Stadens hjärta Åtgärdslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadens hjärta Åtgärdslista"

Transkript

1 Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud

2 Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska ses över årligen och åtgärderna kopplas till det kommunala planeringsdirektivet samt bildar ett underlag till budgetarbetet. Den är också ett underlag för de privata aktörernas planering. slistan omfattar en mandatperiod med utblick 20 år framåt för mer långsiktiga åtgärder. slistan innehåller åtgärder oavsett vem som leder arbetet eller finansierar. slistan består av konkreta åtgärder, vilken aktör som är ansvarig, närmaste samverkanspartner samt slutförandedatum. Beslut kring listan tas gemensamt av de berörda aktörerna två gånger om året, där fastställande av uppdrag och uppföljning av aktiviteter ingår. Det kan vara såväl enskilda punktinsatser som utredningar/program som ligger som underlag för beslut. Huvudansvarig aktör är markerad med fetstil. Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Ida Andersson, Halmstads City, projektledare Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB Johan F Lundberg, Halmstad & Co Ingrid Hansson, Hemtex Eva Lena Torudd, Byggnadskontoret Ulf Holm, Teknik- och fritidsförvaltningen Bengt Andersson, Halmstads Näringslivs AB Therese Wallgren, Trygga Halmstad Styrgrupp Henrik Oretorp, ordf. samhällsbyggnadsutskottet (C) Johan Rydén, 1:e vice ordförande (M) Bertil Andersson, 2:e vice ordförande (S) Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tove Bergman (MP) Tony Stané (S) Peter Ziegler, ordförande Halmstads City Per Arbin, Fastighetsägarna Halmstad Referensgrupp Referensgruppen har varit sammansatt av bland andra lokalt näringsliv och kommunala representanter -Centrumutveckling i fokus 2 Stadens hjärta slista

3 Stadens hjärta slista 3

4 Beslutade uppdrag Stadsmiljö erna som presenteras nedan ligger i linje med stadsmiljöprogrammet för den historiska stadskärnan och/eller andra styrdokument och finns redovisade i projektkatalogen för samhällsbyggnadsprojekt, vilken är godkänd av. Kommunens Samhällsbyggnadskontor har samordningsansvaret för den fysiska stadsmiljön. Stadsmiljö Klart Planera och bygg om Brogatan mellan Karl XI:s väg och Nissan Projektet initieras under 2011 och gatan beräknas vara ombyggd våren Brogatan behöver byggas om för ökad trivsel, trygghet och attraktivitet. Även gatorna som ansluter till Brogatan behöver ses över. Samhällsbyggnadskontoret/Teknik- och fritidsförvaltningen/ berörda fastighets ägare 2013 Utveckla Stora torg Projektet påbörjas 2011 och riktlinjerna för torget beräknas vara klara Projektet innefattar uppstrukturering av torgstånd och uteserveringar samt ställningstagande till biluppställning på torget. Även torgföreskrifterna ses över. Utveckling av torgkiosken är också ett viktigt projekt. Teknik- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadskontoret/ Teknik- och fritidsförvaltningen 2012 Planera och bygg om Storgatan mellan Brogatan och Norre port Planeringen av ombyggnad av Storgatan påbörjas i slutet på Ombyggnaden beräknas vara färdigställd Storgatan är idag gågata, men behöver byggas om för ökad attraktivitet, tillgänglighet med mera. Även gatorna som ansluter till Storgatan behöver ses över. Samhällsbyggnadskontoret/Teknik- och fritidsförvaltningen/ berörda fastighets ägare Stadens hjärta slista

5 Stadsmiljö Klart Slå fast riktlinjer för parkering Ett förslag till riktlinjer för parkering har tagits fram och ska nu sändas på remiss. Efter remiss beräknas riktlinjerna kunna antas av kommunfullmäktige och därefter föreslås genomförande av åtgärder påbörjas. Samhällsbyggnadskontoret/Teknik- och fritidsförvaltningen 2012 Planläggning för kvarteret Broktorp Fastighetsägaren önskar planlägga för bostäder och verksamheter. Detaljplanen beräknas vara klar under Därefter fortskrider genomförandet. Samhällsbyggnadskontoret/berörd fastighetsägare 2013 Planering och utbyggnad av rese centrum Fortsatt utveckling och genomförande av Halmstads resecentrum. Samhällsbyggnadskontoret/Teknik- och fritidsförvaltningen Bro klar 2012, flytt stadsbussar klar Planering och utbyggnad av Halmstads teater till konferens - anläggning Planarbete och utredning pågår. Parallellt med detta arbete bör man även utreda Österskans framtida användning. Samhällsbyggnadskontoret Stadens hjärta slista 5

6 Beslutade uppdrag Kultur och evenemang Kultur och evenemang Klart Ta fram gemensam evenemangsplanering Befintligt besöksnäringsråd vidareutvecklas till att även diskutera framtida evenemang. Syftet är att samordna och koordinera olika arrange mang som genomförs av olika aktörer för att få en bra spridning över året och undvika krockar. Halmstads Citys styrelse/ Halmstad & Co:s styrelse/ Teknik- och fritidsnämnden/kulturnämnden Halmstad & Co/Halmstads City/Kulturförvaltningen/Teknik- och fritidsförvaltningen 2012 Utvärdera och se över vilka aktiviteter halmstadborna, näringsidkarna och besökare vill ha Syftet är att skapa en kunskapsbas för att ta fram en gemensam evenemangsplanering. Halmstads Citys styrelse/ Halmstad & Co:s styrelse/kulturnämnden Halmstad & Co/Halmstads City/Kulturförvaltningen 2012/ kontinuerligt Kartlägg föreningslivets kulturaktiviteter i centrum Syftet är att underlätta föreningslivets aktiviteter, till exempel kulturföreningarnas, genom att kartlägga behoven. Halmstads Citys styrelse /Kulturnämnden Halmstad & Co/Halmstads City/Kulturförvaltningen 2012/ kontinuerligt Lyft fram befintlig konst Kulturnämnden Kulturförvaltningen/ Samhällsbyggnadskontoret/ Teknik- och fritidsförvaltningen 2012/ kontinuerligt 6 Stadens hjärta slista

7 Beslutade uppdrag utbud Utbud Klart Utred behov av butikslokaler/ etableringslägen Syftet är att skapa en grund för en gemensam inriktning för butiksmixen i centrum för ökad tillväxt. Kartlägg befintlig butiksstruktur. Halmstads näringslivs AB/ Fastighetsägarna Halmstad/Halmstads City 2012 Skapa en gemensam inriktning för butiksmixen i city Syftet är att skapa en så attraktiv handelsplats som möjligt genom att en gemensam inriktning fastslås. Halmstads näringslivs AB/ Fastighetsägarna Halmstad/Halmstads City 2013 Slå fast gemensamma öppettider Behov av gemensamma öppettider för att tydliggöra tillgängligheten i centrum för kunden. Halmstads City/ Fastighetsägarna Halmstad 2012 Stadens hjärta slista 7

8 Förslag på åtgärder ej beslutade Stadsmiljö Fortsatt planering och genomförande av ombyggnad av gator, torg och platser enligt stadsmiljöprogram samt tillkommande centrummiljöer runt den historiska stadskärnan. Nedanstående projekt finns förankrade i stadsmiljöprogrammet. Uppdragen är inte beslutade och därför inte tidssatta. nämnd/förvaltning/bolag är därför endast förslag. Ta fram ett skylt program Skyltprogram finns framtaget av byggnadsnämnden, men behöver uppdateras och förankras. Ett centralt skyltprogram behöver tas fram som innefattar informationsskyltning, skyltning på fasad med mera. Särskilda skyltprogram tas fram för respektive fastighetsägare för respektive berörd fastighet. Väsentligt att programmet följs upp. Byggnadsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadskontoret/Byggnadskontoret/ Teknik- och fritidsförvaltningen/fastighetsägarna Se över riktlinjer och tillståndsprocesser för hantering av uteserveringar Det behövs en samlad syn på hantering av ute serveringar över förvaltningsgränserna. Ett förnyat program för uteserveringar behöver tas fram och tillståndsprocesserna behöver ses över så att de blir enhetliga. Byggnadsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadskontoret/Byggnadskontoret/ Teknik- och fritidsförvaltningen Utveckla Lilla torg Syftet är att ta fram ett gestaltningsförslag och ett förslag till inriktning för användningen av torget. Samhällsbyggnads kontoret/teknik- och fritidsförvaltningen Samverka kring renhållning/klotter borttagning Teknik- och fritidsförvaltningen/fastighets ägarna 8 Stadens hjärta slista

9 forts Stadsmiljö EJ BESLUTADE Lyft fram gångstråken längs med Nissan och gör dem mer tillgängliga Ett särskilt program behöver tas fram för hur gångstråken längs med Nissan ska utvecklas med gångstråk, skyltning, belysning etcetera. Samhällsbyggnads kontoret/teknik- och fritids förvaltningen Utveckla Norre Katts park/bastionen En samlad inriktning för Norre Katts park inklusive Bastionen behöver tas fram för att aktivera parken samt för att förbättra området kring Bastionen funktionellt och fysiskt. Samhällsbyggnads kontoret/teknik- och fritidsförvaltningen Se över belysningen i city (ta fram belysningsprogram) Ett samlat grepp över alla aspekter på belysningen i centrum behöver tas fram. Byggnadsnämnden/Teknik- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadskontoret/Byggnadskontoret/ Teknik- och fritidsförvaltningen Genomför trygghetsvandring minst en gång per år som grund för åtgärdsprogram för ökad trygghet Som ett redskap för förändringar i centrum behöver trygghetsvandringar genomföras kontinuerligt. Trygga Halmstad/fastighetsägarna, Teknik- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret Stadens hjärta slista 9

10 forts Stadsmiljö EJ BESLUTADE Utveckla Hamn gatan och Fisketorget Syftet är att skapa ett attraktivt stråk genom att vända staden mot Nissan och bygga om Hamn gatan så att den blir trafiksäker och trivsam. Samhällsbyggnads kontoret/byggnadskontoret/teknik- och fritidsförvaltningen, berörda fastighetsägare Ta fram strategier för hantering av offentliga toaletter Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritids förvaltningen i sam verkan med Fastighetsägarna Halmstad. Digital skyltning E6 Ny skyltning för att profilera Halmstad. Halmstad & Co Förslag på åtgärder ej beslutade kultur och evenemang Fortsatt satsning på ett varierat kulturutbud i centrum och högklassiga evenemang. Berika centrum med fler skulpturer och konstverk med funktion (exempelvis sittplats/lekplats) Kulturnämnden Samhällsbyggnadskontoret/Kulturförvaltningen/ Teknik- och fritidsförvaltningen Förslag på åtgärder ej beslutade utbud Fortsatt utbudsplanering och nyetablering av verksamheter i centrum. Fortsatt utveckling och nyetablering av handelsstråk. 10 Stadens hjärta slista

11 Stadens hjärta slista 11

12 Vill du veta mer? Kontakta: Ida Andersson Halmstads City Mattias Bjellvi Samhällsbyggnadskontoret Bilder Patrik Leonardsson, Tommy Palm, Sarah Sundqvist Johansson och Ida Andersson Layout Text-Media i Halland AB Tryck Kommuntryckeriet 2011

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor

Läs mer

För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i!

För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i! Vetlanda 2012-12-04 För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i! Redovisning av samverkansprojektet Tillväxt Vetlanda BOKSLUT 2011-2012 och VISIONSARBETET 2013 Cecilia Hjort-Athler Projektledare

Läs mer

Boendestrategi - D e l 2

Boendestrategi - D e l 2 1.1 Verka för att skapa fler arbetstillfällen inom kommunen 1.1.2.1 Ta fram en plan för utbyggnad av bredband 2.4 Verka för ett rikt fritids- och kulturutbud m.m. (se 5.2) 4.3 Verka för att få till stånd

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

W W W. H O G A N A S. S E

W W W. H O G A N A S. S E UTREDNING PLATS FÖR KULTUREN KOMPLETTERING MED FÖRSLAG TILL LOKALISERING, KOSTNADER SAMT TIDPLAN W W W. H O G A N A S. S E SAMMANFATTNING Höganäs är en attraktiv kommun och vi blir allt fler invånare.

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-06-02, kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset,

Läs mer

Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram

Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram Nu har de första 100 dagarna gått sedan Blågröna Helsingborg tog över ansvaret i stadens nämnder. Arbetet har startat upp bra. Vi har

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer