Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 79 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Conny Harrysson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Kemal Hoso (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 79 Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP), under Marcus Willén (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) under Närvarande ersättare Elona Malm (S) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Stefan Aläng, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Åsa Bellander, Stadsbyggnad Philip Cedergren, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Josefin Hane, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Gustav Hellund, Stadsbyggnad Sanna Hirsikangas Bolinder, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Samuel Kurt, Stadsbyggnad Elin Lindmark, Stadsbyggnad 1

2 Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Anne Pettersson, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Jarmo Riihinen, Stadsbyggnad Daniel Ryttar, Stadsbyggnad Peter Sundström, Stadsbyggnad Madelene Turesson, Stadsbyggnad Anneli Wallgren, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 26 februari 2014 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari

3 Protokolljustering Förslag: Ordinarie: Catarina Reinestam Nelander (M) Ersättare: Fredrik Munkvold (S) Tid: 26 februari 2014, kl 15:00 Plats: Förvaltningskontor Samhälle och miljö, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8 A - Byggnadsnämnden beslutar att utse Yngve Alkman (FP) som ordinarie justerare. 49 Övriga frågor Nämndens behandling Vid nämndens januarisammanträde framfördes en fråga om det blå ljus som ständigt lyser vid Strömpis. Therese Pettersson meddelade att en anmälan om störande ljus är upprättad och att ärendet är på gång. Vidare framfördes frågor om reklamskyltar som satts upp i anslutning till Grenadjärvallen samt blinkande skylt vid en hotellentré på Storgatan 23. Förvaltningen återkommer med besked om skyltningen vid Grenadjärvallen. En anmodan att söka bygglov för skylten på Storgatan har framförts. Ett antal nytillkomna medarbetare på bygglovenheten presenterade sig för nämnden. - Hanteringen av övriga frågor tas till protokollet. 50 Rapporter Nämndens behandling Hannah Ljung, Per Lilja och Jerk Alton från nämnden samt Ulrika Jansson och Mikael Norman från Stadsbyggnad har deltagit i Stadsbyggnadsdagarna i Västerås den 5-6 februari. Hannah Ljung informerade kort om dagarna som bl a bjöd på många intressanta föreläsningar. Per Lilja framförde att man borde överväga att 3

4 engagera någon eller några av föreläsarna för föredragning inför hela byggnadsnämnden. Sammantaget mycket intressanta och väl genomförda dagar i Västerås. - Rapporten tas till protokollet. 51 Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 18/2014 Handläggare: Eva Norman/Åsa Bellander sunderlag Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. Nämndens behandling Åsa Bellander presenterade årsberättelsen och redogjorde för dess innehåll. Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att, på sidan 13 i årsberättelsen under punkten 6.4, mål 2, Resultatanalys, texten i meningen "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar men tyvärr finns en tendens till sjunkande nöjdhet, särskilt bland företag." skulle ersättas med följande text: "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar. INDEA-mätningarna, som görs i direkt anslutning till besluten, visar jämn nöjdhet medan SBAmätningen, på 2012 års avslutade ärenden, visade minskad nöjdhet." Nämnden var enig om att göra denna ändring i årsberättelsens text. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för 2013 med den, under diskussion, föreslagna ändringen. 2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 52 Lottan 1, ny bebyggelse Handläggare: Peder Hallkvist/Ulrika Jansson 4

5 Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist informerade om ett aktuellt bostadsprojekt på fastigheten Lottan 1 (Rynningeåsen). Föreslagen bebyggelse ingår i en förstudie som för närvarande hanteras i programnämnd Samhällsbyggnad. Förslaget innehåller 111 läghenheter, butiksyta på ca 1300 kvadratmeter samt parkering. Tillfälle gavs för frågor. - Informationen tas till protokollet. 53 Delegationsbeslut avseende konsekvens- och behovsbedömning för nedanstående detaljplaner Ärendenummer: Bn 159/2014 Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 268/2012 Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 348/2010 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning,

6 Planförslag, Änr Bn 307/2012 Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 73/2014 Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 114/2014 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 38/2014 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. 6

7 Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 54 Detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun Ärendenummer: Bn 835/2012 Handläggare: Gustav Hellund Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd under perioden 25 oktober 25 november Syftet med detaljplanen är att öppna Fabriksgatan från Oscariarondellen till Södra allén, ge byggrätt för kontor vid Oscariarondellen samt möjliggöra byggandet av en skateboardpark/betongpark med tillhörande faciliteter. sunderlag Planförslag, Samrådsredogörelse, Checklista för behovsbedömning, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Nämndens behandling Gustav Hellund redogjorde för syftet med och innehållet i detaljplanen. Under diskussion framfördes flera synpunkter från nämnden. Stefan Nilsson (V) ansåg att det var en dålig idé att öppna Fabriksgatan för biltrafik ut i Oscariarondellen. Han framförde att ökad trafik på den aktuella delen av Fabriksgatan innebär en trafiksäkerhetsrisk för eleverna på Virginska skolan. Han efterlyste uppgifter om hur mycket trafik som 7

8 framförs för närvarande på gatan att jämföra med den trafikmängd som anges i planförslaget. Gustav Hellund påpekade att den del av Fabriksgatan som löper utmed Virginska skolan och som ingår i planen kommer att utformas som en lågfartsgata och i övrigt bli jobbig att köra bil på. Han menade att man med dessa åtgärder sörjt för trafiksäkerheten på gatan och dess närhet. Yngve Alkman (FP) ansåg även han att en öppning av Fabriksgatan är fel. Om gatan kommer att bli jobbig att köra på varför ska man då öppna den, undrade han. Marcus Willén påpekade att Södra allén, som korsar Fabriksgatan, används som cykelväg och redan idag är ett riskinslag för oskyddade trafikanter. Han ansåg att Södra allén borde ses över trafiksäkerhetsmässigt i samband med planarbetet. Han var även tveksam till skateboardparkens placering. Den borde ligga någon annanstans för att ge mer friyta till Virginska skolan. Ronnie Palmén (M) framförde att det borde gå att ordna tillfart både till nuvarande och tillkommande kontorsytor utan att öppna Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Han påpekade även att kommande aktiviteter vid den föreslagna skateboardparken kan komma att ge störningar för seniorboendet i närheten. Jerk Alton (FP) framförde farhågor för de träd i Drottningparken som i detaljplanen fått en särskild varsamhetsbestämmelse. Träden kommer att skuggas av de relativt höga byggnader som planen medger. Sammantaget var oppositionen krtitisk till planförslaget och framförallt till öppningen av Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Nämnden var dock enig om att ställa ut planen för granskning enligt förvaltningens förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 55 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad för fortsatt beredning av byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 160/2014 Handläggare: Kenth Runesson sunderlag 8

9 Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Samrådstid: 14 februari - 28 mars Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Handläggare: Ulf Nykvist Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Handläggare: Adrian Bucher Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Handläggare: Kjell Jansson 9

10 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. Handläggare: Gustav Nilsson Ändring av detaljplan för fastigheten Morellen 1 Tegnérskolan i Örebro kommun. Samrådstid: 24 februari - 14 mars Planområdet ligger vid Tegnérlunden, i korsningen Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan. Syftet är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för fastigheten. Handläggare: Per O Wallgren - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. Nämndens behandling Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl: Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) undrade båda varför den nya föreslagna gatan/förbindelsen mellan Varberga och Oxhagen inte kan få ansluta mot Tornfalkgatans södra ände istället för mitt på inne i bostadsområdet som föreslås i detaljplanen. Den nya gatan borde även kunna dras mer rakt söderut förbi Oxhagen istället för den krok som den gör enligt planförslaget. Nämnden var enig om att förvaltningen borde göra en jämförelse mellan de båda alternativa sträckningarna. Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset: Fredrik Munkvold (S) ifrågasatte om antalet sålda parkeringskort och antalet sålda biljetter i parkeringsautomater är rätt sätt att bedöma behovet av parkering inom sjukhusområdet. Stefan Nilsson (V) framförde att entréförhållandena vid både nuvarande sjukhusbyggnader och tillkommande behöver studeras ingående med avseende på tillgänglighet för framförallt färdtjänst. Nuvarande förhållanden är mycket otillfredsställande. - Byggnadsnämnden tar rapporten, med framförda frågor och synpunkter, till protokollet. 10

11 56 Vågen 12, ansökan om bygglov för uppsättning av en digital bildväxlande skylt Ärendenummer: Bn 47/2014 Handläggare: Linnea Jakobsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidig Nygatan Örebro Fastigheten (Vågen 12) ligger vid Våghustorget i centrala Örebro. Den bildväxlande är 6,4 x 3,6 meter stor. Skylten placeras ovan huvudentrén till Vågen gallerian. Inga grannar har hörts i ärendet. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den Stadsbyggnad gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande , rev Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från sökanden (Newsec Asset Management AB), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Stadsarkitekten hade inför dagens sammanträde till nämnden vidarebefordrat följande synpunkter i ärendet: Den skylt som avses är en LED-skärm för rörliga bilder motsvarande en 290"-skärm eller ett 40-tal normalstora TV-skärmar. 11

12 Skillnaden mellan fast bild och rörlig bild är stor. Många upplever att det är svårt att släppa blicken från rörliga bilder även om bilderna växlar med mjuka övergångar. Blicken dras till skärmen oavsett intresset för innehållet. Det påverkar upplevelsen av platsen eller samtalet man för med någon eller tankarna i ens eget huvud. I det här fallet påverkas ett av Örebros centrala torg där människor befinner sig av olika skäl, t ex för att ta en fika på en uteservering och umgås med vänner. En större digital skylt med den centrala placering som föreslås försvagar upplevelsen av platsens övriga delar, omkringliggande fasader och träd och splittrar stadsbilden. Människor kan uppfatta att rörliga bilder i den här skalan begränsar deras möjlighet att själva välja hur de vill använda och uppleva platsen. En skylt av den här storleken kommer också att påverka de som bor kring Våghustorget, speciellt efter mörkrets inbrott. Örebro är känt för att ha en restriktiv hållning kring reklamskyltar i det offentliga rummet. Det har lett till att vår stadsmiljö är mer fri från reklam än i många andra städer. Att det offentliga rummet är relativt fritt från skyltar gör att de lokala butikerna ges större möjlighet att synas. En LED-skylt placerad enligt förslaget påverkar väldigt dramatiskt det offentliga rummet även om den är placerad på en byggnad. Ett nej till en bildskärm på utsidan av det aktuella glaspartiet skulle kunna resultera i att sökanden monterar skylten på insidan av glaspartiet i stället, med hänvisning till att bildskärmen då inte är bygglovpliktig. Det är möjligt att det kan bli svårt att hitta andra fall som skulle stödja att även en skärm på insidan av glaspartiet skulle vara bygglovpliktig, men det kan prövas. Effekten på stadsbilden, på dem som nyttjar torget och för de boende intill är ju densamma. Med stöd av stadsarktiktektens synpunkter och det som redan framförts i förvaltningens tjänsteutlåtande föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att nämnden skulle avslå ansökan i enlighet med förvaltningens förslag. Yngve Alkman (FP) fann det märkligt att berörda grannar inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Ronnie Palmén (M) påpekade att om den aktuella skylten istället placerades innanför glaspartiet i det aktuella läget skulle den inte vara bygglovspliktig men ändå få samma effekt som om den placerades enligt förslaget i ansökan. Han ansåg därmed att nämnden skulle bevilja bygglov enligt ansökan. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade att byggnadsnämnden skulle bevilja ansökan om bygglov för den aktuella skylten. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade att byggnadsnämnden skulle avslå ansökan enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 12

13 Någon omröstning begärdes inte. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Reservationer Mot beslutet att avslå ansökan om bygglov reserverade sig Ronnie Palmén (M) och Catarina Reinestam Nelander (M). Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 2. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 57 Mållången 21, ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar Ärendenummer: Bn 214/2014 Handläggare: Fredrik Nilsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Näsby 1 AB Xxxxx Xxxxx Ekersgatan Örebro Fastigheten Mållången 21 ligger utmed Ormestagatan i Näsby, cirka 2,5 kilometer öster om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för radhus, förråd, undercentral, plank samt parkeringar. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. 13

14 Åtgärden medför att ett 86,6 meter långt plank placeras utmed tomtgräns mot Ormestagatan samt ca 4,8 meter på prickmark. Planket kommer vara 1,5 meter högt. Sökande har för avsikt att uppföra planket för att uppfylla detaljplanens krav avseende buller utan att behöva justera planlösningen. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från tekniska förvaltningen, Yttrande från sökanden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 planoch bygglagen eftersom planket inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att bevilja ansökan om bygglov med villkor att det aktuella planket uppförs enligt utformning i ansökan och enligt krav på bullerdämpning. Jerk Alton (FP) framförde att en variation i både plankets höjd och djupled skulle kunna vara välgörande för upplevelsen av planket. Variationen i djupled, ex vis ett något veckat plank, skulle därutöver även ha en för planket stabiliserande funktion. Stadsarkitekten instämde i att detta kunde vara en bra bearbetning av plankets utformning. 1. Med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar på fastigheten Mållången 21. Villkor: Planket ska utformas i enlighet med byggnadsnämndens beslut om bygglov för plank och i enlighet med handlingar som ligger till grund för beslut samt i enlighet med det yttrande från Stadsbyggnad, trafik, daterat , som framgår av bilaga. 14

15 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information finns på 2. Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 4. Handlingar som ligger Ankomstdatum Reviderad till grund för beslut Planritningar Huvudritning, undercentral Fasdaritningar Huvudritning förråd Ansökan om lov Huvudritning bullerplank Anmälan om kontrollansvarig Kulörbeskrivning Nybyggnadskarta Situationsplan VA Bullerutredning Remiss Stadsbyggnad, trafik Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - energiberäkningar - geoteknisk undersökning - grund- och stomritningar - byggfelsförsäkring - kontrollplan - brandskyddsbeskrivning - ventilationsritningar - VA-handlingar 6. Miljökontorets yttrande, inkommet , bifogas beslutet. 7. Tekniska förvaltningens yttrande inkommet, , bifogas beslutet. 8. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under 15

16 För mer information gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående detta kontakta 9. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 10. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Tekniska förvaltningen, Box 33300, Örebro 58 Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov Handläggare: Daniel Ryttar/David Gustafsson Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Daniel Ryttar och David Gustafsson informerade om och demonstrerade Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov. Nämnden framförde enat sin uppskattning över denna utveckling av ärendehanteringen. Nämnden framförde även att det kunde vara intressant att få en jämförelse av kundnöjdheten före och efter införandet av e-tjänsten. - Informationen tas till protokollet. 59 Tryckeriet 1, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i restaurang (Taco Bar) Ärendenummer: Bn 161/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Tryckeriet 1 ligger på Stortorget i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Taco Bar. 16

17 Den 27 maj 2013 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från DHR Örebroavdelning. Av anmälan framgår att det finns en nivåskillnad vid entrén in till restaurang Taco Bar som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx, representant för fastighetsägaren, och Xxxxx Xxxxx, restaurangägare. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att han i samband med att bygglov söktes för ändrad användning från handel till restaurang lämnade in olika förslag på hur entrén kunde göras tillgänglig. Svaret han fick från Stadsbyggnad var dock att inget fick göras åt entrén eftersom huset har kulturhistoriska bevarandevärden. Vidare uppgav Xxxxx Xxxxx att han kan tänka sig att anordna en lös ramp som tas fram vid behov, även om byggnadsnämnden inte kommer att ställa krav på att nivåskillnaden vid entrén ska åtgärdas. Vid besöket kunde konstateras att nivåskillnaden vid entrén är lägre i ena änden och högre i den andra änden eftersom torget utanför lutar. Nivåskillnaden bedömdes vara cirka centimeter som högst. Bygglov för ändrad användning från handel till restaurang beviljades den 22 mars Under handläggningen av ärendet skickades remiss till stadsantikvarien som i yttrande uppgav i huvudsak följande: Byggnaden är bland de äldsta i centrala Örebro och uppfördes 1854 omedelbart efter stadsbranden. Byggnaden har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär och är en viktig del av miljön runt Stortorget. Butiksfasaden byggdes om redan 1914 då de stora fönsteröppningarna liksom en dörr tillkom på fasaden mot Stortorget. Den nuvarande entrédörren tillkom förmodligen under eller 1950-talet. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 8 kap plan- och bygglagen som innebär förbud mot förvanskning. Fastigheten omfattas av en detaljplan med q-bestämmelse som innebär att byggnaden är av kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Detaljplanen betonar att detta gäller gatufasaden. Ett utbyte av den befintliga trädörren till en glasad aluminiumdörr skulle ändra byggnadens karaktär och innebära en förvanskning av byggnadens värden enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13. Med hänvisning till ovan framförda föreslår stadsantikvarien avslag på utbyte av dörren. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: 17

18 - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Örebro DHR-avdelning, Drottninggatan 47, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 60 Nikolai 3:5 (Strömpis), anmälan om förmodad bristfällig ventilation och förmodat enkelt avhjälpt hinder Ärendenummer: Bn 162/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: AB Inkom Byggnaden Strömparterren ligger i centrala Örebro och används som restaurang och nattklubb. Byggnaden ägs av Chamer AB och restaurang- och nattklubbsverksamheten bedrivs av LaWe Restaurang AB. Den 16 december 2008 inkom en anonym anmälan till Stadsbyggnad Örebro där det framgår att anmälaren efter besök i byggnaden fått kraftig huvudvärk som kan ha sitt orsakssamband i att lokalen saknar godkänd ventilationsanläggning, vilket anmälaren fått information om. Anmälaren uppger även att funktionshindrade har svårigheter att ta sig in i lokalen med rullstol och rullator. Stadsbyggnad i Örebro skickade den 16 mars 2009 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med redovisning och beskrivning av befintlig ventilation och protokoll från utförd ventilationsbesiktning. Vidare ombads fastighetsägaren redovisa hur man avser följa och genomföra åtgärder som anses vara enkelt avhjälpta hinder. Den 9 april 2009 inkom redovisning av typen av ventilation samt beskrivning av dimensioneringen av ventilationssystemet i byggnaden. I brevet angavs att ventilationsbesiktning kommer att göras och att åtgärdsplan därefter kommer att tas fram. Stadsbyggnad sände därefter den 12 september 2013 brev till hyresgästen, LaWe Restaurang AB, som bedriver restaurang och nattklubbsverksamhet i byggnaden, där de ombads yttra sig om varför besiktningsprotokoll från utförd ventilationsbesiktning ännu inte inkommit, alternativt inkomma med aktuellt besiktningsprotokoll för ventilationssystem som visar att bristerna är åtgärdade. Samtidigt gavs information om att tillsynsbesök avsågs göras i lokalen för att kunna ta ställning till klagomålet gällande tillgänglighet. Tillsynsbesök gjordes i byggnaden den 9 oktober Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx från hyresgästen LaWe Restaurang AB, Xxxxx Xxxxx från byggnadssägaren Chamer AB, samt Xxxxx Xxxxx från AB Emanuelsson VVS-byrå. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att vissa brister i ventilationssystemet åtgärdades 2009 efter påpekande från Stadsbyggnad 18

19 men att en del brister fortfarande kvarstår. Vid besöket gjordes en överenskommelse att byggnadens ägare Chamer AB skulle låta en ventilationsbesiktning genomföras och protokoll skickas in till Stadsbyggnad. Vid tillsynsbesöket kunde handläggare även konstatera att det in till huvudentrén i byggnaden var fyra trappsteg som tillsammans uppskattades vara cirka 60 centimeter högt. Vid besöket visade Xxxxx Xxxxx den ramp som används och berättade att rampen läggs på plats när behov uppstår. Då rampen har en relativt brant lutning använder man sig även av varuintaget som alternativ ingång. Samma dag som tillsynsbesöket ägde rum sändes även brev till fastighetsägaren Chamer AB där de ombads att inkomma med protokoll senast den 9 december 2012 som visar att ventilationsbesiktning har utförts i byggnaden. Något protokoll från utförd ventilationsbesiktning har ännu inte inkommit till Stadsbyggnad. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden 19

20 Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för 20

21 varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 61 Repslagaren 13 (Örebro Saluhall), anmälan om förmodat enkelt avhjälpt hinder (Brödernas Restaurang) Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Therese Pettersson och Sanna Hirsikangas Bolinder informerade om de aktuella förhållandena med tillgängligheten till Brödernas Restaurang i Örebro Saluhall. Den större delen av restaurangens yta är inte tillgänglig för besökare med rörelsehinder eftersom det saknas ramp eller motsvarande anordningar för godtagbar tillgänglighet. Ordföranden, Hannah Ljung (C), påpekade att problemet varit känt en längre tid och att diskussioner också förts under en längre tid med restaurangen om åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Hon framförde att det är mycket angeläget att ärendet hanteras så att åtgärder för tillgängligheten genomförs utan dröjsmål. Under den fortsatta diskussionen var nämnden enig om ärendet ska hanteras vidare med ett föreläggande om att vidta tillgänglighetsåtgärder. - Byggnadsnämnden tar informationen till protokollet och ger Stadsbyggnad i uppdrag att hantera ärendet vidare med ett föreläggande för Brödernas Restaurang att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten till restaurangen. 21

22 62 Kornboden 15, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i handelslokal Ärendenummer: Bn 163/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Kornboden 15 ligger i hörnet av Kungsgatan-Rudbecksgatan i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Kungen. Den 21 maj 2012 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från en person som anser att den nivåskillnad som finns vid entrén in till restaurang Kungen är ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket kunde konstateras att det finns ett trappsteg vid entrén till restaurang Kungen som bedöms vara cirka 15 centimeter högt. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 63 Basen 12 (Åbackegatan 3), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 856/2013 Handläggare: Therese Pettersson 22

23 Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 3) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Åbackegatan 3, fastigheten Basen 12, gjordes den 22 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är 22 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augsuti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen

24 Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 64 Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 857/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 12, gjordes den 21 januari Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 21 januari Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 1, gjordes den 23 mars Enligt besiktningsprotokoll, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 23 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. 24

25 Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra 25

26 månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 65 Salvian 2, obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 778/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Salvian 2 (Paprikagatan 4 A-E, Påsbodagatan 9) ligger i området Sörbyängen i Örebro. Byggnaderna som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E, fastigheten Salvian 2, gjordes den 17 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 18 mars 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 17 mars Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Pålsbodagatan 9, fastigheten Salvian 2, gjordes den 20 april Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 21 april 2010, framgår att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 20 april Stadsbyggnad i Örebro skickade den 12 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 12 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren 26

27 ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 27

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 96/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Yngve Alkman (FP), förste vice ordf Peter Dahlgren (S), andre vice ordf Johan Kumlin (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Protokoll Bn 798/2014

Protokoll Bn 798/2014 Protokoll Bn 798/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-05-21 Klockan: 9:00 11:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD)

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD) 1( 16) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Kjell Carlström (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

DOM 2012-11-26 Stockholm

DOM 2012-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2012-11-26 Stockholm Mål nr P 6967-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-04 i mål nr P 1678-12, se bilaga A KLAGANDE Dovre

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 170/2014 Miljönämnden Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Arne Bergqvist (S) Gösta Eriksson

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp)

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl. 08.15 09.30 Beslutande Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S),

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer