Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län"

Transkript

1 Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, Del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande. Handlingar Handlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Mellanfjärdens fiskeläge är en av Norrlands äldsta hamnar som under lång tid användes som utskeppningshamn. Hamnområdet användes också av fiskare även om det nuvarande yrkesfisket i princip är avslutat. I Mellanfjärden finns också flera verksamheter som kustmuseum, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Det är ett av Nordanstigs kommuns viktigaste turistmål och fiskeläget utgör den centrala punkten för byn. Det är därför viktigt att det skapas planmässiga förutsättningar så att kulturmiljön tryggas samtidigt som framtida användning av området stöds. Planen syftar till att reglera lovpliktens omfattning, användning av sjöbodarna, sjöbodarnas utformning och utförande med varsamhetsbestämmelser samt användning och utformning av allmänna platser. Allmänna platser definieras i Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 som: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Plandata Områdets läge och areal Planområdet är beläget i byn Mellanfjärden vid Edsmyråns utlopp i Bottenhavet.

2 Planområdet omfattar fastigheterna; Mellanfjärden 10:1, 13:2,13:3,13:4,16:23, del av 13:1, och har en sammanlagd areal av ca 6 ha varav vattenområden utgör ca 2,8 ha och markarealen uppgår till 3,2 ha. Markägoförhållanden Övervägande delen av planområdet utgörs av del av fastigheten Mellanfjärden 13:1 som ägs av Mellanfjärdens fiskehamnsföreningen. Övriga fastigheter är också i privat ägo. Planområdet läge i kommunen. Översiktsbild över planområdet och omkringliggande bebyggelse.

3 Miljökvalitetsnormer Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Planförslaget syftar inte till någon större förätning av området men ett delsyfte är att öka allmänhetens tillträde till området, vilket kan leda till en ökning av trafiken till området. Den ökning av trafik som kan komma att ske bedöms som måttlig och inte innebära någon nämnvärd påverkan på MKN för utomhusluft. MKN för kustvattnet är bedömd som dålig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen kan uppnå god status till MKN för Edsmyrån är bedömd som måttlig ekologisk status och god kemisk status. Det är framförallt övergödning som lett till att ån inte uppnår god ekologiskt status. Bedömningen är att den ekologiska statusen kan uppnå god status till 2021 och den kemiska statusen förblir fortsatt god. Eftersom planområdet redan är anslutet till kommunalt VA samt att planen inte innebär någon större förtätning bedöms planförslaget inte innebära någon nämndvärd påverkan på MKN för vattenförekomster. Planområdet berör inte MKN för fisk- och musselvatten eller omgivningsbuller. Tidigare ställningstagande Översiktliga planer Enligt kommunens översiktsplan från 2004 finns det i Mellanfjärden flera verksamheter som kustmuseum, fiskeindustri, båtbyggeri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell samt allmän hamn. Utvecklingsområden planeras för småindustri, kontor och bostäder. Kommunen har pekat ut två LIS-områden i Mellanfjärden i det tematiska tillägg till översiktsplanen som antogs Ett område gränsar till befintlig bebyggelse i öster och ett ligger väster om Grönviksvägen. Områdena är tänkta att exploateras med främst bostadsbebyggelse. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Föreliggande planområde omfattas av byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Befintlig plan anger att marken öster om Edsmyrån ska användas för bostads-, handels-, och hamnändamål samt gistvallar. Vattenområdet får vid sjöbodarna överbyggas. I planförslaget anges bland annat: Vid upprättandet av planförslaget har största hänsyn tagits för att bevara och vidmakthålla den ursprungliga fiskelägesmiljön med tät bebyggelse och smala vägar mellan byggnaderna.. För området väster om Edsmyrån gäller Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgslän

4 upprättad i september Där anges att markområdet ska användas för bostadsoch upplagsändamål. Vattenområdet i Edsmyrån får överbyggas. Byggnadsplan för fiskeläget Mellanfjärden i Jättendals socken, Harmångers kommun och Gävleborgs län, upprättad i februari Ändring av byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl, Mellanfjärden inom Harmångers kommun i Gävleborgs län upprättad i september 1972.

5 Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning - MKB En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) har gjorts av Nordanstigs kommun. En särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs för detaljplaner som medger en användning av mark, vatten och byggnader eller andra anläggningar som riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken. Avgörande kan vara såväl planens karaktär som områdets känslighet eller värden. Kommunen anser att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 PBL. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Länsstyrelsen har den 11 november 2013 tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Kulturmiljöinventering Kommunen utarbetade 2011 fram ett policydokument för Mellanfjärdens sjöbodar. I dokumentet diskuteras råd och riktlinjer för sjöbodarnas placering, skala och storlek, tak och taktäckning, takfot, skorstenar, fasad och färg, dörrar, fönster, trädgård och utemiljö samt grund och stenkistor. Föreliggande planförslag har använt policydokumentet som vägledning. Riksintressen En liten del av utkanten av planområdet östra del omfattas av både riksintresse för Naturvård Nordanstigskusten, samt riksintresse för Kulturmiljövård för Vålmyrknallen Tjuvön som är en fornlämningsmiljö från bronsåldern, ingående i det norrländska kuströsestråket. Uttryckt för riksintresset är bland annat stråk med runda rösen och långrösen med inslag av kistkonstruktioner och kallmurade kanter, uppförda på båda sidor om det sund som under forntiden skilde Tjuvön från fastlandet. Planförslaget bedöms inte innebära någon nämnvärd påverkan på dessa riksintressen. Kulturhistorisk lämning Inom planområdet finns en hamnanläggning registrerad, RAÄ 260. Lämningen är en lastageplats och består av resterna efter två husgrunder och en stenbrygga. Lastageplatsen tillkom kring år 1800 som in- och utskeppningshamn för järnbruket Andersfors i Hassela. Efter att smidet på bruket lagts ned år 1873 fortsatte lastageplatsen att brukas för bland annat trävaror från sågen i Häggviken. Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser om vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning. Den nya skrivelsen säger att lämningar tillkomna före 1850 är fornlämning. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom

6 bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör ett fornlämningsområde vars omfattning bestäms av Länsstyrelsen. Kulturhistorisk lämning för lastageplatsen markerat i blått. Bild från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

7 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Mark och vegetation Småbåtshamn (V) Gistvall (gistvall) Gistvallar är markområden försedda med ställningar för upphängning av fiskenät i hela sin utbredning för torkning och för att fiskare enklare skulle kunna rensa näten. Gistvallar är karaktärstypiska för fiskeläger varför dessa således är viktiga delar av den kulturmiljö som finns på området. Det har med åren skett en privatisering av dessa allmänna ytor vilket inte är önskvärt. Av den anledningen förses planområdets ursprungliga gistvall med en bestämmelse att marken området ska användes som gistvall eller liknande användningsområden (gistvall). På detta markområde får således ingen ny byggnad uppföras men det är tillåtet att anlägga vägar från befintlig gårdsgata till respektive sjöbod (anslutningsvägar). Vid byggnation av nya anslutningsvägar ska hänsyn tas till befintlig kulturhistorisk lämning. Fordon möjliggörs parkering genom sidoparkeringar på vägen norr om området fram till infart till bostad norr om vägen. Eventuella nya anslutningsvägar ska samordnas för flera sjöbodar och ska också samordnas med tillbyggnader av VA-systemet. Anslutningsvägarna ska utformas som enklare gräsbevuxna "kärrvägar". Gammal sommarbild av gistvall (t.v.) och den befintliga utformningen av gistvallen (t.h.) Naturområde (NATUR) Planområdet innefattar viss naturmark i de sluttningar som skiljer bebyggelsen närmast vattnet mot övrig bebyggelse i Mellanfjärden. Dessa områden ska fortsättningsvis fungera som naturmark (NATUR). Gångväg (gång) Det finns en gångväg mellan de fem östra sjöbodarna och övriga delar av planområdet som som säkras genom bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik (gång).

8 Gator och trafik Vägar (Lokalgata) Väg 786 går från E4 till fram till Mellanfjärden och upphör som statlig väg i mitten av planområdet då den övergår till enskild väghållarskap. Vägen har en vägbredd på 6,5 meter med en hastighetsgräns på 50 km/h och årsdygnstrafiken är 414 fordon varav 19 är lastbilar. Planen innebär ingen förändring nuvarande användning. Gårdsgata Bestämmelsen gårdsgata innebär att trafik är tillåtet på fotgängarnas villkor. Vid behov av parkeringsplatser finns möjlighet att inrätta gemensamma parkeringar vid väg norr om gistvall. Detta parkeringsområde sträcker sig hela vägen ned till vändplatsen och är 2.5 meter djupt så att bilar kan stå uppställda med långsida mot gårdsgatan. Vid dessa parkeringar ska det vara möjligt att anlägga stolpar för motorvärmare. De vägområden som finns i de östra och västra delarna av planområdet anges också som gårdsgator. Skylt som visar att allmän väg slutar inne på området (t.v.). Trafikområde närmast återvinningsstation (t.h.). Kollektivtrafik Det är idag dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i området, något som på sikt bör förbättras. Vattenområden Öppet vattenområde (W 1 ) En stor del av planförslagets vattenområde utgörs av öppet vattenområde vilket innebär att bryggor inte får anläggas. Syftet med vattenområde är att hålla området öppet för båttrafik.

9 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 2 ) Edsmyraån som rinner ut i Mellanfjärden är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet genom införande av bestämmelse W 2 Vattenområde med små bryggor i anslutning till sjöbodarna. En liten brygga från sjöbodarna har traditionellt sett alltid funnits då det varit praktiskt för fiskare att kunna lasta av fångst och redskap vid angöring av båt. Vattenområde möjligt att överbyggas med gångbro och små bryggor i anslutning till sjöbodarna (W 3 ) Edsmyraån skiljer planområdet i en östra och en västra del och är vid stränderna bebyggd med sjöbodar. I anslutning till dessa sjöbodar finns det i dagsläget bryggor mot vilka sjöbodarnas ägare kan ansluta mindre båtar. Detta ska fortsättningsvis vara tillåtet. Det ska också vara möjligt att bygga ytterligare en gångbro över ån för att skapa bättre tillgänglighet i området. Detta säkerställs genom införande av användningsbestämmelse W 3 vilket skiljer sig från W 2 i det avseendet att det är tillåtet att bygga bro. Bro Det finns i dagsläget en gångbro som förbinder den östra delen av planområdet den de västra delarna. Bron är utförd på ett sådant vis att mindre båtar utan problem kan passera under den. Bron bedöms som en viktigt del av tillgängligheten i miljön och säkerställs därför genom bestämmelse (bro).

10 Befintlig gångbro över Edsmyrån (t.v.) och bryggor efter Edsmyraåns strandkanter (t.h.). Hamn (WV) Idag används hamnen främst för uppställning av fiskebåtar vintertid. Delar av året används hamnen för kommersiell fiskeverksamhet. Den befintliga användningen av hamnområdet ska också fortsättningsvis vara möjlig genom bestämmelse (WV). Hamn (WV) Strandskydd upphävande Planområdet omfattas idag inte av strandskyddsbestämmelser eftersom gällande detaljplan (byggnadsplan) är upprättad före 1975 då generellt strandskydd infördes. Strandskyddet inträder dock i samband med att en ny detaljplan upprättas vilket innebär att allmänt strandskydd om 100 meter från strandkanten gäller för planområdet. Därför krävs det att strandskyddet upphävs för kvartersmark med användning B, BV, BH, VC, E och V samt för allmänna platser med ändamålet Lokalgata och Gårdsgata. Strandskyddet hävs inte för användningen Friluftsområde med minigolfbana (N) eller något av vattenområdena. Detta innebär att bryggor som kräver tillstånd eller andra åtgärder som kräver någon form av lov prövas genom bygg- eller marklov tillsammans med en ansökan om strandskyddsdispens till kommunen. Att

11 strandskyddet fortfarande gäller för dessa områden ger således större möjligt att styra utformning vid dispensansökan. Särskilda skäl Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena V, BV och VC åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. En hamn måste för sin funktion vara belägen vid vatten. Som skäl för att strandskyddet ska upphävas inom områdena E, BH, B, Lokalgata och Gårdsgata åberopas: Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse. Området har således tagits i anspråk och särskilda skäl föreligger enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c. punkt 1 och 3. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte motverka strandskyddets syften vad gäller trygga förutsättningarna för möjligt friluftsliv eller att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Passagemöjligheten utmed stranden påverkas inte till det sämre utan allmänhetens tillgång till vattnet ämnas förbättras med föreliggande detaljplan. Landhöjdning och klimatfrågor Enligt Gävleborgs Länsstyrelses klimat- och sårbarhetsutredningen (2008) kommer en höjning av havsvattennivån i stort sett kompenseras av landhöjningen i Gävleborgs län.

12 Bebyggelseområden Allmänt om bebyggelsen Hela planområdet omfattas av 8 kap. 14 PBL vilket innebär att området anses vara av särskilt värdefull kulturhistorisk miljö. Detta innebär att befintlig bebyggelse och allmänna platser inte får förvanskas. Därmed införs bestämmelse för hela planområdet med beskrivning av hur bebyggelse och allmänna platser ska utformas samt även en utökad bygglovplikt inom området. En stor del av sjöbodarnas sammanhängande karaktär ges av den oregelbundna nockhöjd som befintliga bodar innehar. Den nockhöjd som finns på befintliga byggnader ska bevaras även vid ny- eller ombyggnation. Detta regleras genom att enskilda planbestämmelser för nockhöjd införs utifrån husens befintliga nockhöjd. Minsta och största taklutning får vara 25 respektive 33 grader. Högre taklutning än så ger sjöboden en karaktär av modernare villabyggnad och mindre taklutning är inte heller traditionellt för områdets sjöbodar.

13 Fönster Det krävs bygglov för att byta fönster och enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation får inte fönstersättning vara panonramainglasning. Fönster för inte heller vara runda eller sitta i rad så att de ger karaktären av inglasning. Fönster ska ha mittpost och fast spröjs. Fönster ska bestå av både mittpost och fast spröjs. Glasdelar som avgränsas av spröjs, som ska vara fasta, bör hålla ett stående format. Exempel på fönster Dörrar Det krävs bygglov för att byta ytterdörrar enligt den utökade bygglovsplikten som gäller för hela planområdet. Vid ny- till- eller ombyggnation och ska ytterdörrar vara av traditionell typ. Dörrblad bör hålla ett uteseende av antingen liggande eller stående panel. Släta dörrytor anses inte vara av traditionell typ. Fönster i dörrar bör hållas till liten yta i förhållande till dörrbladet. Exempel på ytterdörrar

14 Fasader Samtliga fasader i området ska utföras av ohyvlad stående träpanel eller locklistpanel målade med slamfärg. Fasader med lockpanel är ett modernare byggandsätt vilket inte sammanstämmer med de kulturvärden som finns i området. Färgerna på fasader är ett karaktärsdrag som ska behållas varför varsamhetsbestämmelse införs att vissa av sjöbodarna ska målas i röd slamfärg (k 1 ) och vissa får målas i röd eller svart slamfärg (k 2 ). Skillnaden mellan locklistpanel (till vänster) och lockpanel (till höger). Tak Vid ny- till- eller ombyggnation ska tak beläggas med svart papp, galvaniserad pannplåt eller liknande slät plåt då dessa färger och material anses traditionsenligt med hur sjöbodarna en gång byggdes. Utökad lovplikt Utöver de åtgärder som är bygglovpliktiga enligt 9 kap PBL krävs det också bygglov för: Skärmtak Altan Byta fasadbeklädnad Byta ytterdörrar och fönster Byta tacktäckningsmaterial Färga om fasaden Anordna eldstad

15 Friluftsområde med minigolfbana (N) I planområdets västra del planeras befintligt grönområde som friluftsområde med minigolfbana (N). Detta möjliggör att området kan anläggas av minigolfbana eller annan friluftsanläggning. Området får endast bebyggas med uthus eller dylikt till en maximal byggnadsarea om 25 m 2 vilket anges som en bestämmelse om kryssmark. Bostadsbebyggelse och handel (BH) På den västra sidan av Edsmyrån finns idag ett café. Denna användning strider mot gällande plan men typen av verksamhet är förenlig med kulturmiljön och är en socialt viktig del av fiskeläget. Pågående markanvändning tryggas därmed i planen med en bestämmelse att marken är lämplig både för bostad- och handelsändamål. Café Hamnlyckan i östra delen av planområdet. Bostadsbebyggelse (B) Ett hus finns i mitten av naturområde som inte används för något annat bostadsändamål (B). Denna bostad omges i planen av ett naturområde varför ett servitut om framkomlighet (a) behöver inrättas på detta naturområde. Ett två meter brett område söder om byggnaden planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden.

16 Bostadsbebyggelse och småbåtshamn (BV) Den övervägande delen av bebyggelsen i området utgörs av sjöbodar. Det finns i dagsläget ingen yrkesfiskare kvar i området varför sjöbodarna över tid har övergått till bostadändamål. Det ska dock vara möjligt att återigen bedriva hamnliknande verksamhet i de olika sjöbodarna varför bestämmelse om bostadsbebyggelse och småbåtshamn anges för samtliga sjöbodar (BV). För att sjöbodsägare vars bod omges av friluftsområde med minigolfbana (N) ska tryggas framkomlighet inrättas servitut för markområde mot gårdsgata. Detta anges som en administrativ bestämmelse i plankarta (a). Exempel på olika utformning av befintliga sjöbodar inom planområdet.

17 Ett två meter brett område vid landsidan om sjöbodarna planeras som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Detta gör det möjligt att anordna uteplatser och liknande funktioner i anknytning till bostaden. För de sjöbodar som omfattas om varsamhetsbestämmelse k 1 får inge uteplatser anordnas med hårdgjorda ytor och/eller räcken, plank, mur eller skärmtak. För bestämmelser om utseende, utformning och varsamhetsbestämmelser se tidigare stycken. Småbåtshamn och Centrum (VC) Den centrala delen av fiskeläget utgörs av fiskeaffär, restaurang, mindre livsmedelsaffär, hotell, teater och varieranda verksamheter i det gamla hamnmagasinet. Fastigheterna Mellanfjärden 13:2, 13:3 och 13:4 ägs inte av hamnföreningen utan av en privat näringsidkare. Då verksamheterna i dessa fastigheter spelar en avgörande roll för Mellanfjärdens utveckling tryggas detta i planen genom bestämmelse om småbåtshamn och centrumverksamhet (VC). Livsmedelsaffär, teater, restaurang i centrum av fiskeläget (t.v.). Restaurang sjömärket (t.h.). Hamnmagasinet Hamnmagasinet i den södra delen av fastigheten Mellanfjärden 13.4 är en gammal byggnad som uppfördes redan på 1700-talet. Byggnaden håller höga kulturvärden då det en gång i tiden var en viktig del av den hantering av gods som verkade i området. Det är viktigt att byggnaden finns kvar och att den fortsätter att användas för de verksamheter som håller Mellanfjärdens centrum i liv. Av den anledningen införs bestämmelse att fastigheten Mellanfjärden 13:2 får bebyggas ytterligare med 200 m 2 (e 1 200) i en våning (I) mot öster. De ledningar som finns i området måste dock flyttas innan bygglov kan ges. Ombyggnation av Hamnmagasinetet ska vara utformad enligt de utseendebestämmelser som gäller för hela planområdet med stående eller liggande träpanel. Fasaden ska fortsättningsvis vara målad med mörk slamfärg vilket tryggas av varsamhetsbestämmelse (k 3 ).

18 Platsbilder på Hamnmagasinet. Öster om hamnmagasinet finns det servicehus som ska vara tillgängligt för gästhamnens besökare. Det ska i närhet till detta servicehus vara möjligt att upprätta komplementbyggnader till stöd för gästhamnens verksamhet med en maximal sammanlagd byggnadsarea om 25 m 2. Område att uppföra komplementbyggnad anslutning till servicehus (t.v.).

19 Rivningsförbud Den bod som står strax öster om Edsmyrån har sitt ursprungliga läge på parkeringen utanför restaurangen Sjömärket. Boden fungerade ursprungligen som affär och var ortens första. På grund av byggnadens höga ålder och märkvärdiga ursprungliga användning innehar byggnaden stora kulturhistoriska värden som är värda att bevara. Den sjöbod som står närmast kajen och som idag är sammanbyggd med en nyare byggnad utgör också en viktig del av kulturmiljön. Båda dessa hus har idag fasad av obehandlat timmer samt spåntak. Eftersom de därigenom skiljer sig från områdets övriga fiskarbyggelse ger dessa byggnaders mer ålderdomliga utformning ett säreget karaktärsdrag till miljön i området. Båda dessa bodar ska bevaras vilket tryggas med skyddsbestämmelse att byggnader inte får rivas samt att de karaktärsdrag som finns sammanfattade ovan ska beaktas vid ändring (q) enligt 8 kap 13 PBL. Bod som ursprungligen användes som ortens första affär (t.v.). Gammal sjöbod sammanbyggd med nyare byggnad (t.h.). Teknisk anläggning (E) Vid gäststugan till småbåtshamnen står det idag en transformatorstation. Dess funktion tryggas i planen genom bestämmelse om att området ska användas för tekniska anläggning (E). Varsamhetsbestämmelser gäller emellertid även för denna byggnad varför fasadbeklädnad och tak ska bytas enligt föreskrivna bestämmelser. Är det av tekniska svårigheter inte möjligt att beklä denna typ av byggnad med träfasader ska material och utformning likna föreskriva bestämmelser.

20 Transformatorstation vid gäststuga. Hamnmagasinet, teatern och hotellet skymtas i bakgrunden. Mark som ska vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning (u) De allmänna underjordiska ledningar som finns i området tryggas med planbestämmelse (u). Gemensamhetsanläggningar Inga gemensamhetsanläggning inrättas på kvartersmark. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i byggnad som nyttjas stadigvarande bör ske efter inflyttning. Störningsskydd Inga speciella störningsskydd inrättas.

21 Teknisk försörjning Trafik Se tidigare avsnitt om Gator och trafik. Dagvatten Inga ytterligare hårdgjorda ytor uppförs varför dagvatten omhändertas enligt befintliga lösningar. Värme Uppvärmning av byggnader sker med enskilda lösningar. Vatten och avlopp Planområdet omfattas av kommunalt vatten- och avloppssystem. Vid nyanslutning av exempelvis sjöbodar kan spillvattnet komma att behöva pumpas till förbindelsepunkten och bekostas av fastighetsägaren. Dränering och takvatten får ej anslutas till spillvattenledningen. Om verksamhet medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i Krav på verksamheter för utsläpp av industrivatten till det kommunala avloppsledningsnätet inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet. Nordanstig Vatten AB kan komma att ställa krav på provtagning för att visa att kraven följs. Detta innebär att för de flesta restauranger att en fettavskiljare, enligt standard SS-EN-1825 behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. El E-on är ledningsägare för el-nätet i området och ansvarar således också för att tillgodose samtliga fastigheters el-behov. Avfall Återvinningsstation för förpackningar av papper, metall, plast och glas finns i centralt i planområdet. Ansvarig för stationen är FTI.

22 Väg in i centrum av planområdet (t.v.) och återvinningsstation (t.h.).

23 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som går förlorade. Planförfarande Planen beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet Ansvarsfördelning och huvudmannaskap I dagsläget sköts området enligt enskilt huvudmannaskap vilket innebär att det är samfällighetsföreningar som hamnförening eller vägförening som är ansvarig att sköta allmänna platser vilket bland annat inkluderar nya gårdsgator. Detta är något som också fortsättningsvis ska gälla vilket innebär att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Vägförening Den befintliga gatan Gistvallsvägen ingår i Vägföreningens båtnadsområde vilket innebär ett ansvar för sommar- och vintervägsunderhåll av den befintliga vägstandarden. De enskilda anslutningsvägar som har sin utfart på Gistvallsvägen ingår inte i vägföreningens ansvar. Enligt gällande förrättning ingår inte anläggning av nya vägar. Beträffande skötsel av de allmänna platserna ingår de inte heller i vägföreningens ansvarsområde. Detta måste i så fall regleras i anläggningsförrättning eller särskilt kommunalt beslut. Ledningsrätter Befintlig ledningar skyddas genom ledningsrätter inom området. Vid eventuella flytt av ledningar bekostas detta av gällande exploatör i samråd med berörd ledningsägare. Konsekvenser av planens genomförande Planen innebär tydliga riktlinjer för ny- och ombyggnationer inom planområdet. Kulturmiljön tryggas genom tidigare nämnde varsamhetsbestämmelser. De skyddsbestämmelser som är angivna för de två äldre bodarna innebär att fastighetsägaren kan få ersättning av kommunen för att upprätthålla dessa byggnaders status. Servitut (a) Servitut för framkomlighet inrättas på områden markerade med bestämmelsen (a).

24 Fastighetsrättsliga frågor Det är enligt föreliggande plan möjligt att stycka av samtliga tomter inom kvartersmark. Det är dock inget som planen tar vidare ställning i då en avstyckning av tomter inte förändrar användningen av området. Det är också möjligt för hamnföreningen att utöka arrendetomterna då ett två meter brett område närmast sjöbodarna planläggs som bostadsändamål men som inte får bebyggas. Det är alltså endast möjligt att anlägga uteplatser och liknande funktioner på den marken. Medverkande tjänstemän Planförfattare är Fredrik Spjut, WSP Samhällsbyggnad och Eva Suneson Agdler, Sweco Architects, i samråd med stadsarkitekt Christina Englund, Nordanstigs kommun. Fredrik Spjut WSP Samhällsbyggnad Christina Englund Stadsarkitekt

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola Bygg- och miljöavdelningen Johannes Siirtola Johannes.siirtola@alvkarleby.se 026-83044 PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för del av Gårdskärs by (del av Gårdskär 25:1 m.fl.) samt ändring av del av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr 2013-01187-214 Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje Upprättad 2013-10-25 Laga kraft 2014-04-22 LAGA KRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

m.fl, Ringarums samhälle

m.fl, Ringarums samhälle Granskningshandling Tillägg till detaljplan för PRÄSTGÅRDEN 1:28 m.fl, Ringarums samhälle Tillägget gäller enbart för fastigheten RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69, det fd stationshuset. Gällande detaljplan: Detaljplan

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013 2014-03-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera, etapp 1, i Länna församling enligt ÄPBL och Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer