Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län"

Transkript

1 Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande. Handlingar Handlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Mellanfjärdens fiskeläge är en av Norrlands äldsta hamnar som under lång tid användes som utskeppningshamn. Hamnområdet användes också av fiskare även om det nuvarande yrkesfisket i princip är avslutat. I Mellanfjärden finns också flera verksamheter som kustmuseum, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Det är ett av Nordanstigs kommuns viktigaste turistmål och fiskeläget utgör den centrala punkten för byn. Det är därför viktigt att det skapas planmässiga förutsättningar så att kulturmiljön tryggas samtidigt som framtida användning av området stöds. Planen syftar till att reglera lovpliktens omfattning, användning av sjöbodarna, sjöbodarnas utformning och utförande med varsamhetsbestämmelser samt användning och utformning av allmänna platser. Allmänna platser definieras i Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 som: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Plandata Områdets läge och areal Planområdet är beläget i byn Mellanfjärden vid Edsmyråns utlopp i Bottenhavet.

2 Planområdet omfattar fastigheterna; Mellanfjärden 10:1, 13:2,13:3,13:4,16:23, del av 13:1, och har en sammanlagd areal av ca 6 ha varav vattenområden utgör ca 2,8 ha och markarealen uppgår till 3,2 ha. Markägoförhållanden Övervägande delen av planområdet utgörs av del av fastigheten Mellanfjärden 13:1 som ägs av Mellanfjärdens fiskehamnsföreningen. Övriga fastigheter är också i privat ägo. Planområdet läge i kommunen. Översiktsbild över planområdet och omkringliggande bebyggelse.

3 Miljökvalitetsnormer Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Planförslaget syftar inte till någon större förätning av området men ett delsyfte är att öka allmänhetens tillträde till området, vilket kan leda till en ökning av trafiken till området. Den ökning av trafik som kan komma att ske bedöms som måttlig och inte innebära någon nämnvärd påverkan på MKN för utomhusluft. MKN för kustvattnet är bedömd som dålig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen kan uppnå god status till MKN för Edsmyrån är bedömd som måttlig ekologisk status och god kemisk status. Det är framförallt övergödning som lett till att ån inte uppnår god ekologiskt status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen förblir fortsatt god. Eftersom planområdet redan är anslutet till kommunalt VA samt att planen inte innebär någon större förtätning bedöms planförslaget inte innebära någon nämndvärd påverkan på MKN för vattenförekomster. Planområdet berör inte MKN för fisk- och musselvatten eller omgivningsbuller. Tidigare ställningstagande Översiktliga planer Enligt kommunens översiktsplan från 2004 finns det i Mellanfjärden flera verksamheter som kustmuseum, fiskeindustri, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Utvecklingsområden planeras för småindustri, kontor och bostäder. Kommunen har pekat ut två LIS-områden i Mellanfjärden i det tematiska tillägg till översiktsplanen som antogs Ett område gränsar till befintlig bebyggelse i öster och ett ligger väster om Grönviksvägen. Områdena är tänkta att exploateras med främst bostadsbebyggelse. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Föreliggande planområde omfattas av byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Befintlig plan anger att marken öster om Edsmyrån ska användas för bostads-, handels-, och hamnändamål samt gistvallar. Vattenområdet får vid sjöbodarna överbyggas. I planförslaget anges bland annat: Vid upprättandet av planförslaget har största hänsyn tagits för att bevara och vidmakthålla den ursprungliga fiskelägesmiljön med tät bebyggelse och smala vägar mellan byggnaderna.. För området väster om Edsmyrån gäller Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgslän

4 upprättad i september Där anges att markområdet ska användas för bostadsoch upplagsändamål. Vattenområdet i Edsmyrån får överbyggas. Byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgs län upprättad i september 1972.

5 Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning - MKB En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) har gjorts av Nordanstigs kommun. En särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs för detaljplaner som medger en användning av mark, vatten och byggnader eller andra anläggningar som riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken. Avgörande kan vara såväl planens karaktär som områdets känslighet eller värden. Kommunen anser att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 PBL. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Länsstyrelsen har den 11 november 2013 tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Kulturmiljöinventering Kommunen utarbetade 2011 fram ett policydokument för Mellanfjärdens sjöbodar. I dokumentet diskuteras råd och riktlinjer för sjöbodarnas placering, skala och storlek, tak och taktäckning, takfot, skorstenar, fasad och färg, dörrar, fönster, trädgård och utemiljö samt grund och stenkistor. Föreliggande planförslag har använt policydokumentet som vägledning. Riksintressen En liten del av utkanten av planområdet östra del omfattas av både riksintresse för Naturvård Nordanstigskusten, samt riksintresse för Kulturmiljövård för Vålmyrknallen Tjuvön som är en fornlämningsmiljö från bronsåldern, ingående i det norrländska kuströsestråket. Uttryckt för riksintresset är bland annat stråk med runda rösen och långrösen med inslag av kistkonstruktioner och kallmurade kanter, uppförda på båda sidor om det sund som under forntiden skilde Tjuvön från fastlandet. Planförslaget bedöms inte innebära någon nämnvärd påverkan på dessa riksintressen. Kulturhistorisk lämning Inom planområdet finns en hamnanläggning registrerad, RAÄ 260. Lämningen är en lastageplats och består av resterna efter två husgrunder och en stenbrygga. Lastageplatsen tillkom kring år 1800 som in- och utskeppningshamn för järnbruket Andersfors i Hassela. Efter att smidet på bruket lagts ned år 1873 fortsatte lastageplatsen att brukas för bland annat trävaror från sågen i Häggviken. Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser om vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning. Den nya skrivelsen säger att lämningar tillkomna före 1850 är fornlämning. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom

6 bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör ett fornlämningsområde vars omfattning bestäms av Länsstyrelsen. Kulturhistorisk lämning för lastageplatsen markerat i blått. Bild från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

7 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Mark och vegetation Småbåtshamn (V) Gistvall (gistvall) Gistvallar är markområden försedda med ställningar för upphängning av fiskenät i hela sin utbredning för torkning och för att fiskare enklare skulle kunna rensa näten. Gistvallar är karaktärstypiska för fiskeläger varför dessa således är viktiga delar av den kulturmiljö som finns på området. Det har med åren skett en privatisering av dessa allmänna ytor vilket inte är önskvärt. Av den anledningen förses planområdets ursprungliga gistvall med en bestämmelse att marken området ska användes som gistvall eller liknande användningsområden (gistvall). På detta markområde får således ingen ny byggnad uppföras men det är tillåtet att anlägga vägar från befintlig gårdsgata till respektive sjöbod (anslutningsvägar). Vid byggnation av nya anslutningsvägar ska hänsyn tas till befintlig kulturhistorisk lämning. Fordon möjliggörs parkering genom sidoparkeringar på vägen norr om området fram till infart till bostad norr om vägen. Eventuella nya anslutningsvägar ska samordnas för flera sjöbodar och ska också samordnas med tillbyggnader av VA-systemet. Anslutningsvägarna ska utformas som enklare gräsbevuxna "kärrvägar". Gammal sommarbild av gistvall (t.v.) och den befintliga utformningen av gistvallen (t.h.) Naturområde (NATUR) Planområdet innefattar viss naturmark i de sluttningar som skiljer bebyggelsen närmast vattnet mot övrig bebyggelse i Mellanfjärden. Dessa områden ska fortsättningsvis fungera som naturmark (NATUR). Gångväg (gång) Det finns en gångväg mellan de fem östra sjöbodarna och övriga delar av planområdet som som säkras genom bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik (gång).

8 Gator och trafik Vägar (Lokalgata) Väg 786 går från E4 till fram till Mellanfjärden och upphör som statlig väg i mitten av planområdet då den övergår till enskild väghållarskap. Vägen har en vägbredd på 6,5 meter med en hastighetsgräns på 50 km/h och årsdygnstrafiken är 414 fordon varav 19 är lastbilar. Planen innebär ingen förändring nuvarande användning. Gårdsgata Bestämmelsen gårdsgata innebär att trafik är tillåtet på fotgängarnas villkor. Vid behov av parkeringsplatser finns möjlighet att inrätta gemensamma parkeringar vid väg norr om gistvall. Detta parkeringsområde sträcker sig hela vägen ned till vändplatsen och är 2.5 meter djupt så att bilar kan stå uppställda med långsida mot gårdsgatan. Vid dessa parkeringar ska det vara möjligt att anlägga stolpar för motorvärmare. De vägområden som finns i de östra och västra delarna av planområdet anges också som gårdsgator. Skylt som visar att allmän väg slutar inne på området (t.v.). Trafikområde närmast återvinningsstation (t.h.). Kollektivtrafik Det är idag dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i området, något som på sikt bör förbättras. Vattenområden Öppet vattenområde (W 1 ) En stor del av planförslagets vattenområde utgörs av öppet vattenområde vilket innebär att bryggor inte får anläggas. Syftet med vattenområde är att hålla området öppet för båttrafik.

9 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 2 ) Edsmyraån som rinner ut i Mellanfjärden är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet genom införande av bestämmelse W 2 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna. En liten brygga från sjöbodarna har traditionellt sett alltid funnits då det varit praktiskt för fiskare att kunna lasta av fångst och redskap vid angöring av båt. Vattenområde möjligt att överbyggas med gångbro och små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 3 ) Edsmyraån skiljer planområdet i en östra och en västra del och är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet. Det ska också vara möjligt att bygga ytterligare en gångbro över ån för att skapa bättre tillgänglighet i området. Detta säkerställs genom införande av användningsbestämmelse W 3 vilket skiljer sig från W 2 i det avseendet att det är tillåtet att bygga bro. Bro Det finns i dagsläget en gångbro som förbinder den östra delen av planområdet den de västra delarna. Bron är utförd på ett sådant vis att mindre båtar utan problem kan passera under den. Bron bedöms som en viktigt del av tillgängligheten i miljön och säkerställs därför genom bestämmelse (bro).

10 Befintlig gångbro över Edsmyrån (t.v.) och bryggor efter Edsmyraåns strandkanter (t.h.). Hamn (WV) Idag används hamnen främst för uppställning av fiskebåtar vintertid. Delar av året används hamnen för kommersiell fiskeverksamhet. Den befintliga användningen av hamnområdet ska också fortsättningsvis vara möjlig genom bestämmelse (WV). Hamn (WV) Strandskydd upphävande Planområdet omfattas idag inte av strandskyddsbestämmelser eftersom gällande detaljplan (byggnadsplan) är upprättad före 1975 då generellt strandskydd infördes. Strandskyddet inträder dock i samband med att en ny detaljplan upprättas vilket innebär att allmänt strandskydd om 100 meter från strandkanten gäller för planområdet. Därför krävs det att strandskyddet upphävs för kvartersmark med användning B, BV, BH, VC, E och V samt för allmänna platser med ändamålet Lokalgata och Gårdsgata. Strandskyddet hävs inte för användningen Friluftsområde med minigolfbana (N) eller något av vattenområdena. Detta innebär att bryggor som kräver tillstånd eller andra åtgärder som kräver någon form av lov prövas genom bygg- eller marklov tillsammans med en ansökan om strandskyddsdispens till kommunen. Att

11 strandskyddet fortfarande gäller för dessa områden ger således större möjligt att styra utformning vid dispensansökan. Särskilda skäl Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena V, BV och VC åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. En hamn måste för sin funktion vara belägen vid vatten. Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena E, BH, B, Lokalgata och Gårdsgata åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. Området har således tagits i anspråk och särskilda skäl föreligger enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c. punkt 1 och 3. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte motverka strandskyddets syften vad gäller trygga förutsättningarna för möjligt friluftsliv eller att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Passagemöjligheten utmed stranden påverkas inte till det sämre utan allmänhetens tillgång till vattnet ämnas förbättras med föreliggande detaljplan. Landhöjdning och klimatfrågor Enligt Gävleborgs Länsstyrelses klimat- och sårbarhetsutredningen (2008) kommer en höjning av havsvattennivån i stort sett kompenseras av landhöjningen i Gävleborgs län.

12 Bebyggelseområden Allmänt om bebyggelsen Hela planområdet omfattas av 8 kap. 14 PBL vilket innebär att området anses vara av särskilt värdefull kulturhistorisk miljö. Detta innebär att befintlig bebyggelse och allmänna platser inte får förvanskas. Därmed införs bestämmelse för hela planområdet med beskrivning av hur bebyggelse och allmänna platser ska utformas samt även en utökad bygglovplikt inom området. En stor del av sjöbodarnas sammanhängande karaktär ges av den oregelbundna nockhöjd som befintliga bodar innehar. Den nockhöjd som finns på befintliga byggnader ska bevaras även vid ny- eller ombyggnation. Detta regleras genom att enskilda planbestämmelser för nockhöjd införs utifrån husens befintliga nockhöjd. Minsta och största taklutning får vara 25 respektive 33 grader. Högre taklutning än så ger sjöboden en karaktär av modernare villabyggnad och mindre taklutning är inte heller traditionellt för områdets sjöbodar.

13 Fönster Det krävs bygglov för att byta fönster och enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation får inte fönstersättning vara panonramainglasning. Fönster för inte heller vara runda eller sitta i rad så att de ger karaktären av inglasning. Fönster ska ha mittpost och fast spröjs. Fönster ska bestå av både mittpost och fast spröjs. Glasdelar som avgränsas av spröjs, som ska vara fasta, bör hålla ett stående format. Exempel på fönster Dörrar Det krävs bygglov för att byta ytterdörrar enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation och ska ytterdörrar vara av traditionell typ. Dörrblad bör hålla ett uteseende av antingen liggande eller stående panel. Släta dörrytor anses inte vara av traditionell typ. Fönster i dörrar bör hållas till liten yta i förhållande till dörrbladet. Exempel på ytterdörrar

14 Fasader Samtliga fasader i området ska utföras av ohyvlad stående träpanel eller locklistpanel målade med slamfärg. Fasader med lockpanel är ett modernare byggandsätt vilket inte sammanstämmer med de kulturvärden som finns i området. Färgerna på fasader är ett karaktärsdrag som ska behållas varför varsamhetsbestämmelse införs att vissa av sjöbodarna ska målas i röd slamfärg (k 1 ) och vissa får målas i röd eller svart slamfärg (k 2 ). Skillnaden mellan locklistpanel (till vänster) och lockpanel (till höger). Tak Vid ny- till- eller ombyggnation ska tak beläggas med svart papp, galvaniserad pannplåt eller liknande slät plåt då dessa färger och material anses traditionsenligt med hur sjöbodarna en gång byggdes. Utökad lovplikt Utöver de åtgärder som är bygglovpliktiga enligt 9 kap PBL krävs det också bygglov för: Skärmtak Altan Byta fasadbeklädnad Byta ytterdörrar och fönster Byta tacktäckningsmaterial Färga om fasaden Anordna eldstad

15 Friluftsområde med minigolfbana (N) I planområdets västra del planeras befintligt grönområde som friluftsområde med minigolfbana (N). Detta möjliggör att området kan anläggas av minigolfbana eller annan friluftsanläggning. Området får endast bebyggas med uthus eller dylikt till en maximal byggnadsarea om 25 m 2 vilket anges som en bestämmelse om kryssmark. Bostadsbebyggelse och handel (BH) På den västra sidan av Edsmyrån finns idag ett café. Denna användning strider mot gällande plan men typen av verksamhet är förenlig med kulturmiljön och är en socialt viktig del av fiskeläget. Pågående markanvändning tryggas därmed i planen med en bestämmelse att marken är lämplig både för bostad- och handelsändamål. Café Hamnlyckan i östra delen av planområdet. Bostadsbebyggelse (B) Ett hus finns i mitten av naturområde som inte används för något annat bostadsändamål (B). Denna bostad omges i planen av ett naturområde varför ett servitut om framkomlighet (a) behöver inrättas på detta naturområde. Ett två meter brett område söder om byggnaden planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden.

16 Bostadsbebyggelse och småbåtshamn (BV) Den övervägande delen av bebyggelsen i området utgörs av sjöbodar. Det finns i dagsläget ingen yrkesfiskare kvar i området varför sjöbodarna över tid har övergått till bostadändamål. Det ska dock vara möjligt att återigen bedriva hamnliknande verksamhet i de olika sjöbodarna varför bestämmelse om bostadsbebyggelse och småbåtshamn anges för samtliga sjöbodar (BV). För att sjöbodsägare vars bod omges av friluftsområde med minigolfbana (N) ska tryggas framkomlighet inrättas servitut för markområde mot gårdsgata. Detta anges som en administrativ bestämmelse i plankarta (a). Exempel på olika utformning av befintliga sjöbodar inom planområdet.

17 Ett två meter brett område vid landsidan om sjöbodarna planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden. För de sjöbodar som omfattas om varsamhetsbestämmelse k 1 får inge uteplatser anordnas med hårdgjorda ytor och/eller räcken, plank, mur eller skärmtak. För bestämmelser om utseende, utformning och varsamhetsbestämmelser se tidigare stycken. Småbåtshamn och Centrum (VC) Den centrala delen av fiskeläget utgörs av fiskeaffär, restaurang, mindre livsmedelsaffär, hotell, teater och varieranda verksamheter i det gamla hamnmagasinet. Fastigheterna Mellanfjärden 13:2, 13:3 och 13:4 ägs inte av hamnföreningen utan av en privat näringsidkare. Då verksamheterna i dessa fastigheter spelar en avgörande roll för Mellanfjärdens utveckling tryggas detta i planen genom bestämmelse om småbåtshamn och centrumverksamhet (VC). Livsmedelsaffär, teater, restaurang i centrum av fiskeläget (t.v.). Restaurang sjömärket (t.h.). Hamnmagasinet Hamnmagasinet i den södra delen av fastigheten Mellanfjärden 13.4 är en gammal byggnad som uppfördes redan på 1700-talet. Byggnaden håller höga kulturvärden då det en gång i tiden var en viktig del av den hantering av gods som verkade i området. Det är viktigt att byggnaden finns kvar och att den fortsätter att användas för de verksamheter som håller Mellanfjärdens centrum i liv. Av den anledningen införs bestämmelse att fastigheten Mellanfjärden 13:2 får bebyggas ytterligare med 200 m 2 (e 1 200) i en våning (I) mot öster. De ledningar som finns i området måste dock flyttas innan bygglov kan ges. Ombyggnation av Hamnmagasinetet ska vara utformad enligt de utseendebestämmelser som gäller för hela planområdet med stående eller liggande träpanel. Fasaden ska fortsättningsvis vara målad med mörk slamfärg vilket tryggas av varsamhetsbestämmelse (k 3 ).

18 Platsbilder på Hamnmagasinet. Öster om hamnmagasinet finns det servicehus som ska vara tillgängligt för gästhamnens besökare. Det ska i närhet till detta servicehus vara möjligt att upprätta komplementbyggnader till stöd för gästhamnens verksamhet med en maximal sammanlagd byggnadsarea om 25 m 2. Område att uppföra komplementbyggnad anslutning till servicehus (t.v.).

19 Rivningsförbud Den bod som står strax öster om Edsmyrån har sitt ursprungliga läge på parkeringen utanför restaurangen Sjömärket. Boden fungerade ursprungligen som affär och var ortens första. På grund av byggnadens höga ålder och märkvärdiga ursprungliga användning innehar byggnaden stora kulturhistoriska värden som är värda att bevara. Den sjöbod som står närmast kajen och som idag är sammanbyggd med en nyare byggnad utgör också en viktig del av kulturmiljön. Båda dessa hus har idag fasad av obehandlat timmer samt spåntak. Eftersom de därigenom skiljer sig från områdets övriga fiskarbyggelse ger dessa byggnaders mer ålderdomliga utformning ett säreget karaktärsdrag till miljön i området. Båda dessa bodar ska bevaras vilket tryggas med skyddsbestämmelse att byggnader inte får rivas samt att de karaktärsdrag som finns sammanfattade ovan ska beaktas vid ändring (q) enligt 8 kap 13 PBL. Bod som ursprungligen användes som ortens första affär (t.v.). Gammal sjöbod sammanbyggd med nyare byggnad (t.h.). Teknisk anläggning (E) Vid gäststugan till småbåtshamnen står det idag en transformatorstation. Dess funktion tryggas i planen genom bestämmelse om att området ska användas för tekniska anläggning (E). Varsamhetsbestämmelser gäller emellertid även för denna byggnad varför fasadbeklädnad och tak ska bytas enligt föreskrivna bestämmelser. Är det av tekniska svårigheter inte möjligt att beklä denna typ av byggnad med träfasader ska material och utformning likna föreskriva bestämmelser.

20 Transformatorstation vid gäststuga. Hamnmagasinet, teatern och hotellet skymtas i bakgrunden. Mark som ska vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning (u) De allmänna underjordiska ledningar som finns i området tryggas med planbestämmelse (u). Gemensamhetsanläggningar Inga gemensamhetsanläggning inrättas på kvartersmark. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i byggnad som nyttjas stadigvarande bör ske efter inflyttning. Störningsskydd Inga speciella störningsskydd inrättas.

21 Teknisk försörjning Trafik Se tidigare avsnitt om Gator och trafik. Dagvatten Inga ytterligare hårdgjorda ytor uppförs varför dagvatten omhändertas enligt befintliga lösningar. Värme Uppvärmning av byggnader sker med enskilda lösningar. Vatten och avlopp Planområdet omfattas av kommunalt vatten- och avloppssystem. Vid nyanslutning av exempelvis sjöbodar kan spillvattnet komma att behöva pumpas till förbindelsepunkten och bekostas av fastighetsägaren. Dränering och takvatten får ej anslutas till spillvattenledningen. Om verksamhet medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i Krav på verksamheter för utsläpp av industrivatten till det kommunala avloppsledningsnätet inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet. Nordanstig Vatten AB kan komma att ställa krav på provtagning för att visa att kraven följs. Detta innebär att för de flesta restauranger att en fettavskiljare, enligt standard SS-EN-1825 behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. El E-on är ledningsägare för el-nätet i området och ansvarar således också för att tillgodose samtliga fastigheters el-behov. Avfall Återvinningsstation för förpackningar av papper, metall, plast och glas finns i centralt i planområdet. Ansvarig för stationen är FTI.

22 Väg in i centrum av planområdet (t.v.) och återvinningsstation (t.h.).

23 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som går förlorade. Planförfarande Planen beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet Ansvarsfördelning och huvudmannaskap I dagsläget sköts området enligt enskilt huvudmannaskap vilket innebär att det är samfällighetsföreningar som hamnförening eller vägförening som är ansvarig att sköta allmänna platser vilket bland annat inkluderar nya gårdsgator. Detta är något som också fortsättningsvis ska gälla vilket innebär att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Vägförening Den befintliga gatan Gistvallsvägen ingår i Vägföreningens båtnadsområde vilket innebär ett ansvar för sommar- och vintervägsunderhåll av den befintliga vägstandarden. De enskilda anslutningsvägar som har sin utfart på Gistvallsvägen ingår inte i vägföreningens ansvar. Enligt gällande förrättning ingår inte anläggning av nya vägar. Beträffande skötsel av de allmänna platserna ingår de inte heller i vägföreningens ansvarsområde. Detta måste i så fall regleras i anläggningsförrättning eller särskilt kommunalt beslut. Ledningsrätter Befintlig ledningar skyddas genom ledningsrätter inom området. Vid eventuella flytt av ledningar bekostas detta av gällande exploatör i samråd med berörd ledningsägare. Konsekvenser av planens genomförande Planen innebär tydliga riktlinjer för ny- och ombyggnationer inom planområdet. Kulturmiljön tryggas genom tidigare nämnde varsamhetsbestämmelser. De skyddsbestämmelser som är angivna för de två äldre bodarna innebär att fastighetsägaren kan få ersättning av kommunen för att upprätthålla dessa byggnaders status. Servitut (a) Servitut för framkomlighet inrättas på områden markerade med bestämmelsen (a).

24 Fastighetsrättsliga frågor Det är enligt föreliggande plan möjligt att stycka av samtliga tomter inom kvartersmark. Det är dock inget som planen tar vidare ställning i då en avstyckning av tomter inte förändrar användningen av området. Det är också möjligt för hamnföreningen att utöka arrendetomterna då ett två meter brett område närmast sjöbodarna planläggs som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Det är alltså endast möjligt att anlägga uteplatser och liknande funktioner på den marken. Medverkande tjänstemän Planförfattare är Fredrik Spjut, WSP Samhällsbyggnad och Eva Suneson Agdler, Sweco Architects, i samråd med stadsarkitekt Christina Englund, Nordanstigs kommun. Fredrik Spjut WSP Samhällsbyggnad Christina Englund Stadsarkitekt

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

Ravinen 15 och S:1. Planbeskrivning. Handlingar

Ravinen 15 och S:1. Planbeskrivning. Handlingar 2011-08-30 Förslag till antagandehandling MSK 2009:784 Detalj- och fastighetsplan för Ravinen 15 och S:1 stadsdelen Islinge Lidingö Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

KURRAVAARA 3:3 M.FL. Samrådshandling DETALJPLAN FÖR. Kiruna kommun. Norrbottens län. Upprättad i maj 2013

KURRAVAARA 3:3 M.FL. Samrådshandling DETALJPLAN FÖR. Kiruna kommun. Norrbottens län. Upprättad i maj 2013 DETALJPLAN FÖR KURRAVAARA 3:3 M.FL. Norrbottens län Upprättad i maj 2013 2 (8) Detaljplan för del av fastigheten Kurravaara 3:3 m.fl. inom Kurravaara i, Norrbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m.fl. på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret MAJ 2015

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m.fl. på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret MAJ 2015 Stadsarkitektkontoret MAJ 2015 UTSTÄLLNING ll Normalt planförfarande ENLIGT ÄPBL Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m.fl. på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20. Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.214 Bild som visar planområdet

Läs mer