Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Jan-Erik Eriksson verksamhetschef Samhällsbyggnad Ola Rosenqvist Sweco 69 Mattias Persson plan- och fastighetschef Ingrid Andersson utskottssekreterare Johanna Söderberg kommunalråd 69 Henrik Hansson gatuchef Birgitta Jansson kommunchef 69 Mats Rydström miljöchef 69 Johnny Lundgren (M) ersättare Ulla Görlin bygglovshandläggare Anders Gustafsson (KD) insynsplats Justerare Justeringens plats och tid Ulf Åhs i samband med fullmäktige Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Andersson Ordförande Ola Dahlström (FP) Justerare Ulf Åhs ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Ingrid Andersson

2 2(15) Samhällsbyggnadsutskottet Innehållsförteckning 69 Information om trafikanalys Rv Dnr KSSU Norra Ämterud 1:139, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage Dnr KSSU Norra Ämterud 1:170, ansökan om bygglov för digital/elektronisk ljustavla Dnr KSSU Hälle 1:89, ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus/enbostadshus Information Dnr KS Verksamhets- och ekonomiuppföljning Dnr KS Begäran om inlösen av fastighet Dnr KS Önskemål om sanering och rivning av gamla syfabriken i Koppom Dnr KS Tidsplan för Patronenområdet, Åmotfors Dnr KS VA-anslutningsavgift Valfjället Dnr KS Begäran om planbesked Valfjället...15

3 3(15) 69 Information om trafikanalys Rv 61 Ola Rosenqvist, Sweco, informerar om trafikanalys Rv 61.

4 4(15) 70 Dnr KSSU Norra Ämterud 1:139, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage Sammanfattning Ansökan avser tillbyggnad och ändring av takhöjd av ett garage på fastigheten Norra Ämterud 1:139. Tillbyggnaden har en area av 32,5 m 2 och den totala arean av garaget kommer att bli 71,5 m 2. Takhöjden kommer att höjas på hela garaget med 1,5 m. Byggnationen bedöms vara en mindre avvikelse från detaljplan. Grannar har givits tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan: Fasad och planritning: Situationsplan: Detaljplan 02 Eda Foto befintligt garage Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ove Myhre får bygglov för tillbyggnad av garaget på fastigheten Norra Ämterud 1:139. Bygglovet ges med stöd av Plan- och bygglagen kap 9:31b (2010:900). Åtgärden kan ses som en mindre avvikelse från detaljplanen och är förenlig med planens syfte. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet och startbeskedet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 PBL). I detta ärende krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 3 PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas. Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig att överklaga från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar. Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar och föreskrifter följs.

5 5(15) 70 forts Dnr KSSU Avgift: 5344 kr. Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Ove Myhre

6 6(15) 71 Dnr KSSU Norra Ämterud 1:170, ansökan om bygglov för digital/elektronisk ljustavla Sammanfattning Ansökan avser uppförande av en elektronisk ljustavla på fastigheten Norra Ämterud 1:170. Skyltpelaren består av en ljustavla. Den elektroniska ljustavlan har en storlek av 5120*3200 mm med en total höjd över mark på 6000 mm. Budskapen kommer att visas som fasta bilder och/eller text, i sekvenser om minst 4 sekunder mellan varje bild. Byte av budskap sker genom så kallad tyst visning. Skyltpelaren kommer att vara tänd kl 09:00-21:00. Den elektroniska ljustavlan är försedd med ljusrelä/dimmerfunktion viket innebär att ljuseffekten helt anpassas till det omgivande ljuset. Grannar och myndigheter har givits tillfälle att yttra sig. Flera erinringar har inkommit. Trafikverket och Statens Fastighetsverk har inkommit med erinringar. Inom områden med detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar enligt vår skyltpolicy. I denna policy står det då att bildväxlande eller rörliga skyltar bör undvikas och att skyltningen inte medför försämrad trafiksäkerhet. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov Fasad/detaljritning Fotomontage på plats Situationsplan Bilaga 1 förklaring Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Media Universe AS får bygglov för skyltpelare med enkelsidig elektronisk ljustavla på fastigheten Norra Ämterud 1:170. Tavlorna är försedda med ljusrelä/dimmerfunktion i 100 steg, vilket innebär att ljuseffekten helt anpassas till det omgivande ljuset. Vid mörker kommer alltså ljuseffekten vara som lägst, 5% av effekten och vid solsken kommer den vara 70-80% av ljuseffekten. Skyltpelaren kommer att vara tänd mellan 09:00 till 21:00.

7 7(15) 71 forts Dnr KSSU Avgift: kr. Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Media Universe AS Statens Fastighetsverk Trafikverket Öystein Lura (besvärshänvisning bifogas Rek+MB)

8 8(15) 72 Dnr KSSU Hälle 1:89, ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus/enbostadshus Sammanfattning Ansökan avser strandskyddsdispens för fritidshus alternativt permanentboende på fastigheten Hälle 1:89. Platsen är belägen inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i kommande översiktsplan. Byggnaden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. Särskilda skäl är att området är väl avskilt från stranden genom en väg. Området är redan ianspråktaget. Inga fornlämningar är funna inom området. Beslutsunderlag Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Strandskyddsdispens medges för fritidshus/permanentboende på fastigheten Hälle 1:89. Dispensen meddelas med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 c. Som särskilda skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Genom en väg är platsen väl avskilt från området närmast strandlinjen. Strandskyddsdispensen upphör att gälla två år från den dag detta beslut vunnit laga kraft. Har åtgärden påbörjats inom två år gäller dispensen fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövningen tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Avgift:7104 kronor. Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Olof Olsson Länsstyrelsen

9 9(15) 73 Information Överklaganden av samhällsbyggnadsutskottets beslut , förhandsbesked V Flogned 1:38 Information om detaljplan Kojan 2. Information om fastigheterna Minken 2 o 3. Information om fastigheten Sluttningen, Åmotfors. Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad ang minskning av räddningstjänstens beredskap. Beslut från Länsstyrelsen ang överklagande av beslut om bygglov för skyltanordning på fastigheten Morast 1:308. Information om internkontroll av fakturor VA/sopor. Information om badbrygga Häljeboda. Information om brygga i Köla. Vecka 26 kommer gc-bro över Vrångsälven att läggas i mellan Charlottenbergs Shoppingcenter och Charlottenbergs Shoppingcenter Nord.

10 10(15) 74 Dnr KS Verksamhets- och ekonomiuppföljning Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträde visar utfallet intill sammanträdesdagen om inte annat särskilt anges. Beslutsunderlag Presentation av uppföljning till och med maj 2014 för Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av uppföljning till och med maj 2014 för Samhällsbyggnad.

11 11(15) 75 Dnr KS Begäran om inlösen av fastighet Sammanfattning Ägaren till fastigheten Eda Löjan 5 har inkommit med krav på inlösen av fastigheten. Detaljplan för kvarteret Fabriken m m vann laga kraft I detaljplanen anges ett område som park med enklare utformning där i dag fastigheten Löjan 5 är belägen. Fastighetsägare kan med stöd av Plan- och bygglagen 14 kapitlet begära inlösen. Beslutsunderlag Begäran om inlösen Detaljplan för kvarteret Fabriken m m. Plan- och bygglagen 14 Kap. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Fastigheten Eda Löjan 5 inlöses enligt Plan- och bygglagen 14 kapitlet. Beslutet expedieras till Morgan Karlsson

12 12(15) 76 Dnr KS Önskemål om sanering och rivning av gamla syfabriken i Koppom Sammanfattning En skrivelse från Beteds Södra Byalag har inkommit med begäran om kommunens hjälp med sanering och rivning av gamla syfabriken i Koppom. Byggnaden, som är belägen på kommunens fastighet Bete 1:295, ägs ej av kommunen. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Kommun är inte ägare till berörd byggnad, rivning kan därför inte ske omgående. Plan- och fastighetschefen får därför i uppdrag att tillsammans med miljösektionen undersöka möjligheterna till sanering och rivning av gamla syfabriken, Koppom, samt besvara skrivelsen från Beteds Södra Byalag. Beslutet expedieras till Beteds Södra Byalag Plan- och fastighetschef

13 13(15) 77 Dnr KS Tidsplan för Patronenområdet, Åmotfors Förslag till tidsfrist för diverse byggnader inom området skall tas fram till augustisammanträdet. Till sammanträdet skall fritidschefen och Eda Bostads AB bjudas in.

14 14(15) 78 Dnr KS VA-anslutningsavgift Valfjället Sammanfattning Valfjället kommer att få allmän VA-anläggning eftersom detta fastställts i kommunens investeringsbudget. De fastigheter som finns inom det planerade verksamhetsområdet ska betala anslutningsavgift. En fastighetsägare har begärt att få delbetala sin anslutningsavgift då beloppet beräknas bli relativt stort i förhållande till fastighetens nuvarande bärkraft. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bevilja ägaren till Gryttved 1:36 och 1:37 möjlighet att betala av anslutningsavgiften på tre år. Beslutet expedieras till Fastighetsägaren

15 15(15) 79 Dnr KS Begäran om planbesked Valfjället Sammanfattning Samhällsbyggnad emottog en begäran om planbesked från företaget Valfjällsporten AB. Företaget har förvärvat två stycken fastigheter i direkt anslutning till Valfjällets skidanläggning. Bolaget har för avsikt att bygga ca 50 hus för uthyrning på sina fastigheter i området (se bifogad totalplan). Eda Kommun har i arbetet med den nya översiktsplanen som varit ute på remiss beskrivit området i och runt Valfjället som områden lämpliga för just de tänkta planerna. Kommunen har informerat bolaget om att den snabbaste vägen att gå just nu är att exploatören själv drar igång en planläggning av området under förutsättning att ett positivt planbesked ges. Plansektionen ser exploatörens stugor och hus av mer permanent karaktär som ett komplement till de planer som redan finns i området avseende olika boendealternativ. Beslutsunderlag Begäran om planbesked Tomtkarta Generalfullmakt Karta planområde. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet ger positivt planbesked till att inleda planläggning av det önskade området under förutsättning att detaljplanen omfattar hela området från nuvarande infart till Valfjället i väst till vägen in till Valfjällsporten i öst. Samhällsbyggnadsutskottet ger plansektionen i uppdrag att inleda arbetet med planläggningen av det berörda området och att teckna ett planavtal med exploatören. Beslutet expedieras till Valfjällsporten AB

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-15.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Nicklas Backelin (V) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Bo-Inge Nilsson (Hela Edas

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS sid 1 (21) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Onsdag den 21 november 2012 kl 08.30 Väsesalen Sammanträdet ajourneras kl 11.40-12.00 för gruppvisa överläggningar samt kl 9.30-9.45 och kl.10.40-10.45

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 08,00-12,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ersättare för Andreas

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare S1da Platsochtid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 15 :00-17:00 (ajournering kl. 16:35-16:55) Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Kjell-Arne

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer