Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3"

Transkript

1 Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3 Mål: Att beräkna aktiviternas varaktighet och personalstyrkor Indata: Kodplan och aktivitetsberäkningar. Utdata: Aktivitetsberäkningar m. resurser och varaktigheter 1. Gemensamma mätbegrepp Hur lång tid det tar att genomföra en aktivitet beror bl. a på vilken mängd som skall utföras och på vilka och hur många resurser jag sätter in. För att kunna byta kapacitetsdata måste vi mäta mängden arbete och tidsåtgång på samma sätt. Vi måste ha samma begrepp för tid annars kan vi inte jämföra eller använda gamla erfarenheter. 2. Tidsbegrepp Totaltid: Totaltiden är den totala tiden, inkl störningar, som går åt för ett visst arbete. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 1

2 Drifttid: Drifttiden är total tid minus den delen av avbrott som överstiger en timme. Om tre personer gjuter 40 m3 betong på åtta timmar, varav de väntat 1,5 tim på material, är drifttiden: 3 x (8-0,5) = 22,5 timmar. Enhetstid och kapacitet: Enhetstiden i exemplet ovan blir: 22,5 tim/40 m3 = 0,56 tim/m3. Kapacitet: 40 m3/22,5 tim = 1,8 m3/ person tim eller 5,3 m3/ lagtim (3 pers) Arbetsplatstillskottstid eller APL-tid APL-tiden är en omkostnadstid som är unik för varje projekt. Det är tid för att gå till och från boden, tid för personlig återhämtning, raster, läsa ritningar, leta efter material eller utrustning, prat med arbetskamrater osv. APL-tiden kan sägas vara ett mått på arbetsplatsens effektivitet. APL-tiden är skillnaden mellan drifttid och metodtid. Den uppskattas f.n. till ca 50% av drifttiden mot ca 35% för 20 år sedan. Metodtid: Den tid då personerna arbetar dvs. drifttid minus arbetsplatstillskottstid. 3. Inkörning Mätningar visar att tidsåtgången per enhet sjunker i jämn takt då ett arbete utförs gång efter gång. Arbetslaget/personerna blir vana, finner enklare arbetsmetoder, behöver ej läsa ritningar så ofta, slipper leta efter grejor, osv. Vid varje fördubbling av antalet utförda enheter sjunker det sammanlagda tidsmedelvärdet med ett konstant procenttal. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 2

3 Det sammanlagda tidsmedelvärdet för den 30e enheten d v s genomsnittstiden för de 30 första stycktiderna är 600 i figuren ovan. Om värdet sjunker med 10% vid en fördubbling av antalet byggda enheter säger man att inkörningstalet är 90%. (D v s %) För 60 enheter har det sammanlagt gått åt timmar /60 = 540 tim/st. vilket är det sammanlagda eller ackumulerade tidsmedelvärdet. Stycktiden för enhet 60 = ca 400 timmar. Alla tidsdata är sammanlagda tidmedelvärden. Hur många timmar som går åt för att utföra ett arbete beror på ett antal faktorer. De flesta av dem kan vi påverka genom planering = tänka igenom i förväg. 4. Upparbetning I ackordsammanhang används ordet upparbetning i stället för inkörning vilket är lättare att förstå. 10% upparbetning avser att vid en viss mängd har vi arbetat in 10% av tiden. Det motsvaras av 90% inkörning. (10 % upparbetning = % inkörning). Kom ihåg: Alla tidsdata är ackumulerade, sammanlagda, tidsmedelvärden. Ofta beräknade på tusentals enheter. Då Du planerar de första aktiviteterna: Lägg på timmar och dra av motsvarande på de sista aktiviteterna! Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 3

4 5. Viktigt för planerare! Inkörningseffekten är mycket olika för olika arbeten bland annat beroende på om det är manuellt arbete eller ett arbete där människor skall samverka med maskiner t ex med en kran. Ett manuellt arbete som att spika råspont eller gräva en ledningsgrav kan ha en inkörning på 98% eller motsvarande upparbetning på 2%. Det innebär att vid en fördubbling av mängden blir det sammanlagda tidsmedelvärdet 2% lägre av den första omgångens. Se figuren nedan. Montera väggelement med mobilkran har vid uppföljning gett 76% inkörning. En förklaring är att i arbeten med många kopplingar till andra arbeten hittar man snabbt många förbättringsåtgärder och enhetstiden sjunker snabbt! Hur gör man för börja en bit ner på inkörningskurvan?? Det är på aktiviteter med stor inkörning som arbetet skall läggas. - Med planering och beredning! 6. Utnyttja inkörningseffekten! Beräkna aktivitetens varaktighet i arbetsdagar som beskrivs i nästa avsnitt. Sätt in det arbetslag som är lämpligt. Om det är en kritisk aktivitet bör genomförandetiden säkras genom att arbetslaget ökas på med en person tills att aktiviteten utförs på planerad tid. Därefter tas hänsyn till inkörningen genom att laget minskas eller att genomförande tiden för aktiviteten kortas. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 4

5 I figuren ovan finns ett antal jack i inkörningskurvan. De uppstår då: En person eller helt arbetslag byts ut. Uppehåll i aktiviteten. Störningar pga. ritningsmissar, fel i materialleveranser, maskinavbrott etc. Detta kan elimineras bl. a genom att: Byta en man i taget i taget För att undvika ensidigt arbete och belastningsskador kan en person i taget bytas ut i laget. Byt ej hela laget samtidigt. Aktiviteter bör pågå utan avbrott Beräkna antal dagar för aktiviteten och sätt in knappt det antal personer som krävs. På så sätt säkras en jämn sysselsättning utan avbrott. För att ett arbetslag skall få den mängd arbete som ger jämn sysselsättning kan flera aktiviteter slås samman Jämn materialtillförsel Gör arbetsberedningar tillsamman med personalen som skall utföra aktiviteten. Bered materialtillförseln så att inköparen kan ta Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 5

6 hänsyn till hur det skall levereras, vara emballerat och kanske konfektionerat (färdigkapat). 7. Cyklisk eller repetitiv produktion Innan vi räknar ut en aktivitets varaktighet är det lämpligt att bedöma om vi skall tillämpa cyklisk produktion. Det innebär att aktiviteten anpassas till en viss cykel = en viss genomloppstid för aktiviteterna på t ex en viss byggdel. Om vi bestämmer oss för en cykeltid på en vecka skall aktiviteternas varaktighet vara en vecka. Resurser, metoder, utrustning etc får då anpassas så att det tar max en vecka = cykeltiden för att genomföra aktiviteten. Cyklisk produktion medför att: Samverkan mellan arbetslagen, entreprenörer etc. blir effektivare. Varje arbetsoperation kan tilldelas en egen arbetsyta under "cykeltiden". T ex kan VS-installatören ensam disponera en viss yta under en vecka, = cykeltiden, varefter nästa aktivitet tar över ytan. Informationen blir enklare alla vet vad som gäller. Hur planerar vi cyklisk produktion? Om t ex arbetena med en stomme skall ske med cyklisk produktion börjar vi med att anta en lämplig cykeltid. Den blir då gemensam för aktiviteter på ett visst avsnitt t ex våningsplan, trapphusplan, etapp etc. Om vi sätter en vecka som cykeltid för ett trapphusplan innebär det att stomarbetena för väggar och valv för ett trapphus skall ta en vecka. I bilden nedan visas hur grundarbeten planeras cykliskt. Varje aktivitet har en vecka på sig i ett bestämt avsnitt. Därefter kommer nästa arbetsmoment. Resurserna anpassas så att arbetet tar en vecka. Inte minst underentreprenörerna blir styrda. Vi ser direkt om de ej hinner med. Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 1: Schakt 2: Schakt 3: Schakt 1: Rörläggn 2: Rörläggn 3: Rörläggning 1:Form+Arm 2:Form+Arm 3:Form+Arm Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 6

7 ROT-arbeten med cyklisk produktion Cyklisk produktion kan med fördel tillämpas även på ROT-projekt. Det svåra kan vara att hitta lämpliga etappindelningar som även passar installationsarbeten. Fördela arbetsvolymen/arbetstimmarna för bygg och installationer på planritningarna. Finns det schakt eller installationsstråk med mycket timmar för installatörerna? 8. Övning Husprojekt: Hur kan stomkompletterings- och inredningsarbetena ordnas så att olika arbetslag och entreprenörer kan få etapper med samma cykeltid? Väg- och anläggningsprojekt: Hur kan ett projekt ordnas så att olika arbetslag och entreprenörer kan få etapper med samma cykeltid? 9. Metodval Ställ alternativ! - Det finns alltid en bättre metod! Skall vi ta jobb i konkurrens är det viktigt att vi väljer rätt metod. Metoden skall framför allt ge det resultat som krävs i handlingarna och ej medföra problem för arbetsmiljö och miljö. Kanske vill vi minska kvalitetsfelen. Ifrågasätt ritningarnas konstruktioner och material! Träffa konstruktören och gå igenom ritningarna. Konstruktionsändringar kan förbättra produktionen. Att göra studiebesök - hälsa på kollegor - som jobbar med det aktuella materialet/ maskinen/metoden är enkelt men glöms ofta bort. Det finns litteratur. SBUF har rapporter om studerade och utvecklade metoder. Se Är det en lång aktivitet med många arbetstimmar kan det vara lämpligt att genomföra en brainstorming. Se särskilt avsnitt. Upprätta alternativkalkyler I exemplet nedan skall vi välja mellan tre metoder att byta fönster. Det gäller 85 fönster som skall demonteras. Därefter skall 85 nya monteras i tegel, de skall diktas och fönstersmygarna kompletteras. Vi väljer mellan att ha en kran, transportera manuellt eller att ha en lift. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 7

8 Tiderna nedan är tagna ur OMBYGGNADSLISTA 98 Mängd Enhet A-tid Timmar Kronor A) Demontering, mont. med kran. Fönster F 1 < 1,0 m2 ink rivning 15 st 1,45 22 Fönster F 2 < 2,0 m2 ink rivning 55 st 1,75 96 Fönster F 3 < 4,0 m2 ink rivning 15 st 2,10 32 Diktning, lister, smygkomplett. 510 lm 0, Summa timmar 354 * 325 kr/tim = Kran för lyft till balkong 8 tim Summa kronor B) Demontering, mont. manuellt. Fönster F 1 < 1,0 m2 ink rivning 15 st 1,85 28 Fönster F 2 < 2,0 m2 ink rivning 55 st 2, Fönster F 3 < 4,0 m2 ink rivning 15 st 3,40 51 Diktning, lister, smygkomplett. 510 lm 0, Summa timmar 418 * 325 kr/tim = Maskiner för lyft till balkong 0 tim 0 0 Summa kronor C) Demontering, mont. med lift Fönster F 1 < 1,0 m2 ink rivning 15 st 1,35 20 Fönster F 2 < 2,0 m2 ink rivning 55 st 1,65 91 Fönster F 3 < 4,0 m2 ink rivning 15 st 2,00 30 Diktning, lister, smygkomplett. 510 lm 0, Summa timmar 345 * 325 kr/tim = Lift för lyft till balkong 20 dagar Summa kronor Valet blev alternativ C som förutom att ha lägst kostnad hade den fördelen att liften även kunde utnyttjas till andra aktiviteter. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 8

9 10. Tidsdata Tidsdata = information om tid per enhet för olika arbeten finns i: Sveriges Byggindustriers Nybyggnads- och Ombyggnadslistor dvs tidsdata för lönesättning. Kalkylverk såsom Sektionsfakta Anläggningsdata i Vägverkets pärm Kapacitetsdata. Gamla tidsdatabanker t ex Byggförbundets Arbetsdata. Nybyggnads- och ombyggnadslistorna är aktuella = nyligen uppdaterade. Vilket man tar beror som regel vad man har tillgång till. Många anser att gamla arbetsdata fortfarande går bra att använda. Några tips: Kom ihåg att tiderna är ackumulerade tidmedelvärden varför ett pålägg skall göras för de första aktiviteterna. Det finns som regel omräkningstabeller i verken. Från arbetsdata finns denna tabell för formsättning av väggar: Arbetsmängd: Omräkningstal: 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Tidsdatan ovan gäller vid formsättning av m2 vägg. För en aktivitet med 400 m2 skall det angivna tidsvärdet först multipliceras med 1,15. För vissa objekttyper som kontor och industrier kan det dessutom finnas påslag på ytterligare 50%. (Det framgår av den databank som används) 11. Kapacitetsdata Vid överslagsberäkningar är det ofta lämpligt att räkna om enhetstiderna till kapacitetsdata för ett arbetslag. - Det går snabbare att överslagsplanera med denna typ av data. Vid överslag för att bedöma vilka arbeten som är kritiska cykeltider är det effektivt att räkna på detta sätt. Exempel: Två snickare bygger 2,4m höga innerväggar bestående av stålreglar med 2 skivor gips på var sida. Tidsdata vid m2 vägg: Uppsättning väggstomme mm Uppsättning skenor och reglar Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 9

10 inklusive avväxlingar och urtag: 0,30 tim/m2 Uppsättning ett lag gipsskivor Uppsättning skivor, fuktspärr inklusive urtag för rör och ventiler: 0,18 tim/m2 Övning: Hur många lm vägg bygger dessa två snickare på en dag? Vid stomarbeten Kapacitetsdata för formsättning, armering och gjutning betongväggar uttryckt i lm vägg som ett lag bygger per dag kan vara lättare att hantera vid bedömning av cykeltider och kritiska arbeten. Exempel: Byggande av betongväggar Vi har enhetstid på 0,20 tim/m2 för formsättning väggar med formelement av stål. Det innebär att på två snickare bygger ca lm vägg per dag. Det går snabbt att mäta gjutetapper på planritning och bedöma om väggarna eller bjälklagen är kritiska. 12. Aktivitetsberäkning I blanketten för aktivitetsberäkning är mängderna multiplicerade med enhetstiderna. Antalet timmar dividerar vi med 8 (timmar/dag) för att få antalet dagsverken. Antalet dagsverken och lagstorlek använder vi vid bedömning av varaktigheten. Fyll i blanketterna noggrant, därför att: Omplaneringar på grund av ritningsändringar, forcering, störningar etc underlättas. Dokumentationen underlättar om en annan person skall hjälpa till/ta över. Erfarenhetsåterföring av verklig tidsåtgång underlättas. Var observant på arbeten med flera moment! Tänk på att ett moment som formsättning även inkluderar rivning och rensning av formen. Det kan ta ett tag innan formen kan rivas. Dela upp formsättningsarbetet i formsättning och rivning och reservera ca 30% för rivningsarbetena. Vid t ex: 0,9 tim/m2 sätt formsättning = 0,6 och rivning 0,3 tim/m2. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

11 Formsättning valv : 0,6 tim/m2 Armering och Installationer Summa 0,9 tim/m2 Gjutning Härdning Rivning: 0,3 Tim/m2 13. Aktivitetsberäkning av stödmur Nedan visas ett exempel på en aktivitetsberäkning av en stödmur (lösningen för övning under flik 3 punkt 4). Vi vill understryka: Notera hur Du har gjort vissa beräkningar. Undrar Du om Du har gjort fel är det bra att kunna gå tillbaka och konstatera hur Du räknat. Om någon annan skall avlösa dig då har Du papper!! Det blir alltid ritnings/mängdändringar. Det blir mycket lättare att göra korrigeringar av planerna då Du kan komplettera mängderna. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

12 Dokumentera aktiviteterna noggrant för erfarenhetsåterföringens skull. När Du följt upp verklig tidsåtgång är det bra att ha de rätta mängderna. Observera hur vissa arbeten delats upp såsom formsättning. Formrivning av ett valv kan komma flera veckor efter formsättningen. Se till att Du reserverar ca 30% av tiden för rivningsarbetena. Skall Du snabba upp ett arbete måste Du kunna dissekera delmomenten på detta sätt. 14. Övning i cyklisk produktion: Upprätta ett varvschema för betongstomme där väggarna formsätts med stålform och bjälklagen med kvarsittande plattbärlag. Förutsättningar: För väggarna finns totalt 70 lm stålform. Höjd = 2,5 m. Väggtjocklek = 15 cm. Förtillverkade betongplattor levereras med bil, lyfts och placeras på stämp och reglar. Dagen efter ett valv är gjutet kan väggarna formsättas. Uppgift: Upprätta ett formschema/ varvschema för ett plan. Utgångsläge är gjutet källarvalv. Kontrollera om timmarna är rimliga. Fem personer gjuter och slipar drygt 200 m2 bjälklag på en dag. Underlag Ifylld bankett för aktivitetsberäkning på nästa sida. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

13 Planering av bygg- och anläggningsprojekt

14 Lösning på form/varvschema för stomme. Antag att vi kan ha en cykel på en vecka för väggar och bjälklag: Väggar: Enligt blanketten är det 328 m2 form per trapphusplan. Det innebär 68 lm vägg och att vi skall forma, armera och gjuta i snitt 68/5 = 13,7 lm vägg per dag. Vi börjar med tre personer till det flyter och sedan skall två personer klara detta. Bjälklag: Vi skall kunna börja montera plattelement på fredagen och fullfölja på måndag. Därefter utsättning, avstängare, ursparingar och räcken. Därefter skall installatörer montera vissa saker innan armerarna börjar. Efter ett tag när arbetet flyter bra kan gjutning ske på onsdag. Nedan visas principerna för cyklisk planering/produktion. Observera hur 2-veckors-cykeln för ett plan går vidare i efterföljande aktiviteter. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

15 15. Resultat från avsnittet När detta avsnitt är klart: Vi har bedömt cykeltider för projektets olika skeden. Vi har valt arbetsmetod för varje aktivitet. Vi har bedömt enhetstid för varje aktivitet. Vi har bedömt lämplig lagstorlek för de olika arbetena. Vi har beräknat varaktigheten för varje aktivitet. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

Planeringsunderlag Förutsättning Anbudskalkylering ver 1.1 1(5)

Planeringsunderlag Förutsättning Anbudskalkylering ver 1.1 1(5) Planeringsunderlag Förutsättning Anbudskalkylering ver 1.1 1(5) 1 - Inbrädning av yttertak, maskinell spikning Utförd mängd: 2120 m2 Lag: 3 T Arbetet tar: 17.5 dagar (en träarbetare är sjukskriven 7 dagar)

Läs mer

Planering av bygg- och anläggningsprojekt

Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 Introduktion 1 Planering av bygg- och anläggningsprojekt 5.0 Projektets omfattning 2 6.1 Aktivitetsbestämning 3 6.2 Aktiviteters ordningsföljd 4 6.3 Aktiviteters varaktighet 5 6.4 Upprätta tidplan

Läs mer

Aktivitetsbestämning 6.1

Aktivitetsbestämning 6.1 Aktivitetsbestämning 6.1 Hur skall vi göra? Flik 3 Mål: Att bestämma och förteckna de aktiviteter som krävs för bygga avsett resultat. Indata: Bygghandlingar och målbeskrivning. Utdata: Aktivitetsförteckning

Läs mer

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

Stämpning av bjälklag kräver kunskap Stämpning av bjälklag kräver kunskap När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från formalternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler

Läs mer

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare.

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare. 6.5 Styr mot målet! Flik 7 Mål: Att hantera de störningar som uppstår. Indata: Tidsmål, tid- och resursplaner, lägesrapporter. Utdata: Uppdaterade planer, korrigerande åtgärder, kunskap. 1. Avstämningar

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

Fasader Renovering balkonger av betong

Fasader Renovering balkonger av betong 56 ESE.281 Fasader Renovering balkonger av betong Balkongrenovering är ett mycket kvalificerat arbete och kräver goda kunskaper om betong och formbyggnad för att ett gott resultat ska uppnås. Det lönar

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Innehåll Organisation Lokalisering Projektet Viktiga moment Tidplan Påverkan på verksamheten Dialog & Information NCC AB 2010-12-03 2 Organisation Projektledning

Läs mer

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan 6.4 När skall det göras? Flik 6 Mål: Att upprätta tidplan. Indata: Tidsmål, strukturplan, aktivitetsförteckning med resurser och varaktighet. Utdata: Tidplan och arbetskraftsdiagram. Innehåll: 1. Planeringsnivåer

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Riskplanering. Genom att analysera möjliga risker kan vi undvika de värsta.

Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Riskplanering. Genom att analysera möjliga risker kan vi undvika de värsta. 11.1 Mål: Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Att identifiera och planera riskhanteringsaktiviteterna Indata: Uppsatta mål och policys Utdata: Plan för riskhantering. Genom att analysera möjliga risker

Läs mer

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser Resursplanering 7.1 Mål: Att bestämma erforderliga resurser för projektets genomförande. Indata: Tidplan och arbetskraftsdiagram Utdata: Resursplaner Innehåll 1. Allmänt 2. Arbetskraft 3. Beräkning av

Läs mer

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gäller fr o m den 1 mars 2012 Ackordsriktpunkt År 2012-03-01 150:- År.. År..

Läs mer

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se Demontera gipsskivan hel! Slipp Städningen! Slipp använda andningsskydd/skyddsmask! Slipp använda luftrenare/dammfälla! Du behöver inte plasta in arbetsområdet! Vad är Screwfinder och vad gör den? Screwfinder

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Stomme väggar Ytterväggar med Tilt-up metoden

Stomme väggar Ytterväggar med Tilt-up metoden 31 ES Stomme väggar Ytterväggar med Tilt-up metoden Tillverkning av väggar av betong på formbord som reses = tilt up. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 85 QLB.1 Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Installation av ventilationskanaler i bostäder Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Läget på Oljeberget På Oljeberget, där vi bygger nytt parkerings- och teknikhus, har arbetena fortsatt framåt. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sammanlagt

Läs mer

Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m

Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m 86 SB Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m Arbetsberedning för effektiv samordning av elinstallations- och byggnadsarbeten Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Markförstärkning Pålning

Markförstärkning Pålning 13 CC Markförstärkning Pålning Information om pålning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Fasader utfackning Enkel träregelstomme 51 HSD.1. Utfackning av fasad med reglar av trä och stålplåt. Förutsättningar. Förarbete.

Fasader utfackning Enkel träregelstomme 51 HSD.1. Utfackning av fasad med reglar av trä och stålplåt. Förutsättningar. Förarbete. 51 HSD.1 Fasader utfackning Enkel träregelstomme Utfackning av fasad med reglar av trä och stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m 1 !! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall genom skivmaterial e d

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Stomme Rensning och justering av betongyta

Stomme Rensning och justering av betongyta 30 ESE Stomme Rensning och justering av betongyta När formsättning och gjutning inte ger önskat slutresultat krävs: Skrotning, slipning och utlagning av betongstomme Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Foto: Igor Kecskés Maconkai 1!! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall

Läs mer

19 juni Norra sidan. Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist.

19 juni Norra sidan. Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 19 juni Norra sidan Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist.

Läs mer

Rivning och sanering Gusums bruk

Rivning och sanering Gusums bruk Rivning och sanering Gusums bruk Mikael Persson 18/2-10 Innehållförteckning Rivningsteknik Arbetsförlopp Rivningsmaskiner Återvinning Dokumentation Rivningsteknik\ - Certifiering BF9K Produkt certifiering

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

PREFABVÄGGAR. Montage- och hanteringsinstruktioner. Väggelement / Prefab

PREFABVÄGGAR. Montage- och hanteringsinstruktioner. Väggelement / Prefab Väggelement / Prefab Flens Byggelement samarbetar med Ergonomic Construction för beställning, projektering och tillverkning av väggelement. Väggelementen utföres antingen i stål, trä eller en kombination

Läs mer

Markförstärkning Slitsmur

Markförstärkning Slitsmur 13 EB Markförstärkning Slitsmur En stödmur/skärm i marken utförd i betong från markytan med marken som form. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

34 ESB.5. Stomme bjälklag Formar av kassetter. Formsättning bjälklag med kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete.

34 ESB.5. Stomme bjälklag Formar av kassetter. Formsättning bjälklag med kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. 34 ESB.5 Stomme bjälklag Formar av kassetter Formsättning bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB 27 ESB Platta på mark Formsättning Kantform för gjutning av golv på mark Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Stomme väggar Formsättning med systemform

Stomme väggar Formsättning med systemform 31 ESB Stomme väggar Formsättning med systemform Formsättning av väggar med systemform Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m 1!! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall genom skivmaterial e d som

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Produktion 1 Provmoment: Tenta Ladokkod: 41I16B Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Bygg2, AffBy2, TeknBygg1 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: Torsdagen den

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer 00 Y10 AFC.364 GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer Belastningsdosen är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga belastningar och

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - limmade Limning av gipsskivor på vägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Typdetaljer. www.kumlaviken.se. Peva 45

Typdetaljer. www.kumlaviken.se. Peva 45 Typdetaljer Peva 45 BETONGSTOMME UPPLAG PÅ BETONGVÄGG A1 EVENTUELL INSPÄNNINGSARMERING MIN 50 MM FÖR INFÄSTNING I BETONG ANVÄNDS T.EX. BETONGSKRUV 7,5 x 35 MM, s 375 MM SKJUTSPIK, Ø 4,5 MM, s 375 MM EXPANDER

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3

Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3 Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3 Pågående Arbeten och kommande Uppdaterad V 1703 ( Etapp indelning enligt Bilaga 1) Etapp 1 Justering för asfalt framför Videobutik och dörr till Garage V 1704 Läggning

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

Byggdagbok november 2012

Byggdagbok november 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 30 november Norra brofästet Julen har kommit till brobygget. Under

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

VBKN20 BIM-baserad projektering Inlämningsuppgift 2. Niclas Andersson

VBKN20 BIM-baserad projektering Inlämningsuppgift 2. Niclas Andersson Inlämningsuppgift 2 Niclas Andersson Introduktion Denna övningsuppgift handlar om BIM-baserad mängdavtagning, kostnadskalkylering samt tidsplanering. Utgångspunkten för projektuppgiften är en förberedd

Läs mer

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna en vägg eller dela av ett av de större rummen

Läs mer

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning IDAG: ~ Utifrån kapitel 2, 3 och 7, Byggstyrning ~ Planeringsteknik en genomgång av nätplanering med CPMmetoden Systematisk planering en sammanfattning

Läs mer

Håltagning i innerväggar och tak Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner

Håltagning i innerväggar och tak Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 06 BE Håltagning i innerväggar och tak Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner Reveterade väggar kallas även kloasong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Rivning Scharins industriområde, Skellefteå. Byggteknik. Skellefteå Kommun Materialmängder 04-10-05 05-10-27

Rivning Scharins industriområde, Skellefteå. Byggteknik. Skellefteå Kommun Materialmängder 04-10-05 05-10-27 Materialmängder dat. / Date of rev. 1 Objekt Materialmängd Objekt Betong Tegel Trä Stål Isolering Murblock Plåt Övrigt nummer m2 ton m2 ton m2 ton lm ton m2 ton m2 ton m2 ton Material m2 ton 1 1130 503

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Broar Betonggjutning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande EBE

Broar Betonggjutning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande EBE 19 EBE Broar Betonggjutning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Platta på mark Värmeisolering

Platta på mark Värmeisolering 27 IBC Platta på mark Värmeisolering Termisk isolering av grund för enfamiljshus Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Vilka nivåer är möjliga att nå

Vilka nivåer är möjliga att nå Bilaga 11 Vilka nivåer är möjliga att nå Bilga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Infrastructure, Ljud & Vibrationer 2015-02-18 Yta

Läs mer

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik 1 BIM i ett bostadsprojekt Handledning Bilaga: Information, arbetssätt och systematik En förenklad beskrivning De vanliga verktygen Byggmästarens behov av information och resultat har styrt arbetssätt

Läs mer

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats.

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok maj 2012 25 maj Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon

Läs mer

Bestämning av projektets omfattning - 5.3

Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Mål: Att säkerställa att allt kommer med som krävs för att färdigställa projektet. Indata: Förfrågningsunderlag, avtal och bygghandlingar. Utdata: Målbeskrivning,

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad

Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad 51 HSB.1 Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad Utfackning med stomme av stålreglar istället för betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Stomkomplettering innerväggar Block av kalksandsten

Stomkomplettering innerväggar Block av kalksandsten 63 GS Stomkomplettering innerväggar Block av kalksandsten Montering och limning 11 cm tjocka block av kalksandsten Jämför med innerväggar av gips! Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Installationer Förtillverkade badrumsenheter

Installationer Förtillverkade badrumsenheter 80 PUA.1 Installationer Förtillverkade badrumsenheter Montering av fabrikstillverkade badrum och toaletter Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Åkesta observatorium. Behov för framtiden

Åkesta observatorium. Behov för framtiden 13-01-13 1 (8) Åkesta observatorium I Åkesta norr om Västerås verkar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening VARF. Verksamheten i Åkesta är mycket aktiv, med gruppvisningar tre kvällar per vecka

Läs mer

53 MBD.2. Fasader beklädnad. Beklädnader av skärmtegel. Montering av plattor av tegel, skärmtegel, på skenor av aluminium. Förutsättningar.

53 MBD.2. Fasader beklädnad. Beklädnader av skärmtegel. Montering av plattor av tegel, skärmtegel, på skenor av aluminium. Förutsättningar. 53 MBD.2 Fasader beklädnad Beklädnader av skärmtegel Montering av plattor av tegel, skärmtegel, på skenor av aluminium. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong INNEHÅLL FLIK 4 Förberedelser, mätning, rapportering 4.1 Förberedelser sida 2 4.2 Mätprogram sida 3 4.3 Placering av mätpunkter sida 4 4.4 Avläsning och rimlighetsbedömning av mätresultat sida 5 4.5 RBK-mätning

Läs mer

Stomme bjälklag Form, armering och gjutning bjälklag

Stomme bjälklag Form, armering och gjutning bjälklag 34 ES Stomme bjälklag Form, armering och gjutning bjälklag Två plan byggs på befintligt P-hus. Pelare monteras genom hål i bjälklagen. Nya bjälklag formas och gjuts på prefab-balkar Se även 24 grund och

Läs mer

Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Projektengagemang AB Thomas Sträng (TS)

Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Projektengagemang AB Thomas Sträng (TS) 1(5) Handläggare Roger Thorstensson ARBETSPLATSBESÖK NR 4 Projekt: Klippans förskola, Sundbyberg. Tid: 2016-02-18, kl. 12:00 Plats: Byggarbetsplats Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Thomas Sträng (TS)

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Kv. Seglet i Karlstad Högt hus / Låg förbrukning. Willy Ociansson Karlstads Bostads AB KBAB. Passivhus Mariehamn 2007

Kv. Seglet i Karlstad Högt hus / Låg förbrukning. Willy Ociansson Karlstads Bostads AB KBAB. Passivhus Mariehamn 2007 Kv. Seglet i Karlstad Högt hus / Låg förbrukning Willy Ociansson Karlstads Bostads AB KBAB Passivhus Mariehamn 2007 Kv. Ett Seglet Värmländskt i Karlstad Högt hus / Låg förbrukning Vi-gör-så-gött-vi-kan-hus

Läs mer

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet Resursbehovet visas i resurshistogram Resource Analysis Resource Analysis - Time Critical Resource Analysis -

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Arbetsberedning med www.byggai.se

Arbetsberedning med www.byggai.se Arbetsberedning med www.byggai.se Handboken har tagits fram i samarbete mellan FoU-Syd inom Sveriges Byggindustrier, Mats Persson från Malmö högskola samt Lars Gylldorff och My Schlyter från Holmbergs

Läs mer

Allmänt arbetsplats Miljöplan. Källsortering. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

Allmänt arbetsplats Miljöplan. Källsortering. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 90 Allmänt arbetsplats Miljöplan Källsortering Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg-

Läs mer

FRÅN FABRIK TILL BYGGE Rätt lastordning minskar onödig hantering och risker.

FRÅN FABRIK TILL BYGGE Rätt lastordning minskar onödig hantering och risker. INLEDNING Användningen av skalelement underlättar uppförandet av väggar och valv. Men det medför en del nya risker att skadas. Denna handbok i checkliste-form ger förslag på hur man ska jobba för att minska

Läs mer