Riktlinjer för FÖNSTER....när något behöver göras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för FÖNSTER....när något behöver göras"

Transkript

1 ...när något behöver göras Godkända av stadsbyggnadsnämnden oktober 2005

2 Radhus där en ägare bibehållit originaluttryck i putsad fasad med treluftsfönster medan grannen ändrat indelning (tvåluftsfönster), ändrat nischens djup samt hela fasadens uttryck. Denna skrift om fönster handlar inte om val av fönster vid nybyggnation. Den handlar i stället om när något måste göras åt befintliga fönster på hus. Vilka val står fastighetsägare inför? Vilka betydande faktorer skall tas i beaktande innan beslut fattas? Dessa riktlinjer gäller för vanliga fönster. Glaspartier, butiksfönster och fönster i takkupor står inför samma frågeställningar varför riktlinjerna principiellt kan användas även till dessa. Skriften har utarbetats av Anna Thulin, konsulterande arkitekt, i samarbete med Christer Liljemark och Malin Backman på Malmö stadsbyggnadskontor. Tidigare inåtgående sidohängda originalfönster utbytta mot livlösa pivåfönster med lösa spröjs och utanpåliggande mittpost. Sammanfattning av riktlinjerna, se sidan 11.

3 Inledning Fönstret speglar husets själ på samma sätt som ögonen speglar människans, det berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien och det bidrar starkt till fasadens och gaturummets karaktär. Ett ingrepp på fönstren är lite tillspetsat en förvrängning av historien. Utformningen av ett hus har föregåtts av en mängd medvetna val gjorda i ett speciellt sammanhang. Varje hus har sin egen utgångspunkt, sin särart, som fönstren är en viktig del av, därav mångfalden. Fönstret ska inte bara släppa in ljus och förmedla utblick så vi kan orientera oss, utan dessutom släppa in frisk luft och fågelkvitter. Att reducera fönstret till en byggteknisk bagatell vore ett stort misstag. Sedan 70-talets energikris har dessvärre fönstret alltmer reducerats till en teknisk lösning, ett isolerat byggelement utan relation till sin omgivning. De estetiska värdena har tillsammans med människans behov av ljus ansetts sekundära. Just denna inställning har lett till att gamla originalfönster i trä, som ansetts vara otidsenliga energislösare, bytts ut mot modernare fönster. Många av de här bytena har skett på ett okänsligt sätt, utan hänsyn till husets ursprungskaraktär. Konsekvenserna får vi leva med tills det är dags för nästa fönsterbyte. I takt med en ökad bebyggelsehistorisk medvetenhet och ett ökat intresse för den byggda miljön ur en estetisk synvinkel har den här inställningen dock ändrats något på senare tid. På följande sidor redovisas de olika faktorer som var för sig eller gemensamt påverkar intrycket av fönstret och därmed i förlängningen också intrycket av hela huset. Renovering Stadsbyggnadskontoret förordar alltid att gamla fönster ska bevaras och renoveras. Riktigt gamla fönster har oftast mycket god virkeskvalitet till skillnad från nya, även om det går att få även bra nytillverkade träfönster. Och, om virkeskvaliteten är god i de gamla fönstren så går det för det mesta att rädda även de till synes mest illa åtgångna fönster åt eftervärlden. Vid en inledande besiktning bedöms vilket renoveringsbehov fönstret har. Det kan vara ommålning eller omkittning. I begreppet underhåll ingår även då delar av virket byts ut eller då rostiga hörnjärn, beslag och gångjärn byts ut eller behandlas. Ofta är fönstren i en fastighet i olika skick beroende på i vilket väderstreck fasaden ligger. Söderfönster kräver generellt ett mer frekvent underhåll än ett fönster mot norr. Om ett byte trots allt måste ske, räcker det kanske med att något enstaka av husets alla fönster byts ut? Nya tillägg ska vara originalfönstren så trogna i utförande som möjligt. Om inte originalfönstren haft ett kontinuerligt underhåll lockas tyvärr många att köpa nya för huset opassande fönster. Om fönstren istället räddas av fönsterhantverkare bibehålls byggnadens kulturhistoriska värde och en mer långsiktig ekonomi uppnås. Fönsterrenovering är långtifrån ett bortglömt kapitel. Riksantikvarieämbetet har gett ut en skrift Fönster, historik och råd vid renovering. Fönsterhantverkare finns under rubriken Fönster i gula sidorna. Nytillverkade gångjärn och hörnjärn efter gamla modeller finns att köpa i affärer som säljer reservdelar till gamla hus. Det anordnas även kurser av varierande längd för den som själv vill lära sig renovera fönster. Inom kommunen finns Malmö Kulturmiljö, vx , som bistår med råd och har antikvarisk expertis. Riksantikvarieämbetet, ISBN Nytillverkade beslag, gångjärn och fönsterdetaljer efter gamla förlagor. Skenbart små förändringar kan få stora konsekvenser. Värdesätt fönstret i sitt rätta estetiska, historiska och materialmässiga sammanhang. Reducera inte fönstret till en teknisk lösning.

4 Exempel på fönster som inte anpassats till fönsterhålet. Mindre känslig infästning av aluminiumkarm. Ursprunglig smyg. Fönstrets placering i fasaden Det finns två aspekter på fönstrets placering i fasaden, dels hur fönstret är placerat i förhållande till väggen i djupled, dels hur fönstren är placerade sinsemellan i fasaden. Placeringen i djupled har betydelse både för skuggbildningen i fasaden och hur nyanserad fasaden upplevs. Fönster placerade långt ut i fasadlivet gör att fasaden upplevs som ett tunt skikt, medan fönster djupt indragna i fasaden får motsatt effekt. Den här placeringen i djupled är ofta mycket medvetet utförd. Fönstrets placering i djupled påverkar också ljusreflexer och ljusinsläpp i rummet innanför. Tilläggsisolering på utsidan av den befintliga fasaden, som så många hus utsattes för under 70-talet, fick till resultat att fönster som tidigare legat långt ut i fasadlivet plötsligt ligger djupt indragna i djupa nischer. Detta förändrar fullständigt fasadens uttryck, särskilt på lätta funkishus. Fönstrens inbördes placering ger fasaden en horisontell eller vertikal verkan och vittnar om de estetiska ideal som rådde när huset uppfördes. En förändring av fönsterplaceringen rubbar den inbyggda balansen i fasaden. Ibland kan man se att fönsterhålet är mycket större än själva fönstret. Detta kan vara gjort medvetet för att lätta upp en sluten fasad. Andra gånger är det tyvärr gjort för att man av ekonomiska eller energiskäl inte ansett sig kunna fylla ut hela hålet med fönster. Infästning i fasaden Mötet mellan olika material i husets fasad visar tydligt vilken grad av omsorg som har lagts ner på utförandet. Slarviga materialmöten sänker husets helhetsintryck. Traditionellt har fönstrets karm murats in i samband med att huset uppfördes, vilket gjort att det har blivit ett naturligt möte karm/fasad som inte behövt döljas med stora lister. Numera levereras karm och båge tillsammans och monteras in i fönsterhålet efter väggens uppförande. Vid fönsterbyte kan fönstret monteras med en instickskarm utanpå den ursprungliga karmen, varefter glappet som uppstår mellan gammal/ny karm tätas med en mer eller mindre klumpig list. I synnerhet vid byte från träfönster till aluminium/plastfönster tenderar listen att bli onödigt överdimensionerad och dominerar fönsterhålet. Det finns en känslighet i mötet mellan mur/fönster i inmurade karmar som en ny fönsterinfästning har svårt att nå upp till. Även om man hyvlar ner ursprungskarmen innan man fäster in den nya karmen blir uttrycket ett annat, därför är ett fönsterbyte alltid att betrakta som en eftergift. Om ett byte av fönster trots allt är oundvikligt finns det mycket att vinna på att lägga stor omsorg på infästningen, eftersom den har avsevärd betydelse för helhetsintrycket. För djup smyg efter tilläggsisolering och fönsterbyte. Fönstrens placering sinsemellan ger fasaden dess rytm. Fönstrets placering i djupled har avsevärd betydelse för upplevelsen av huset. Anpassa fönster efter befintligt fönsterhål. Mötet mellan olika material t ex fönstrets karm/väggen skvallrar om graden av omsorg som lagts ner på huset. Undvik klumpiga instickskarmar. Minimera plåtintäckning av karm.

5 Dimensioner och proportioner Den visuella uppfattningen av fönstret är till stor del beroende av fönstrets dimensioner och de inbördes proportionerna mellan den glasade delen och båge/karm. Även små förändringar i proportionerna i en fönsterkonstruktion får stora konsekvenser. Originalfönster utformade med omsorg och i samspel med resten av fasaden är ofta väl proportionerade med precis så stora dimensioner som konstruktionen kräver. Efter 70-talet har fönstren gått mot allt grövre dimensioner på båge och karm och allt mindre glasyta, vilket har lett till en utslätning och förenkling av fönstret samt minskat ljusinsläpp. Dimensionerna på båge/spröjs och andelen fönsterglas påverkar också dagsljusinflödet och möjligheten till utblick. Vid byte till nya fönster som monteras med hjälp av instickskarm blir karmen betydligt bredare på bekostnad av glasytan, vilket avsevärt påverkar fönstrets proportioner på ett negativt sätt. Lufter och spröjs Fönstrets luftindelning och spröjsning påverkar fasaden, som blir öppnare eller mer sluten beroende på antal och storlek hos lufter och spröjs. Att ge stora fönster en ny indelning är sällan en lyckad lösning för fasadens komposition. Hellre bör lösning med annan hängning eller isolerruta sökas för att göra fönstret mer lätthanterligt. Ursprungligen kom spröjsen till för att man inte hade den tekniska möjligheten att göra stora fönsterglas, men den har senare lagts till (eller medvetet uteslutits) som ett estetiskt element. Olika tidsperioder har olika karakteristik när det gäller lufter och spröjs. Spröjsens profilering är också viktig för hur ljuset faller in i rummet. Idag finns hela spektrumet av spröjningsalternativ, vilket gör det extra viktigt att man ser till husets helhetsintryck när man väljer fönster. Ett finspröjsat fönster på ett för övrigt sparsmakat 40-talshus är lika fel som ett ospröjsat i ett 1890-tals hus och gör att fasaden blir motsägelsefull och svårtydbar. Ett fenomen som definitivt sänker intrycket på huset är löst utanpåliggande spröjs. Äkta spröjs delar glaset och är fast anbringade. Lösa spröjs har en förmåga att lossna. De kan placeras utanpå yttre rutan, mellan glasrutorna inne i en isolerruta eller på insidan. Inget av de sistnämnda alternativen tillför fönstret någon kvalitét. Exempel på aluminiumfönster med dålig proportion mellan den glasade delen och båge/karm. Antal lufter och spröjser är kopplat till husets bebyggelsehistoriska sammanhang. Smäckra dimensioner på båge och karm ger fönstret fina proportioner och maximalt ljusinsläpp. Husets bebyggelsehistoriska sammanhang bestämmer antalet lufter och spröjs. Fast spröjs är att föredra framför lös.

6 Främmande hängning. Hörnbeslag och gångjärn i originalutförande. Detaljering och profilering Ett väldigt enkelt fönster med få detaljer har sin givna plats precis som ett mycket väl detaljerat. Allt är en fråga om sammanhang. Detaljeringen måste anpassas till fasadens övriga uttryck, vilket till stor del dikteras av den tidsperiod under vilken huset uppfördes. En viktig detalj av flera skäl är profileringen av båge och karm. En medvetet utförd profil ger fönstret ett väl avvägt intryck där dimensionerna upplevs som mindre. Profileringen har också en praktisk betydelse vid sidan om den estetiska, och gör övergången mellan det hårda dagsljuset och rummets insida mjukare. Speciellt vid stort utrymme mellan kopplade bågar får profileringen stor betydelse för ljuset. Profileringen bidrar också till att ge fasaden en livfull skuggning och skvallrar om byggnadens stilmässiga ursprung. En annan detalj är fönsterbeslag och gångjärn. På senare tids fönster är ofta de traditionella gångjärnen ersatta med bultgångjärn i form av små knoppar, som visserligen fyller sin funktion men som varken tillför fönstret eller fasaden någonting. På äldre fönster är det alltid eftersträvansvärt att behålla originalbeslag i största möjliga mån. Vid byte finns det både renoverade gamla beslag och nya beslag tillverkade efter gamla modeller att tillgå. Fönsters hängning Hur fönster är fästa med gångjärn i karmen och sättet de därmed öppnas på är en viktig del av fönstrets och fasadens karakteristik. Traditionellt hängs fönster i sidogångjärn, men idag finns det en mängd olika upphängningsanordningar beroende på fönsterfabrikant. I de fall ett fönsterbyte är oundvikligt är det av stor vikt att den nya hängningen överensstämmer med den ursprungliga. Ett tvåluftsfönster med spröjs som öppnas i nederkanten ger ett kulissartat, nästan komiskt intryck. Vill man ha ett traditionellt spröjsat träfönster bör man skaffa ett sidohängt. En ny hängning som bryter mot de omgivande husens fönsterhängning påverkar upplevelsen av fasaden och rytmen i gaturummet. Huruvida fönstren är hängda inåt eller utåt har också stor betydelse för fasadens uttryck. Att byta utåtgående fönster placerade långt ut i fasadlivet mot djupare liggande inåtgående fönster, vilket inte är ovanligt, ger fasaden ett annat uttryck än det som ursprungligen avsågs. Anpassa graden av detaljering till husets uttryck. Var noggrann vid valet av detaljer. Värna om den ursprungliga fönsterhängningen, den är avgörande för husets karaktär.

7 Material Varje material har sin karakteristik, sina möjligheter och sina begränsningar. När man väljer material väljer man också delvis vilket uttryck fönstret i slutänden ska få. Även om tekniken har gått framåt och plast- och aluminiumfönster idag är betydligt känsligare utförda än de var när de började produceras är de inte jämförbara med ett träfönster. Vill man att huset ska ha fönster som ser ut som ett träfönster är det också bäst att välja träfönster. Bearbetningen av materialet är också av väsentlig betydelse. Ett specialbeställt väl utfört profilerat aluminiumfönster kan på lite håll mycket väl vara anpassat till den övriga fasaden, men materialet kan likväl vara främmande för den tidsperiod huset uppfördes i. Möjligheten till underhåll är också en viktig aspekt vid valet av material. Om ett fönster benämns som underhållsfritt kan det i praktiken innebära att det helt enkelt inte går att underhålla och därmed har en begränsad livslängd. Ett gediget fönster med med hög träkvalité som underhålls kontinuerligt och väl har dock inte en begränsad livslängd. Olika material kan vara förvillande lika i nytt tillstånd, men de åldras olika. Plast och aluminium åldras på ett mycket mer definitivt sätt, en buckla i t.ex. ett aluminiumfönster låter sig inte rättas till som en mista i färgen på ett träfönster. Fönsterglas Valet av fönsterglas är inte enbart en teknisk fråga, olika typer av glas har olika ljusreflekterande egenskaper. Handblåst och draget glas har en ojämn yta som ger ett livfullt spel med ljusreflexer. Idag finns nytillverkat maskindraget s.k. kulturglas att tillgå till rimligt pris. Floatglas eller planglas är som namnet antyder alldeles jämnt i ytan och ger därför också ett mera livlöst intryck. De olika glastyperna reflekterar också dagsljuset olika, med planglas försvinner transparensen och omgivningen reflekteras som i en spegel. Floatglasets standarddimensioner är större än glas av äldre typ. Ett tjockt glas kräver större dimensioner på båge och karm, vilket i sin tur får konsekvenser för fönstrets uttryck och mängden ljus som släpps in i rummet. Tonade rutor påverkar det yttre intrycket ytterligare genom att inte bara reflektera ljuset utan dessutom vara färgade, vilket innebär att de egenskaper som normalt karakteriserar glaset helt sätts ur spel. Om man monterar tonade fönsterglas med speglande beläggning går fönstrets genomsiktiga egenskaper förlorade och fasaden upplevs som sluten. Kontakten med husets inre liv försvinner och huset framstår som livlöst. Tonat glas förändrar dessutom kvaliteten på ljusinsläppet och färgåtergivningen både vid utblickar och i inomhusmiljön och är inte lämpliga i bostadshus. Fönstrets uttryck är direkt kopplat till materialet. Blåst glas ger en nyansering av ljusreflektioner. Eftersträva en ärlighet i materialvalet, vill du ha ett fönster som ser ut som trä, köp ett träfönster. Tänk på möjligheten till underhåll. Undvik tonade glas i bostäder Ta reda på vilket fönsterglas som passar bäst i det befintliga fönstret, överväg valet noga.

8 Exempel på fönster med olika färgfält. Färg När det gäller valet av kulör är det naturligtvis viktigt att färgen harmonierar med resten av fasaden, varje stilperiod har sin karakteristiska färgsättning som det är viktigt att ta hänsyn till. Valet av kulör har naturligtvis stor betydelse för fönstret och fasaden, men även färgens textur är viktig för den visuella upplevelsen. Fönster penselmålade med linoljefärg längs träets ådring ger ett vackert åldrande. Att aluminium och träfönster blir allt mer lika varandra beror inte enbart på att aluminiumfönstren har utvecklats utan också på att nya träfönster ofta sprutlackeras, vilket ger ytan en helt annan finish än om den handmålats. Ett sprutlackerat träfönster liknar i uttrycket mer ett aluminiumfönster än ett handmålat träfönster. På fönster från bland annat 20-talet är det vanligt att karmen är målad i en annan kulör än bågen, vilket understryker nättheten i dimensionerna. Typiskt för Malmö är färgsättning med grön eller brun karm och benvit båge. Vid ommålning är det av stor vikt att man bibehåller uppdelning i olika färgfält. Kunskap om tidigare färgsättning kan erhållas genom att skrapa fram äldre färglager på karm och båge. Att måla både karm och båge i samma färg ger de här fönstren ett klumpigare uttryck. Vita plastfönster har en bländande vithet som inte kan liknas vid vitmålade träfönster. Kulörta plastfönster kan lättare smälta in i omgivningen. Ljud och värme Varför vill fastighetsägare byta ut gamla fönster? Ibland byts fönster för att färgen flagar, men i de flesta fall vill man genom ett fönsterbyte åstadkomma bättre bullerdämpning och/eller minska värmeförlusterna. Vad gäller värmeförluster har professor Bertil Fredlund vid Lunds tekniska högskola genomfört en undersökning 1998 som visar att gamla renoverade träfönster, där man bytt ut glaset i innerbågen mot lågemissionsglas, har bättre värmeisoleringsförmåga än ett nytt fönster med isolerruta. Lågemissionsglas kostar ungefär dubbelt så mycket som ett vanligt fönsterglas och det kan fås i 3 mm tjocklek för att passa de gamla kittfalsarna, standardtjocklek för modernt fönsterglas är annars 4 mm. För att dämpa buller genom fönster finns det olika principer att tillämpa enligt Christian Simmons, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ett sätt är att ha asymmetrisk glasning d.v.s. olika glastjocklekar i ytter- och innerbågen. Stort glasavstånd ger större mängd ljudisolerande luft mellan glasen. Indelning med fasta spröjsar och poster ökar också ljudisolering. Ett annat sätt att dämpa buller är att montera en ny inåtgående innerbåge innanför det befintliga fönstret. Detta görs lättast om det befintliga fönstret är utåtgående och extrarutan monteras i en öppningsbar inåtgående båge. Det är dock en lösning som minskar smygdjupet på insidan och ger mer glas att putsa. Fördelen med förbättrade gamla fönster är att arkitekturen inte påverkas På Malmö stads hemsida informerar gatukontoret att de kan ge bidrag för bullerskyddsåtgärder på fönster i befintlig miljö. Ökas bullerskydd genom invändiga åtgärder såsom byte av glas i befintlig båge, vilket idag är den absolut vanligaste och bästa lösningen, behöver inte stadsbyggnadskontoret kontaktas. Däremot kan exteriöra förändringar på fönster innebära att en bygglovpliktig åtgärd vidtas. Var noggrann vid valet av kulör, konsultera gärna Malmös färgprogram. Överväg valet av målningsteknik, det har betydelse för slutintrycket. Behåll ursprungliga färgfält. Tänk på att lågemissionsglas i sig inte ger skydd mot buller. Fast anbringad spröjs dämpar ljudets svängningar.

9 Vad säger plan- och bygglagen (PBL)? Det kan vara lätt att tycka att det jag gör med mitt hus är min privata angelägenhet, men huset är en del av ett större sammanhang, och det som sker med huset påverkar också omgivningen. Ditt hus är inte bara din bostad utan också grannens utsikt, och en del av de förbipasserandes gaturum. Syftet med PBL är att bevaka allmänhetens intresse i frågor som gäller vår gemensamma miljö. Det finns inget speciellt fönsterkapitel i PBL, men de paragrafer som berör byggnaders exteriör generellt går att applicera på fönster eftersom de ingår i exteriören. I PBL står: PBL 8:3 (8 kapitlet 3 ) I områden med detaljplan krävs utöver vad som föreskrivs i 1 och 2, bygglov för att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende. PBL 3:10 (3 kapitlet 10 ) Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. PBL 3:13 (3 kapitlet 13 ) Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Översiktsplan Malmö 2000 anger särskilt värdefulla miljöer. Dessa områden återfinns i olika stadskaraktärer såsom tät kvarterstad, gles kvarterstad, grannskapsenheter, storskaliga bostadsområden samt småskalig bebyggelse. Kontakta Malmö Stadsbyggnadskontor och hör om just Er fastighet är belägen inom ett sådant värdefullt område. Frågor kan även ställas till Malmö Kulturmiljö som har antikvarisk expertis. Faktorer som spelar in om ett fönsterbyte är bygglovpliktigt är: - vilket hus det gäller, d.v.s. om det är gammalt, har fönster i originalskick eller ligger i ett bevarandeområde - om ändring ska ske av material, indelning av lufter, dimensioner och/eller profiler För byggnadsminnen gäller speciella krav. Dessa ärenden förutsätter även godkännande av länsantikvarien på länsstyrelsen. PBL 3:12 (3 kapitlet 12 ) Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig, eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

10 Riktlinjer Generellt Renovera i stället för att byta fönster! Vid buller och värmeåtgärder Komplettera, utan att ändra utseende, i stället för att byta fönster! Stadsbyggnadskontoret hjälper gärna till med goda råd. Välkomna! 10

11 Vid nödvändigt byte av fönster Välj typer och storlekar som stämmer med huset. Efterlikna originalet så långt möjligt avseende uppdelning, material, profiler och dimensioner. Tidigare fasta spröjsar ersätts med nya fasta. Använd samma upphängning som tidigare. Gör fasta mittposter om sådana funnits tidigare. Undvik klumpiga instickskarmar. Minimera förfulande plåtintäckningar. 11

12 Malmö Stadsbyggnadskontor Postadress: Malmö Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1 E-post för allmänna förfrågningar: E-post för myndighetsärenden: Tel:

Riktlinjer för FÖNSTER. ...när något behöver göras. Godkända av stadsbyggnadsnämnden oktober 2005 reviderad februari 2015 (PBL 2010: 900)

Riktlinjer för FÖNSTER. ...när något behöver göras. Godkända av stadsbyggnadsnämnden oktober 2005 reviderad februari 2015 (PBL 2010: 900) Riktlinjer för...när något behöver göras Godkända av stadsbyggnadsnämnden oktober 2005 reviderad februari 2015 (PBL 2010: 900) Radhus där en ägare bibehållit originaluttryck i putsad fasad med treluftsfönster

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Råd och Riktlinjer om äldre fönster

Råd och Riktlinjer om äldre fönster Råd och Riktlinjer om äldre fönster Inledning Ystad kommun har en rik kulturmiljö både i den av riksintresse intressanta stadsmiljön och i den omgivande landsbygden med de många byarna. För att kunna bevara

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN önster I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

En ny standard för svensk fönstertradition

En ny standard för svensk fönstertradition En ny standard för svensk fönstertradition Svensk fönstertradition och modern teknik i skön harmoni Det är dags att släppa traditionen och tänka modernt även när det gäller fönster! I Sverige är trätraditionen

Läs mer

DOM 2015-09-30 Stockholm

DOM 2015-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-09-30 Stockholm Mål nr P 5081-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-19 i mål nr P 7176-14, se

Läs mer

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder 90 års Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar i fönster ska du inte tumma på kvalitén. Älvdalsfönster är ett

Läs mer

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga När innovativt tänkande och gediget kunnande möts Aluminiumfönster utöver det vanliga Vi öppnar fönstret till vår värld. Vill du ha ett helt underhållsfritt fönster som inte behöver målas om varken på

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN. Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003

Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN. Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003 Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003 Produktion: Carin Johanson, Arkitektur & Film, Malmö Foto: Babett Börner, Lotta Nordén och

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER 10-års garanti ALLTID MÅTTANPASSADE FÖNSTER EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI ALLTID MÅTTANPASSAT OCH EKONOMISKT Det är både smart och prisvärt att köpa fönster från Borga.

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE Stockholm 2002-11-14 Wihlborgs Fastigheter AB Att: Christian Hermelin Box 888 131 25 Nacka ANTIKVARISKT UTLÅTANDE AVSEENDE FÖNSTER PÅ F. D. ÄTTIKSFABRIKEN, HUS 1-6, JÄRLA INDUSTRIOMRÅDE, NACKA Datering

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren.

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren. Inifrån sett Fördelar: Passar perfekt för fönster som ska vara öppningsbara med bredd över 130 cm. Max bredd för den typen av fönster bör inte överstiga 225 cm. Fönster som öppnas inåt brukar man ha på

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation Fönster för livet Energifönster för byte, renovering och nybyggnation En god investering Valet av fönster får konsekvenser för många år framåt. Därför lönar det sig att välja fönster med omsorg och med

Läs mer

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5 Kalender 2015 Funderar du på att renovera? Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var försiktig med att blanda nya och gamla konstruktioner. Nya och gamla material och tekniker fungerar på olika sätt. Lita

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0/SX/PX Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0, 0 SX och 0 PX Sapa Fönster 0 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder 85 års Hantverkstradition 1924 2009 Gediget hantverk med moderna metoder Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER 1 INNEHÅLL FÖRSTA STEGET... 3 PROBLEM... 4 FÖNSTERTYPER... 5 VAD HAR JAG FÖR FÖNSTERTYP?... 5 VÄRMEISOLERING... 5 ÅTGÄRDER... 6 1+1 GLAS... 6 BYTE AV HELA FÖNSTERBÅGEN...

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se nde 0 Nyhet! Dubbelt upp i ny design elitfonster.se Två stilmedvetna val Ditt val av fönster spelar stor roll för hela upplevelsen hemma hos dig. Ljuset, ljudet och känslan. I Elitfönsters nya design range

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer

FÖNSTERVISNING - frågor

FÖNSTERVISNING - frågor Varför ska vi göra renoveringen? För att Förbättra husens ventilation. Idag är ventilationen i husen rubbad p g a den installerade undertrycksventilationen, det självdrag som fanns när husen byggdes är

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil...

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Kulturfönstret Ett värmande fönster står på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Hur väljer man fönster Den här broschyren är till för att ge lite inspiration

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Råd och riktlinjer för gestaltning. Sintorps. Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63. 1 av 7

Råd och riktlinjer för gestaltning. Sintorps. Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63. 1 av 7 Råd och riktlinjer för gestaltning Sintorps Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63 1 av 7 Bakgrund Byggnadsnämnden har till uppgift enligt Plan- och bygglagen att verka för en god och estetiskt tilltalande stads

Läs mer

Lägenhetsdörrar. Historik

Lägenhetsdörrar. Historik Lägenhetsdörrar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Lägenhetsdörrarna är en viktig del av trapphusets utformning. De kan vara målade eller utformade i samma stil som ett välbevarat trapphus. Idag

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

SAPA FÖNSTER 1086/SX/PX. Högisolerad upp till passivhusnivå

SAPA FÖNSTER 1086/SX/PX. Högisolerad upp till passivhusnivå SAPA FÖNSTER 10/SX/PX Högisolerad upp till passivhusnivå Sapa Fönster 10, 10 SX och 10 PX Sapa Fönster 10 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Byt inte fönster! VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Det lönsamma miljövalet Vår platsbyggda isolerruta 75% lägre kostnad än att byta fönster. 20% minskad energiförbrukning

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring.

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor flexibilitet, tilltalande

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster Windoor fönsterrenovering Tidlösa fönster Vi gör ditt gamla fönster som nytt Windoor har de smarta och lönsamma alternativen till att måla eller byta fönster. Våra olika renoveringssystem gör det enkelt

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 7 (f.d. Hus 29 Hudbod (senast livsmedelsindustri) Adress: Styckmästargatan 11-13 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-03-29 Fastighetsbeteckning: Kattegatt 15 Adress/ort: Storgatan 46, Torekov Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys 3 HUVUDSAKLIGA SIDOR En stadsdel i stadsdelen Nya Masthugget har en tydlig egen karaktär. Typiskt för sin tid, och fint utvecklad under åren. En karaktär värd att bevara. Trappande gröna gårdar Gårdar

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv Rum för ett nytt liv Vikdörrar För ljusälskaren rekommenderar vi isolerade fasadpartier. Antingen som en stor öppen port från golv till tak ut till trädgården eller som en övergång mellan huset och uterummet.

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING OM BYGGSÄTT ANVISNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor. Sven Fristedt

Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor. Sven Fristedt Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Sven Fristedt Deltagare i projektet Gavlegårdarna Uppsalahem FörvaltningsAB Framtiden: Familjebostäder i Göteborg Göteborgs Stads Bostads AB Bostads

Läs mer

Fönster. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum

Fönster. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Fönster Fönster kan liknas vid husets ögon, de ger byggnaden karaktär. Ordet fönster kan härledas från latinets fenestra, som betyder lysa upp. Gammalt fönsterglas

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande Underlag inför planering och projektering Fastighet: Brunkhalsen 9 Adress: Malmtorgsgatan 5, Karduansmakargatan 2 Stadsdel:

Läs mer