Delårsrapport. Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet"

Transkript

1 Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie blev 0,04 kr (0,06 kr)

2 VDs kommentar Året har börjat bra och vi presenterar ett starkt kvartalsresultat. Våra kunder fortsätter att digitalisera sina butiker, tåg och bussmiljöer med hjälp av våra produkter och tjänster. Vår satsning på produktutveckling för den Digitala Butiken fortsätter och vi har lanserat In-Store Tablet, en mobil digital skylt för e-handel och säljstöd i butiken. Med e-handel i butiken får man ett obegränsat sortiment och kan höja servicenivån avsevärt. Våra nya 22 True-Flat kvalitetsbildskärm levereras nu till fler och fler kunder. Magnus Forsbrand, Verkställande direktör Vi ser också fler och fler applikationer för den Digitala Butiken. Informationssystem, interaktiva produktkataloger och nu senast Digitala menytavlor är exempel på lösningar som ökar försäljningen och gör kundupplevelsen bättre Rörelseresultat, Mkr varav engångsposter Det digitala innehållet blir då viktigare och viktigare. Vi är därför glada att via vårt nya delägda bolag, Mobile Content, kunna erbjuda innehållslösningar för Digital Signage med nyheter, väder och sport samt sälja annonsutrymme i de digitala kanaler som erbjuds. Under kvartalet har vi erhållit optioner att förvärva en majoritet av aktierna i Mermaid A/S som är Danmarks ledande aktör inom Digital Signage med kontor också i Norge och Sverige, vilket ger möjlighet för ytterligare ett steg mot MultiQs mål att bli Nordeuropas ledande helhetsleverantör inom området. Intäkter Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 28% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 47,0% (45,3%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år Intäkter och bruttomarginal per kvartal, Mkr Intäkter Bruttomarginal Rörelseresultat Under perioden uppgick rörelseresultatet till 3,7 Mkr (6,0 Mkr), vilket är en försämring eftersom föregående års motsvarande period innehöll en rekordstor enskild leverans. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Väsentliga händelser under januari-mars MultiQ har fått en order värd 6,4 miljoner kronor på digitala skyltar från en kund inom spelbranschen. Kunden har lagt en beställning på bildskärmar med inbyggda mediaspelare som ytterligare kommer att förstärka spelupplevelsen hos kundens spelombud. MultiQ levererar digitala skärmar till stor Europeisk varuhuskedja med en order värd drygt 1 miljon kronor på den senaste kvalitetsbildskärmen 22 True-Flat. De digitala skärmarna kommer att användas till informationsdiskar i varhuskedjans butiker. MultiQ växer i Europa med en order värd 3 miljoner kronor på digitala skärmar till ett världsledande företag inom hälsovård i Tyskland. MultiQ har fått en order värd cirka 1 miljon kronor på digitala skärmar från en kund inom spelbranschen i Norge. Kunden avser förbättra spelupplevelsen hos sina spelombud med touchskärmar för ökad interaktivitet. MultiQ lanserade In-Store Tablet, en mobil digital skylt för e-handel och säljstöd i butiken, under Butiksleverantörsmässan i Stockholm den mars. Med e-handel tillgänglig i butiken kan man öka försäljningen och höja servicenivån avsevärt. In-Store Tablet är en mobil och interaktiv surfplatta i ett litet och behändigt format. Väsentliga händelser efter periodens utgång MultiQ har fått en order värd drygt 1 miljon svenska kronor på digitala skärmar till en norsk dagligvarukedja. Kunden investerar i 15 touchskärmar för ett enklare handhavande i butikernas kassor. MultiQ och Mediahuset startar nytt bolag för digitalt innehåll. Det nya bolaget Mobile Content Sweden AB erbjuder en komplett innehållslösning för digital skyltning med nyheter, väder och sport samt säljer annonsutrymme i de digitala kanaler som erbjuds. MultiQ har fått en första order värd drygt 2 miljoner kronor på Digitala menytavlor, för spelinformation över kassorna, till ett europeiskt spelbolag. MultiQ International AB har beslutat att förvärva en majoritet av aktierna i Mermaid A/S, ett bolag noterat på NASDAQ OMX First North i Danmark. MultiQ International AB 2

3 Framtid Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad. Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också ovanför denna stora svängningar mellan kvartalen. Detta gör även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller ge kvartalsprognos som skulle kunna förmedla en felaktig indikation av närtiden. Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde Koncernen hade totalt 29,2 Mkr (20,8 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars, varav 29,2 Mkr (13,0 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 67,4% (57,8%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 2,9 Mkr (2,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,7 Mkr (3,0 Mkr). Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,5 Mkr (-0,8 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr (-0,8 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,2 Mkr (4,1 Mkr) i likvida medel per den 31 mars. Risk- och osäkerhetsfaktorer MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ s årsredovisning för, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ s årsredovisning för finns tillgänglig på bolagets hemsida. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen IFRS i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för. Notering MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni augusti Delårsrapport januari-september november Bokslutskommuniké februari 2016 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Lund den 13 maj Styrelsen i MultiQ International AB (publ) Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl 08:30. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Magnus Forsbrand, VD Tfn: Lars Pålsson, Styrelseordförande Tfn: För kontinuerlig information om bolaget se: MultiQ International AB (publ) Scheelevägen Lund Tfn: Org nr: Om MultiQ MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Företaget grundades Kontor finns i Lund, Stockholm samt i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på MultiQ International AB 3

4 Resultaträkning, koncernen jan-dec Intäkter Kostnad för sålda varor och tjänster Produktions- och inköpskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skattekostnad Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Rapport över totalresultat, koncernen jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat 1) Poster som kommer att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare ) Det förekommer inte några andra poster som kommer att omklassificeras till resultatet. Nyckeltal jan-dec Rörelsemarginal (%) 13,9 16,4 13,4 Bruttomarginal (%) 47,0 45,3 46,1 Vinstmarginal (%) 13,8 16,4 13,7 Resultat per aktie, SEK 0,04 0,06 0,16 Resultat per aktie efter full utspädning 2) 0,04 0,06 0,16 Antal aktier, medeltal Antal aktier, periodens slut Antal aktier, efter full utspädning 2) Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet Nedskrivningar av goodwill som ingår i rörelseresultatet ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med st. MultiQ International AB 4

5 Rapport över finansiell ställning, koncernen TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Avkastning på eget kapital (%) 5,8 12,2 31,0 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,2 11,9 27,6 Soliditet (%) 67,4 57,8 66,9 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,0 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital (%) 68,2 59,0 67,9 Räntetäckningsgrad (ggr) 21,3 27,2 20,2 Eget kapital per aktie (SEK) 0,65 0,51 0,61 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 3) 0,65 0,51 0,61 Anställda, periodens slut ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall eget kapital per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. MultiQ International AB 5

6 Rapport över kassaflöde, koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga rörelsefordringar Rörelseskulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Optionsintäkter, personaloptioner Förändring av checkkredit Förändring av factoringskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ej utnyttjade krediter vid periodens slut ) Avskrivningar Avsättningar Övrigt Totalt MultiQ International AB 6

7 Rapport över förändring i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust Totalt eget kapital Ingående balans Förändringar i Eget kapital Periodens totalresultat Utgående balans Förändringar i Eget kapital Optionsintäkter Periodens totalresultat Utgående balans Förändringar i Eget kapital Periodens totalresultat Utgående balans Kvartalsdata Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) Neg neg neg neg 16,4 11,0 15,8 9,1 13,9 Bruttomarginal (%) 42,7 39,1 43,4 32,0 45,3 48,1 45,2 46,1 47,0 Soliditet 67,8 63,4 64,2 57,5 57,8 61,3 61,3 66,9 67,4 Avkastning på eget kapital (%) Neg neg neg neg 12,2 5,8 8,6 4,5 5,8 Avkastning på sysselsatt kapital (%) Neg neg neg neg 11,9 5,9 8,3 4,4 5,2 Substansvärde per aktie 1,43 1,35 1,26 0,45 0,51 0,54 0,59 0,61 0,65 Resultat per aktie -0,08-0,08-0,08-0,47 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04 Kassaflöde per aktie -0,08 0,02-0,01 0,14 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 MultiQ International AB 7

8 Resultaträkning, moderbolag jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder MultiQ International AB 8

9 Noter Not 1 - Verkligt värde av finansiella instrument Koncernen Redovisat värde Verkligt värde Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar Leverantörsskulder Övriga skulder Skulder Moderbolaget Redovisat värde Verkligt värde Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar Övriga skulder Skulder Vidtagna säkringsåtgärder i form av utestående terminskontrakt samt kundkontrakt i tredjepartsvaluta har påverkat årets resultat med 0,0 Mkr (0,2 Mkr). Not 2 - Närståendetransaktioner MultiQ har via det helägda dotterföretaget MultiQ Systems AB affärsrelaterade sale and leaseback transaktioner med Mikrolund Invest AB. Mikrolund Invest AB är ett dotterbolag till Mikrolund Holding AB som i sin tur äger 35,12% av MultiQ. Försäljningen sker på marknadsmässiga grunder innebärande att MultiQ Systems AB i samband med försäljning av hårdvara påför 17% på sitt anskaffningsvärde och sedan hyr tillbaka denna utrustning i form av ett finansiellt leasingavtal under 36 månader och en marknadsmässig ränta baserad på STIBOR + 5%. Nedan specificeras transaktionerna med Mikrolund Invest AB under januari-mars. Försäljning av hårdvara till Mikrolund Invest AB varav redovisad vinst avseende periodens försäljning i resultaträkningen Betalda leasingpremier till Mikrolund Invest AB varav kostnad för räntekomponent i resultaträkningen Finansiell leasingskuld till Mikrolund Invest AB varav kortfristig del 498 TSEK 3 TSEK -605 TSEK -58 TSEK TSEK TSEK MultiQ International AB 9

Licensintäkterna ökat 39% och högre bruttomarginal

Licensintäkterna ökat 39% och högre bruttomarginal ZetaDisplay AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Licensintäkterna ökat 39% och högre bruttomarginal FÖRSTA KVARTALET OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 12,1 [18,2] MSEK EBITDA UPPGICK TILL -2,1 [- 0,8] MSEK

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2006

Delårsrapport Januari-mars 2006 Delårsrapport Januari-mars 2006 Fortsatt förbättrad lönsamhet Nettoomsättning 562 mkr (551). Resultat efter skatt 10 mkr (578). Vinst per aktie 0.13 kr (7.26). Resultat efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer