SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36 1 (36) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: kl , avbrott för budgetdialog kl Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof Johansson (S), ordförande Mats Karlsson (M) Lars Björneld (FP) Ronald Rombrant (LP) Fredrik Häller (LP) Tjänstemän: Ola Ingevaldson, t.f. kommunchef Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande och justerare:. Mari-Louise Dunert Jan-Olof Johansson.. Ronald Rombrant ANSLAGSBEVIS: Nämnd: ledningsutskott Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 Ledningsutskott (36) Övriga närvarande Josefin Kaldo, enhetschef plan/bygg/mät 38-42, Per Mangelus, Norra Hamnstranden AB 42 Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB 42 Sara Chronvall, landskapsarkitekt Ulrika Lindahl, arkitektpraktikant Jan Larsson, fastighetschef, Kjell Hjalmarsson, koncerncontroller Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef Michael Johansson, näringslivschef 46, 50 Roland Karlsson, Hyresgästföreningen 43 Lars Brink, Hyresgästföreningen 43 Leif Schöndell, tillträdande kommunchef

3 Ledningsutskott (36) 38 PROJEKTDIREKTIV FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN INFORMATION Dnr: LKS För att tydliggöra och politiskt förankra hur det omfattande arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) ska gå till, så har ett projektdirektiv tagits fram av en tjänstemannastyrgrupp. Projektdirektivet ska godkännas av kommunstyrelsen. Ledningsutskottet tar del av informationen.

4 Ledningsutskott (36) 39 YTTRANDE REMISS REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÅRLIG AVSTÄMNING Dnr: LKS Kollektivtrafiknämnden har sänt remiss till kommunerna i Västra Götaland gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram årlig avstämning. Trafikförsörjningsprogrammet fastsälldes i regionfullmäktige 2012, programmet sträcker sig fram till 2025 och följs upp en gång per år. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. Till det övergripande målet kopplas fyra delmål ett resandemål, ett nöjdhetsmål, ett tillgänglighetsmål och ett miljömål. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att anta yttrandet med de förslag till ändringar som redovisats på sammanträdet och överlämna till Västra Götalandsregionen/- kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen/kollektivtrafiknämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 Ledningsutskott (36) 40 SIVIK AVFALLSANLÄGGNING - INFORMATION Dnr: LKS Under 2015 aktualiseras arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan för Lysekils kommun, där en del i planen avser området Sivik där avfallsanläggningen finns. Innan diskussion och beslut ska hanteras inom Översiktsplanen och arrendeavtal har en utredning/analys gjords av vad konsekvenserna kan bli vid olika alternativ för Siviks avfallsanläggning i Lysekil. Ärendet kommer till kommunstyrelsen i september. Ledningsutskottets tar del av informationen.

6 Ledningsutskott (36) 41 FASTIGHETSREGLERING GÄLLANDE KRONBERGET 1:82 OCH KRONBERGET 1:75 Dnr: LKS Mellan Badhusbergets förskola och Badhusbergets bostadskvarter finns en cirka kvm stor yta som idag består av en bollplan, gräsmatta, buskage och naturmark med berg i dagen. LysekilsBostäder AB driver ett projekt för att utveckla utomhusmiljön på Badhusberget. Projektet innefattar bland annat att anlägga kolonilotter och en samlingsplats för boende inom Badhusberget. LysekilsBostäder AB arbetar även tillsammans med en konsult för minder multisportarenor för att utveckla möjligheten till spontanidrott i området. I projektet arbetar de för att åstadkomma förutsättningar för att anlägga en minder multisportarena och en bollplan med plastgräs samt tre minder ramper för skateboard. Med anledning av att projektet medför stora investeringar har LysekilsBostäder framfört önskemål om att få köpa aktuellt markområde. Då de investeringar som hör till projektet bör knytas till den eller de fastigheter som ingår i projektet. Utvecklingsenheten är mycket positiv till att utomhusmiljön inom Badusberget utvecklas och har tagit fram ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Regleringen innebär att markområdet överförs från kommunens fastighet Kronberget 1:82 till angränsande fastighet Kronberget 1:75 som ägs av LysekilsBostäder AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att godkänna utvecklingsenhetens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. LysekilsBostäder AB Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

7 Ledningsutskott (36) 42 NORRA HAMNSTRANDEN - INFORMATION Dnr: LKS Per Mangelus och Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB redovisar planerna för norra Hamnstranden. Ledningsutskottets tar del av informationen.

8 Ledningsutskott (36) 43 HYRESGÄSTFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH ORGANISATION - INFORMATION Representanter för Hyresgästföreningen informerar om verksamheten och organisationen. Föreningen har önskemål om att få bli mer delaktiga i processer med boendeplanering. Representanterna överlämna en kokbok hemlagat för alla, en bok med recept men innehåller även uppmaning om att få fart på byggandet av hyresbostäder i Sverige. Ledningsutskottet tar del av informationen.

9 Ledningsutskott (36) 44 BESLUT OM SAMRÅD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV GRUNDSUNDS CENTRUM, SKAFTÖ, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lönndal 3:2 m.fl. Det finns en stor efterfrågan på boende anpassat för äldre i Grundsund. I Grundsunds centrum, på fastigheten Lönndal 3:2, finns en före detta brandstation som idag står tom. Fastighetsägaren önskar se en ändring av detaljplanen för att kunna ersätta befintlig enplansbyggnad med en ny byggnad i två plan. Denna ska inrymma lägenheter anpassade för äldre. Turismen är en viktig näring att utveckla på Skaftö. Ett led i detta är att kunna erbjuda olika varianter av korttidsboende, som exempelvis vandrarhem i kollektivtrafiknära lägen. På Lönndal 8:1 står idag en enplansbyggnad som innehåller en matvarubutik. Fastighetsägaren för Lönndal 8:1 önskar en detaljplaneändring för att kunna bygga på sin fastighet med en våning innehållandes vandrarhem. Planändringens syfte är alltså att skapa möjlighet till fler bostäder anpassade för äldre, samt för korttidsboende och fler arbetstillfällen i Grundsund. De områden som berörs av den föreslagna detaljplaneändringen motsvarar fastigheterna Lönndal 3:2 och Lönndal 8:1. Eftersom Lönndal 3:2 ska uppgå i Lönndal 3:3 under maj 2015 berörs även nuvarande Lönndal 3:3. Den föreslagna ändringen av detaljplanen innebär att utformningsbestämmelser ändras, så att det blir möjligt att uppföra byggnader med två våningar på berörda områden, samt att användningsbestämmelserna ändras för att möjliggöra till exempel vandrarhem. Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP), Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 11 PBL (2010:900, ändrad enligt SFS 2014:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

10 Ledningsutskott (36) 45 BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Exark Arkitekter tagit fram ett förslag till detaljplan söder om Stockevik. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang och hotell. I anslutning till friskvårdsanläggningen föreslås annexbyggnader tillhörande anläggningens hotell. I den sydöstra delen av planområdet föreslås även 10 bostadshus med helårsstandard varvid vissa kan bli parhus. Detaljplanen har under hösten 2014 varit ute på samråd. I området för friskvårdsanläggningen har bland annat ett flertal planbestämmelser tillkommit som syftar till att främja byggnadskropparnas anpassning till topografin och reducera risken för ovarsam sprängning. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP): avslag till förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande mot Fredrik Hällers m.fl. yrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande. Omröstnings begärs. Ja-röst för bifall till Mats Karlssons m.fl. yrkande Nej-röst för Fredrik Hällers m.fl. yrkande Omröstningsresultat Ledningsutskottet beslutar med 3 ja-röster och 2 nej-röster att bifalla Mats Karlssons m.fl. yrkande. Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår Jan-Olof Johansson S x Ronald Rombrant LP x Mats Karlsson M x Lars Björneld FP x Fredrik Häller LP x Summa 3 2

11 Ledningsutskott (36) Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på granskning enligt 5 kap 18 PBL (2010:900). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Blank reservation av Ronald Rombrant (LP) och Fredrik Häller (LP). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

12 Ledningsutskott (36) 46 VERKSAMHETSPLAN FÖR LYSEKILS TURISTBYRÅ Dnr: LKS Havets Hus har genom avtal med Lysekils kommun det operativa ansvaret för Lysekils turistbyrå. Havets Hus och Lysekils kommuns näringslivsenhet har inför verksamhetsåret 2015 upprättat ett förslag till verksamhetsplan för turistbyrån som presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott ledningsutskott återremitterade verksamhetsplanen för komplettering. Verksamhetsplanen har nu kompletterats och reviderats. I verksamhetsplanen identifieras vision, affärsidé och mål. Dessa ligger i linje och harmoniserar med det arbete Västsvenska Turistrådet gjort och gör i Västsverige med att utveckla besöksnäringen samt med den avsiktsförklaring för besöksnäringen som samtliga bohuslänska kommuner skrivit under. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse med bilagor. Yrkande Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller: att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsyrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt yrkandet. Ledningsutskottet ställer sig bakom föreslagen verksamhetsplan för Lysekils turisbyrå för Ledningsutskottet beslutar att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Havets Hus Näringslivsenheten

13 Ledningsutskott (36) 47 STRATEGISKT FASTIGHETSKÖP I SÖDRA HAMNEN Dnr: LKS I enlighet med ledningsutskottets beslut , 31 så redovisas fastighetsenhetens värdering av fastigheten Södra Hamnen 1:116. Protokoll från ledningsutskottet , 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att starta förhandling med mäklarfirman för att köpa fastigheten Södra Hamnen 1:116 och återkomma till kommunstyrelsen vid avslutad förhandling för beslut. Samhällsbyggandsförvaltningen Fastighetsenheten

14 Ledningsutskott (36) 48 FÖRSLAG TILL KONTRAKT LYSEKILS IDROTTSHALL Dnr: LKS I enlighet med kommunstyrelsens beslut , 51 återkommer fastighetsenheten till ledningsutskottet för att redovisa kontrakthandlingen innan påskrift från Lysekils kommun. beslut att lägga ut Lysekils Idrottshall till föreningsdrift är överklagat och ärendet ligger hos förvaltningsrätten i väntan på beslut om fortsatt handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att anse kontraktshandlingen redovisad i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

15 Ledningsutskott (36) 49 FASTIGEHETSVÄRDERING AV F.D. BRANDSTATION I FISKEBÄCKSKIL Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 21 att upprätta förslag till köpekontrakt med föreningen Sjöstjärnan avseende f.d. brandstationen i Fiskebäckskil. Föreningen har meddelat att man inte längre är intresserad av att förvärva byggnaden. Fastighetsenheten har därmed genomfört en ny värdering av fastigheten för att försälja denna genom mäklares försorg. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor Ledningsutskottet beslutar att genomföra försäljning genom mäklare, av fastigheten f.d. brandstationen i Fiskebäckskil i enlighet med nuvarande detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

16 Ledningsutskott (36) 50 ERBJUDANDE OM DELÄGARSKAP I NETWEST Dnr: LKS Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat har till samtliga kommuner i regionen skickat ut ett erbjudande om delägarskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest. Bakgrunden är att man från den offentliga sektorn identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden i Västra Götaland för att stärka den lokala och regionala utvecklingen. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att Lysekils kommun ska ansluta sig som delägare till bredbandsbolaget NetWest på den lägsta ekonomiska nivån. Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten

17 Ledningsutskott (36) 51 INVESTERINGSPLAN - INFORMATION Koncerncontrollern redovisar läget av kommunens investeringsplan, prioriteringar av de olika behoven av investeringar i förvaltningarna. Ledningsutskottet tar del av informationen.

18 Ledningsutskott (36) 52 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA DATORER TILL VERKSAMHETEN Dnr: LKS Inför domänbytet så måste en del gamla datorer bytas ut. Om inte inköpet görs fallerar kommunfullmäktiges beslut om samverkan med Sotenäs och Munkedals kommun om att skapa gemensam infrastruktur. Ansökan från IT-enheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen IT-enheten

19 Ledningsutskott (36) 53 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR OMBYGGNAD AV RECEPTION OCH KONTORSLOKALER FÖR INFÖRANDE AV KOMMUNSERVICE Dnr: LKS Kommunen kommer att införa kommunservice, för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen och avlasta handläggare i vanliga enkla ärenden. Receptionen och entrén i stadshuset måste handikappanpassas samt att arbetsrummen måste anpassas tillverksamheten. Ansökan från serviceenheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Serviceenheten

20 Ledningsutskott (36) 54 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV SPOLDESINFEKTOR TILL SKÄRGÅRDSHEMMET Dnr: LKS Vid renoveringen av Skärgårdshemmet byttes inte de spoldesinfektorerna som fungerade. Den spoldesinfektorn som nu har gått sönder var från Om inte spoldesinfektorerna fungerar finns det risk för smittspridning. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 75 tkr för inköp av spoldesinfektor till Skärgårdshemmet Socialförvaltningen Medicinsk ansvarig sjuksköterska

21 Ledningsutskott (36) 55 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL MOBILER OCH LÅS ETAPP TVÅ Dnr: LKS Socialförvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem som kan integreras med mobilt säkerhets- och rapporteringssystem. Första etappen med nyckelfria lås är genomförd inom hemtjänsten i Brastad och nu ska etapp två genomföras. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 600 tkr för inköp av mobiler och lås - etapp två. Socialförvaltningen

22 Ledningsutskott (36) 56 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UPPRUSTNING AV MARIEDALSSKOLANS KLASSRUM Dnr: LKS Mariedalsskolan är i stort behov av upprustning av klassrummen. Bristande och torftig arbetsmiljö för eleverna. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 351 tkr till upprustning av klassrummen i Mariedalsskolan Utbildningsförvaltningen

23 Ledningsutskott (36) 57 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL KOMPAKTFÖRVARING TILL HUVUDBIBLIOTEKET Dnr: LKS Biblioteket har i en förhandling med hyresvärden gått med på att lämna tillbaka 100 kvm av källarutrymmet. Detta innebär att hyran för stadsbiblioteket kommer att minska. För att få plats med böckerna i den delen som blir kvar i källaren behövs fler kompakthyllor. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 45 tkr för inköp av kompaktförvaring till stadsbiblioteket. Utbildningsförvaltningen Stadsbiblioteket

24 Ledningsutskott (36) 58 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA BÄNKAR OCH STOLAR TILL BRO SKOLA Dnr: LKS Utbildningsförvaltningen ansöker om köp av nya bänkar och stolar till Bro skola. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av stolar och bänkar till Bros skola. Utbildningsförvaltningen

25 Ledningsutskott (36) 59 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR ATT GÖRA OM LEKHALL TILL FYRA LÄRMILJÖER PÅ ALMENS FÖRSKOLA Dnr: LKS Inköp av hyllor och bänkar på hjul önskas för att kunna dela av lekhallen och skapa gemensamma lärmiljöer för förskolans alla barn. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av hyllor och bänkar till Almens förskola. Utbildningsförvaltningen

26 Ledningsutskott (36) 60 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL VERKSAMHETSKAJER/FISKEHAMNEN Dnr: LKS Vid en tidigare genomförd inventering av verksamhetskajer i Lysekils kommun har det påvisats ett varierat behov av reinvestering i kajerna vid kommunens industrihamn och Fiskhamnen. Delprojekt 1 omfattar framtagande av uppdaterad besiktning, åtgärdsförslag samt kostnadskalkyler. Efter genomförd besiktning kommer åtgärdsförslag och det framtida reinvesteringsbehovet att presenteras utförligare i form av en uppdaterad investeringsplan. Totalt beräknas delprojekt 1 uppgå till 200 tkr. Delprojekt 2 omfattar projektering och inledande åtgärder på de mest utsatta delarna av kaj konstruktionen i Fiskhamnen (akutåtgärder). En grov uppskattning är att renoveringen kan komma att omfatta ca 12 mnkr. Med en första etapp om ca 3 mnkr bedöms de mest utsatta delarna kunna åtgärdas inklusive projektering av följande etapper. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på tkr för åtgärder till verksamhetskajer och Fiskehamnen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

27 Ledningsutskott (36) 61 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL GÅNGBRO SLÄGGÖ Dnr: LKS Gångbron som förbinder Havsbadsområdet med Kallbadhuset/Släggö är i delvis mycket dåligt skick. Räcken behöver renoveras eller bytas ut och delar av gångytan behöver renoveras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 150 tkr för åtgärder till gångbro vid Släggö. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

28 Ledningsutskott (36) 62 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 2015 Dnr: LKS Soptunnor i stora delar av Lysekil är i mycket dålig skick och en nyinvestering i antalet är en nödvändighet. Belysningen i den norra delen av strandpromenaden/ålevik belysningen av berget är sedan flera år tillbaka trasig och inför sommarsäsongen bör den återställas. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 200 tkr för samhällsförbättrande åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

29 Ledningsutskott (36) 63 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL FISKEBÄCKSKILSVÄGEN - VÄGPLAN Dnr: LKS I samband med exploateringar I Fiskebäckskil, Centrum och Utsiktsberget, kommer fysiska åtgärder att behöva utföras längs Fiskebäckskilsvägen. En ny vägplan för Fiskebäckskilsvägen är en nödvändighet för exploateringarna och om kommunen ej påbörjar arbetet i tid så kan tidplanerna för de planerade exploateringarna komma att behöva skjutas i tid. Det är nödvändigt att vägplan och detaljplaner synkroniseras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 1 mkr till Fiskebäckskilsvägen - vägplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

30 Ledningsutskott (36) 64 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR RENOVERING AV SERVICEBYGGNAD VID HAVSBADET Dnr: LKS Hamnservicebyggnaden i Havsbadsområdet totalrenoverades våren Då slitaget på en sådan här utsatt byggnad är väldigt högt så behöver det nu göras renovering av ytskicken samt bytas en del trädetaljer på utsidan av byggnaden. Projektet är kostnadsberäknat till 1,6 mkr. Inför sommaren 2014 så städades lokalerna ur samt fick en uppfräschning av rostiga detaljer, elsäkerhet m.m. Inför sommaren 2015 kommer man bl.a. att bättra på utsidan genom att byta ut en del klädsel som är dålig samt göra en del åtgärder i personalutrymmet som måste åtgärdas. Detta arbete är kostnadsberäknat till 100 tkr och utbytta detaljer kommer att återanvändas i renoveringsarbetet Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 100 tkr till renovering av servicebyggnad vid Havsbadet. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

31 Ledningsutskott (36) 65 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL REGNSKYDD VID GULLMARSSKOLAN F-6 Dnr: LKS I samband med att Gullmarsskolan byggdes om till låg- och mellanstadieskola projekterades det inte för regn och solskydd på skolgården. Efter påstötningar från förvaltningen samt föräldrar ansöker härmed fastighetsenheten om investeringsmedel för att bygga detta skydd. Kapitaltjänstkostnaderna för nybyggnationen belastar förvaltningen. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

32 Ledningsutskott (36) 66 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS FÖRSKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 650 tkr för renovering av tak vid Kronbergets förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

33 Ledningsutskott (36) 67 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS HEMTJÄNST Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 300 tkr för renovering av tak vid Kronbergets hemtjänst. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

34 Ledningsutskott (36) 68 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV FÖNSTER OCH GOLV VID BERGS SKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att byta fönster samt golv på lågstadiedelen vid Bergs skola. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 250 tkr för renovering av fönster och golv vid Bergs skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

35 Ledningsutskott (36) 69 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV IPADS ETAPP 2 Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 80 att köpa in Ipads till elever i årskurs 1-6, och utbyggnaden skulle ske under tre år. Nu ska nästa etapp genomföras för de elever som börjar årskurs 1 och 4 till hösten. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 970 tkr för inköp av Ipads. Utbildningsförvaltningen

36 Ledningsutskott (36) 70 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PROJEKTET OMBYGGNAD AV D-HUSET GULLMARSSKOLAN TILL SÄRSKOLA OCH TRÄNINGSSKOLA Dnr: LKS Vid ledningsutskottets möte den 12 november 2014 ansökte fastighetsenheten om pengar för ombyggnad av Gullmarsskolans D-hus till sär- och träningsskola med 4,5 mkr. Upphandlingen är genomförd och uppskattad projektkostnad är 2,5 mkr högre än budgeterade medel. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att bifalla tilläggsanslaget med 2,5 mkr för projektet med ombyggnad av D-huset. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (181 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (191 (19) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (261 (26) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 Samhällsbyggnadsförvaltningen har avslutat några av beviljade investeringsprojekt.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 16 (33) 107 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS 2011-207-291, 2013-499-014 Fullmäktige har beslutat om i Regler för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Lars Björneld (FP),

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. 67-71, 76-94, 96-105 Lars Björneld (FP), 1:e vice ordf.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 1 (15) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Ragnhild Selstam (m), ordf Hans Nordlund (m), v ordf Wictoria Insulan

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Planuppdrag och samråd för Södergården 82 Dnr2012/KSM 0101 UTDRAG j usterandes sign Utdraasbesnrkande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson Socialnämnden 2015-06-15 1/19 Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer