~Vägverket. Reklam intill väg. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund till ställningstagande i riktlinjen RIKTLI NJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~Vägverket. Reklam intill väg. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund till ställningstagande i riktlinjen RIKTLI NJER"

Transkript

1

2 RIKTLI NJER 1 (13) Upphovsman Do kumanlnummar Beteckning Elenor Persson, Strtm W LED 2009:157 DOkumentansvarIg Dokumentdatum Ve rsion Asa Anderzen, Strtm Reklam intill väg 1 Inledning 1.1 Bakgrund till ställningstagande i riktlinjen Företag har behov av att marknadsföra sig. En del av marknadsföringen kan vara att vi sa foretagets namn, logotyp, produkter el ler tjänster på stäl len där många människor rör sig. DärfOr fin ns ett intresse av att sätta upp reklam intill vägar. Ett av Vägverkets ledord för Vårt sätt att arbeta är kundnytta, vilket bl a innebär värdeskapande leveranser till kund, snabbhet och flexibilitet. Som ett led i det vill vi bidra till att förbättra näringslivets möj ligheter att utvecklas. I ett av de transportpolitiska del målen står att transportsystemets utfonnning och fu nktion ska bidra ti ll att uppnå målet för den reg ionala utvecklingspolitiken. De trafikanter som fårdas på vägar där Vägve rket är väghåll are är också Vägverkets kunder. De ska en ligt målen få r fram tidens re sor och transporter bl a erbjudas ett säkert vägtransportsystem. För deras del kan reklamen uppfattas som positiv om den tillför trafikanten information som känns relevant. Den kan också upplevas som störande eller farl ig om den är utfonnad eller placerad på fel sätt. Näringslivets och vägtrafikanternas intressen i denna fråga kan vara motstående. Vägverket måste verka fö r att den reklam som sätts upp intill vägar inte motverkar de transportpo litiska del målen. Reklamtavlor sätts upp för att de ska synas och läsas av så många som möjligt. Syftet är att de ska dra uppmärksamheten till sig och utfonnning/budskap är anpassat till detta. Reklamskyltar intill vägar påverkar därför trafikanterna. Det kan vara distraherande fö r fo rdonsförare som för att läsa skyltarna måste ta sin uppmärksamhet från trafiken och rikta den vid sid an av vägen. Detta bli r särskilt känsligt i svåra och krävande trafikmi ljöer. De är viktigt att fordo nsförare får tillräcklig tid på sig att läsa reklamskyltar. [ högre hastigheter krävs då en längre körsträcka. Det få r då inte finnas någon annan viktig information på vägmärken, t ex vägvisning, hastighetsgränser och liknande, som föraren måste kunna uppfatta. Vidare måste man hela tiden kunna hålla nödvändig uppsikt på trafiksituationen runt omkring och vad medtrafikanterna har för avsi kter. I kom plicerade trafikm ilj öer bör därför reklam inte rikta sig ti ll trafikanterna.

3 RIKTLINJER 2 (13) Oollumentnumm Setlcknlng V slon W LED 2009: Människan har en viss kapacitet fö r uppmärksamhet som i stort sett är konstant. En rutinerad fordonsforare klarar att köm bi l med bara ett begränsat utnyttjande av sin uppmärksamhets-kapacitet medan en orutinerad mrare behöver mer av sin kapacitet. Om föraren gör flera saker samtidi gt adderas de olika uppmärksamhetskraven för respektive aktivitet. Om den maximala kapaciteten för uppmärksamheten då överskrids påverkar det kvaliteten i allt. l trafiken innebär det att trafiksäkerheten fö rsämras. I mi ndre komplicerade trafi kmiljöer kan reklam tillåtas t ex vid långa raksträckor utan vägvisning ell er annat som fordonsförarna måste hinna uppfatta. Om då reklambudskapet är fast, kort och enkelt så att det kan uppfattas snabbt har man gott om tid på sig att läsa och kan därför välja när det ska göras med hänsyn till trafiksituationen. Det gynnar dessutom annonsören efte rsom fler då hinner läsa budskapet. Människan har lättast att hålla sig alert i en miljö som är lagom intressant och belastande. Såväl en högintensiv som en monoton trafikm iljö kan vara farlig. Reklam i en monoton miljö kan därror tänkas ha en positiv effekt på fö rarnas uppmärksamhetsnivå. Studier frå n England visar att fler människor drar blicken till en digital tavla jämfört med en traditionell skylt och att betraktaren tittar på budskapet under dubbelt så lång tid (Dagens Medi a ). 1.2 Regelverk De lagparagrafer som Vägverket ti llämpar för reklam intill allmänna vägar finns i väglagen (1 971 :948) och plan- och bygglagen, PBL (1 987:10). Enl igt 43 väglagen beslutar Vtigverket i egenskap av väghåll ningsmyndig het om reklam inom vägområdet och enli gt 45 och 46 beslutar länsstyrelsen om reklam utan fö r vägområdet efter att vi yttrat oss. Ino m områden som omfattas av detalj plan e ller om det av annan an ledning krävs bygglov beslutar kommunen om reklam utanför vägområdet enligt PBL. Oftast får Vägverket yttra sig forst, men det är inget fonnelit krav, I övrigt regleras reklam i lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS (1998:8 14), och förordni ngen om gaturenhållning och skyltning ( 1998:929) vilka länsstyrelsen få r til lämpa i syfte att freda natunniljön från reklambudskap. Förvaring av otillåten rek lam inom vägområdet som tas ner av Vägverket regleras i lagen om hittegods (1 938: 12 1 ). Även avgiftsförordni ngen ( 1992: 19 1), vägkungörelsen ( 1971 :954) och vägmärkesförordningen, VMF (2007:90) är ti llämpliga i reklamärenden. I förarbetena til l väglagen (prop 197 1: 123) utvecklar lagstiftaren si n syn på rekl am intil l vägar. På sid 188 står angående 46 bl a följande: "Reklamanordningar intill väg kan äventyra trafiksäkerheten genom att de skymmer sikten och F aniför allt genom att de - i enlighet med sitt egentliga syfte - Iii/drar sig

4 Vägverket RIKTLINJER 3 (13) DOkumentnummer Beteckning Verllon WLED 2009: vägfarandes uppmärksamhet. Ju mer bilförares uppmärksamhet på detta sätt avleds från trafikuppgiften, desto större fara uppkommer for trafiksäkerheten, särskilt på vägar med snabb trafik. Rättesnöre for länsstyrelsen vid prövningen av frågor om tillstånd enligt förevarande paragraf bör vara trafiksäkerhetsintresset. För anordningar, vare sig de är av ideellt eller kommersiellt slag, bör kunna ges tillstånd, eventuellt i samband med behävligaföreskrifter, om de /tel intresse inte äventyras. A andra sidan bör tillstånd vägras till varje anordning som bedöms vara ägnad all minska trafiksäkerheten. " Enligt lagstiftarens uppfattning ska ti llstånd inte ges får re klamanordning som bedöms vara ägnad att minska trafiksäkerheten. De skriver också att reklamens egentliga syfte är att dra till sig trafikanternas uppmärksamhet. Det kan to lkas som att all reklam är ägnad att försämra trafiksäkerheten och därför aldrig kan tillåtas. Å andra sidan skriver de att tillstånd bö r kunna ges om trafiksäkerhetsintresset inte äventyras. Skrivningen i propositionen kan tolkas på olika sätt. Tolkni ngen att all rek lam är farl ig har legat ti ll grund för Vägverkets inställning till reklam sedan dess. Den syn på reklam som präglade samhället i början av 1970-talet när väglagen kom till var mer restriktiv än vad den är idag. Rek lam finns numera i alla medier och är ett vanli gt inslag i gatumiljöer. Det innebär också att trafikanter är mer vana vid reklam än de var ti digare. En tolkning som mer motsvarar den syn på rek lam som numera råder i samhället bör tillämpas. Den bör vara mer nyanserad än tidigare tolk ni ngar. 1.3 Vägverket i tiden enligt GD-beslut I Fördj upn ingsdokument Myndighetsutövning (VV Ledningsdokument 2008: l 08 version 1.0, beslutat av generaldirektören , dm AL l OA 2007:27805) står bl a att Vägverkets myndighetsutövning ska vara rättssäker, objektiv och effe ktiv samt bygga på likhet inför lagen. Våra kunder ska upp fatta oss som öppna, trovärdi ga och kreativa samhäll sbyggare. För att vi ska bli framgångsrika i vår kundnytta måste vi aktivt följa med vad som händer i vår omvärld inom de områden vi verkar. Vi fär inte uppfattas som fö rval tare av gällande regelverk och praxis, utan vi ska vara pådrivande inom vårt område för att ligga i takt med kundernas krav och med omvärldens utveckling. I fördj upningsdokumentet står också att Vägverket har en uttalad vilja att möta förändrade krav från kunder och uppdragsgivare, att Vägverket ska verka för att lagstiftning och praxis i myndighetsutövningen ändras i takt med fd rändrade krav från kunder och i tak t med omvärldens utveckling. Vägverket ska vara en myndighet som är öppen och lyhörd för kundernas behov och fö rutsättningar samt för omvärldsförändringar. Generaldirektörens beslut enligt dokumentet gäller naturli gtvis all verksamhet, även vår hantering av reklamärenden.

5 RIKTLI NJER 4 (1 3) Dokuml nlnum m, r WLED 2009: V.r.lon För att vi akt ivt ska kunna fo lja med vad som händer inom reklam världen behöver vi mer kunskap om hur reklam utefter vägarna i landet inverkar på trafi ksäkerheten. Det gäller bl a de större infartslederna ti ll storstäderna. Vi behöver också mer specifi k kunskap om hur trafikanter påverkas av bildväxlande reklam och reklam med rörliga bi lder (film) liksom alla andra former av ny teknik för rek lam som kan utnyttjas vid vägar. Ä ven om hur reklam som utfo rmas och exponeras på ovanligt ell er oväntat sätt påverkar trafikanterna behöver vi veta mer om. 2 Syfte Denna riktl inje syftar ti ll att forenkla och fö rtydliga Vägverkets mandat och hantering av reklamärenden. Vägverket strävar efter att ha en god relation ti ll sina kunder och det är viktigt att alla få r en enhetlig bedömning av sina ärenden över landet. Riktlinjen redovisar Vägverkets syn och ska ti llämpas inom Vägverket. 3 Omfattning Riktlinj en omfattar Vägverkets syn på reklam intill väg samt hur hanteringen av reklamfrågor ska ut föras. Riktlinj en ska tillämpas av Vägverkets regioner på det all männa statliga vägnätet. 4 Definitioner 4.1 Reklam I denna handledning betraktas reklam som budskapsbärande foremål, d.v.s. skyltar som inte be handlas i vägmärkesfdrordningen e ller andra anordningar och vars syfte är att fram fora ett budskap ti ll trafikanten. 4.2 Vägområde Vägområdet till en allmän väg består av mark som behövs för vägbanan och övriga väganordningar. Som väganordning räknas anordning so m stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande (2, J väglagen). Vägområdet har ingen begränsning uppåt. Ino m vägområdet råder vägrätt. Det medför att väghållaren har rätt att bestämma över markens eller utrymmets användning så länge vägrätten gäller. Vägrätten upphör när vägen dras in från all mänt underhåll.

6 RIKTLI NJER 5 (13) OOku... ntnl,lmm.t W LED 2009:157 B.t~k n lng Förutom sj älva vägbanan kan väganord ning vara: Dike Slänt Säkerhetszon (sidoområde) Anordning får rening av vägdagvatten Ventilationsano rdning för tunne l Till väg ansluten brygga Bro, trumma Färja med fä rj eläge Rastplats, parkeringsplats, busshållplats Vägmärke Vägbelysni ng Gång- och cykelväg Tryckbank Viltstängsel Bulle rs kydd (i anslutning ti ll annan väganordning) Kantremsa. max 2,0 m (kan bara fi nnas på vägar som är byggda efter 1971) Exempel på viigområdets Iltbredning 4.3 Detaljplan Detalj plan är ett kommunalt dokument, en plan, som fastställs och gäller för ett visst område. Den reglerar hur marken får användas. Ä ven hur byggrätter och byggnader till viss del får utformas bestäms i en detalj plan.

7 RIKTLINJER 6 (13) Dokumentnummlr B,tlcknlng W LED 2009: Inom område med detaljplan krävs bygglov for att sätta upp e ller väsentligt ändra skyltar och lj usanordningar (8 kap 3 PBL). 4.4 Områdesbesfämmelser För begränsade områden som inte omfattas av detalj plan kan kommunen anta områdesbestämmelser. Det görs t ex får att säkerställ a syftet med översiktsplane n ell er att ett riksintresse tillgodoses. Lite förenklat kan områdesbestämmelser sägas vara en detaljplan utan byggrätter. Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att bygglov krävs för reklamskyltar (8 kap 7 PB L). 5 Tillämpning 5.1 Väglagen En ligt de aktuella paragraferna i väglagen krävs tillstånd for "åtgärder.'tom kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhetför vägens bestånd drift eiler brukande" (43 ), fo r "ljllsanordningar som forsämrar ljllsjörhållandena på vägen" (45 ) samt ror "skyltar eller därmed j ämförliga anordningar för reklam, propaganda eller hknande ändamår" (46 ). Av paragraferna framgår att bestämmelserna motiveras av hänsyn li ll trafiksäkerheten. Det krävs tillstånd enligt väglagen får att sätta upp reklam inom vägområdet eller upp till 50 meter utanför vägområdet. Vägverket prövar i egenskap av väghållningsmyndighet ansökningar om re klam inom vägområdet enligt 43 väglagen. Utanfår vägområdet prövar länsstyrelsen ansökningar enligt 46 väglagen. Kommunerna prövar ansökningar om reklam inom område med detaljplan. Vägverket ska i egenskap av väghållningsmyndighct besvara remisser gä ll ande reklam intill väg utan få r vägområdet, som ko mmer från länsstyrelser eller kommuner (5 4 vägkungörelsen). Länsstyrelserna prövar ansökningar om rekl am utanfor vägområdet, med undantag av ärenden som kommunen prövar. Där avståndet till vägområdet är större än 50 m har länsstyrelserna rätt att ge tillstånd, men de kan även överlåta den rätten på en kommun (6 Förordning om gaturenhållning och skyltning). Länsstyrelsen till ämpar bl a lage n om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS (1998:8 14). Dess 6 motsvarar den tidigare gällande 22 forsta stycket

8 ~ Vägverket RIKTLINJER 7 (13) Ookumenlllummer W LED 2009: naturvårdslagen och syftar ti ll att freda naturen från rek lam budskap. Förutom trafi ksäkerhetsintresset prövar alltså länsstyrelsen även reklam från naturvårdssynpunkt. Det krävs tillstånd för reklam som sitter up psatt på fordon, en anordning på hj ul eller på byggnader på samma sätt som fö r annan reklam inti ll väg. Särskil da regler gälle r dock fö r ano rdn ingar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affarsrörclse eller annan verksamhet på just det stället. I det fall ett ärende även ska prövas enligt andra lagar än väglagen ska den sökande upplysas om detta (55 vägkungörelsen). För att ta en ansökan om ti llstånd fö r reklam prövad enl igt väglagen måste en ansö kni ngsavgift betalas (S6a vägkungörelse). Förfarandet och avgiftens storlek framgår av avgiftsforordning (SFS 1992: 19 1,9-14 ). Olik" lag" rs tillämpningfor reklamanordningar Vägverket kan inte överklaga bygglovbeslut eftersom vi inte betraktas som sakägare. Det innebär att om Vägverket och en kommwl har olika uppfattni ngar när det gäller en rekl amskylt so m kräver bygglov är det komm unen som bestäm mer. När en skylt som kräver bygglo v ska sättas upp inom vägområdct krävs dock ett separat tillstånd enligt 43 väglagen av väghåll aren, vilket gör att Vägverket i sådana fall har möjlighet att pröva ärendet. För att fä sätta upp reklam krävs då både bygglov och till stånd enli gt 43 väglagen. Om då inget tillstånd lämnas for reklamanordningen få r den inte sättas upp, även om bygglov fin ns.

9 RI KTLINJER B (1 31 Ookumantnumml r W LED 2009: Vägverket kan överklaga länsstyrelsens beslut enligt 46 väglagen för rekl am utanfor vägområdet. 5.2 Inom vägområdet Vägområdet är ett begränsat utrym me som är avsett fö r väganordningar såsom vägmärken, belysningsstolpar och and ra anordni ngar som behövs får trafikanternas vägledning och för vägen i övrigt. Vägverket ansvarar fö r skötsel och underhåll av vägområdet. Som ett stöd fö r trafikanten att hitta si na resmål används vägvisning enligt vägmärkesföro rdningen. Vägvisning underlättar fo r näringsliv och föreningar i deras behov att visa var dc finns. Inom vägområdet bör endast vägvisning accepteras. Vägvisni ng kan innehålla fö retagsnamn. Inom rastplatser kan reklam ti ll åtas. Detta ger det lokala näringsli vet möj lighet att synas och kan öka servicenivån på rastplatsen. Inom vägområdet kan tillstånd lämnas for allmän infonnation som har betyde lse för trafi kanterna. Det kan vara infonnation om vattenskyddsområde, bygginfonnationsskyltar, kommun information etc. Valaffi schering tillåts eftersom det fyller en uppgift i grundl äggande demokrati frågor (bilaga Valaffi scher) I gestaltni ngsprogram, som finns fo r en del vägar, kan utformningsprincipe r får vägområdet anges och här bör även ingå strategier fö r konst och annan utsmyckning av vägområdet. Om Vägve rket klassat en väg so m kulturväg bör kultu ri ntresset får vägen väga tungt. 5.3 Utanför vägområdet Reklam utanfor vägområdet hanteras av länsstyrelsen eller berörd kommun (inom detalj plan). Vägverket far sådana ärenden på remiss for yttrande. Länsstyrelsen är sky ld ig att höra Vägverkets uppfa ttning (54 vägkungörelsen) medan kommunerna inte har motsvarande skyldi ghet, men oftast gör det ändå. Mot bakgrund av att kommune rna har större befogenheter gentemot Vägverket i rekl amärenden och att vi inte kan överklaga bygglovsbesluten bör vi aktivt del ta eller ta init iativ till samarbete vid framtagning av nya detalj planer för områden intill allmänna statl iga vägar. 5.4 Bedömning av reklam intill väg Vid bedömning av reklam intill väg är Ivå aspekter av intresse, delsplatsen, dels reklamens utformni"g. Det gäller såväl inom som utanfår vägområdet.

10 RIKTLI NJER 9 (13) Oollumentnummlr W LED 2009: Platsen V".lon På motorvägssträckor mellan trafikplatser finns ofta längre raksträckor där reklam kan placeras. Då har trafikanten tillräckligt med tid för att hinna läsa den och trafikm ilj ön är mindre komp licerad. I ko mplicerade trafikm ilj öer som kräver särskild uppmärksamhet ska vi inte ha reklam. Exempel på sådana mi ljöer är korsningar, trafikplatser eller strax före tunnlar. Reklam får inte heller sitta så att den skymmer sikten eller kan blända trafikante rna. Det är vidare inte lämpligt om reklamen stör vägens visuella ledning, dvs trafi kantens förmåga att med hjälp av omgivningen fö rstå hur vägen fo rtsätter längre fram. Olämplig placering av reklam i en trcifjkmiljö som kräver särskilt uppmärksamhet Utformning En rätt ut ronnad skylt kan vara hel t acceptabel, även vid högtrafi kerade vägar med höga hasti gheter. När det gäller utfonnni ngen av reklam intill väg är det viktigt att den har korta, enkl a och tydliga budskap som kan uppfattas snabbt Det ska vara så kon text som möjligt, tel efo nnummer och webbadresser bör inte fö rekomma. Rö rliga e ller växlande reklambudskap ställer större krav på trafikantens uppmärksamhet. Det är därrur vikt igt att ställa krav på hur ofta bilder fär växla och hur länge det måste vara släckt mellan olika bilder vi d bildväxling. Varje bild i en växlande serie måste vara fast under he la visningen. Tiden som varje bi ld är synlig bör vara längre än den tid det tar att i skyltad hasti ghet passera den sträcka varifrån man kan se skylten.

11 DOku""ntl1umm WLED 2009:157 RIKTLINJER 10 (13) Flera skyltar intill varandra och som var och en har fast budskap, kan tillsammans bilda en bi ldserie som måste läsas i sekvens (alla i rätt ordn ing). Det kan med fora att det krävs onödigt lång tid for att läsa dem. Om skyltarna står paralle llt med vägen krävs dessutom att man vrider på huvudet vilket gör att man helt fö rlorar den visuell a ko ntakten med vägen. Sådana skyltområd en ska undvikas. De regler som framgår av VGU (VV publ 2004:80) om säkerhetsavstånd eller skydd med räcken ska tillämpas. Banderoller som placerats på räcken, staket, på broräcken över vägen samt där det finns någon risk for att de ska hamna på vägen ska undvikas, eftersom det har hänt att bandero ller har brustit i förtöj ningarna och hamnat på bilar el ler på vägbanan. Anordningar som kan förväx las med eller har samma innebörd som en anordning som fo rekom mer i vägmärkesfdrordni ngen fär inte sättas upp intill väg (8 kap 4 VMF). Olämplig placering av reklam som stjäl uppmärksa mhet i en miljö som kräver särskild IIppmärksamhet. (Korsning och b /l sshå llp l at.~ på motsatta sidan av vägen) 5.5 Yttranden Vårt ställningstagande i ett reklamärende ska behandla såväl platsen som sättet budskapet presenteras på. Våra yttranden ska grund as på trafiksäkerhetsbedömni ngar dvs på den kunskap vi har om distraktion och reklamens påverkan på trafikanten. Vi ska vara tydliga och argumentera noga för att på så sätt skapa förståelse fd r vår ståndpunkt och hj älpa beslutsfattaren inför sitt beslut. Det gäll er både om vi tillstyrker och om vi avstyrker. Om kulturintressen för

12 g Vägverket RIKTLINJER 11 (13) Dokum811tnummer Beteckning Version W LED 2009: en väg som Vägverket kulturklassat berärs eller påverkas ska vi framhålla det i våra yttranden och förklara vad kulturintresset består av. Vid uppsättning och underhåll av reklamanordning ska godkänd trafikanordningsplan finnas. Följ ande frågeställningar bör användas vid bedömnin g av plats: Hur är trafi kmiljön? Finns det något som man måste hinna/kunna se? Händer något särski lt på vägen som kan medföra körfåltsbyte, inbromsningar ell er li knande? Har man gott om tid på sig för att hinna se reklamen? Klarar ovana ford onsförare rek lam i sökt läge? (se avsnitt 4.) Kan man nå skylten från någon lokalväg? Påverkas den visuella ledningen? Följande frågeställningar bör användas bedömning av utfonnning: Är det fas t budskap? Är det kort text? Kan budskapet uppfanas snabbt? Är skylten och budskapet länförståeligt? Är utfonnningen ovanlig eller särskilt iögonfallande? Kan den väcka extra stor uppmärksamhet? Ska det vara någon fo nn av rö rl iga, växlande eller rullande bilder? Kan skylten skymma sikten? Kan skylten blända? Kan skylten bli påkörd och orsaka personskador? Textstorleken bör minst motsvara kraven för text på lokaliseringsmärken.

13 RIKTLINJ ER 12 (13) Dokumenlnummer W LED 2009: Otillåten reklam inom vägområde Vägområdet är ett begränsat utrymme som är avsett fö r väganordningar såsom vägmärken, belysningsstolpar och andra anordningar som behövs for trafi kanternas vägledning och fö r vägen i övrigt. Vägverket ansvarar få r skötsel och underhåll av vägområdet. Det innebär bland annat att rek lam som saknar tillstånd ska tas bort och hanteri ng ska ske enli gt fö ljande: 1. Drillentreprenören uppmärksammar reklam som är uppsatt inom vägområde och so m saknar ti llstånd. Om tveksamhet råder huruvida ti!lstånd fi nns eller inte måste entreprenören kontrollera med tj änsteman på väghåll ningsmyndigheten. (Kopia av tillstånd för reklam inom vägområde ska alltid skickas ti ll driftentreprenören.) 2. Driftentreprenören fotograferar föremålet och dess placering. Anteckningar fö rs angående material, skick, placering. Reklamanordningen plockas bort från platsen. Anordni ngen ska hanteras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada. 3. Drifte ntreprenör rapporterar åtgärden omgående till tjänsteman på väghållningsmyndigheten. 4. l de fall ägaren på ett enkelt sätt kan identifieras ska väghållningsmyndigheten skyndsamt kontakta ägaren och informera om vem som tagit bort reklamanordningen, var den fin ns samt vil ka regler som gäll er. Ägaren ska oc kså få information om vil ka möj li gheter som fi nns för vägvisni ng. Tjänsteanteckning ska skrivas som också diarieförs. S. Reklamanordning som tagits bort ska hanteras och förvaras av driftentreprenören enl igt följ ande: anordning som kan betraktas som sk räp utan värde kan kastas anordning som anses ha ett värde förvaras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada. Anordningen ska förvaras mi nst 3 månader och ska kunna hämtas tillbaka av ägaren. Om rekl am återkommer upprepade gånger inom vägområdet bör ägaren till reklamen polisanmälas för brott mot 43 väglagen

14 RIKTLI NJER 13 (13) Dokum. ntnumm. r W LED 2009: V.r,IOrl Vägverket har möj lighet att ti llkalla polis om det behövs fö r att kunna vidta åtgärder mot otillåten skyltning (72 väglagen). Den som bryter mot forbud i 43 väglagen ell er mot en föreskri ft ell er forb ud som meddelats med stöd av samma paragraf kan dömas till böter eller fangelsc i högst sex månader (7 1 väglagen). Polisen har rätt att gripa någon som begår brott som det finns fange\se för i straffskalan. 5.7 Reklam utanför vägområde som saknar tillstånd Reklam utanfö r vägområde hanteras av länsstyrelsen ell er berörd kommun. Väghåll ningsmyndigheten är remissinstans då prövn ing sker enligt 46 väglagen. I de nesta fall kontaktar kommunen Vägverket trots att inte samma sky ldi ghet finns på samråd. Driftentreprenören uppmärksammar reklamanordning som är uppsatt uta n for vägområde och som saknar tillstånd. Anordningen fo tograferas och lämnas till väghållningsmyndigheten til lsammans med uppgifter om dag och plats. VäghålJni ngsmyndigheten kan påtala for berörd mynd ighet att reklam som troligen saknar tillstånd satts upp utanf6r vägområde. Berörd mynd ighet ska uppmärksammas när det gäller reklamanord ningar som satts upp i komplicerade trafikmiljöer där särskild uppmärksamhet av fordonsfö rare krävs exempelvis i korsningar, trafi kplatser ell er strax före tunnlar. Reklamanordning rar inte heller sitta så att den skymmer sikten, bländar trafikanterna eller stör vägens visuella ledning. Länsstyrelserna har möjlighet att begära handräckni ng hos Kronofogdemynd igheten för att ta bort reklam som saknar till stånd utom vägområdet (72 väglagen). Väghållningsmyndigheten har även möj ligheten att söka rättelse d irekt hos kronofogdemynd igheten. Samråd bör ske mellan väghåll ningsmyndi gheten och länsstyrelserna hur rek lam frågor ska hanteras. Bilaga: Valaffischer ailit.llhd "etslon p;okurr.c ntdatum ndring :linntcckmng ~lw ~ Håkan Wennerström, cs -

15 Bilaga l Valaffischer i detta sammanhang inkluderar alla typer av valpropaganda ink!. tillfälliga uppsättningsarrangemang. Allmänt För valaffischer gäller följ ande: valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder, mötesfria landsvägar eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på broar över sådana vägar eller gator valaffischer får inte placeras i en kurva, ko rsning, eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms får fordonsfårare valaffischer fi\r inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar valaffi scher får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och skall tas ned senast en vecka efter valdagen valaffischerna skall ägnas sådan tillsyn att dc inte vållar nedskräpning samråd skall ske med väghållare och poli smyndighet före uppsättningen valaffischer får inte sättas upp utan till stånd från markägaren. Inom detaljplanelagt område Förutom vad som anges under Allmänt skall fö lj ande beaktas: - Storleken på valaffischer bör inte överstiga 3 m längd och 1 m höjd. Dock får storleken vara upp till 12 mlom affischen placeras minst 10m från vägkanten. Affischer uppsatta på pennanenta reklampelare eller affischtavlor är undantagna från dessa måttkrav. - Valaff'ischer bör pl aceras minst 15 m från gatukorsningar och cirkulationsplatser, minst 10m från vägmärken och trafiksignaler och minst l m från kantstenen eller beläggningskanten. Med hänsyn ti ll mi ljö och stadsbild kan affischering även i övrigt vara störande. Kommunal myndighet bör i sådant fa ll tillhandahåll a kartor där det framgår var valaffischering inte bör ske av detta eller li knande skäl. Utom detalj planelagt område Förutom vad som anges under Allmänt skall fö ljande beaktas: Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m l. Valaffischer bör placeras minst 75 ffi från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 m från vägmärken och trafiksignaler och minst 5 m från vägkanten.

16

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Remissvar - Vägverkets redovisning av uppdrag om lokaliseringsmärken och skyltar

Remissvar - Vägverkets redovisning av uppdrag om lokaliseringsmärken och skyltar TSV 2009-8132 N2008/7992/TR Yttrande 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar - Vägverkets redovisning av uppdrag om lokaliseringsmärken och skyltar Transportstyrelsen lämnar

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor

Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor Dnr STN/2014:50-309 Handläggare: Marie Sandström Koski Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Trafikverket region syd Sara Lundgren, tel: 010-124 27 43 sara.lundgren@trafikverket.se Natalia Bielak Arenskogh, tel: 010-123 59 71 natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se

Läs mer

Förenklad vägvisning med F5 Vägvisare och F6 Tabellvägvisare

Förenklad vägvisning med F5 Vägvisare och F6 Tabellvägvisare RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2010:308 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

2 Vägutrustningsplaner

2 Vägutrustningsplaner 2 Vägutrustningsplaner 2.1 Vägutrustningsplan En vägutrustningsplan skall normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla: vägmärken, vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande

Läs mer

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret LB/SJB 2009-04-02 SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Allmänt I Gislaveds kommun finns ett flertal informationsskyltar vilka gemensamt skall presentera kommunen och området, samt

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande

Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande Vår referens: 845/005.3525 Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande Innan du söker: Allmänna riktlinjer: Landskrona

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

RIKTLINJE 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Hultmar Richard,Sktm TDOK 2011:461 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Hultmar Richard,Sktm TDOK 2011:461 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hultmar Richard,Sktm TDOK 2011:461 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-09 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd 4 Varningsmärken 4.1 Allmänt Varningsmärken används för att varna för faror som kan vara svåra att upptäcka i tid. Det kan också vara befogat att sätta upp varningsmärken om vägstandarden försämras eller

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS

2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS 2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS När en avverkning detaljplaneras är det ett antal frågor som måste besvaras. Var ska upplaget ligga? Hur stort behöver upplaget vara? Är det fritt från luftledningar, grenar,

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden Dnr 523-5722-2014 Reklamskyltar Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden 2014-11-19 Beslut om dessa riktlinjer har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun

Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun 1 (5) Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun 1 Vägar för vilka Burlövs kommun svarar Väghållaren ansvarar för anvisningar för trafik och utmärkning på väg enligt Vägmärkesförordningen. Burlövs kommun

Läs mer

Anvisningar för placering av valreklam invid trafikleder

Anvisningar för placering av valreklam invid trafikleder Anvisning 1 (8) Mottagare: Närings-, trafik- och miljöcentralerna Trafikverkets regionchefer för banunderhåll Rättsgrund Ersätter Landsvägslagen 42, 52, 101 Trafikverkets anvisning Dnr 917/1046/2011 Vägtrafiklagen

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS

2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS 2.1 PLANERING AV UPPLAGSPLATS När en avverkning detaljplaneras är det ett antal frågor som måste besvaras. Var ska upplaget ligga? Hur stort behöver upplaget vara? Är det fritt från luftledningar, grenar,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2010 KLAGANDE Onsala Rymdobservatorium Ombud: Advokat Mårten Tagaeus och jur.kand. Linnea Ljung Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Tjänsteskrivelse TN 2009/596 Datum 2010-02-04 1 (9) Tekniska nämnden Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Förslag till beslut Tekniska nämnden

Läs mer

Den svenska väglagstiftningen

Den svenska väglagstiftningen 1 (5) Datum 2004-09-06 Beteckning Juridik och upphandling, Förvaltningsrätt Ert datum Er beteckning Gunnar Ahlenius, 0243-752 14 gunnar.ahlenius@vv.se Den svenska väglagstiftningen Historik Den svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Rastanläggning kan utföras som endera av två principiellt skilda typer: rastficka rastplats

Rastanläggning kan utföras som endera av två principiellt skilda typer: rastficka rastplats 2 Rastanläggningar Kommentar: Detta kapitel har inte reviderats i samband med utgivningen av VGU. I avvaktan på revidering kan Publikation 1999:143 Naturrastplatser en idéskrift tillämpas utöver detta

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Tjänsteskrivelse Dnr TN 2009/596 Datum 2009-11-26 1 (7) Tekniska nämnden Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Förslag till beslut Tekniska nämnden

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2010:218 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

DOM 2013-10-30 meddelad i Stockholm

DOM 2013-10-30 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-10-30 meddelad i Stockholm Mål nr P 2036-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-06 i mål nr P 1890-12,

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2009:2 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Tidaholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, 163 Reviderad av kommunfullmäktige 1997-09-10, 132 Reviderad av kommunfullmäktige 2004-10-06, 74 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-18, 23

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef Grästorps kommun Styrdokument Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr 354/2017 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-27, 91, uppdateras före

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1 (11) Trafikverket LIVI/5000/ /2016. rift. reklam. Trafikverkets föreskr. ket bestämt:

1 (11) Trafikverket LIVI/5000/ /2016. rift. reklam. Trafikverkets föreskr. ket bestämt: Trafikverket ts föreskriftt LIVI/5000/0 06.04.01/2016 1 (11) Trafikverkets föreskr rift om reklam och annonsering invid i vägar Utfärdad i Helsingfors den 24 augusti 2016 Med stöd av landsvägslagen (503/2005)

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Anders Lidgren 2014-05-22 08-579 216 61 Sidan 1 av 2

Anders Lidgren 2014-05-22 08-579 216 61 Sidan 1 av 2 tom \ooib MBK/ i i i SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret T i ä n s t e u t l ä t a n d e Anders Lidgren 2014-05-22 08-579 216 61 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/NR MBN-NR Diariekod: KOD Castordnr 2014.132

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Virkesupplag vid allmän och enskild väg.

Virkesupplag vid allmän och enskild väg. Virkesupplag vid allmän och enskild väg. 2011-03 Innehållsförteckning Inledning 3 Tillstånd krävs alltid 4 Upplagets placering och utformning 5 Vältans placering 8 Vältans utformning 12 Arbetsmiljö och

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta Antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2009, 124 Sidan 1 av 6 Handläggare Datum KS-2008/1155 Runa Krehla 2009-09-23 Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

TA-planen 2013:1510 Tillåten av Hoang Tran( :22:59)

TA-planen 2013:1510 Tillåten av Hoang Tran( :22:59) TA-plan: 2013:1510 Skapad av: alebjo Skapad datum: 2013-03-14 12:29:06 Senast uppdaterad av: Hoang Tran Senast uppdaterad datum: 2013-04-15 11:22:59 Status: Tillåten Påverkansgrad: Liten Arbetet omfattas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-11, 12. Åsele kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg

Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg December 2012 1 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Begreppsförklaringar 3 2. Tillstånd krävs alltid 4 2.1 Allmän statlig väg detta gäller 4 2.2 Enskild

Läs mer

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199 Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199 Sida 143 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-08-23 Dnr: KS 2017/199 Kommunstyrelsen Digitala skyltar längs med E6:an Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer