Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby kommun Södra Vi skola/tallbackens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

2 2 Innehållsförteckning 1. Vision sid 3 2. Rektors ställningstagande sid 3 3. Inflytande och delaktighet sid 3 4. Information sid 3 5. Bakgrund sid 4 6. Diskriminering sid 4 7. Trakasserier och kränkande behandling sid 5 8. Att främja likabehandling sid 5 9. Kartläggning sid Att förebygga diskriminering, kränkande behandling och trakasserier sid Att åtgärda kränkande behandling och trakasserier mellan elever sid Att åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling mellan personal elev sid Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsarbetet sid Utvärdering läsåret 14/15 sid Nulägesanalys sid Mål och insatser sid 11, Kontakter sid 13 Bilaga 1 Ordningsregler, bandyregler, fotbollsregler sid Bilaga 2 Enkäter sid 18-22

3 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hos oss känner alla glädje, trygghet, gemenskap, delaktighet och lust i lärandet. Hos oss visar alla respekt för varje individ och vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Vårdnadshavare, personal och skolans ledning har ett bra och nära samarbete för barnens bästa. 2. Rektorns ställningstagande Ett av skolans och fritidshemmens viktigaste uppdrag är att eleverna ska känna sig trygga. Jag arbetar aktivt för att skolan och fritidshemmet ska vara trygga verksamheter fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Tillsammans med personal från skola och fritidshem ska jag kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra arbetet kring värdegrundsfrågorna. Eftersom Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem är små enheter med ett litet elevunderlag har jag valt att denna plan ska gälla för båda verksamheterna. Rektor Annemo Grahm Södra Vi skola/tallbackens fritidshem 3. Inflytande och delaktighet Följande har medverkat vid framtagandet av likabehandlingsplanen: Rektor All personal Vårdnadshavare/målsman tar del av information som skickas hem, möjlighet att ge synpunkter genom enkäter, föräldramöten, utvecklingssamtal mm. Skolans elever genom klassråd, elevråd och samtal 4. Information Information ges till vårdnadshavare/målsmän inför förskoleklasstarten. Planen aktualiseras vid föräldramöte på höstterminen. Planen aktualiseras och diskuteras i samtliga klasser vid varje hösttermins början Planen finns väl synlig i respektive klassrum och på fritids. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida Rektor ansvarar för att information om likabehandlingsplanen delges all personal på höstterminens första arbetsplatsträff. Rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras

4 5. Bakgrund Barnkonventionens grundläggande principer: Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl. Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem. (Konventionen om barns rättigheter) 4 Den 1 januari 2009 trädde en ny Diskrimineringslag (2008:567) i kraft, vilket innebär att skolan har skyldighet att främja lika rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt Skollagen, 6 kap. 7, ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 6. Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet vilket kön eleven identifierar sig med eller en könslös identitet) Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. Direkt och indirekt diskriminering Direkt diskriminering är när en elev diskrimineras och det har direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna.

5 5 7. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: Fysiska slag Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, grimaser, alla går när eleven kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, sms, mms, msn, och meddelanden på olika webbcommunities) Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling och till trakasserier. Sakliga skäl för särbehandling Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte diskriminering. Det är skolans ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Befogade tillsägelser Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 8. Att främja likabehandling Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Vi ser eleven utifrån individen, inte etnisk tillhörighet. Skolmaten är anpassad till de barn som av religiösa skäl inte får äta vissa livsmedel. Vi uppmärksammar olika religioners högtider och traditioner. Vi erbjuder tolk vid utvecklingssamtal. Kön Vi strävar efter att ha en jämn fördelning av pojkar och flickor i elevrådet. När det gäller sexuella trakasserier råder nolltolerans. Det är alla vuxnas ansvar att ingripa vid minsta tecken på sådant.

6 6 Funktionshinder När vi upptäcker att en elev är i svårigheter anpassar vi elevens studiesituation. De elever som behöver hjälp har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Sexuell läggning Vi vill att våra elever har förståelse och vetskap kring olika sexuella läggningar. 9. Kartläggning Kartläggning sker genom att: Likabehandlingsteamet genomför, sammanställer och analyserar kartläggning av utemiljön i september och trivselenkäten för skola och trivselenkäten för fritidshem i april. Ansvarig för arbetet: Likabehandlingsteamet Eleverna tar del av resultaten av enkäterna och diskuterar fram två nya förbättringar för kommande år. Ansvarig för arbetet: Klasslärare och fritidshemspersonal Fritidshemmets personal genomför sociogram i april och oktober. Ansvarig: Fritidshemspersonal Information som framkommer i olika kartläggningsprocesser förs kontinuerligt till elevhälsoteamet (rektor, specialpedagog, skolsköterska). Ansvarig för arbetet: Likabehandlingsteamet Föräldrasamtal genomförs vid minst ett tillfälle per termin då information om elevernas trivsel samlas in. Ansvarig för arbetet: Klasslärare Elevernas närvaro följs upp vid elevhälsoteamets möten. Ansvarig för arbetet: Rektor Utvärdering av målen för läsåret i maj/juni. Ansvarig för arbetet: Klasslärare Utvärdering av målen sammanställs i juni. Ansvarig för arbetet: Likabehandlingsteamet Genomgång av det gångna läsårets dokumenterade fall av diskriminering, trakasserier och kränkningar görs i maj varje år. Ansvarig för arbetet: Likabehandlingsteamet

7 7 10. Att förebygga diskriminering, kränkande behandling och trakasserier Skolenhetsnivå (Ansvarig för arbetet: Rektor, klasslärare och övrig personal) All personal känner till och är förtrogen med likabehandlingsplanen. Samtliga lärare som undervisar i Förskoleklass-åk 6 träffas på ett morgonmöte torsdagar Anteckningar förs som sedan skickas vidare till icke närvarande personal. Tydliga ordningsregler och konsekvenser för alla i skolan. Skriftlig överenskommelse med elever, föräldrar och lärare. Se bilaga 1 & 2 Rastvärdar med reflexvästar finns ute på samtliga raster enligt fastställt schema. Likabehandlingsteamet träffas minst 2 ggr/termin. Elevhälsoteamet (specialpedagog, kurator, skolsköterska & rektor) träffas varannan vecka för att diskutera elevärenden. Trivselenkäten genomförs på våren och kartläggning av utemiljön genomförs på höstterminen. Eleverna markerar på en karta var de leker och var de eventuellt känner sig otrygga. Pedagogerna ansvarar för gruppindelningar och placering i klassrum, matsal och bussar till ev. utflykter Fortbildning och kompetensutveckling för personal. Klass/gruppnivå (Ansvarig för arbetet: Pedagoger) Värdegrundsarbete ska genomsyra alla ämnen Regelbundna samtal om etik Klassråd, elevråd och fritidsråd Klassen utarbetar egna klassregler med skolans ordningsregler som grund. Klasslärarna går igenom med eleverna vad likabehandlingsplanen innebär. Gemensamma aktiviteter som t.ex. skoljoggen, FN- dagen och utklädningsdagen. Individnivå (Ansvarig för arbetet: Pedagoger) Varje elev skriver under skolans ordningsregler.

8 8 11. Att åtgärda kränkande behandling och trakasserier mellan elever Rutiner för dokumentation vid likabehandlingsärenden Klasslärare och likabehandlingsteam arbetar enligt följande: 1. När en incident inträffat: - Använd första delen av blanketten Incidentrapport/Anmälan till huvudman om kränkande behandling som fylls i av den/de som sett händelsen. - Blanketten lämnas sedan vidare till rektor/förskolechef som skriver under och skickar den vidare till barn- och utbildningsnämnden via e-post eller internpost. - Om bedömning görs att händelsen ska vidare till den lokala likabehandlings -gruppen, bifogas incidentrapporten. 2. Likabehandlingsgruppen: - Gör en kartläggning och använder blanketten Anteckningar/Kartläggning av händelsen. - Om ärendet kräver, upprättas en handlingsplan (som finns på baksidan av anteckning/kartläggningsblanketten ). - Om likabehandlingsgruppgen gör bedömningen att fortsatt utredning inte är nödvändig, ska det framgå genom kartläggningen varför det beslutet fattas. All dokumentation kring likabehandlingsärenden ska diarieföras och dokumenteras vart för sig i kronologisk ordning, behålls på enhetsnivå. Kränkningar kan även gälla vuxna barn/elev, samma rutin för anmälan till huvudman gäller. Likabehandlingsgruppen kartlägger ej, ärende lämnas till rektor/förskolechefen. Utreda Insamling av fakta sker genom samtal med elev, personal, vårdnadshavare eller genom iakttagelser och observationer. Arbetet utförs diskret. Samtalen dokumenteras. Analysera det som framkommit vid insamlingen av fakta. Detta sker i Likabehandlingsteamet och med berörd personal. Åtgärda Enskilda samtal med den elev/elever som utsatt någon annan för kränkande behandling, tillsammans med två vuxna från likabehandlingsteamet (samtalsledare och sekreterare). I samtalet informeras eleven om att beteendet inte accepteras och att det omedelbart måste upphöra. Anteckningar med eventuella råd och överenskommelser med eleven om hur han/hon ska förbättra sitt beteende upprättas. Föräldrarna till berörda elever informeras skyndsamt (samma dag) om vad som hänt och att skolan arbetar med ärendet. Den utsatte erbjuds, vid behov, samtal med kurator. Uppföljningssamtal med den som utsatts för kränkande behandling samt med den/de som utsatt någon annan, 7-10 dagar efter första samtalet. Efter ytterligare 2-3 veckor genomförs ännu ett uppföljningssamtal enskilt med den elev som utsatts samt den/de som utsatt någon annan.

9 9 Uppföljning sker kontinuerligt tills samtliga berörda anser ärendet avslutat. Eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Ökade observationer av berörda elever. Om dessa åtgärder inte hjälper: 1. Vårdnadshavare/målsman kallas för samtal med eleven, rektor och någon annan representant från Likabehandlingsteamet (EVK). 2. Samtal med skolkurator. 3. Omorganisation i och av grupper. 4. Samtal med skolpsykolog 5. Kontakt med socialtjänsten och/eller polis. 12. Att åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling mellan personal elev Rektor informeras Rektor samtalar med berörda parter och tar reda på fakta. Samtalen dokumenteras skriftligt. Rektor förvarar dokumentationen. Rektor tar kontakt med vårdnadshavare. Rektor vidtar lämpliga åtgärder. Båda parter erbjuds stöttning. Uppföljning sker inom en månad och därefter kontinuerligt tills samtliga berörda anser ärendet avslutat. 13. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsarbetet Uppföljning och utvärdering sker på kompetensutvecklingsdagar samt på konferenstid. En ny plan upprättas i juni. Målen tas upp kontinuerligt vid arbetslagsträffar samt vid arbetsplatsträffar när all personal är med. Ansvarig för arbetet: Rektor

10 Utvärdering läsåret 14/15 Skola: Under läsåret upplever vi att vi fått en ökad vi-känsla genom gemensamma aktiviteter till exempel skoljoggen, utklädningsdag, FN-dagen, Röris och tvärgrupper på måndagar. Under läsåret har vi haft två vuxna ute så gott som varje rast. Under läsåret har eleverna haft tillgång till planerad rastverksamhet vid några tillfällen i veckan. Vi upplever dock att rasterna inte har varit så lugna och trygga som vi önskat. Likabehandlingsteamet har kallat till ett fotbollsmöte och ett bandymöte där elever och lärare diskuterat vilka regler som ska gälla. Reglerna finns bifogade i denna plan. Vår upplevelse är att det inte har varit ett gott klimat. Ansvarig lärare för idrotten har funnits i omklädningsrummen och foajén. Mobiltelefoner har samlats in före idrottslektionerna för att öka tryggheten i omklädningsrummen. För att öka trivseln i matsalen har klasslärare pratat med eleverna om ljudvolymen. På det stora hela har ljudvolymen minskat men vi måste hela tiden påminna. Vi har arbetat kontinuerligt med att tala inför grupp. Fritidshem: Barnen har arbetat i tre mindre grupper under fritidshemstiden. Personalen har hälsat på barnen med handhälsning och nämner barnet vid namn efter skoltid. Detta gör vi för att barnen ska känna sig sedda. En personal på fritids har varit med på morgonmötena. Övrig personal har tagit del av anteckningarna i efterhand. Barnen på fritidshemmet har svarat på en trivselenkät. 15. Nulägesanalys Skola: Trivselenkäten för F-3 visar att eleverna trivs bra i skolan både på lektionstid och på rasterna. I enkäten framkommer även att ett fåtal elever inte trivs så bra i matsalen, omklädningsrummen och att det inte känns tryggt tala inför grupp. I trivselenkäten för 4-6 framkommer att majoriteten av eleverna trivs mycket bra i skolan. Både i klassen och på rasterna. Enkäten visar att ett antal elever upplever sig bli orättvist behandlade på grund av kön. Några tycker också att klasskamrater blir utsatta för elakheter. Vi upplever att vi behöver fortsätta vårt arbete med klimatet på bandy- och fotbollsplanerna för att behålla den goda stämningen. Vi behöver också arbeta med rastrummet för att det ska vara en lugn och trygg plats att vara på. Vi vill fortsätta att öka Vi-känslan på skolan för att eleverna ska känna sig trygga med varandra även mellan årskurserna

11 11 Fritidshem: Vi har känslan av att det är lugnt (inte så många konflikter). Utifrån trivselenkäten (april 2015) ser vi att många barn trivs och är glada när de vistas på fritidshemmet. Enkäten visar dock också att en hel del barn är likgiltiga när det gäller fritids i helhet. 16. Mål och insatser Mål för kommande verksamhetsår/läsår 2015/2016 Skola: En ökad Vi-känslan på skolan. Trygga raster med en tydlig vuxennärvaro Ett gott klimat på fotbollsplanen och bandyplanen Lugn och ro i matsalen Ökad trivsel i klasserna Att fler elever upplever att de har någon att vara med på rasterna Eleverna ska inte känna sig orättvist behandlade på grund av kön Känna trygghet att tala inför grupp Fritidshem: En lugn och trygg miljö, där barnen trivs och känner sig sedda. Jobba mer med att få barnen att känna glädje att komma till fritids. Göra fritids mer attraktivt. Insatser för att målen ska kunna uppnås: Skola: Arrangera minst en temadag/termin där hela skolan medverkar. (Ansvar: klasslärare) Vi undervisar om begreppen i likabehandlingsplanen (Ansvar: klasslärare) Vi har ett fotbollsmöte och ett bandymöte varje termin där elever och lärare träffas och diskuterar reglerna kring fotbollen. (okt 2015, april 2016 ansvar: Likabehandlingsteamet) Bandyregler/fotbollsregler tas upp i klasserna vid läsårsstart (aug 2015, ansvar: klasslärare) Ansvarig lärare för idrotten finns i omklädningsrummen och foajén (aug 2015, ansvar: berörd personal) Mobiltelefoner samlas in innan man går in i omklädningsrummen och lämnas vid idrottslektionens slut efter omklädning. (ansvar: berörd personal) Klasslärarna diskuterar med barnen kring matron i matsalen (aug 2015, ansvar: klasslärare) Eleverna ges möjlighet att kontinuerligt redovisa/prata inför grupp. Genom att träna tillsammans med en eller flera kompisar ökar tryggheten till att våga göra det själv. Läraren undervisar om publikens ansvar, uppgift och roll. (aug 2015, ansvarig: klasslärare) Vi diskuterar skolans ordningsregler och utifrån dessa upprättas klassens regler för att öka trivseln i klassrummet (ansvar: klasslärare) På fredagar utvärderas veckan för att lättare upptäcka en elev som inte trivs. (ansvar: klasslärare) Öka personalens medvetenhet om att elever kan uppleva tillsägelser som diskriminerande på grund av kön genom regelbundna diskussioner i arbetslagen.

12 Fritidshem: Barnen får välja aktivitet utifrån Veckans Aktiviteter. Arbetet sker i tre grupper. Barnen har möjlighet att välja aktivitet utifrån eget behov. Personal hälsar på barnen med handhälsning när barnen kommer till fritids efter skoltid. Personalen på fritids deltar på morgonmöte och förmedlar anteckningar till övrig personal på fritids som inte varit med på mötet. För barnens och vårdnadshavares trygghet sätts foto på dagens personal upp i hallen. Prata med barnen i mindre grupper om vänskap och hur de ser på innebörden av det ordet, alltså exempelvis vad som kännetecknar en bra vän och hur de ska vara mot varandra på fritids för att alla ska trivas. Prata med barnen i mindre grupper om vad de tycker skulle göra fritids mer attraktivt, vad de skulle vilja göra för att få ut så mycket som möjligt och dessutom ha så roligt som möjligt när de vistats på fritids. 12

13 Kontakter Upptäcker du att någon är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier anmäl till: Klasslärare Personalrum Likabehandlingsteam Rektor Pernilla Begu Skolsköterska Kurator Sigrid Eklund Ronja Rydberg- Andersson Linda Gyris Ulla-Karin Adolfsson Emil Grahm tel Jannica Larsson tel Sofia Eek tel Behöver du råd och stöd finns även dessa organisationer BRIS Rädda barnens anonyma föräldrar Röda korsets jourhavande kompis Barnombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen Sveriges elevråd SVEA Röda korsets ungdomsförbund Barn- och elevombudet

14 14 Ordningsregler för Södra Vi skola och fritidshem Södra Vi skola och fritidshem ska vara en skola och ett fritidshem där elever och personal trivs, mår bra och inhämtar kunskap. För att främja det gäller följande regler: Vi behandlar alla omkring oss så som vi själva vill bli behandlade. Vi lyssnar på alla, både elever och personal. Vi värnar om arbetsron. Vi berömmer och uppmuntrar varandra. Vi är rädda om varandras, skolans och fritidshemmets saker. Vi låter mobiltelefonen vara undanstoppad under hela skoldagen och fritidstiden och så länge vi vistas inom skolans område. Vi håller oss innanför skolgårdens gränser under rasterna och under vistelsen på fritids. Vi använder ett vårdat språk. Vi använder inte kränkande tilltal eller kränkande behandling. Vi skrattar inte åt varandra utan med varandra. Vi går inomhus. Vi kastar inte snöbollar någonstans inom skolans område. Vi håller rent och snyggt omkring oss. Vi lämnar godis hemma. Vi undviker allergiframkallande dofter. Vi värnar om att alla får vara med Vi passar tider.

15 15 Konsekvenser Om trivselreglerna inte följs kan någon eller några av följande åtgärder bli aktuella: Personal kontaktar vårdnadshavare. Vid allvarliga incidenter kallas elev och föräldrar till ett möte på skolan/fritidshemmet. Vid de tillfällen pedagogerna anser att man stör undervisningen i klassrummet blir man hänvisad till plats utanför klassrummet (skollagen kap 5). Undervisningstid som man missat pga. att man inte följt reglerna ersätts med undervisning före eller efter den ordinarie skoldagens schema, högst 40 minuter/dag (skollagen kap 5) Personal kan frånta elever föremål som stör undervisningen för att sedan lämnas tillbaka vid skoldagens slut. (skollagen kap 5) Skolan och fritidshemmet ersätter inte stulna eller trasiga saker. Lämna värdesaker och grejer du är rädd om hemma! Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om elev avsiktligt förstör skolans och fritidshemmets byggnad, inredning eller material. Rektor Annemo Grahm Trivselreglerna och konsekvenserna är framtagna av rektor, personal och elever.

16 16 Rastfotbollsregler Vid rastfotbollsmötet 10/4-14 bestämdes att följande regler och förhållningssätt ska gälla vid spel av rastfotboll på Södra Vi skola och fritidshem. På rastfotbollsplanen respekteras de regler som vi gemensamt har kommit fram till. Tanken är att eleverna själva ska klara av att sköta spelet men ta hjälp av rastvakten för att lösa konflikter som man inte lyckas lösa på egen hand. Alla får delta på lika villkor, vi försöker få alla delaktiga i spelet. Vi spelar ett schysst spel, utan fula ord och gester. Rastvakten delar in lag och rastvaktens beslut gäller. Matchen är slut när klockan slutar ringa. Regler: Grusplanen gäller som plan. Om bollen går utanför planen är det inspark för det lag som inte hade ut bollen. Kamp om bollen axel mot axel på bollförande spelare är tillåtet. Detta utesluter alla andra former av tacklingar och olämpligt uppträdande t.ex. glidtacklingar. Inom området framför mål får målvakten ta bollen med händerna. Om målvakten har minst en hand på bollen är det målvaktens boll. Det är inte tillåtet för utespelare att ta bollen med händerna. Om bollen går i nätet på kortsidan, av anfallande lag, är det målvaktens boll. Om bollen går i nätet på kortsidan av försvarande lag är det hörna. Bakom mål är det målvaktens boll. Västarna ska användas. Konsekvenser: Om reglerna bryts får man gå av planen och inte spela mer den rasten. När spelet stoppats på grund av regelbrott startas spelet med frispark för det lag som inte utförde regelbrottet. Vid allvarligare händelser eller upprepade regelbrott kan man bli avstängd en längre tid.

17 17 Rastbandyregler Vid rastbandymötet 9/4-14 bestämdes att följande regler och förhållningssätt ska gälla vid spel av rastbandy på Södra Vi skola och fritidshem. På rastbandyplanen respekteras de regler som vi gemensamt har kommit fram till. Tanken är att eleverna själva ska klara av att sköta spelet men ta hjälp av rastvakten för att lösa konflikter som man inte lyckas lösa på egen hand. Alla får delta på lika villkor, vi försöker få alla delaktiga i spelet. Vi spelar ett schysst spel, utan fula ord och gester. Rastvakten delar in lag och rastvaktens beslut gäller. Matchen är slut när klockan slutar ringa. Regler: De målande strecken gäller som plan. Om bollen går utanför planen är det inslag för det lag som inte hade ut bollen. Om det är oklart vilket lag som hade ut den blir det automatiskt tekning från samma plats. Matchen startas med en tekning från mitten, tekning från mitten gäller även efter att det blivit mål. Det är ok att ta ner bollen med handen till sig själv, annars är endast spel med klubban tillåten, ej fötter. Endast stående spel är tillåtet. Någon som har knän i marken eller sitter/ligger ner får ej vidröra bollen. Spel med hög klubba är inte tillåtet, gränsen för hög klubba går vid höften. Kamp om bollen axel mot axel på bollförande spelare är tillåtet. Detta utesluter slag på andras klubbor, fösa undan någons klubba, fällas och liknande. Målgård används, om inte någon målgård finns uppritad gäller ett område på ca 1 meter framför mål. Målgård innebär att ingen spelare utom målvakten får befinna sig inom området. Om så är fallet och bollen går in i mål, döms målet bort. Lagen får ta timeout. Konsekvenser: Om reglerna bryts får man gå av planen och inte spela mer den rasten. När spelet stoppats på grund av regelbrott startas spelet med ett frislag för det lag som inte utförde regelbrottet. Vid allvarligare händelser eller upprepade regelbrott kan man bli avstängd en längre tid.

18 18 Namn: Hur trivs du på fritidshemmet? Det är viktigt att Du trivs på fritids. Ingen ska känna sig ensam. Andra får inte vara dumma mot dig. Alla ska uppmuntra och hjälpa varandra. Du ska kunna berätta det som är viktigt för dig. Nu ska Du få visa hur du känner Dig vid olika tillfällen. Sätt en ring om eller måla med färg den gubbe, som visar hur Du känner Dig. HUR KÄNNER DU DIG NÄR DU 1. Tänker på fritids 2. Är på väg till fritids 3. Är på fritids 4. Träffar de andra barnen på fritids 5. Är ute på fritidstiden 6. Träffar de vuxna på fritids 7. Är i matsalen vid frukost och mellanmål 8. Ska prata om vad du vill göra på fritids 9. Känner du att du blir sedd och lyssnad på när du är på fritids ja nej

19 19 Namn: Åk: Hur trivs du i skolan? Det är viktigt att Du trivs i skolan. Ingen ska känna sig ensam. Andra får inte vara dumma mot dig. Alla ska uppmuntra och hjälpa varandra. Du ska kunna berätta det som är viktigt för dig. Nu ska Du få visa hur du känner Dig vid olika tillfällen. Sätt en ring om eller måla med färg den gubbe, som visar hur Du känner Dig. HUR KÄNNER DU DIG NÄR DU 1. Tänker på skolan 2. Är på väg till skolan 3. Har arbetspass 4. Träffar klasskamraterna 5. Har rast 6. Är i omklädningsrummet 7. Är i matsalen 8. Pratar inför grupp

20 20 Namn: År Hur trivs du i skolan? Det är viktigt att Du trivs i skolan. Ingen ska känna sig ensam. Andra får inte vara dumma mot dig. Alla ska uppmuntra och hjälpa varandra. Du ska kunna berätta det som är viktigt för dig. Ringa in den siffra du tycker motsvarar vad du känner 1. Hur trivs du i klassen? Mycket dåligt Mycket bra 2. Har du kompisar i klassen? Inga Många 3. Har du någon att vara med på rasterna? Aldrig Alltid 4. Har du någon att vara med på fritiden? Aldrig Alltid 5. Brukar du känna dig ensam? Ofta Aldrig 6. Har någon kränkt/trakasserat dig under läsåret? Ofta Aldrig Hur ofta? Fysiska slag Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, grimaser, alla går när eleven kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, sms, mms, msn, och meddelanden på olika webbcommunities). 7. Brukar Du kränka någon i skolan? Ofta Aldrig 8. Är det någon som brukar vara elak mot dig på internet eller mobil? Ja Nej 9. Finns det någon i klassen som inte får vara med på rasterna? Ja Nej Vem?

21 Brukar någon diskriminera dig? Ja Nej Uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet vilket kön eleven identifierar sig med eller en könslös identitet) Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder 11. Upplever du att du blir orättvist behandlad för att du är tjej/kille? Ja Nej 12. Finns det någon i klassen som du tycker är utsatt för elakheter? Ja Nej Vem? Vad?

22 22

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Varekils skola/ Fritidshem 2014 1. Vision 2. Nu gällande plan 2:1 Giltighetstid 2:2 Uppföljning av fjolårets åtgärder 2:3 Ansvar 3. Samverkan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014 Rev.2014-09-03 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling för Nils Månssons Friskola Innehåll Denna plan baseras på... Begrepp och definitioner Vision / Policy Främjande arbete Kartläggning och Nulägesanalys

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Särskolan. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Särskolan. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Särskolan Läsåret 2012/13 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning Repressalier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Norrmalmskolan 1/8-13-30/6-14 Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014 Utarbetad av: Personalen vid Strandskolan Vision På Strandskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTIFRÅN FÖRVALTINGENS VISION LUST ATT LÄRA Denna plan gäller till och med 30/9-15. Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer