Andreas Suupio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Suupio 2015-08-22"

Transkript

1 Andreas Suupio

2 Bedömning Färdigställd datum Språk Dimensions Svenska Innehåll Karaktärsdragsprofil Karaktärsdragsprofilen är tänkt att användas såväl i rekryterings- som utvecklingssammanhang. De 15 dimensioner som mäts är tänkta att motsvara de vanligaste kompetenser som används i flertalet organisationer 4 Personlighetsmatchprofil I denna rapport ställs en persons typiska beteende i förhållande till de 15 dimensionerna mot rollprofilerna som kan fastställas för olika roller och sedan lagras i Talent Q-systemet och underlätta en snabb identifiering av tänkbara riskområden i ett rekryteringssammanhang. 5 Intervjuguide Intervjuguiden ställer en persons typiska uppträdande mot en användarfastställd rollprofil och identifierar tänkbara starka sidor, begränsningar och neutrala områden. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för rekryteringsintervjuer. 7 Friskrivningsklausul Denna rapport härrör från Dimensions personlighetsbedömning som undersöker svarandens personlighet i förhållande till arbetsuppgiften. Svarandens resultat jämförs med en standardiseringsgrupp. Frågeformuläret är en självrapporteringsåtgärd och representerar den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering är en god prediktor. Denna rapport är datorgenererad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter kan inte garantera att rapporten inte har blivit modifierad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter accepterar ingen skadeståndsskyldighet för konsekvenser av användandet denna rapport kan ha. Användandet av Dimensions är begränsat till individer som är auktoriserade av Talent Q International, dess dotterbolag och agenter. Informationen som finns i denna rapport ska behandlas som konfidentiell och därför ska denna rapport förvaras säkert och i överensstämmelse med gällande dataskyddsprinciper. Denna rapport kan användas mellan 18 till 24 månader under normala förhållanden 2

3 Inledning till Dimensions Dimensions är ett personlighetsfrågeformulär i "rätt format" som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om personligheten i dagens affärsvärld. Dimensions kan användas från högre chefsbefattningar till lednings-, yrkes-, akademikeroch tillsynsnivåer i alla funktioner och branscher. Den finns i ett antal olika språk vilket innebär möjlighet till bedömning över geografiska gränser. Dimensions har varit föremål för ingående forskning och utveckling i fråga om normer, tillförlitlighet och giltighet vilket ger förtroende i det faktum att Dimensions både är ytterst effektivt och överensstämmer såväl med bästa praxis och myndigheternas riktlinjer. Frågeformuläret har ett unikt format som kombinerar enkla värderingsskalor med forcedchoiceinslag (tvingat val) för att se till att det är krävande och svårt att manipulera. Dimensions ingår i Talent Q, en nyskapande portfölj med bedömningsprodukter som inspirerats och utvecklats av Roger Holdsworth. Dimensions kan användas fristående eller som en del av en bredare Talent Q-bedömning. Följande rapporter finns: 3

4 Karaktärsdragsprofil Människor och förhållanden Är oberoende av andra människor, kan hålla saker för sig själv och undviker att visa sina känslor, kan arbeta på egen hand Föredrar att följa, snarare än leda, är relativt försiktig i förhandlingar, accepterar lätt direktiv och instruktioner från andra Agerar på ett lågmält och diskret sätt, är osäker inför nya bekantskaper, undviker att prata eller umgås alltför mycket Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Uppgifter och projekt Mer intuitiv än analytisk, undviker att sätta för mycket tilltro till fakta och hårddata information, skeptisk till siffror och statistik Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar de väl beprövade sätten, hellre än att behöva kreera nya, nöjd med ett jobb som inte erbjuder så många möjligheter till kreativa lösningar, har konventionella snarare än radikala idéer Mer spontan än strukturerad, emot all form av byråkrati, drunknar inte i detaljer Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Drivkrafter och Emotioner Förstår när rädsla och oro är på sin plats, förmögen att visa frustration, känslig för kritik, påverkas av andras åsikter om dem Mer realist än optimist, undviker att ha en alltför ljus bild av framtiden, tar på sig skulden när det är rimligt, och tar tid på sig för att komma över misslyckanden Motståndare till förändringar för förändringens skull, beter sig stabilt och håller sig till ett förutsägbart mönster, trivs med rutiner och en oföränderlig omgivning Föredrar att arbeta i ett lugnt tempo, undviker en hektisk och frenetisk stil, beaktar alla tänkbara konsekvenser före beslut, undviker att ta onödiga risker Mer angelägen om kvalitativa än kvantitativa mål, eftersträvar en god balans mellan arbete och fritid, undviker att agera på ett konkurrerande sätt Svarsegenskaper Tendens att kritisera sig själv: kanske profilen gör personen mindre än full rättvisa. En relativt jämn profil: relativt små skillnader mellan egenskaper, möjlig inkonsekvens eller bristande självkännedom. Snävt omfång av värderingar, tendens att undvika extrema skattningar Kommunikativ Inflytelserik Socialt säker Stödjande Konsultativ Analytisk Konceptuell Kreativ Metodisk Plikttrogen Avspänd Uthållig Flexibel Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad Självskattning Profilspridning Värderingsspridning Har ett stort socialt nätverk, kommunicerar öppet med andra, upprätthåller relationer, föredrar att arbeta i grupp En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Är stödjande och hjälpsam gentemot andra, utvecklar och uppmuntrar andra, avsätter tid för att hjälpa personer med svårigheter, tycker om att ge av sig själv och tillmötesgå andras behov Är en god lyssnare och en tillmötesgående person, rådgör med andra, intresserad av andra människors motiv och beteende, tolerant gentemot olika perspektiv och åsikter En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Bidrar till strategiutveckling, en visionär, förstår olika perspektiv på komplexa frågor och relevanta teoretiska modeller Nyfiken och frågvis, söker och kommer alltid med nya idéer, livlig fantasi, snabb att anamma radikala idéer och angreppssätt Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Följer plikttroget de regler som gäller för arbetet, håller de löften, tidsramar eller åtaganden som gjorts, tror på etik och värden Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Tendens att presentera sig själv på ett positivt sätt, eller kanske personen har en hög grad av självsäkerhet. Profilen bör tolkas med försiktighet. En accentuerad profil, med klara relativa styrkor och svagheter eller utvecklingsbehov. Brett omfång av värderingar, extrema skattningar har ofta varit använda 4

5 Personlighetsmatchprofil Den här profilen jämför kandidatens resultat med personlighetsmatchprofilen för: Distriktschef Telecom (exempel) Frågeformuläret är ett självskattningsformulär och utgör den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering har god validitet. Personlighetsmatchprofilen har skapats för att visa på de huvudsakliga element i Dimensions som är av vikt för den roll som personen ifråga bedöms för. Syftet med profilen är att bedöma hur pass bra kandidatens personlighet överensstämmer med rollkraven. Om det t.ex. är viktigt för rollen att kunna påverka andra och en kandidats Dimensionsprofil tyder på att han/hon i mindre omfattning än de flesta andra föredrar att påverka andra är det troligen en fråga som behöver undersökas mer. Om en skattning faller inom det angivna området i profildiagrammet innebär det att kandidaten kanske inte känner sig bekväm att arbeta med aspekter av jobbet som relaterar till dessa delar av Dimensions. För områden där kandidaten inte passar ihop med personlighetsmatchprofilen bör detta helst bekräftas (eller på annat sätt) genom andra typer av belägg, t.ex. från påföljande uppföljningsintervjuer eller andra bedömningsövningar. Vanligtvis kan ett antal olika arbetsstilar fungera i många roller varför det inte finns en helt perfekt personlighet för en given roll. Det finns emellertid ofta tydliga aspekter av en roll där det är viktigt att känna sig bekväm med arbetet för att kunna prestera bra. I möjligaste mån bör en personlighetsmatchprofil skapas med hjälp av en noggrann analys av kompetenskraven för den aktuella rollen och helst en bekräftande studie för att komma underfund med vilka delar i Dimensions som förutsäger faktisk prestation. Profilen bör sammanfattningsvis användas som riktlinje för att fastställa överensstämmelsen mellan en kandidats personlighet och rollkraven. Områden som saknar överensstämmelse bör följas upp genom responsintervju eller andra bedömningsmetoder. 5

6 Personlighetsmatchprofil Distriktschef Telecom (exempel) Människor och Relationer Kommunikativ 6 Inflytelserik 2 Socialt säker 4 Stödjande Konsultativ 7 7 Uppgifter och Projekt Analytisk 10 Konceptuell 8 Kreativ 9 Metodisk Plikttrogen 8 8 Drivkrafter och Emotioner Avspänd 8 Uthållig 9 Flexibel 5 Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad 6 6 6

7 Intervjuguide Denna intervjuguide grundar sig på den kompetens som krävs av Distriktschef Telecom (exempel) rollen samt personens typiska beteende som den har bedömts i Dimensions personlighetsformulär. 7

8 Intervjuguide Rapporten identifierar förmodade positiva sidor, begränsningar och neutrala områden för personen ifråga i förhållande till rollen. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för uppföljande rekryteringsintervju i syfte att mer djupgående bedöma personens lämplighet På nästa sida sammanfattas den förutsagda överensstämmelsen mellan kandidaten och rollkraven. Var och en av rollens krav har givits 1 till 5 poäng vilket visar hur pass bra överensstämmelsen mellan personens psykometriska bedömningsresultat och rollen är, enligt följande: 5 = Utmärkt överensstämmelse 4 = Bra överensstämmelse 3 = Tillfredsställande överensstämmelse 2 = Dålig överensstämmelse 1 = Mycket dålig överensstämmelse Resten av denna instruktion innehåller ett antal förslag till intervjufrågor (använd åtminstone en fråga från respektive område) för att man ska kunna undersöka överensstämmelsen mellan kandidat och roll utifrån den redan slutförda psykometriska bedömningen. När intervjun är klar kan du notera poäng och eventuella kommentarer på den sista sammanfattningssidan. 8

9 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Förutsagd överensstämmelse Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Förutsagd överensstämmelse

10 AVSNITT 1 Potentiella styrkor Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg god överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Vilka problemlösningstekniker känner du till? Vilka anser du vara mest användbara? Har du någon gång misslyckats med att lösa ett problem? Kan du nämna några olika åsikter eller perspektiv som du behövt lägga ned stor tankemöda på för att stämma överens? Ge ett exempel. Anser du dig vara bättre på siffror och fakta än på människors känslor och åsikter? Varför? Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Kan man vara för optimistisk? Är du det? Håller din optimism beträffande framtiden när den konfronteras med verkligheten? Hur lätt har du för att skaka av dig förebråelser? Förebrår du någon gång dig själv när något blir fel? Kan någonting i arbetet eller företaget du arbetar på få dig på dåligt humör? Bör du ibland tillåta dig att känna så? 10

11 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Nämn något tillfälle när du lyckades hålla dig lugn i en synnerligen besvärlig situation? Kan man vara för avslappnad? Har det funnits tillfällen då du har haft svårt att hålla dig lugn? När hände det senast? Får du tillräckligt med kritik från andra beträffande din arbetsprestation? Har du bett om mer respons någon gång? Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Vad har du för principer som gör livet lättare att leva? Kan du ge ett specifikt exempel på hur principerna har varit till hjälp? Skulle du vilja att det fanns mer planering och detaljerad organisation på din arbetsplats? Vad har du gjort för att det ska bli så? Hur ser du till att alla som är inblandade i ditt arbete är lika noggranna? Har du någonsin blivit anklagad för att vara alltför detaljfokuserad? 11

12 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Vill du att det ska hända någonting hela tiden? Skulle du klara av ett mindre hektiskt arbete? Tänker du efter tillräckligt länge innan du fattar ett beslut? Hur ofta har du ångrat att du inte tog längre tid på dig? Är du en risktagare och i vilken omfattning? Vilka risker måste du ta i ditt arbete? Trivs du med det? 12

13 AVSNITT 2 Potentiella begränsningar Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg dålig överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Hur har du lyckats utveckla ditt sociala självförtroende? Vilka händelser eller människor har hjälp dig skaffa det? Hur bra tycker du det går att tala med nya människor? När kan det kännas svårt att ta initiativet för att utveckla en ny arbetsrelation? Har du svårt för mer formella situationer? Vad kan man göra för att känna sig mera hemmastadd och vad skulle kunna vara till hjälp? Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Ser du dig själv huvudsakligen som en gruppmedlem eller en gruppledare? Varför? Ge något exempel på ett tillfälle när du var tvungen att förhandla med en ytterst besvärlig person? Vad gjorde du? Hur säker känner du dig när det gäller att sälja saker eller idéer till andra människor? Varför? 13

14 AVSNITT 3 Neutrala områden Följande intervjufrågor rör de områden där överensstämmelsen var relativt bra mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Nämn några av de absolut svåraste mål du ställt upp, och klarat av. Vilka mål har du inte lyckats uppnå? Kan du ge exempel på åtgärder som du vidtagit för att främja karriären? Vad blev resultatet? Hur viktigt är det att vinna för dig? Kan du ge ett exempel på när du "vann" i en situation? Hur kändes det? Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har du blivit påtvingad några förändringar på senaste tiden? Hur pass bra har du lyckats klara av sådana situationer? Har du lätt för att anpassa ditt normala beteende till nya utmaningar eller miljöer? Kan du ge några exempel? Föredrar du en stabil arbetsmiljö eller en som ändras från ena dagen till den andra? Tycker du om att flytta runt eller bli kvar på samma plats? 14

15 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Vilka vedertagna åsikter håller du med om? Finns det andra som du bryter mot eller åtminstone inte tror på? Hur ser du till att kunna hålla löften till andra människor även om du är pressad? Kan du ge ett aktuellt exempel? Vilka värderingar tror du det är viktigt att visa upp? Kan du ge ett exempel på när du senast gjorde det? Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar du en mer praktisk eller mer abstrakt attityd till problemlösning? Varför trivs du bättre med det? Kan du ge exempel på de två viktigaste och mest komplicerade frågor som du arbetar med för närvarande? Varför är dessa frågor komplicerade? Hur håller du dig à jour med vad som krävs inom andra sektorer av den bransch du arbetar inom? Kan du ge ett exempel på något du lärt dig av detta? 15

16 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Vad har du fått för respons från andra ifråga om hur du presterar i din roll? Hur reagerade du på det? Brukar du lyssna på andra? Hur pass intresserad är du av andra människors motivation eller beteende? Hur mycket tid lägger du ned på att studera deras mentalitet? Vilken sorts människor kan fresta på ditt tålamod? Hur hanterar du det? Tror du att de vet om att de tråkar ut dig? Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Berätta om något tillfälle när du har försökt att hjälpa eller uppmuntra andra? Vad blev resultatet? Blir du någonsin påverkad av andra människors känslor? Kan du nämna något tillfälle när detta inträffade? Verkar människor uppfatta dig som person- eller processorienterad? Varför, tror du? 16

17 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Överensstämmelsepoäng Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Förutsagd överensstämmelse Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik 17

18 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd Förutsagd överensstämmelse Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll REKOMMENDATION? JA NEJ? Annan roll 18

19 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd GENERELL SAMMANFATTNING Förutsagd överensstämmelse 19

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial 1 2 Innehållsförteckning Arbetsmaterial 4 Nu arbetar vi vidare! 4 Detta är strategisk kompetensförsörjning 4 Utgångspunkter för en lyckad kompetensförsörjning

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Att undvika psykopater vid rekrytering

Att undvika psykopater vid rekrytering Att undvika psykopater vid rekrytering 2007 Lars-Olof Tunbrå Innehåll Kontakter i nätverket 4 Spontanansökningar 6 Annonsering 8 Internet 11 Namedropping 12 Inhyrning 13 Executive search 15 Referenser

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Catrin Fjellström Handledare: Niklas Hansen VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15HP, VT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Ingen skitstövel Tankar kring effektivt ledarskap på VIDA Vislanda Henny Bodén och Johan Eklund

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 Användarhandbok 2011-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller

Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller Definitioner 1 OPQ personlighetsdimensioner 2 Kompetenser 3 Stressorer 4 Teamroller 5 Ledarstilar 6 Medarbetarstilar 7 Kund utvecklings roller 8 Kommersiella roller 9 Program Management roller 2011, Copyright

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer