MÄRKHANDLING STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄRKHANDLING STOCKHOLM 2011-05-23"

Transkript

1 MÄRKHANDLING STOCKHOLM 20

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M...3 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV INSTALLATIONER... 3 YT MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER... 3 YT.1 Märkning av installationer... 3 YT.15 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer... 3 YT.16 Märkning av el- och teleinstallationer... 5 YT.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer...16 YT.2 Skyltning för installationer...18 YT.26 Skyltning för el- och teleinstallationer...18 YT.27 Skyltning för transportinstallationer m.m...19 ILAGA Systembeteckningar...21 Komponentbeteckningar...24 Komponentbeteckningar och funktionsöversikt...28 Komponentkvalifierare...32 ILAGA Exempelskyltar /39

3 Y YT YT YT.1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Allmänt: Placering Skyltar placeras i anslutning till respektive komponent etc. Vid elcentraler skruvas skylten fast i centralens kapsling. Vid dolda komponenter, t.ex. av undertak, ska märkskylt placeras vid objekt samt på undertaksbärverk. Vid smalt bärverk kan märktejp accepteras men inte utan förankring och godkännande av förvaltningsorganisationen. Märkdataskylt för fläktmotorer vilka ingår i L-aggregat ska placeras i anslutning till aggregatskylt. Skyltar för motorer Samtliga skyltar ska skruvas fast på fast underlag, där detta inte är genomförbart får plaststrips användas. YT.15 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Förutom AMA-text gäller: Motordata placeras så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen. Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgift om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenören. Mätplan och mätpunkter märks med flöde och löpnummer. 3/39

4 YT.152 Märkning av installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium Märkning av sekundärkretsar Plan 1 VS101 (växlare) VS104 (shuntgrupp) VS102 (växlare) VS103 (växlare) K101 K102 etc. enligt grunduppbyggnad märkning sidan 20. Plan 2 VS201 (shunt) VS202 (shunt) Märkning värmeväxlare och shuntgrupper Följer märkningen för systemet. Plan 1 VX101 SG104 VX102 VX103 VX101 VX102 etc. enligt grunduppbyggnad märkning sidan 20. Plan 2 SG201 SG202 Pil för strömningsriktning placeras i färgmarkeringen med svart text på vit botten. System typ FLOCODE. Separat pil för strömningsriktning ska inte användas. Av märkning ska det framgå betjänande system i klartext samt yta/del som systemet försörjer. Även byggnad anges om annan byggnad försörjs. Exempel: VS102, Radiatorer, Plan 1-4, Del 1 och 2 YT.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer System (aggregat, fristående fläktar) numreras löpande efter det plan i byggnaden de är placerade. Om tillufts- och frånluftsfläkt inom ett system är placerade på olika plan, märks systemet efter det plan där tilluftsfläkten är placerad. Fläktar numreras löpande inom system, och tillufts- och frånluftsfläktar numreras var för sig. 4/39

5 Exempel: Plan 1 Plan 2 Plan 3 L101-TF001 L101-FF001 L102-TF001 L102-FF001 L103-TF001 L103-FF001 L201-TF001 L201-FF001 L202-TF001 L202-FF001 L301-TF001 L301-FF001 L301-FF002 FF301 FF302 TF301 Pil för strömningsriktning placeras i färgmarkeringen med svart text på vit botten. System typ FLOCODE. Separat pil för strömningsriktning ska inte användas. Märkning ska även utföras i schakt samt där inspektionsluckor finns. Av märkning ska det framgå betjänande område. Av märkning ska det framgå betjänande system, klartext samt område/del som systemet försörjer. Exempel på utgående kanaler från aggregat: L502, Tilluft, Plan 1-2 Exempel på kanal som delats upp och går mot schakt: L502, Tilluft, Plan 1-2, Del 3 och 4 Skyltutförande med exempel, se YT.18. YT.16 Märkning av el- och teleinstallationer Förutom AMA-text gäller: Skylt får inte placeras på demonterbart lock utan ska placeras bredvid respektive apparat. Skylt ska vara av laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten. Märktejp typ rother är godkänd monterad i skruvfastsatt hållare. Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser. Skyltlista ska upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande. Om märkning av fabrikstillverkade enhetsaggregat inte överensstämmer med krav enligt denna beskrivning ska detta klart anges i anbud varvid även märkning ska redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på 5/39

6 svenska och att alla komponenter är märkta. För utformning av skyltar, märkning av apparatskåp m.m., se YT.18. YT.161 Märkning av el- och telekanalisationsinstallationer Förutom AMA-text gäller: Märkning av tomrör ska ske med klisterlappar. YT.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Förutom AMA-text gäller: Märkning av apparater i kopplingsutrustningar Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning. Där apparater är monterade ovan undertak eller på annat sätt dolt ska detta ställe märkas synligt. YT Märkning av ställverk, instrumentskåp o. d. Förutom AMA-text gäller: På ställverk ska finnas skyltar som anger tillverkaren namn eller firmamärke. Ställverksfront förses med överskådligt symbolschema av 1 mm styvt material exempelvis plastlaminat. Schemat får inte utgöras av präglingtejp eller dylikt. Effektbrytare och jordningspunkter ska vara utritade på schemat. Enlinjeschema ska finnas på ställverksfront samt på kapslad lågspänningsfördelning. Märkning av ställverksfack Fack förses med skylt som anger facknummer. Utmatningsenheter märks med: - Anslutet objekt och objektets adress - Lednings ledarantal, area, typ och längd - Högsta tillåtna märkström för skydd - Effektbrytares högsta tillåtna ströminställning Märkning av skenor i huvudströmkrets inom fack och liknande enheter Fasledare ska märkas med bokstav och sifferkombination L1, L2 och L3 från vänster till höger samt uppifrån och ner. Märkningen ska placeras på skenorna vid samtliga apparater och kopplingsställen. Noll- och skyddsledarskenor märks N respektive med "jordtecken" (PE) eller ska vara tvåfärgad - gul/grön. YT Märkning av lådkapslade centraler Förutom AMA-text gäller: Gruppförteckning ska sättas upp vid samtliga elcentraler. Gruppförteckning ska även för utgående grupper ange objekt i lednings andra ände, ledningstyp, ledarantal, ledningsarea, ledningslängd, kortslutningsström samt max säkring. 6/39

7 Ingående komponenter ska förklaras med funktionstext t.ex. hjälpreläer och tidreläer. Gruppschema ska sättas upp vid samtliga elcentraler. Gruppschema ska bestå av förminskad planritning där varje uttag och belysningsmatning är utmärkt med nummer för matande säkring. Text på gruppförteckning och gruppschema får ej vara handskrivna. Märkning automatikdel ingående i elcentral Automatikdel märks lika som apparatskåp. Se YT Centraler som matas från transformator T1 littereras A1 osv. Reservkraftmatade centraler som matas från transformator T1 littereras A1R osv. Centraler som matas från transformator T2 littereras 1 osv. Reservkraftmatade centraler som matas från transformator T2 littereras 1R osv. YT YT Märkning av kanalskenfördelning Märkning av apparatskåp Förutom AMA-text gäller: Gruppförteckning ska även för utgående grupper ange objekt i lednings andra ände, ledningstyp, ledarantal, ledningsarea, ledningslängd, kortslutningsström samt max säkring. I apparatskåp positionsmärks respektive gruppcentrals kåpa. Positionsmärkningen ska även finnas på monteringsplåten. Varje enhet i central ska ha skylt angivande centralbeteckning i de fall förväxling kan ske mellan enheter tillhörande olika centraler. Varningsskyltar uppsätts för bl.a. bakspänning. Invid varje strömtransformator ska varningsskylt uppsättas. Plint-nummer serier i apparatskåp Nummerserie enämning Specifikation 1-99 Gruppledningar 400/230V Manöver- och styrledningar 400/230V Manöver- och styrledningar <50V Kommunikationsledningar (DUC/PLC) Ledningsfärger för inre förbindningar i apparatskåp eteckning Färg Specifikation L1 - L3 Svart Fasmärks N Ljusblå Nolla PE Gul/Grön Skyddsjord Grå Manöver >50V AC Orange Yttre manöver >50V AC + Röd Likspänning pluspol - Mörkblå Minuspol Violett Analog signalspänning Grön Manöver <50 V run Yttre manöver <50 V 7/39

8 SK Transparent Skärm E -"- Jord TE -"- Störningsfri jord Gruppförteckning ska ange centralbeteckning, gruppnummer, betjänat objekt, ledningsarea samt max avsäkring. Vid matning av motorgrupper anges även maxinställning av överlastskydd. Ingående apparater, reläer, startutrustningar positionsmärks enl. SS EN Potentialutjämningsledare ska vid respektive ände märkas gul/grön. Ledningsfärgernas betydelse anges med skylt i apparatskåp. Apparater i apparatskåp Märkning ska ange apparatens komponentbeteckning samt vad apparaten betjänar. Märkning placeras på märklist eller på montageplåt och ska vara väl synlig. Manöverapparater Komponentbeteckning placeras på dörrens insida. Manöverapparaten märks med betjänat objekt och funktionstexter för varje läge. Indikeringslampor/dioder Lins för signallampa ska inte graveras. Märkning placeras på märklist eller på skylt vid signallampan. Märkning krävs inte då det direkt framgår av lampans placering vad som indikeras, exempelvis vid placering i manöverapparat. 8/39

9 Apparatskåpsuppbyggnad samt skyltning 9/39

10 YT.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Förutom AMA-text gäller: Ledningar ska märkas med gula märkhylsor typ Partex eller likvärdigt. Partexhylsa i avvikande färg används för att visa typ av kraft. Färgkombinationer som ska användas är: Röd = A-kraft, Reservkraftbaserad kraft Vit = -kraft, Allmän kraft lå = N-kraft, Nödkraft från t.ex. växelriktare (UPS) Grå = Övrigt För de nummerserier som ska användas, se nedan. Z står för den olikfärgade Partexhylsan och den kan ersättas med en nummerserie som överensstämmer med färgmärkning för resp. kategori. Exempel: 1Z1 -> 2Z1 -> 3Z1 -> 4Z1 -> 5Z1 -> 6Z1 -> 7ASxxx-Z1 -> 8Z1 -> 9Z1 -> 10Z1 -> 11Z1 -> 12Z1 -> 13Z1 -> 14Z1 -> 15Z1 -> 7-AS101-Z-1025 alt. 7-AS Z-1018 alt Gruppledningar A-kraft (Z = röd hylsa) Gruppledningar -kraft (Z = vit hylsa) Gruppledningar N-kraft (Z = blå hylsa) Huvudledningar A-kraft (Z = röd hylsa) Huvudledningar -kraft (Z = vit hylsa) Huvudledningar N-kraft (Z = blå hylsa) Styrledningar (Z = hylsa beroende på typ av kraft) Allmänt telenät (Z = grå hylsa) Ledningsnät automatisk brandlarmanläggning (Z = grå hylsa) Ledningsnät säkerhetsanläggning (Z = grå hylsa) Ledningsnät kabel-tv anläggning (Z = grå hylsa) Ledningsnät telefonianläggning (Z = grå hylsa) Ledningsnät datanät (Z = grå hylsa) usnät (Z = grå hylsa) Övrigt Ledning märks med ledningsnummer och plintnummer och vid flera ledare märks dessa löpande. Mellan de olika numren läggs tomhylsa. Ledningar mellan apparater inom kopplingsutrustningar ska förses med löpande 0-nummer. Högsta 0-nummer ska anges i dokumentationen. Samtliga in- och utgående ledningar i apparatskåp, kopplingslådor och manöverlådor ska inkopplas till plint och anslutningsmärkas. Även överblivna parter i en ledning märks. Manöverledning mellan två centraler betecknas efter var manöversäkringen är placerad. Respektive spänningskategori (230 V 50 Hz, 24 V AC, 24 V DC etc.) ska ha egen ledningsfärg. Se YT ovan. Ledning mellan strömförsörjningsutrustning och apparatskåp, central och dylikt märks. Undantag får göras om ledningen är kort, väl synlig och inte 10/39

11 ligger i ledningsränna. Ledningar från apparatskåp för styr och övervakning ska även märkas med apparatskåpsbeteckning exklusive husnummer. Ledningar som kommer från apparatskåp i annan anläggning (byggnadsdel med annat husnummer), måste dock märkas med husnummer. Ledningar märks i alla kopplingspunkter, dock inte gruppledningar, samt på var sida om bjälklags- och väggenomföring. Teletekniska anläggningar Ledningar märks i båda ändar samt vid övergång från öppen till dold förläggning eller omvänt. Vid genomgång i mark märks ledningen vid rörgångens båda ändar. Alla ledningar inom samma fastighet ska märkas med anläggningsbeteckning, kabelnummer och destination (husnummer och ställ). Om ledning går mellan två fastigheter ska även fastigheten där ledningen ansluts finnas med i beteckningen. Märkning blir då: husnummer varifrån ledningen utgår, anläggningsbeteckning, kabelnummer, destination, fastighet där ledningen inkopplas. Spridningsledningar mellan korskoppling och jack märks i båda ändar med jackbeteckning. Kabelbunt märks på båda sidor om fasta väggar och bjälklag med ställbeteckning. Fiberkabel och ARMM 100-kabel märks i båda ändar samt på båda sidor inom 0,5 m vid: - genomgång i mark eller rör i mark - brandcell- och valvgenomföring - vägg där kabelstege/ränna passerar Datanät På ledningsstege/ränna märks fiberkabel var 20:e meter samt när ledningarna lämnar stege/ränna. Märkningen ska bestå av husnummer, anläggningsbeteckning och destination (ställnummer). Fiberkabel typ Singelmode märks dessutom med VARNING LASERLJUS var 5:e meter. Märkning ska vara svart text på gul botten med en texthöjd på 6 mm. 11/39

12 Kabelmärkning för apparatskåp och elcentraler Se även YT /39

13 Märkning av kablar i mark Förutom AMA-text gäller: Samtliga ledningar ska märkas med rostfri märkskylt med präglade tecken med texthöjd 7 mm. Märkskylt fästs med 2 st rostfria buntband. Märkning görs på var 10:e meter samt vid alla skarv och ändpunkter. Ledningar i rör ska märkas i varje rörände. Märkband får inte placeras på ledning före förläggning. Kablar i samma stråk märks på samma ställe och så att de kan läsas från samma håll. Kablar förses med husnummer och kabelnummer. A Z1 A Kabelmarkering ska ha ett största mellanrum på 150 mm. Vidare ska de yttersta kablarna eller rören i ett stråk vara täckta med markeringsband. Kabelmarkering förläggs 100 mm över kabel samt 100 mm under färdig markyta. YT Märkning av huvudledningar Förutom AMA-text gäller: Huvudledningar märks med skylt som anger ledningstyp (typ, ledarantal, area) och ledningsnummer samt objekt i ledningens andra ände. Huvudledningar märks på var sida om bjälklag och väggenomföringar. YT Märkning av gruppledningar Gruppledningar märks med ledningsnummer. Utförande se YT Gruppledningar märks med löpande nummer för varje central. Gruppledning för belysning märks fram till första kopplingspunkt. Gruppledningar till enstaka uttag och 3-fasuttag märks i början och slutet 13/39

14 av ledningen, och vid varje bjälklags- och väggenomföring. Ledningar mellan central-säkerhetsbrytare och säkerhetsbrytaremotor ges samma nummer. YT YT YT.1637 YT YT YT.164 YT.1641 Märkning av hjälpströmkretsar Märkning av mätledningar Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer Kraftuttag för data märks DATA. Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem Märkning av teleinstallationer Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer Förutom AMA-text gäller: Märkning ska ange allmän beteckning på respektive apparat i klartext samt fullständig positionsbeteckning YT.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler. Förutom AMA-text gäller: Ställbeteckningar ska utgöras av geografisk adress exempelvis: A () DC 01 (byggnad, (eventuell husdel), fält, ställ). Montageritning och planritning över ställets kontakterade spridningsnät ska uppsättas invid respektive montagestativ. Ritningarna, i format A3, ska uppsättas på ett användarvänligt sätt och skyddas med genomskinligt plastfodral insatt i ram. Plintar i ställ Första plinten i varje rad märks med den tvåsiffriga plintbeteckningen. Färg och text enligt AMA. Samtliga stamkablar ska märkas med gula märkhylsor (partex), uppträdda på en nylonplatta som sätts fast med nylonstrips, så att numret kommer i kabelns riktning. Kablarna ska märkas i båda ändar samt vid genomgångar mellan våningsplanen. Märkningen ska bestå av: Anläggningsbeteckning, löpnummer och kabelns ändpunkter (husnummer och ställ). 14/39

15 Exempel kablar inom samma fastighet: Allmäntele: AA02 randlarm: AA02 Exempel kablar mellan fastigheter: Allmäntele: 08-15, A AA02 A C02 randlarm: 09-15, A AA02 A C02 Fiberslangar ska märkas i båda ändarna med: Rumsnummer och löpnummer inom respektive rum. Exempel 216:2. Korskopplings- och anslutningskablar ska märkas med byggnadsnummer samt löpande numrering i båda ändar, 100 mm från kontaktdonet. Eventuellt korsade korskopplingskablar ska ha gul märkning, 100 mm från kontaktdonet. Kontaktdonspanel Kontaktdonspanel i ställ för fastighetsnät ska märkas med panel- och jacknummer inom respektive panel. Fiberboxar Fiberboxar i ställ märks med panel- och kontaktnummer samt ställ- och panelnummer som ansluten kabel är sammanlänkad med. YT.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer Förutom AMA-text gäller: Alla apparater, uttag och anslutningsdosor ska märkas med UNR-nr. Apparater som bordsapparater, manöverpaneler etc. märks med uppgift om manövrerat objekt samt funktion. I KK-rum ska monteringsritningar och panelkort uppsättas i ett Terifoldställ på lämplig plats. Uttag ska märkas i enlighet med SS (med korrigering SS T1). Märkning ska med anläggningsbeteckning, hus-, ställ-, fält-, panel- och uttagsnummer. Exempel: Data/tele A A 01 21A Märkning av uttag ska utföras med märketiketter med maskinskriven svart text på vit botten. Etiketter placeras i hållare på uttag. Samtliga nätkomponenter märks i enlighet med standarder förtecknade i SS Märkning av stativ och paneler ska vara utförd med skylt av laminerad plast i 3-skikt tjocklek 1,5 mm med svart text på vit botten. Skylt som skruvas fast ska vara av beständigt material och har ljusbeständig text. 15/39

16 YT.166 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation. Förutom AMA-text gäller: Märkskylt ska även förses med uppgift om jordtagsledarens anslutningspunkt. Som alternativ till genomskinlig isolering får isolerad jordtagsledare märkas med färgkombinationen gul/grön. YT.1663 YT.18 Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftssystem Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Förutom AMA-text gäller: Alla komponenter ska vara försedda med skylt som förutom komponentbeteckning även anger systembeteckning. Samtliga komponenter utanför apparatskåp ska förses med skylt med beteckning samt till vilket apparatskåp/duc de är anslutna. För -kraft ska färger vara svart text på vit botten. För A-kraft ska färger vara vit text på röd botten. För N-kraft ska färger vara vit text på blå botten. För skyltexempel, se ilaga 2. 16/39

17 Skyltar styrning, övervakning, principutförande För skyltexempel, se ilaga 2. 17/39

18 YT.2 YT.26 Skyltning för installationer Skyltning för el- och teleinstallationer Förutom AMA-text gäller: För -kraft ska färger vara svart text på vit botten. För A-kraft ska färger vara vit text på röd botten. För N-kraft ska färger vara vit text på blå botten. Format: Skyltar på centraler, automatikskåp m.m. minst 50 x 100 mm. Skyltar för uttag m.m. minst 15 x 60 mm. Skylttexter ska redovisas för beställaren för samordning och godkännande före tillverkning. YT.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Förutom AMA-text gäller: Dörr till ställverksrum och kontrollrum ska förses med skylt enligt nedan. Text på den övre delen av skylten ska vara svart med text som exempelvis: STN A0095XXX LÅGSPÄNNINGSSTÄLLVERK STN A0095XXX HÖGSPÄNNINGSSTÄLLVERK STN A0095XXX KONTROLLRUM STN A0095XXX ATTERIRUM STN A0095XXX RESERVKRAFTRUM akgrundsfärg ska vara mörkgrå för rum med högspänningsanläggningar, ljusgrå för rum med lågspänningsanläggningar, blå för rum med batterier, UPS-anläggningar och dylikt samt röd för rum med reservkraftsanläggningar. Nedre delen av skylten ska vara svart text på gul botten. Dörr från ställverksrum förses med nödöppnare och efterlysande skylt "NÖD UT", med en storlek på 200x700 mm (bxh), som placeras bakom 18/39

19 nödöppnare. Golv inom ställverksrum förses med 100 mm bred efterlysande markering till utrymningsväg. På dörrar till elrum och elnischer ska skylt enligt nedan uppsättas: Elcentral Får inte blockeras Skylten ska utföras med svart text på gul botten. Översiktsscheman insatt i A3-ram monteras på vägg i respektive ställverksrum samt i kontrollrum. elysning För belysningsanläggning utförd för högfrekvensdrift ska vid elcentral sättas upp varningsanslag med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING SKA ORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV". Anslag vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare ska skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning sättas upp. YT.2633 YT.2634 YT.264 Skyltning för elvärmeinstallationer Skyltning för installationer för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft Skyltning för teleinstallationer Förutom AMA-text gäller: För kabel-tv anläggning ska skylt med text "KTV-JORD" sättas upp vid jordanslutningspunkt i huvudcentral. YT.266 YT.27 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Skyltning för transportinstallationer m.m. 19/39

20 Generell märkning av VVS- och elinstallationer Grunduppbyggnad märkning Grunduppbyggnaden bygger på den totala märkningssträngen i t.ex. ett överordnat styroch övervakningssystem. Principen gäller att systembeteckning utgörs av tecken Systembeteckning kan även vara rumsnummer vid t.ex. rumsreglering och då tecken Rumsnummer används inte i själva märkningen normalt, se exempel i ilaga 2. I ilaga 1 framgår hur system och komponenter ska märkas. Tecken nummer enämning 1-8 Anläggningsnummer yggnad (anläggningsnummer) utgörs av ett objekt som representerar en verklig lokalarea och/eller en förvaltad tillgång. Anläggningsnummer används inom Akademiska Hus synonymt med byggnad. Anläggningsnummer är en åttaställig identitetsbeteckning bestående av ett inledande alfatecken som följs av sju numeriska tecken enligt följande standardformat: X Anläggningsnumret är en kodserie utan egentlig mening eller innehåll. Källa: IT-riktlinjer för Akademiska Hus, bilaga 7 9 indestreck Systembeteckning etecknas med 2 bokstavstecken 12 Plan etecknas med numeriska tecken Löpnummer/Systemnummer 15 indestreck 16 Husdel estår av stor bokstav som visar del av hus. T.ex. A, etc Rumsnummer för komponentplacering. estår av numeriska tecken, löpande nummer inom husdel 21 Rumsdelning estår av liten bokstav som visar delning av rum på tvären. T.ex. a eller b 22 indestreck Komponenttyp etecknas med 2 bokstavstecken 25 Funktions- alt. löpnummer Löpnummer etecknas med två numeriska tecken, löpande nummer inom funktion och system 28 indestreck Kvalifierare till komponent. Gäller inom IT-system. I positioner där tecken ej förekommer ersätts detta av en 0 (nolla), undantaget rumsnumrering där det ersätts av _ (understreck). Nedan anges exempel på hur kodsträngen kan se ut: A L A a - G T V L Apparatskåp Apparatskåp betecknas med husnummer, AS för apparatskåp. Exempel på beteckning: A AS101 = Apparatskåp på plan 1 löpnummer /39

21 ILAGA 1 Gemensam standard för märkning av system och komponenter. SYSTEMETECKNINGAR SA-systemet Systembeteckning Förklaring 3 HUS PO Portar TL VL DR FÖ SK RU SH TR Takluckor Vädringslucka Dörrar Fönster Solavskärmning Rum Schakt EL alt. VVS Trappa eller trapphus Anmärkning 52 Tappvatten- och SS Spillvatten Servisledning avloppsvattensystem SA Spillvatten Allmänt SP Spillvatten Pumpgrop SF Spillvatten Fettavskiljare S Spillvatten ensinavskiljare SO Spillvatten Oljeavskiljare DS Dagvatten Servis DA Dagvatten Allmänt DP Dagvatten Pumpgrop KV Kallvatten Stadsvatten till mätare KV Kallvatten Stadsvatten efter mätare KV Kallvatten Stadsvatten tryckstegrat VV Varmvatten Allmänt 55 o C HV Hetvatten >55 o C för t.ex. diskmsk A evattningsanläggning FO Fontänanläggning On Olja Ex. OD, Olja diesel VC Tappvarmvatten cirkulation VV Tappvarmvatten 53 Sprinklersystem R Sprinkler Våt V Sprinkler randvattenledning Torr C randsläckningssystem CO 2 I randsläckningssystem Inergen A randsläckningssystem Argonite 21/39

22 SA-systemet eteckning Förklaring Anmärkning 54 Gas- och trycklufts- GG Gas, gasol system GH Gas, väte GO Gas, syre GN Gas, kväve GS Gas, stadsgas LT Luft, tryckluft LV Luft, vakuum 55 Kyl- och värmepump- KP Köldbärare, primär Fjärrkyla system KS Köldbärare, sjövatten K Köldbärare KM Köldmedia Ex. freon, ammoniak m.m. KA Kylaggregat KL Kylmedel Ex. vatten till KMK-krets 56 Värmesystem VP Värmeprimär Fjärrvärme VS Värmesekundär Shuntat el. växlat VC Tappvarmvatten cirkulation VV Tappvarmvatten VG Golvärmesystem VÅ Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem L Luftbehandlingssystem Allmänt för sammansatt E Efterbehandling Värme, kyla ÅA Återluftaggregat Enskild kanalansluten CA Cirkulationsaggregat Enskild, värme/kyla CK Cirkulationskylare Enskild CV Cirkulationsvärmare Enskild FF Frånluftsfläkt Enskild TF Tilluftfläkt Enskild ÖF Överluftfläkt Enskild CF Cirkulationsfläkt Enskild ÅF Återluftsfläkt FK Fläktkylare alt. Fläkt-konvektor KT Kyltak eller kylbaffel 22/39

23 SA-systemet eteckning Förklaring Anmärkning 62 Kraftförsörjnings- LS Lågspänning anläggningar HS Högspänning 63 elysnings-, elvärme E elysningsstyrning och motordriftanläggn. VE Elvärmekabel MV Motorvärmare LA Laddningsaggregat 64 Teletekniska TE Teleanläggningar anläggningar L randlarmcentral NL Nödlarmer PS Skalskydd 23/39

24 KOMPONENTETECKNINGAR SA-systemet Komponent typ Förklaring 3 HUS DS1nn Dörrstängare DO1nn Dörröppningsautomatik Anmärkning TK1nn Tryckknapp Nödlarm hiss, nödstopp LC1nn Låscylinder GL9nn Gränsläge Fönsterparti, fönster 5 VVS- och kylsystem PV1nn Pump Värme, VVC PK1nn Pump Kyla PÅ1nn Pump Värmeåtervinning PF1nn Pump Fuktare PG1nn Pump Glykolsystem PS1nn Pump Spillvatten PP1nn Pump allmän Vatten, tryckstegring SG1nn Shuntgrupp Vnn Varmvattenberedare ACnn Ackumulator EXnn Expansionskärl VXnn Värmeväxlare MP1nn Manometer MT1nn Termometer MF4nn Flödesmätare GF4nn Flödesgivare MO4nn Integreringsverk GT4An Temperaturgivare För anslutning till MO4nn GT4n Temperaturgivare För anslutning till MO4nn HYDnn Hydrofor -T1nn Tank, behållare Media anges först (-) KL1nn Kompressor Luft TR1nn Tryckluftsreducering AV1nn Avstängningsventil RV1nn Strypventil, injusteringsventil 55 Kyl- och värme- KA1nn Kylaggregat DX pumpsystem KA2nn Kylaggregat DX KK1nn Kylkompressor KF1nn Kondensorfläkt/Kylfläkt KT1nn Kyltorn EV1nn Förångare 24/39

25 SA-systemet Komponent typ Förklaring 57 Luftbehandlings- PVÅnn Korsströmsväxlare system RVÅnn Roterande värmeväxlare LF1nn Luftfuktare LF2nn Luftfuktare Ånga Anmärkning LF3nn Luftfuktare Evaporativ fuktning LV1nn Luftvärmare Vattenburen media LV2nn Luftvärmare Återvinning LV5nn Luftvärmare Elektrisk LK1nn Luftkylare LK2nn Luftkylare Återvinning LK3nn Luftkylare Freon DX MF1nn Mätfläns Luftflöde SPnnn KD1nn VD1nn LR1nn LD1nn Spjäll Konstantflödesdon Variabelflödesdon Luftrenare Ljuddämpare TFmnn Tilluftfläkt m = våningsplan FFmnn Frånluftfläkt m = våningsplan ÖF1nn ÅF1nn Överluftfläkt Återluftfläkt 62 Kraftförsörjnings- JF1nn Jordfelsövervakning Fellarm anläggning 63 elysnings-, elvärme- FL1nn Elvärmekabelanläggning Fellarm och motordriftanläggn. N1nn Likriktare Nödbelysning Fellarm 64 Teletekniska- L1nn randlarm anläggningar PL1nn Personlarm RWC PL2nn Personlarm Vilrum PL3nn Personlarm Tak m.m. 7 Transportanläggningar PL4nn Personlarm Hiss FL1nn Fellarm 71 Hissanläggningar PH Personhiss DH Dokumenthiss TH Transporthiss HH Handikapphiss 25/39

26 SA-systemet Komponent typ Förklaring 73 Persontransportör- RT Rulltrappa anläggningar Anmärkning 74 Lyftbordsanläggningar LA Lyftanordningar 75 Varutransport- T Transportbana anläggningar 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem PF Plan, fastighetssystem Ev. framtida SÖ Styr och övervakning OP Operatörspanel Fristående bildskärmar på AS-nivå som gränssnitt mot DUC/DHC DHC ÖS WP DUC Dator Huvud Central Överordnat System Webb-portal Data Under Central Apparater som innehåller logik för SÖ. Används även för s.k. PLC:er. Även samlingsnamn för DUC med integrerad OP. AL Apparatlåda Mindre samlingslåda på våningsplaner innehållande distribuerade I/O, rumsregulatorer, aktiv nätverksutrustning etc. AS Apparatskåp 8 Styr och övervaknings- TK1nn Tryckknapp Till -funktion, ind. system TK2nn Tryckknapp Till/från -funktion, ind. TK3nn Tryckknapp Utanpåliggande TL5nn Manöverapparat TL1nn Manöverapparat Återfjädrande FS1nn Automatsäkring _F1nn Säkring Diazed _H1nn Driftindikering Lysdiod, lampa KD1nn Impulsrelä _K1nn Kontaktor KF1nn Kontaktor med överlastskydd K1nnn Relä KT1nn Tidrelä MS1nn Manöverställare Utanför AS MT1nn Timer 26/39

27 SA-systemet Komponent typ Förklaring 8 Styr och övervaknings- PT1nn Kopplingsur system fortsättning _P1nn Mätutrustning, instrument Anmärkning QS1nn Huvudbrytare I central _Q1nn _S1nn _T1nn _X1nn _Y1nn Säkerhetsbrytare Manöverströmställare Transformator Uttag, anslutningsdon E/P-relä ÅK1nn Återställningsknapp Ex. överhettningsskydd ÅK2nn Återställningsknapp Ex. frysvakt ÅK6nn Återställningsknapp Ex. förreglingar av fläktar VG1nn _R1nn _V1nn _U1nn _U2nn Diodblock Motstånd Likriktare Omformare, UPS-utrustning Frekvensomriktare _U3nn Omformare Enl. specifikation _U4nn Signalomvandlare Spänning _U5nn Signalomvandlare Ström _U6nn Signalomvandlare Effekt _U7nn Signalomvandlare Reaktiv effekt _U8nn Signalomvandlare Cos fi _U9nn Signalomvandlare Frekvens MX4nn Energimätning Puls MX5nn _Cnn JF1nn JR1nn AA1nn AV1nn _1nn IR1nn Reaktiv energimätning Gruppcentral Jordfelsbrytare Jordfelsrelä Signaldon akustiskt Signaldon visuellt atteri Strömrelä IR2nn Strömrelä Vakt LR1nn _P1nn Fasbrottsrelä Kopplingsplint TS1nn Termiskt skydd imetall TS2nn Termiskt skydd Typ Clickson UR0nn UR2nn UR4nn Underspänningsrelä Spänningsvakt Spänningsrelä manöver 27/39

28 KOMPONENTETECKNINGAR OCH FUNKTIONSÖVERSIKT AMA-kod eteckning enämning Funktion Specifikt U GT Temperaturgivare GT1nn Kontinuerlig Reglerande GT2nn egränsande GT3nn Styrande GT4nn Mätande U.11 GT5nn Termostat Stegvis Styrande U.31 GT6nn Temperaturvakt Larmande GT7nn randvakt GT8nn Frysvakt GT9nn Enligt specifikation UC GP Tryckgivare GP1nn Kontinuerlig Reglerande GP2nn egränsande GP3nn Styrande GP4nn Mätande GP5nn Pressostat Stegvis Styrande GP6nn Tryckvakt Tryckvakt GP7nn Filtervakt GP8nn Tryckvakt GP9nn Enligt specifikation UD GM Fuktgivare GM1nn Kontinuerlig Reglerande GM2nn egränsande GM3nn Styrande GM4nn Mätande GM5nn Hygrostat Stegvis Styrande GM6nn Larmande GM7nn Fuktvakt GM8nn Fuktvakt GM9nn Enligt specifikation 28/39

29 AMA-kod eteckning enämning Funktion Specifikt UE GF Flödesgivare GF1nn Kontinuerlig Reglerande GF2nn egränsande GF3nn Styrande GF4nn Mätande GF5nn Flödostat Stegvis Styrande GF6nn Larmande GF7nn Flödesvakt GF8nn Enligt specifikation GF9nn Enligt specifikation UF GL Nivågivare GL1nn Kontinuerlig Reglerande GL2nn egränsande GL3nn Styrande GL4nn Mätande GL5nn Nivåstat Stegvis Styrande GL6nn Larmande, pumpgrop GL7nn Larmande, fettavskiljare GL8nn Larmande, bränsle GL9nn Enligt specifikation UJ GS Hastighetsgivare GS1nn Kontinuerlig Reglerande GS2nn egränsande GS3nn Styrande vindhastighet GS4nn Mätande UJ.81 GS5nn Stegvis Styrande GS6nn Rotationsvakt Larmande GS7nn Enligt specifikation GS8nn Enligt specifikation GS9nn Enligt specifikation 29/39

30 AMA-kod eteckning enämning Funktion Specifikt UL GX Ljusgivare GX1nn Kontinuerlig Reglerande GX2nn egränsande GX3nn Styrande GX4nn Mätande GX5nn Fasvinkelvakt Stegvis Larmande GX6nn Larmande UK GX7nn Rökdetektor Stegvis Larmande GX8nn Larmande GX9nn Enligt specifikation UK GQ Gasgivare GQ1nn Kontinuerlig Reglerande GQ2nn egränsande GQ3nn Styrande GQ4nn Mätande GQ5nn Stegvis Styrande GQ6nn Larmande GQ7nn Enligt specifikation Enligt specifikation GQ8nn GQ9nn UC RC Styrfunktionsenhet Styrdon RC1nn För ett ställdon RC2nn För två ställdon RC3nn För tre ställdon RC4nn Enligt specifikation RC5nn För Zonreglering RC6nn Enligt specifikation RC7nn Enligt specifikation RC8nn Enligt specifikation RC9nn Enligt specifikation 30/39

31 AMA-kod eteckning enämning Funktion Specifikt UE ST Spjällställdon ST1nn Tvåläges ST2nn Fjädergång, ES ST3nn Fjädergång, EÖ ST4nn Kontinuerlig ST5nn Fjädergång ST6nn Fjädergång ST7nn Tvåläges randgasspjäll ST8nn rand/randgasspjäll ST9nn Enligt specifikation Enligt specifikation UEC SV Ventilställdon SV1nn Fjärrvärme Kontinuerlig PN16, 120 o C SV2nn Värmevatten PN10, 100 o C SV3nn Värmeåtervinning PN10, -20 o C SV4nn Köldbärare PN10, 100 o C SV5nn Allmän Tvåläges PN10 SV6nn Värmevatten Kontinuerlig PN10, självverk., 100 o C SV7nn Tappvatten SV8nn Tappvatten SV9nn Enligt specifikation Enligt specifikation Enligt specifikation UD HD Hjälpdon UD GT8nn-HD För GT8nn Frysvakt UGK GX7nn-HD För GX7nn Givare, rökdetektor UDH GS7nn-HD För GS7nn Rotationsvakt UG MT Termometer MT1nn MT5nn En larmkontakt MT6nn Två larmkontakter UGC MP Manometer MP1nn MP4nn Tryckmätare För filter MP5nn Manometer En larmkontakt MP6nn Två larmkontakter UGF GL5nn-HD För GL5nn Nivågivare GL6nn-HD För GL6nn Nivågivare GL7nn-HD För GL7nn Givare, fettavskiljare GL8nn-HD För GL8nn Givare, bensinavskiljare 31/39

32 KOMPONENTKVALIFIERARE eteckning Objekt Förklaring Inställningsvärden V örvärde beräknat V örvärde V1 örvärde 1 V2 örvärde 2 FV örvärde förskjutning FD Start/stopp fördröjning Samma som förlängd drift GH Gränsvärde hög GU Gränsvärde undre GV Gränsvärde övriga GV1 Gränsvärde 1 GV2 Gränsvärde 2 MAX Gränsvärde max MIN Gränsvärde min STA Gränsvärde start STO Gränsvärde stopp X1 örvärde 1 i X-led rytpunkt 1 lägsta värde X2 örvärde 2 i X-led rytpunkt 2 X3 örvärde 3 i X-led rytpunkt 3 X4 örvärde 4 i X-led rytpunkt 4 X5 örvärde 5 i X-led rytpunkt 5 Y1 örvärde 1 i Y-led rytpunkt 1 lägsta värde X1 Y2 örvärde 2 i Y-led rytpunkt 2 Y3 örvärde 3 i Y-led rytpunkt 3 Y4 örvärde 4 i Y-led rytpunkt 4 Y5 örvärde 5 i Y-led rytpunkt 5 Regulatorinställningar D F I P P PI S D-tid Filtrering I-tid P-konstant P-band regulator PPI-, PID-parameter Samplingstid 32/39

33 eteckning Objekt Förklaring Indikeringar DI Driftindikering Digital ingång EF Jordfel FR Frysrisk FT Frystemperatur IF Indikering från IH Indikering högt varv IK Indikering kyldrift IL Indikering lågt varv IM Indikering maxläge IS Indikering stängd IT Indikering till IV Indikering värme IÅ Indikering återvinning IÖ Indikering öppen LI Larmindikering Digital ingång LÄI Lägesindikering RU Reglerutgång Mätvärden A MV DR DT HZ MMV MV PK PV PW PÅ SP Motström eräknat medelvärde Drifttidsräknare Differanstemperatur Motorfekvens Medlevärde Mätvärde Effekt kyla, beräkning Effekt värme, beräkning Motoreffekt Effekt återvinning, beräkning Samplingstid Mediamätning KM3 KMWH M3 MWH Volym, kalibrera Energimängd, kalibrera Volym Energimängd 33/39

34 eteckning Objekt Förklaring Pulsmätning PU Inkommande puls Styrningar AA AM AU DM FD HA KY M MAN MAN MO MS MSS NK NS ON SF SO SS SSI T VÄ US "AUTO"-läge Analog manöver Omk.auto Digital manöver Förlängd drift Hand till/från Kyla Manöver Man/&Auto analog Auto/man från/man till Motionsdrift Mjukstart Manuell styrsignal Nattkyla Nattsänkning Man till/från Sommarfallsdrift Sommar Styrsignal Startsignal Trappbelysning Värme Uppstart Larm AD Avvikande drift AF Avvikande flöde AL Avvikande läge AN Avvikande nivå AP Avvikande tryck AS Avvikanske hastighet AT Avvikande temperatur AV Avstängt aggregat Vid kommunikation L Utlöst sprinkler 34/39

35 eteckning Objekt Förklaring Larm COML DA DL Kommunikationslarm frekvensomformare Driftavbrott Driftlarm FHL Höglarm fördröjning S:A larm FS01-FSxx i AS FK FL FLL FS00 FSxx FV GAH GAL Larm frekvensomformare, felkod Larm fördröjning Låglarm fördröjning S:A larm utlöst automatsäkring Utlöst automatsökring Fläktvakt Höglarm gränsavvikelse Låglarm gränsavvikelse GFL Larm givarfel Digitalt GHL GLL HG HH HL HP HQ HS HT HV KH L LE LF LG LH LL LP LR LS LT LV ML NF Höglarm gränsvärde Låglarm gränsvärde Hög gräns Hög fukthalt Höglarm Högt tryck Rök eller gas Högt varv, hög hastighet Hög temperatur Överspänning Köldbärare haveri Larm (övriga) Låg effekt Lågt flöde Låg gräns Låg fukthalt Låglarm Lågt tryck Fasbrott Lågt varv Låg temperatur Låg spänning Servicelarm Nätkontaktor från 35/39

36 eteckning Objekt Förklaring Larm NL NT OK00 OKXX RD SL SÖ TS UR VH Nödlarm Nätkontaktor till S:A larm omkopplare felläge Omkopplare felläge Rökdetektor Summa larm Summa överström Termiskt skydd Utlöst spänningsrelä Värmehaveri Tid D Veckodag 1-7, Må-Sö DD1 Specialdag DF12 Specialdag tid 1 från DF22 Specialdag tid 2 från [MMDD] DP1 Specialperiod DT11 Specialdag tid 1 till MMDD-MMDD DT21 Specialdag tid 2 till HHMM Timme minut MMDD Månad dag TF11 Dag 1 tid 1 från Måndag TF12 Dag 2 tid 1 från Tisdag TF13 Dag 3 tid 1 från Onsdag TF14 Dag 4 tid 1 från Torsdag TF15 Dag 5 tid 1 från Fredag TF16 Dag 6 tid 1 från Lördag TF17 Dag 7 tid 1 från Söndag TF18 Dag 8 tid 1 från Helgdag TF21 Dag 1 tid 2 från Måndag TF22 Dag 2 tid 2 från Tisdag TF23 Dag 3 tid 2 från Onsdag TF24 Dag 4 tid 2 från Torsdag TF25 Dag 5 tid 2 från Fredag TF26 Dag 6 tid 2 från Lördag TF27 Dag 7 tid 2 från Söndag TF28 Dag 8 tid 2 från Helgdag TG Tidgrupp 36/39

37 eteckning Objekt Förklaring Tidkanal TK Tidkanal status TT11 Dag 1 tid 1 till Måndag TT12 Dag 2 tid 1 till Tisdag TT13 Dag 3 tid 1 till Onsdag TT14 Dag 4 tid 1 till Torsdag TT15 Dag 5 tid 1 till Fredag TT16 Dag 6 tid 1 till Lördag TT17 Dag 7 tid 1 till Söndag TT18 Dag 8 tid 1 till Helgdag TT21 Dag 1 tid 1 till Måndag TT22 Dag 2 tid 2 till Tisdag TT23 Dag 3 tid 2 till Onsdag TT24 Dag 4 tid 2 till Torsdag TT25 Dag 5 tid 2 till Fredag TT26 Dag 6 tid 2 till Lördag TT27 Dag 7 tid 2 till Söndag TT28 Dag 8 tid 2 till Helgdag UPD Uppdatering YYYY År TT Timertid 37/39

38 ILAGA 2 EXEMPELSKYLTAR 38/39

39 39/39

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

4. Beteckningssystem

4. Beteckningssystem 1(38) Sidantal 38 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(38) Innehållsförteckning Allmänt......5

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Märkbilaga 2014-06-17

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Märkbilaga 2014-06-17 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Märkbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 4 1 Allmänt 5 2 Huvudprinciper 6 2.1 Märkning av installationer efter löpnummer 6 2.2 Märkning efter placeringsbetjäning 6 2.3 Hexadecimal

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B SID 1/5 Ver 1.0 SRD3211 är en DUC för styr, regler och övervakning av fastigheter. SRD3211 har inbyggd kommunikationsmodul för modem eller fast förbindelse (RS485). Denna modell innehåller fjärrstyrning

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123 INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER Normapparater - GE Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER personskyddsbrytare PERSONSKYDDSBRYTARE / RCBO, 2-polig, typ A, SERIE DM100 2-polig

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning Dokumentslag Sida Instruktion 1 (12) Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2010-01-22 NUT-100202-017 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Mätsystem NUT-090102-005 Skapat

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar 1 (11) 07-04-04A TR9-07 Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll, har Svenska Kraftnät ett datorbaserat inpasseringssystem. Underlaget i TR9-07

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer