Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015"

Transkript

1 Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015 Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 1

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Gällande trafikregler 3. Nyttofordon 4. Parkering 5. Snöröjning 6. Miljöperspektiv 7. Barn och unga 8. Vägen som lekplats 9. Cykla och promenera 10. Tänkbara hastighetssänkande och trafiksäkerhets höjande åtgärder 11. Skyltning Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 2

3 1. Bakgrund Föreningens årsmöte beslutade att styrelsen till nästa årsstämma utreder och kommer med förslag på hur gällande hastighetsrekommendationer ska respekteras. I förslaget ska hänsyn tas till miljö, barn, gående, cyklister, snöröjning samt utryckningsfordons framkomlighet. Styrelsen ombads också att se över hela vägsträckan vad gäller skyltning, sikt och farthinder så att vi får ett enhetligt och väl genomtänkt förslag. 2. Gällande trafikregler (enligt föreningens hemsida) I området ligger vägarna på flertalet ställen på mjuk lermark och är känsliga. Belastningen på vägarna ökar vid - högre hastighet - tyngre fordon (totalvikt och axeltryck) - flera fordon per tidsenhet - körning nära vägkanterna I området förekommer det ofta lekande barn vid sidan av vägen och vägarna brukas av både gående och cyklister. Trafikreglerna är till för att minska slitage och skador på vägarna samt för ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter. Vänligen respektera våra trafikregler! Mötesregler Alla möten skall ske på utmärkta mötesplatser. Generellt är det svaga vägkanter och håller ej att köra eller att mötas på. Kör i möjligaste mån i mitten av vägen. Om fordon möts och ingen mötesplats finns mellan fordonen måste det ena fordonet backa till närmaste mötesplats. Det är ej tillåtet att parkera på mötesplatserna. Viktbegränsning 8 tons axeltryck är den normala viktbegränsningen. 4 tons totalvikt är viktbegränsningen när vägen är extra känslig i samband med tjällossning och inträffar ofta under några veckor någon gång i februari till maj. Observera skyltning! Skylt om vilken viktbegränsning som gäller finns vid infarten från väg 276. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 3

4 Dispens Dispens från viktbegränsning kan ansökas hos vägfogden / ordföranden. En dispensansökan skall innehålla: Anledning Tidpunkt Typ av fordon Antal transporter Vägsträcka Totalvikt (lastad) Antal axlar Högst axeltryck (lastad) Hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på samtliga vägsträckor i området. Det förekommer farthinder. Det finns ofta lekande barn vid sidan av vägen på flera ställen i området. Siktröjning Fri sikt i kurvor skall vara minst 10 meter åt vardera hållet. Inom frisikttriangeln gäller maxhöjden 80 cm. Frihöjden över vägbanan skall vara minst 4,6 meter. Föreningen ansvarar för siktröjning, men uppmanar fastighetsägare att vidta förebyggande åtgärder och på så sätt få kontroll över sin egen växtlighet. Vänligen respektera våra trafikregler! 3. Nyttofordon Föreningens vägar trafikeras regelbundet av fordon i tjänst- och nyttotrafik för bl.a fastighetsägare utmed vägnätet. Samt även av underhållningsfordon för vägområdet. Det handlar om sopbilar, brevbäring, latrintömning, träd- och kantbeskärning. Samt transporter av tyngre gods med lastbil. Dessutom behöver hänsyn tas till god framkomlighet för brandbilar, ambulans och andra utryckningsfordon. Vintertid behöver vägen snöröjas och sandas på ett bra och effektivt sätt för att på så sätt kunna upprätthålla trafiksäkerheten. För att tillgodose ovanstående behov behöver vägarna vara plana och släta, samt att körbanans bredd behöver vara tillräckligt väl tilltagen. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 4

5 4. Parkering Med tanke på vägens bredd och behovet av användbara mötesplatser är parkering inte lämplig utmed någon del av vägen (förutom vid parkeringsytan ovanför 276an). På föreningens hemsida står Det är ej tillåtet att parkera på mötesplatserna. På ett par platser utmed föreningens vägar finns skyltar om parkeringsförbud. Detta kan dock tydliggöras på ett bättre sätt. Väghållaren kan bestämma villkoren för parkering Många enskilda väghållare har problem med parkering på vägar och vändplaner m.m. Oftast har fordonen inte någon anknytning till medlemsfastigheterna. Problemen är särskilt stora på sommaren, då många söker sig till badplatser eller ut i naturen. Det finns en mängd lagar som reglerar parkering på gator och andra allmänna platser. Några motsvarande bestämmelser som gäller privat mark, t ex enskilda vägar, finns inte. Parkeringsförbud inom tättbebyggt område beslutas av kommunens trafiknämnd och utanför tättbebyggt område beslutar länsstyrelsen. Om trafiknämnden eller länsstyrelsen ej beslutat om något parkeringsförbud får markägaren eller den enskilde väghållaren bestämma parkeringsvillkoren själv. Man har möjlighet att ta ut en kontrollavgift av dem som inte följer villkoren. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1984:318) och förordningen (1984:321) om kontrollavgifter vid olovlig parkering. Ett fordon kan flyttas om det är uppställt mot bestämmelserna och samtidigt så att det hindrar andra fordon eller försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Oftast är det polisen eller en kommunal myndighet som beslutar om flyttning och utför den. 5. Snöröjning Den största arbetsuppgiften inom vinterväghållningen är att hålla vägarna fria från snö som hindrar trafiken. Österåkers kommun har följande text på sin hemsida gällande snöröjningen: Gång- och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas vid cirka 3 centimeters djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 2 dygn. Bussgator och busshållplatser snöröjs vid cirka 3-5 cm djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn Lokalgator snöröjs vid ca 3-5 cm snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn. Vid extrema väderförhållanden kan andra prioriteringsordningar gälla. På torget i Åkersberga centrum finns det markvärme som håller undan snö och is, men vid behov snöröjs och sandas det. Trafikverket rekommenderar att en väg normalt plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas då snötjockleken är ca 8 cm. Vid större snöfall plogar man i två omgångar. Först plogar man för att få en tillräckligt bred körbana fri från snö, så att trafiken kan komma fram. Därefter plogar man hela körbanebredden, inkl. mötesplatser, och rensar vägskäl från snö. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 5

6 Sandning Med sandning av isig körbana kan man öka friktionen och därmed trafiksäkerheten avsevärt. Friktionen ökar inte nämnvärt över en viss gräns med ökad mängd sand. Vid sandning av en isvägbana når man denna gräns tämligen snabbt. Ökar man sandmängden till det dubbla, ger detta praktiskt taget ingen friktionsförbättring. Visserligen varar sandningen något längre med ökad mängd sand, men på en hård isvägbana där halkbekämpningen behövs bäst är ändå praktiskt taget all sand borta sedan fordon passerat. Sandning kan även ske i förebyggande syfte strax innan köldperiod genom att man fryser fast sand. 6. Miljöperspektiv Föreningens vägnät är beläget inom ett område med fin och till stora delar orörd natur. Här vistas också många boende, besökare och sommargäster som har sökt sig till området för bl.a. kvalitativ natur, ren luft och bullerfrihet. Viktigt är därför att få en så låg påverkan på dessa värdefulla värden som möjligt från vägtrafiken. Utsläppen Än idag är nästan 90% av drivmedlen inom vägtrafiken utav fossilt ursprung främst bensin och diesel. Beroende på hastighet och bränsleeffektivitet förbränns detta fossila bränsle och koldioxid frigörs. Koldioxid är den viktigaste av de växthusgaser som påverkar världens klimat genom en ökad växthuseffekt. Man vet att 1 liter förbränd bensin eller diesel ger över två kg koldioxid. Buller och vibrationer Det är många faktorer som påverkar vilket buller som omgivningen upplever. Men bullret ökar med stigande hastighet, och fordonens hastighet har stor betydelse för hur mycket buller som avges till omgivningen. En hastighetsändring med 10 km/h, i intervallet km/h, ändrar i grova drag bullernivån med 2 dba. (Jfr med tyst asfalt istället för traditionell asfalt sänks bullernivån med 2-7 bba). Ryckig körning med snabba inbromsningar och kraftiga accelerationer ger mer buller än lugn körning i jämn fart. Vid låga hastigheter dominerar ljudet från motor och avgassystem, medan bullret från däck och vägbana tar över vid högre hastigheter. För personbilar ligger gränsen vid cirka km/tim och för tunga fordon vid km/tim. Vibrationer är svängningsrörelser som uppstår vid överföring av energi. Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna fortplantas beror på en rad faktorer. Ju högre hastighet, desto större energiöverföring och därmed mer vibrationer. Partiklar i luften De flesta är överens om att högre hastigheter, tyngre fordon, ökad fordonsmängd samt vissa däcktyper (framförallt dubbade däck) orsakar större mängd partiklar och även Nanopartiklar i luften. Dessa partiklar kommer dels från däcken själva men även från damm på vägbanan samt från vägens slitskikt. Ju snabbare, tyngre och intensivare trafik desto mer slits alltså vägytan men även vägkroppen. Det senare är särskilt viktigt om man har en mjuk vägkropp, så som hos oss. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 6

7 7. Barn och unga Att barn och unga är särskilt känsliga för buller och miljöförändringar är säkert väl känt hos de flesta. Likväl som att barn och unga pga. sin motoriska utveckling och mognad har svårare än vuxna att uppträda på ett trafiksäkert sätt. Vad som kanske inte är lika känt är att barnens rörelsefrihet minskat markant de senaste åren och i takt med den tätare trafiken. Detta tror man har att göra med föräldrars oro att släppa ut barnen själva i trafikmiljön. Barn är impulsiva och har inget konsekvenstänkande. När en boll åker ut i gatan, springer barnet naturligt efter utan att tänka på eventuella konsekvenser. 8. Vägen som lekplats Givetvis är inte gator och vägar någon lekplats, men även barn och unga behöver använda vägarna för att antingen till fots eller med enklare mekaniska fordon såsom exempelvis cykel förflytta sig till lekplatser, eller för socialt umgänge. Detta beteende är både naturligt och önskvärt. Lek och motion är viktiga ingredienser i en ung människas utveckling. Målsättningen bör därför vara att minska tempot i trafiken för att underlätta för barn och unga att vistas i trafikmiljön. En bättre trafikmiljö bör även övertyga deras föräldrar att barnen kan använda vägnätet för att förflytta sig i en högre utsträckning. Det förekommer även att vuxna använder vägen som en lekplats. Framförande av fyrhjuling, snöscooters, mc etc. är tillåtet på vägen. Men då gäller givetvis de allmänna och gemensamma trafikregler och rekommendationer som vägens medlemmar beslutat om i demokratisk ordning. I första hand ska vägen användas för transport från en punkt till en annan. Allt okynnesåkande ökar slitaget på vägen, vilket i förlängningen leder till ökade gemensamma kostnader i form av reparationer. 9. Cykla och promenera Att kunna cykla eller promenera säkert på föreningens vägar är lika viktigt och önskvärt som att fordon ska kunna ta sig fram trafiksäkert. För att dessa både hårda och mjuka fordonsslag ska kunna samsas om den högst begränsade vägbredden behöver skyltning och markeringar samt regler vara tydliga. Helst ska trafikslagen vara åtskilda varandra i största möjliga mån. 10. Tänkbara hastighetssänkande och trafiksäkerhets höjande åtgärder Samfällighetens årsstämma den 15 juni 2014 beslöt att högsta rekommenderad hastighet ska vara 30 km/h och gälla samtliga vägdelar inom samfälligheten. Skyltning om detta finns inom de mer tätbefolkade områdena, samt vid vägens början. Tyvärr framförs dock många fordon betydligt snabbare än den rekommenderade hastigheten. Särskilt sker detta på de sträckor som ligger utanför bebyggelse. Som framkommit av ovanstående finns stora vinster gällande miljö, buller, slitage, hållbarhet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för alternativa Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 7

8 transportslag att göra om man kan få ner den verkliga hastigheten inom Samfällighetens vägnät. För att få bilister och fordonsförare att respektera rekommenderad hastighetsbegränsning krävs en rad åtgärder. Givetvis behövs tydlig och noggrann skyltning om hastighetsrekommendationen. Rekommendationen behöver eventuellt även kompletteras med andra hastighetssänkande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara gupp, hinder, faror, begränsningar i vägen för en snabb framfart eller upplevd känsla för något av dessa. Tänkbara åtgärder Någon form av snällt hinder kan vara en tänkbar lösning. På marknaden finns färdiga produkter som eventuellt är lämpliga på någon plats. Bilden ovan är en slitstark och synlig produkt kallad SafetyRider. Dock behöver dessa sättas ut på våren för att plockas undan över vintern för att inte bli skadade/förstörda av snöröjningen. Hindren kan kombineras i valfritt antal och avstånd för att uppnå önskvärd effekt. En viss inbromsning / gasgivning inför och efter hindret kommer dock att ske. Målade lekfulla ytor på vägbanan kan få förare att misstänka aktivitet på eller kring vägen. Detta kan leda till hastighetssänkning. Återkommande bilister tenderar dock att lära sig genomskåda denna bluff-aktivitet varpå den hastighetssänkande effekten troligen avtar ganska snart. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 8

9 Att bemåla vägbanan med en gång-, och cykelväg avdelad från den övriga trafiken kan få bilister att uppleva vägens bredd som smalare vilket i sig är hastighetssänkande. Med motivmålning av cyklar och/eller personer påminns föraren dessutom om faran/risken för sådan aktivitet löpande. Även cyklister och gångtrafikanter kan uppleva en högre trygghet utav egen användningsyta. Kostnaden för målningsarbetet är dock relativt högt. Dessutom finns risk att stor del utav trafiken drar sig närmare den motsatta vägkanten vilket kan tära på vägens bärighet. Blomlådor utställda på vägen gör att fordon tvingas köra slalom mellan hindren. Man kan notera en signifikant sänkning av hastigheten kring dessa hinder. Dessa behöver dock sättas ut på våren och plockas undan under vintern för att möjliggöra snöröjningen. Visst underhåll av blomlådorna krävs för att dessa inte ska upplevas som skräpiga. Redan idag ställs, sedan några år tillbaka, blomlådor ut vid Skirhults badplats. Detta görs ej utav samfälligheten utan på andras initiativ. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 9

10 Vid infarten till Annarby finns två tydliga skyltar Hasighetsbegränsning 30 km/h tillsammans med en tydlig skylt om barn i området med texten Kör sakta akta mig. Dessa skyltar markerar på ett bra sätt att här gäller det att begränsa sin hastighet. Många upplever också hastigheterna i detta område som något lägre än på övriga delar av Skirhultsvägen. Denna vägsträcka ingår inte i Samfällighetens vägnät utan tillhör Annarby föreningen. En digital skylt som registrerar hastigheten hos förbipasserande fordon. Om farten överstiger rekommenderad hastighet blinkar texten FÖR FORT. Skyltningen vid Skirhults Gård är inte den bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Här kommer man till en sträcka med tätare bebyggelse, kraftiga kurvor och dessutom finns här barn i området. Hastighetsrekommendation till 30 km/h samt tydlig Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 10

11 skyltning om fara för barn. Även en skylt varning för kurvor m kan behövas här. Vid andra kurvan (intill ladan) kan det vara motiverat med en spegel för att öka sikten. En spegel runt kullen vid mötesplatsen strax tidigare än bildens position kan också vara motiverad. 11. Skyltning etc Tydlig och rätt skyltning är viktigt för att trafikanter ska förstå och också kunna respektera information och gällande regler. Varning för barn Barn ser och syns dåligt och de har ofta dålig uppfattning om faran i trafiken och därför bör trafikanterna alltid vara extra uppmärksamma. Märket sätts upp vanligtvis vid skolor och dagis, men finns också ofta uppsatt vid bostadsområden. Här är två exempel på tydliga skyltar som varnar för barn i närheten av vägen. Dessa eller liknande skyltar bör bara sättas upp i den utsträckning som matchar mot det verkliga behovet. För många varningsskyltar tenderar att minska effekten av dem. Målsättningen bör istället vara att få maximal effekt av varje skylt där faran eller behovet finns. Lämplig mängd varning för barn skyltar är vid ca 3 platser (skylt från varje håll innebär 6 st skyltar). Dessa skyltar kan flyttas om vartefter behovet förändras över tid. Varning annan fara Denna skylt är okey i begränsad mängd och tillsammans med tilläggstavla som beskriver faran. Dock kan denna tilläggstavla med fördel ändras till Dålig sikt smal väg. Informationen om lekande barn tydliggörs i enlighet med tidigare punkt. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 11

12 Skyltars synlighet Skyltar bleknar med tiden och förlorar därmed en del av sin effekt. För många skyltar på samma plats gör också att en del av effekten försvinner när betraktarens uppmärksamhet splittras. Föreningen bör därför i möjligaste mån begränsa mängden skyltar vid en och samma plats. Det är ej tillåtet för annan att skylta på föreningens stolpar. Viktigt att detta också efterlevs. Begränsad bärighet / Begränsat axeltryck Samtliga vägar inom föreningen har en generell begränsning av bärigheten till maximalt axeltryck om 8 ton. Vid goda markförhållanden kan samfällighetsföreningens ordförande tillika vägfogde ge dispens för tyngre fordon / axeltryck vid behov. I samband med tjällossningen är marken extra mjuk och vägkroppen extra ömtålig. Vid de tillfällena kommer föreningen på hemsidan anslå om tillfällig extra begränsning av fordonsvikten. Normalt blir begränsningen till 4 tons totalvikt för fordon under några veckor på våren. Vid den tillfälliga förändringen av bärigheten kommer föreningen sätta upp tillfällig skylt med aktuell uppgift, samt ställa ut koner med den tillfälliga viktbegränsningen tydligt angivet för att minska risken att någon är ouppmärksam och på så sätt riskerar att tillfoga vägen skador. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 12

13 Rekommenderad hastighet Den rekommenderade hastigheten ändrades av samfällighetens årsstämma i juni För att tydliggöra detta hos trafikanterna behöver fler hastighetsskyltar sättas upp på strategiska och lämpliga platser. Mötesplatser Mötesplatser ska ligga tydligt och vara väl utmärkta med skylten M. Mötesplats ska alltid vara tillgänglig för användning och får därför ej användas till parkering eller uppställningsplats. Eventuella fordon eller föremål riskerar att bötfällas eller avlägsnas på innehavarens bekostnad. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 13

14 Fotnot: Hur mycket CO2 genererar en liter bensin eller diesel?! Hur mycket koldioxid (CO2) får man vid förbränning av en liter bensin eller diesel? Bensin är inget entydigt ämne utan en blandning av flera. Dessa ämnen har olika kemisk sammansättning och olika täthet. Även inom ramen för hur handelsbensin ska vara sammansatt finns utrymme för olika blandningar. Beroende på sammansättningen ger bensinen olika mängd CO2 vid förbränning. Enligt professor Ångström vid Tekniska Högskolan i Stockholm ger ett kg normbensin eller normdiesel vid fullständig förbränning (vilket aldrig förekommer) upphov till 3.17 kg CO2. Om vi antar att bensinen har tätheten 0.72 kg/liter så blir detta 2.28 kg CO liter bränsle. Hur kommer det sig då att 0.72 kg (= en liter) bensin kan ge upphov till m kg CO2? Bränslet är uppbyggt av kol (C) och väte (H), exempelvis Hexan C6H14. Kol har atommassan 12 och väte har atommassan 1. Vad som händer vid förbränningen är att kolet (C) binder sig med syret (O) luften. Syre har atommassan 16 och väger alltså 16 gånger mer än vätet (H kolet (C) tidigare var bundet till i bränslet. Kolet väger tillsammans med syret alltså mer efter förbränningen än det (k gjorde när det var bundet till väte i bränslet. Förenklat: en kolatom, som binder två väteatomer, väger =14 atommasseenheter. Efter förbränningen väger en kolatom bunden till två syreatomer atommasseenheter. Detta förklara varför en liter bensin ger upphov till så stor mängd CO2. Vägtrafikbullrets ljudnivå emissionen: Påverkas av fordonstyp, fordonsunderhåll och däckstyp (hårdhet, bredd, eventuellt dubbar). Variationer upp till 20 dba kan förekomma. Ökar med hårt körsätt upp till 10 dba. Ökar med trafikmängden. Fördubblad trafik medför 3 db A högre emission. Påverkas av andelen tunga fordon. Om andelen tung trafik ökar från 0 till 10 procent ökar den ekvivalenta ljudnivån med cirka 3 dba, medan den maximala ljudnivån ökar med 8 till 12 dba med störst skillnad i hastigheter under 50 km/h (det vill säga i stadstrafik). Ökar med fordonshastigheten. En höjning av hastigheten från 50 km/h till 70 km/h ökar bullernivån med cirka 4 dba. Ökar med vägens stigning. Om stigningen är 50 promille ökar ljudnivån med 2 3 dba, beroende på andelen tung trafik, jämfört med plan väg. Påverkas av vägbeläggningen. Bullervariationerna mellan vanliga beläggningar uppgår till flera dba. Bullret från trafik på så kallad dränasfalt är 2 7 dba lägre än från trafik på standardasfalt. Bullerreduktionen är bäst när dränasfalten är ny, eftersom dess porer täpps igen med tiden. Det finns även andra typer av låg -bullrande vägbeläggningar. Utvecklingsarbete pågår för att hitta bättre och mindre bulleralstrande beläggningar. Påverkas av väglaget. Våt vägbana ökar bullret med cirka 3 dba, snötäckt vägbana minskar bullret ungefär lika mycket. Källa Växjö kommun Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 14

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18 Sida 1 av 14 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Inledning 3 1. Bakgrund 3 2. Politiska mål 3-4 2:1 Miljöprogram

Läs mer

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret;

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013

NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013 NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 1 Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Borås Stad. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Urval och svarsfrekvens Bortfallsanalys Metod 4 Fokusområden

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Juni 2009 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Cykelstråk

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten ÅTGÄRDSPROGRAM för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten 2011-11-23 Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Nacka Kommun Granitvägen 15 131 81 Nacka Emil Hagman

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer