Andreas Suupio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Suupio 2015-08-22"

Transkript

1 Andreas Suupio

2 Bedömning Färdigställd datum Språk Dimensions Svenska Innehåll Karaktärsdragsprofil Karaktärsdragsprofilen är tänkt att användas såväl i rekryterings- som utvecklingssammanhang. De 15 dimensioner som mäts är tänkta att motsvara de vanligaste kompetenser som används i flertalet organisationer 4 Personlighetsmatchprofil I denna rapport ställs en persons typiska beteende i förhållande till de 15 dimensionerna mot rollprofilerna som kan fastställas för olika roller och sedan lagras i Talent Q-systemet och underlätta en snabb identifiering av tänkbara riskområden i ett rekryteringssammanhang. 5 Intervjuguide Intervjuguiden ställer en persons typiska uppträdande mot en användarfastställd rollprofil och identifierar tänkbara starka sidor, begränsningar och neutrala områden. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för rekryteringsintervjuer. 7 Friskrivningsklausul Denna rapport härrör från Dimensions personlighetsbedömning som undersöker svarandens personlighet i förhållande till arbetsuppgiften. Svarandens resultat jämförs med en standardiseringsgrupp. Frågeformuläret är en självrapporteringsåtgärd och representerar den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering är en god prediktor. Denna rapport är datorgenererad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter kan inte garantera att rapporten inte har blivit modifierad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter accepterar ingen skadeståndsskyldighet för konsekvenser av användandet denna rapport kan ha. Användandet av Dimensions är begränsat till individer som är auktoriserade av Talent Q International, dess dotterbolag och agenter. Informationen som finns i denna rapport ska behandlas som konfidentiell och därför ska denna rapport förvaras säkert och i överensstämmelse med gällande dataskyddsprinciper. Denna rapport kan användas mellan 18 till 24 månader under normala förhållanden 2

3 Inledning till Dimensions Dimensions är ett personlighetsfrågeformulär i "rätt format" som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om personligheten i dagens affärsvärld. Dimensions kan användas från högre chefsbefattningar till lednings-, yrkes-, akademikeroch tillsynsnivåer i alla funktioner och branscher. Den finns i ett antal olika språk vilket innebär möjlighet till bedömning över geografiska gränser. Dimensions har varit föremål för ingående forskning och utveckling i fråga om normer, tillförlitlighet och giltighet vilket ger förtroende i det faktum att Dimensions både är ytterst effektivt och överensstämmer såväl med bästa praxis och myndigheternas riktlinjer. Frågeformuläret har ett unikt format som kombinerar enkla värderingsskalor med forcedchoiceinslag (tvingat val) för att se till att det är krävande och svårt att manipulera. Dimensions ingår i Talent Q, en nyskapande portfölj med bedömningsprodukter som inspirerats och utvecklats av Roger Holdsworth. Dimensions kan användas fristående eller som en del av en bredare Talent Q-bedömning. Följande rapporter finns: 3

4 Karaktärsdragsprofil Människor och förhållanden Är oberoende av andra människor, kan hålla saker för sig själv och undviker att visa sina känslor, kan arbeta på egen hand Föredrar att följa, snarare än leda, är relativt försiktig i förhandlingar, accepterar lätt direktiv och instruktioner från andra Agerar på ett lågmält och diskret sätt, är osäker inför nya bekantskaper, undviker att prata eller umgås alltför mycket Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Uppgifter och projekt Mer intuitiv än analytisk, undviker att sätta för mycket tilltro till fakta och hårddata information, skeptisk till siffror och statistik Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar de väl beprövade sätten, hellre än att behöva kreera nya, nöjd med ett jobb som inte erbjuder så många möjligheter till kreativa lösningar, har konventionella snarare än radikala idéer Mer spontan än strukturerad, emot all form av byråkrati, drunknar inte i detaljer Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Drivkrafter och Emotioner Förstår när rädsla och oro är på sin plats, förmögen att visa frustration, känslig för kritik, påverkas av andras åsikter om dem Mer realist än optimist, undviker att ha en alltför ljus bild av framtiden, tar på sig skulden när det är rimligt, och tar tid på sig för att komma över misslyckanden Motståndare till förändringar för förändringens skull, beter sig stabilt och håller sig till ett förutsägbart mönster, trivs med rutiner och en oföränderlig omgivning Föredrar att arbeta i ett lugnt tempo, undviker en hektisk och frenetisk stil, beaktar alla tänkbara konsekvenser före beslut, undviker att ta onödiga risker Mer angelägen om kvalitativa än kvantitativa mål, eftersträvar en god balans mellan arbete och fritid, undviker att agera på ett konkurrerande sätt Svarsegenskaper Tendens att kritisera sig själv: kanske profilen gör personen mindre än full rättvisa. En relativt jämn profil: relativt små skillnader mellan egenskaper, möjlig inkonsekvens eller bristande självkännedom. Snävt omfång av värderingar, tendens att undvika extrema skattningar Kommunikativ Inflytelserik Socialt säker Stödjande Konsultativ Analytisk Konceptuell Kreativ Metodisk Plikttrogen Avspänd Uthållig Flexibel Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad Självskattning Profilspridning Värderingsspridning Har ett stort socialt nätverk, kommunicerar öppet med andra, upprätthåller relationer, föredrar att arbeta i grupp En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Är stödjande och hjälpsam gentemot andra, utvecklar och uppmuntrar andra, avsätter tid för att hjälpa personer med svårigheter, tycker om att ge av sig själv och tillmötesgå andras behov Är en god lyssnare och en tillmötesgående person, rådgör med andra, intresserad av andra människors motiv och beteende, tolerant gentemot olika perspektiv och åsikter En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Bidrar till strategiutveckling, en visionär, förstår olika perspektiv på komplexa frågor och relevanta teoretiska modeller Nyfiken och frågvis, söker och kommer alltid med nya idéer, livlig fantasi, snabb att anamma radikala idéer och angreppssätt Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Följer plikttroget de regler som gäller för arbetet, håller de löften, tidsramar eller åtaganden som gjorts, tror på etik och värden Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Tendens att presentera sig själv på ett positivt sätt, eller kanske personen har en hög grad av självsäkerhet. Profilen bör tolkas med försiktighet. En accentuerad profil, med klara relativa styrkor och svagheter eller utvecklingsbehov. Brett omfång av värderingar, extrema skattningar har ofta varit använda 4

5 Personlighetsmatchprofil Den här profilen jämför kandidatens resultat med personlighetsmatchprofilen för: Distriktschef Telecom (exempel) Frågeformuläret är ett självskattningsformulär och utgör den svarandes självuppfattning. Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering har god validitet. Personlighetsmatchprofilen har skapats för att visa på de huvudsakliga element i Dimensions som är av vikt för den roll som personen ifråga bedöms för. Syftet med profilen är att bedöma hur pass bra kandidatens personlighet överensstämmer med rollkraven. Om det t.ex. är viktigt för rollen att kunna påverka andra och en kandidats Dimensionsprofil tyder på att han/hon i mindre omfattning än de flesta andra föredrar att påverka andra är det troligen en fråga som behöver undersökas mer. Om en skattning faller inom det angivna området i profildiagrammet innebär det att kandidaten kanske inte känner sig bekväm att arbeta med aspekter av jobbet som relaterar till dessa delar av Dimensions. För områden där kandidaten inte passar ihop med personlighetsmatchprofilen bör detta helst bekräftas (eller på annat sätt) genom andra typer av belägg, t.ex. från påföljande uppföljningsintervjuer eller andra bedömningsövningar. Vanligtvis kan ett antal olika arbetsstilar fungera i många roller varför det inte finns en helt perfekt personlighet för en given roll. Det finns emellertid ofta tydliga aspekter av en roll där det är viktigt att känna sig bekväm med arbetet för att kunna prestera bra. I möjligaste mån bör en personlighetsmatchprofil skapas med hjälp av en noggrann analys av kompetenskraven för den aktuella rollen och helst en bekräftande studie för att komma underfund med vilka delar i Dimensions som förutsäger faktisk prestation. Profilen bör sammanfattningsvis användas som riktlinje för att fastställa överensstämmelsen mellan en kandidats personlighet och rollkraven. Områden som saknar överensstämmelse bör följas upp genom responsintervju eller andra bedömningsmetoder. 5

6 Personlighetsmatchprofil Distriktschef Telecom (exempel) Människor och Relationer Kommunikativ 6 Inflytelserik 2 Socialt säker 4 Stödjande Konsultativ 7 7 Uppgifter och Projekt Analytisk 10 Konceptuell 8 Kreativ 9 Metodisk Plikttrogen 8 8 Drivkrafter och Emotioner Avspänd 8 Uthållig 9 Flexibel 5 Beslutsam & Handlingsinställd Prestationsorienterad 6 6 6

7 Intervjuguide Denna intervjuguide grundar sig på den kompetens som krävs av Distriktschef Telecom (exempel) rollen samt personens typiska beteende som den har bedömts i Dimensions personlighetsformulär. 7

8 Intervjuguide Rapporten identifierar förmodade positiva sidor, begränsningar och neutrala områden för personen ifråga i förhållande till rollen. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för uppföljande rekryteringsintervju i syfte att mer djupgående bedöma personens lämplighet På nästa sida sammanfattas den förutsagda överensstämmelsen mellan kandidaten och rollkraven. Var och en av rollens krav har givits 1 till 5 poäng vilket visar hur pass bra överensstämmelsen mellan personens psykometriska bedömningsresultat och rollen är, enligt följande: 5 = Utmärkt överensstämmelse 4 = Bra överensstämmelse 3 = Tillfredsställande överensstämmelse 2 = Dålig överensstämmelse 1 = Mycket dålig överensstämmelse Resten av denna instruktion innehåller ett antal förslag till intervjufrågor (använd åtminstone en fråga från respektive område) för att man ska kunna undersöka överensstämmelsen mellan kandidat och roll utifrån den redan slutförda psykometriska bedömningen. När intervjun är klar kan du notera poäng och eventuella kommentarer på den sista sammanfattningssidan. 8

9 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Förutsagd överensstämmelse Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Förutsagd överensstämmelse

10 AVSNITT 1 Potentiella styrkor Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg god överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Vilka problemlösningstekniker känner du till? Vilka anser du vara mest användbara? Har du någon gång misslyckats med att lösa ett problem? Kan du nämna några olika åsikter eller perspektiv som du behövt lägga ned stor tankemöda på för att stämma överens? Ge ett exempel. Anser du dig vara bättre på siffror och fakta än på människors känslor och åsikter? Varför? Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Kan man vara för optimistisk? Är du det? Håller din optimism beträffande framtiden när den konfronteras med verkligheten? Hur lätt har du för att skaka av dig förebråelser? Förebrår du någon gång dig själv när något blir fel? Kan någonting i arbetet eller företaget du arbetar på få dig på dåligt humör? Bör du ibland tillåta dig att känna så? 10

11 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik Nämn något tillfälle när du lyckades hålla dig lugn i en synnerligen besvärlig situation? Kan man vara för avslappnad? Har det funnits tillfällen då du har haft svårt att hålla dig lugn? När hände det senast? Får du tillräckligt med kritik från andra beträffande din arbetsprestation? Har du bett om mer respons någon gång? Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Vad har du för principer som gör livet lättare att leva? Kan du ge ett specifikt exempel på hur principerna har varit till hjälp? Skulle du vilja att det fanns mer planering och detaljerad organisation på din arbetsplats? Vad har du gjort för att det ska bli så? Hur ser du till att alla som är inblandade i ditt arbete är lika noggranna? Har du någonsin blivit anklagad för att vara alltför detaljfokuserad? 11

12 AVSNITT 1 Potentiella styrkor - fortsättning Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Vill du att det ska hända någonting hela tiden? Skulle du klara av ett mindre hektiskt arbete? Tänker du efter tillräckligt länge innan du fattar ett beslut? Hur ofta har du ångrat att du inte tog längre tid på dig? Är du en risktagare och i vilken omfattning? Vilka risker måste du ta i ditt arbete? Trivs du med det? 12

13 AVSNITT 2 Potentiella begränsningar Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg dålig överensstämmelse mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Hur har du lyckats utveckla ditt sociala självförtroende? Vilka händelser eller människor har hjälp dig skaffa det? Hur bra tycker du det går att tala med nya människor? När kan det kännas svårt att ta initiativet för att utveckla en ny arbetsrelation? Har du svårt för mer formella situationer? Vad kan man göra för att känna sig mera hemmastadd och vad skulle kunna vara till hjälp? Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Ser du dig själv huvudsakligen som en gruppmedlem eller en gruppledare? Varför? Ge något exempel på ett tillfälle när du var tvungen att förhandla med en ytterst besvärlig person? Vad gjorde du? Hur säker känner du dig när det gäller att sälja saker eller idéer till andra människor? Varför? 13

14 AVSNITT 3 Neutrala områden Följande intervjufrågor rör de områden där överensstämmelsen var relativt bra mellan bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Nämn några av de absolut svåraste mål du ställt upp, och klarat av. Vilka mål har du inte lyckats uppnå? Kan du ge exempel på åtgärder som du vidtagit för att främja karriären? Vad blev resultatet? Hur viktigt är det att vinna för dig? Kan du ge ett exempel på när du "vann" i en situation? Hur kändes det? Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Har du blivit påtvingad några förändringar på senaste tiden? Hur pass bra har du lyckats klara av sådana situationer? Har du lätt för att anpassa ditt normala beteende till nya utmaningar eller miljöer? Kan du ge några exempel? Föredrar du en stabil arbetsmiljö eller en som ändras från ena dagen till den andra? Tycker du om att flytta runt eller bli kvar på samma plats? 14

15 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Vilka vedertagna åsikter håller du med om? Finns det andra som du bryter mot eller åtminstone inte tror på? Hur ser du till att kunna hålla löften till andra människor även om du är pressad? Kan du ge ett aktuellt exempel? Vilka värderingar tror du det är viktigt att visa upp? Kan du ge ett exempel på när du senast gjorde det? Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Föredrar du en mer praktisk eller mer abstrakt attityd till problemlösning? Varför trivs du bättre med det? Kan du ge exempel på de två viktigaste och mest komplicerade frågor som du arbetar med för närvarande? Varför är dessa frågor komplicerade? Hur håller du dig à jour med vad som krävs inom andra sektorer av den bransch du arbetar inom? Kan du ge ett exempel på något du lärt dig av detta? 15

16 AVSNITT 3 Neutrala områden - fortsättning Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Vad har du fått för respons från andra ifråga om hur du presterar i din roll? Hur reagerade du på det? Brukar du lyssna på andra? Hur pass intresserad är du av andra människors motivation eller beteende? Hur mycket tid lägger du ned på att studera deras mentalitet? Vilken sorts människor kan fresta på ditt tålamod? Hur hanterar du det? Tror du att de vet om att de tråkar ut dig? Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll Berätta om något tillfälle när du har försökt att hjälpa eller uppmuntra andra? Vad blev resultatet? Blir du någonsin påverkad av andra människors känslor? Kan du nämna något tillfälle när detta inträffade? Verkar människor uppfatta dig som person- eller processorienterad? Varför, tror du? 16

17 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse Väsentlig Analytisk En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik Överensstämmelsepoäng Prestationsorienterad Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens Flexibel Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar Socialt säker Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper Inflytelserik En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra Önskvärd Uthållig Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag Förutsagd överensstämmelse Avspänd Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik 17

18 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd Förutsagd överensstämmelse Metodisk Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt Beslutsam & Handlingsinställd Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo Plikttrogen Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan med det Konceptuell Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk Konsultativ Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam Stödjande Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll REKOMMENDATION? JA NEJ? Annan roll 18

19 Sammanfattning av krav och förutsagd överenskommelse - fortsättning Önskvärd GENERELL SAMMANFATTNING Förutsagd överensstämmelse 19

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!!

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!! Din personlighetstyp Bengt Kallenberg 1 Innehåll Beteendemodeller - vad och varför? Analys av din profil Hur är andra? Hur vill de bli bemötta? Introvert vs extrovert Om beteendestilarnas karaktärsdrag

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på bra information och idéer att ta för framtiden ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Ledarskapsrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Det ramverk som används i denna rapport särskiljer förvaltning och ledarskap enligt den allmänt

Läs mer

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire En kort introduktion David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX är ett självskattningsformulär som har utvecklats av David Clinton och Rolf Sandell,

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

TA SKIT! Och gör det till guld.

TA SKIT! Och gör det till guld. TA SKIT! Och gör det till guld. 1 Hur förbättrar du den egna och andras förmåga att kommunicera SOCIAL KOMPETENS För att kunna åstadkomma ett bra samarbete med alla typer av människor krävs en bra förståelse

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Checklista - vanliga stressorer

Checklista - vanliga stressorer Checklista - vanliga stressorer Krav Krav som i stunden överstiger individens förmåga Att ha för låga krav på sig, få för lite utmaning, för låg komplexitet på det man ska göra, få för lite stimuli Sociala

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Coachande ledarskap Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Psyko nånting? Medvetande Intellekt Beteende Tankar Känslor Perception Minne Vilja Vad är coaching? Att samtala

Läs mer

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press Föreningsträdet Mitt lag Handledning Aktiva 12 år Kompisskap Rätt och fel Stress och press Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa diskussioner

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering?

Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering? Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering? 9 maj 2012 Susanna Göransson susanna.goransson@mdh.se 070-553 71 84 Vi skapar aktivt mening av det vi ser, hör och upplever Bygger tankenätverk-

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

A# visa hur ingenjörerna bidrar 2ll samhällsutvecklingen Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

A# visa hur ingenjörerna bidrar 2ll samhällsutvecklingen Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Idélandet Sverige två utgångspunkter A# visa hur ingenjörerna bidrar 2ll samhällsutvecklingen Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige A# visa medlemmarna vad vi erbjuder dem Medan du utvecklar Sverige

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15,

Läs mer

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale Dagens datum: 1. Initialer på personen som skattas: Ålder: 2. Ansvarig läkare: Kön? Ringa in korrekt svar 3. Man 4. Kvinna Civilstånd? Ringa in korrekt svar

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer