Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 79 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Conny Harrysson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Kemal Hoso (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 79 Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP), under Marcus Willén (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) under Närvarande ersättare Elona Malm (S) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Stefan Aläng, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Åsa Bellander, Stadsbyggnad Philip Cedergren, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Josefin Hane, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Gustav Hellund, Stadsbyggnad Sanna Hirsikangas Bolinder, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Samuel Kurt, Stadsbyggnad Elin Lindmark, Stadsbyggnad 1

2 Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Anne Pettersson, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Jarmo Riihinen, Stadsbyggnad Daniel Ryttar, Stadsbyggnad Peter Sundström, Stadsbyggnad Madelene Turesson, Stadsbyggnad Anneli Wallgren, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 26 februari 2014 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari

3 Protokolljustering Förslag: Ordinarie: Catarina Reinestam Nelander (M) Ersättare: Fredrik Munkvold (S) Tid: 26 februari 2014, kl 15:00 Plats: Förvaltningskontor Samhälle och miljö, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8 A - Byggnadsnämnden beslutar att utse Yngve Alkman (FP) som ordinarie justerare. 49 Övriga frågor Nämndens behandling Vid nämndens januarisammanträde framfördes en fråga om det blå ljus som ständigt lyser vid Strömpis. Therese Pettersson meddelade att en anmälan om störande ljus är upprättad och att ärendet är på gång. Vidare framfördes frågor om reklamskyltar som satts upp i anslutning till Grenadjärvallen samt blinkande skylt vid en hotellentré på Storgatan 23. Förvaltningen återkommer med besked om skyltningen vid Grenadjärvallen. En anmodan att söka bygglov för skylten på Storgatan har framförts. Ett antal nytillkomna medarbetare på bygglovenheten presenterade sig för nämnden. - Hanteringen av övriga frågor tas till protokollet. 50 Rapporter Nämndens behandling Hannah Ljung, Per Lilja och Jerk Alton från nämnden samt Ulrika Jansson och Mikael Norman från Stadsbyggnad har deltagit i Stadsbyggnadsdagarna i Västerås den 5-6 februari. Hannah Ljung informerade kort om dagarna som bl a bjöd på många intressanta föreläsningar. Per Lilja framförde att man borde överväga att 3

4 engagera någon eller några av föreläsarna för föredragning inför hela byggnadsnämnden. Sammantaget mycket intressanta och väl genomförda dagar i Västerås. - Rapporten tas till protokollet. 51 Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 18/2014 Handläggare: Eva Norman/Åsa Bellander sunderlag Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. Nämndens behandling Åsa Bellander presenterade årsberättelsen och redogjorde för dess innehåll. Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att, på sidan 13 i årsberättelsen under punkten 6.4, mål 2, Resultatanalys, texten i meningen "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar men tyvärr finns en tendens till sjunkande nöjdhet, särskilt bland företag." skulle ersättas med följande text: "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar. INDEA-mätningarna, som görs i direkt anslutning till besluten, visar jämn nöjdhet medan SBAmätningen, på 2012 års avslutade ärenden, visade minskad nöjdhet." Nämnden var enig om att göra denna ändring i årsberättelsens text. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för 2013 med den, under diskussion, föreslagna ändringen. 2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 52 Lottan 1, ny bebyggelse Handläggare: Peder Hallkvist/Ulrika Jansson 4

5 Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist informerade om ett aktuellt bostadsprojekt på fastigheten Lottan 1 (Rynningeåsen). Föreslagen bebyggelse ingår i en förstudie som för närvarande hanteras i programnämnd Samhällsbyggnad. Förslaget innehåller 111 läghenheter, butiksyta på ca 1300 kvadratmeter samt parkering. Tillfälle gavs för frågor. - Informationen tas till protokollet. 53 Delegationsbeslut avseende konsekvens- och behovsbedömning för nedanstående detaljplaner Ärendenummer: Bn 159/2014 Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 268/2012 Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 348/2010 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning,

6 Planförslag, Änr Bn 307/2012 Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 73/2014 Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 114/2014 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 38/2014 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. 6

7 Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 54 Detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun Ärendenummer: Bn 835/2012 Handläggare: Gustav Hellund Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd under perioden 25 oktober 25 november Syftet med detaljplanen är att öppna Fabriksgatan från Oscariarondellen till Södra allén, ge byggrätt för kontor vid Oscariarondellen samt möjliggöra byggandet av en skateboardpark/betongpark med tillhörande faciliteter. sunderlag Planförslag, Samrådsredogörelse, Checklista för behovsbedömning, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Nämndens behandling Gustav Hellund redogjorde för syftet med och innehållet i detaljplanen. Under diskussion framfördes flera synpunkter från nämnden. Stefan Nilsson (V) ansåg att det var en dålig idé att öppna Fabriksgatan för biltrafik ut i Oscariarondellen. Han framförde att ökad trafik på den aktuella delen av Fabriksgatan innebär en trafiksäkerhetsrisk för eleverna på Virginska skolan. Han efterlyste uppgifter om hur mycket trafik som 7

8 framförs för närvarande på gatan att jämföra med den trafikmängd som anges i planförslaget. Gustav Hellund påpekade att den del av Fabriksgatan som löper utmed Virginska skolan och som ingår i planen kommer att utformas som en lågfartsgata och i övrigt bli jobbig att köra bil på. Han menade att man med dessa åtgärder sörjt för trafiksäkerheten på gatan och dess närhet. Yngve Alkman (FP) ansåg även han att en öppning av Fabriksgatan är fel. Om gatan kommer att bli jobbig att köra på varför ska man då öppna den, undrade han. Marcus Willén påpekade att Södra allén, som korsar Fabriksgatan, används som cykelväg och redan idag är ett riskinslag för oskyddade trafikanter. Han ansåg att Södra allén borde ses över trafiksäkerhetsmässigt i samband med planarbetet. Han var även tveksam till skateboardparkens placering. Den borde ligga någon annanstans för att ge mer friyta till Virginska skolan. Ronnie Palmén (M) framförde att det borde gå att ordna tillfart både till nuvarande och tillkommande kontorsytor utan att öppna Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Han påpekade även att kommande aktiviteter vid den föreslagna skateboardparken kan komma att ge störningar för seniorboendet i närheten. Jerk Alton (FP) framförde farhågor för de träd i Drottningparken som i detaljplanen fått en särskild varsamhetsbestämmelse. Träden kommer att skuggas av de relativt höga byggnader som planen medger. Sammantaget var oppositionen krtitisk till planförslaget och framförallt till öppningen av Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Nämnden var dock enig om att ställa ut planen för granskning enligt förvaltningens förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 55 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad för fortsatt beredning av byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 160/2014 Handläggare: Kenth Runesson sunderlag 8

9 Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Samrådstid: 14 februari - 28 mars Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Handläggare: Ulf Nykvist Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Handläggare: Adrian Bucher Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Handläggare: Kjell Jansson 9

10 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. Handläggare: Gustav Nilsson Ändring av detaljplan för fastigheten Morellen 1 Tegnérskolan i Örebro kommun. Samrådstid: 24 februari - 14 mars Planområdet ligger vid Tegnérlunden, i korsningen Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan. Syftet är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för fastigheten. Handläggare: Per O Wallgren - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. Nämndens behandling Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl: Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) undrade båda varför den nya föreslagna gatan/förbindelsen mellan Varberga och Oxhagen inte kan få ansluta mot Tornfalkgatans södra ände istället för mitt på inne i bostadsområdet som föreslås i detaljplanen. Den nya gatan borde även kunna dras mer rakt söderut förbi Oxhagen istället för den krok som den gör enligt planförslaget. Nämnden var enig om att förvaltningen borde göra en jämförelse mellan de båda alternativa sträckningarna. Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset: Fredrik Munkvold (S) ifrågasatte om antalet sålda parkeringskort och antalet sålda biljetter i parkeringsautomater är rätt sätt att bedöma behovet av parkering inom sjukhusområdet. Stefan Nilsson (V) framförde att entréförhållandena vid både nuvarande sjukhusbyggnader och tillkommande behöver studeras ingående med avseende på tillgänglighet för framförallt färdtjänst. Nuvarande förhållanden är mycket otillfredsställande. - Byggnadsnämnden tar rapporten, med framförda frågor och synpunkter, till protokollet. 10

11 56 Vågen 12, ansökan om bygglov för uppsättning av en digital bildväxlande skylt Ärendenummer: Bn 47/2014 Handläggare: Linnea Jakobsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidig Nygatan Örebro Fastigheten (Vågen 12) ligger vid Våghustorget i centrala Örebro. Den bildväxlande är 6,4 x 3,6 meter stor. Skylten placeras ovan huvudentrén till Vågen gallerian. Inga grannar har hörts i ärendet. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den Stadsbyggnad gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande , rev Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från sökanden (Newsec Asset Management AB), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Stadsarkitekten hade inför dagens sammanträde till nämnden vidarebefordrat följande synpunkter i ärendet: Den skylt som avses är en LED-skärm för rörliga bilder motsvarande en 290"-skärm eller ett 40-tal normalstora TV-skärmar. 11

12 Skillnaden mellan fast bild och rörlig bild är stor. Många upplever att det är svårt att släppa blicken från rörliga bilder även om bilderna växlar med mjuka övergångar. Blicken dras till skärmen oavsett intresset för innehållet. Det påverkar upplevelsen av platsen eller samtalet man för med någon eller tankarna i ens eget huvud. I det här fallet påverkas ett av Örebros centrala torg där människor befinner sig av olika skäl, t ex för att ta en fika på en uteservering och umgås med vänner. En större digital skylt med den centrala placering som föreslås försvagar upplevelsen av platsens övriga delar, omkringliggande fasader och träd och splittrar stadsbilden. Människor kan uppfatta att rörliga bilder i den här skalan begränsar deras möjlighet att själva välja hur de vill använda och uppleva platsen. En skylt av den här storleken kommer också att påverka de som bor kring Våghustorget, speciellt efter mörkrets inbrott. Örebro är känt för att ha en restriktiv hållning kring reklamskyltar i det offentliga rummet. Det har lett till att vår stadsmiljö är mer fri från reklam än i många andra städer. Att det offentliga rummet är relativt fritt från skyltar gör att de lokala butikerna ges större möjlighet att synas. En LED-skylt placerad enligt förslaget påverkar väldigt dramatiskt det offentliga rummet även om den är placerad på en byggnad. Ett nej till en bildskärm på utsidan av det aktuella glaspartiet skulle kunna resultera i att sökanden monterar skylten på insidan av glaspartiet i stället, med hänvisning till att bildskärmen då inte är bygglovpliktig. Det är möjligt att det kan bli svårt att hitta andra fall som skulle stödja att även en skärm på insidan av glaspartiet skulle vara bygglovpliktig, men det kan prövas. Effekten på stadsbilden, på dem som nyttjar torget och för de boende intill är ju densamma. Med stöd av stadsarktiktektens synpunkter och det som redan framförts i förvaltningens tjänsteutlåtande föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att nämnden skulle avslå ansökan i enlighet med förvaltningens förslag. Yngve Alkman (FP) fann det märkligt att berörda grannar inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Ronnie Palmén (M) påpekade att om den aktuella skylten istället placerades innanför glaspartiet i det aktuella läget skulle den inte vara bygglovspliktig men ändå få samma effekt som om den placerades enligt förslaget i ansökan. Han ansåg därmed att nämnden skulle bevilja bygglov enligt ansökan. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade att byggnadsnämnden skulle bevilja ansökan om bygglov för den aktuella skylten. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade att byggnadsnämnden skulle avslå ansökan enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 12

13 Någon omröstning begärdes inte. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Reservationer Mot beslutet att avslå ansökan om bygglov reserverade sig Ronnie Palmén (M) och Catarina Reinestam Nelander (M). Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 2. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 57 Mållången 21, ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar Ärendenummer: Bn 214/2014 Handläggare: Fredrik Nilsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Näsby 1 AB Xxxxx Xxxxx Ekersgatan Örebro Fastigheten Mållången 21 ligger utmed Ormestagatan i Näsby, cirka 2,5 kilometer öster om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för radhus, förråd, undercentral, plank samt parkeringar. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. 13

14 Åtgärden medför att ett 86,6 meter långt plank placeras utmed tomtgräns mot Ormestagatan samt ca 4,8 meter på prickmark. Planket kommer vara 1,5 meter högt. Sökande har för avsikt att uppföra planket för att uppfylla detaljplanens krav avseende buller utan att behöva justera planlösningen. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från tekniska förvaltningen, Yttrande från sökanden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 planoch bygglagen eftersom planket inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att bevilja ansökan om bygglov med villkor att det aktuella planket uppförs enligt utformning i ansökan och enligt krav på bullerdämpning. Jerk Alton (FP) framförde att en variation i både plankets höjd och djupled skulle kunna vara välgörande för upplevelsen av planket. Variationen i djupled, ex vis ett något veckat plank, skulle därutöver även ha en för planket stabiliserande funktion. Stadsarkitekten instämde i att detta kunde vara en bra bearbetning av plankets utformning. 1. Med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar på fastigheten Mållången 21. Villkor: Planket ska utformas i enlighet med byggnadsnämndens beslut om bygglov för plank och i enlighet med handlingar som ligger till grund för beslut samt i enlighet med det yttrande från Stadsbyggnad, trafik, daterat , som framgår av bilaga. 14

15 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information finns på 2. Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 4. Handlingar som ligger Ankomstdatum Reviderad till grund för beslut Planritningar Huvudritning, undercentral Fasdaritningar Huvudritning förråd Ansökan om lov Huvudritning bullerplank Anmälan om kontrollansvarig Kulörbeskrivning Nybyggnadskarta Situationsplan VA Bullerutredning Remiss Stadsbyggnad, trafik Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - energiberäkningar - geoteknisk undersökning - grund- och stomritningar - byggfelsförsäkring - kontrollplan - brandskyddsbeskrivning - ventilationsritningar - VA-handlingar 6. Miljökontorets yttrande, inkommet , bifogas beslutet. 7. Tekniska förvaltningens yttrande inkommet, , bifogas beslutet. 8. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under 15

16 För mer information gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående detta kontakta 9. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 10. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Tekniska förvaltningen, Box 33300, Örebro 58 Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov Handläggare: Daniel Ryttar/David Gustafsson Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Daniel Ryttar och David Gustafsson informerade om och demonstrerade Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov. Nämnden framförde enat sin uppskattning över denna utveckling av ärendehanteringen. Nämnden framförde även att det kunde vara intressant att få en jämförelse av kundnöjdheten före och efter införandet av e-tjänsten. - Informationen tas till protokollet. 59 Tryckeriet 1, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i restaurang (Taco Bar) Ärendenummer: Bn 161/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Tryckeriet 1 ligger på Stortorget i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Taco Bar. 16

17 Den 27 maj 2013 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från DHR Örebroavdelning. Av anmälan framgår att det finns en nivåskillnad vid entrén in till restaurang Taco Bar som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx, representant för fastighetsägaren, och Xxxxx Xxxxx, restaurangägare. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att han i samband med att bygglov söktes för ändrad användning från handel till restaurang lämnade in olika förslag på hur entrén kunde göras tillgänglig. Svaret han fick från Stadsbyggnad var dock att inget fick göras åt entrén eftersom huset har kulturhistoriska bevarandevärden. Vidare uppgav Xxxxx Xxxxx att han kan tänka sig att anordna en lös ramp som tas fram vid behov, även om byggnadsnämnden inte kommer att ställa krav på att nivåskillnaden vid entrén ska åtgärdas. Vid besöket kunde konstateras att nivåskillnaden vid entrén är lägre i ena änden och högre i den andra änden eftersom torget utanför lutar. Nivåskillnaden bedömdes vara cirka centimeter som högst. Bygglov för ändrad användning från handel till restaurang beviljades den 22 mars Under handläggningen av ärendet skickades remiss till stadsantikvarien som i yttrande uppgav i huvudsak följande: Byggnaden är bland de äldsta i centrala Örebro och uppfördes 1854 omedelbart efter stadsbranden. Byggnaden har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär och är en viktig del av miljön runt Stortorget. Butiksfasaden byggdes om redan 1914 då de stora fönsteröppningarna liksom en dörr tillkom på fasaden mot Stortorget. Den nuvarande entrédörren tillkom förmodligen under eller 1950-talet. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 8 kap plan- och bygglagen som innebär förbud mot förvanskning. Fastigheten omfattas av en detaljplan med q-bestämmelse som innebär att byggnaden är av kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Detaljplanen betonar att detta gäller gatufasaden. Ett utbyte av den befintliga trädörren till en glasad aluminiumdörr skulle ändra byggnadens karaktär och innebära en förvanskning av byggnadens värden enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13. Med hänvisning till ovan framförda föreslår stadsantikvarien avslag på utbyte av dörren. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: 17

18 - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Örebro DHR-avdelning, Drottninggatan 47, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 60 Nikolai 3:5 (Strömpis), anmälan om förmodad bristfällig ventilation och förmodat enkelt avhjälpt hinder Ärendenummer: Bn 162/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: AB Inkom Byggnaden Strömparterren ligger i centrala Örebro och används som restaurang och nattklubb. Byggnaden ägs av Chamer AB och restaurang- och nattklubbsverksamheten bedrivs av LaWe Restaurang AB. Den 16 december 2008 inkom en anonym anmälan till Stadsbyggnad Örebro där det framgår att anmälaren efter besök i byggnaden fått kraftig huvudvärk som kan ha sitt orsakssamband i att lokalen saknar godkänd ventilationsanläggning, vilket anmälaren fått information om. Anmälaren uppger även att funktionshindrade har svårigheter att ta sig in i lokalen med rullstol och rullator. Stadsbyggnad i Örebro skickade den 16 mars 2009 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med redovisning och beskrivning av befintlig ventilation och protokoll från utförd ventilationsbesiktning. Vidare ombads fastighetsägaren redovisa hur man avser följa och genomföra åtgärder som anses vara enkelt avhjälpta hinder. Den 9 april 2009 inkom redovisning av typen av ventilation samt beskrivning av dimensioneringen av ventilationssystemet i byggnaden. I brevet angavs att ventilationsbesiktning kommer att göras och att åtgärdsplan därefter kommer att tas fram. Stadsbyggnad sände därefter den 12 september 2013 brev till hyresgästen, LaWe Restaurang AB, som bedriver restaurang och nattklubbsverksamhet i byggnaden, där de ombads yttra sig om varför besiktningsprotokoll från utförd ventilationsbesiktning ännu inte inkommit, alternativt inkomma med aktuellt besiktningsprotokoll för ventilationssystem som visar att bristerna är åtgärdade. Samtidigt gavs information om att tillsynsbesök avsågs göras i lokalen för att kunna ta ställning till klagomålet gällande tillgänglighet. Tillsynsbesök gjordes i byggnaden den 9 oktober Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx från hyresgästen LaWe Restaurang AB, Xxxxx Xxxxx från byggnadssägaren Chamer AB, samt Xxxxx Xxxxx från AB Emanuelsson VVS-byrå. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att vissa brister i ventilationssystemet åtgärdades 2009 efter påpekande från Stadsbyggnad 18

19 men att en del brister fortfarande kvarstår. Vid besöket gjordes en överenskommelse att byggnadens ägare Chamer AB skulle låta en ventilationsbesiktning genomföras och protokoll skickas in till Stadsbyggnad. Vid tillsynsbesöket kunde handläggare även konstatera att det in till huvudentrén i byggnaden var fyra trappsteg som tillsammans uppskattades vara cirka 60 centimeter högt. Vid besöket visade Xxxxx Xxxxx den ramp som används och berättade att rampen läggs på plats när behov uppstår. Då rampen har en relativt brant lutning använder man sig även av varuintaget som alternativ ingång. Samma dag som tillsynsbesöket ägde rum sändes även brev till fastighetsägaren Chamer AB där de ombads att inkomma med protokoll senast den 9 december 2012 som visar att ventilationsbesiktning har utförts i byggnaden. Något protokoll från utförd ventilationsbesiktning har ännu inte inkommit till Stadsbyggnad. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden 19

20 Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för 20

21 varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 61 Repslagaren 13 (Örebro Saluhall), anmälan om förmodat enkelt avhjälpt hinder (Brödernas Restaurang) Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Therese Pettersson och Sanna Hirsikangas Bolinder informerade om de aktuella förhållandena med tillgängligheten till Brödernas Restaurang i Örebro Saluhall. Den större delen av restaurangens yta är inte tillgänglig för besökare med rörelsehinder eftersom det saknas ramp eller motsvarande anordningar för godtagbar tillgänglighet. Ordföranden, Hannah Ljung (C), påpekade att problemet varit känt en längre tid och att diskussioner också förts under en längre tid med restaurangen om åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Hon framförde att det är mycket angeläget att ärendet hanteras så att åtgärder för tillgängligheten genomförs utan dröjsmål. Under den fortsatta diskussionen var nämnden enig om ärendet ska hanteras vidare med ett föreläggande om att vidta tillgänglighetsåtgärder. - Byggnadsnämnden tar informationen till protokollet och ger Stadsbyggnad i uppdrag att hantera ärendet vidare med ett föreläggande för Brödernas Restaurang att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten till restaurangen. 21

22 62 Kornboden 15, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i handelslokal Ärendenummer: Bn 163/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Kornboden 15 ligger i hörnet av Kungsgatan-Rudbecksgatan i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Kungen. Den 21 maj 2012 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från en person som anser att den nivåskillnad som finns vid entrén in till restaurang Kungen är ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket kunde konstateras att det finns ett trappsteg vid entrén till restaurang Kungen som bedöms vara cirka 15 centimeter högt. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 63 Basen 12 (Åbackegatan 3), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 856/2013 Handläggare: Therese Pettersson 22

23 Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 3) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Åbackegatan 3, fastigheten Basen 12, gjordes den 22 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är 22 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augsuti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen

24 Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 64 Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 857/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 12, gjordes den 21 januari Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 21 januari Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 1, gjordes den 23 mars Enligt besiktningsprotokoll, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 23 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. 24

25 Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra 25

26 månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 65 Salvian 2, obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 778/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Salvian 2 (Paprikagatan 4 A-E, Påsbodagatan 9) ligger i området Sörbyängen i Örebro. Byggnaderna som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E, fastigheten Salvian 2, gjordes den 17 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 18 mars 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 17 mars Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Pålsbodagatan 9, fastigheten Salvian 2, gjordes den 20 april Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 21 april 2010, framgår att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 20 april Stadsbyggnad i Örebro skickade den 12 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 12 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren 26

27 ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 27

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. 242-250, 252-258, 260-262 Plats och tid Kl. 11.00-12.00, 60 min Resultat

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid 2014-05-16, kl. 9.00 14.05 Plats 4033 Paragrafer 173-218 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer