SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36 1 (36) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: kl , avbrott för budgetdialog kl Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof Johansson (S), ordförande Mats Karlsson (M) Lars Björneld (FP) Ronald Rombrant (LP) Fredrik Häller (LP) Tjänstemän: Ola Ingevaldson, t.f. kommunchef Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande och justerare:. Mari-Louise Dunert Jan-Olof Johansson.. Ronald Rombrant ANSLAGSBEVIS: Nämnd: ledningsutskott Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 Ledningsutskott (36) Övriga närvarande Josefin Kaldo, enhetschef plan/bygg/mät 38-42, Per Mangelus, Norra Hamnstranden AB 42 Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB 42 Sara Chronvall, landskapsarkitekt Ulrika Lindahl, arkitektpraktikant Jan Larsson, fastighetschef, Kjell Hjalmarsson, koncerncontroller Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef Michael Johansson, näringslivschef 46, 50 Roland Karlsson, Hyresgästföreningen 43 Lars Brink, Hyresgästföreningen 43 Leif Schöndell, tillträdande kommunchef

3 Ledningsutskott (36) 38 PROJEKTDIREKTIV FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN INFORMATION Dnr: LKS För att tydliggöra och politiskt förankra hur det omfattande arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) ska gå till, så har ett projektdirektiv tagits fram av en tjänstemannastyrgrupp. Projektdirektivet ska godkännas av kommunstyrelsen. Ledningsutskottet tar del av informationen.

4 Ledningsutskott (36) 39 YTTRANDE REMISS REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÅRLIG AVSTÄMNING Dnr: LKS Kollektivtrafiknämnden har sänt remiss till kommunerna i Västra Götaland gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram årlig avstämning. Trafikförsörjningsprogrammet fastsälldes i regionfullmäktige 2012, programmet sträcker sig fram till 2025 och följs upp en gång per år. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. Till det övergripande målet kopplas fyra delmål ett resandemål, ett nöjdhetsmål, ett tillgänglighetsmål och ett miljömål. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att anta yttrandet med de förslag till ändringar som redovisats på sammanträdet och överlämna till Västra Götalandsregionen/- kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen/kollektivtrafiknämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 Ledningsutskott (36) 40 SIVIK AVFALLSANLÄGGNING - INFORMATION Dnr: LKS Under 2015 aktualiseras arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan för Lysekils kommun, där en del i planen avser området Sivik där avfallsanläggningen finns. Innan diskussion och beslut ska hanteras inom Översiktsplanen och arrendeavtal har en utredning/analys gjords av vad konsekvenserna kan bli vid olika alternativ för Siviks avfallsanläggning i Lysekil. Ärendet kommer till kommunstyrelsen i september. Ledningsutskottets tar del av informationen.

6 Ledningsutskott (36) 41 FASTIGHETSREGLERING GÄLLANDE KRONBERGET 1:82 OCH KRONBERGET 1:75 Dnr: LKS Mellan Badhusbergets förskola och Badhusbergets bostadskvarter finns en cirka kvm stor yta som idag består av en bollplan, gräsmatta, buskage och naturmark med berg i dagen. LysekilsBostäder AB driver ett projekt för att utveckla utomhusmiljön på Badhusberget. Projektet innefattar bland annat att anlägga kolonilotter och en samlingsplats för boende inom Badhusberget. LysekilsBostäder AB arbetar även tillsammans med en konsult för minder multisportarenor för att utveckla möjligheten till spontanidrott i området. I projektet arbetar de för att åstadkomma förutsättningar för att anlägga en minder multisportarena och en bollplan med plastgräs samt tre minder ramper för skateboard. Med anledning av att projektet medför stora investeringar har LysekilsBostäder framfört önskemål om att få köpa aktuellt markområde. Då de investeringar som hör till projektet bör knytas till den eller de fastigheter som ingår i projektet. Utvecklingsenheten är mycket positiv till att utomhusmiljön inom Badusberget utvecklas och har tagit fram ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Regleringen innebär att markområdet överförs från kommunens fastighet Kronberget 1:82 till angränsande fastighet Kronberget 1:75 som ägs av LysekilsBostäder AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att godkänna utvecklingsenhetens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. LysekilsBostäder AB Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

7 Ledningsutskott (36) 42 NORRA HAMNSTRANDEN - INFORMATION Dnr: LKS Per Mangelus och Hasse Palmdal, Norra Hamnstranden AB redovisar planerna för norra Hamnstranden. Ledningsutskottets tar del av informationen.

8 Ledningsutskott (36) 43 HYRESGÄSTFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH ORGANISATION - INFORMATION Representanter för Hyresgästföreningen informerar om verksamheten och organisationen. Föreningen har önskemål om att få bli mer delaktiga i processer med boendeplanering. Representanterna överlämna en kokbok hemlagat för alla, en bok med recept men innehåller även uppmaning om att få fart på byggandet av hyresbostäder i Sverige. Ledningsutskottet tar del av informationen.

9 Ledningsutskott (36) 44 BESLUT OM SAMRÅD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV GRUNDSUNDS CENTRUM, SKAFTÖ, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lönndal 3:2 m.fl. Det finns en stor efterfrågan på boende anpassat för äldre i Grundsund. I Grundsunds centrum, på fastigheten Lönndal 3:2, finns en före detta brandstation som idag står tom. Fastighetsägaren önskar se en ändring av detaljplanen för att kunna ersätta befintlig enplansbyggnad med en ny byggnad i två plan. Denna ska inrymma lägenheter anpassade för äldre. Turismen är en viktig näring att utveckla på Skaftö. Ett led i detta är att kunna erbjuda olika varianter av korttidsboende, som exempelvis vandrarhem i kollektivtrafiknära lägen. På Lönndal 8:1 står idag en enplansbyggnad som innehåller en matvarubutik. Fastighetsägaren för Lönndal 8:1 önskar en detaljplaneändring för att kunna bygga på sin fastighet med en våning innehållandes vandrarhem. Planändringens syfte är alltså att skapa möjlighet till fler bostäder anpassade för äldre, samt för korttidsboende och fler arbetstillfällen i Grundsund. De områden som berörs av den föreslagna detaljplaneändringen motsvarar fastigheterna Lönndal 3:2 och Lönndal 8:1. Eftersom Lönndal 3:2 ska uppgå i Lönndal 3:3 under maj 2015 berörs även nuvarande Lönndal 3:3. Den föreslagna ändringen av detaljplanen innebär att utformningsbestämmelser ändras, så att det blir möjligt att uppföra byggnader med två våningar på berörda områden, samt att användningsbestämmelserna ändras för att möjliggöra till exempel vandrarhem. Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP), Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag. Ledningsutskottet beslutar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 11 PBL (2010:900, ändrad enligt SFS 2014:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

10 Ledningsutskott (36) 45 BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Exark Arkitekter tagit fram ett förslag till detaljplan söder om Stockevik. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang och hotell. I anslutning till friskvårdsanläggningen föreslås annexbyggnader tillhörande anläggningens hotell. I den sydöstra delen av planområdet föreslås även 10 bostadshus med helårsstandard varvid vissa kan bli parhus. Detaljplanen har under hösten 2014 varit ute på samråd. I området för friskvårdsanläggningen har bland annat ett flertal planbestämmelser tillkommit som syftar till att främja byggnadskropparnas anpassning till topografin och reducera risken för ovarsam sprängning. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Yrkande Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP): avslag till förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande mot Fredrik Hällers m.fl. yrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande. Omröstnings begärs. Ja-röst för bifall till Mats Karlssons m.fl. yrkande Nej-röst för Fredrik Hällers m.fl. yrkande Omröstningsresultat Ledningsutskottet beslutar med 3 ja-röster och 2 nej-röster att bifalla Mats Karlssons m.fl. yrkande. Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår Jan-Olof Johansson S x Ronald Rombrant LP x Mats Karlsson M x Lars Björneld FP x Fredrik Häller LP x Summa 3 2

11 Ledningsutskott (36) Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på granskning enligt 5 kap 18 PBL (2010:900). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Blank reservation av Ronald Rombrant (LP) och Fredrik Häller (LP). Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

12 Ledningsutskott (36) 46 VERKSAMHETSPLAN FÖR LYSEKILS TURISTBYRÅ Dnr: LKS Havets Hus har genom avtal med Lysekils kommun det operativa ansvaret för Lysekils turistbyrå. Havets Hus och Lysekils kommuns näringslivsenhet har inför verksamhetsåret 2015 upprättat ett förslag till verksamhetsplan för turistbyrån som presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott ledningsutskott återremitterade verksamhetsplanen för komplettering. Verksamhetsplanen har nu kompletterats och reviderats. I verksamhetsplanen identifieras vision, affärsidé och mål. Dessa ligger i linje och harmoniserar med det arbete Västsvenska Turistrådet gjort och gör i Västsverige med att utveckla besöksnäringen samt med den avsiktsförklaring för besöksnäringen som samtliga bohuslänska kommuner skrivit under. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse med bilagor. Yrkande Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller: att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsyrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt yrkandet. Ledningsutskottet ställer sig bakom föreslagen verksamhetsplan för Lysekils turisbyrå för Ledningsutskottet beslutar att inför kommande verksamhetsår involvera klustret Staden vid Havet i framtagande av verksamhetsplaner. Havets Hus Näringslivsenheten

13 Ledningsutskott (36) 47 STRATEGISKT FASTIGHETSKÖP I SÖDRA HAMNEN Dnr: LKS I enlighet med ledningsutskottets beslut , 31 så redovisas fastighetsenhetens värdering av fastigheten Södra Hamnen 1:116. Protokoll från ledningsutskottet , 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att starta förhandling med mäklarfirman för att köpa fastigheten Södra Hamnen 1:116 och återkomma till kommunstyrelsen vid avslutad förhandling för beslut. Samhällsbyggandsförvaltningen Fastighetsenheten

14 Ledningsutskott (36) 48 FÖRSLAG TILL KONTRAKT LYSEKILS IDROTTSHALL Dnr: LKS I enlighet med kommunstyrelsens beslut , 51 återkommer fastighetsenheten till ledningsutskottet för att redovisa kontrakthandlingen innan påskrift från Lysekils kommun. beslut att lägga ut Lysekils Idrottshall till föreningsdrift är överklagat och ärendet ligger hos förvaltningsrätten i väntan på beslut om fortsatt handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottet beslutar att anse kontraktshandlingen redovisad i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

15 Ledningsutskott (36) 49 FASTIGEHETSVÄRDERING AV F.D. BRANDSTATION I FISKEBÄCKSKIL Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 21 att upprätta förslag till köpekontrakt med föreningen Sjöstjärnan avseende f.d. brandstationen i Fiskebäckskil. Föreningen har meddelat att man inte längre är intresserad av att förvärva byggnaden. Fastighetsenheten har därmed genomfört en ny värdering av fastigheten för att försälja denna genom mäklares försorg. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor Ledningsutskottet beslutar att genomföra försäljning genom mäklare, av fastigheten f.d. brandstationen i Fiskebäckskil i enlighet med nuvarande detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

16 Ledningsutskott (36) 50 ERBJUDANDE OM DELÄGARSKAP I NETWEST Dnr: LKS Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat har till samtliga kommuner i regionen skickat ut ett erbjudande om delägarskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest. Bakgrunden är att man från den offentliga sektorn identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden i Västra Götaland för att stärka den lokala och regionala utvecklingen. Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att Lysekils kommun ska ansluta sig som delägare till bredbandsbolaget NetWest på den lägsta ekonomiska nivån. Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten

17 Ledningsutskott (36) 51 INVESTERINGSPLAN - INFORMATION Koncerncontrollern redovisar läget av kommunens investeringsplan, prioriteringar av de olika behoven av investeringar i förvaltningarna. Ledningsutskottet tar del av informationen.

18 Ledningsutskott (36) 52 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA DATORER TILL VERKSAMHETEN Dnr: LKS Inför domänbytet så måste en del gamla datorer bytas ut. Om inte inköpet görs fallerar kommunfullmäktiges beslut om samverkan med Sotenäs och Munkedals kommun om att skapa gemensam infrastruktur. Ansökan från IT-enheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen IT-enheten

19 Ledningsutskott (36) 53 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR OMBYGGNAD AV RECEPTION OCH KONTORSLOKALER FÖR INFÖRANDE AV KOMMUNSERVICE Dnr: LKS Kommunen kommer att införa kommunservice, för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen och avlasta handläggare i vanliga enkla ärenden. Receptionen och entrén i stadshuset måste handikappanpassas samt att arbetsrummen måste anpassas tillverksamheten. Ansökan från serviceenheten Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Serviceenheten

20 Ledningsutskott (36) 54 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV SPOLDESINFEKTOR TILL SKÄRGÅRDSHEMMET Dnr: LKS Vid renoveringen av Skärgårdshemmet byttes inte de spoldesinfektorerna som fungerade. Den spoldesinfektorn som nu har gått sönder var från Om inte spoldesinfektorerna fungerar finns det risk för smittspridning. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 75 tkr för inköp av spoldesinfektor till Skärgårdshemmet Socialförvaltningen Medicinsk ansvarig sjuksköterska

21 Ledningsutskott (36) 55 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL MOBILER OCH LÅS ETAPP TVÅ Dnr: LKS Socialförvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem som kan integreras med mobilt säkerhets- och rapporteringssystem. Första etappen med nyckelfria lås är genomförd inom hemtjänsten i Brastad och nu ska etapp två genomföras. Ansökan från socialförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 600 tkr för inköp av mobiler och lås - etapp två. Socialförvaltningen

22 Ledningsutskott (36) 56 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UPPRUSTNING AV MARIEDALSSKOLANS KLASSRUM Dnr: LKS Mariedalsskolan är i stort behov av upprustning av klassrummen. Bristande och torftig arbetsmiljö för eleverna. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 351 tkr till upprustning av klassrummen i Mariedalsskolan Utbildningsförvaltningen

23 Ledningsutskott (36) 57 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL KOMPAKTFÖRVARING TILL HUVUDBIBLIOTEKET Dnr: LKS Biblioteket har i en förhandling med hyresvärden gått med på att lämna tillbaka 100 kvm av källarutrymmet. Detta innebär att hyran för stadsbiblioteket kommer att minska. För att få plats med böckerna i den delen som blir kvar i källaren behövs fler kompakthyllor. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 45 tkr för inköp av kompaktförvaring till stadsbiblioteket. Utbildningsförvaltningen Stadsbiblioteket

24 Ledningsutskott (36) 58 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL NYA BÄNKAR OCH STOLAR TILL BRO SKOLA Dnr: LKS Utbildningsförvaltningen ansöker om köp av nya bänkar och stolar till Bro skola. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av stolar och bänkar till Bros skola. Utbildningsförvaltningen

25 Ledningsutskott (36) 59 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR ATT GÖRA OM LEKHALL TILL FYRA LÄRMILJÖER PÅ ALMENS FÖRSKOLA Dnr: LKS Inköp av hyllor och bänkar på hjul önskas för att kunna dela av lekhallen och skapa gemensamma lärmiljöer för förskolans alla barn. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 50 tkr för inköp av hyllor och bänkar till Almens förskola. Utbildningsförvaltningen

26 Ledningsutskott (36) 60 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL VERKSAMHETSKAJER/FISKEHAMNEN Dnr: LKS Vid en tidigare genomförd inventering av verksamhetskajer i Lysekils kommun har det påvisats ett varierat behov av reinvestering i kajerna vid kommunens industrihamn och Fiskhamnen. Delprojekt 1 omfattar framtagande av uppdaterad besiktning, åtgärdsförslag samt kostnadskalkyler. Efter genomförd besiktning kommer åtgärdsförslag och det framtida reinvesteringsbehovet att presenteras utförligare i form av en uppdaterad investeringsplan. Totalt beräknas delprojekt 1 uppgå till 200 tkr. Delprojekt 2 omfattar projektering och inledande åtgärder på de mest utsatta delarna av kaj konstruktionen i Fiskhamnen (akutåtgärder). En grov uppskattning är att renoveringen kan komma att omfatta ca 12 mnkr. Med en första etapp om ca 3 mnkr bedöms de mest utsatta delarna kunna åtgärdas inklusive projektering av följande etapper. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på tkr för åtgärder till verksamhetskajer och Fiskehamnen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

27 Ledningsutskott (36) 61 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL GÅNGBRO SLÄGGÖ Dnr: LKS Gångbron som förbinder Havsbadsområdet med Kallbadhuset/Släggö är i delvis mycket dåligt skick. Räcken behöver renoveras eller bytas ut och delar av gångytan behöver renoveras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 150 tkr för åtgärder till gångbro vid Släggö. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

28 Ledningsutskott (36) 62 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 2015 Dnr: LKS Soptunnor i stora delar av Lysekil är i mycket dålig skick och en nyinvestering i antalet är en nödvändighet. Belysningen i den norra delen av strandpromenaden/ålevik belysningen av berget är sedan flera år tillbaka trasig och inför sommarsäsongen bör den återställas. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 200 tkr för samhällsförbättrande åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

29 Ledningsutskott (36) 63 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL FISKEBÄCKSKILSVÄGEN - VÄGPLAN Dnr: LKS I samband med exploateringar I Fiskebäckskil, Centrum och Utsiktsberget, kommer fysiska åtgärder att behöva utföras längs Fiskebäckskilsvägen. En ny vägplan för Fiskebäckskilsvägen är en nödvändighet för exploateringarna och om kommunen ej påbörjar arbetet i tid så kan tidplanerna för de planerade exploateringarna komma att behöva skjutas i tid. Det är nödvändigt att vägplan och detaljplaner synkroniseras. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 1 mkr till Fiskebäckskilsvägen - vägplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten

30 Ledningsutskott (36) 64 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR RENOVERING AV SERVICEBYGGNAD VID HAVSBADET Dnr: LKS Hamnservicebyggnaden i Havsbadsområdet totalrenoverades våren Då slitaget på en sådan här utsatt byggnad är väldigt högt så behöver det nu göras renovering av ytskicken samt bytas en del trädetaljer på utsidan av byggnaden. Projektet är kostnadsberäknat till 1,6 mkr. Inför sommaren 2014 så städades lokalerna ur samt fick en uppfräschning av rostiga detaljer, elsäkerhet m.m. Inför sommaren 2015 kommer man bl.a. att bättra på utsidan genom att byta ut en del klädsel som är dålig samt göra en del åtgärder i personalutrymmet som måste åtgärdas. Detta arbete är kostnadsberäknat till 100 tkr och utbytta detaljer kommer att återanvändas i renoveringsarbetet Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 100 tkr till renovering av servicebyggnad vid Havsbadet. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

31 Ledningsutskott (36) 65 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL REGNSKYDD VID GULLMARSSKOLAN F-6 Dnr: LKS I samband med att Gullmarsskolan byggdes om till låg- och mellanstadieskola projekterades det inte för regn och solskydd på skolgården. Efter påstötningar från förvaltningen samt föräldrar ansöker härmed fastighetsenheten om investeringsmedel för att bygga detta skydd. Kapitaltjänstkostnaderna för nybyggnationen belastar förvaltningen. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att ärendet senareläggs för att göra en översyn av kalkylen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

32 Ledningsutskott (36) 66 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS FÖRSKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 650 tkr för renovering av tak vid Kronbergets förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

33 Ledningsutskott (36) 67 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV TAK VID KRONBERGETS HEMTJÄNST Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att måla plåttaket samt byta vattenavringen från taket. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 300 tkr för renovering av tak vid Kronbergets hemtjänst. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

34 Ledningsutskott (36) 68 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL RENOVERING AV FÖNSTER OCH GOLV VID BERGS SKOLA Dnr: LKS I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet på Lysekils Kommuns fastigheter ansöker här fastigheten om igångsättningstillstånd för att byta fönster samt golv på lågstadiedelen vid Bergs skola. Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 250 tkr för renovering av fönster och golv vid Bergs skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

35 Ledningsutskott (36) 69 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL INKÖP AV IPADS ETAPP 2 Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 80 att köpa in Ipads till elever i årskurs 1-6, och utbyggnaden skulle ske under tre år. Nu ska nästa etapp genomföras för de elever som börjar årskurs 1 och 4 till hösten. Ansökan från utbildningsförvaltningen Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 970 tkr för inköp av Ipads. Utbildningsförvaltningen

36 Ledningsutskott (36) 70 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PROJEKTET OMBYGGNAD AV D-HUSET GULLMARSSKOLAN TILL SÄRSKOLA OCH TRÄNINGSSKOLA Dnr: LKS Vid ledningsutskottets möte den 12 november 2014 ansökte fastighetsenheten om pengar för ombyggnad av Gullmarsskolans D-hus till sär- och träningsskola med 4,5 mkr. Upphandlingen är genomförd och uppskattad projektkostnad är 2,5 mkr högre än budgeterade medel. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att bifalla tilläggsanslaget med 2,5 mkr för projektet med ombyggnad av D-huset. Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (53) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer