Verksamhetsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012

2

3 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens vision... 5 Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat... 6 Nöjda invånare... 6 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige Uppföljning av verksamhetsplanen Organisation... 29

4

5 Nuläge och prioriterade områden Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utgå från medborgarnas behov och önskemål. Det innebär att det behövs ett rikt utbud för att kunna nå så många som möjligt. Särskilt prioriterat är verksamhet för barn och ungdom. Resultaten från undersökningen Ung livsstil i Huddinge 2009/2010 visar att det är 11 procent i åk 4-6, 34 procent i åk 7-9 och 43 procent på gymnasiet som vare sig är med i någon förening, kulturskolan eller under de senaste fyra veckorna besökt något/n bibliotek, fritidsgård eller simhall. Inom grundskolan är det ingen skillnad mellan könen, men på gymnasiet är siffrorna 47 procent bland flickorna och 41 bland pojkarna. Bland gymnasieeleverna och pojkar i åk 4-6 är det också en stor socioekonomisk skillnad. Ju lägre socioekonomiska förhållanden desto högre andel är det som inte nyttjar någon av verksamheterna som nämnden stödjer. Det är också en stor skillnad mellan olika kommundelar. Under hösten 2012 publiceras den fjärde rapporten utifrån Ung livsstil i Huddinge 2009/2010 vilken handlar om de som idag är utomstående. Vilka är de? Varför deltar de inte? Vad gör de på sin fritid? Vad vill de göra på sin fritid? En prioriterad fråga för 2013 blir att följa upp rapporten och vidta åtgärder för att nå dem som inte nås sedan tidigare. Parallellt planeras en ny undersökning genomföras under hösten 2013 för att kunna mäta skillnader i de ungas vanor och behov i förhållande till 2009/2010. Detta är ett mycket viktigt led i att öka ungdomsinflytandet i Huddinge. Förvaltningen har under genomfört en omfattande översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet vilket utmynnat i en rapport som godkändes av nämnden i maj Samtidigt fick förvaltningen uppdrag att analysera dels på vilket sätt kommunen kan stödja flickornas idrottande för ökad jämlikhet mellan könen, dels hur mycket medel som skulle kunna frigöras om Huddinge i fortsättningen debiterade hyra för de lokaler som lånas och disponeras av verksamheter med vuxna deltagare. Under 2012 har även en särskild kartläggning av ridverksamheten som ska belysa omfattningen, anläggningar, utbud, organisation samt skillnader i de ekonomiska förutsättningarna mellan de olika verksamheterna genomförts. Resultatet av arbetet med dessa uppdrag är planerade att redovisas för nämnden i december 2012, vilket sannolikt kommer att leda till åtgärder som blir viktiga att prioritera under Under 2012 har ett förslag till nytt idrottspolitiskt program arbetats fram. Planen är att kommunfullmäktige i april 2013 ska kunna ta ställning till ett slutligt förslag. Därefter blir det en prioriterad fråga för förvaltningen att snarast påbörja implementeringen av programmet. Förutsatt att kommunstyrelsens personal- och planeringsutskott beslutar att fullfölja den fördjupade förstudien om ett nytt kommunhus inkluderat ett kulturhus, som påbörjades 2012, blir det en prioriterad fråga att under 2013 medverka i det fortsatta utredningsarbetet för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för berörda delar av nämndens verksamheter. Två andra lokalfrågor med hög prioritet är planeringen av den kombinerade idrottshallen och mötesplatsen för ungdomar vid Stuvsta IP samt en ny rackethall i Skogås. I Mål och budget 2013 har kommunfullmäktige givit kultur- och fritidsnämnden ett riktat uppdrag att fortsätta utveckla biblioteken för att få fler att upptäcka litteraturen och bibliotekens övriga verksamhet. Ett annat av kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden inför 2013 handlar om att göra kulturen mer tillgänglig och känd för kommuninvånarna. Fullersta gård är en plats av stort kulturhistoriskt värde med lokaler som har stor potential att kunna erbjuda en bred kulturverksamhet mitt i centrala Huddinge. Beslut fattades 2012 om att utöka verksamheten och arbete pågår för att starta upp en utökad verksamhet under våren Öppettiderna utökas till flera dagar i veckan under minst 42 veckor årligen. Dagtid under veckorna är förskolor och skolor i Huddinge, seniorer och andra daglediga samt lunchgäster till caféet potentiella besökare. Utökningen möjliggör även besökare att ta del av verksamheten sommartid. Målsättningen är att nå besökare varje år med en bred blandning av fasta och tillfälliga utställningar, mindre kulturprogram som till exempel visor, jazz, poesi, författarsamtal eller föreläsningar. Den snabba befolkningstillväxten ställer krav på en kontinuerlig utbyggnad av verksamheterna. Här krävs ett långsiktigt perspektiv. Hur ska utbudet se ut om 10 år? Ett sådant tänk kräver omvärldsperspektiv och möjlighet att komma in tidigt i samhällsplaneringen, inte minst när det gäller tillgången till spontana aktivitetsytor. Ekonomiska långtidsprognoser tyder på att den kommunala ekonomin kommer att utsättas för hårda prövningar framöver i takt KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

6 med att det blir fler äldre samtidigt som medborgarnas förväntan på kvaliteten i den kommunala servicen ökar. Då gäller det att arbeta smartare. Det finns därför ett stort behov av att öka den regionala samverkan. Alla kommuner kan inte erbjuda allt. Inför 2013 prioriteras en rad olika åtgärder för att öka den regionala samverkan. På initiativ av Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har Huddinge kommun, tillsammans med sex andra kommuner och Stockholms Idrottsförbund (SIF), under 2012 påbörjat en kartläggning av regionala idrottsanläggningar i Stockholms län. Kartläggningen ska utmynna i en redovisning av vilka anläggningar som finns, vilka som planeras och vilka behov av ytterligare anläggningar som finns framöver. Med denna kartläggning som grund är tanken att länets kommuner och SIF under 2013 ska försöka komma överens om en gemensam prioritering av nya regionala anläggningar som ska utmynna i fler samarbeten kommunerna emellan. Ett exempel på en sådan samverkan är att kultur- och fritidsnämnderna i Botkyrka och Huddinge i september 2012 beslutade om att 2013 etablera en gemensam mobil idrottsanläggning, kallad IP Skogen, som ska kunna användas av föreningarna i de båda kommunerna som vill genomföra utomhusevenemang där det saknas permanent anläggning. I augusti 2012 beslutade kommunstyrelsen, på förslag av kultur- och fritidsnämnden, att Huddinge kommun ska bli medlem i föreningen Innovativ kultur som är under bildande. Föreningen är tänkt att vara ett regionalt resurscenter som ska stimulera innovationer inom kulturella och kreativa näringar och erbjuda rådgivning kring processer, projekt och samverkan. Planen är att föreningens första årsmöte ska hållas i april Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit över stafettpinnen från Haninge och kommer att svara för värdskapet av mässan minfritid.nu i Björkängshallen den maj Mässan är ett samarbete med Stockholms läns landsting och kommuner i syfte att visa upp kultur- och fritidsutbudet för personer med behov av extra stöd. Planering och genomförande sker i projektform med medverkan från totalt sju kommuner samt landstingets enhet för habilitering & hälsa. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden inom Huddinge kommun svarar för följande uppgifter: Inom kulturområdet Biblioteksverksamhet Kulturskolan Bidrag till kulturföreningar och studieförbund Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar Fullersta gård Internationella Barnkonstmuseet Kulturstipendier Inköp och registrering av konst Bevakning av kulturmiljö- och kulturarvsfrågor Öppen barn- och ungdomsverksamhet Inom fritidsområdet: Samverkan med och stöd till lokala föreningar Bidrag till föreningar Upplåtelse av lokaler och anläggningar Kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning Samverkan med fastighetsägare och andra förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar Lotteritillstånd till föreningar Dessutom: Utveckling av arbetet med att öka ungdomars inflytande i kommunens beslutsprocesser Områdesfestivaler Priser för framstående ideella insatser Samordna och genomföra lovverksamhet för barn och ungdomar 4 VERKSAMHETSPLAN 2013

7 Verksamhetsidé Alla växer i våra möten Vi tillhandahåller kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet för kommunens invånare. Huddingeborna ska ges möjlighet till lustfyllda, spännande och gränsöverskridande möten. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län. Kultur- och fritidsförvaltningen sätter här upp delmål för sitt bidrag för att nå visionen, leva upp till den önskade bilden av Huddinge samt hur våra kärnvärden ska komma till uttryck i verksamheten. I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast som talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som varumärket Huddinge vilar på. Dessa kärnvärden ska alltså fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Förvaltningen kommer under 2013 att påbörja arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi som anger vad vi ska kommunicera för att stödja bilden av en kommun i stark utveckling och som erbjuder invånarna ett brett spektrum inom kultur- och fritidsområdet. Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi planerar och vad vi gör. Den för ut och speglar de värden kommunen står för och bidrar till att utveckla relationen till kommunens invånare, företagare och besökare. Därför är det av stor vikt att förvaltningen under året ser över alla verksamheters kommunikation för att få den mer samordnad och se till att den har sin grund i kommunens varumärkesplattform. Bilden av Huddinge formas i mötet mellan kommunens medarbetare och invånare, men också i kontakten med besökare, samarbetspartners, leverantörer etc. Därför är det viktigt att skapa en förståelse för varumärkesarbetet hos de anställda. Målet är att ledningsgruppen under 2013 har formulerat hur kärnvärdena ska integreras i verksamheten, samt att kärnvärdenas betydelse ska vara känt för alla anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

8 Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och öns- kemål. Kultu ur- och fritidsnämndens mål och resultat Nöjda invånare Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2013 samt nämndens verksamhets- idé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, kultur- och fri- också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfull- mäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver målupp- fyllelse och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. tidsnämndenss mål och resultat. Av tabellerna framgårr Kultur- och fritidsnämndens mål ochh resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarna är nöjda med utbudett Medborgarnas betyg (enligt SCB:s av kultur och fritid i Huddinge. Nöjd-Region-Indexär med Huddinge som en plats att bo på hur nöjda de och leva i med avseende på kulturoch fritidsutbudet. Medborgarnas kännedom omm kulturoch fritidsutbudet i Huddingee kom- mun enligt SCB:s medborgarunder- sökning. Betygsindex 60 (av maximalt m möjliga 100) i medborgarunder- sökningen våren Kvinnor: 62 Män: 58 Nya frågor f 2011 gör att det inte är relevant att jämföra med 2010 års index. Betygsindex 61 (61) (av maxi- malt möjliga 100) i medborgar-m undersökningen våren Kvinnor: 63 (62) Män: 59 (59) Siffrorna inom parentes avser index våren Högre betygsindex än 2011 i kommunenn som helhet för såväl kvinnor somm män. Högre betygsindex än 2011 i kommunenn som helhet för såväl kvinnor somm män. Antal genomförda kulturevenemang av kulturföreningar och studieförbund med stöd av kulturbidrag. k 2011 genomfördes 2822 (170) evenemang. Siffran inom paren- tes avser Antal deltagande föreningar i större 2011 genomfördes två (två) träffar för idrottsföreningar. träffar med ordförande i kom- vilka munens idrottsföreningar samlade deltagare från 20(35) respektive 18(17) föreningar. Siffrorna inom parentes avser Minst lika många deltagare som under 2012 årss föreningsträffar. 6 VERKSAMHETSPLAN 2013

9 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. Antalet större träffar med kulturföreningar och studieförbund. Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna: 0 19 år 20 år och äldre Tre träffar har genomförts för kommunen vilket totalt samlade 14, 9 respektive 8 föreningar och studieförbund. Nytt mått för 2012, vilket gör att inget tidigare resultat finns. Kostnaden per invånare 0-19 år, till och med augusti 2012, var (2 982) eller 92,5 (92,3) %. Kostnaden per invånare 20 år och äldre var 251 (248) kronor eller 7,5 (7,7 %). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period Minst två större träffar under Kostnad per invånare 0-19 år i intervallet %. Göra kulturen mer tillgänglig och känd för kommuninvånarna. Kunskapen om vilket kulturutbud som finns i kommunen Nytt mått En mätning av uppmärksamhet och nyttjande av guiden ska genomföras Kultur och fritidsguiden skickas ut till samtliga hushåll i kommunen. God kommunal verksamhet (1.2) Invånarna är nöjda med Huddinge kommuns verksamheter inom kultur och fritid. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommuns kulturverksamhet respektive idrotts- och motionsanläggningar. Betygsindex 59 respektive 58 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 62 respektive 62 Män: 55 respektive 55 Motsvarande siffror för kultur våren 2010 var 57 totalt (kvinnor 57 och män 58). Nya frågor 2011 kring idrotts- och motionsanläggningar gör att det inte är relevant att jämföra med index för Högre betygsindex än 2011 för såväl kvinnor som män. Utveckla möjligheter till spontanidrott, exempelvis genom att ploga naturisar och göra utomhusbaden mer inbjudande (riktat uppdrag). Möta invånarnas behov utifrån bland annat brukar- och medborgarundersökningar Nytt riktat uppdrag Se över möjligheterna att bredda utbudet av spontanidrott såväl sommar som vinter Tillgången till våra verksamheter är god. Årsöppettimmar på biblioteken (för allmänheten). Utnyttjade årsöppettimmar på biblioteken riktade för skolan och andra grupper. Biblioteken hade under 2011 Öka antalet öppettimmar jämfört med 2012 totalt (8 537) årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket: 2 301* (2 411) Flemingsberg: 1 259* (1 325) Segeltorp: (567**) Skogås: (1 712) Trångsund: 1 121* (1 225) Vårby: (1 297) Siffrorna inom parentes avser */ Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsundsbibliotek var stängda för ombyggnad , respektive **/ Pga flytt till nytt bibliotek var Segeltorps bibliotek stängt Biblioteken har sett över redovisningen av dessa timmar. Från 2012 redovisas de faktiskt utnyttjade riktade öppettimmarna. Tyvärr går det därför inte att få fram jämförbara siffror för Bibehålla det totala antalet utnyttjade riktade öppettimmarna jämfört med 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

10 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Årsöppettimmar på mötesplatserna för ungdom13 19 år. Aktivitetsutbudet på våra befintliga anläggningar. Resultat från brukarundersökningar. Mötesplatserna hade 2011 totalt (9 360) årsöppettimmar. Skogås (1 608) Rockville 708 (651) Huset (1 536) Segeltorp 539 (588) Utsälje 533 (588) Visättra (716) Flemingsberg (1 783) Vårby gård (1 890) Siffrorna inom parentes avser I juni 2012 nyinvigdes en så kallad Kaninbur (mindre fotbollsplan) i Vårby gård, vilken då har försetts med konstgräs som återvunnits från Visättra sportcenter. Planen är anpassad för olika bollidrotter. I direkt anslutning till konstgräset invigdes fem nya minitennisbanor, de första i sitt slag i Sverige. Anläggande av Dirtbikebana i Källbrink och en uppfräschning av skateramperna bakom Huset blev tyvärr inte av under 2012 då vissa nyckelpersoner fick förhinder. Fritidsbokningens undersökning i februari 2011 gav ett medelbetyg på 3,3 (kvinnor 3,3 och män 3,3) av 4 möjliga. Frågorna förändrades inför 2011 varför jämförelse med tidigare undersökningar inte är relevant. Huddingehallens undersökning i november 2011 gav ett medelbetyg på 3,4 (3,4), kvinnor 3,4 (3,4) och män 3,4 (3,4) av 4 möjliga. Siffrorna inom parentes avser 2010 års undersökning. Undersökningen görs numera vartannat år. Den genomförs i november 2012 och nästa görs Att kunna behålla antalet öppettimmar från Fortsätta se över, utveckla och utöka utbudet i och på våra anläggningar. Framförallt skateramper vid Huset och uppta diskussionerna angående intresset för en dirtbikebana i Källbrink. Höja medelbetyget i jämförelse med den mätning som genomfördes Höja medelbetyget i jämförelse med föregående år Visättra sportcenters undersökning i september 2011 gav ett flickor, kvinnor Öka antalet svar från medelbetyg på 3.51 (3.63).Då det endast var 4 kvinnor av 138 som svarat är det ej uppdelat på kön. Siffrorna inom parentes avser 2010 års undersökning. KEKS*-enkäten som genomfördes i november 2011 visade följande resultat: Trygghet 4,6 (4,5) Trivsel och miljö 4,5 (4,4) Utbud och tillgänglighet 3,2 (3,0) Sociala behov 4,5 (4,5) Siffrorna inom parentes avser 2010 års undersökning. */ Kvalitet och kompetens i samverkan inom den öppna ungdomsverksamheten) Anpassa utbudet för att höja upplevelsen av att mötesplatserna för unga har ett utbud och en tillgänglighet som passar målgruppen. 8 VERKSAMHETSPLAN 2013

11 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Inflytande i vardagen (1.3) Etappmål 2013 Bedömning Utveckla nya metoder för att öka ungdomsinflytandet i Huddinge, exempelvis genom s.k Junior advisors (riktat uppdrag). Likvärdig behandling (1.5) Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Antalet beslut som påverkar ungdomars vardag där ungdomar själva får vara med och ta beslutet. Antalet fortlöpande aktiviteter respektive engångs aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Antalet elever inom Kulturskolan som deltar i individuell undervisning inom ramen för Kulturlyftet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ungdomarna som ingår i gruppen junior advisors har under 2012 varit rådgivande i urvalet av artister till Huddingedagarna och Huddinge Head nod festival. Under 2011 pågick 38 (40) fortlöpande aktiviteter med totalt 460 (509 deltagare). Det genomfördes 48 (47) aktiviteter av tillfällig karaktär. Totalt samlade dessa (1 417) deltagare. Siffrorna inom parentes avser Hösten 2012 deltog 15 (16) individer i individuell undervisning. Siffran inom parentes avser motsvarande period Metoder för hur ungdomar ska få inflytande över verksamhetens utformning skall formaliseras inom minst två verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen Behålla antalet fortlöpande aktiviteter, men öka antalet aktiviteter av tillfällig karaktär i förhållande till Öka antalet individuella deltagare i Kulturlyftet inom Kulturskolan i förhållande till Väsentliga delar om kultur och fritid på huddinge.se görs tillgänglig som Lättläst respektive på finska och engelska. Se över taxorna i syfte att åstadkomma en rättvisande tilldelning av resurser till idrottsföreningarna (riktat uppdrag från 2011). Antalet översatta sidor. (1.1) Bra att leva och bo i Huddinge Ett rikt kultur- och fritidsutbud som är känt och tillgängligt för invånarna är av största vikt i en välfungerande kommun. För tredje året i rad ges 2013 en samlad kultur- och fritidsguide ut och distribueras till samtliga hushåll i kommunen och under året kommer arbetet för att marknadsföra förvaltningens verksamheter intensifieras. Under 2013 undersöks möjligheter att vidareutveckla kommunikationen via de etablerade kanalerna men även hitta nya lösningar såsom exempelvis digital skyltning. Den öppna ungdomsverksamheten är en arena där ungdomar får möjlighet att vara i goda och stimulerande miljöer, utveckla sina intressen och få uppleva trygghet. Här är samarbete med andra aktörer väldigt viktig. Under 2013 utreds möjligheter att starta samt former för en fritidsgård Till och med augusti 2012 fanns 13 sidor översatta till lättläst, finska och engelska. Fler översatta sidor jämfört med 2012 Rapporten från översynen av Redovisa den genomlysning av kommunens kommunens totala stöd till föreningslivet redovisades för totala stöd till föreningslivet, inkluderat de två nämnden den 15 maj 2012 vilket utmynnande i två nya nya uppdragen, som uppdrag till förvaltningen. påbörjades 2011 och ge Uppdrag ett: Analysera på vilket förslag på åtgärder med sätt kommunen kan stödja anledning av eventuella flickors idrottande för ökad orättvisor i resurstilldelningen (lokaler och jämlikhet mellan könen. Uppdrag två: Kartläggning av förutsättningarna för ridverksamhet- idrotter. bidrag) mellan olika en. på nätet för att nå även de barn och ungdomar som inte är aktiva vare sig i föreningsliv eller i den öppna verksamhet som erbjuds i Huddinge Samverkan fortsätter med barnoch utbildningsförvaltningen inom Skapande skola för att stärka samverkan mellan Huddinges skolor och det professionella kulturlivet. Särskilt fokus läggs på att nå elever inom de områden av kommunen som i nuläget är svagt företrädda. I stödet till kulturföreningar och studieförbund eftersträvas en bredd vad gäller uttryck, geografisk spridning, mångfald och mötet mellan människor. För att stärka olika områden i Huddinge och även samla föreningslivet fortsätter satsningen på Områdesdagar. Här bjuds på musik, dansuppvisningar, hästridning och prova KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

12 på aktiviteter. Under loven erbjuds barn och ungdomar lovverksamhet inom förvaltningens olika verksamheter. Satsningarna sker såväl i samarbete med föreningar och andra aktörer som i egen regi. Medlemskapet i Sport Campus Sweden innebär att Huddinge fortsatt kan erbjuda elitsatsande ungdomar möjligheter att idrotta i kombination med högskolestudier. Förutsatt att nämnden godkänner förslaget till nytt idrottspolitiskt program under våren 2013 kommer förvaltningen planera insatser för att implementera programmet under året. En fortsatt utveckling sker under 2013 inom kulturskolan med IT som verktyg, både i undervisningen och i kommunikation med eleverna/hemmen. Kulturskolan strävar hela tiden efter att förnya utbudet av kurser, för att både bevara traditionen och att vara en kulturskola i tiden. Kulturskolan vill under 2013 bredda tillgängligheten genom att erbjuda lov- och helgkurser. Biblioteken fortsätter stöda arbetslinjen genom samarbetet med SFI för att bistå i inträdet till det svenska språket och samhället men även genom att ansluta till den nationella kampanjen Digidel där syftet är att på ett strategiskt sätt arbeta med digital delaktighet. Under 2013 tas en taxonomi fram i arbetet med digital delaktighet genom vilken man säkrar satsningens kvalitet i kommunens alla delar. En strategi tas också fram under året för att stärka arbetet med marknadsföring och kommunikation med målet att nå fler invånare och locka nya grupper till biblioteken. I denna större strategi ingår att en plan för arbetet i sociala medier dokumenteras så att verksamhetens utvecklingsarbete på området drivs framåt på ett mer samlat sätt. Satsningen på webbplatsen fortsätter också. Detta år med fokus på e- tjänster, tillgänglighet och användarvänlighet. (1.2) God kommunal verksamhet Förvaltningens strävan är ett professionellt och gott bemötande samt tillgänglighet för de som nyttjar våra tjänster. Huddinge kommuns medlemskap i nätverket, KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) ger kommunen tillgång till verktyg som ger goda möjligheter till jämförelse av brukarundersökningar inom den öppna ungdomsverksamheten med andra kommuner för att kunna följa kvalitetsnivåer och sätta in resurser där utveckling behövs. Mötesplatserna för unga fortsätter under 2013 att utveckla sina webbplatser och strävar efter att erbjuda tillgång till trådlöst nätverk på fler platser. Mycket av det som skapas i verksamheten redovisas via hemsidor och sociala medier. Tillgängligheten till att idrotta och motionera är viktig utifrån ett folkhälsoperspektiv. Därför fortsätter förvaltningens satsning på spontana aktivitetsytor. Satsningar görs också på idrottsanläggningar med planer i olika stadier för en idrottshall/mötesplats för unga i Stuvsta och en rackethall i Skogås. Införandet av aktivitetskort på nätet i januari 2012 går nu in i en ny fas då det under 2013 ska användas av alla som har rätt att söka aktivitetsbidrag. En utvärdering kan då göras tillsammans med föreningarna om eventuella förbättringsbehov inte minst internt vad gäller den förbättrade kontrollen. Uppstarten av Servicecenter bidrar till ökad tillgänglighet till bland annat lokalbokningen för privatpersoner. Detta ska också utvärderas under Kulturskolan strävar efter att kunna erbjuda webbanmälan till kulturskolans kurser För att göra detta effektivt behöver anmälningsblanketten bli kompatibel med elevhanteringssystemet, vilket skulle leda till en effektivisering av hela processen från ansökan till placering och fakturering. Härigenom fås snabbare tillgång till elevuppgifter, tid frigörs och överföring av inlämnade data säkerställs. Kulturskolan fortsätter under 2013 arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten i ett samarbete om utvärdering tillsammans med andra kommuner genom metoden Våga Visa - observationer i musik- och kulturskolor. Som en del i fullföljandet av kommunfullmäktiges riktade uppdrag att fortsätta utveckla biblioteken för att få fler att upptäcka litteraturen och bibliotekens övriga verksamhet kommer biblioteken att öka tillgången genom flera nya spännande samarbeten, fortsatta satsningar på bibliotek i mobilen, e-tjänster och digital teknik. Andra delar i detta arbete är att verksamheten 2013 tar fram en ny mediestrategi, satsar på lättläst för unga och vuxna, gör riktade kampanjer till nya målgrupper, fortsätter utveckla den framgångsrika programverksamheten och det Retrobibliotek som rönt så mycket uppmärksamhet, och tillsammans med samtliga medarbetare lyfter viktiga bemötandefrågor utifrån Biblioteksplanen, med fokus på biblioteken som viktiga mötesplatser. (1.3) Inflytande i vardagen Brukarundersökningar genomförs kontinuerligt inom alla verksamheter som en del i förvaltningens och kommunens kvalitetsarbete. De synpunkter och förbättringsområden som kommer fram ska i möjligaste mån tas tillvara och resultera i konkreta förbättringar. Förvaltningens ungdomsverksamhet arbetar för att ge ungdomar en reell chans att vara med och påverka genom att vara aktiva i en process som de själv tycker är meningsfull och ger möjlighet att vara med och fatta beslut. I all planering av verksamheten för ungdomar på mötesplatserna för unga i Huddinge tas stor hänsyn till besökarnas egna idéer och resultaten från Ung livsstil och KEKS-enkäten. 10 VERKSAMHETSPLAN 2013

13 Brukarundersökningarna spelar också en viktig roll för fortsatt utveckling av fritidsverksamheten. I Huddingehallen har man för första gången låtit ungdomar mellan år tycka till i en riktad brukarenkät vilket bland annat bidragit till nya pass för åldersgruppen. I Rådsparken finns en djurklubb med flickor år som är med och påverkar klubbens aktiviteter och utbud. De planerar och genomför en mängd olika aktiviteter och hjälper också till med allehanda göromål runt djuren. Från och med 2013 kommer rekryteringen till Kulturskolan ta hänsyn till den nyvunna kunskapen i processen jämställdhet i rekrytering. Ämnesplaner i alla ämnen färdigställs under hösten 2012 och dessa kommer att användas i dialog med elever och föräldrar omkring elevens utveckling från och med Via EU-programmet Ung och Aktiv i Europa erbjuds ytterligare möjligheter för elever att påverka sin fritid. Inom biblioteken arbetas riktat under året med hur man kan öka allmänhetens kunskaper om de stora möjligheter som finns att påverka verksamhetens innehåll och utbud. I arbetet ingår att under året göra en översyn av de kanaler som erbjuds för att utöva inflytande. Detta görs dels för att förbättra de kanaler som finns, men även för att finna och upprätta nya kanaler. (1.5) Likvärdig behandling Det är viktigt att kommunens verksamheter är öppna och tillgängliga för alla. Utveckling av verksamhet för personer med behov av extra stöd är prioriterat. På en av mötesplatserna för unga finns KRUT, en kompletterande verksamhet som ökar tillgängligheten till mötesplatser för ungdomar med behov av extra stöd och ungdomar som trivs bäst i mindre grupper. I maj står förvaltningen som värd för mässan Min fritid som i första hand välkomnar alla personer som behöver extra stöd. Syftet är att visa upp ett brett kultur- och fritids utbud och här samverkar ett antal kommuner, föreningar och andra aktörer under två dagar. Bland annat erbjuds föreläsningar i samverkan med SISU idrottsutbildarna. Under året kommer även föreläsningar erbjudas föreningsledare, för att ge en ökad kunskap om personer som behöver extra stöd. Ett nätverk har startats i Huddinge på initiativ från förvaltningen med representanter för målgruppen. Biblioteken fortsätter utveckla statistikrapporten som årligen redovisar vilka som nyttjar bibliotekens tjänster respektive inte nyttjar tjänsterna, uppdelat på kommunens 45 så kallade nyckelkodsområden (NYKO3). I rapporten tittar man även på hur användning av bibliotekens verksamhet kan kopplas till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Syftet är att utifrån rapporten kunna formulera insatser som sedan utvärderas utifrån huruvida de bidrar till önskade förändringar i statistiken. Biblioteken ser detta som ett led i arbetet med framtida resursfördelningar utifrån ett områdesperspektiv. Målsättningen är att tillsätta en projektledare som på halvtid tillsammans med styrgrupp och referensgrupp, i samråd med föreningsliv och direkt berörda grupper, ska utreda hur arbetet med förvaltningsområde och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skall integreras i verksamheten och därigenom finnas med i verksamhetens bärande delar. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

14 Hållbar samhällsutveckling Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ekosystem i balans (2.1) Etappmål 2013 Bedömning Kultur och fritid minskar sin miljöbelastning. Demokrati (2.2) Andelen uppnådda miljömål för året på enheterna jämfört med det totala antalet miljömål. Nytillkommet mått Utveckla nya metoder för att öka ungdomsinflytandet i Huddinge, exempelvis genom s.k Junior advisors Jämlikhet (2.3) Aktiviteter riktade till ungdomar under demokratidagarna 2013 Ungdomar i Huddinge skall ha möjlighet att påverka verksamheten som kommunen erbjuder. Nytt mål 2013 Minst två aktiviteter under demokratidagarna 2013 skall vara planerade av ungdomar Formerna för brukarinflytande för unga inom förvaltningens verksamheter skall formaliseras och göras kända En digital mötesplats för ungdomar i Huddinge skall initieras Verksamheten gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Andelen flickor som besöker mötesplatserna för ungdomar i åldern år. Mötesplatserna hade (85 769) besök varav (28 305) var flickor, vilket motsvarar 36 (33) %. Uppdelat på de olika mötesplatserna var andelen: Skogås: 45 (43) % Rockville: 42 (44) % Huset: 25 (24) % Segeltorp: 27 (25) % Utsälje: 26 (23) % Visättra: 36 (35) % Flemingsberg: 36 (37) % Vårby gård 38 (31) % Siffrorna inom parentes avser Öka andelen flickor i ungdomsverksamheten jämfört med Andelen utlån på biblioteken till manliga låntagare. Biblioteken hade under ,4 (28,5) % utlån till manliga låntagare. Uppdelat på de olika biblioteken var andelen: Huvudbiblioteket: 26,4* (28,5) % Flemingsberg: 26,9* (30,6) % Segeltorp: 32,6 (33,8**) % Skogås: 26,1 (27,5) % Trångsund: 21,3* (20,8) % Vårby: 25,6 (25,9)% Siffrorna inom parentes avser */ Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsundsbibliotek var stängda för ombyggnad , Öka andelen utlån till manliga låntagare jämfört med VERKSAMHETSPLAN 2013

15 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) respektive **/ Pga flytt till nytt bibliotek var Segeltorps bibliotek stängt Etappmål 2013 Bedömning Antalet e-bokslåntagare* */Nytt mått Under 2011 hade biblioteken 600 Öka antalet e-bokslåntagare varav 39,6% var e-bokslåntagare män. Totalt gjordes 3148 utlån jämfört med 2012 av e-böcker och av dessa gjordes 44,4% av manliga låntagare. Kunskap och livslångt lärande (2.5) Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antal unika besökare på bibliotekens hemsida* */Reviderat mått Under 2011 hade bibliotekens hemsida unika besökare. Öka antalet unika besökare på bibliotekens hemsida jämfört med Antal besök på bibliotekens hemsida* */Nytt mått Antal besök på de olika biblioteken. Under 2011 hade bibliotekens hemsida besök. Under 2011 hade biblioteken totalt ( ) besökare fördelade på: Huvudbiblioteket: * ( ) Flemingsberg: * (45 551) Segeltorp: (18 340**) Skogås: ( ) Trångsund: * (31 042) Vårby: (65 297) Siffrorna inom parentes avser */ Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsunds bibliotek var stängda för ombyggnad , respektive **/ Pga flytt till nytt bibliotek var Segeltorps bibliotek stängt Öka antalet besök på bibliotekens hemsida jämfört med 2012 Öka antalet besökare på biblioteken jämfört med Antalet aktiva låntagare* */Reviderat mått Biblioteken hade 2011* totalt aktiva låntagare, varav ** var Huddingebor. Övriga var boende i andra kommuner. I Huddinge är de boende fördelade på olika områden enligt: Öka antalet aktiva låntagare jämfört med Flemingsberg: 2702 (14646***) Segeltorp: 1587 (11701) Sjödalen-Fullersta: 4529 (22290) Skogås: 2533 (13748) Stuvsta-Snättringe: 3234 (15847) Trångsund: 1338 (10002) Vårby: 1409 (10115) */2011 års mätresultat går ej att jämföra med mätresultatet för 2010 som redovisades i VP 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

16 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning Antalet aktiva låntagare - forts **/ Områden som har 20 eller färre aktiva låntagare och en befolkning som understiger 300 personer, redovisas inte i denna statistik. Dessutom bortfaller institutionslån. ***/Siffrorna inom parantes visar på antalet som bodde i respektive område den 31 december 2011 Antal utlånade media på de olika biblioteken. ( ) 2011:Huvudbiblioteket: * Flemingsberg: * (47 667) Segeltorp: ( **) Skogås: (49 602) Trångsund: * (21 499) Vårby: (31 209) Externa enheten (boken kommer): (7 805) Virtuella biblioteket (webblån): (31 930) Musikwebb (nytt mått 2011) Totalt eller ( ) exklusive musikwebb Siffrorna inom parentes avser */ Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsundsbibliotek var stängda för ombyggnad , respektive **/ Pga flytt till nytt bibliotek var Segeltorps bibliotek stängt Antalet elever och elevplatser i kulturskolan (avser deltagande i terminskurser) elever våren */** elever hösten 2012 fördelade enligt följande: Flemingsberg 5,11 (12,4) % Segeltorp 11,56 (16,6) % Sjödalen-Fullersta 25,72 (13,5) % Skogås 11,75 (14,8) % Stuvsta-Snättringe 27,26 (16,1) % Trångsund 14,84 (15,0) % Vårby 2,6 (11,6) % Ej angivit: 1,16 (8,5) % Siffrorna inom parentes visar på hur stor andel av kommunens barn och ungdomar i åldern 9-19 år som bodde i respektive område per den 11 oktober */ Dessa upptog elevplatser (62,9 % av flickor och 37,1% av pojkar) ** varav 48 elever i fördjupad kurs (50 min/lektion) våren 2012 och 56 elever i fördjupad kurs hösten 2012 Öka antalet utlån på biblioteken jämfört med Öka antalet elever i kulturskolan under hösten 2013 jämfört med hösten Antal elever i orkester, ensemble och kör Nytt mått 14 VERKSAMHETSPLAN 2013

17 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning Positivt näringsklimat för fler jobb (2.6) Prioritera insatser som stödjer arbetslinjen (generellt uppdrag). Antalet feriepraktikplatser inom förvaltningen 2012 erbjöd förvaltningen totalt 54 (42) feriepraktikplatser. Därutöver har förvaltningen stimulerat idrottsföreningarna att erbjuda platser Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda fler feriepraktikplatser än Medverka till att ta fram särskilda anställningar för arbetslösa försörjningsstödstagare (generellt uppdrag). Folkhälsa (2.7) Antalet särskilda anställningar för arbetslösa försörjningsstödstagare Inom förvaltningen. En minijobbmässa genomfördes inom ungdomsverksamheten i Skogås under hösten 2012 Nytt mått Minst en minijobbmässa skall arrangeras inom ungdomsverksamheten under 2013 Öka antalet anställningar jämfört med 2012 Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal flickor respektive pojkar i åldern 7-20 år i våra bidragsberättigade föreningar. 2012: 7511 flickor och 8461 pojkar. Nytt åldersintervall från och med 2012 gör att jämförelse med 2011 inte är möjlig. Tidigare mättes 5-18 år Om skillnaden i jämförelsetalen är stora, utreda vad det kan bero på Antalet besökare på offentliga kulturarrangemang för olika åldersgrupper*. Det offentliga kulturprogram som kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit under perioden januari - augusti har besökts av: 8530 barn och unga (0 19 år) vuxna (20 år och över). */ Från och med 2012 omfattar detta även bibliotekens arrangemang samt kulturskolan och mötesplatsernas offentliga program vilket gör att jämförelse med 2011 inte är möjlig Bibehålla ett högt besökarantal till de offentliga kulturarrangemang som arrangeras i Huddinge. Antal besökare respektive bokade visningar på Fullersta gård. Fullersta gård hade under (4 881) besökare på lördagar och söndagar samt 15 (25) bokade visningar med 547 (368) besökare. Siffrorna inom parentes avser 2010 Öka antalet besökare respektive bokade visningar jämfört med Antal genomförda bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar 7-20 år i kommunens föreningar. Under perioden januari - juni 2012 genomfördes aktiviteter, varav 39 % ( ) av flickor och 61 %( ) av pojkar. Nytt åldersintervall från och med 2012 gör att jämförelse med 2011 inte är möjlig. Tidigare mättes 5-18 år Analysera resultatet och eventuella skillnader och möjliga orsaker. Antal genomförda studietimmar inom studieförbunden. Antal besökare (flickor respektive pojkar) på mötesplatserna för ungdomar i åldern år (2010): ( ) 2011 (2010): Flickor: (28 305) Pojkar: (57 464) Öka andelen flickor bland besökarna jämfört med 2012 Antal flickor respektive pojkar som Statistiken för 2012 års riktade deltar i de riktade aktiviteter som ingår i lovaktiviteter kommer att redovi- Öka andelen deltagare jämfört KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

18 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Bedömning programmen för vinter-, sommar- och höstlov. sas i verksamhetsberättelsen för 2012 med föregående år Antal besök på hemsidan för lovverksamheten, I augusti 2011 ändrades strukturen på huddinge.se vilket gör att jämförelse med helårssiffror från 2011 och tidigare, saknar relevans. Statistiken för 2012 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2012 Öka andelen besök jämfört med 2012 Prioritera insatser som stödjer ett långsiktigt hållbart Huddinge (generellt uppdrag). Antal elever som deltar i temaveckan Handla Hållbart Under 2012 deltog 376 elever Öka antalet elever som deltar jämfört med 2012 Antal offentliga program i samband med Handla Hållbart 5 program var offentliga 2012 Öka antalet offentliga program jämfört med 2012 Internationellt arbete (2.8) Kultur- och fritidsförvaltningen har ett öppet förhållningssätt till internationellt erfarenhetsutbyte samt vilja att öka kunskapen om projektutlysningar och EU (2.1) Ekosystem i balans Alla enheter inom förvaltningen arbetar utifrån de mål och åtgärder som togs fram i samband med de miljökartläggningar som genomfördes Förvaltningen ska utöver det fullfölja två riktade åtgärder som en del av CEROprojektet. Åtgärderna består av att kartlägga vilka personer inom förvaltningen som kör mycket bil i tjänsten. Dessa personer ska erbjudas utbildning i sparsam körning. Om man kör mycket bil i tjänsten ska resorna dessutom överensstämma med kommunens riktlinjer för resor i tjänsten. På varje arbetsplats ska det finnas opersonliga kollektivtrafikkort för utlåning för att främja resor med kollektivtrafiken. I samband med enheternas arbetsplatsträffar ska innehållet i den miljöutbildningsportal som finns på Insidan aktivt användas med syftet att öka kunskapen och engagemanget kring miljöfrågor. Olika utbildningar kommer att erbjudas miljöombuden och miljöombudsrepresentanterna under året. Förvaltningens miljöpris delas ut till den enhet som bäst uppfyller de kriterier som ledningsgruppen har formulerat. Samordnande och kommunövergripande miljöinsatser och aktiviteter sker även fortsättningsvis genom samverkan inom kommunens miljösamordningsgrupp. Kultur- och fritidsförvaltningen var 2012 medsökande i ett transversalt program inom EU:s handlingsprogram för livslångt lärande, projektnamn ART- ILLARY. Tyvärr blev projektet inte utvalt denna gång, men planer finns på att gå in med en förnyad ansökan. Förvaltningen ansöker om EUbidrag för minst ett projekt samt deltar i ett förberedande besök inför projektansökan. Ta emot ett- eller göra ett studiebesök. För sjätte gången medverkar förvaltningen aktivt i projektet Handla Hållbart som fokuserar på frågor om konsumtion, livsstil och dess miljöpåverkan. Syftet är att öka kunskapen, inspirera till en mer hållbar livsstil och öka medvetenheten kring miljö- och klimatfrågor. Målgruppen är främst elever i årskurs nio men offentliga program genomförs också. Förvaltningen deltar också i planeringen och genomförandet av Earth Hour Biblioteken gör tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter kloka miljöval. Verksamheten återanvänder böcker och andra medier, samnyttjar lokaler, teknik och övriga resurser på ett sätt som bidrar till att minska belastningen på miljön. Biblioteken och övriga verksamheter kommer att arbeta för att i kommunikation och marknadsföring lyfta denna förtjänst och öka graden av medvetenheten kring verksamheten som ett klokt miljöval. (2.2) Demokrati Inom ungdomsverksamheten arbetas kontinuerligt för att ge ungdomar en reell chans att vara med och påverka genom att vara aktiva i en process som de själv tycker är meningsfull och ger möjlighet att vara med och fatta beslut. I all planering av verksamheten för ungdomar på mötesplatserna för unga i Huddinge tas stor hänsyn till besökarnas egna idéer och resultaten från Ung livsstil och KEKS-enkäten. Under 2013 skall formerna för brukarin- 16 VERKSAMHETSPLAN 2013

19 flytande inom ungdomsverksamheten formaliseras och synliggöras. Inom kulturverksamheten har under 2012 formen för Junior advisers provats. Dessa har hjälpt till att göra urval av offentlig kultur. Under 2013 går arbetet vidare med att undersöka nya modeller för hur ungdomar i Huddinge skall kunna ha inflytande över verksamheten. Demokratidagarna 2013 är ett tillfälle när ungdomar i Huddinge kan vara med och göra aktiviteter som sätter fokus på deras perspektiv på inflytande. För att stärka eleverna i Huddinge kulturrums styrelse erbjuds kurser i mötesteknik och ledning. I samarbete med Södertörns Högskola och Regionbibliotek Stockholm studerar biblioteken aktiviteter som sker i biblioteksrummen och hur de på olika sätt är av värde för biblioteket som mötesplats. I studien ingår även ett analysarbete kring hur man kan påverka eller lyfta aktiviteter genom förändringar i rum och/eller förhållningssätt. Biblioteken vill med en tydligt formulerad ambition uppvisa ett större mod i arbetet med att bereda plats för viktiga och svåra program och samtal, bättre ta tillvara egenskapen att vara en plats för Huddingebor i alla åldrar med olika livserfarenheter och livsvillkor en plats där olikheter kan mötas. (2.3) Jämlikhet Arbetet för att bibehålla den jämställda fördelningen av tider i anläggningarna fortsätter. Vid offentliga kulturevenemang eftersträvas också alltid en jämn ålders- och könsfördelning både gällande medverkande och publik. Öppettider och utbud på mötesplatserna för unga anpassas för att passa såväl flickors som pojkars önskemål och behov. På mötesplatsen för unga i Vårby har under 2012 ett arbete initierats med utbildning för personalen i genusfrågor och jämställdhet. Arbetet går vidare för att under 2013 leda till att verksamheten ger lika villkor för tjejer och killar som besöker mötesplatsen. På mötesplatsen i Skogås har under 2012 en i stort sett jämn fördelning av killar och tjejer bland besökarna uppnåtts. Verksamheten eftersträvar att under 2013 kunna visa lika goda resultat. En fördjupad analys på vilket sätt kommunen kan stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen och en kartläggning av kommunens ridverksamhet, som är en stor flickverksamhet, ska presenteras för nämnden i december Utifrån det underlaget med analyser och förslag på åtgärder, som presenteras, kommer förvaltningen arbeta fram en åtgärdsplan för att nå en ökad jämlikhet mellan flickors och pojkars idrottande. För personer som behöver extra stöd kommer en webbplats att lanseras i mars Ett regionalt samarbete har påbörjats mellan 13 kommuner i Stockholms län, för att på en gemensam plattform nå ut med alla fritidsaktiviteter som erbjuds runt om i kommunerna. Inom kulturskolan påbörjades hösten 2012 ett projekt Jämställd rekrytering ett delprojekt inom Jämställdhetspaketet Kulturskolan vill under 2013 sätta fokus på hur rekryteringsprocessen går till och rusta pedagogerna inför vårens rekrytering. Kulturskola på lika villkor är ett annat 3-årigt projekt som kommer att genomföras av SMOK (Sveriges musik- och kulturskolor). Biblioteken undersöker en metod för observationer i syfte att ta fram ett kompletterande mått på nyttjandegraden av bibliotek nedbrutet på kön för att därigenom i framtiden kunna presentera en mer nyanserad och mångfacetterad bild av biblioteksanvändning än vad de utlån i cirkulationssystemet ensamt kan ge. Biblioteken arbetar givetvis kontinuerligt med att på olika sätt stödja språkutveckling och främja flerspråkighet, men med anledning av larmsignaler i stora läsvaneundersökningar lyfter vi fram det fortsatta arbetet med att Sparka igång läsningen. Det är ett samarbete med Huddinge IF kring läsfrämjande arbete riktat till pojkar och pappor verksamma inom pojkfotbollen. Samarbetet kan nu vidgas till att innefatta fler av förvaltningens verksamheter, fler föreningar och andra idrotter. Ambitionen är att ställa samman en meny bestående av lovverksamhet, biblioteksinsatser, allmänkultur och incitament som föreningarna genom att ansluta till samarbetet har möjlighet att ta del av. Biblioteken arbetar dessutom under 2013 med det undersökande projektet Ett bibliotek är ett bibliotek är ett bibliotek eller?, där man genom kompetensutveckling, omvärldsanalys och prövande insatser tittar på gestaltningar av läsning och bibliotek ur ett jämställdhetsperspektiv. De erfarenheter och lärdomar som görs skall bidra till att göra verksamheten mer relevant för pojkar och män. Biblioteken ser spännande möjligheter med ett strategisk förmedlande av e-boken för att nå nya användargrupper. Verksamheten kommer bland annat att titta på Stockholms stadsbiblioteks stora e-boksundersökning för att söka lärdomar och göra egna analyser. Dessutom måste verksamheten under året göra en konsekvensanalys av de stora kostnadsökningarna som det generella och hastigt stegrande e-boksnyttjandet innebär, för att se hur man ska jobba vidare med formatet på sikt. (2.5) Kunskap och livslångt lärande Under året fortsätter förvaltningens arbete för att på olika sätt stödja barn, unga och vuxnas möjligheter till kunskap och lärande. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 17

20 För att stärka den lokala identiteten visas och levandegörs kulturarv, traditioner och historia på bland annat Fullersta Gård, Grudes museum och Hagalunds tvätterimuseum. Under 2013 planeras en särskild satsning på kulturarv bland annat kommer en kulturarvsmånad genomföras under höstterminen. Skapande skola där elever ges möjlighet att utveckla sin kreativitet inom många olika kulturformer fortsätter liksom skolprojektet Ordkrusidull där barn får chans att utveckla sin förmåga att använda det skrivna ordet. Internationella barnkonstmuseets samlingar ger möjlighet att studera barns skapande ur ett globalt perspektiv. Därutöver prioriteras en breddning av det egna skapandet. Inom mötesplatserna för unga ges ungdomar möjlighet att upptäcka nya intressen och utveckla redan befintliga, talanger och drömmar tas tillvara. Kulturskolan strävar efter att grundlägga ett livslångt intresse för de estetiska uttrycken genom att ge eleverna verktyg och lust till skapande och lärande och på så sätt bidra till deras hela utveckling som människor planerar kulturskolan att starta avancerad kurs genom att erbjuda den till elever i dans. Planer finns också på att förändra sångämnet så att eleverna börjar i sång i grupp för att, när de kommit i tonåren, erbjudas solosång. Det är bra pedagogiskt och innebär också att fler sångelever får plats i kulturskolan. Biblioteken bjuder in förskolebarn, elever i grundskolan, Komvux och SFI till specialvisningar av vad biblioteken har att erbjuda för att skapa intresse och ge stöd för läsning och lärande. Särskilt prioriteras läs- och språkfrämjande arbete till barn och unga genom att biblioteken till exempel bjuder in till sagostunder, biblioteksvisningar och bokprat för skolklasser. Biblioteken samarbetar med BVC, dagbarnvårdare, öppna förskolan, förskolor, grundskolor och mottagningslärare i alla kommundelar. De vuxna erbjuds bland annat läsecirklar, kurser i släktforskning, datorutbildningar, författarbesök och en hel del annan programverksamhet. Kommunens bidrag till studieförbunden möjliggör också en stor mängd folkbildande insatser inom både praktiska, teoretiska och kreativa områden liksom bidraget till SISU idrottsutbildarna som bland annat möjliggör en samverkan där kommunen erbjuder föreläsningar och andra utbildningar till föreningslivet. Elittränare erbjuds också föreläsning via Sport Campus Sweden en gång per år. För att få tillgång till kompetensutveckling för professionella inom kultursektorn deltar förvaltningen i KulturKraft Stockholm, ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). (2.6) Positivt näringslivsklimat för fler jobb Under året kommer arbetslösa erbjudas en möjlighet till arbete inom ramen för 100 Huddingejobb inom förvaltningens verksamheter. En minijobbmässa genomfördes 2012 med fokus på ungdomar i Skogås/Trångsund. En liknande mässa planeras att genomföras även under Innovativ Kultur, ett resurscenter för nyskapande konst och kultur startar under 2013 i regionaliserad form med Huddinge som en av sina medlemmar. Här får intressenter hjälp att ta sin idé eller projekt vidare genom rådgivning, idéloft och nätverk. Innovativ kultur ska även hjälpa företag till spännande kultursamarbeten, ge hjälp till företag att få kontakt med nytänkande kulturprojekt och idéer samt ge möjlighet till dialog om helt nya former för samarbete mellan näringsliv och kultur. Här tas även emot projektansökningar från näringslivsaktörer som samarbetar med kultur. Inom biblioteken kommer ett introduktionspaket tas fram som skall bidra till att fler får möjlighet till feriepraktik i verksamheten och att den handledning man får vid introduktionen blir bättre och sker på ett mer sammanhållet sätt. (2.7) Folkhälsa Kommunens intentioner är att erbjuda alla invånare en aktiv fritid utifrån egna förutsättningar och behov. Genom att erbjuda ett bra och varierat utbud, såväl inom- som utomhus, vinter och sommar ska alla känna sig välkomna. Kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för ett friskare liv. Att motivera såväl knoppen som kroppen till aktivitet har visat sig vara en framgångsfaktor för ett ökat välbefinnande för alla åldersgrupper. Deltagande i kulturella aktiviteter har ett statistiskt samband med en lägre dödlighet i alla åldrar. Kulturella aktiviteter har inte bara en främjande hälsoeffekt för individer utan främjar också samarbetet mellan olika organisationer i lokalsamhället, som verkar för invånarnas kultur, välbefinnande och hälsa. Under 2013 kommer strävan efter ett varierat utbud av kultur att fortsätta liksom främjandet av möjligheter för medborgare att själva organisera sina verksamheter genom bidrag till föreningar och studieförbund. Inom kulturskolan erbjuds barn och ungdomar en möjlighet att uttrycka sig estetiskt, vilket också gagnar folkhälsan. Stressforskningen t ex visar på den positiva effekt musik har för människors hälsa. Biblioteken bidrar också med sitt breda och inkluderande anslag till arbetet med folkhälsa i kommunen. Biblioteken kan stödja i ett formellt såväl som ett informellt lärande och därmed bidra till individens självförtroende och självkänsla. Biblioteken kan även verka som en lugn miljö att dra sig tillbaka till för reflektion vilket är ett sällsynt rum i dagens samhälle. 18 VERKSAMHETSPLAN 2013

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 KFN-2011/571.182 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2012 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2011-11-01 Omslagsbild: Babymålning på Internationella Barnkonstmuseet Innehåll Nuläge och prioriterade

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Dnr 2013.28/181. Verksamhetsberättelse 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2013.28/181. Verksamhetsberättelse 2012 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 2013.28/181 Verksamhetsberättelse 2012 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen/administration JANUARI 2013 Innehåll Huddinges styrmodell... 3 Måluppfyllelse... 4 Förbättringsområden...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Folkhälsoplan Huddinge kommun Folkhälsoplan Huddinge kommun 2017-2019 FOLKHÄLSOPLANEN 1 Innehåll Om folkhälsoplanen 2 Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med folkhälsa 2 Fysisk aktivitet 3 Målgrupp 5 Aktiviteter 5 Strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 KFN-2012/29.181 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2011 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-14 Kultur- och fritidsförvaltningen JANUARI 2012 Omslagsbild: Fryshusandan i Huddinge

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 21 oktober 2013 2013/267.182 1 (2) HANDLÄGGARE Pauline Tjergefors pauline.tjergefors@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer