve trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med liga och smutsiga bårvagnar som stod uppställda lite Plats Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer dubbel 4, rundkörning entrén till och barnsjukhuset garagenedfart. Mycket och kvinnokliniken, slarvigt i vindfånget. ingång Själva byggnaden, 95-96: en glasbur trafik och många fordon uppställda på otillåtet sätt i fram i guldfärgat till receptionen aluminium, runt var hörnet, sliten och tyckte ful och någon flera deltagare var br Positiva kombination synpunkter med ambulanstransporter mm. Det blir deltagare påpekade att den inte passade in. Utomhus: Negativa synpunkter trångt för alla Blomsterarrangemangen fordon och transporter. i rondellerna För mycket var det Miljön många innanför som tyckte vindfånget om. Några upplevdes tyckte att som det en blå Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och trafikfarlig trafik asfalt. skärmtaket Många deltagare var uppiggande. funderade Någon över de tyckte dubbla att detta typisk var den och trevligaste väldigt lång entrén sjukhuskorridor på Akademiska av många dubbel rundkörning och garagenedfart. Mycket trafik och mång sjukhuset. rondellerna och hur man egentligen ska köra i denna deltagare, trist och kalt. De kritiserade också anonymiteten och med att det ambulanstransporter inte fanns någon reception mm. Det i blir trångt för miljö. Trafiksituationen blir än mer kaotiskt när trafikanterna inte vet Man hur har de ska gjort bete det sig. lite Skärmtaket, roligt för barnen mycket sikte. med Skyltningen figurer asfalt. Många på var glaset enligt deltagare och en flesta liten funderade usel. filmhörna Det över fanns i de dubbla rond kombination Inomhusmiljön: en nu fönsternisch blåmålat i en starkt intill ingången. blå färg som Konsten många i upplevde denna entré köra en uppskattades liten i denna skylttavla, miljö. de oansenligt Trafiksituationen flesta. Deltagarna placerad en blir bit än in mer och kaotiskt när tra reflekterade som gräll. Tidigare över att var entrén det slitet till brunt, barnsjukhuset med flagande speglade sig. med en liten stor omsorg text, där om merparten barnen, så av att de de institutioner skulle färg. Många pelare håller upp taket och flera deltagare och lärosalar som kunde nås via denna entré, kunde känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga Skärmtaket, konstverk nu som blåmålat upplevdes i en mycket starkt blå positivt. färg som många upplev kommenterade att dessa stålpelare kan bli jobbigt att återfinnas. Övrig skyltning var knapphändig och var Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. brunt, med Ledstråket; flagande färg. den Många blå linjen pelare i golvet, håller upp taket och fle ta sig fram emellan, då de står förhållandevis tätt. placerad i taket. Belysningen uppfattades som dålig. fram För mycket till receptionen cyklar invid runt entrén. hörnet, Belysningen tyckte någon är dålig. deltagare stålpelare Sofforna var bra. som kan fanns bli jobbigt utplacerade att ta i sig korridoren fram emellan, kritise-drades entrén. av många. Belysningen De var galonklädda är dålig. Cykelparkeringen och hårda att är särskilt de står förh Cykelparkeringen är särskilt mörk och det gör det invid Negativa synpunkter svårt att hitta sin cykel på kvällen. Det var en extremt cykel sitta på. Den kvällen. orangeröda Det var färgen extremt tilltalade barnovänlig inte alla. entré till ett b Utomhus: barnovänlig entré Det är till en ett märklig, barnsjukhus! svårbegriplig Det finns och ingen trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med Det Cafeterian finns ingen som ligger uteplats en med bit bort bänkar i korridoren och bord mot i anslutning till e dubbel uteplats rundkörning med bänkar och och bord garagenedfart. i anslutning till Mycket entrén. trafik kvinnokliniken och många fordon avger uppställda matlukt, vilket på otillåtet deltagarna sätt inte i kombination med ambulanstransporter mm. Det blir Inomhusmiljön: trångt uppskattade. för alla fordon Vindfånget och transporter. upplevdes För av de flesta deltagarna s mycket Inomhusmiljön: asfalt. Många Vindfånget deltagare upplevdes funderade av över flesta de dubbla fult och rondellerna rörigt och och skrämmande hur man egentligen med en massa ska anskrämliga och köra deltagarna i denna som miljö. en mycket Trafiksituationen otrevlig miljö. blir Det än var mer fult kaotiskt uppställda när trafikanterna lite slarvigt inte i vindfånget. vet hur de Själva ska bete byggnaden, en glas sig. och rörigt och skrämmande med en massa anskräm- och ful och flera deltagare påpekade att den inte passade in. Skärmtaket, nu blåmålat i en starkt blå färg som många upplevde som gräll. Tidigare var det slitet brunt, med flagande färg. Många pelare håller upp taket Miljön och innanför flera deltagare vindfånget kommenterade upplevdes som att dessa en typisk och väldigt stålpelare kan bli jobbigt att ta sig fram emellan, då de deltagare, står förhållandevis trist och kalt. tätt. De För kritiserade mycket cyklar också anonymiteten och invid entrén. Belysningen är dålig. Cykelparkeringen är sikte. särskilt Skyltningen mörk och var det enligt gör det de flesta svårt att usel. hitta Det sin fanns en liten sk Bilaga 1: Gåturer 16

Mitt centrum medborgardialog

Mitt centrum medborgardialog Slottet, ingång H 752 37 Uppsala T 018 36 36 26 F 018 36 36 27 info@sodratornet.se sodratornet.se Uppsala 2014-10-21 Mitt centrum medborgardialog Rapport Bilagor: 1. Enkät gå-tur 2. Enkät webb 3. Enkät

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

Barn- och ungdomsperspektiv

Barn- och ungdomsperspektiv Barn- och ungdomsperspektiv Barns synpunkter på Järfälla Underlagsrapport till Översiktsplan Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 Ewa Franzén Barn- och utbildningsförvaltningen juni 2012

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva Upprusta miljonprogrammet för de äldre En studie av tillgängligheten i Järva Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Fotograf/illustratör: UUS Urban Utveckling

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist

Läs mer

Europa: från den ena gatan...... till den andra

Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan till den andra riktar sig till både lärare och elever. Den vill stimulera elevernas nyfikenhet och uppmuntra dem att lära känna

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Innehåll Förord..... 5 Inledande kommentar.... 6 Svarandestatistik... 7 Vilka har svarat?... 7 Var bor de som svarat?... 9 Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Frågeställning 1... 11 Frågeställning

Läs mer

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 Hur ser användarnas attityder ut till gas som drivmedel? Vilka förbättrings- och utvecklingspunkter finns kring användandet av gas som drivmedel i Skellefteå och Sundsvall? För

Läs mer

Entrén vid Universitetssjukhuset i Lund

Entrén vid Universitetssjukhuset i Lund Examensarbete inom Natur, Hälsa och Trädgård Entrén vid Universitetssjukhuset i Lund Hälsosjukhuset med frånvaro av trivsamhet Eva Fredlund Examinationsversion 2007:1 LTJ-fakulteten, 2007-06-01, Alnarp

Läs mer

Privata rum i offentliga miljöer

Privata rum i offentliga miljöer Privata rum i offentliga miljöer Jenny Eriksson & Camilla Lännström Rumslig gestaltning, 180 hp Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15 hp Examinator:

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN Hur ska våra parker och grönområden utvecklas? Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/skrubba, Flaten och Orhem Bagarmossen Onsdagen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer