Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012"

Transkript

1 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer GESTALTNINGSPROGRAM I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en för rad Akademiska gåturer genomförts under sjukhuset hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull inom information Kv Sjukhuset om hur deltagarna Uppsala upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden Bilaga nr 1: 5:2012, Gåturer personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom sjukhuset. Bild från artikeln i Ronden nr 5:2012 Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut på att en liten grupp personer går en förutbestämd rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 1(28) Upprättat

2 BILAGA 1: GÅTURER BILAGA 1 HAR TAGITS FRAM AV: Suzanne de Laval Tekn. dr. arkitekt SAR/MSA Arkitekturanalys Sthlm AB FOTOGRAFI: Suzanne de Laval OMSLAGSBILD: Från artikel i Ronden 5: 2012 Foto: Staffan Claesson Bilaga 1: Gåturer 2

3 Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare varierar omfattningen på kommentarerna BILAGA 1: GÅTURER i redovisningen. Sam sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följe GÅTURER PÅ AKADEMISKA SJUKHUS- OMRÅDET UNDER HÖSTEN 2012 SAMVERKAN KRING GESTALTNING AV OFFENT- LIGA MILJÖER I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en rad gåturer genomförts under hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull information om hur deltagarna upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden nr 5:2012, personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom Vissa sjukhuset. stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut varierar omfattningen på kommentarerna i redovisningen. Sammanställnigen inleds med en på att en liten grupp personer går en förutbestämd sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Suzanne de La Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 3(28) Bilaga 1: Gåturer 3

4 Klass Klass 4A Bergaskolan 4A tim 1 x tim 3 x 3 Sjukhusskolan gåtur gåtur med med barnen barnen och en en och en Skolbarn Skolbarn Bergaskolan fotogåtur fotogåtur BILAGA : GÅTURER Akademiska sjh ledningsgrupp sjh (ej gåtur) (ej gåtur) diskussion diskussion Sjukhusvärdar Blandad Blandad grupp: grupp: kommun, kommun, landstingsråd o miljöansvariga o Studenter Studenter + landstingsråd Student Student + journalister + journalister + patientstödjare Tid LSU Grupp externa LSU externa projektledare 8 Antal Tid Öppet Grupp Öppet hus hus 1 deltagare Antal Öppet Expertgruppen Öppet hus hus 10 deltagare LSU Expertgruppen projektledare LSU Huvudskyddsombuden Klass Expertgruppen 4B Bergaskolan Klass 4B 4A Bergaskolan Tabell Tabell över över alla gåturer alla 1 gåturer tim som x 3 Klass genomförts som genomförts Sjukhusskolan 4A Bergaskolan i projektet. i projektet. gåtur med barnen en och en tim x 3 Sjukhusskolan Skolbarn Bergaskolan gåtur med fotogåtur barnen en och en Skolbarn Akademiska Bergaskolan sjh ledningsgrupp fotogåtur (ej gåtur) diskussion På Akademiska På sjukhuset Akademiska sjukhuset har 15 har gåturer 15 Sjukhusvärdar sjh ledningsgrupp (ej gåtur) diskussion gåturer genomförts genomförts och rutten och rutten har varit har varit varierande. varierande. Skolbarnen Skolbarnen 7 fick fick Blandad Sjukhusvärdar grupp: kommun, landstingsråd o miljöansvariga 87 gå runt gå runt barnsjukhuset och de och vuxna de vuxna fick gå fick olika gå olika rundturer rundturer i hela i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har har Blandad Studenter grupp: + landstingsråd kommun, landstingsråd o miljöansvariga 86 det blivit det blivit 13 olika 13 olika stoppunkter som som är kommenterade. är I tabellen I tabellen är alla är gåturer alla gåturer uppställda, uppställda, plus en plus en Studenter + journalister + landstingsråd + patientstödjare 65 planerad planerad gåtur gåtur med med Akademiska sjukhusets Student LSU sjukhusets externa + ledningsgrupp, journalister projektledare + patientstödjare som som inte blev inte av blev p.g.a. av p.g.a. det usla det usla 58 höstvädret höstvädret. Diskussionen som som hölls LSU Öppet hölls inomhus, externa inomhus, med projektledare med stöd stöd av en av bildvisning en bildvisning från stopplatserna, från gjorde 81 gjorde att deras att deras diskussion diskussion också också blev blev ett tillskott Öppet ett tillskott hus som som fungerade fungerade som som en gåtur. en gåtur Öppet LSU projektledare hus 10 8 På de På två de små två kartorna små kartorna nedan nedan över LSU Huvudskyddsombuden över sjukhusområdet projektledare ser man ser man exempel exempel på två på olika två olika gåturer; gåturer; en för 8 en för skolbarn skolbarn (bilden (bilden till vänster)runt till barnsjukhuset Huvudskyddsombuden och och litet en längre litet längre för vuxna för vuxna (bilden (bilden till höger). till höger). 8 På den På den större Tabell större kartan över kartan alla på nästa gåturer på nästa sida som är sida alla genomförts är tretton alla tretton stoppunkterna i projektet. markerade. markerade. Tabell över alla gåturer som genomförts i projektet. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick På gå runt Akademiska barnsjukhuset sjukhuset och har de 15 vuxna gåturer fick gå genomförts olika rundturer och rutten i hela har sjukhusområdet. varit varierande. Sammanlagt Skolbarnen har fick gå det runt blivit barnsjukhuset 13 olika stoppunkter och de vuxna som är fick kommenterade. gå olika rundturer I tabellen i hela är sjukhusområdet. alla gåturer uppställda, Sammanlagt plus en har planerad det blivit 13 gåtur olika med stoppunkter Akademiska som sjukhusets är kommenterade. ledningsgrupp, I tabellen som är inte alla blev gåturer av p.g.a. uppställda, det usla plus en planerad höstvädret. gåtur Diskussionen med Akademiska som hölls sjukhusets inomhus, ledningsgrupp, med stöd av en som bildvisning inte blev från av p.g.a. stopplatserna, det usla gjorde höstvädret. att deras diskussion Diskussionen också som blev hölls ett tillskott inomhus, som med fungerade stöd av en som bildvisning en gåtur. från stopplatserna, gjorde att deras diskussion också blev ett tillskott som fungerade som en gåtur. På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för På skolbarn de två (bilden små kartorna till vänster)runt nedan över barnsjukhuset sjukhusområdet och en ser litet man längre exempel för vuxna på två (bilden olika gåturer; till höger). en för På den skolbarn (bilden till vänster)runt barnsjukhuset och en litet längre för vuxna (bilden till höger). På den Gåtur större Gåtur för kartan skolbarn för skolbarn på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåtur Gåtur markerade. för vuxna för vuxna större kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna markerade. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts (bilden till vänster) runt barnsjukhuset och en litet och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick gå längre för vuxna (bilden till höger). På den större runt barnsjukhuset och de vuxna fick gå olika rundturer i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har det markerade. kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåturer Gåturer på Akademiska på Akademiska sjukhusområdet under under hösten hösten Suzanne Suzanne de Laval de Laval arkitekturanalys sthlm sthlm 2(28) 2(28) blivit 13 olika stoppunkter som är kommenterade. I tabellen är alla gåturer uppställda, plus en planerad gåtur med Akademiska sjukhusets ledningsgrupp, som inte blev av p.g.a. det usla höstvädret. Diskussionen som hölls inomhus, med stöd av en bildvisning från Gåtur stopplatserna, för skolbarn gjorde att deras diskussion också Gåtur för vuxna blev Gåtur ett tillskott för skolbarn som fungerade som en gåtur. Gåtur för vuxna På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för skolbarn Bilaga 1: Gåturer 4 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28) Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28)

5 BILAGA 1: GÅTURER Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla varierar deltagare, omfattningen andra fick lite på färre kommentarerna besökare. Därför i varierar omfattningen på av kommentarerna gåturdeltagarnas i redovisningen. synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. redovisningen. Sammanställnigen inleds med en sammanfattning Sammanställnigen inleds med en sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats Bilaga 1: Gåturer 5

6 De stora huskropparna B19 och B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har många sett och uppskattar. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. BILAGA 1: GÅTURER Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, strama byggnader. Många kommenterar dock de utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 SAMMANFATTNING AV SYNPUNK- Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 4(28) utan lind väckte förundran. Någon påpekade att TERNA I KORTHET luftbroarna kors och tvärs över torgytan gör att det mest ser ut som på en massafabrik. Hus A9 nämns ARKITEKTUREN OCH KONSTEN av åtskilliga som ett fint hus, men med en trist entré. Den norra infarten till sjukhusområdet upplevs Barnsjukhuset uppfattas positivt, men kvinnokliniken mycket positivt, med de stora fina träden och en får kritik för att byggnaden är hög som en parkmiljö som leder in i området. Man pekar ut skyskrapa sedd från förlossningsentrén. Skulpturen vackra delar i området och vissa av de skulpturer Tiger Rag som står just där, väcker starka känslor. som finns utplacerade. Konstverken uppmärksammas Många tycker den är tuff och fräsig, men andra blir dock inte av gåturdeltagarna över lag. Många provocerade av dess uttryck. Några enstaka perso- önskar sig en guide till konsten på sjukhusområdet. ner har riktigt hakat upp sig på att tycka illa om den. De stora vackra träden i området och utblickarna Några kommenterar att det känns lite rörigt runt mot Stadsträdgården, Kronåsen, och Slottet med skulpturen, med hus och anläggningar och upptrampade dess parkområde Tornérparken får mycket beröm. stigar i gräset. De stora huskropparna B19 och Arkitekturen kommenteras av några deltagare. Den B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. äldsta sjukhusbyggnaden A1 är mest populär. Vissa Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har tycker om Psykiatrins hus, A15, och andra är mycket många sett och uppskattar. frågande inför glasfasaderna. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, Gatan som bildas mellan de två husen upplevs av B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. många deltagare som ett stort tillskott i miljön. Platsen Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, som bildas mellan B- och A-husen saknar namn, strama byggnader. Många kommenterar dock de men bildar ett sammanhängande torgrum som deltagarna utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över uppfattade och kommenterade. Här finns lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. en enorm potential att skapa en bra miljö, där både människor och trafik kan samsas på ett bättre sätt. Platsen som den ser ut idag, kritiserades mycket hårt av deltagarna. Konstverket Inringande av parklind, Bilaga 1: Gåturer 6

7 BILAGA 1: GÅTURER BRISTER I OMSORG OM PATIENTERNA Deltagarna uttrycker att närmiljön har stora brister. Man upplever en brist på omsorg. Allting känns tillfälligt och slarvigt. Cykelparkeringar och skyltar huller om buller. Trafiklösningar som inte fungerar och tillbyggnader och baracker är sådant som förstärker intrycket av att allt bara är tillfälligt lösta problem. busshållplats finns. Det är långt att gå från busshållplatserna till sjukhusentréerna. Det är en stadig uppförsbacke från Sjukhusvägen vilket blir tungt för sjuka, för personer med funktionsnedsättningar och för äldre. Den s.k. Mjuka linjen som faktiskt stannar på ett par platser inom sjukhusområdet, var det ingen av deltagarna som kände till eller nämnde. SVÅRORIENTERAT Hela sjukhusområdet är svårorienterat, skyltningen är dålig, enligt de flesta deltagarna. Man tycker skyltarna är svåra att se, texten är liten och när man kommer fram till en entré står det bara ett nummer och ingen annan information av typen diabetesmottagning eller dylikt. Det är också svårt för bilister att hitta rätt, vissa viktiga skyltar är dolda av växtlighet. Studenterna i området har svårt att hitta, då föreläsningssalar och lärosalar inte är skyltade. TRAFIKFARLIGT Trafiken i området får mycket kritik. Det är leveranser till bl.a. caféer och restauranger i området och en del tung byggtrafik till ombyggnader och nybyggen. Ambulanser, färdtjänst och sjuktransporter kör i skytteltrafik, därtill kommer privata bilar med patienter som ska lämna, hämta eller leta parkering. Dessa ska samsas med mängder av cyklister och gångtrafikanter på smala vägar med smala trottoarer. Vägnätet är inte anpassat för den trafik som förekommer och både gångtrafikanter och cyklister klagar på trafiksäkerheten. Vid de flesta entréer upplever gångtrafikanter att det är trafikfarligt och trångt om utrymme, när sjuktransporterna står långt upp på trottoarerna p.g.a. för snäva angöringsplatser. PARKERING Många deltagare diskuterade parkeringar inom sjukhusområdet. Olika åsikter framfördes, som t.ex. att privatbilister som skjutsar sjuklingar till området har svårt att hitta parkering nära respektive entré. Det kan bli svårt att hinna lämna av och parkera om patienten behöver stöd hela vägen. KOLLEKTIVTRAFIKEN Flera påtalar bristen på kontakt med kollektivtrafiken. Det finns ingen reguljär busslinje inom sjukhusområdet och det är inte skyltat någonstans var närmaste Bilaga 1: Gåturer 7

8 När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen BILAGA 1: GÅTURER i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 6(28) ENTRÉERNA UTOMHUS Entréerna får stark kritik över lag. Den enda entrén som framhålls som bra är ingång 85, som är nyligen renoverad och fräsch. Den lyser upp platsen utanför med sin glasade fasad och ser välkomnande ut. Övriga entréer får kritik ur de flesta aspekter, de är inte välkomnande, de har inga fasta sittbänkar, de är trafikfarliga, trånga, dåligt belysta, dåligt skyltade etc. Åtskilliga entréer saknar skärmtak och de skärmtak som finns kritiserades, både av utseende och funktion. Vid akutintaget är det ett stort fackverkstak och i entréerna strax intill är det skärmtak som liknar cykelskjul. Uppvärmda sittbänkar under skärmtaken vid entréerna, var ett allmänt önskemål från ett flertal deltagare. Entrén till Barnsjukhuset med sin kombination av persontrafik och ambulansintag ifrågasätts av de flesta. Det ser hemskt ut med bårvagnarna i vindfånget och det blir rörigt vid dörrpartiet när alla olika transporter ska samsas. Det blir också trafikfarligt för barnen. Tillgängligheten är inte bra vid denna entré, med enkel asfaltuppfyllnad mellan trottoarkant och väg. Många rullstolar och bårvagnar ska köras där med risk att välta och det är tungt för handrullade rullstolar. ENTRÉERNA INOMHUS När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Generellt saknar många receptionsfunktionen, i 70-entrén finns en stor reception som oftast är obemannad. Vid barnkliniken saknas reception helt i entrén. Vid akutintaget är receptionen egendomlig med tre olika stationer, två små bås och en öppen disk. De två båsen kritiserades, då de är trånga, särskilt för rullstolsburna. Huvudentrén, ingång 70, får särskilt Bilaga 1: Gåturer 8

9 barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att ligga direkt mot Läkparkens södra kant och därvid förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små BILAGA skuggande 1: GÅTURER träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. mycket kritik, vindfånget är trångt, skyltningen rörig och det är lågt i tak. CAFÉET I 70-ENTRÉN Caféet vid huvudentrén fick mycket lågt betyg av Gåturer deltagarna. på Akademiska Det är trist sjukhusområdet möblerat och under ger hösten ingen 2012 av- Suzanne ligga direkt de Laval mot Läkparkens arkitekturanalys södra kant sthlmoch därvid 7(28) skildhet, ifall patienter vill träffa sina anhöriga över en fika. Lokalen känns källaraktig trots ljusschakt i taket. Utomhusdelen av caféet var det nästan inga som hade uppmärksammat. De som kände till den undrade vem den var till för, personalen eller allmänheten? Barn i sjukhusområdet, förutom barnsjukhuset Flera deltagare diskuterade att sjukhusområdet inte är barnvänligt. Besökande barn har ingen replipunkt någonstans. Den enda plats som kommenterades ur barnperspektiv, var rondellen med en skulptur med spiralformad grässockel utanför akutintaget. Barn tycker om att gå runt där och sitta i grässpiralen. Dock påpekades också att det inte är så bra med tanke på trafiksäkerheten. Många efterlyste någon eller några skyddade platser utomhus där patienter och besökande kan sitta ner tillsammans utomhus och där miljön ger möjlighet för medföljande barn att röra sig någorlunda fritt. LÄKPARKEN Söder om Barnsjukhuset ligger den nyupprustade Läkparken i anslutning till Lekterapin och sjukhusskolan. Den är till för de sjuka barn som vistas på sjukhuset. De är infektionskänsliga och Läkparken är därför inte tillgänglig för friska barn, utöver eventuella besökande syskon till inlagda barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små skuggande träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. PLATSEN SÖDER OM B14 Söder om byggnad B14 finns en plats som verkar helt bortglömd. Man ser spår av tidigare trädgårdsanläggningar för rekreation, men allt är slitet och ovårdat. Platsen skyddas från buller och trafik av en kulvertvägg som löper längs södra kanten. Alla deltagare såg en mycket stor potential på denna plats. Många förordade att den görs i ordning som utomhusrehab som skulle komplettera den rehabverksamhet som sker i lokalerna intill. Några föreslog att där skulle anordnas en lekplats för besökande barn, kanske en kombination av lek- respektive träningsredskap för vuxna och barn. Ett förslag var att anlägga avskilda uteplatser där patienter kunde umgås med sina anhöriga utomhus i en lugn och skyddad miljö under sommarhalvåret. Citat från en patient: Grundläggande för en läkande miljö är för mig att patienten ska förnimma att någon har tänkt med omtanke och omsorg på att alla människor oberoende av skick ska vara välkomna och känna sig trygga här Bilaga 1: Gåturer 9

10 arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt. BILAGA 1: GÅTURER SPONTANA SITTGRUPPER Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Generellt finns det många spontana sittgrupper runt Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 8(28) om i sjukhusområdet. De borde inventeras och arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt Bilaga 1: Gåturer 10

11 BILAGA 1: GÅTURER Plats 1, akutmottagning, ingång 60: PLATS 1, AKUTMOTTAGNING, orienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, upp- Positiva INGÅNG synpunkter 60 ställda i biosittning uppfattades som obehagliga och obekväma. Receptionsarrangemanget med tre Utemiljön: Några kommenterade att det är bra att det finns handikapparkeringar nära. Den stora POSITIVA SYNPUNKTER receptioner, varav två i burar upplevdes som otill- röda neonskylten uppskattas av många. Skulpturen utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna Utemiljön: Några kommenterade att det är bra gängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid flera spiralformade att det finns handikapparkeringar rondell. Det är en levande nära. Den plats stora med mycket tillfällen parkeringsplatser var akutintaget och proppfullt cykelparkering. med väntande Det bildas röda neonskylten ett fint stadsrum uppskattas mellan av huskropparna många. Skulpturen runt akutintaget. patienter och Barn upplevelsen leker gärna var på skulpturens kaotisk. Vindfånget grässpiral. utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna spiralformade rondell. Det är en levande plats med mycket ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen på sitt- Inomhusmiljön: parkeringsplatser Skulpturen och cykelparkering. föreställande Det bildas en mus ett är omtyckt. platser vid I övrigt utgången, fick den både inre ute miljön och inne, hård påpekades kritik. med automater kritiserades starkt. Utbudet av något fint stadsrum mellan huskropparna runt akutintaget. av många. Väntan på hämtning kan bli lång efter be- Negativa Barn leker gärna synpunkter på skulpturens grässpiral. söket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. Rundkörningen inte av flertalet, det är trång var fullt och av starkt sprickor trafikerad. och mönstret Principerna Inomhusmiljön: för parkering Skulpturen kritiserades, föreställande då en patienterna mus är gav till akuten någon en inte association prioriterades, till spyor. utan Dessutom personal är och det besökare omtyckt. I till övrigt blodcentralen. fick den inre Handikapparkeringarna miljön hård kritik. var ohygieniskt trafikfarligt och placerade. svårt att hålla Cykelkaoset rent. utanför entréerna 60 och 61 kritiserades. Cyklisterna respekterar inte skyltarnas anvisningar. Skulpturen NEGATIVA SYNPUNKTER uppfattas inte i den röriga miljön. Skyltningen till akutmottagningen syntes inte från vägen p.g.a. Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. höga buskage, och många kör förbi infarten. Många tyckte att det överdimensionerade skärmtaket Rundkörningen är trång och starkt trafikerad. Prin- var ciperna fult och för parkering att det inte kritiserades, passade ihop då patienterna med övriga till närliggande skärmtak. akuten inte prioriterades, utan personal och besökare Inomhusmiljön: Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga till blodcentralen. Handikapparkeringarna var tra- gåtursdeltagare. fikfarligt placerade. Det Cykelkaoset är trångt, rörigt, utanför otrevligt, entréerna svårorienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, uppställda 60 och 61 i kritiserades. biosittning Cyklisterna uppfattades respekterar som obehagliga inte och obekväma. Receptionsarrangemanget med skyltarnas tre receptioner, anvisningar. varav Skulpturen två i burar uppfattas upplevdes inte i som otillgängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid den flera röriga tillfällen miljön. Skyltningen var akutintaget till akutmottagningen proppfullt med väntande patienter och upplevelsen var kaotisk. Vindfånget syntes inte från med vägen automater p.g.a. höga kritiserades buskage, och starkt. många Utbudet av något ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen kör förbi på infarten. sittplatser Många vid utgången, tyckte att det både överdimen- ute och inne, påpekades av många. Väntan på hämtning kan sionerade skärmtaket var fult och att det inte passade bli lång efter besöket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades inte av flertalet, det var fullt av ihop med övriga närliggande skärmtak. sprickor och mönstret gav någon en association till spyor. Dessutom är det ohygieniskt och svårt att hålla Inomhusmiljön: rent. Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga gåtursdeltagare. Det är trångt, rörigt, otrevligt, svår Bilaga 1: Gåturer 11

12 BILAGA 1: GÅTURER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, inte minst cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Markbeläggningar, trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några föreslog flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transporter. Det finns behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och Förslag till förbättringar trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, i Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Mark Förslag trottoarkanter till och förbättringar ses över. utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några fö flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transport Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parker behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i da akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och på dispositionen av lokalerna diskuterades och flera trottoarkanter entrén måste ses över. och utemöbler kan markera tydligare var man få förslag kom fram, men framför allt ville man att det flyttning Flera föreslog av ombyggnad handikapparkeringarna, och utbyggnad av akutintaget, så att då de det inte är för kolliderar trångt. Möblering me skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer informa- skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen förbättras, även behov dispositionen av att av lokalerna kunna diskuterades sitta ned och utanför flera förslag entrén kom fram, i väntan men framför på hemtra allt ville trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. tion på andra språk. Handikappanpassning innebär information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skylta entrén och att t.ex. måste nummerlappsautomat ses över. placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som rymligare mått och att skyltar är tydligare och att akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre s t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av Flera Personer föreslog som är illa ombyggnad däran kan behöva och möjlighet utbyggnad att sitta lite av mer akutintaget, tillbakalutat eller då vila dep rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fr är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja Förslag till förbättringar skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen b dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa Deltagarna däran kan behöva hade möjlighet många olika att sitta förslag lite mer till hur tillbakalutat eller vila på en Måtten brits. är trånga och rundfarten behöver och att t.ex. ske på nummerlappsautomat ett bättre sätt. Markbeläggningar, placeras så att den nås av ru trafiken och information parkeringen på andra borde språk. styras Handikappanpassning upp, inte minst innebär rym cykelparkeringen. trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var akutintaget man får köra är äldre och och hur. multisjuka, Några föreslog möbleringen behöver stödj flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar Personer med som inkommande är illa däran transporter. kan behöva Det möjlighet finns att sitta lite m behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste ses över. Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fram, men framför allt ville man att det skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skyltar är tydligare och att t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa däran kan behöva möjlighet att sitta lite mer tillbakalutat eller vila på en brits. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys st Bilaga 1: Gåturer 12

13 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 2, 2, huvudentrén, HUVUDENTRÉN, ingång INGÅNG 70: 70 och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ska utgöra huvudentré. Det var lågt i tak och konsten Positiva POSITIVA synpunkter SYNPUNKTER försvann i den ostrukturerade miljön. Receptionen Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång och slutresultatet var vid den sista gåturen inte och slutresultatet var vid den sista gåturen inte uppnått. De positiva De positiva vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen var uppnått. synpunkterna synpunkterna på utemiljön på utemiljön handlade handlade alltför många mycket funktioner om den funktionalitet samlade på en man alltför liten uppnått, mycket om genom den funktionalitet att ta bort alla man markbeläggningar, uppnått, genom cykelparkeringar yta, med trängsel mm som som följd. fanns Korsande tidigare köer och till göra re- av- att ta och bort pålastning alla markbeläggningar, av patienter i sjuktransporter cykelparkeringar till huvudsaken. ception och bankomat, Logistiken samt har anslagstavla blivit mycket på samma bättre. Skärmtaket mm som fanns med tidigare sittbänk och och göra brevlåda av- och uppskattades. pålastning av patienter i sjuktransporter till huvudsaken. Intill detta utrymme sitter och står en mängd män- Inomhusmiljön: Logistiken har blivit Det mycket är bra bättre. att det Skärmtaket finns apotek, med kioskbutik, niskor som café väntar och bankomat. på hemtransport. Mitt i detta står yta där alla ska passera för att komma in i sjukhuset. sittbänk och brevlåda uppskattades. sjukhusvärdarna och försöker hjälpa vilsna besökare. Negativa synpunkter Skyltningen fick dåligt betyg av deltagarna, den är Utemiljön: Inomhusmiljön: Byggtiden Det är utmärktes bra att det finns av kaos apotek, och problem. kioskbutik, café intill och ingång bankomat. 70 kritik för att den var totalt i kal skyltningen endast en med stor medicinska asfaltyta. termer Cykelparkeringar i stället för bristfällig När slutresultatet och svår att hitta. började Det framgå, ordval man fick använt utemiljön svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad som tidigare funnits längs fasaderna var borttagna. NEGATIVA SYNPUNKTER onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på Utemiljön: Byggtiden utmärktes av kaos och problem. andra språk. Det bruna skärmtaket tyckte många att det var mörkt och trist. Det såg industriellt ut, sade någon. När slutresultatet började framgå, fick utemiljön intill Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den bruna utbyggnaden som rymmer Grönwallsalen fick kritik för att den var ful. Tillbyggnaden ingång 70 kritik för att den var totalt kal endast en Den inre miljön fick också kritik för att den var trå- mittemot stor asfaltyta. ingång Cykelparkeringar 70, byggnad som B20, tidigare ansågs funnits också ful och kig och att intetsägande. den passade Särskilt in caféet i den tyckte ursprungliga många var arkitekturen. längs fasaderna var borttagna. urtrist. Tråkigt möblerat och kalt. Det upplevdes som Det bruna skärmtaket tyckte många att det var en källare, trots takfönster som ändå lättade upp litet. Inomhusmiljön: mörkt och trist. Det Dörrpartiet såg industriellt med vindfång ut, sade någon. uppdelat i två alltför smala passager fick mycket kritik. Dessutom Den bruna utbyggnaden släpper det som in kall rymmer luft, vilket Grönwallsalen påverkat receptionsverksamheten negativt. Den stora öppna ytan fick kritik där innanför att den var rörig, ful. Tillbyggnaden svårorienterad, mittemot ful, tråkig och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ingång ska 70, utgöra byggnad huvudentré. B20, ansågs Det också var ful lågt och i att tak den och konsten försvann i den ostrukturerade miljön. inte passade in i den ursprungliga arkitekturen. Receptionen var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen Inomhusmiljön: var alltför Dörrpartiet många med funktioner vindfång samlade upp- på en alltför liten yta, med trängsel som följd. Korsande delat i två köer alltför till smala reception passager och fick bankomat, mycket kritik. samt anslagstavla på samma yta där alla ska passera för att Dessutom komma släpper in i sjukhuset. det in kall Intill luft, detta vilket utrymme påverkat sitter och står en mängd människor som väntar på hemtransport. receptionsverksamheten Mitt i detta negativt. står Den sjukhusvärdarna stora öppna och försöker hjälpa vilsna besökare. Skyltningen fick dåligt ytan där betyg innanför av deltagarna, var rörig, svårorienterad, den är bristfällig ful, tråkig och svår att hitta. Det ordval man använt i skyltningen med medicinska termer i stället för svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på andra språk Bilaga 1: Gåturer 13 Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den inre miljön fick också kritik för att den var

14 Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket borde lättas upp lite och bli ljusare och trivsammare. Uppvärmda bänkar under tak och någon form av växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, kort tid, för besökare som lämnar av BILAGA patienter 1: GÅTURER föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelparkeringar som tidigare funnits längs fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Förslag till förbättringar Förslag till förbättringar Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. skyltning och hänvisning i de olika entréerna. Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket Utomhus: borde lättas Här önskade upp lite deltagarna och bli ljusare att och det trivsammare. skulle bli lite mer Uppvärmda gästvänligt. bänkar Entréytan under tak med och skärmtaket någon form borde av växtlighet lättas upp eller lite och blommor bli ljusare önskades. och trivsammare. Parkeringsmöjlighet, Uppvärmda kort bänkar tid, för besökare under tak som och lämnar någon av form av växtlighet patienter eller föreslogs. blommor Studenterna önskades. vill Parkeringsmöjlighet, få tillbaka de rikliga cykelparkeringar kort tid, för besökare som tidigare som lämnar funnits av längs patienter fasaderna. föreslogs. När det Studenterna är föreläsning vill i få t.ex. tillbaka Grönwallsalen de rikliga kommer cykelparkeringar många studenter som tidigare samtidigt funnits på längs cykel. fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite entréhallen olika stenläggningar i två plan, göra tyckte ett deltagarna. härligt café, öppna Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva Inomhusmiljön: och utomhus. Ett Den skyltprogram borde byggas som är om konsekvent, radikalt och göras tillbyggnader om från mot grunden gården. tyckte Andra somliga hade mindre deltagare. om- Gåturer läsbart på och Akademiska lätt att uppfatta. sjukhusområdet Några deltagare under hösten funde Suzanne fattande de förslag Laval som arkitekturanalys handlade om sthlm att skaffa 12(28) nya Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna rade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya om och vindfånget mer ändamålsenliga och ytterdörrarna, möbler så och att att de blir placera mer dem Utomhus: på ett Här bättre önskade sätt. deltagarna De flesta önskade att det skulle att man bli bygger generösa, om vindfånget tillgängliga och ytterdörrarna, moderna. Receptionen så att de blir lite mer gästvänligt. generösa, Entréytan tillgängliga med och skärmtaket moderna. borde Receptionen behöver behöver flyttas, flyttas, förminskas förminskas och byggas och om byggas ansåg om de ansåg lättas upp de flesta. lite och Konsten bli ljusare som och finns trivsammare. i entréhallen Uppvärmda bänkar märks flesta. och Konsten syns inte som i den finns röriga i entréhallen miljön. Några märks och deltagare ville under ha annan tak och konst någon som form man av uppfattar, växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, annan konst som man uppfattar, andra ville att den andra syns inte ville i den att den röriga konst miljön. som Några finns deltagare där lyfts ville fram ha bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. kort tid, för besökare som lämnar av patienter föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelpar- måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen keringar som tidigare funnits längs fasaderna. När Lösa lappar ska inte behövas. det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp Bilaga 1: Gåturer 14

15 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 3, 3, entrén ENTRÉN till TILL neuroblocket, NEUROBLOCK- MRT, rehab FÖRSLAG mm TILL ingång FÖRBÄTTRINGAR 85: ET, MRT, REHAB MM INGÅNG 85 Utomhus: Bygg ihop husen så det ser enhetligt ut. Positiva synpunkter Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon Utomhus: Platsen domineras av träd, man ser åsen och tyckte skogsbacken att de skulle upp placeras mot Sten på kullen Sturemonumentet. POSITIVA Det SYNPUNKTER är lugnande. Gatustråket är fint i denna del vända av Ackisområdet. mot grönskan. Det är den mest välkomnande intill och vara Utomhus: Platsen entrén domineras och det av finns träd, lite man planteringar ser åsen här Inomhusmiljön: och var. Bra med Möblera cykelparkeringar om så att man och kan bra sitta och skogsbacken upp mot Sten Sturemonumentet. och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera med bänkar. Det glasade entrépartiet uppskattades. Det ger vänligt välkomnande ljus på kvällen. Det är lugnande. Gatustråket är fint i denna del av tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer Inomhusmiljön: Ackisområdet. Det Den är den var ganska mest välkomnande nyrenoverad entrén och i en och 70-talsaktig färger. färgsättning med starka färger och och det finns lite planteringar här och var. Bra med mycket orange. Det stora konstverket, en vävnad, gav karaktär åt rummet och dämpning av ljudet. cykelparkeringar och bra med bänkar. Det glasade Glasburen entrépartiet invid uppskattades. entrén med Det sittplatser ger vänligt för välkom- väntan på hämtning, tyckte deltagarna om. Golvet fick positiva nande ljus omdömen på kvällen. med handikappmarkeringar, ledstråk. Mycket stolar, bra med toaletter och vackert konstverk. Inomhusmiljön: Den var ganska nyrenoverad och Negativa i en 70-talsaktig synpunkter färgsättning med starka färger och Utomhus: mycket orange. Alla Det utbyggnader stora konstverket, är som en blindtarmar vävnad, gav mellan byggnaderna. Det blir plottrigt och med konstiga karaktär åt gömmor, rummet och man dämpning kan lika gärna av ljudet. bygga Glasbu- ihop husen. Det var väldigt mycket cykelställ vid gatan. ren invid entrén med sittplatser för väntan på hämt- Inomhusmiljön: ning, tyckte deltagarna Vissa om. personer Golvet tyckte fick positiva inte om om- den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att dömen konstverkets med handikappmarkeringar, färgsättning var hård. ledstråk. Möbleringen Mycket upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes stolar, inte bra med fram. toaletter och vackert konstverk. Förslag NEGATIVA till förbättringar SYNPUNKTER Utomhus: Alla Bygg utbyggnader ihop husen är så som det blindtarmar ser enhetligt mel- ut. Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon tyckte lan byggnaderna. att skulle Det placeras blir plottrigt på kullen och med intill konstiga och vara vända mot grönskan. gömmor, man kan lika gärna bygga ihop husen. Det Inomhusmiljön: var väldigt mycket Möblera cykelställ om vid så gatan. att man kan sitta och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer och färger. Inomhusmiljön: Vissa personer tyckte inte om den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att konstverkets färgsättning var hård. Möbleringen upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes inte fram Bilaga 1: Gåturer 15

16 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 4, ENTRÉN TILL BARNSJUKHU- SET OCH KVINNOKLINIKEN, INGÅNG POSITIVA SYNPUNKTER Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många som tyckte om. Några tyckte att det blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den trevligaste entrén på Akademiska sjukhuset. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med figurer på glaset och en liten filmhörna i en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskattades av de flesta. Deltagarna reflekterade Plats 4, entrén till barnsjukhuset och kvinnokli över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor omsorg om barnen, så att de skulle känna sig välkomna. Positiva synpunkter Det var rundade former och roliga konstverk som Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många upplevdes mycket positivt. Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. Ledstråket; sjukhuset. blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den den blå linjen i golvet, fram till receptionen runt hörnet, tyckte någon deltagare var bra. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med fig en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskatt NEGATIVA SYNPUNKTER reflekterade över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga konstve trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med liga och smutsiga bårvagnar som stod uppställda lite Plats Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer dubbel 4, rundkörning entrén till och barnsjukhuset garagenedfart. Mycket och kvinnokliniken, slarvigt i vindfånget. ingång Själva byggnaden, 95-96: en glasbur trafik och många fordon uppställda på otillåtet sätt i fram i guldfärgat till receptionen aluminium, runt var hörnet, sliten och tyckte ful och någon flera deltagare var br Positiva kombination synpunkter med ambulanstransporter mm. Det blir deltagare påpekade att den inte passade in. Utomhus: Negativa synpunkter trångt för alla Blomsterarrangemangen fordon och transporter. i rondellerna För mycket var det Miljön många innanför som tyckte vindfånget om. Några upplevdes tyckte att som det en blå Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och trafikfarlig trafik asfalt. skärmtaket Många deltagare var uppiggande. funderade Någon över de tyckte dubbla att detta typisk var den och trevligaste väldigt lång entrén sjukhuskorridor på Akademiska av många dubbel rundkörning och garagenedfart. Mycket trafik och mång sjukhuset. rondellerna och hur man egentligen ska köra i denna deltagare, trist och kalt. De kritiserade också anonymiteten och med att det ambulanstransporter inte fanns någon reception mm. Det i blir trångt för miljö. Trafiksituationen blir än mer kaotiskt när trafikanterna inte vet Man hur har de ska gjort bete det sig. lite Skärmtaket, roligt för barnen mycket sikte. med Skyltningen figurer asfalt. Många på var glaset enligt deltagare och en flesta liten funderade usel. filmhörna Det över fanns i de dubbla rond kombination Inomhusmiljön: en nu fönsternisch blåmålat i en starkt intill ingången. blå färg som Konsten många i upplevde denna entré köra en uppskattades liten i denna skylttavla, miljö. de oansenligt Trafiksituationen flesta. Deltagarna placerad en blir bit än in mer och kaotiskt när tra reflekterade som gräll. Tidigare över att var entrén det slitet till brunt, barnsjukhuset med flagande speglade sig. med en liten stor omsorg text, där om merparten barnen, så av att de de institutioner skulle färg. Många pelare håller upp taket och flera deltagare och lärosalar som kunde nås via denna entré, kunde känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga Skärmtaket, konstverk nu som blåmålat upplevdes i en mycket starkt blå positivt. färg som många upplev kommenterade att dessa stålpelare kan bli jobbigt att återfinnas. Övrig skyltning var knapphändig och var Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. brunt, med Ledstråket; flagande färg. den Många blå linjen pelare i golvet, håller upp taket och fle ta sig fram emellan, då de står förhållandevis tätt. placerad i taket. Belysningen uppfattades som dålig. fram För mycket till receptionen cyklar invid runt entrén. hörnet, Belysningen tyckte någon är dålig. deltagare stålpelare Sofforna var bra. som kan fanns bli jobbigt utplacerade att ta i sig korridoren fram emellan, kritise-drades entrén. av många. Belysningen De var galonklädda är dålig. Cykelparkeringen och hårda att är särskilt de står förh Cykelparkeringen är särskilt mörk och det gör det invid Negativa synpunkter svårt att hitta sin cykel på kvällen. Det var en extremt cykel sitta på. Den kvällen. orangeröda Det var färgen extremt tilltalade barnovänlig inte alla. entré till ett b Utomhus: barnovänlig entré Det är till en ett märklig, barnsjukhus! svårbegriplig Det finns och ingen trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med Det Cafeterian finns ingen som ligger uteplats en med bit bort bänkar i korridoren och bord mot i anslutning till e dubbel uteplats rundkörning med bänkar och och bord garagenedfart. i anslutning till Mycket entrén. trafik kvinnokliniken och många fordon avger uppställda matlukt, vilket på otillåtet deltagarna sätt inte i kombination med ambulanstransporter mm. Det blir Inomhusmiljön: trångt uppskattade. för alla fordon Vindfånget och transporter. upplevdes För av de flesta deltagarna s mycket Inomhusmiljön: asfalt. Många Vindfånget deltagare upplevdes funderade av över flesta de dubbla fult och rondellerna rörigt och och skrämmande hur man egentligen med en massa ska anskrämliga och köra deltagarna i denna som miljö. en mycket Trafiksituationen otrevlig miljö. blir Det än var mer fult kaotiskt uppställda när trafikanterna lite slarvigt inte i vindfånget. vet hur de Själva ska bete byggnaden, en glas sig. och rörigt och skrämmande med en massa anskräm- och ful och flera deltagare påpekade att den inte passade in. Skärmtaket, nu blåmålat i en starkt blå färg som många upplevde som gräll. Tidigare var det slitet brunt, med flagande färg. Många pelare håller upp taket Miljön och innanför flera deltagare vindfånget kommenterade upplevdes som att dessa en typisk och väldigt stålpelare kan bli jobbigt att ta sig fram emellan, då de deltagare, står förhållandevis trist och kalt. tätt. De För kritiserade mycket cyklar också anonymiteten och invid entrén. Belysningen är dålig. Cykelparkeringen är sikte. särskilt Skyltningen mörk och var det enligt gör det de flesta svårt att usel. hitta Det sin fanns en liten sk Bilaga 1: Gåturer 16

17 den är bra för rullstolar och bårvagnar i i entrédelen. Arrangera om cykelparkeringen så att den inte stör entréfunktionen. Mer belysning som lyser upp där det behövs. Inomhusmiljön: Tidigare fanns en entréhall och en reception, detta var det många deltagare BILAGA 1: som GÅTURER föreslog att man återinförde. Flera deltagare önskade att det fanns en levande människa i i en enkel reception när man kommer in. Skyltningen behövde förbättras radikalt inomhus. Bland annat efterlystes information på andra språk. Belysningen inomhus behövde också ses över. Inomhusmiljön: Tidigare fanns en entréhall och en reception, detta var det många deltagare som före- FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR slog att man återinförde. Flera deltagare önskade att Generellt tyckte de flesta att entrén måste byggas om det fanns en levande människa i en enkel reception Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 15(28) så att man skiljer på entrén för gående patienter och när man kommer in. Skyltningen behövde förbättras ambulansintaget för akut sjuka. Det är både opraktiskt och trafikfarligt att ha alla typer av transporter i tion på andra språk. Belysningen inomhus behövde radikalt inomhus. Bland annat efterlystes informa- samma entréparti. Vindfångets båruppställning borde sidoordnas i ett eget utrymme, så att patienterna också ses över. inte möts av detta. Det är inte bara skrämmande och fult, det är ohygieniskt också. Bårarna måste vara rena och desinficerade när de används. Bättre skyltning efterlystes både utomhus och inomhus. Utomhus: Lägg om trafiken på ett bättre sätt. Skapa sittplatser invid entrén, gärna under taket. Marken behöver ses över med markbeläggningar, trottoarkanten måste göras om eller tas bort så den är bra för rullstolar och bårvagnar i entrédelen. Arrangera om cykelparkeringen så att den inte stör entréfunktionen. Mer belysning som lyser upp där det behövs Bilaga 1: Gåturer 17

18 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 5, NAMNLÖS PLATS UTANFÖR INGÅNG 31 Platsen bildar ett litet torg mellan byggnaderna B17, B2 och A9. Det finns också en gata utan namn som löper genom platsen och förbinder Sjukhusvägen med Ambulansgatan. Rakt över gatan finns en tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna ska förläggas under jord. En ny gata har just skapats mellan byggnaderna A1 och A15. POSITIVA SYNPUNKTER På platsen kan man se slottet mellan A1 och A15. Detta uppmärksammade många och uttryckte uppskattning av. De flesta passade också på att tala om hur mycket de tyckte om den gamla huvudbyggnaden, A1. Några enstaka personer var odelat positiva till Psykiatrins hus och tyckte om den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av det gamla huset i det nya husets glasfasad fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan byggnaderna fick många positiva kommentarer. Om man tittar ner mot Fyrisån kan man se Stadsträdgården, vilket många gillade. Den lilla torgytan framför B17 fick en del beröm. Skulpturen inringande av parklind Plats 5, namnlös plats utanför ingång 31: Platsen bildar ett litet torg mellan byggnaderna B17, B2 och A9. De som löper genom platsen och förbinder Sjukhusvägen med Ambula tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna ska f har just skapats mellan byggnaderna A1 och A15. Positiva synpunkter På platsen kan man se slottet mellan A1 och A15. Detta uppmärksa uppskattning av. De flesta passade också på att tala om hur mycke huvudbyggnaden, A1. Några enstaka personer var odelat positiva t den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av det gamla h fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan byggnade tyckte några personer om. Neonljuset på kvällen är kommentarer. De gångbroar Om som man går över tittar torgytan ner mot Fyrisån uppfattades kan man se Stadsträd Plats fint. 5, Rondellen namnlös med plats stensättning utanför runt ingång skulptu-31ren bildar var det ett någon litet person torg mellan som pekade byggnaderna ut som fint. B17, B2 personer deltagare och A9. om. liknade Det Neonljuset finns den också röriga på kvällen torgytan gata är utan fint. vid upplevel- namn Rondellen med stens lilla som torgytan mycket framför fula och B17 anskrämliga fick en del av beröm. de flesta. Skulpturen En inringand Platsen som Konstverket löper genom som platsen består av och glasmålningar förbinder Sjukhusvägen på fönstren någon med sen av Ambulansgatan. person en massafabrik. som pekade Andra Rakt ut som över pekade fint. gatan på Konstverket att finns platsen en som består av g på gångbryggorna mellan husen, var det några personer som uppmärksammat. Några deltagare påpekade tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna gångbryggorna gav ett industriellt ska förläggas mellan intryck. husen, under var Torgytans jord. det En några konstverk ny gata personer som uppmär påpekade inringande att av det parklind fanns en hel utan del lind, grönska tyckte i närheten många på platsen oc har just att det skapats fanns en mellan hel del byggnaderna grönska i närheten A1 och på platsen A15. var helt förfelad. Det kändes snopet och platsen inte och detta tyckte de om. Negativa omhändertagen. synpunkter Entrén 24 till MRT och kulverten Positiva synpunkter Platsen fick särskilt upplevdes mycket som kritik. ytterst Den rörig ansågs och ofullbordad otroligt av alla gåturde På platsen NEGATIVA kan man SYNPUNKTER se slottet mellan A1 och A15. Detta förbi och uppmärksammade hemsk och trottoarer med öststatskänsla. saknas många delvis och Cykelparkeringen eller uttryckte är alltför smala. är Flera olika a uppskattning Platsen upplevdes av. De flesta som ytterst passade rörig också och ofullbordad på att tala om vilket underdimensionerad, hur inte mycket syntes i tyckte miljön, med om inga mycket den tydliga cyklar gamla arrangemang utanför in-fögång positiva angivna ambulanse huvudbyggnaden, av alla gåturdeltagare. A1. Några Det går enstaka hel personer del trafik förbi var odelat inte 35. Skyltningen och till Psykiatrins den fick cykelparkering stark hus kritik. och som Man tyckte är ska anlagd läsa om en längs A9:s fasad och trottoarer saknas delvis eller är alltför smala. skylttavla med ett tiotal olika adresser, komma ihåg den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av smal. det gamla Mycket huset trafik och i det ingen nya husets trafiksäkerhet. glasfasad Flera olika ambulansintag fanns i närheten, vilket inte portnumret, för att sedan åka vidare och hitta numret fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan Personentréerna byggnaderna hade fick väldigt många olika positiva karaktär. Något med skärmtak syntes i miljön, inga tydliga arrangemang för ambulanser, inte ens Om skyltar. man tittar Cykelytor ner mot finns Fyrisån inte angivna kan man entré se Många Stadsträdgården, hade (helt utan annan skyltning). kommentarer. deltagare något arrangemang var kritiska vilket till många med Psykiatrins skyddade gillade. hus. sittplatser Den eller skär torgytan uppfattades som mycket fula och anskrämliga av de fles lilla torgytan och den cykelparkering framför B17 fick som en är del anlagd beröm. längs Skulpturen A9:s ifrågasatte inringande valet av parklind glasfasader tyckte till ett hus några för psykiskt torgytan vid upplevelsen av en massafabrik. Andra pekade på att p personer fasad gör om. att Neonljuset trottoaren blir på kvällen alldeles för är fint. smal. Rondellen Mycket sjuka. med stensättning Några tyckte runt att formspråket skulpturen var med det vassa trafik och ingen trafiksäkerhet. Personentréerna Torgytans glashörn som konstverk sticker inringande ut ger ett obehagligt av parklind intryck som utan lind, tyckte m någon person som pekade ut som fint. Konstverket som består av glasmålningar på fönstren på hade väldigt olika karaktär. Något med skärmtak snopet kan skrämma och platsen sköra inte människor omhändertagen. och människor Entrén med 24 till MRT och ku gångbryggorna och andra, bara mellan en dörr. husen, Ingen var entré det hade några något personer arrangemang att det med fanns skyddade en hel sittplatser del grönska eller skärmtak. i närheten på betong, platsen tyckte och deltagarna detta tyckte såg ruskigt de om. ut. som Den vanföreställningar. ansågs uppmärksammat. otroligt Det ful och stora Några hemsk gråa deltagare med ambulansintaget öststatskänsla. i påpekade Belysningen Cykelparkeringen är underdimensionerad, med mycket cyklar utan stark kritik. Man ska läsa en skylttavla med ett tiotal olika adresser Negativa synpunkter sedan åka vidare och hitta numret (helt utan annan skyltning). Platsen upplevdes som ytterst rörig och ofullbordad av alla gåturdeltagare. Det går en hel del trafik Bilaga 1: Gåturer 18 förbi och trottoarer saknas delvis eller är alltför smala. Flera olika ambulansintag fanns i närheten, Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval

19 trafikslagen inte stör varandra. Cykelparkeringen måste ses över och planeras bättre. Belysningen är viktig att förbättra, inte minst ur säkerhetssynpunkt, då det är många gående och det kommer att bli ännu fler i framtiden. Torgytan var det många som önskade att den förtydligades och gjordes trevlig. Konstverket BILAGA 1: GÅTURER inringande av parklind borde tas bort och bytas ut mot något som förhöjer platsen ansåg flera deltagare. Någon föreslog att där skulle vara en fontän i stället. Ett annat förslag var att man skulle ha en uteservering på torget. Luftbroarna var det några som ville förbättra, så att de såg snyggare ut. var dålig på marknivå. Husen hade mycket fönster måste ses över och planeras bättre. Belysningen är Gåturer som gav på ljus Akademiska högt upp, sjukhusområdet men på marken under var hösten det skumt Suzanne viktig de att Laval förbättra, arkitekturanalys inte minst säkerhetssynpunkt, sthlm 17(28) Flera deltagare kommenterade den tillfälliga medialuftbron och tyckte den var förfärlig och uttryckte hopp om att den skulle grävas ned. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR De flesta deltagarna ansåg att platsen har en enorm utvecklingspotential, den kan bli hur fin som helst, med en trevlig torgyta och en fin gågata. Det kan bli ett härligt gångstråk. Det finns soliga hörnor på flera ställen, som det går att göra trevliga rastplatser av både för personal och patienter. Mer grönska och fler parksoffor var allmänna önskemål. Någon behöver ta ett helhetsgrepp och samordna alla de olika ytorna som nu har kommit till lite hipp som happ i anknytning till olika projekt genom åren. Gör en ny trafikplats, gör om alltihop! Entréernas utformning behöver ses över, så att det finns skärmtak och sittplatser m.m. vid samtliga entréer och skyltning som är begriplig för besökare och bättre belysning. Trafiken måste också få tydligare ytor för av- och pålastning, så att trafikslagen inte stör varandra. Cykelparkeringen då det är många gående och det kommer att bli ännu fler i framtiden. Torgytan var det många som önskade att den förtydligades och gjordes trevlig. Konstverket inringande av parklind borde tas bort och bytas ut mot något som förhöjer platsen ansåg flera deltagare. Någon föreslog att där skulle vara en fontän i stället. Ett annat förslag var att man skulle ha en uteservering på torget. Luftbroarna var det några som ville förbättra, så att de såg snyggare ut Bilaga 1: Gåturer 19

20 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 6, AMBULANSGATAN NEDAN- FÖR TIGER RAG, NÄRA INGÅNG 40 POSITIVA SYNPUNKTER Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga byggnader och industriellt uttryck. Ambulansgatan, med den långa strikta fasaden B9, B12, var det flera som pekade ut som stiligt. Gångbroarna mellan husen längs Ambulansgatan fick också gott betyg. De tyckte också att Tiger Rag-skulpturen passade bra in i den tuffa miljön. Denna plats besökte även skolbarnen och de tyckte likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer som tyckte om. Någon påpekade att det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. Utblicken mot staden och slottet med parken runtom, var det många som uppskattade. Man hade en fin utsikt om man stod på kullen invid Tiger Rag, upptäckte en del deltagare. NEGATIVA SYNPUNKTER De massiva höga fasaderna upplevdes av många deltagare som trista och förortsaktiga med en karaktär av baksida. De små servicebyggnaderna och tillbyggnaderna fick också dåligt betyg, många ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana Plats 6, ambulansgatan nedanför Tiger Rag, nära in Positiva synpunkter Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga byggna Ambulansgatan, med den långa strikta fasaden B9, B12, var det fler Gångbroarna mellan husen längs Ambulansgatan fick också gott be skulpturen passade bra in i den tuffa miljön. Denna plats besökte ä likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer so det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. Utblicken mot staden och slottet med parken runtom, var det mån fin utsikt om man stod på kullen invid Tiger Rag, upptäckte en del d Negativa synpunkter arrangemang med fula vita plaststolar lite hipp Cyklister kommer i hög fart ner från åsen, viket kan Plats 6, ambulansgatan nedanför Tiger Rag, De massiva nära höga ingång fasaderna 40: upplevdes av många deltagare som tris som happ, viket deltagarna konstaterade, inget var innebära trafikfara. Belysningen var det många som karaktär av baksida. De små servicebyggnaderna och tillbyggnadern planerat eller genomtänkt. Vissa deltagare var mycket negativa till Tiger Rag, några hade riktigt hakat om hur de kört runt och letat efter Förlossningen i klagade på, liksom på skyltningen. Några berättade Positiva synpunkter ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana arrangem Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga hipp som byggnader happ, viket och deltagarna industriellt konstaterade, uttryck. inget var planerat e upp sig på att avsky den. Man pekade särskilt på att panik. Skyltarna är för låga tyckte en person, när det Ambulansgatan, bilden med en med figur den som långa pekar strikta in i rumpan fasaden på B9, ett B12, Vissa snöar var deltagare det försvinner flera var som skyltarna mycket pekade och negativa ut slammar som till stiligt. igen. Tiger Slänten Rag, några hade riktig Gångbroarna djur skulle mellan ge otrevliga husen associationer längs Ambulansgatan till mödrar på fick också Man med pekade bergtallar gott betyg. särskilt var De det på tyckte många att bilden som också med tyckte att en Tiger illa figur om. Ragskulpturen väg till förlossningen. passade bra Omdaningarna i den tuffa miljön. av marken Denna och associationer som De pekar in i rump plats är besökte förvuxna även och till skapar mödrar skolbarnen på mur väg och mellan till förlossningen. de sjukhusområdet och fick slottsparken. kritik, med anläggningar Skolbarnen pekade som placerats ut klotter utan på hänsyn till sku Omdaningarna av tyckte närmiljön kring Tiger Rag fick kritik, med anläggningar som placerats utan hänsyn till skulpturen, har och ett par ostrukturerad. ställen och de Gräset tyckte var trafiken upptrampat var läskig i stigar med där folk går. Tige Rag likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer som tyckte om. Någon påpekade att det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. gjort miljön plottrig och ostrukturerad. Gräset var kvällen. ambulanser Ljudnivån som kommer invid Tiger i hög Rag fart. kommenterades, skulpturen dölje Utblicken upptrampat mot staden i stigar och där slottet folk går. med Tiger parken Rag är runtom, inte var Entréerna det många är inte som upplysta uppskattade. heller. Ingång Man 40 hade fick mycket en kritik, den ä fin utsikt upplyst om alls man på stod kvällen. på kullen Ljudnivån invid invid Tiger Tiger Rag, Rag upptäckte konstig en vändplan del deltagare. utanför där det är otrevligt att vänta på sjuktrans kommenterades, skulpturen döljer ett luftintag och efterlystes. Studenter i området har ingenstans att vistas. Det är m Negativa fläkten synpunkter hörs. Entréerna är inte upplysta heller. Ingång och många ambulanser. Det saknas trottoar på Ambulansvägens vä De massiva 40 fick mycket höga fasaderna kritik, den är upplevdes jättetråkig av många och det deltagare är är väldigt som smala. trista och Cyklister förortsaktiga kommer i med hög fart en ner från åsen, viket ka karaktär en konstig av baksida. vändplan De utanför små servicebyggnaderna där det är otrevligt att och tillbyggnaderna var det många som fick klagade också dåligt på, liksom betyg, på skyltningen. många Några berätt vänta på sjuktransport. Sittplatser vid ingång 40 efterlystes. Studenter i området har ingenstans att vistas. ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana efter arrangemang Förlossningen med i panik. fula Skyltarna vita plaststolar är för låga lite tyckte en person, n hipp som happ, viket deltagarna konstaterade, inget var och planerat slammar eller igen. genomtänkt. Slänten med bergtallar var det många som tyckt Det är mycket trafik där, flera korsningar och många Vissa ambulanser. deltagare Det var saknas mycket trottoar negativa på Ambulansvägens till Tiger Rag, några skapar hade en riktigt mur mellan hakat upp sjukhusområdet sig på att avsky och slottsparken. den. Man västra pekade sida. särskilt De trottoarer på att som bilden finns med är väldigt en figur smala. som pekar Skolbarnen in i rumpan pekade på ut ett klotter djur på skulle ett par ge ställen otrevliga och de tyckte trafike kommer i hög fart. associationer till mödrar på väg till förlossningen. Omdaningarna av marken och närmiljön kring Tiger Rag fick kritik, med anläggningar som placerats utan hänsyn till skulpturen, har gjort miljön plottrig och ostrukturerad. Gräset var upptrampat Bilaga i 1: stigar Gåturer där folk går. Tiger Rag är inte upplyst alls på 20 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval kvällen. Ljudnivån invid Tiger Rag kommenterades, skulpturen döljer ett luftintag och fläkten hörs.

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Hur kan medborgarinvolvering. socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015

Hur kan medborgarinvolvering. socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015 Hur kan medborgarinvolvering bidra till socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015 2 Genom att involvera brukare i ett tidigt skede blir misstag mindre kostsamma och lösningar

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Sweco Infrastructure AB Org.nr 556507-0868

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM FÖR SJUKHUSENTRÉER INOM STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Text och produktion: Locum AB, 2013 Illustrationer

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Sammanställning av cykelparkeringstest

Sammanställning av cykelparkeringstest 2013-11-07 Sammanställning av cykelparkeringstest 1. När och hur genomfördes testet Cykelparkeringstestet genomfördes 24/9-30/10 2013. Tio olika modeller var utplacerade på olika platser. Vid varje cykelparkering

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

INFÖR NY CAMPUSPLAN FÖR HKR

INFÖR NY CAMPUSPLAN FÖR HKR INFÖR NY CAMPUSPLAN FÖR HKR Dokumentation av workshop genomförd 0150409 Dokumentationen innehåller: Mål med workshopen Dagordning för workshopen med beskrivning av de två workshopsövningarna Sammanfattning

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 0 0 0 0 0 0 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0 D. Gällivare

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna

PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna Asmussens Arkitektgrupp AB 1 /6/ PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna Anförande hållet på Forum Vårdbyggnad s Konferens i Malmö 16-17 november 2011 Tid 30 minuter Presentation

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Motioner till stämman 2015-01-22

Motioner till stämman 2015-01-22 Motioner till stämman 2015-01-22 Motion 1. Miljörevision Marmorn är en stor förening med många hushåll. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta fastigheterna, men boendemiljön i alla avseenden är också

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

Göra om på jobbet? Här kan ni läsa vad som är viktigt att tänka på och varför

Göra om på jobbet? Här kan ni läsa vad som är viktigt att tänka på och varför Göra om på jobbet? Här kan ni läsa vad som är viktigt att tänka på och varför En fin miljö får patienterna att må bättre Varför ska vi ägna tid och pengar åt inredning när det är ont om pengar i vården?

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer