Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län"

Transkript

1 Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande. Handlingar Handlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Mellanfjärdens fiskeläge är en av Norrlands äldsta hamnar som under lång tid användes som utskeppningshamn. Hamnområdet användes också av fiskare även om det nuvarande yrkesfisket i princip är avslutat. I Mellanfjärden finns också flera verksamheter som kustmuseum, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Det är ett av Nordanstigs kommuns viktigaste turistmål och fiskeläget utgör den centrala punkten för byn. Det är därför viktigt att det skapas planmässiga förutsättningar så att kulturmiljön tryggas samtidigt som framtida användning av området stöds. Planen syftar till att reglera lovpliktens omfattning, användning av sjöbodarna, sjöbodarnas utformning och utförande med varsamhetsbestämmelser samt användning och utformning av allmänna platser. Allmänna platser definieras i Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 som: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Plandata Områdets läge och areal Planområdet är beläget i byn Mellanfjärden vid Edsmyråns utlopp i Bottenhavet.

2 Planområdet omfattar fastigheterna; Mellanfjärden 10:1, 13:2,13:3,13:4,16:23, del av 13:1, och har en sammanlagd areal av ca 6 ha varav vattenområden utgör ca 2,8 ha och markarealen uppgår till 3,2 ha. Markägoförhållanden Övervägande delen av planområdet utgörs av del av fastigheten Mellanfjärden 13:1 som ägs av Mellanfjärdens fiskehamnsföreningen. Övriga fastigheter är också i privat ägo. Planområdet läge i kommunen. Översiktsbild över planområdet och omkringliggande bebyggelse.

3 Miljökvalitetsnormer Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Planförslaget syftar inte till någon större förätning av området men ett delsyfte är att öka allmänhetens tillträde till området, vilket kan leda till en ökning av trafiken till området. Den ökning av trafik som kan komma att ske bedöms som måttlig och inte innebära någon nämnvärd påverkan på MKN för utomhusluft. MKN för kustvattnet är bedömd som dålig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen kan uppnå god status till MKN för Edsmyrån är bedömd som måttlig ekologisk status och god kemisk status. Det är framförallt övergödning som lett till att ån inte uppnår god ekologiskt status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen förblir fortsatt god. Eftersom planområdet redan är anslutet till kommunalt VA samt att planen inte innebär någon större förtätning bedöms planförslaget inte innebära någon nämndvärd påverkan på MKN för vattenförekomster. Planområdet berör inte MKN för fisk- och musselvatten eller omgivningsbuller. Tidigare ställningstagande Översiktliga planer Enligt kommunens översiktsplan från 2004 finns det i Mellanfjärden flera verksamheter som kustmuseum, fiskeindustri, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Utvecklingsområden planeras för småindustri, kontor och bostäder. Kommunen har pekat ut två LIS-områden i Mellanfjärden i det tematiska tillägg till översiktsplanen som antogs Ett område gränsar till befintlig bebyggelse i öster och ett ligger väster om Grönviksvägen. Områdena är tänkta att exploateras med främst bostadsbebyggelse. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Föreliggande planområde omfattas av byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Befintlig plan anger att marken öster om Edsmyrån ska användas för bostads-, handels-, och hamnändamål samt gistvallar. Vattenområdet får vid sjöbodarna överbyggas. I planförslaget anges bland annat: Vid upprättandet av planförslaget har största hänsyn tagits för att bevara och vidmakthålla den ursprungliga fiskelägesmiljön med tät bebyggelse och smala vägar mellan byggnaderna.. För området väster om Edsmyrån gäller Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgslän

4 upprättad i september Där anges att markområdet ska användas för bostadsoch upplagsändamål. Vattenområdet i Edsmyrån får överbyggas. Byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgs län upprättad i september 1972.

5 Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning - MKB En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) har gjorts av Nordanstigs kommun. En särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs för detaljplaner som medger en användning av mark, vatten och byggnader eller andra anläggningar som riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken. Avgörande kan vara såväl planens karaktär som områdets känslighet eller värden. Kommunen anser att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 PBL. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Länsstyrelsen har den 11 november 2013 tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Kulturmiljöinventering Kommunen utarbetade 2011 fram ett policydokument för Mellanfjärdens sjöbodar. I dokumentet diskuteras råd och riktlinjer för sjöbodarnas placering, skala och storlek, tak och taktäckning, takfot, skorstenar, fasad och färg, dörrar, fönster, trädgård och utemiljö samt grund och stenkistor. Föreliggande planförslag har använt policydokumentet som vägledning. Riksintressen En liten del av utkanten av planområdet östra del omfattas av både riksintresse för Naturvård Nordanstigskusten, samt riksintresse för Kulturmiljövård för Vålmyrknallen Tjuvön som är en fornlämningsmiljö från bronsåldern, ingående i det norrländska kuströsestråket. Uttryckt för riksintresset är bland annat stråk med runda rösen och långrösen med inslag av kistkonstruktioner och kallmurade kanter, uppförda på båda sidor om det sund som under forntiden skilde Tjuvön från fastlandet. Planförslaget bedöms inte innebära någon nämnvärd påverkan på dessa riksintressen. Kulturhistorisk lämning Inom planområdet finns en hamnanläggning registrerad, RAÄ 260. Lämningen är en lastageplats och består av resterna efter två husgrunder och en stenbrygga. Lastageplatsen tillkom kring år 1800 som in- och utskeppningshamn för järnbruket Andersfors i Hassela. Efter att smidet på bruket lagts ned år 1873 fortsatte lastageplatsen att brukas för bland annat trävaror från sågen i Häggviken. Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser om vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning. Den nya skrivelsen säger att lämningar tillkomna före 1850 är fornlämning. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom

6 bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör ett fornlämningsområde vars omfattning bestäms av Länsstyrelsen. Kulturhistorisk lämning för lastageplatsen markerat i blått. Bild från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

7 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Mark och vegetation Småbåtshamn (V) Gistvall (gistvall) Gistvallar är markområden försedda med ställningar för upphängning av fiskenät i hela sin utbredning för torkning och för att fiskare enklare skulle kunna rensa näten. Gistvallar är karaktärstypiska för fiskeläger varför dessa således är viktiga delar av den kulturmiljö som finns på området. Det har med åren skett en privatisering av dessa allmänna ytor vilket inte är önskvärt. Av den anledningen förses planområdets ursprungliga gistvall med en bestämmelse att marken området ska användes som gistvall eller liknande användningsområden (gistvall). På detta markområde får således ingen ny byggnad uppföras men det är tillåtet att anlägga vägar från befintlig gårdsgata till respektive sjöbod (anslutningsvägar). Vid byggnation av nya anslutningsvägar ska hänsyn tas till befintlig kulturhistorisk lämning. Fordon möjliggörs parkering genom sidoparkeringar på vägen norr om området fram till infart till bostad norr om vägen. Eventuella nya anslutningsvägar ska samordnas för flera sjöbodar och ska också samordnas med tillbyggnader av VA-systemet. Anslutningsvägarna ska utformas som enklare gräsbevuxna "kärrvägar". Gammal sommarbild av gistvall (t.v.) och den befintliga utformningen av gistvallen (t.h.) Naturområde (NATUR) Planområdet innefattar viss naturmark i de sluttningar som skiljer bebyggelsen närmast vattnet mot övrig bebyggelse i Mellanfjärden. Dessa områden ska fortsättningsvis fungera som naturmark (NATUR). Gångväg (gång) Det finns en gångväg mellan de fem östra sjöbodarna och övriga delar av planområdet som som säkras genom bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik (gång).

8 Gator och trafik Vägar (Lokalgata) Väg 786 går från E4 till fram till Mellanfjärden och upphör som statlig väg i mitten av planområdet då den övergår till enskild väghållarskap. Vägen har en vägbredd på 6,5 meter med en hastighetsgräns på 50 km/h och årsdygnstrafiken är 414 fordon varav 19 är lastbilar. Planen innebär ingen förändring nuvarande användning. Gårdsgata Bestämmelsen gårdsgata innebär att trafik är tillåtet på fotgängarnas villkor. Vid behov av parkeringsplatser finns möjlighet att inrätta gemensamma parkeringar vid väg norr om gistvall. Detta parkeringsområde sträcker sig hela vägen ned till vändplatsen och är 2.5 meter djupt så att bilar kan stå uppställda med långsida mot gårdsgatan. Vid dessa parkeringar ska det vara möjligt att anlägga stolpar för motorvärmare. De vägområden som finns i de östra och västra delarna av planområdet anges också som gårdsgator. Skylt som visar att allmän väg slutar inne på området (t.v.). Trafikområde närmast återvinningsstation (t.h.). Kollektivtrafik Det är idag dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i området, något som på sikt bör förbättras. Vattenområden Öppet vattenområde (W 1 ) En stor del av planförslagets vattenområde utgörs av öppet vattenområde vilket innebär att bryggor inte får anläggas. Syftet med vattenområde är att hålla området öppet för båttrafik.

9 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 2 ) Edsmyraån som rinner ut i Mellanfjärden är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet genom införande av bestämmelse W 2 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna. En liten brygga från sjöbodarna har traditionellt sett alltid funnits då det varit praktiskt för fiskare att kunna lasta av fångst och redskap vid angöring av båt. Vattenområde möjligt att överbyggas med gångbro och små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 3 ) Edsmyraån skiljer planområdet i en östra och en västra del och är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet. Det ska också vara möjligt att bygga ytterligare en gångbro över ån för att skapa bättre tillgänglighet i området. Detta säkerställs genom införande av användningsbestämmelse W 3 vilket skiljer sig från W 2 i det avseendet att det är tillåtet att bygga bro. Bro Det finns i dagsläget en gångbro som förbinder den östra delen av planområdet den de västra delarna. Bron är utförd på ett sådant vis att mindre båtar utan problem kan passera under den. Bron bedöms som en viktigt del av tillgängligheten i miljön och säkerställs därför genom bestämmelse (bro).

10 Befintlig gångbro över Edsmyrån (t.v.) och bryggor efter Edsmyraåns strandkanter (t.h.). Hamn (WV) Idag används hamnen främst för uppställning av fiskebåtar vintertid. Delar av året används hamnen för kommersiell fiskeverksamhet. Den befintliga användningen av hamnområdet ska också fortsättningsvis vara möjlig genom bestämmelse (WV). Hamn (WV) Strandskydd upphävande Planområdet omfattas idag inte av strandskyddsbestämmelser eftersom gällande detaljplan (byggnadsplan) är upprättad före 1975 då generellt strandskydd infördes. Strandskyddet inträder dock i samband med att en ny detaljplan upprättas vilket innebär att allmänt strandskydd om 100 meter från strandkanten gäller för planområdet. Därför krävs det att strandskyddet upphävs för kvartersmark med användning B, BV, BH, VC, E och V samt för allmänna platser med ändamålet Lokalgata och Gårdsgata. Strandskyddet hävs inte för användningen Friluftsområde med minigolfbana (N) eller något av vattenområdena. Detta innebär att bryggor som kräver tillstånd eller andra åtgärder som kräver någon form av lov prövas genom bygg- eller marklov tillsammans med en ansökan om strandskyddsdispens till kommunen. Att

11 strandskyddet fortfarande gäller för dessa områden ger således större möjligt att styra utformning vid dispensansökan. Särskilda skäl Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena V, BV och VC åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. En hamn måste för sin funktion vara belägen vid vatten. Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena E, BH, B, Lokalgata och Gårdsgata åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. Området har således tagits i anspråk och särskilda skäl föreligger enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c. punkt 1 och 3. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte motverka strandskyddets syften vad gäller trygga förutsättningarna för möjligt friluftsliv eller att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Passagemöjligheten utmed stranden påverkas inte till det sämre utan allmänhetens tillgång till vattnet ämnas förbättras med föreliggande detaljplan. Landhöjdning och klimatfrågor Enligt Gävleborgs Länsstyrelses klimat- och sårbarhetsutredningen (2008) kommer en höjning av havsvattennivån i stort sett kompenseras av landhöjningen i Gävleborgs län.

12 Bebyggelseområden Allmänt om bebyggelsen Hela planområdet omfattas av 8 kap. 14 PBL vilket innebär att området anses vara av särskilt värdefull kulturhistorisk miljö. Detta innebär att befintlig bebyggelse och allmänna platser inte får förvanskas. Därmed införs bestämmelse för hela planområdet med beskrivning av hur bebyggelse och allmänna platser ska utformas samt även en utökad bygglovplikt inom området. En stor del av sjöbodarnas sammanhängande karaktär ges av den oregelbundna nockhöjd som befintliga bodar innehar. Den nockhöjd som finns på befintliga byggnader ska bevaras även vid ny- eller ombyggnation. Detta regleras genom att enskilda planbestämmelser för nockhöjd införs utifrån husens befintliga nockhöjd. Minsta och största taklutning får vara 25 respektive 33 grader. Högre taklutning än så ger sjöboden en karaktär av modernare villabyggnad och mindre taklutning är inte heller traditionellt för områdets sjöbodar.

13 Fönster Det krävs bygglov för att byta fönster och enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation får inte fönstersättning vara panonramainglasning. Fönster för inte heller vara runda eller sitta i rad så att de ger karaktären av inglasning. Fönster ska ha mittpost och fast spröjs. Fönster ska bestå av både mittpost och fast spröjs. Glasdelar som avgränsas av spröjs, som ska vara fasta, bör hålla ett stående format. Exempel på fönster Dörrar Det krävs bygglov för att byta ytterdörrar enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation och ska ytterdörrar vara av traditionell typ. Dörrblad bör hålla ett uteseende av antingen liggande eller stående panel. Släta dörrytor anses inte vara av traditionell typ. Fönster i dörrar bör hållas till liten yta i förhållande till dörrbladet. Exempel på ytterdörrar

14 Fasader Samtliga fasader i området ska utföras av ohyvlad stående träpanel eller locklistpanel målade med slamfärg. Fasader med lockpanel är ett modernare byggandsätt vilket inte sammanstämmer med de kulturvärden som finns i området. Färgerna på fasader är ett karaktärsdrag som ska behållas varför varsamhetsbestämmelse införs att vissa av sjöbodarna ska målas i röd slamfärg (k 1 ) och vissa får målas i röd eller svart slamfärg (k 2 ). Skillnaden mellan locklistpanel (till vänster) och lockpanel (till höger). Tak Vid ny- till- eller ombyggnation ska tak beläggas med svart papp, galvaniserad pannplåt eller liknande slät plåt då dessa färger och material anses traditionsenligt med hur sjöbodarna en gång byggdes. Utökad lovplikt Utöver de åtgärder som är bygglovpliktiga enligt 9 kap PBL krävs det också bygglov för: Skärmtak Altan Byta fasadbeklädnad Byta ytterdörrar och fönster Byta tacktäckningsmaterial Färga om fasaden Anordna eldstad

15 Friluftsområde med minigolfbana (N) I planområdets västra del planeras befintligt grönområde som friluftsområde med minigolfbana (N). Detta möjliggör att området kan anläggas av minigolfbana eller annan friluftsanläggning. Området får endast bebyggas med uthus eller dylikt till en maximal byggnadsarea om 25 m 2 vilket anges som en bestämmelse om kryssmark. Bostadsbebyggelse och handel (BH) På den västra sidan av Edsmyrån finns idag ett café. Denna användning strider mot gällande plan men typen av verksamhet är förenlig med kulturmiljön och är en socialt viktig del av fiskeläget. Pågående markanvändning tryggas därmed i planen med en bestämmelse att marken är lämplig både för bostad- och handelsändamål. Café Hamnlyckan i östra delen av planområdet. Bostadsbebyggelse (B) Ett hus finns i mitten av naturområde som inte används för något annat bostadsändamål (B). Denna bostad omges i planen av ett naturområde varför ett servitut om framkomlighet (a) behöver inrättas på detta naturområde. Ett två meter brett område söder om byggnaden planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden.

16 Bostadsbebyggelse och småbåtshamn (BV) Den övervägande delen av bebyggelsen i området utgörs av sjöbodar. Det finns i dagsläget ingen yrkesfiskare kvar i området varför sjöbodarna över tid har övergått till bostadändamål. Det ska dock vara möjligt att återigen bedriva hamnliknande verksamhet i de olika sjöbodarna varför bestämmelse om bostadsbebyggelse och småbåtshamn anges för samtliga sjöbodar (BV). För att sjöbodsägare vars bod omges av friluftsområde med minigolfbana (N) ska tryggas framkomlighet inrättas servitut för markområde mot gårdsgata. Detta anges som en administrativ bestämmelse i plankarta (a). Exempel på olika utformning av befintliga sjöbodar inom planområdet.

17 Ett två meter brett område vid landsidan om sjöbodarna planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden. För de sjöbodar som omfattas om varsamhetsbestämmelse k 1 får inge uteplatser anordnas med hårdgjorda ytor och/eller räcken, plank, mur eller skärmtak. För bestämmelser om utseende, utformning och varsamhetsbestämmelser se tidigare stycken. Småbåtshamn och Centrum (VC) Den centrala delen av fiskeläget utgörs av fiskeaffär, restaurang, mindre livsmedelsaffär, hotell, teater och varieranda verksamheter i det gamla hamnmagasinet. Fastigheterna Mellanfjärden 13:2, 13:3 och 13:4 ägs inte av hamnföreningen utan av en privat näringsidkare. Då verksamheterna i dessa fastigheter spelar en avgörande roll för Mellanfjärdens utveckling tryggas detta i planen genom bestämmelse om småbåtshamn och centrumverksamhet (VC). Livsmedelsaffär, teater, restaurang i centrum av fiskeläget (t.v.). Restaurang sjömärket (t.h.). Hamnmagasinet Hamnmagasinet i den södra delen av fastigheten Mellanfjärden 13.4 är en gammal byggnad som uppfördes redan på 1700-talet. Byggnaden håller höga kulturvärden då det en gång i tiden var en viktig del av den hantering av gods som verkade i området. Det är viktigt att byggnaden finns kvar och att den fortsätter att användas för de verksamheter som håller Mellanfjärdens centrum i liv. Av den anledningen införs bestämmelse att fastigheten Mellanfjärden 13:2 får bebyggas ytterligare med 200 m 2 (e 1 200) i en våning (I) mot öster. De ledningar som finns i området måste dock flyttas innan bygglov kan ges. Ombyggnation av Hamnmagasinetet ska vara utformad enligt de utseendebestämmelser som gäller för hela planområdet med stående eller liggande träpanel. Fasaden ska fortsättningsvis vara målad med mörk slamfärg vilket tryggas av varsamhetsbestämmelse (k 3 ).

18 Platsbilder på Hamnmagasinet. Öster om hamnmagasinet finns det servicehus som ska vara tillgängligt för gästhamnens besökare. Det ska i närhet till detta servicehus vara möjligt att upprätta komplementbyggnader till stöd för gästhamnens verksamhet med en maximal sammanlagd byggnadsarea om 25 m 2. Område att uppföra komplementbyggnad anslutning till servicehus (t.v.).

19 Rivningsförbud Den bod som står strax öster om Edsmyrån har sitt ursprungliga läge på parkeringen utanför restaurangen Sjömärket. Boden fungerade ursprungligen som affär och var ortens första. På grund av byggnadens höga ålder och märkvärdiga ursprungliga användning innehar byggnaden stora kulturhistoriska värden som är värda att bevara. Den sjöbod som står närmast kajen och som idag är sammanbyggd med en nyare byggnad utgör också en viktig del av kulturmiljön. Båda dessa hus har idag fasad av obehandlat timmer samt spåntak. Eftersom de därigenom skiljer sig från områdets övriga fiskarbyggelse ger dessa byggnaders mer ålderdomliga utformning ett säreget karaktärsdrag till miljön i området. Båda dessa bodar ska bevaras vilket tryggas med skyddsbestämmelse att byggnader inte får rivas samt att de karaktärsdrag som finns sammanfattade ovan ska beaktas vid ändring (q) enligt 8 kap 13 PBL. Bod som ursprungligen användes som ortens första affär (t.v.). Gammal sjöbod sammanbyggd med nyare byggnad (t.h.). Teknisk anläggning (E) Vid gäststugan till småbåtshamnen står det idag en transformatorstation. Dess funktion tryggas i planen genom bestämmelse om att området ska användas för tekniska anläggning (E). Varsamhetsbestämmelser gäller emellertid även för denna byggnad varför fasadbeklädnad och tak ska bytas enligt föreskrivna bestämmelser. Är det av tekniska svårigheter inte möjligt att beklä denna typ av byggnad med träfasader ska material och utformning likna föreskriva bestämmelser.

20 Transformatorstation vid gäststuga. Hamnmagasinet, teatern och hotellet skymtas i bakgrunden. Mark som ska vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning (u) De allmänna underjordiska ledningar som finns i området tryggas med planbestämmelse (u). Gemensamhetsanläggningar Inga gemensamhetsanläggning inrättas på kvartersmark. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i byggnad som nyttjas stadigvarande bör ske efter inflyttning. Störningsskydd Inga speciella störningsskydd inrättas.

21 Teknisk försörjning Trafik Se tidigare avsnitt om Gator och trafik. Dagvatten Inga ytterligare hårdgjorda ytor uppförs varför dagvatten omhändertas enligt befintliga lösningar. Värme Uppvärmning av byggnader sker med enskilda lösningar. Vatten och avlopp Planområdet omfattas av kommunalt vatten- och avloppssystem. Vid nyanslutning av exempelvis sjöbodar kan spillvattnet komma att behöva pumpas till förbindelsepunkten och bekostas av fastighetsägaren. Dränering och takvatten får ej anslutas till spillvattenledningen. Om verksamhet medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i Krav på verksamheter för utsläpp av industrivatten till det kommunala avloppsledningsnätet inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet. Nordanstig Vatten AB kan komma att ställa krav på provtagning för att visa att kraven följs. Detta innebär att för de flesta restauranger att en fettavskiljare, enligt standard SS-EN-1825 behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. El E-on är ledningsägare för el-nätet i området och ansvarar således också för att tillgodose samtliga fastigheters el-behov. Avfall Återvinningsstation för förpackningar av papper, metall, plast och glas finns i centralt i planområdet. Ansvarig för stationen är FTI.

22 Väg in i centrum av planområdet (t.v.) och återvinningsstation (t.h.).

23 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som går förlorade. Planförfarande Planen beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet Ansvarsfördelning och huvudmannaskap I dagsläget sköts området enligt enskilt huvudmannaskap vilket innebär att det är samfällighetsföreningar som hamnförening eller vägförening som är ansvarig att sköta allmänna platser vilket bland annat inkluderar nya gårdsgator. Detta är något som också fortsättningsvis ska gälla vilket innebär att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Vägförening Den befintliga gatan Gistvallsvägen ingår i Vägföreningens båtnadsområde vilket innebär ett ansvar för sommar- och vintervägsunderhåll av den befintliga vägstandarden. De enskilda anslutningsvägar som har sin utfart på Gistvallsvägen ingår inte i vägföreningens ansvar. Enligt gällande förrättning ingår inte anläggning av nya vägar. Beträffande skötsel av de allmänna platserna ingår de inte heller i vägföreningens ansvarsområde. Detta måste i så fall regleras i anläggningsförrättning eller särskilt kommunalt beslut. Ledningsrätter Befintlig ledningar skyddas genom ledningsrätter inom området. Vid eventuella flytt av ledningar bekostas detta av gällande exploatör i samråd med berörd ledningsägare. Konsekvenser av planens genomförande Planen innebär tydliga riktlinjer för ny- och ombyggnationer inom planområdet. Kulturmiljön tryggas genom tidigare nämnde varsamhetsbestämmelser. De skyddsbestämmelser som är angivna för de två äldre bodarna innebär att fastighetsägaren kan få ersättning av kommunen för att upprätthålla dessa byggnaders status. Servitut (a) Servitut för framkomlighet inrättas på områden markerade med bestämmelsen (a).

24 Fastighetsrättsliga frågor Det är enligt föreliggande plan möjligt att stycka av samtliga tomter inom kvartersmark. Det är dock inget som planen tar vidare ställning i då en avstyckning av tomter inte förändrar användningen av området. Det är också möjligt för hamnföreningen att utöka arrendetomterna då ett två meter brett område närmast sjöbodarna planläggs som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Det är alltså endast möjligt att anlägga uteplatser och liknande funktioner på den marken. Medverkande tjänstemän Planförfattare är Fredrik Spjut, WSP Samhällsbyggnad och Eva Suneson Agdler, Sweco Architects, i samråd med stadsarkitekt Christina Englund, Nordanstigs kommun. Fredrik Spjut WSP Samhällsbyggnad Christina Englund Stadsarkitekt

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer