Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D"

Transkript

1 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D 1 - FAKTA - TRENDEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK! Varje dag väljer fler och fler att byta till UNDERHÅLLSFRIA (PVC - polyvinylklorid) fönster. Ett fönster ska skapa in ljus och stänga ute kyla,ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö. Det skall vara barnsäkert och inbrottssäkert. Passa husets arkitektur och hålla länge, vara praktiskt att tvätta kräva ett minimum av underhåll och påverka miljön så lite som möjligt. Allt detta gör ett UNDERHÅLLSFRIA fönster! Fönster som har karm och båge av styva metallförstärkta UNDERHÅLLSFRIA profiler tar inte åt sig vatten, påverkas inte av väder och vind och behöver aldrig målas. De är vackra, stilrena, miljövänliga och säkra. Tyvärr är det få som känner till UNDERHÅLLSFRIA fönster och deras egenskaper. Det visar en temoundersökning som gjordes i juni 2004 och därför har man utarbetat ett material som skall beskriva fakta om UNDERHÅLLSFRIA fönster. Det här materialet är ett led i den informationen. Innehållet är faktagranskat av Hydro Polymers och UNDERHÅLLSFRIA Forum. 2 - FAKTA - BEVISAD LIVSLÄNGD UNDERHÅLLSFRIA fönster har extremt stor motståndskraft mot väder och vind och har också motsvarande låga underhållskostnader. Det finns det fina bevis på bland alla fastighetsägare som har tröttnat på dyrbart underhåll och i stället bytt till UNDERHÅLLSFRIA fönster. De har fått fönster som kräver minimalt underhåll, vilket i praktiken innebär att de skall smörja beslag och gångjärn med jämna mellanrum och då och då torka av smuts som eventuellt fastnat på UNDERHÅLLSFRIA profilerna. Men det är också allt. 3 - FAKTA - Testfönster hos SP i Borås Hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sitter tretton olika Fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994 / Fönster sitter i hus 2 på SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras. När de befintliga träfönstren i ett av husen blev så dåliga att de måste bytas ut beslutade man att sätta in olika fönster i en fasad och använda den som testfasad. En unik möjlighet att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind. Materialen i de nya fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt UNDERHÅLLSFRIA PVC samt aluminium. Fönstren har besiktigats fyra gånger, senast sommaren Den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP rapport 2001:31. När det gäller åldrande och utseende konstateras att UNDERHÅLLSFRIA fönster inte uppvisar några synbara tecken på färgförändringar.för andra material visar besiktningarna att konditionen på ytbehandlingen har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt. Vid besiktningen 2000 konstaterades att fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare. Detta är givetvis inget problem för UNDERHÅLLSFRIA fönster eftersom de inte kan ta upp fukt.

2 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 2 -av 11 7D 4 - FAKTA - Långtidsprovning av fönster. Erfarenheter av fönsterbyten. SP Rapport 2001:31 Författare Olsson-Jonsson, Agneta Sammanfattning Hösten 1994 beslöt man att byta fönster i en av SPs byggnadsfasader. När man började diskutera vilken typ av fönster som skulle väljas, föddes idén att fasaden kunde bli ett försöksfält för långtidsprovning av P-märkta och typgodkända fönster. Veterligt har en sådan långtidsstudie aldrig tidigare utförts på flera olika fönstertyper. Möjligtvis har något enstaka fönster studerats under längre tid. Den studerade fasaden är orienterad mot sydöst och är mycket utsatt för väder och vind. Den består av två våningar med 29 fönster på varje våning. Syftet med projektet var att studera dels konditionen hos de gamla fönstren och dels beständigheten hos de nya. För de nya fönstren var det speciellt intressant att studera olika fönsterkonstruktioner men också olika material och materialkombinationer i karmar och bågar. De gamla fönstren, som var av trä, var i mycket dålig kondition beroende på att underhållet varit eftersatt under många år. Fuktkvotsmätningar i trävirket visade på höga fuktkvoter i framförallt bågarnas bottenstycken. Många av bågarna var kraftigt rötskadade. Röta i karmbottenstycket förekom endast i enstaka fönster. Fuktkvoten var högre i fönstren på första våningen än på andra, men rötskadorna vara mer omfattande på andra våningen. Växtligheten framför några av fönstren på första våningen har inte haft någon större inverkan på fuktkvoten och eventuella skador. De nya fönstren kommer från tio olika fönstertillverkare och det finns totalt 13 olika fönsterkonstruktioner i fasaden. Samtliga fönster är treglasfönster, antingen med enkelbåge eller kopplade bågar. Två av fönstertyperna är så kallade energieffektiva fönster, det vill säga fönster med lågt U-värde. Materialet i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, plast samt aluminium. Fönstren har besiktigats tre gånger sedan de sattes in vid årsskiftet 1994/95. Den första besiktningen gjordes 1997 och den senaste Besiktningarna visar att konditionen på ytbehandlingen tycks ha stor betydelse för fuktkvoten i fönstren, detsamma gäller fönsterkonstruktionen. Speciellt bör uppställningsbeslag i form av stormhakar undvikas, eftersom de starkt påverkar beständigheten hos fönstren. Fönstren av trä utan någon yttre beklädnad av aluminium uppvisade höga fuktkvoter vid den senaste besiktningen. Den utvändiga ytbehandlingen på dessa fönster har försämrats med tiden och det finns sprickor och flagningar i färgen och i kittfalsar som direkt kan förklara den höga fuktkvoten. Det är viktigt att ytbehandlingen av fönster av trä utförs på ett ändamålsenligt sätt. Fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare. Att trävirket i dessa fönster har låg fuktkvot innebär att beklädnaden är riktigt monterad på karmar och bågar. Fönstren av plast och aluminium uppvisade inga synbara tecken på färgförändringar eller andra förändringar vid den senaste besiktningen. Erfarenheterna av långtidsprovningen kommer att leda till vissa förändringar i reglerna för P-märkning av fönster. Erfarenheterna kommer också att föras ut till fönstertillverkare för att ge möjlighet till bättre och beständigare produkter. En lämplig fortsättning på projektet vore att studera hur underhållet av fönstren kan utföras på bästa sätt.

3 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 3 -av 11 7D 5 - FAKTA - HSB Malmö I stadsdelen Kulladal i Malmö bytte två HSB föreningar sina dåliga träfönster till nya fräscha UNDERHÅLLSFRIA fönster redan De ser fortfarande nästan nya ut- utan ett enda penseldrag. HSB har naturligtvis sparat stora pengar på att slippa måla fönster, speciellt med tanke på att en del av dem sitter i åttavåningshus. Men inte nog med det, man spar miljön också. Ingen färg för fönstermålning behöver tillverkas och transporteras, det används ingen målartvätt för rengöring och det blir inga rester och skvätter att ta hand om. En nog så viktig aspekt för HSB. Lars Bergqvist, vicevärden, är nöjd. Fönsterprofilerna har varit beständiga mot väder och vind och ser idag i princip likadana ut som när de monterades. Inget mögel och inga missfärgningar har uppstått, vilket ger ett mycket gott åt själva materialet 6 - FAKTA - Starka och styva fönster Alla företag som producerar UNDERHÅLLSFRIA fönster använder profiler med väl tilltagna förstärkningar av galvaniserat stål eller aluminium i både fönsterkamrar och fönsterbågar. Förstärkningarna innebär att fönsterkonstruktionen är styv och förblir formstabil samtidigt som de ger bra fäste för beslag och gångjärn och bidrar till en rejäl förankring av fönstret i fasaden. Säkra och trygga fönster De metallförstärkta profilerna har hög hållfasthet, är slagtåliga och robusta och Därmed svåra att forcera. Redan i standardutförande ger UNDERHÅLLSFRIA fönster en jämförelsevis hög säkerhetsnivå. Om man vill uppgradera inbrottssäkerheten går det bra, men det är viktig att glas, beslag och karm / båge får samma säkerhetsnivå. 7 - FAKTA - BRAND Klor som är bundet i pvc molekylen, ger ett naturligt inbyggt brandskydd. Ett UNDERHÅLLSFRITT fönster är svårantändligt och slutar brinna så fort värmekällan avlägsnas. Antändningstemperaturen för styva UNDERHÅLLSFRIA profiler är 390 C, att jämföra med 240 C för furu. Rökgaser och inbyggt brandlarm Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas alltid kolmonoxid ( CO ), en luktlös, färglös och potentiellt dödligt gas. När UNDERHÅLLSFRIA fönster brinner genereras dessutom koldioxid, väteklorid och vattenånga. Väteklorid ( HCl ) är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varningssignal i ett tidigt skede av en brand när koncentrationerna fortfarande ligger under en hälsofarlig nivå. Väteklorid reagerar med vattenånga och bildar saltsyra. Modern inredning av syntetiska material kan ensamt ge upphov till väsentligt större vätekloridmängder i brandgaserna än vad UNDERHÅLLSFRIA fönster ger. Det bildas inte mer dioxiner och furaner när en byggnad med UNDERHÅLLSFRIA fönster brinner jämfört med när en byggnad med fönster av andra material brinner.

4 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 4 -av 11 7D Korrosion och strukturella skador Saltsyra är mycket korrosiv. Vid bränder bildas korrosiva miljöer från en rad olika material, så en snabb sanering är nödvändig oavsett material i fönsterkonstruktionen. Eventuella strukturella skador beror på de extremt höga temperaturerna, på över C, än på syraangrepp. 8 - FAKTA - Brandbeteende Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av en trävånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna, två träfönster och två UNDERHÅLLSFRIA fönster per våning. Två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var linåtgående med dimension 800 x 1200 mm. Kommentarer och observationer - Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter - Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet - UNDERHÅLLSFRIA fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träfönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter. - Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade. - Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA fönstren som därmed kunde fungera som utrymningsväg. - Maximal HCl koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta. 9 - FAKTA - Brandbeteende Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trävånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna, två träfönster och två UNDERHÅLLSFRIA fönster per våning.två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var linåtgående med dimension 800 x 1200 mm. Kommentarer och observationer - Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter - Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet - UNDERHÅLLSFRIA fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träfönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter. - Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade. - Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.

5 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 5 -av 11 7D - Maximal HCl koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta FAKTA - MILJÖ De svenska miljömyndigheternas syn. UNDERHÅLLSFRIA fönster i kretsloppet Deponi Livscykelanalys Alla fönster som tillverkas påverkar också miljön. Produktionen av alla ingående komponenter i ett fönster: karmar, bågar, glas, tätningslister, gångjärn, beslag med mera, kräver energi och tar naturresurser i anspråk liksom tillverkningen av själva fönstret, transporter av råmaterial och färdiga produkter. Underhållsinsatser speciellt målning måste också vägas in precis som isolerförmåga och möjligheten till återanvändning och återvinning. Ett modernt fönster som ersätter ett gammalt fönster med dåliga värmeisolerande egenskaper spar under sin livstid in mer energi än vad som går åt vid tillverkningen. Från vaggan till graven har UNDERHÅLLSFRIA fönster inte någon större miljöpåverkan än fönster av trä eller av aluminiumklätt trä. De svenska miljömyndigheternas syn. När det gäller UNDERHÅLLSFRIA fönsters miljöpåverkan under dess livscykel, har de svenska myndigheterna gjort följande bedömning: - Vid tillverkningen av UNDERHÅLLSFRIA är miljöpåverkan inte stor. - De har inte några synpunkter på de tillsatser som används i compound för extrudering av styva fönsterprofiler som UNDERHÅLLSFRIA fönster producenter använder. - Det acceptabelt ur miljösynpunkt att bränna uttjänta UNDERHÅLLSFRIA fönster, men bättre ur resursoch miljösynpunkt att återvända och återvinna dem. UNDERHÅLLSFRIA fönster i kretsloppet UNDERHÅLLSFRIA fönster håller väldigt länge ( ingen vet ännu hur länge ), men om man ändå måste göra sig av med dem på grund av till exempel rivning, ombyggnad eller tilläggsisolering, är det inga problem. Återanvändning är naturligtvis det bästa alternativet och fönster från rivningshus behöver ofta bara rengöras för att kunna användas igen. Genom mekanisk återvinning kan fönsterprofiler malas ner och användas för att extrudera nya fönsterprofiler. Profilerna kan återvinnas i flera cykler utan att materialet förlorar sina fysikaliska egenskaper. Numera är även kemisk återvinning möjlig bland annat genom den så kallade Stigsnäsprocessen i Danmark, som resulterar i vanligt koksalt och en oljebaserad produkt som kan användas till olika ändamål. Det finns UNDERHÅLLSFRIA fönster som tillverkas i sin helhet av gamla återanvända fönster utan att för den delen påvisa sämre egenskaper. Till sist går det att omvandla den lagrade energin i UNDERHÅLLSFRIA fönsterprofiler till elkraft eller värme genom förbränning. Alla moderna sopförbränningsstationer har teknik för att ta hand om profilerna från ett UNDERHÅLLSFRIA fönster.

6 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 6 -av 11 7D Deponi Naturvårdsverket godkänner deponi av UNDERHÅLLSFRIA fönster men anser samtidigt att det är slöseri med resurser. Observera att det från och med den 1 / inte är tillåtet att lägga organiskt material på deponi i Sverige. Livscykelanalys EU-kommissionen har i april 2004 presenterat en omfattande studie ( totalt 330 sidor ) av livscykelanalyser för i huvudsak byggprodukter och däribland också fönsterkonstruktioner med aluminiumklädd utsida. Viktigast för ett fönsters miljöpåverkan är vad som händer under bruksfasen. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och goda termiska egenskaper är avgörande. När det gäller konstruktionsmaterial är sammanfattningen så här. - Fönsterkonstruktioner av UNDERHÅLLSFRIA är ekologiskt - Inget enskilt konstruktionsmaterial är överlägset i alla delar utan alla material har både för och nackdelar - Livslängden är viktig ( så man slipper tillverka och transportera utbytesprodukter ) - Underhållets miljöpåverkan under bruksfasen är viktig. Det som händer med fönstret efter bruksfasen har stor betydelse FAKTA - UNDERHÅLLSFRIA - PROFILER I FÖNSTER Profiler i fönster tillverkas av styva UNDERHÅLLSFRIA flerkammarprofiler som är förstärkta med aluminium eller galvanisera stål. Fönstertillverkarna köper färdiga fönsterprofiler i sexrumslägenheter som de kapar, svetsar ihop och glasar till täta, trygga och väderbeständiga fönster av mycket hög kvalitet. Styva UNDERHÅLLSFRIA UNDERHÅLLSFRIA, polyvinylklorid, tillverkas av vanligt koksalt ( 57 % ) och naturgas eller olja ( 43 % ). Produktionen sker i en helt sluten process där klor från koksaltet får reagera med eten från naturgasen / oljan och via flera reaktioner får man vinylklorid som under högt tryck omvandlas, polymeriseras, till UNDERHÅLLSFRIA. Den färdiga PVC:n blandas sedan med några tillsatser och pigment till en sammansättning som är råvara för extrudering (tillväxt) av fönsterprofiler. I den sammansättning som används till moderna UNDERHÅLLSFRIA fönster finns inga miljö- eller hälsopåverkade tillsatser och inga mjukgörare eftersom det handlar om styv UNDERHÅLLSFRIA. 12 FAKTA - Undersökta och ofarliga UNDERHÅLLSFRIA (PVC) -fönster är giftfria, ger inte ifrån sig några farliga ämnen och är inte allergiframkallande. UNDERHÅLLSFRIA är faktiskt ett av världens mest undersökta material och det finns lång erfarenhet av UNDERHÅLLSFRIA fönster, de första monterades redan UNDERHÅLLSFRIA fönsterproduktionen är i dag en mogen teknik med material och produktionsmetoder som utvecklas och miljöanpassas kontinuerligt.

7 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 7 -av 11 7D 13 FAKTA - Glas, Spröjs, Montage Glas Våra producenter av UNDERHÅLLSFRIA fönster köper sina glas från koncernen SAINT-GOBAIN och SANCO och kan erbjuda det som finns att tillgå på marknaden. Det finns isolerrutor med ädelglas (argon eller xenon) aldrig luft och energisparglas med silverbeläggning som standard i vara rutor som släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Glas för ljudisolering, brandklassat glas och säkerhetsglas. UNDERHÅLLSFRIA fönster kan också levereras med självputande glas för ännu högre komfort. Man slipper tvätta fönster. Spröjs Självklart finns spröjs som komplement. Montage Man behöver inte vara rädd för montage av ett UNDERHÅLLSFRIA fönster. Våra kunder som själva att utföra montage är imponerade av lättheten i montaget. Karmarna är profilerade på det sättet att monteringsbeslag skjuts in i dem. Fungerar som bajonett fattning. Monteringsbeslagen skruvas sedan in i smygarna på insidan. En del leverantörer sparar på monteringsbeslagen och rekommenderar montage med karmskruvar. Karmskruvarna perforerar luftkammare i profilen. Karmskruvar kan lätt skäras igenom med ett såg. Monteringsbeslagen är mycket svarare att såga igenom sedan de ligger tätt mot karmen. Det går åtta stycken per kvadratmeter rund om ett fönster eller dörr. Karmskruvarna finns bara på sidorna. Det är felaktigt sätta att montera PVC fönster med karm skruvarna. Tätning (drevnig) görs enbart med lågexpanderande skum. Skummet adderar ytterligare styvheten något man inte uppnår med den traditionella drevningen med mineralull. PVC fönster fungerar mycket bättre om monterade med skum. En del av snickare talar illa om underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar varför? En av kunderna har informerat oss att hans snickare pratar illa om underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar. Den enda slutsatsen vi kommer fram till är att snickarna har alltid monterat fönster på ett sätt och vägrar göra det på något annat sätt - utan karmskruvar. Snickarna vågar inte erkänna det och "sågar" underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar som dåligt val. Det finns monterings anvisning på var hemsida (under Fakta) som förklarar steg för steg hur man gör. Fönsterbleck ska inte pop nitas eller skruvas fast i ramen, de skall skjutas in, underifrån i skåran i karmen. Rullgardiner, persienner, myggnät monteras med skruvar. 14 FAKTA - ARKITEKTUR Dagens UNDERHÅLLSFRIA - fönster är stilrena och kan fås i vilken form och färg som helst. Det som inte går att göra på automatiserade robotar som våra fönster monteras av, kan göras för hand. UNDERHÅLLSFRIA - fönster producenter är med rätta stolta över sina produkter. Det är produkter med högklassiga egenskaper som under årens lopp successivt anpassats till den skandinaviska och svenska arkitekturen. Den som inte sett ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster på länge kommer att bli förvånad. Producenterna av fönsterprofiler är stora internationella företag med rejäla utvecklingsresurser och ett brett sortiment. Det gör att det finns profiler för i stort sett alla arkitektoniska önskemål och tekniska krav.

8 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 8 -av 11 7D Man behöver inte oroa sig för hur ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster åldras, för det åldras i stort sett inte alls utan kommer alltid att se ut som det gjorde när det monterades. Formen hos ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster kan varieras i det oändliga. Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA - fönster har flexibel produktion och kan i de flesta fall tillmötesgå arkitektens önskemål. Naturligtvis är post och spröjs designattribut som finns hos samtliga tillverkare. De flesta fönster levereras vita men för den som vill finns det en stor mängd kulörer eller trälika belägringar att välja bland. 15 FAKTA - FÖNSTERMARKNADEN I EUROPA I Europa är UNDERHÅLLSFRIA - fönster det självklara valet. På tio år har Europamarknaden ökat mer än 75 % och 90 % av utbytesmarknaden i Storbritannien är numera UNDERHÅLLSFRIA - fönster. Nöjda arkitekter och fastighetsägare över hela kontinenten väljer allt oftare UNDERHÅLLSFRIA - fönster. Erfarenheterna är goda och många av de första fönstren som kom ut på marknaden och monterades 1959 sitter fortfarande kvar och är i fullgott skick. 16 FAKTA - VANLIGA INVÄNDNINGAR OCH VÅR SYN PÅ SAKEN I en Temo-undersökning som gjordes under juni 2004 kom det fram en del invändningar mot UNDERHÅLLSFRIA fönster. Dessa, och vårt sätt att se på saken, redovisas här. Färgförändring och åldrande, UNDERHÅLLSFRIA - fönster gulnar. UNDERHÅLLSFRIA - fönster varken bleknar, gulnar, spricker eller kritar. Basta! Den som inte tror oss vill vi rekommendera att lämna ritbordet och datorn en stund. Åk ut och se hur några av alla de UNDERHÅLLSFRIA fönster ser ut som suttit uppe i den svenska verkligheten under många år. Det blir inte lätt uppgift för att de flesta som har redan sätt runtomkring sig hade inte uppfattning att det är PVC fönster. Partier kan ses monterade i ett hus på Rotnäsvägen 94 i Huddinge. Ni får bland annat se skillnaden mellan ett år och åtta år gamla fönster monterade i söderfasaden. Hittills har ingen gissat vilken som är äldst för att det inte syns någon skillnad. Fast det finns en sak som avslöjar de gamla fönster. Underhållsfia (PVC) fönster vilka vi säljer mest av, kan du också se på producentens hemsida Materialet i UNDERHÅLLSFRIA - fönsterprofiler är av högsta klass. Det är mycket UV- beständigt och gulnar inte. Eventuella missfärgningar beror på smuts och försvinner när profilen tvättas med vanligt rengöringsmedel. Inte ens det barskaste väder påverkar UNDERHÅLLSFRIA - fönster, det enda som möjligen kan hända efter riktigt många års exponering är att ytan blir en aning matt. Detta kan också motverkas med speciella till detta framtagna medel. Då och då hör man att trädgårdsmöbler gulnar ju. Då är det viktigt att veta att de tillverkas av andra polymerer.

9 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 9 -av 11 7D Dålig konstruktion, bristfällig funktion, de hänger sig. Om ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster har bristfällig funktion beror det sannolikt inte på materialet i fönsterkarmar och fönsterbågar. Snarare beror det på beslagen som kan ha skadats eller är slitna på grund av eftersatt underhåll. En del av de testfönster som suttit hos SP i Borås har bekymmer med funktionen efter tio år oavsett material i karm och båge. Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA - fönster tillverkar sina fönster av profiler som är speciellt framtagna för att fungera i fönsterkonstruktioner. Det är metallförstärkta, styva PVC profiler som används av hundratals fönstertillverkare i hela Europa. Fönsterkonstruktionerna är väl beprövade och fungerar generellt sett mycket bra. Utseende UNDERHÅLLSFRIA fönster är fula, klumpiga och känns planstiga Vi misstänker att en del av dessa invändningar beror på okunskap, konservatism och slentrian. Enligt Temo-undersökningen i juni 2004 är det en hel del arkitekter som har synpunkter på utseende av UNDERHÅLLSFRIA fönster. Samtidigt är det bara tre procent som säger att de känner till UNDERHÅLLSFRIA - fönster och hela 98 % har ingen egen erfarenhet av dem. Tillverkarna av fönsterprofiler har ett stort sortiment. Produkten har funnits i mer än trettio år och designen har förädlats successivt. De svenska fönstertillverkarna har valt att arbeta med profiler som passar svenska hus och svenska traditioner. Fönster kan levereras i en mängd storlekar, färger och former. På Rotnäsvägen i Huddinge får vi många besök av byggfolket och arkitekter. Entrédörren med sidofönster i dörrhöjden, är av PVC och sällan reagerar någon på det. Bara några har trott att detta parti är gjort av aluminium. Miljö Den senaste undersökningen, en livscykelanalys från april 2004, konstaterar med UNDERHÅLLSFRIA profiler är ekologiskt konkurrenskraftiga. Den som värnar om miljön ska koncentrera sig på bruksstadiet och vad som händer efter bruksstadiet. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och termiska egenskaper är viktiga parametrar hos fönster under bruksstadiet. UNDERHÅLLSFRIA - fönster är INTE farliga om det brinner. Alla bränder är farliga och det bästa sättet att skydda sig är naturligtvis att göra allt för att undvika en brand. Om olyckan ändå är framme visar ett jämförande test vid LTH att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. 17 FAKTA - fönstertyper Vi har alla fönstertyper som finns på marinaden. Sidohängda med eller utan vädringsfunkton kallat "dreh-kip", 1-luft, 2-luft eller hur många luft du önskar. Glödfönster, toppsving, H fönster (dubbelt så dyra som sidohängda linåtgående) Skjutparter Vikparter Partier finns monterade att se på Rotnäsvägen 94 i Huddinge närmast Rågsved (i Stockholms kommun)

10 Underhållsfria pvc fönster Sid av 11 7D 18 FAKTA - vara profiler Vi jobbar med underhållsfira PVC och aluminiumfönster Nedan presenteras underhållsfira PVC. 95 % av var försäljning består av underhållsfira PVC. Vara underhållsfira PVC fönster består av: RAMAR och KARMAR - ALUPLAST - Kompost material bestyckad med stålrår som fungerar som förstärkningar. ALUPLAST är den största tillverkare av underhållsfria profiler i Europa BESLAG gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN en av två glaskoncerner i Europa den andra heter PILKINGTON. Ibland jobbar med vi med glas från tysk glas fabrik SANCO U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1 Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1 2 glas U=1,0 (Ug=1,1) 32 db 3 glas U=0,6 (Ug=0,7)- 36 db - Varje 3dB sänker effekten med det dubbla. Glas U-06 eller 0,7 har vi också som standard TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sätter ihop de sedan med BESLAG och GLAS LÅGT PRIS är inte bevis på dåligt produkt men önskan att erövra marknaden och känna på mängden och inte stycken. 19 FAKTA - vara profiler Vi jobbar med underhållsfira PVC och aluminiumfönster Nedan presenteras underhållsfira PVC. 95 % av var försäljning består av underhållsfira PVC. Vara underhållsfira PVC fönster består av: RAMAR och KARMAR - ALUPLAST - Kompost material bestyckad med stålrår som fungerar som förstärkningar. ALUPLAST är den största tillverkare av underhållsfria profiler i Europa BESLAG gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN en av två glaskoncerner i Europa den andra heter PILKINGTON. Ibland jobbar med vi med glas från tysk glas fabrik SANCO U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1 Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1 2 glas U=1,0 (Ug=1,1) 32 db 3 glas U=0,6 (Ug=0,7)- 36 db - Varje 3dB sänker effekten med det dubbla. Glas U-06 eller 0,7 har vi också som standard

11 Underhållsfria pvc fönster Sid av 11 7D TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sätter ihop de sedan med BESLAG och GLAS LÅGT PRIS är inte bevis på dåligt produkt men önskan att erövra marknaden och känna på mängden och inte stycken.

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT FÖNSTERBYTE SÅ GÅR DET TILL BESIKTNING 1 Efter att vi har haft kontakt med dig kanske efter att du beställt en kostnadsfri offert via vår hemsida, bokar vi en tid

Läs mer

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! FÖNSTERGUIDE 13 Fönster för framtiden Fönster för framtiden För inspiration, mer information om våra fönster och närmaste återförsäljare, gå till: www.outline.se OUTLINE FÖNSTERGUIDE 13: NYA FÖNSTER TILL

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Beställare: Malmö stad 2009-11-09 Fönster och ljudreduktion, uppdragsnummer: 219458 Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad,

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag

Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag utsiktsbyggarna Vi skapar utsikter! Visst kan jag berätta

Läs mer

Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris?

Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? 1 Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? ytterdörrar sid 4-31 Pardörrar sid 8-11 Framtidens ytterdörrar redan idag sid 12-13 Äkta panel, som förr i tiden sid 16-19 Massivträ sid 24-25 Valmöjligheter

Läs mer

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Blöjor och miljö en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Januari 2004 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 Blöjans historia...3 Hur mycket blöjor använder

Läs mer

En dörr och ett fönster står öppet för er

En dörr och ett fönster står öppet för er En dörr och ett fönster står öppet för er Välkommen in Dörrar och fönster med Grunden till Allmogesnickerier lades för mer än 30 år sedan och affärsidén var då som nu att ge våra kunder det där lilla extra

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vägledning för bevarande av enskilda byggnader

Vägledning för bevarande av enskilda byggnader Vägledning för bevarande av enskilda byggnader Byggnaders karaktär I genomgången av Hallsbergs bebyggelse hänvisas det då och då till byggnaders karaktär och för att bevara det kulturhistoriska värdet

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Material & hantverkare

Material & hantverkare Material & hantverkare Halland Länsstyrelsen i Hallands län Kulturmiljöenheten Material & hantverkare Länsstyrelsen i Hallands län - Kulturmiljöenheten Förord Det är med glädje vi kan presentera en förnyad

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Utgiven 2007. Fönster

Utgiven 2007. Fönster Utgiven 2007 Fönster Många vinster med bättre fönster Det kan vara lönsamt att byta fönster. Villans energinota kan minska med upp till 200 kronor per år för varje kvadratmeter fönster som byts ut, så

Läs mer

PROFFSMAGASINET VÅR 2015

PROFFSMAGASINET VÅR 2015 PROFFSMAGASINET VÅR 2015 / Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn / Spara pengar med solenergi Hörmann släpper ytterligare utföranden till

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Paroc

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Paroc SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 409 Nedanstående är en annons från Paroc 4 husbyggaren nr 4 B 2009 nr 4 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B

Läs mer

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik Ekologisk odling i växthus Växthusteknik Innehåll Energiteori.................................. 3 Termodynamikens huvudsatser.............. 3 Växthusets energibalans................... 3 U-värde................................

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

PAULINA KARLSSON & EMMA ROMILD

PAULINA KARLSSON & EMMA ROMILD Energieffektivisering av Lundby gamla kyrka Framtagning av underhållsplan och energieffektiviserande åtgärder Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör PAULINA KARLSSON & EMMA ROMILD

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Luftläckage I Småhus - Hur de upptäcks och attityderna till dem Viktor Olsson Halmstad vårterminen 2012

Läs mer