SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36 1 (36) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: kl , avbrott för budgetdialog kl Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof Johansson (S), ordförande Mats Karlsson (M) Lars Björneld (FP) Ronald Rombrant (LP) Fredrik Häller (LP) Tjänstemän: Ola Ingevaldson, t.f. kommunchef Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande och justerare:. Mari-Louise Dunert Jan-Olof Johansson.. Ronald Rombrant ANSLAGSBEVIS: Nämnd: ledningsutskott Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 Ledningsutskott (36) Övriga närvarande Josefin Kaldo, enhetschef plan/bygg/mät 38-42, Per Mangelus, Norra Hamnstranden AB 42 Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB 42 Sara Chronvall, landskapsarkitekt Ulrika Lindahl, arkitektpraktikant Jan Larsson, fastighetschef, Kjell Hjalmarsson, koncerncontroller Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef Michael Johansson, näringslivschef 46, 50 Roland Karlsson, Hyresgästföreningen 43 Lars Brink, Hyresgästföreningen 43 Leif Schöndell, tillträdande kommunchef

3 Ledningsutskott (36) 38 PROJEKTDIREKTIV FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN INFORMATION Dnr: LKS För att tydliggöra och politiskt förankra hur det omfattande arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) ska gå till, så har ett projektdirektiv tagits fram av en tjänstemannastyrgrupp. Projektdirektivet ska godkännas av kommunstyrelsen. Ledningsutskottet tar del av informationen.

4 Ledningsutskott (36) 39 YTTRANDE REMISS REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÅRLIG AVSTÄMNING Dnr: LKS Kollektivtrafiknämnden har sänt remiss till kommunerna i Västra Götaland gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram årlig avstämning. Trafikförsörjningsprogrammet fastsälldes i regionfullmäktige 2012, programmet sträcker sig fram till 2025 och följs upp en gång per år. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. Till det övergripande målet kopplas fyra delmål ett resandemål, ett nöjdhetsmål, ett tillgänglighetsmål och ett miljömål. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att anta yttrandet med de förslag till ändringar som redovisats på sammanträdet och överlämna till Västra Götalandsregionen/- kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen/kollektivtrafiknämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 Ledningsutskott (36) 40 SIVIK AVFALLSANLÄGGNING - INFORMATION Dnr: LKS Under 2015 aktualiseras arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan för Lysekils kommun, där en del i planen avser området Sivik där avfallsanläggningen finns. Innan diskussion och beslut ska hanteras inom Översiktsplanen och arrendeavtal har en utredning/analys gjords av vad konsekvenserna kan bli vid olika alternativ för Siviks avfallsanläggning i Lysekil. Ärendet kommer till kommunstyrelsen i september. Ledningsutskottets tar del av informationen.

6 Ledningsutskott (36) 41 FASTIGHETSREGLERING GÄLLANDE KRONBERGET 1:82 OCH KRONBERGET 1:75 Dnr: LKS Mellan Badhusbergets förskola och Badhusbergets bostadskvarter finns en cirka kvm stor yta som idag består av en bollplan, gräsmatta, buskage och naturmark med berg i dagen. LysekilsBostäder AB driver ett projekt för att utveckla utomhusmiljön på Badhusberget. Projektet innefattar bland annat att anlägga kolonilotter och en samlingsplats för boende inom Badhusberget. LysekilsBostäder AB arbetar även tillsammans med en konsult för minder multisportarenor för att utveckla möjligheten till spontanidrott i området. I projektet arbetar de för att åstadkomma förutsättningar för att anlägga en minder multisportarena och en bollplan med plastgräs samt tre minder ramper för skateboard. Med anledning av att projektet medför stora investeringar har LysekilsBostäder framfört önskemål om att få köpa aktuellt markområde. Då de investeringar som hör till projektet bör knytas till den eller de fastigheter som ingår i projektet. Utvecklingsenheten är mycket positiv till att utomhusmiljön inom Badusberget utvecklas och har tagit fram ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Regleringen innebär att markområdet överförs från kommunens fastighet Kronberget 1:82 till angränsande fastighet Kronberget 1:75 som ägs av LysekilsBostäder AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att godkänna utvecklingsenhetens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. LysekilsBostäder AB Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

7 Ledningsutskott (36) 42 NORRA HAMNSTRANDEN - INFORMATION Dnr: LKS Per Mangelus och Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB redovisar planerna för norra Hamnstranden. Ledningsutskottets tar del av informationen.

8 Ledningsutskott (36) 43 HYRESGÄSTFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH ORGANISATION - INFORMATION Representanter för Hyresgästföreningen informerar om verksamheten och organisationen. Föreningen har önskemål om att få bli mer delaktiga i processer med boendeplanering. Representanterna överlämna en kokbok hemlagat för alla, en bok med recept men innehåller även uppmaning om att få fart på byggandet av hyresbostäder i Sverige. Ledningsutskottet tar del av informationen.

9 Ledningsutskott (36) 44 BESLUT OM SAMRÅD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV GRUNDSUNDS CENTRUM, SKAFTÖ, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lönndal 3:2 m.fl. Det finns en stor efterfrågan på boende anpassat för äldre i Grundsund. I Grundsunds centrum, på fastigheten Lönndal 3:2, finns en före detta brandstation som idag står tom. Fastighetsägaren önskar se en ändring av detaljplanen för att kunna ersätta befintlig enplansbyggnad med en ny byggnad i två plan. Denna ska inrymma lägenheter anpassade för äldre. Turismen är en viktig näring att utveckla på Skaftö. Ett led i detta är att kunna erbjuda olika varianter av korttidsboende, som exempelvis vandrarhem i kollektivtrafiknära lägen. På Lönndal 8:1 står idag en enplansbyggnad som innehåller en matvarubutik. Fastighetsägaren för Lönndal 8:1 önskar en detaljplaneändring för att kunna bygga på sin fastighet med en våning innehållandes vandrarhem. Planändringens syfte är alltså att skapa möjlighet till fler bostäder anpassade för äldre, samt för korttidsboende och fler arbetstillfällen i Grundsund. De områden som berörs av den föreslagna detaljplaneändringen motsvarar fastigheterna Lönndal 3:2 och Lönndal 8:1. Eftersom Lönndal 3:2 ska uppgå i Lönndal 3:3 under maj 2015 berörs även nuvarande Lönndal 3:3. Den föreslagna ändringen av detaljplanen innebär att utformningsbestämmelser ändras, så att det blir möjligt att uppföra byggnader med två våningar på berörda områden, samt att användningsbestämmelserna ändras för att möjliggöra till exempel vandrarhem. Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP), Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 11 PBL (2010:900, ändrad enligt SFS 2014:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

10 Ledningsutskott (36) 45 BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Exark Arkitekter tagit fram ett förslag till detaljplan söder om Stockevik. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang och hotell. I anslutning till friskvårdsanläggningen föreslås annexbyggnader tillhörande anläggningens hotell. I den sydöstra delen av planområdet föreslås även 10 bostadshus med helårsstandard varvid vissa kan bli parhus. Detaljplanen har under hösten 2014 varit ute på samråd. I området för friskvårdsanläggningen har bland annat ett flertal planbestämmelser tillkommit som syftar till att främja byggnadskropparnas anpassning till topografin och reducera risken för ovarsam sprängning. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP): avslag till förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande mot Fredrik Hällers m.fl. yrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande. Omröstnings begärs. Ja-röst för bifall till Mats Karlssons m.fl. yrkande Nej-röst för Fredrik Hällers m.fl. yrkande Omröstningsresultat Ledningsutskottet beslutar med 3 ja-röster och 2 nej-röster att bifalla Mats Karlssons m.fl. yrkande. Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår Jan-Olof Johansson S x Ronald Rombrant LP x Mats Karlsson M x Lars Björneld FP x Fredrik Häller LP x Summa 3 2

11 Ledningsutskott (36) Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på granskning enligt 5 kap 18 PBL (2010:900). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Blank reservation av Ronald Rombrant (LP) och Fredrik Häller (LP). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

12 Ledningsutskott (36) 46 VERKSAMHETSPLAN FÖR LYSEKILS TURISTBYRÅ Dnr: LKS Havets Hus har genom avtal med Lysekils kommun det operativa ansvaret för Lysekils turistbyrå. Havets Hus och Lysekils kommuns näringslivsenhet har inför verksamhetsåret 2015 upprättat ett förslag till verksamhetsplan för turistbyrån som presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott ledningsutskott återremitterade verksamhetsplanen för komplettering. Verksamhetsplanen har nu kompletterats och reviderats. I verksamhetsplanen identifieras vision, affärsidé och mål. Dessa ligger i linje och harmoniserar med det arbete Västsvenska Turistrådet gjort och gör i Västsverige med att utveckla besöksnäringen samt med den avsiktsförklaring för besöksnäringen som samtliga bohuslänska kommuner skrivit under. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse med bilagor. Yrkande Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller: att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsyrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt yrkandet. Ledningsutskottet ställer sig bakom föreslagen verksamhetsplan för Lysekils turisbyrå för Ledningsutskottet beslutar att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Havets Hus Näringslivsenheten

13 Ledningsutskott (36) 47 STRATEGISKT FASTIGHETSKÖP I SÖDRA HAMNEN Dnr: LKS I enlighet med ledningsutskottets beslut , 31 så redovisas fastighetsenhetens värdering av fastigheten Södra Hamnen 1:116. Protokoll från ledningsutskottet , 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att starta förhandling med mäklarfirman för att köpa fastigheten Södra Hamnen 1:116 och återkomma till kommunstyrelsen vid avslutad förhandling för beslut. Samhällsbyggandsförvaltningen Fastighetsenheten

14 Ledningsutskott (36) 48 FÖRSLAG TILL KONTRAKT LYSEKILS IDROTTSHALL Dnr: LKS I enlighet med kommunstyrelsens beslut , 51 återkommer fastighetsenheten till ledningsutskottet för att redovisa kontrakthandlingen innan påskrift från Lysekils kommun. beslut att lägga ut Lysekils Idrottshall till föreningsdrift är överklagat och ärendet ligger hos förvaltningsrätten i väntan på beslut om fortsatt handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att anse kontraktshandlingen redovisad i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

15 Ledningsutskott (36) 49 FASTIGEHETSVÄRDERING AV F.D. BRANDSTATION I FISKEBÄCKSKIL Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 21 att upprätta förslag till köpekontrakt med föreningen Sjöstjärnan avseende f.d. brandstationen i Fiskebäckskil. Föreningen har meddelat att man inte längre är intresserad av att förvärva byggnaden. Fastighetsenheten har därmed genomfört en ny värdering av fastigheten för att försälja denna genom mäklares försorg. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor Ledningsutskottet beslutar att genomföra försäljning genom mäklare, av fastigheten f.d. brandstationen i Fiskebäckskil i enlighet med nuvarande detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

16 Ledningsutskott (36) 50 ERBJUDANDE OM DELÄGARSKAP I NETWEST Dnr: LKS Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat har till samtliga kommuner i regionen skickat ut ett erbjudande om delägarskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest. Bakgrunden är att man från den offentliga sektorn identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden i Västra Götaland för att stärka den lokala och regionala utvecklingen. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att Lysekils kommun ska ansluta sig som delägare till bredbandsbolaget NetWest på den lägsta ekonomiska nivån. Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten

17 Ledningsutskott (36) 51 INVESTERINGSPLAN - INFORMATION Koncerncontrollern redovisar läget av kommunens investeringsplan, prioriteringar av de olika behoven av investeringar i förvaltningarna. Ledningsutskottet tar del av informationen.

18 Ledningsutskott (36) 52 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA DATORER TILL VERKSAMHETEN Dnr: LKS Inför domänbytet så måste en del gamla datorer bytas ut. Om inte inköpet görs fallerar kommunfullmäktiges beslut om samverkan med Sotenäs och Munkedals kommun om att skapa gemensam infrastruktur. Ansökan från IT-enheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen IT-enheten

19 Ledningsutskott (36) 53 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR OMBYGGNAD AV RECEPTION OCH KONTORSLOKALER FÖR INFÖRANDE AV KOMMUNSERVICE Dnr: LKS Kommunen kommer att införa kommunservice, för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen och avlasta handläggare i vanliga enkla ärenden. Receptionen och entrén i stadshuset måste handikappanpassas samt att arbetsrummen måste anpassas tillverksamheten. Ansökan från serviceenheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Serviceenheten

20 Ledningsutskott (36) 54 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV SPOLDESINFEKTOR TILL SKÄRGÅRDSHEMMET Dnr: LKS Vid renoveringen av Skärgårdshemmet byttes inte de spoldesinfektorerna som fungerade. Den spoldesinfektorn som nu har gått sönder var från Om inte spoldesinfektorerna fungerar finns det risk för smittspridning. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 75 tkr för inköp av spoldesinfektor till Skärgårdshemmet Socialförvaltningen Medicinsk ansvarig sjuksköterska

21 Ledningsutskott (36) 55 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL MOBILER OCH LÅS ETAPP TVÅ Dnr: LKS Socialförvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem som kan integreras med mobilt säkerhets- och rapporteringssystem. Första etappen med nyckelfria lås är genomförd inom hemtjänsten i Brastad och nu ska etapp två genomföras. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 600 tkr för inköp av mobiler och lås - etapp två. Socialförvaltningen

22 Ledningsutskott (36) 56 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UPPRUSTNING AV MARIEDALSSKOLANS KLASSRUM Dnr: LKS Mariedalsskolan är i stort behov av upprustning av klassrummen. Bristande och torftig arbetsmiljö för eleverna. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 351 tkr till upprustning av klassrummen i Mariedalsskolan Utbildningsförvaltningen

23 Ledningsutskott (36) 57 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL KOMPAKTFÖRVARING TILL HUVUDBIBLIOTEKET Dnr: LKS Biblioteket har i en förhandling med hyresvärden gått med på att lämna tillbaka 100 kvm av källarutrymmet. Detta innebär att hyran för stadsbiblioteket kommer att minska. För att få plats med böckerna i den delen som blir kvar i källaren behövs fler kompakthyllor. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 45 tkr för inköp av kompaktförvaring till stadsbiblioteket. Utbildningsförvaltningen Stadsbiblioteket

24 Ledningsutskott (36) 58 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA BÄNKAR OCH STOLAR TILL BRO SKOLA Dnr: LKS Utbildningsförvaltningen ansöker om köp av nya bänkar och stolar till Bro skola. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av stolar och bänkar till Bros skola. Utbildningsförvaltningen

25 Ledningsutskott (36) 59 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR ATT GÖRA OM LEKHALL TILL FYRA LÄRMILJÖER PÅ ALMENS FÖRSKOLA Dnr: LKS Inköp av hyllor och bänkar på hjul önskas för att kunna dela av lekhallen och skapa gemensamma lärmiljöer för förskolans alla barn. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av hyllor och bänkar till Almens förskola. Utbildningsförvaltningen

26 Ledningsutskott (36) 60 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL VERKSAMHETSKAJER/FISKEHAMNEN Dnr: LKS Vid en tidigare genomförd inventering av verksamhetskajer i Lysekils kommun har det påvisats ett varierat behov av reinvestering i kajerna vid kommunens industrihamn och Fiskhamnen. Delprojekt 1 omfattar framtagande av uppdaterad besiktning, åtgärdsförslag samt kostnadskalkyler. Efter genomförd besiktning kommer åtgärdsförslag och det framtida reinvesteringsbehovet att presenteras utförligare i form av en uppdaterad investeringsplan. Totalt beräknas delprojekt 1 uppgå till 200 tkr. Delprojekt 2 omfattar projektering och inledande åtgärder på de mest utsatta delarna av kaj konstruktionen i Fiskhamnen (akutåtgärder). En grov uppskattning är att renoveringen kan komma att omfatta ca 12 mnkr. Med en första etapp om ca 3 mnkr bedöms de mest utsatta delarna kunna åtgärdas inklusive projektering av följande etapper. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på tkr för åtgärder till verksamhetskajer och Fiskehamnen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

27 Ledningsutskott (36) 61 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL GÅNGBRO SLÄGGÖ Dnr: LKS Gångbron som förbinder Havsbadsområdet med Kallbadhuset/Släggö är i delvis mycket dåligt skick. Räcken behöver renoveras eller bytas ut och delar av gångytan behöver renoveras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 150 tkr för åtgärder till gångbro vid Släggö. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

28 Ledningsutskott (36) 62 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 2015 Dnr: LKS Soptunnor i stora delar av Lysekil är i mycket dålig skick och en nyinvestering i antalet är en nödvändighet. Belysningen i den norra delen av strandpromenaden/ålevik belysningen av berget är sedan flera år tillbaka trasig och inför sommarsäsongen bör den återställas. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 200 tkr för samhällsförbättrande åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

29 Ledningsutskott (36) 63 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL FISKEBÄCKSKILSVÄGEN - VÄGPLAN Dnr: LKS I samband med exploateringar I Fiskebäckskil, Centrum och Utsiktsberget, kommer fysiska åtgärder att behöva utföras längs Fiskebäckskilsvägen. En ny vägplan för Fiskebäckskilsvägen är en nödvändighet för exploateringarna och om kommunen ej påbörjar arbetet i tid så kan tidplanerna för de planerade exploateringarna komma att behöva skjutas i tid. Det är nödvändigt att vägplan och detaljplaner synkroniseras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 1 mkr till Fiskebäckskilsvägen - vägplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

30 Ledningsutskott (36) 64 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR RENOVERING AV SERVICEBYGGNAD VID HAVSBADET Dnr: LKS Hamnservicebyggnaden i Havsbadsområdet totalrenoverades våren Då slitaget på en sådan här utsatt byggnad är väldigt högt så behöver det nu göras renovering av ytskicken samt bytas en del trädetaljer på utsidan av byggnaden. Projektet är kostnadsberäknat till 1,6 mkr. Inför sommaren 2014 så städades lokalerna ur samt fick en uppfräschning av rostiga detaljer, elsäkerhet m.m. Inför sommaren 2015 kommer man bl.a. att bättra på utsidan genom att byta ut en del klädsel som är dålig samt göra en del åtgärder i personalutrymmet som måste åtgärdas. Detta arbete är kostnadsberäknat till 100 tkr och utbytta detaljer kommer att återanvändas i renoveringsarbetet Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 100 tkr till renovering av servicebyggnad vid Havsbadet. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

31 Ledningsutskott (36) 65 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL REGNSKYDD VID GULLMARSSKOLAN F-6 Dnr: LKS I samband med att Gullmarsskolan byggdes om till låg- och mellanstadieskola projekterades det inte för regn och solskydd på skolgården. Efter påstötningar från förvaltningen samt föräldrar ansöker härmed fastighetsenheten om investeringsmedel för att bygga detta skydd. Kapitaltjänstkostnaderna för nybyggnationen belastar förvaltningen. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

32 Ledningsutskott (36) 66 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS FÖRSKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 650 tkr för renovering av tak vid Kronbergets förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

33 Ledningsutskott (36) 67 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS HEMTJÄNST Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 300 tkr för renovering av tak vid Kronbergets hemtjänst. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

34 Ledningsutskott (36) 68 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV FÖNSTER OCH GOLV VID BERGS SKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att byta fönster samt golv på lågstadiedelen vid Bergs skola. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 250 tkr för renovering av fönster och golv vid Bergs skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

35 Ledningsutskott (36) 69 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV IPADS ETAPP 2 Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 80 att köpa in Ipads till elever i årskurs 1-6, och utbyggnaden skulle ske under tre år. Nu ska nästa etapp genomföras för de elever som börjar årskurs 1 och 4 till hösten. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 970 tkr för inköp av Ipads. Utbildningsförvaltningen

36 Ledningsutskott (36) 70 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PROJEKTET OMBYGGNAD AV D-HUSET GULLMARSSKOLAN TILL SÄRSKOLA OCH TRÄNINGSSKOLA Dnr: LKS Vid ledningsutskottets möte den 12 november 2014 ansökte fastighetsenheten om pengar för ombyggnad av Gullmarsskolans D-hus till sär- och träningsskola med 4,5 mkr. Upphandlingen är genomförd och uppskattad projektkostnad är 2,5 mkr högre än budgeterade medel. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att bifalla tilläggsanslaget med 2,5 mkr för projektet med ombyggnad av D-huset. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-11-11 kl. 08.30-11.35 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (181 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (191 (19) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-05-18 kl. 09.00-12.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD)

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD) 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-04-06 kl. 09.15-11.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (261 (26) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-02-11 kl. 8.30.-15.55 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 Samhällsbyggnadsförvaltningen har avslutat några av beviljade investeringsprojekt.

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 Ett medborgarförslag har inkommit 2013-01-08 där man föreslagit, att alla kommuninnevånare som

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 55 (57) 104 MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 16 (33) 107 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS 2011-207-291, 2013-499-014 Fullmäktige har beslutat om i Regler för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-04 1/17 Sammanträdestid: 2014-09-04, kl. 9.00 12.40 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Icke tjänstgörande

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Lars Björneld (FP),

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-11-04 Kl. 09.00-11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP) Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 25 mars 2014 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOAINIUNSTYRELSEN 1 (26) Sammanträdestid: 20100331 kl 09.00 15.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) AnnCharlott Strömvøall

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer