Andreas Suupio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Suupio 2015-08-22"

Transkript

1 Andreas Suupio

2 Bedömning Färdigställd datum Språk Dimensions Svenska Innehåll Karaktärsdragsprofil Karaktärsdragsprofilen är tänkt att användas såväl i rekryterings- som utvecklingssammanhang. De 15 dimensioner som mäts är tänkta att motsvara de vanligaste kompetenser som används i flertalet organisationer 4 Personlighetsmatchprofil I denna rapport ställs en persons typiska beteende i förhållande till de 15 dimensionerna mot rollprofilerna som kan fastställas för olika roller och sedan lagras i Talent Q-systemet och underlätta en snabb identifiering av tänkbara riskområden i ett rekryteringssammanhang. 5 Intervjuguide Intervjuguiden ställer en persons typiska uppträdande mot en användarfastställd rollprofil och identifierar tänkbara starka sidor, begränsningar och neutrala områden. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för rekryteringsintervjuer. 7 Friskrivningsklausul Denna rapport härrör från Dimensions personlighetsbedömning som undersöker svarandens personlighet i förhållande till arbetsuppgiften. Svarandens resultat jämförs med en standardiseringsgrupp. Frågeformuläret är en självrapporteringsåtgärd och representerar den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering är en god prediktor. Denna rapport är datorgenererad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter kan inte garantera att rapporten inte har blivit modifierad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter accepterar ingen skadeståndsskyldighet för konsekvenser av användandet denna rapport kan ha. Användandet av Dimensions är begränsat till individer som är auktoriserade av Talent Q International, dess dotterbolag och agenter. Informationen som finns i denna rapport ska behandlas som konfidentiell och därför ska denna rapport förvaras säkert och i överensstämmelse med gällande dataskyddsprinciper. Denna rapport kan användas mellan 18 till 24 månader under normala förhållanden 2

3 Inledning till Dimensions Dimensions är ett personlighetsfrågeformulär i "rätt format" som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om personligheten i dagens affärsvärld. Dimensions kan användas från högre chefsbefattningar till lednings-, yrkes-, akademikeroch tillsynsnivåer i alla funktioner och branscher. Den finns i ett antal olika språk vilket innebär möjlighet till bedömning över geografiska gränser. Dimensions har varit föremål för ingående forskning och utveckling i fråga om normer, tillförlitlighet och giltighet vilket ger förtroende i det faktum att Dimensions både är ytterst effektivt och överensstämmer såväl med bästa praxis och myndigheternas riktlinjer. Frågeformuläret har ett unikt format som kombinerar enkla värderingsskalor med forcedchoiceinslag (tvingat val) för att se till att det är krävande och svårt att manipulera. Dimensions ingår i Talent Q, en nyskapande portfölj med bedömningsprodukter som inspirerats och utvecklats av Roger Holdsworth. Dimensions kan användas fristående eller som en del av en bredare Talent Q-bedömning. Följande rapporter finns: 3

4 Karaktärsdragsprofil Människor och förhållanden Är oberoende av andra människor, kan hålla saker för sig själv och undviker att visa sina känslor, kan arbeta på egen hand Föredrar att följa, snarare än leda, är relativt försiktig i förhandlingar, accepterar lätt direktiv och instruktioner från andra Agerar på ett lågmält och diskret sätt, är osäker inför nya bekantskaper, undviker att prata eller umgås alltför mycket Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Uppgifter och projekt Mer intuitiv än analytisk, undviker att sätta för mycket tilltro till fakta och hårddata information, skeptisk till siffror och statistik Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar de väl beprövade sätten, hellre än att behöva kreera nya, nöjd med ett jobb som inte erbjuder så många möjligheter till kreativa lösningar, har konventionella snarare än radikala idéer Mer spontan än strukturerad, emot all form av byråkrati, drunknar inte i detaljer Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Drivkrafter och Emotioner Förstår när rädsla och oro är på sin plats, förmögen att visa frustration, känslig för kritik, påverkas av andras åsikter om dem Mer realist än optimist, undviker att ha en alltför ljus bild av framtiden, tar på sig skulden när det är rimligt, och tar tid på sig för att komma över misslyckanden Motståndare till förändringar för förändringens skull, beter sig stabilt och håller sig till ett förutsägbart mönster, trivs med rutiner och en oföränderlig omgivning Föredrar att arbeta i ett lugnt tempo, undviker en hektisk och frenetisk stil, beaktar alla tänkbara konsekvenser före beslut, undviker att ta onödiga risker Mer angelägen om kvalitativa än kvantitativa mål, eftersträvar en god balans mellan arbete och fritid, undviker att agera på ett konkurrerande sätt Svarsegenskaper Tendens att kritisera sig själv: kanske profilen gör personen mindre än full rättvisa. En relativt jämn profil: relativt små skillnader mellan egenskaper, möjlig inkonsekvens eller bristande självkännedom. Snävt omfång av värderingar, tendens att undvika extrema skattningar Kommunikativ Inflytelserik Socialt säker Stödjande Konsultativ Analytisk Konceptuell Kreativ Metodisk Plikttrogen Avspänd Uthållig Flexibel Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad Självskattning Profilspridning Värderingsspridning Har ett stort socialt nätverk, kommunicerar öppet med andra, upprätthåller relationer, föredrar att arbeta i grupp En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Är stödjande och hjälpsam gentemot andra, utvecklar och uppmuntrar andra, avsätter tid för att hjälpa personer med svårigheter, tycker om att ge av sig själv och tillmötesgå andras behov Är en god lyssnare och en tillmötesgående person, rådgör med andra, intresserad av andra människors motiv och beteende, tolerant gentemot olika perspektiv och åsikter En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Bidrar till strategiutveckling, en visionär, förstår olika perspektiv på komplexa frågor och relevanta teoretiska modeller Nyfiken och frågvis, söker och kommer alltid med nya idéer, livlig fantasi, snabb att anamma radikala idéer och angreppssätt Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Följer plikttroget de regler som gäller för arbetet, håller de löften, tidsramar eller åtaganden som gjorts, tror på etik och värden Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Tendens att presentera sig själv på ett positivt sätt, eller kanske personen har en hög grad av självsäkerhet. Profilen bör tolkas med försiktighet. En accentuerad profil, med klara relativa styrkor och svagheter eller utvecklingsbehov. Brett omfång av värderingar, extrema skattningar har ofta varit använda 4

5 Personlighetsmatchprofil Den här profilen jämför kandidatens resultat med personlighetsmatchprofilen för: Distriktschef Telecom (exempel) Frågeformuläret är ett självskattningsformulär och utgör den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering har god validitet. Personlighetsmatchprofilen har skapats för att visa på de huvudsakliga element i Dimensions som är av vikt för den roll som personen ifråga bedöms för. Syftet med profilen är att bedöma hur pass bra kandidatens personlighet överensstämmer med rollkraven. Om det t.ex. är viktigt för rollen att kunna påverka andra och en kandidats Dimensionsprofil tyder på att han/hon i mindre omfattning än de flesta andra föredrar att påverka andra är det troligen en fråga som behöver undersökas mer. Om en skattning faller inom det angivna området i profildiagrammet innebär det att kandidaten kanske inte känner sig bekväm att arbeta med aspekter av jobbet som relaterar till dessa delar av Dimensions. För områden där kandidaten inte passar ihop med personlighetsmatchprofilen bör detta helst bekräftas (eller på annat sätt) genom andra typer av belägg, t.ex. från påföljande uppföljningsintervjuer eller andra bedömningsövningar. Vanligtvis kan ett antal olika arbetsstilar fungera i många roller varför det inte finns en helt perfekt personlighet för en given roll. Det finns emellertid ofta tydliga aspekter av en roll där det är viktigt att känna sig bekväm med arbetet för att kunna prestera bra. I möjligaste mån bör en personlighetsmatchprofil skapas med hjälp av en noggrann analys av kompetenskraven för den aktuella rollen och helst en bekräftande studie för att komma underfund med vilka delar i Dimensions som förutsäger faktisk prestation. Profilen bör sammanfattningsvis användas som riktlinje för att fastställa överensstämmelsen mellan en kandidats personlighet och rollkraven. Områden som saknar överensstämmelse bör följas upp genom responsintervju eller andra bedömningsmetoder. 5

6 Personlighetsmatchprofil Distriktschef Telecom (exempel) Människor och Relationer Kommunikativ 6 Inflytelserik 2 Socialt säker 4 Stödjande Konsultativ 7 7 Uppgifter och Projekt Analytisk 10 Konceptuell 8 Kreativ 9 Metodisk Plikttrogen 8 8 Drivkrafter och Emotioner Avspänd 8 Uthållig 9 Flexibel 5 Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad 6 6 6

7 Intervjuguide Denna intervjuguide grundar sig på den kompetens som krävs av Distriktschef Telecom (exempel) rollen samt personens typiska beteende som den har bedömts i Dimensions personlighetsformulär. 7

8 Intervjuguide Rapporten identifierar förmodade positiva sidor, begränsningar och neutrala områden för personen ifråga i förhållande till rollen. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för uppföljande rekryteringsintervju i syfte att mer djupgående bedöma personens lämplighet På nästa sida sammanfattas den förutsagda överensstämmelsen mellan kandidaten och rollkraven. Var och en av rollens krav har givits 1 till 5 poäng vilket visar hur pass bra överensstämmelsen mellan personens psykometriska bedömningsresultat och rollen är, enligt följande: 5 = Utmärkt överensstämmelse 4 = Bra överensstämmelse 3 = Tillfredsställande överensstämmelse 2 = Dålig överensstämmelse 1 = Mycket dålig överensstämmelse Resten av denna instruktion innehåller ett antal förslag till intervjufrågor (använd åtminstone en fråga från respektive område) för att man ska kunna undersöka överensstämmelsen mellan kandidat och roll utifrån den redan slutförda psykometriska bedömningen. När intervjun är klar kan du notera poäng och eventuella kommentarer på den sista sammanfattningssidan. 8

9 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Förutsagd överensstämmelse Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Förutsagd överensstämmelse

10 AVSNITT 1 Potentiella styrkor Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg god överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Vilka problemlösningstekniker känner du till? Vilka anser du vara mest användbara? Har du någon gång misslyckats med att lösa ett problem? Kan du nämna några olika åsikter eller perspektiv som du behövt lägga ned stor tankemöda på för att stämma överens? Ge ett exempel. Anser du dig vara bättre på siffror och fakta än på människors känslor och åsikter? Varför? Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Kan man vara för optimistisk? Är du det? Håller din optimism beträffande framtiden när den konfronteras med verkligheten? Hur lätt har du för att skaka av dig förebråelser? Förebrår du någon gång dig själv när något blir fel? Kan någonting i arbetet eller företaget du arbetar på få dig på dåligt humör? Bör du ibland tillåta dig att känna så? 10

11 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Nämn något tillfälle när du lyckades hålla dig lugn i en synnerligen besvärlig situation? Kan man vara för avslappnad? Har det funnits tillfällen då du har haft svårt att hålla dig lugn? När hände det senast? Får du tillräckligt med kritik från andra beträffande din arbetsprestation? Har du bett om mer respons någon gång? Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Vad har du för principer som gör livet lättare att leva? Kan du ge ett specifikt exempel på hur principerna har varit till hjälp? Skulle du vilja att det fanns mer planering och detaljerad organisation på din arbetsplats? Vad har du gjort för att det ska bli så? Hur ser du till att alla som är inblandade i ditt arbete är lika noggranna? Har du någonsin blivit anklagad för att vara alltför detaljfokuserad? 11

12 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Vill du att det ska hända någonting hela tiden? Skulle du klara av ett mindre hektiskt arbete? Tänker du efter tillräckligt länge innan du fattar ett beslut? Hur ofta har du ångrat att du inte tog längre tid på dig? Är du en risktagare och i vilken omfattning? Vilka risker måste du ta i ditt arbete? Trivs du med det? 12

13 AVSNITT 2 Potentiella begränsningar Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg dålig överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Hur har du lyckats utveckla ditt sociala självförtroende? Vilka händelser eller människor har hjälp dig skaffa det? Hur bra tycker du det går att tala med nya människor? När kan det kännas svårt att ta initiativet för att utveckla en ny arbetsrelation? Har du svårt för mer formella situationer? Vad kan man göra för att känna sig mera hemmastadd och vad skulle kunna vara till hjälp? Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Ser du dig själv huvudsakligen som en gruppmedlem eller en gruppledare? Varför? Ge något exempel på ett tillfälle när du var tvungen att förhandla med en ytterst besvärlig person? Vad gjorde du? Hur säker känner du dig när det gäller att sälja saker eller idéer till andra människor? Varför? 13

14 AVSNITT 3 Neutrala områden Följande intervjufrågor rör de områden där överensstämmelsen var relativt bra mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Nämn några av de absolut svåraste mål du ställt upp, och klarat av. Vilka mål har du inte lyckats uppnå? Kan du ge exempel på åtgärder som du vidtagit för att främja karriären? Vad blev resultatet? Hur viktigt är det att vinna för dig? Kan du ge ett exempel på när du "vann" i en situation? Hur kändes det? Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har du blivit påtvingad några förändringar på senaste tiden? Hur pass bra har du lyckats klara av sådana situationer? Har du lätt för att anpassa ditt normala beteende till nya utmaningar eller miljöer? Kan du ge några exempel? Föredrar du en stabil arbetsmiljö eller en som ändras från ena dagen till den andra? Tycker du om att flytta runt eller bli kvar på samma plats? 14

15 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Vilka vedertagna åsikter håller du med om? Finns det andra som du bryter mot eller åtminstone inte tror på? Hur ser du till att kunna hålla löften till andra människor även om du är pressad? Kan du ge ett aktuellt exempel? Vilka värderingar tror du det är viktigt att visa upp? Kan du ge ett exempel på när du senast gjorde det? Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar du en mer praktisk eller mer abstrakt attityd till problemlösning? Varför trivs du bättre med det? Kan du ge exempel på de två viktigaste och mest komplicerade frågor som du arbetar med för närvarande? Varför är dessa frågor komplicerade? Hur håller du dig à jour med vad som krävs inom andra sektorer av den bransch du arbetar inom? Kan du ge ett exempel på något du lärt dig av detta? 15

16 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Vad har du fått för respons från andra ifråga om hur du presterar i din roll? Hur reagerade du på det? Brukar du lyssna på andra? Hur pass intresserad är du av andra människors motivation eller beteende? Hur mycket tid lägger du ned på att studera deras mentalitet? Vilken sorts människor kan fresta på ditt tålamod? Hur hanterar du det? Tror du att de vet om att de tråkar ut dig? Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Berätta om något tillfälle när du har försökt att hjälpa eller uppmuntra andra? Vad blev resultatet? Blir du någonsin påverkad av andra människors känslor? Kan du nämna något tillfälle när detta inträffade? Verkar människor uppfatta dig som person- eller processorienterad? Varför, tror du? 16

17 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Överensstämmelsepoäng Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Förutsagd överensstämmelse Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik 17

18 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd Förutsagd överensstämmelse Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll REKOMMENDATION? JA NEJ? Annan roll 18

19 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd GENERELL SAMMANFATTNING Förutsagd överensstämmelse 19

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Din beteendestil och drivkrafter på jobbet - En sammanfattning ID: 90139 Ensize International AB Analysdatum: 2013-01-21 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-11-18

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate. Datum 23 oktober

OPQ Profil OPQ. Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate. Datum 23 oktober OPQ Profil OPQ Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Begreppet Emotionell intelligens, populärt kallat EQ, används för att beskriva hur bra vi

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström Rapport för: Mattias Söderström Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj OPQ Profil OPQ Kandidatens rapport Namn Sample Candidate Datum 21 maj 2014 www.ceb.shl.com INLEDNING Rapporten är konfidentiell och endast avsedd för den som besvarat formuläret. Syftet med rapporten är

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 Testdatum: Februari

Läs mer

PERSONLIGA FÖRMÅGOR. INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

PERSONLIGA FÖRMÅGOR. INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. PERSONLIGA FÖRMÅGOR PERSONLIG MOGNAD Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för andra coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team-egenskaper: Urvalsrapport Namn Sample Candidate Datum 31 december 2013 www.ceb.shl.com Inledning Sample Candidate har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt.

Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar inte om att bedöma

Läs mer

Expertrapport: Personlighet och motivation

Expertrapport: Personlighet och motivation Expertrapport: Personlighet och motivation Version BPExpert generell Erika Exempel 2014-12-16 Innehåll > Inledning > Allmänna kommentarer > Potentiella styrkor > Potentiella förbättringsområden > Motivation

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Maximera din inlärning Namn Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inledning För att kunna hänga med i förändringstakten på dagens arbetsmarknad har det blivit allt viktigare

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017 MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017 Karin Johnsson Målet för dagen Att få en ökad förståelse för: hur personligheten fungerar i interaktion med andra vad som är viktigt i ett framtida yrke

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

DISC Comparison. Demoföretaget. Jämförelse av beteendestilsprofiler: ID: 2 och ID: 3. Demoföretaget Analysdatum: Utskriftsdatum:

DISC Comparison. Demoföretaget. Jämförelse av beteendestilsprofiler: ID: 2 och ID: 3. Demoföretaget Analysdatum: Utskriftsdatum: DISC Comparison Jämförelse av beteendestilsprofiler: och Demoföretaget Demoföretaget Analysdatum: 2010-12-01 Utskriftsdatum: 2013-04-09 Innehållsförteckning 3 Några utmärkande egenskaper 4 För dig är det

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Jane Score- Average ID:

Läs mer

Drives Rapport Stefan Stefanson

Drives Rapport Stefan Stefanson Drives Rapport Stefan Stefanson 2015-01-12 Utvärdering Chef Coachning Utvärdering Slutfört datum Språk Drives 28-01-2014 Engelska (Storbritannien) Innehåll Introduktion till Drives Översikt av Drives-frågeformuläret

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

Arbetsblad för utskrift i A4

Arbetsblad för utskrift i A4 Arbetsblad för utskrift i A4 1 Mitt protokoll idag Tanke/idé/förslag Plus och minus Slutsats Beslut (testa/tänka/göra) Vad skulle du vilja ha med dig hem idag? 3 Varför är folk inte på jobbet? Av de som

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

PAEI. - Organisationens fyra roller

PAEI. - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller Ichak Adizes, professor i management vid University of California i Los Angeles har skrivit flera böcker om ledarskap och organisationsutveckling.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Feedbackfrågor för personlig utveckling.

Feedbackfrågor för personlig utveckling. Personligt frågeformulär för att precisera utgångsläget (var du står idag) och för intresseanalys om vad du tycker är intressant. Besvara nedanstående frågor genom att välja en siffra mellan 1 och 9. Räkna

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Mikael Östberg

Mikael Östberg Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera

Läs mer

Frågeformulär om lärstilar

Frågeformulär om lärstilar Frågeformulär om lärstilar Det här frågeformuläret hjälper dig att upptäcka dina lärstilspreferenser. Vi utvecklar alla vanor som gör att vi hellre lär på vissa sätt än andra som vi inte är så vana vid.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Grupprapport Demo Utskriftsdatum: 2013-03-25 ENSIZE Soleftegatan 15 16253 Vällingby Spelplan Positionen i diagrammet visar den sammanvägda effekten av alla fyra beteendefaktorerna.

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03.

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03. 2 1 Icke-auktoritär 2013-09-03 Dagens tema: Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 3 Våra värderingar i världen 4 Individualistisk 2 Vision, Mission, Mål, strategi,

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

H O G A N L E D A R S K A P

H O G A N L E D A R S K A P U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Jane Doe ID: HB2763 Testdatum:

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Maria Lord. Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis.

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Maria Lord. Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Rapport för: Maria Lord Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas som ett

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Bästa praxis för medarbetarsamtal

Bästa praxis för medarbetarsamtal Bästa praxis för medarbetarsamtal En digital guide www.thomasinternational.net 1 Innehåll 3 Introduktion 4 Enskilda Fastställa mål och tillvägagånssätt samtal 7Halvårsuppföljning 8Årlig avstämning 6Användning

Läs mer

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION Det här kapitlet beskriver de bästa strategierna för att hantera svårhanterligt beteende, ilska och frustration. Här finns avsnitt om hur man känner igen varningstecknen,

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Handledning Utvecklings-/Mål- och lönesättande samtal

Handledning Utvecklings-/Mål- och lönesättande samtal 2016-02-15 Handledning Utvecklings-/Mål- och lönesättande samtal Detta dokument är tänkt att ge en beskrivning av helheten kring utvecklings-/mäl- och lönesättande samtal samt ge lite handledning i förberedelserna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer