Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 79 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Conny Harrysson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Kemal Hoso (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 79 Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP), under Marcus Willén (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) under Närvarande ersättare Elona Malm (S) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Stefan Aläng, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Åsa Bellander, Stadsbyggnad Philip Cedergren, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Josefin Hane, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Gustav Hellund, Stadsbyggnad Sanna Hirsikangas Bolinder, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Samuel Kurt, Stadsbyggnad Elin Lindmark, Stadsbyggnad 1

2 Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Anne Pettersson, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Jarmo Riihinen, Stadsbyggnad Daniel Ryttar, Stadsbyggnad Peter Sundström, Stadsbyggnad Madelene Turesson, Stadsbyggnad Anneli Wallgren, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 26 februari 2014 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari

3 Protokolljustering Förslag: Ordinarie: Catarina Reinestam Nelander (M) Ersättare: Fredrik Munkvold (S) Tid: 26 februari 2014, kl 15:00 Plats: Förvaltningskontor Samhälle och miljö, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8 A - Byggnadsnämnden beslutar att utse Yngve Alkman (FP) som ordinarie justerare. 49 Övriga frågor Nämndens behandling Vid nämndens januarisammanträde framfördes en fråga om det blå ljus som ständigt lyser vid Strömpis. Therese Pettersson meddelade att en anmälan om störande ljus är upprättad och att ärendet är på gång. Vidare framfördes frågor om reklamskyltar som satts upp i anslutning till Grenadjärvallen samt blinkande skylt vid en hotellentré på Storgatan 23. Förvaltningen återkommer med besked om skyltningen vid Grenadjärvallen. En anmodan att söka bygglov för skylten på Storgatan har framförts. Ett antal nytillkomna medarbetare på bygglovenheten presenterade sig för nämnden. - Hanteringen av övriga frågor tas till protokollet. 50 Rapporter Nämndens behandling Hannah Ljung, Per Lilja och Jerk Alton från nämnden samt Ulrika Jansson och Mikael Norman från Stadsbyggnad har deltagit i Stadsbyggnadsdagarna i Västerås den 5-6 februari. Hannah Ljung informerade kort om dagarna som bl a bjöd på många intressanta föreläsningar. Per Lilja framförde att man borde överväga att 3

4 engagera någon eller några av föreläsarna för föredragning inför hela byggnadsnämnden. Sammantaget mycket intressanta och väl genomförda dagar i Västerås. - Rapporten tas till protokollet. 51 Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 18/2014 Handläggare: Eva Norman/Åsa Bellander sunderlag Årsberättelse 2013 för byggnadsnämnden i Örebro kommun, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. Nämndens behandling Åsa Bellander presenterade årsberättelsen och redogjorde för dess innehåll. Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att, på sidan 13 i årsberättelsen under punkten 6.4, mål 2, Resultatanalys, texten i meningen "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar men tyvärr finns en tendens till sjunkande nöjdhet, särskilt bland företag." skulle ersättas med följande text: "Kundnöjdheten varierar mellan olika undersökningar. INDEA-mätningarna, som görs i direkt anslutning till besluten, visar jämn nöjdhet medan SBAmätningen, på 2012 års avslutade ärenden, visade minskad nöjdhet." Nämnden var enig om att göra denna ändring i årsberättelsens text. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för 2013 med den, under diskussion, föreslagna ändringen. 2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 52 Lottan 1, ny bebyggelse Handläggare: Peder Hallkvist/Ulrika Jansson 4

5 Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist informerade om ett aktuellt bostadsprojekt på fastigheten Lottan 1 (Rynningeåsen). Föreslagen bebyggelse ingår i en förstudie som för närvarande hanteras i programnämnd Samhällsbyggnad. Förslaget innehåller 111 läghenheter, butiksyta på ca 1300 kvadratmeter samt parkering. Tillfälle gavs för frågor. - Informationen tas till protokollet. 53 Delegationsbeslut avseende konsekvens- och behovsbedömning för nedanstående detaljplaner Ärendenummer: Bn 159/2014 Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 268/2012 Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 348/2010 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning,

6 Planförslag, Änr Bn 307/2012 Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 73/2014 Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 114/2014 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Änr Bn 38/2014 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. 6

7 Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 54 Detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun Ärendenummer: Bn 835/2012 Handläggare: Gustav Hellund Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd under perioden 25 oktober 25 november Syftet med detaljplanen är att öppna Fabriksgatan från Oscariarondellen till Södra allén, ge byggrätt för kontor vid Oscariarondellen samt möjliggöra byggandet av en skateboardpark/betongpark med tillhörande faciliteter. sunderlag Planförslag, Samrådsredogörelse, Checklista för behovsbedömning, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Nämndens behandling Gustav Hellund redogjorde för syftet med och innehållet i detaljplanen. Under diskussion framfördes flera synpunkter från nämnden. Stefan Nilsson (V) ansåg att det var en dålig idé att öppna Fabriksgatan för biltrafik ut i Oscariarondellen. Han framförde att ökad trafik på den aktuella delen av Fabriksgatan innebär en trafiksäkerhetsrisk för eleverna på Virginska skolan. Han efterlyste uppgifter om hur mycket trafik som 7

8 framförs för närvarande på gatan att jämföra med den trafikmängd som anges i planförslaget. Gustav Hellund påpekade att den del av Fabriksgatan som löper utmed Virginska skolan och som ingår i planen kommer att utformas som en lågfartsgata och i övrigt bli jobbig att köra bil på. Han menade att man med dessa åtgärder sörjt för trafiksäkerheten på gatan och dess närhet. Yngve Alkman (FP) ansåg även han att en öppning av Fabriksgatan är fel. Om gatan kommer att bli jobbig att köra på varför ska man då öppna den, undrade han. Marcus Willén påpekade att Södra allén, som korsar Fabriksgatan, används som cykelväg och redan idag är ett riskinslag för oskyddade trafikanter. Han ansåg att Södra allén borde ses över trafiksäkerhetsmässigt i samband med planarbetet. Han var även tveksam till skateboardparkens placering. Den borde ligga någon annanstans för att ge mer friyta till Virginska skolan. Ronnie Palmén (M) framförde att det borde gå att ordna tillfart både till nuvarande och tillkommande kontorsytor utan att öppna Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Han påpekade även att kommande aktiviteter vid den föreslagna skateboardparken kan komma att ge störningar för seniorboendet i närheten. Jerk Alton (FP) framförde farhågor för de träd i Drottningparken som i detaljplanen fått en särskild varsamhetsbestämmelse. Träden kommer att skuggas av de relativt höga byggnader som planen medger. Sammantaget var oppositionen krtitisk till planförslaget och framförallt till öppningen av Fabriksgatan ut mot Oscariarondellen. Nämnden var dock enig om att ställa ut planen för granskning enligt förvaltningens förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tågmästaren 25 m fl, Örebro kommun ska ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (2010:900). 2. Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 55 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad för fortsatt beredning av byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 160/2014 Handläggare: Kenth Runesson sunderlag 8

9 Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger mellan Västerleden/E18 och bostadsområdet Oxhagen. Syftet är att möjliggöra byggnation av handels- och verksamhetslokaler längs E18 samt att skapa en vägförbindelse mellan Oxhagen och Varberga. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m fl (område vid Lillåns handelsplats), Örebro kommun. Samrådstid: 5 februari - 20 mars Planområdet ligger öster om riksväg 50, avståndet till centrala Örebro är 6 km. Syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, paroch radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. Handläggare: Philip Cedergren Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset, Örebro kommun. Samrådstid: 14 februari - 28 mars Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. Handläggare: Ulf Nykvist Detaljplan för fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:252 m fl, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i norra delen av Sörbyängen. Väster om planområdet finns Ekängs idrottsplats, i öster bostadsområdet Sörby. Syftet är att skapa möjlighet för en ny gata som förbinder Landstormsvägen med Studievägen. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed föreslagen gata. Handläggare: Adrian Bucher Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m fl Södermalmsallén, på Söder, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger i de södra delarna av Södermalm. Syftet är att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik. Handläggare: Kjell Jansson 9

10 Detaljplan för Nikolai 3:295, 3:46 m fl Landbotorpsallén öppnande av bussgata m m, Örebro kommun. Samrådstid: 17 februari - 10 mars Planområdet ligger söder om Södermalm. Syftet är att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som enligt gällande plan är avsedda för busstrafik. Handläggare: Gustav Nilsson Ändring av detaljplan för fastigheten Morellen 1 Tegnérskolan i Örebro kommun. Samrådstid: 24 februari - 14 mars Planområdet ligger vid Tegnérlunden, i korsningen Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan. Syftet är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för fastigheten. Handläggare: Per O Wallgren - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. Nämndens behandling Detaljplan för fastigheten Längbro 2:44 m fl: Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) undrade båda varför den nya föreslagna gatan/förbindelsen mellan Varberga och Oxhagen inte kan få ansluta mot Tornfalkgatans södra ände istället för mitt på inne i bostadsområdet som föreslås i detaljplanen. Den nya gatan borde även kunna dras mer rakt söderut förbi Oxhagen istället för den krok som den gör enligt planförslaget. Nämnden var enig om att förvaltningen borde göra en jämförelse mellan de båda alternativa sträckningarna. Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m fl Universitetssjukhuset: Fredrik Munkvold (S) ifrågasatte om antalet sålda parkeringskort och antalet sålda biljetter i parkeringsautomater är rätt sätt att bedöma behovet av parkering inom sjukhusområdet. Stefan Nilsson (V) framförde att entréförhållandena vid både nuvarande sjukhusbyggnader och tillkommande behöver studeras ingående med avseende på tillgänglighet för framförallt färdtjänst. Nuvarande förhållanden är mycket otillfredsställande. - Byggnadsnämnden tar rapporten, med framförda frågor och synpunkter, till protokollet. 10

11 56 Vågen 12, ansökan om bygglov för uppsättning av en digital bildväxlande skylt Ärendenummer: Bn 47/2014 Handläggare: Linnea Jakobsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidig Nygatan Örebro Fastigheten (Vågen 12) ligger vid Våghustorget i centrala Örebro. Den bildväxlande är 6,4 x 3,6 meter stor. Skylten placeras ovan huvudentrén till Vågen gallerian. Inga grannar har hörts i ärendet. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den Stadsbyggnad gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande , rev Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från sökanden (Newsec Asset Management AB), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Stadsarkitekten hade inför dagens sammanträde till nämnden vidarebefordrat följande synpunkter i ärendet: Den skylt som avses är en LED-skärm för rörliga bilder motsvarande en 290"-skärm eller ett 40-tal normalstora TV-skärmar. 11

12 Skillnaden mellan fast bild och rörlig bild är stor. Många upplever att det är svårt att släppa blicken från rörliga bilder även om bilderna växlar med mjuka övergångar. Blicken dras till skärmen oavsett intresset för innehållet. Det påverkar upplevelsen av platsen eller samtalet man för med någon eller tankarna i ens eget huvud. I det här fallet påverkas ett av Örebros centrala torg där människor befinner sig av olika skäl, t ex för att ta en fika på en uteservering och umgås med vänner. En större digital skylt med den centrala placering som föreslås försvagar upplevelsen av platsens övriga delar, omkringliggande fasader och träd och splittrar stadsbilden. Människor kan uppfatta att rörliga bilder i den här skalan begränsar deras möjlighet att själva välja hur de vill använda och uppleva platsen. En skylt av den här storleken kommer också att påverka de som bor kring Våghustorget, speciellt efter mörkrets inbrott. Örebro är känt för att ha en restriktiv hållning kring reklamskyltar i det offentliga rummet. Det har lett till att vår stadsmiljö är mer fri från reklam än i många andra städer. Att det offentliga rummet är relativt fritt från skyltar gör att de lokala butikerna ges större möjlighet att synas. En LED-skylt placerad enligt förslaget påverkar väldigt dramatiskt det offentliga rummet även om den är placerad på en byggnad. Ett nej till en bildskärm på utsidan av det aktuella glaspartiet skulle kunna resultera i att sökanden monterar skylten på insidan av glaspartiet i stället, med hänvisning till att bildskärmen då inte är bygglovpliktig. Det är möjligt att det kan bli svårt att hitta andra fall som skulle stödja att även en skärm på insidan av glaspartiet skulle vara bygglovpliktig, men det kan prövas. Effekten på stadsbilden, på dem som nyttjar torget och för de boende intill är ju densamma. Med stöd av stadsarktiktektens synpunkter och det som redan framförts i förvaltningens tjänsteutlåtande föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att nämnden skulle avslå ansökan i enlighet med förvaltningens förslag. Yngve Alkman (FP) fann det märkligt att berörda grannar inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Ronnie Palmén (M) påpekade att om den aktuella skylten istället placerades innanför glaspartiet i det aktuella läget skulle den inte vara bygglovspliktig men ändå få samma effekt som om den placerades enligt förslaget i ansökan. Han ansåg därmed att nämnden skulle bevilja bygglov enligt ansökan. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade att byggnadsnämnden skulle bevilja ansökan om bygglov för den aktuella skylten. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade att byggnadsnämnden skulle avslå ansökan enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 12

13 Någon omröstning begärdes inte. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande , rev , beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 punkt 1 PBL då skylten inte är lämplig utifrån stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Reservationer Mot beslutet att avslå ansökan om bygglov reserverade sig Ronnie Palmén (M) och Catarina Reinestam Nelander (M). Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 2. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 57 Mållången 21, ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar Ärendenummer: Bn 214/2014 Handläggare: Fredrik Nilsson Ärendenummer: SHBG Inkom Sökande: Näsby 1 AB Xxxxx Xxxxx Ekersgatan Örebro Fastigheten Mållången 21 ligger utmed Ormestagatan i Näsby, cirka 2,5 kilometer öster om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för radhus, förråd, undercentral, plank samt parkeringar. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. 13

14 Åtgärden medför att ett 86,6 meter långt plank placeras utmed tomtgräns mot Ormestagatan samt ca 4,8 meter på prickmark. Planket kommer vara 1,5 meter högt. Sökande har för avsikt att uppföra planket för att uppfylla detaljplanens krav avseende buller utan att behöva justera planlösningen. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från tekniska förvaltningen, Yttrande från sökanden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan. Åtgärden strider mot 2 kap 6 planoch bygglagen eftersom planket inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att bevilja ansökan om bygglov med villkor att det aktuella planket uppförs enligt utformning i ansökan och enligt krav på bullerdämpning. Jerk Alton (FP) framförde att en variation i både plankets höjd och djupled skulle kunna vara välgörande för upplevelsen av planket. Variationen i djupled, ex vis ett något veckat plank, skulle därutöver även ha en för planket stabiliserande funktion. Stadsarkitekten instämde i att detta kunde vara en bra bearbetning av plankets utformning. 1. Med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, komplementbyggnader, plank samt parkeringar på fastigheten Mållången 21. Villkor: Planket ska utformas i enlighet med byggnadsnämndens beslut om bygglov för plank och i enlighet med handlingar som ligger till grund för beslut samt i enlighet med det yttrande från Stadsbyggnad, trafik, daterat , som framgår av bilaga. 14

15 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information finns på 2. Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 4. Handlingar som ligger Ankomstdatum Reviderad till grund för beslut Planritningar Huvudritning, undercentral Fasdaritningar Huvudritning förråd Ansökan om lov Huvudritning bullerplank Anmälan om kontrollansvarig Kulörbeskrivning Nybyggnadskarta Situationsplan VA Bullerutredning Remiss Stadsbyggnad, trafik Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - energiberäkningar - geoteknisk undersökning - grund- och stomritningar - byggfelsförsäkring - kontrollplan - brandskyddsbeskrivning - ventilationsritningar - VA-handlingar 6. Miljökontorets yttrande, inkommet , bifogas beslutet. 7. Tekniska förvaltningens yttrande inkommet, , bifogas beslutet. 8. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under 15

16 För mer information gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående detta kontakta 9. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 10. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Tekniska förvaltningen, Box 33300, Örebro 58 Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov Handläggare: Daniel Ryttar/David Gustafsson Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Daniel Ryttar och David Gustafsson informerade om och demonstrerade Stadsbyggnads e-tjänst för bygglov. Nämnden framförde enat sin uppskattning över denna utveckling av ärendehanteringen. Nämnden framförde även att det kunde vara intressant att få en jämförelse av kundnöjdheten före och efter införandet av e-tjänsten. - Informationen tas till protokollet. 59 Tryckeriet 1, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i restaurang (Taco Bar) Ärendenummer: Bn 161/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Tryckeriet 1 ligger på Stortorget i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Taco Bar. 16

17 Den 27 maj 2013 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från DHR Örebroavdelning. Av anmälan framgår att det finns en nivåskillnad vid entrén in till restaurang Taco Bar som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx, representant för fastighetsägaren, och Xxxxx Xxxxx, restaurangägare. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att han i samband med att bygglov söktes för ändrad användning från handel till restaurang lämnade in olika förslag på hur entrén kunde göras tillgänglig. Svaret han fick från Stadsbyggnad var dock att inget fick göras åt entrén eftersom huset har kulturhistoriska bevarandevärden. Vidare uppgav Xxxxx Xxxxx att han kan tänka sig att anordna en lös ramp som tas fram vid behov, även om byggnadsnämnden inte kommer att ställa krav på att nivåskillnaden vid entrén ska åtgärdas. Vid besöket kunde konstateras att nivåskillnaden vid entrén är lägre i ena änden och högre i den andra änden eftersom torget utanför lutar. Nivåskillnaden bedömdes vara cirka centimeter som högst. Bygglov för ändrad användning från handel till restaurang beviljades den 22 mars Under handläggningen av ärendet skickades remiss till stadsantikvarien som i yttrande uppgav i huvudsak följande: Byggnaden är bland de äldsta i centrala Örebro och uppfördes 1854 omedelbart efter stadsbranden. Byggnaden har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär och är en viktig del av miljön runt Stortorget. Butiksfasaden byggdes om redan 1914 då de stora fönsteröppningarna liksom en dörr tillkom på fasaden mot Stortorget. Den nuvarande entrédörren tillkom förmodligen under eller 1950-talet. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 8 kap plan- och bygglagen som innebär förbud mot förvanskning. Fastigheten omfattas av en detaljplan med q-bestämmelse som innebär att byggnaden är av kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Detaljplanen betonar att detta gäller gatufasaden. Ett utbyte av den befintliga trädörren till en glasad aluminiumdörr skulle ändra byggnadens karaktär och innebära en förvanskning av byggnadens värden enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13. Med hänvisning till ovan framförda föreslår stadsantikvarien avslag på utbyte av dörren. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: 17

18 - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Örebro DHR-avdelning, Drottninggatan 47, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 60 Nikolai 3:5 (Strömpis), anmälan om förmodad bristfällig ventilation och förmodat enkelt avhjälpt hinder Ärendenummer: Bn 162/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: AB Inkom Byggnaden Strömparterren ligger i centrala Örebro och används som restaurang och nattklubb. Byggnaden ägs av Chamer AB och restaurang- och nattklubbsverksamheten bedrivs av LaWe Restaurang AB. Den 16 december 2008 inkom en anonym anmälan till Stadsbyggnad Örebro där det framgår att anmälaren efter besök i byggnaden fått kraftig huvudvärk som kan ha sitt orsakssamband i att lokalen saknar godkänd ventilationsanläggning, vilket anmälaren fått information om. Anmälaren uppger även att funktionshindrade har svårigheter att ta sig in i lokalen med rullstol och rullator. Stadsbyggnad i Örebro skickade den 16 mars 2009 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med redovisning och beskrivning av befintlig ventilation och protokoll från utförd ventilationsbesiktning. Vidare ombads fastighetsägaren redovisa hur man avser följa och genomföra åtgärder som anses vara enkelt avhjälpta hinder. Den 9 april 2009 inkom redovisning av typen av ventilation samt beskrivning av dimensioneringen av ventilationssystemet i byggnaden. I brevet angavs att ventilationsbesiktning kommer att göras och att åtgärdsplan därefter kommer att tas fram. Stadsbyggnad sände därefter den 12 september 2013 brev till hyresgästen, LaWe Restaurang AB, som bedriver restaurang och nattklubbsverksamhet i byggnaden, där de ombads yttra sig om varför besiktningsprotokoll från utförd ventilationsbesiktning ännu inte inkommit, alternativt inkomma med aktuellt besiktningsprotokoll för ventilationssystem som visar att bristerna är åtgärdade. Samtidigt gavs information om att tillsynsbesök avsågs göras i lokalen för att kunna ta ställning till klagomålet gällande tillgänglighet. Tillsynsbesök gjordes i byggnaden den 9 oktober Vid besöket närvarade Xxxxx Xxxxx från hyresgästen LaWe Restaurang AB, Xxxxx Xxxxx från byggnadssägaren Chamer AB, samt Xxxxx Xxxxx från AB Emanuelsson VVS-byrå. Vid besöket uppgav Xxxxx Xxxxx att vissa brister i ventilationssystemet åtgärdades 2009 efter påpekande från Stadsbyggnad 18

19 men att en del brister fortfarande kvarstår. Vid besöket gjordes en överenskommelse att byggnadens ägare Chamer AB skulle låta en ventilationsbesiktning genomföras och protokoll skickas in till Stadsbyggnad. Vid tillsynsbesöket kunde handläggare även konstatera att det in till huvudentrén i byggnaden var fyra trappsteg som tillsammans uppskattades vara cirka 60 centimeter högt. Vid besöket visade Xxxxx Xxxxx den ramp som används och berättade att rampen läggs på plats när behov uppstår. Då rampen har en relativt brant lutning använder man sig även av varuintaget som alternativ ingång. Samma dag som tillsynsbesöket ägde rum sändes även brev till fastighetsägaren Chamer AB där de ombads att inkomma med protokoll senast den 9 december 2012 som visar att ventilationsbesiktning har utförts i byggnaden. Något protokoll från utförd ventilationsbesiktning har ännu inte inkommit till Stadsbyggnad. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden 19

20 Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 äldre plan- och bygglagen och 1 förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5. Besiktningen ska utföras av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 15 lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 10 kap. 15 och 17 kap. 21 äldre plan- och bygglagen föreläggs Chamer AB, , ägare till byggnaden kallad Strömparterren på fastigheten Nikolai 3:5, att anordna en permanent ramp in till huvudentrén på byggnaden Strömparterren som anordnas varsamt, följer detaljplanens bestämmelser och anpassas till byggnadens kulturvärden. Åtgärden ska vara utförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 10 kap. 18 äldre plan- och bygglagen förenas föreläggandet med ett löpande vite som innebär att byggnadens ägare, Chamer AB, , vid underlåtenhet att utföra åtgärden, ska betala xxxx kr för 20

21 varje påbörjad kalendermånad från och med den fjärde månaden efter att beslutet vunnit laga kraft till dess åtgärden utförts. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 61 Repslagaren 13 (Örebro Saluhall), anmälan om förmodat enkelt avhjälpt hinder (Brödernas Restaurang) Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Information. - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Therese Pettersson och Sanna Hirsikangas Bolinder informerade om de aktuella förhållandena med tillgängligheten till Brödernas Restaurang i Örebro Saluhall. Den större delen av restaurangens yta är inte tillgänglig för besökare med rörelsehinder eftersom det saknas ramp eller motsvarande anordningar för godtagbar tillgänglighet. Ordföranden, Hannah Ljung (C), påpekade att problemet varit känt en längre tid och att diskussioner också förts under en längre tid med restaurangen om åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Hon framförde att det är mycket angeläget att ärendet hanteras så att åtgärder för tillgängligheten genomförs utan dröjsmål. Under den fortsatta diskussionen var nämnden enig om ärendet ska hanteras vidare med ett föreläggande om att vidta tillgänglighetsåtgärder. - Byggnadsnämnden tar informationen till protokollet och ger Stadsbyggnad i uppdrag att hantera ärendet vidare med ett föreläggande för Brödernas Restaurang att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten till restaurangen. 21

22 62 Kornboden 15, anmälan om enkelt avhjälpta hinder i handelslokal Ärendenummer: Bn 163/2014 Handläggare: Therese Pettersson Ärendenummer: SHBG Inkom Fastigheten Kornboden 15 ligger i hörnet av Kungsgatan-Rudbecksgatan i centrala Örebro. I fastigheten finns restaurang Kungen. Den 21 maj 2012 inkom en anmälan till Stadsbyggnad Örebro från en person som anser att den nivåskillnad som finns vid entrén in till restaurang Kungen är ett enkelt avhjälpt hinder. Tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 januari Vid besöket kunde konstateras att det finns ett trappsteg vid entrén till restaurang Kungen som bedöms vara cirka 15 centimeter högt. sunderlag Tjänsteutlåtande Anmälan, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 63 Basen 12 (Åbackegatan 3), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 856/2013 Handläggare: Therese Pettersson 22

23 Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 3) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Åbackegatan 3, fastigheten Basen 12, gjordes den 22 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är 22 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augsuti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på adressen Åbackegatan 3 på fastigheten Basen

24 Besiktningen ska ha utförts efter den 22 mars 2010 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2011:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 64 Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B), obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 857/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Basen 12 (Åbackegatan 5 A-B) ligger i området Örnsro i Örebro. Byggnaden som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 12, gjordes den 21 januari Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 21 januari Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem med systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5B, fastigheten Basen 1, gjordes den 23 mars Enligt besiktningsprotokoll, inkommet till Stadsbyggnad den 22 april 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 23 mars Stadsbyggnad i Örebro skickade den 25 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 25 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. 24

25 Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Brf Åbacken 35, , tomträttshavare till fastigheten Basen 12, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaden på fastigheten Basen 12. Besiktningen ska ha utförts efter den 21 januari 2010 avseende systemnummer 2 på adressen Åbackegatan 5 B, samt efter den 23 mars 2010 avseende systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5A och systemnummer 1 på adressen Åbackegatan 5 B, av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900) Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Brf Åbacken 35, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra 25

26 månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 65 Salvian 2, obligatorisk ventilationskontroll Ärendenummer: Bn 778/2013 Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Salvian 2 (Paprikagatan 4 A-E, Påsbodagatan 9) ligger i området Sörbyängen i Örebro. Byggnaderna som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen används som bostäder. Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E, fastigheten Salvian 2, gjordes den 17 mars Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 18 mars 2010, framgår det att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 17 mars Den senast godkända besiktningen av ventilationssystem för byggnaden på adressen Pålsbodagatan 9, fastigheten Salvian 2, gjordes den 20 april Enligt besiktningsprotokollet, inkommet till Stadsbyggnad den 21 april 2010, framgår att nästa ordinarie besiktningsdatum är den 20 april Stadsbyggnad i Örebro skickade den 12 juni 2013 ett brev till fastighetsägaren om att komma in med ett godkänt besiktningsprotokoll senast den 12 augusti Något besiktningsprotokoll har ännu inte kommit in till Stadsbyggnad. Fastighetens ägare har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Något yttrande har ännu inte kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren 26

27 ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att förelägga Örebrosalvia AB, , lagfaren ägare till fastigheten Salvian 2, att till byggnadsnämnden inkomma med ett besiktningsprotokoll som redovisar resultatet av en besiktning av funktionen och egenskaperna för ventilationssystemet i byggnaderna på fastigheten Salvian 2. Besiktningen ska ha utförts efter den 17 mars 2010 gällande byggnaden på adressen Paprikagatan 4A-E samt efter den 20 april 2010 gällande byggnaden på adressen Påsbodagatan 9 av en sådan sakkunnig funktionskontrollant som avses i 8 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Besiktningsprotokollet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft. 2. Föreläggandet förenas med ett löpande vite som innebär att Örebrosalvia AB, , ska betala xxxx kr för varje påbörjad kalendermånad som protokollet inte har inkommit till byggnadsnämnden, från och med den andra månaden efter att beslutet vunnit laga kraft. Det löpande vitet upphör inte förrän protokollet har inkommit till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att ansöka om utdömande av vite. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). För kännedom: Per Undén, kommunledningskontoret, Box 30000, Örebro 27

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Protokoll Bn 804/2014

Protokoll Bn 804/2014 Protokoll Bn 804/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-09-24 Klockan: 9:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Leif Landén (S) Siv

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 96/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 966/2013

Protokoll Bn 966/2013 Protokoll Bn 966/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-08-29 Klockan: 08:30 15:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande, ej närvarande under handläggningen

Läs mer

Protokoll Bn 215/2013

Protokoll Bn 215/2013 Protokoll Bn 215/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-02-21 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll Bn 104/2014

Protokoll Bn 104/2014 Protokoll Bn 104/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-10-23 Klockan: 09:00 15:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 102/2014

Protokoll Bn 102/2014 Protokoll Bn 102/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-09-25 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 701/2012

Protokoll Bn 701/2012 Protokoll Bn 701/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-05-31 Klockan: 09:00 16:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1404/2012

Protokoll Bn 1404/2012 Protokoll Bn 1404/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-12-13 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Protokoll Bn 384/2012

Protokoll Bn 384/2012 Protokoll Bn 384/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-03-29 Klockan: 09:00 11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1032/2013

Protokoll Bn 1032/2013 Protokoll Bn 1032/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-09-26 Klockan: 08:30 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Protokoll Bn 1001/2011

Protokoll Bn 1001/2011 Protokoll Bn 1001/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-15 Klockan: 09:00 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 802/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1164/2012

Protokoll Bn 1164/2012 Protokoll Bn 1164/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-10-24 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun

Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun 2015-09-17 Bn 297/2015 Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB Box 1100 701 11 Örebro Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun Byggnadsnämnden i Örebro kommun beslutar om positivt planbesked,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Protokoll Bn 1303/2011

Protokoll Bn 1303/2011 Protokoll Bn 1303/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-11-24 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-08-31, klockan 17:30 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Bert Eriksson (S) Christer Fallén (KD) Ing-Marie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Ärendelista Bn 3/2016

Ärendelista Bn 3/2016 Ärendelista Bn 3/2016 Byggnadsnämnden Datum: 2016-01-28 Klockan: 9:00 - Plats: Dojan, Ringgatan 32 1 Justering Förslag: Ordinarie: Maria Westerholm (V) Ersättare: Catarina Reinestam Nelander (M) Tid: 2

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35.

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer