Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015"

Transkript

1 Utredning säkrare väg Skirhults samfällighetsförening 2015 Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 1

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Gällande trafikregler 3. Nyttofordon 4. Parkering 5. Snöröjning 6. Miljöperspektiv 7. Barn och unga 8. Vägen som lekplats 9. Cykla och promenera 10. Tänkbara hastighetssänkande och trafiksäkerhets höjande åtgärder 11. Skyltning Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 2

3 1. Bakgrund Föreningens årsmöte beslutade att styrelsen till nästa årsstämma utreder och kommer med förslag på hur gällande hastighetsrekommendationer ska respekteras. I förslaget ska hänsyn tas till miljö, barn, gående, cyklister, snöröjning samt utryckningsfordons framkomlighet. Styrelsen ombads också att se över hela vägsträckan vad gäller skyltning, sikt och farthinder så att vi får ett enhetligt och väl genomtänkt förslag. 2. Gällande trafikregler (enligt föreningens hemsida) I området ligger vägarna på flertalet ställen på mjuk lermark och är känsliga. Belastningen på vägarna ökar vid - högre hastighet - tyngre fordon (totalvikt och axeltryck) - flera fordon per tidsenhet - körning nära vägkanterna I området förekommer det ofta lekande barn vid sidan av vägen och vägarna brukas av både gående och cyklister. Trafikreglerna är till för att minska slitage och skador på vägarna samt för ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter. Vänligen respektera våra trafikregler! Mötesregler Alla möten skall ske på utmärkta mötesplatser. Generellt är det svaga vägkanter och håller ej att köra eller att mötas på. Kör i möjligaste mån i mitten av vägen. Om fordon möts och ingen mötesplats finns mellan fordonen måste det ena fordonet backa till närmaste mötesplats. Det är ej tillåtet att parkera på mötesplatserna. Viktbegränsning 8 tons axeltryck är den normala viktbegränsningen. 4 tons totalvikt är viktbegränsningen när vägen är extra känslig i samband med tjällossning och inträffar ofta under några veckor någon gång i februari till maj. Observera skyltning! Skylt om vilken viktbegränsning som gäller finns vid infarten från väg 276. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 3

4 Dispens Dispens från viktbegränsning kan ansökas hos vägfogden / ordföranden. En dispensansökan skall innehålla: Anledning Tidpunkt Typ av fordon Antal transporter Vägsträcka Totalvikt (lastad) Antal axlar Högst axeltryck (lastad) Hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på samtliga vägsträckor i området. Det förekommer farthinder. Det finns ofta lekande barn vid sidan av vägen på flera ställen i området. Siktröjning Fri sikt i kurvor skall vara minst 10 meter åt vardera hållet. Inom frisikttriangeln gäller maxhöjden 80 cm. Frihöjden över vägbanan skall vara minst 4,6 meter. Föreningen ansvarar för siktröjning, men uppmanar fastighetsägare att vidta förebyggande åtgärder och på så sätt få kontroll över sin egen växtlighet. Vänligen respektera våra trafikregler! 3. Nyttofordon Föreningens vägar trafikeras regelbundet av fordon i tjänst- och nyttotrafik för bl.a fastighetsägare utmed vägnätet. Samt även av underhållningsfordon för vägområdet. Det handlar om sopbilar, brevbäring, latrintömning, träd- och kantbeskärning. Samt transporter av tyngre gods med lastbil. Dessutom behöver hänsyn tas till god framkomlighet för brandbilar, ambulans och andra utryckningsfordon. Vintertid behöver vägen snöröjas och sandas på ett bra och effektivt sätt för att på så sätt kunna upprätthålla trafiksäkerheten. För att tillgodose ovanstående behov behöver vägarna vara plana och släta, samt att körbanans bredd behöver vara tillräckligt väl tilltagen. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 4

5 4. Parkering Med tanke på vägens bredd och behovet av användbara mötesplatser är parkering inte lämplig utmed någon del av vägen (förutom vid parkeringsytan ovanför 276an). På föreningens hemsida står Det är ej tillåtet att parkera på mötesplatserna. På ett par platser utmed föreningens vägar finns skyltar om parkeringsförbud. Detta kan dock tydliggöras på ett bättre sätt. Väghållaren kan bestämma villkoren för parkering Många enskilda väghållare har problem med parkering på vägar och vändplaner m.m. Oftast har fordonen inte någon anknytning till medlemsfastigheterna. Problemen är särskilt stora på sommaren, då många söker sig till badplatser eller ut i naturen. Det finns en mängd lagar som reglerar parkering på gator och andra allmänna platser. Några motsvarande bestämmelser som gäller privat mark, t ex enskilda vägar, finns inte. Parkeringsförbud inom tättbebyggt område beslutas av kommunens trafiknämnd och utanför tättbebyggt område beslutar länsstyrelsen. Om trafiknämnden eller länsstyrelsen ej beslutat om något parkeringsförbud får markägaren eller den enskilde väghållaren bestämma parkeringsvillkoren själv. Man har möjlighet att ta ut en kontrollavgift av dem som inte följer villkoren. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1984:318) och förordningen (1984:321) om kontrollavgifter vid olovlig parkering. Ett fordon kan flyttas om det är uppställt mot bestämmelserna och samtidigt så att det hindrar andra fordon eller försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Oftast är det polisen eller en kommunal myndighet som beslutar om flyttning och utför den. 5. Snöröjning Den största arbetsuppgiften inom vinterväghållningen är att hålla vägarna fria från snö som hindrar trafiken. Österåkers kommun har följande text på sin hemsida gällande snöröjningen: Gång- och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas vid cirka 3 centimeters djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 2 dygn. Bussgator och busshållplatser snöröjs vid cirka 3-5 cm djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn Lokalgator snöröjs vid ca 3-5 cm snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn. Vid extrema väderförhållanden kan andra prioriteringsordningar gälla. På torget i Åkersberga centrum finns det markvärme som håller undan snö och is, men vid behov snöröjs och sandas det. Trafikverket rekommenderar att en väg normalt plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas då snötjockleken är ca 8 cm. Vid större snöfall plogar man i två omgångar. Först plogar man för att få en tillräckligt bred körbana fri från snö, så att trafiken kan komma fram. Därefter plogar man hela körbanebredden, inkl. mötesplatser, och rensar vägskäl från snö. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 5

6 Sandning Med sandning av isig körbana kan man öka friktionen och därmed trafiksäkerheten avsevärt. Friktionen ökar inte nämnvärt över en viss gräns med ökad mängd sand. Vid sandning av en isvägbana når man denna gräns tämligen snabbt. Ökar man sandmängden till det dubbla, ger detta praktiskt taget ingen friktionsförbättring. Visserligen varar sandningen något längre med ökad mängd sand, men på en hård isvägbana där halkbekämpningen behövs bäst är ändå praktiskt taget all sand borta sedan fordon passerat. Sandning kan även ske i förebyggande syfte strax innan köldperiod genom att man fryser fast sand. 6. Miljöperspektiv Föreningens vägnät är beläget inom ett område med fin och till stora delar orörd natur. Här vistas också många boende, besökare och sommargäster som har sökt sig till området för bl.a. kvalitativ natur, ren luft och bullerfrihet. Viktigt är därför att få en så låg påverkan på dessa värdefulla värden som möjligt från vägtrafiken. Utsläppen Än idag är nästan 90% av drivmedlen inom vägtrafiken utav fossilt ursprung främst bensin och diesel. Beroende på hastighet och bränsleeffektivitet förbränns detta fossila bränsle och koldioxid frigörs. Koldioxid är den viktigaste av de växthusgaser som påverkar världens klimat genom en ökad växthuseffekt. Man vet att 1 liter förbränd bensin eller diesel ger över två kg koldioxid. Buller och vibrationer Det är många faktorer som påverkar vilket buller som omgivningen upplever. Men bullret ökar med stigande hastighet, och fordonens hastighet har stor betydelse för hur mycket buller som avges till omgivningen. En hastighetsändring med 10 km/h, i intervallet km/h, ändrar i grova drag bullernivån med 2 dba. (Jfr med tyst asfalt istället för traditionell asfalt sänks bullernivån med 2-7 bba). Ryckig körning med snabba inbromsningar och kraftiga accelerationer ger mer buller än lugn körning i jämn fart. Vid låga hastigheter dominerar ljudet från motor och avgassystem, medan bullret från däck och vägbana tar över vid högre hastigheter. För personbilar ligger gränsen vid cirka km/tim och för tunga fordon vid km/tim. Vibrationer är svängningsrörelser som uppstår vid överföring av energi. Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna fortplantas beror på en rad faktorer. Ju högre hastighet, desto större energiöverföring och därmed mer vibrationer. Partiklar i luften De flesta är överens om att högre hastigheter, tyngre fordon, ökad fordonsmängd samt vissa däcktyper (framförallt dubbade däck) orsakar större mängd partiklar och även Nanopartiklar i luften. Dessa partiklar kommer dels från däcken själva men även från damm på vägbanan samt från vägens slitskikt. Ju snabbare, tyngre och intensivare trafik desto mer slits alltså vägytan men även vägkroppen. Det senare är särskilt viktigt om man har en mjuk vägkropp, så som hos oss. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 6

7 7. Barn och unga Att barn och unga är särskilt känsliga för buller och miljöförändringar är säkert väl känt hos de flesta. Likväl som att barn och unga pga. sin motoriska utveckling och mognad har svårare än vuxna att uppträda på ett trafiksäkert sätt. Vad som kanske inte är lika känt är att barnens rörelsefrihet minskat markant de senaste åren och i takt med den tätare trafiken. Detta tror man har att göra med föräldrars oro att släppa ut barnen själva i trafikmiljön. Barn är impulsiva och har inget konsekvenstänkande. När en boll åker ut i gatan, springer barnet naturligt efter utan att tänka på eventuella konsekvenser. 8. Vägen som lekplats Givetvis är inte gator och vägar någon lekplats, men även barn och unga behöver använda vägarna för att antingen till fots eller med enklare mekaniska fordon såsom exempelvis cykel förflytta sig till lekplatser, eller för socialt umgänge. Detta beteende är både naturligt och önskvärt. Lek och motion är viktiga ingredienser i en ung människas utveckling. Målsättningen bör därför vara att minska tempot i trafiken för att underlätta för barn och unga att vistas i trafikmiljön. En bättre trafikmiljö bör även övertyga deras föräldrar att barnen kan använda vägnätet för att förflytta sig i en högre utsträckning. Det förekommer även att vuxna använder vägen som en lekplats. Framförande av fyrhjuling, snöscooters, mc etc. är tillåtet på vägen. Men då gäller givetvis de allmänna och gemensamma trafikregler och rekommendationer som vägens medlemmar beslutat om i demokratisk ordning. I första hand ska vägen användas för transport från en punkt till en annan. Allt okynnesåkande ökar slitaget på vägen, vilket i förlängningen leder till ökade gemensamma kostnader i form av reparationer. 9. Cykla och promenera Att kunna cykla eller promenera säkert på föreningens vägar är lika viktigt och önskvärt som att fordon ska kunna ta sig fram trafiksäkert. För att dessa både hårda och mjuka fordonsslag ska kunna samsas om den högst begränsade vägbredden behöver skyltning och markeringar samt regler vara tydliga. Helst ska trafikslagen vara åtskilda varandra i största möjliga mån. 10. Tänkbara hastighetssänkande och trafiksäkerhets höjande åtgärder Samfällighetens årsstämma den 15 juni 2014 beslöt att högsta rekommenderad hastighet ska vara 30 km/h och gälla samtliga vägdelar inom samfälligheten. Skyltning om detta finns inom de mer tätbefolkade områdena, samt vid vägens början. Tyvärr framförs dock många fordon betydligt snabbare än den rekommenderade hastigheten. Särskilt sker detta på de sträckor som ligger utanför bebyggelse. Som framkommit av ovanstående finns stora vinster gällande miljö, buller, slitage, hållbarhet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för alternativa Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 7

8 transportslag att göra om man kan få ner den verkliga hastigheten inom Samfällighetens vägnät. För att få bilister och fordonsförare att respektera rekommenderad hastighetsbegränsning krävs en rad åtgärder. Givetvis behövs tydlig och noggrann skyltning om hastighetsrekommendationen. Rekommendationen behöver eventuellt även kompletteras med andra hastighetssänkande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara gupp, hinder, faror, begränsningar i vägen för en snabb framfart eller upplevd känsla för något av dessa. Tänkbara åtgärder Någon form av snällt hinder kan vara en tänkbar lösning. På marknaden finns färdiga produkter som eventuellt är lämpliga på någon plats. Bilden ovan är en slitstark och synlig produkt kallad SafetyRider. Dock behöver dessa sättas ut på våren för att plockas undan över vintern för att inte bli skadade/förstörda av snöröjningen. Hindren kan kombineras i valfritt antal och avstånd för att uppnå önskvärd effekt. En viss inbromsning / gasgivning inför och efter hindret kommer dock att ske. Målade lekfulla ytor på vägbanan kan få förare att misstänka aktivitet på eller kring vägen. Detta kan leda till hastighetssänkning. Återkommande bilister tenderar dock att lära sig genomskåda denna bluff-aktivitet varpå den hastighetssänkande effekten troligen avtar ganska snart. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 8

9 Att bemåla vägbanan med en gång-, och cykelväg avdelad från den övriga trafiken kan få bilister att uppleva vägens bredd som smalare vilket i sig är hastighetssänkande. Med motivmålning av cyklar och/eller personer påminns föraren dessutom om faran/risken för sådan aktivitet löpande. Även cyklister och gångtrafikanter kan uppleva en högre trygghet utav egen användningsyta. Kostnaden för målningsarbetet är dock relativt högt. Dessutom finns risk att stor del utav trafiken drar sig närmare den motsatta vägkanten vilket kan tära på vägens bärighet. Blomlådor utställda på vägen gör att fordon tvingas köra slalom mellan hindren. Man kan notera en signifikant sänkning av hastigheten kring dessa hinder. Dessa behöver dock sättas ut på våren och plockas undan under vintern för att möjliggöra snöröjningen. Visst underhåll av blomlådorna krävs för att dessa inte ska upplevas som skräpiga. Redan idag ställs, sedan några år tillbaka, blomlådor ut vid Skirhults badplats. Detta görs ej utav samfälligheten utan på andras initiativ. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 9

10 Vid infarten till Annarby finns två tydliga skyltar Hasighetsbegränsning 30 km/h tillsammans med en tydlig skylt om barn i området med texten Kör sakta akta mig. Dessa skyltar markerar på ett bra sätt att här gäller det att begränsa sin hastighet. Många upplever också hastigheterna i detta område som något lägre än på övriga delar av Skirhultsvägen. Denna vägsträcka ingår inte i Samfällighetens vägnät utan tillhör Annarby föreningen. En digital skylt som registrerar hastigheten hos förbipasserande fordon. Om farten överstiger rekommenderad hastighet blinkar texten FÖR FORT. Skyltningen vid Skirhults Gård är inte den bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Här kommer man till en sträcka med tätare bebyggelse, kraftiga kurvor och dessutom finns här barn i området. Hastighetsrekommendation till 30 km/h samt tydlig Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 10

11 skyltning om fara för barn. Även en skylt varning för kurvor m kan behövas här. Vid andra kurvan (intill ladan) kan det vara motiverat med en spegel för att öka sikten. En spegel runt kullen vid mötesplatsen strax tidigare än bildens position kan också vara motiverad. 11. Skyltning etc Tydlig och rätt skyltning är viktigt för att trafikanter ska förstå och också kunna respektera information och gällande regler. Varning för barn Barn ser och syns dåligt och de har ofta dålig uppfattning om faran i trafiken och därför bör trafikanterna alltid vara extra uppmärksamma. Märket sätts upp vanligtvis vid skolor och dagis, men finns också ofta uppsatt vid bostadsområden. Här är två exempel på tydliga skyltar som varnar för barn i närheten av vägen. Dessa eller liknande skyltar bör bara sättas upp i den utsträckning som matchar mot det verkliga behovet. För många varningsskyltar tenderar att minska effekten av dem. Målsättningen bör istället vara att få maximal effekt av varje skylt där faran eller behovet finns. Lämplig mängd varning för barn skyltar är vid ca 3 platser (skylt från varje håll innebär 6 st skyltar). Dessa skyltar kan flyttas om vartefter behovet förändras över tid. Varning annan fara Denna skylt är okey i begränsad mängd och tillsammans med tilläggstavla som beskriver faran. Dock kan denna tilläggstavla med fördel ändras till Dålig sikt smal väg. Informationen om lekande barn tydliggörs i enlighet med tidigare punkt. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 11

12 Skyltars synlighet Skyltar bleknar med tiden och förlorar därmed en del av sin effekt. För många skyltar på samma plats gör också att en del av effekten försvinner när betraktarens uppmärksamhet splittras. Föreningen bör därför i möjligaste mån begränsa mängden skyltar vid en och samma plats. Det är ej tillåtet för annan att skylta på föreningens stolpar. Viktigt att detta också efterlevs. Begränsad bärighet / Begränsat axeltryck Samtliga vägar inom föreningen har en generell begränsning av bärigheten till maximalt axeltryck om 8 ton. Vid goda markförhållanden kan samfällighetsföreningens ordförande tillika vägfogde ge dispens för tyngre fordon / axeltryck vid behov. I samband med tjällossningen är marken extra mjuk och vägkroppen extra ömtålig. Vid de tillfällena kommer föreningen på hemsidan anslå om tillfällig extra begränsning av fordonsvikten. Normalt blir begränsningen till 4 tons totalvikt för fordon under några veckor på våren. Vid den tillfälliga förändringen av bärigheten kommer föreningen sätta upp tillfällig skylt med aktuell uppgift, samt ställa ut koner med den tillfälliga viktbegränsningen tydligt angivet för att minska risken att någon är ouppmärksam och på så sätt riskerar att tillfoga vägen skador. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 12

13 Rekommenderad hastighet Den rekommenderade hastigheten ändrades av samfällighetens årsstämma i juni För att tydliggöra detta hos trafikanterna behöver fler hastighetsskyltar sättas upp på strategiska och lämpliga platser. Mötesplatser Mötesplatser ska ligga tydligt och vara väl utmärkta med skylten M. Mötesplats ska alltid vara tillgänglig för användning och får därför ej användas till parkering eller uppställningsplats. Eventuella fordon eller föremål riskerar att bötfällas eller avlägsnas på innehavarens bekostnad. Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 13

14 Fotnot: Hur mycket CO2 genererar en liter bensin eller diesel?! Hur mycket koldioxid (CO2) får man vid förbränning av en liter bensin eller diesel? Bensin är inget entydigt ämne utan en blandning av flera. Dessa ämnen har olika kemisk sammansättning och olika täthet. Även inom ramen för hur handelsbensin ska vara sammansatt finns utrymme för olika blandningar. Beroende på sammansättningen ger bensinen olika mängd CO2 vid förbränning. Enligt professor Ångström vid Tekniska Högskolan i Stockholm ger ett kg normbensin eller normdiesel vid fullständig förbränning (vilket aldrig förekommer) upphov till 3.17 kg CO2. Om vi antar att bensinen har tätheten 0.72 kg/liter så blir detta 2.28 kg CO liter bränsle. Hur kommer det sig då att 0.72 kg (= en liter) bensin kan ge upphov till m kg CO2? Bränslet är uppbyggt av kol (C) och väte (H), exempelvis Hexan C6H14. Kol har atommassan 12 och väte har atommassan 1. Vad som händer vid förbränningen är att kolet (C) binder sig med syret (O) luften. Syre har atommassan 16 och väger alltså 16 gånger mer än vätet (H kolet (C) tidigare var bundet till i bränslet. Kolet väger tillsammans med syret alltså mer efter förbränningen än det (k gjorde när det var bundet till väte i bränslet. Förenklat: en kolatom, som binder två väteatomer, väger =14 atommasseenheter. Efter förbränningen väger en kolatom bunden till två syreatomer atommasseenheter. Detta förklara varför en liter bensin ger upphov till så stor mängd CO2. Vägtrafikbullrets ljudnivå emissionen: Påverkas av fordonstyp, fordonsunderhåll och däckstyp (hårdhet, bredd, eventuellt dubbar). Variationer upp till 20 dba kan förekomma. Ökar med hårt körsätt upp till 10 dba. Ökar med trafikmängden. Fördubblad trafik medför 3 db A högre emission. Påverkas av andelen tunga fordon. Om andelen tung trafik ökar från 0 till 10 procent ökar den ekvivalenta ljudnivån med cirka 3 dba, medan den maximala ljudnivån ökar med 8 till 12 dba med störst skillnad i hastigheter under 50 km/h (det vill säga i stadstrafik). Ökar med fordonshastigheten. En höjning av hastigheten från 50 km/h till 70 km/h ökar bullernivån med cirka 4 dba. Ökar med vägens stigning. Om stigningen är 50 promille ökar ljudnivån med 2 3 dba, beroende på andelen tung trafik, jämfört med plan väg. Påverkas av vägbeläggningen. Bullervariationerna mellan vanliga beläggningar uppgår till flera dba. Bullret från trafik på så kallad dränasfalt är 2 7 dba lägre än från trafik på standardasfalt. Bullerreduktionen är bäst när dränasfalten är ny, eftersom dess porer täpps igen med tiden. Det finns även andra typer av låg -bullrande vägbeläggningar. Utvecklingsarbete pågår för att hitta bättre och mindre bulleralstrande beläggningar. Påverkas av väglaget. Våt vägbana ökar bullret med cirka 3 dba, snötäckt vägbana minskar bullret ungefär lika mycket. Källa Växjö kommun Skirhults samfällighetsförening 2015 Säkrare väg Sida 14

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL

Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL Transportvägar för fordon och hämtningspersonal Avfallsinsamling är av tradition ett tungt fysiskt arbete som medför risk för olyckor och förslitningsskador.

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 56 Trafiksäkerhet och blomlådor Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2015-02-10 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 ANSÖKAN Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

BLOMLÅDOR SOM TRAFIKHINDER

BLOMLÅDOR SOM TRAFIKHINDER BLOMLÅDOR SOM TRAFIKHINDER Villkor för att blomlådor ska tillåtas som trafikhinder De boendes ansvar för blomlådorna/trafikhindren 1. Ansvariga måste vara bosatta utmed den gata där utplacering ska ske.

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Parkering på enskild mark

Parkering på enskild mark INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Hur hanterar man övergivna fordon?

Hur hanterar man övergivna fordon? Hur hanterar man övergivna fordon? Oktober 2014 Parkeringsproblem och övergivna fordon Vad kan styrelsen för en samfällighetsförening göra för att lösa parkeringsproblem på föreningens vägar och hur gör

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Rev 2014-02-06 Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Sida 1(8) Farthinder. Datum Diarienummer /512. Tekniska kontoret. Antagen av Myndighetsnämnden. Paragraf 48. Blommor i trafiken

Sida 1(8) Farthinder. Datum Diarienummer /512. Tekniska kontoret. Antagen av Myndighetsnämnden. Paragraf 48. Blommor i trafiken Tekniska kontoret Farthinder Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Diarienummer 2016-000157/512 48 Blommor i trafiken 2 Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Vi på tekniska kontoret

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Vanliga vägmärken på enskild väg

Vanliga vägmärken på enskild väg Vanliga vägmärken på enskild väg Augusti 2015 Nedan följer information om vanligen förekommande vägmärken på enskild väg Saknas något kan ni vända er till REVs trafikingenjör för ytterligare information.

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Bakgrund Syftet med denna instruktion är att ge Abetongs kund en möjlighet att förbereda den aktuella arbetsplatsen för en framgångsrik

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjlighet att ställa ut blomlådor på sin gata

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Information blomlådor 1 (5) Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Information blomlådor 2 (5) Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Riktlinjer för vinterväghållning

Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 Dnr. KS 2011.625 Serviceförvaltningen-Kommunteknik Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 RIKTLINJER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING I SKURUPS KOMMUN ALLMÄNT Inom detaljplanlagt område i Skurup,

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 192 Dnr KS/2016:375 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Bakgrund Liberalerna har genom Kristin Kellander

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer