DOM Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-11-24 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 30 juli 2010 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och motpart (Åklagare) Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Klagande och motparter (Målsägande) 1. Målsägande B, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Elisabeth Massi Fritz Box Stockholm 2. Målsägande C, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Berenike Alfvén Polhemsgatan Stockholm 3. Målsägande F, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Box Stockholm 4. Målsägande G, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Östermalmsgatan Stockholm 5. Målsägande I, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Box Stockholm Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Motpart (Målsägande) Målsägande A, se bilaga B B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Box Stockholm Målsägande som enbart biträder åtalet 1. Målsägande H, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Box Stockholm 2. Målsägande J, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Box Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Karl GÖRAN Gustav Lindberg, Frihetsberövande: Häktad Matilda Jungstedts Väg Enskededalen Ombud och offentlig försvarare: Advokat Karl Harling Box Stockholm SAKEN Grov våldtäkt m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt: a) Hovrätten ogillar åtalet för våldtäkt i åtalspunkten 1. b) Hovrätten ogillar åtalet för koppleri i åtalspunkten 8. c) Hovrätten ogillar åtalet för koppleri i åtalspunkten 9. d) Hovrätten ogillar åtalet för koppleri i åtalspunkten 13. e) Fängelsestraffets längd bestäms till 6 år. f) Det skadestånd som Göran Lindberg ska utge till målsägande C bestäms till kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från och med den 31 januari 2007 till dess betalning sker. g) Göran Lindbergs återbetalningsskyldighet till staten för kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde vid tingsrätten sätts ned till kr. 2. Beslaget ska bestå.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Göran Lindberg ska kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 4. Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska bestå. 5. Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå dels beträffande bilaga B till denna dom, dels beträffande de uppgifter om målsägande A-K:s identiteter som förebringats vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar, innefattande identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten klarläggs i vid förhandlingen förebringade handlingar och upptagningar från tingsrätten huvudförhandling. 6. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 540 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 7. Berenike Alfvén tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 8. Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 320 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 9. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 360 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 10. Sofia Björksten tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 11. Karl Harling tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 12. Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde i hovrätten ska stanna på staten.

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 30 juli 2010 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Klagande (Tilltalad) Nils Rickard JOAKIM Cramner, Sandhamnsplan Stockholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Anders Pethrus Box Stockholm SAKEN Köp av sexuell tjänst m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på det sättet att åtalet för försök till köp av sexuell tjänst (åtalspunkten 26) ogillas. 2. Sekretessförordnanden, se domslutet för Göran Lindberg (punkterna 4 och 5). 3. Anders Pethrus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 720 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning B YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Avseende Göran Lindberg Åklagaren har yrkat att hovrätten fäller Göran Lindberg till ansvar även för dels våldtäkt i enlighet med gärningspåståendet i åtalspunkten 4, dels förberedelse till grov våldtäkt mot barn alternativt förberedelse till grov våldtäkt i enlighet med gärningspåståendet i åtalspunkten 5, dels koppleri i enlighet med gärningspåståendena i åtalspunkterna 9, 10, 13 och 15. Åklagaren har också yrkat att hovrätten, oavsett om ändring sker i fråga om skuld eller brottsrubricering beträffande någon av de av honom överklagade åtalspunkterna, bestämmer påföljden till fängelse i åtta år. Målsägande B har såsom hon slutligt utformat sin talan yrkat att hovrätten dömer Göran Lindberg för koppleri enligt åtalspunkten 13 och tillerkänner henne det skadestånd som hon yrkade vid tingsrätten i anslutning till den åtalspunkten, dvs kr, varav kr för kränkning och kr för sveda och värk. Hon har även yrkat att hovrätten, under alla förhållanden, skärper straffet. Målsägande C har yrkat att hovrätten tillerkänner henne det skadestånd som hon yrkade vid tingsrätten. Målsägande F har yrkat att hovrätten tillerkänner henne det skadestånd som hon yrkade vid tingsrätten. Målsägande G har yrkat att hovrätten dömer Göran Lindberg för våldtäkt (åtalspunkten 4) och koppleri (åtalspunkten 10) samt tillerkänner henne det skadestånd som hon yrkade vid tingsrätten. Målsägande I har yrkat att hovrätten tillerkänner henne det skadestånd som hon yrkade vid tingsrätten.

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Göran Lindberg har yrkat att hovrätten ogillar åtalen avseende grov våldtäkt och våldtäkt (åtalspunkterna 1-3), misshandel (åtalspunkten 4), koppleri och medhjälp till köp av sexuell tjänst (åtalspunkterna 6 och 13), koppleri (åtalspunkterna 7 och 8), medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst (åtalspunkten 9) samt koppleri (åtalspunkterna 11 och 12). Han har i andra hand yrkat att åtalspunkten 2 rubriceras som en våldtäkt av den s.k. normalgraden, åtalspunkten 3 som sexuellt tvång och åtalspunkten 4 som ringa misshandel. Han har i allt fall yrkat strafflindring. Göran Lindberg har vidare yrkat att hovrätten ogillar de enskilda anspråken under åtalspunkterna 1-4, eller i vart fall sätter ned skadestånden hänförliga till åtalspunkterna 1, 2 och 4 i enlighet med lämnade vitsordanden eller annars till vad hovrätten finner skäligt. Göran Lindberg har beträffande skäligheten av yrkade skadestånd redovisat samma inställning som vid tingsrätten, dock att han här har vitsordat kr som skäligt skadestånd i och för sig för gärningen under åtalspunkten 4 om den bedöms som en icke ringa misshandel. Avslutningsvis har Göran Lindberg yrkat att hovrätten, oavsett utgången i övriga frågor, befriar honom från att betala någon del av kostnaderna för offentlig försvarare och målsägandebiträden i tingsrätten, eller i vart fall sätter ned det belopp som ska återbetalas. Part har bestritt motparts ändringsyrkanden. De på s. 1 och 2 i denna dom angivna målsägandena biträder samtliga åtalet även i hovrätten. Avseende Joakim Cramner Joakim Cramner har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet mot honom i dess helhet. Åklagaren har bestritt ändring.

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 HOVRÄTTENS SKÄL B Genom tingsrättens dom är slutligt avgjort att Göran Lindberg har gjort sig skyldig till köp av sexuella tjänster samt försök till köp av sexuell tjänst i den omfattning som tingsrätten funnit. Vad hovrätten har att pröva i frågorna om skuld och brottsrubricering är beträffande Göran Lindberg åtalspunkterna 1-13 och 15 samt beträffande Joakim Cramner åtalet i dess helhet (dvs. åtalspunkterna 25 och 26). Därutöver har hovrätten att i förekommande fall pröva skadeståndsyrkanden som grundar sig på åtalet mot Göran Lindberg. Utredningen beträffande de åtalspunkter och anslutande skadeståndsanspråk som är föremål för hovrättens prövning är i allt väsentligt densamma som vid tingsrätten. Åtalen för våldtäktsbrott och därpå grundade skadeståndsanspråk Högsta domstolen har beträffande beviskravet och bevisvärderingen i sexualbrottsmål gjort följande uttalanden (NJA 2009 s. 447): För en fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens därvid bedöms väga tyngre. (Jfr bl.a. NJA 1992 s. 446.) Vid påstådd brottslighet av förevarande slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. (Jfr bl.a. NJA 1991 s. 83 och NJA 2005 s. 712.) Det är dock ett rimligt krav att målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning B inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt. I förevarande mål har Göran Lindberg åtalats för våldtäkt eller grov våldtäkt i fyra fall (åtalspunkterna 1-4). Beträffande händelserna som avses i åtalspunkterna 1 och 3 saknas såväl teknisk bevisning som direkta vittnesiakttagelser. I fråga om händelsen som avses i åtalspunkten 2 finns viss teknisk bevisning och annan bevisning. Beträffande händelsen som avses i åtalspunkten 4 finns främst iakttagelser från målsägandens kamrat, som tillsammans med målsäganden sålde sex till Göran Lindberg vid tillfället. I samtliga fall utom det som avses i åtalspunkten 1 har Göran Lindberg bekräftat inte bara att han träffat målsägandena på tid och plats som görs gällande i åtalet utan också att det förekommit samlag och andra sexualhandlingar. I samtliga fall har han dock förnekat att det förekommit något våld eller tvång. Han har i stället hävdat att all sexuell samvaro har skett mot betalning men i övrigt på frivillig basis, även i fråga om sådana inslag som skulle kunna uppfattas som kränkande. Emellertid har under förhören med flertalet av målsägandena i koppleridelarna framkommit en samstämmig och trovärdig bild av hur Göran Lindberg i samband med sexuellt umgänge ofta uppträtt hårdhänt och tänjt på de gränser som målsägandena kunnat acceptera samt att han ibland, men långt ifrån alltid, accepterat deras uttalade uppfattning om vad de inte vill vara med om. Det har även framkommit att Göran Lindberg i vissa avseenden förändrat sina uppgifter under förundersökningen och därefter på ett sätt som tyder på att dessa anpassats till vad han fortlöpande fått reda på om andras utsagor och övrig bevisning. Framförallt beträffande åtalspunkterna 1-3 ger de oerhört detaljerade berättelser han slutligen redovisat ett klart intryck av att vara efterhandskonstruktioner. Detta gäller i synnerhet åtalspunkterna 1 och 2, där händelserna ligger flera år tillbaka och där det enligt Göran Lindberg inte ska ha förekommit något, för honom, särskilt anmärkningsvärt. Det framstår dock som egendomligt att han inte t.ex. under sådant provande av armband eller den gemensamma vistelsen i badrummet som han berättat om, skulle ha observerat målsägande C:s skadade armar. Dessa förhållanden förringar hans trovärdighet avsevärt.

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Hovrätten delar tingsrättens bedömning att de aktuella målsägandena (C, A och G) framstår som mycket trovärdiga i den meningen att det inte finns anledning att betvivla att var och en av dem försökt att så sanningsenligt som möjligt återge vad hon nu minns av aktuell händelse eller i förekommande fall, när sådana uppgifter åberopats, vad hon mindes vid tidpunkten för förundersökningsförhöret. Även om målsägande C:s minnesbilder när hon hördes vid tingsrätten framstår som mer fragmentariska än i direkt anslutning till händelsen, rymmer hennes berättelse vid tingsrätten en del detaljer som ger intryck av spontana hågkomster. Målsägandena har även berättat om specifika detaljer som de omöjligen kunnat räkna med skulle stödjas av annan utredning, i fråga om målsägande C flera år senare. Som exempel på sådana detaljer där övrig utredning visar att det inte varit ett för Göran Lindberg ovanligt handlingssätt de beskrivit kan nämnas vad de berättat om Göran Lindbergs önskemål om att bli slickad på pungen och vid analen (målsägande C, A och G) och att Göran Lindberg tagit struptag i samband med samlag (målsägande G) samt att Göran Lindberg har tyckt om att binda kvinnor och att använda diverse sexleksaker och annan rekvisita (målsägande C). Hovrätten återkommer till tillförlitligheten av utsagorna under respektive punkt. Åtalspunkterna 1 och 2 Av skäl som tingsrätten anfört är målsägande C:s berättelse avseende åtalspunkten 2 inte bara trovärdig utan även tillförlitlig. Utöver det som nu och tidigare sagts bör också särskilt framhållas de detaljerade uppgifter som hon lämnade redan tre år innan någon misstänkt gärningsman ens var identifierad och som senare bekräftats av utredningen i övrigt. Det är genom hennes berättelse, som även vinner stöd av det av åklagaren åberopade rättsintyget och i viss mån av uppgifter om hennes beteende och reaktioner i tiden direkt efter händelsen, styrkt att Göran Lindberg utsatt henne för våldtäkt på det sätt som anges i åtalspunkten 2. Även om det inte kan anses utrett att händelseförloppet pågått så lång tid som tingsrätten angett, dvs. mer än ett par timmar, är det uppenbart att det har varit förhållandevis utdraget. På grund härav och på av tingsrätten i övrigt anförda skäl är gärningen att bedöma som grov våldtäkt. Hovrätten anser dock inte att straffvärdet överstiger fyra års fängelse.

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Beträffande åtalspunkten 1 är målsägande C:s uppgifter mer vaga och avsevärt osäkrare. Hennes berättelse under förundersökningen om vad som ska ha inträffat lämnades först när hon vid två tillfällen hörts om den grova våldtäkt hon utsattes för av Göran Lindberg en vecka senare, dvs. åtalspunkten 2. Under i vart fall förhöret vid tingsrätten har hon uppgett sig vara osäker på om vissa saker hon berättat om ägde rum vid tillfället i bilen (åtalspunkten 1) eller vid tillfället då hon på Såstaholm utsattes för den grova våldtäkten (åtalspunkten 2). Det framstår inte heller som orimligt att hennes minnesbild och tolkning av händelsen i bilen påverkats av vad som senare inträffade. Det har även framkommit att hon haft sex i bil vid ett tidigare tillfälle och det har under förhöret framgått att i vart fall delar av vad hon uppgett om händelsen i åtalspunkten 1 kan ha sammanblandats med vad som hände vid detta tidigare tillfälle. Någon stödbevisning finns inte heller beträffande denna punkt. Sammantaget råder sådan osäkerhet om vad som förevarit att åtalet i åtalspunkten 1 inte kan vinna bifall. Därmed ska också målsägande C:s skadeståndsanspråk avseende denna händelse ogillas. Tingsrättens dom ska följaktligen ändras i dessa delar. Målsägande C är på grund av den grova våldtäkten berättigad till skadestånd för kränkning och för sveda och värk. Hovrätten finner inte skäl att frångå tingsrättens bedömning att kr utgör ett skäligt belopp för kränkning. Beträffande sveda och värk ger utredningen inte tillräckligt stöd för att utdöma högre belopp än vad som vitsordats, dvs kr. Åtalspunkten 3 På av tingsrätten anförda skäl är målsägande A:s berättelse inte bara trovärdig utan även tillförlitlig. Hovrätten ansluter sig till den bevisvärdering som tingsrätten har redovisat. Genom målsägande A:s berättelse är sålunda utrett att Göran Lindberg våldtagit henne och därvid agerat på det sätt som påstås i åtalet. Även om viss del av skeendet, sedd för sig, snarast är att bedöma som sexuellt tvång är gärningen, som avslutats med ett påtvingat samlag, som helhet att bedöma som en våldtäkt. Hovrätten finner inte anledning att bedöma straffvärdet på annat sätt än tingsrätten har gjort. Om skäligheten av yrkat skadestånd råder med denna bedömning inte tvist.

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Åtalspunkten 4 Hovrätten gör beträffande trovärdigheten och tillförlitligheten av målsägandenas uppgifter ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Hovrätten ansluter sig till tingrättens beskrivning av det våld som de har berättat om och som därmed är visat (s. 44 ff. i tingsrättens dom), liksom till tingsrättens bedömning att målsägande G:s berättelse inte innehåller uppgifter om något annat straffbart våld än ett slag och ett hårdnande strupgrepp och att samlaget trots slaget och i vart fall inledningsvis under strupgreppet ändå fortsatte. Genom målsägande G:s uppgifter finner hovrätten vidare klarlagt att hon någon gång under det att Göran Lindberg tog struptag på henne fick nog och ville avbryta samlaget. Exakt när detta skedde det kan ha skett alldeles i anslutning till att samlaget upphörde och på vilket sätt det manifesterades för Göran Lindberg är emellertid oklart. Målsägande H synes i det närmaste ha uppfattat att målsägande G trots allt accepterade behandlingen intill det slutskede då målsägande H lade sina händer på Göran Lindbergs och samlaget samtidigt avslutades. Vid dessa förhållanden kan det inte anses klarlagt att Göran Lindberg på det sätt som påstås och som krävs för ansvar för våldtäkt, genom slaget eller strupgreppet, tilltvingade sig ett fortsatt samlag trots att målsägande G ville avbryta det eller att han uppfattade att målsägande G ville avbryta samlaget. Gärningen är därmed och då övriga förutsättningar för misshandel är uppfyllda i stället, såsom tingsrätten har funnit, att bedöma som misshandel som inte är ringa. Åtalspunkten 5 Det har i annat sammanhang konstaterats (se prop. 2008/09:149 s. 19) att försöks- och förberedelseregleringen i princip utesluter ett rättsligt ingripande mot planerade sexuella övergrepp mot ett barn vid ett fysiskt sammanträffande innan gärningsmannen och offret faktiskt har träffats. Denna brist har varit ett skäl att införa den straffbestämmelse om kontakt med barn i sexuellt syfte som sedan den 1 juli 2009 återfinns i 6 kap. 10 a brottsbalken. Såsom åtalet har utformats är dock inte den bestämmelsen tillämplig i målet. För att Göran Lindberg ska kunna dömas enligt gärningsbeskrivningen i denna åtalspunkt krävs i stället bl.a. att han med uppsåt att begå eller främja sådant brott som är särskilt

12 12 SVEA HOVRÄTT Avdelning B straffbelagt redan på förberedelsestadiet, på sätt som sägs i bestämmelsen om förberedelse i 23 kap. 2 första stycket 2 brottsbalken, tagit påstådd befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid det brott som brottsplanen syftat till. Detta brott får, med utgångspunkt i åklagarens rubricering av gärningen, antas vara våldtäkt mot barn alternativt våldtäkt, av någon svårhetsgrad, även om endast brott respektive sexuella övergrepp anges i gärningsbeskrivningen. Dessutom krävs att Göran Lindberg inte, genom det som påstås, har gjort sig skyldig till försök till det åsyftade brottet. Det som åklagaren närmare gör gällande i gärningsbeskrivningen är förvaring och transport av en väska innehållande bl.a. ögonbindel, disciplinboll med koppel, läderpiskor, armband med karbinkrokar, läderband med spännen, läderarmband, läderremmar och vibratorer. Fotografier av de aktuella föremålen har företetts. De är av det slag som anges i tingsrättens dom (s. 51). Åklagaren påstår vidare att Göran Lindberg har avsett att använda de aktuella föremålen i ett planerat sexuellt övergrepp på målsägande D. Förberedelsebrottet tar, såvitt nu är i fråga, i första hand sikte på typiska brottsverktyg eller föremål som är framställda särskilt för ett specifikt brott. Även sådana hjälpmedel som har ett i viss mån legalt användningsområde men som kan sägas vara särskilt farliga med hänsyn till risken för uppkomst av brott, t.ex. skjutvapen, omfattas. Också samlingar av föremål kan utgöra hjälpmedel, även om inte de föremål som ingår i samlingen var för sig kan kvalificeras såsom ett sådant hjälpmedel som avses. För att ett föremål ska vara särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott fordras att det med hänsyn till sin beskaffenhet är av någorlunda central betydelse för brottets genomförande. Helt vardagliga föremål som kan användas som hjälpmedel vid brott, t.ex. en bil, en dator eller en mobiltelefon, omfattas inte. Kvalificeringen av hjälpmedlet ska göras genom en objektiv bedömning hjälpmedlet ska vara typiskt sett lämpat för det aktuella brottet. Den närmare avgränsningen har överlämnats till rättstillämpningen att fastställa (se prop. 2000/01:85 s. 41). De föremål som Göran Lindberg har transporterat får sägas vara ägnade (jfr åtalspunkten 2) att använda vid genomförande av våldtäkter och annat sexuellt tvång

13 13 SVEA HOVRÄTT Avdelning B enligt den brottsplan som har gjorts gällande, men knappast, vare sig för sig eller tillsammans, typiskt sett särskilt ägnade för detta ändamål på det sätt som krävs för förberedelseansvar (se härom t.ex. Petter Asp, Från tanke till gärning, Del II Förberedelse och stämpling till brott, 2007, s och Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 451). Även om de inte kan betecknas som helt vardagliga, har föremålen ett legitimt användningsområde och de har, för övrigt, tidigare och under lång tid använts av Göran Lindberg i sexuella sammanhang på ett sätt som inte är brottsligt, vilket i sig kan påverka i vart fall bedömningen av hans uppsåt. Redan på den grunden att de föremål som Göran Lindberg transporterat inte varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid påstådda planerade brott (vilket inte ens anges i åtalet) ska emellertid åtalet ogillas. Åtalen för koppleri jämte skadeståndsanspråk samt åtalet gentemot Joakim Cramner För koppleri döms enligt den i detta mål tillämpliga bestämmelsen i 6 kap. 12 första stycket brottsbalken den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring Dessförinnan kunde endast den som vanemässigt eller för att bereda sig ekonomisk vinning främjat eller utnyttjat annans otuktiga levnadssätt dömas för koppleri. Med uttrycket otuktigt levnadssätt avsågs enligt förarbetena till den tidigare bestämmelsen vanemässiga utomäktenskapliga förbindelser av tillfällig natur. Koppleribrottet skyddar, i likhet med förbudet mot köp av sexuella tjänster, allmänna intressen och är inte primärt utformat som ett brott mot person. Bestämmelsen är inriktad på att motverka prostitutionen som sådan (se t.ex. prop. 1983/84:105 s. 37 f. och prop. 2004/05:45 s. 104). Sexuella och andra övergrepp som enskilda prostituerade drabbas av är i regel i stället straffbara enligt andra bestämmelser, även om människohandelsliknande förfaranden och andra liknande hänsynslösa utnyttjanden av människor i prostitution från en kopplares sida kan bidra till att ett koppleribrott är att bedöma som grovt.

14 14 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Med uttrycket tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning avses följaktligen prostitution. Av bestämmelsens ordalydelse liksom av förarbetena till bestämmelsen framgår att det för straffansvar för koppleri till att börja med krävs att en annan person dvs. den prostituerade har mer än en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Fall där någon främjar eller otillbörligt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har eller har haft en enda tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning faller alltså utanför tillämpningsområdet. Främjande av annans prostitution kan ske på många olika sätt. Det kan t.ex. ske genom att någon lämnar anvisningar till prostituerades adresser. Även psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig kan utgöra ett främjande. För straffbarhet krävs inte att gärningsmannens åtgärd i det enskilda fallet lett till att annan person har haft prostitutionskontakter. Om övriga förutsättningar är uppfyllda är det tillräckligt att gärningsmannen genom sin handling har skapat möjlighet eller underlättat för den andra personen att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det krävs dock att han verksamt bidragit till att någon annan person har hemfallit åt eller fortsatt med prostitution. I förarbetena sägs att gärningsmannen genom sin handling ska ha berett den andra personen en möjlighet till att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning som är beaktansvärt gynnsammare än de tillfällen därtill som föreligger vid vanliga levnadsförhållanden. Under sådana förhållanden kan även en enstaka främjande handling vara straffbar som koppleri, förutsatt att det alltså är den prostituerades prostitution som sådan som främjas och inte endast det enstaka sexköpet. Avsikten har varit att från tillämpningsområdet för koppleri undanta sådana situationer som då någon vid ett enstaka tillfälle t.ex. förmedlar kontakt med en prostituerad genom att lämna över ett telefonnummer eller då en taxichaufför på begäran av en kund kör denne till en gata där han kan få kontakt med en prostituerad (se prop. 1983/84:105 s. 57). Förmedling av enstaka förbindelser kan dock i stället vara straffbart som medverkan till köp av sexuell tjänst. Med uttrycket ekonomiskt utnyttjar avses att gärningsmannen på något sätt tillgodogör sig delar av den prostituerades inkomster. Något krav på att utnyttjandet sker regelbundet eller i vinningssyfte uppställs inte. Även den som vid ett enstaka tillfälle

15 15 SVEA HOVRÄTT Avdelning B ekonomiskt utnyttjar en prostituerad otillbörligt kan göra sig skyldig till koppleri (se prop. 1983/84:105 s. 57). Åklagaren och medparter har gjort gällande att man inte kan göra bedömningen av om straffansvar för koppleri uppkommit med utgångspunkt från varje enskild målsägande, utan att det är nödvändigt att beakta alla åtalspunkterna som avser koppleri i ett sammanhang. Mot ett sådant synsätt talar dock att lagtexten uttryckligen anger att det för koppleriansvar krävs att det är en annans tillfälliga sexuella förbindelser som främjas eller utnyttjas. Enligt hovrätten måste det för att ansvar för koppleri ska ha uppkommit krävas att det beträffande var och en av de enskilda målsägandena har förekommit ett främjande eller utnyttjande av att denna målsägande har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det är också på så sätt åtalet har utformats. Det har av utredningen framgått att Göran Lindberg vid ett stort antal tillfällen, framförallt genom uppringning till Telefiket, sökt män som kunnat vara intresserade av att tillsammans med honom och en eller flera kvinnor ha sexträffar eller trekanter. Det har vidare framgått att flera sådana sexträffar blivit av med kvinnor som sålt sex till Göran Lindberg. Enligt åtalet har i vart fall en del av de män som kontaktats på detta sätt betalat för den sexuella förbindelse som denne sedan haft med kvinnan, varvid även gjorts gällande att betalningen skett till Göran Lindberg, som har behållit betalningen för egen del. (I åtalet anges sexuella kontakter i stället för sexuella förbindelser, men gärningsbeskrivningarna måste uppfattas på så sätt att det är sådana sexuella förbindelser som krävs för koppleriansvar som görs gällande). Göran Lindberg har å sin sida hävdat att han i och för sig har köpt sex från målsägandena, men han har gjort gällande att han aldrig mottagit eller efterfrågat betalning från andra män som deltagit i sexträffar.

16 16 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Det är tydligt att en annan mans deltagande i de sexuella aktiviteter som Göran Lindberg har köpt har varit något som haft ett egenvärde för Göran Lindberg. Mycket talar för att Göran Lindberg vid flera tillfällen inte krävt att den andre mannen skulle betala för sitt deltagande. Redan av telefonavlyssningen och den kontrollerade SMStrafiken som förebringats i anslutning till åtalspunkterna 9, 11 och 12 framgår dock att betalning från den andre mannen i vart fall i vissa fall efterfrågades eller förutsattes. Målsägandena har också varit tydliga med att det betydde pengar när generösa män eftersöktes. De har också uppgett att de av Göran Lindberg fick samma ersättning för de sexuella förbindelserna, oberoende av om någon ytterligare man medverkade. Mot bakgrund härav kan Göran Lindbergs uppgifter om att ersättning aldrig förekommit från andra män och att sådan i vart fall inte lämnats till honom lämnas utan avseende. Hovrätten redovisar nedan vad som är utrett beträffande de enskilda åtalspunkterna och hur dessa bedöms rättsligt. I anslutning härtill redovisas också hovrättens bedömning av skadeståndsfrågorna, eftersom samtliga skadeståndsyrkanden har grundats på de åtalade gärningarna. Åtalspunkten 6 Åklagaren har förtydligat att träffen med Erixon (se åtalspunkten 14) inte omfattas av gärningspåståendet i åtalspunkten 6. Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att det genom målsägande F:s uppgifter, vilka vinner stöd av övrig utredning, är utrett att Göran Lindberg främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att hon haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i sådan utsträckning att han för detta ska dömas för koppleri i enlighet med vad tingsrätten har funnit. Skadestånd Såsom tidigare sagts är koppleribrottet inte primärt ett brott mot person (se s. 13). Det är i stället avsett att skydda det allmänna intresset av att motverka prostitution som samhällsföreteelse. I de ursprungliga förarbetena till 2 kap. 3 skadeståndslagen, som reglerar skadestånd på grund av kränkning, sägs att koppleri ofta torde falla utanför

17 17 SVEA HOVRÄTT Avdelning B bestämmelsens tillämpningsområde (prop. 1972:5 s. 570). I ett av de utredningsbetänkanden som ligger till grund för den nuvarande regleringen av rätten till skadestånd för kränkning anförs att koppleri i vissa fall bör grunda rätt till ersättning för kränkning om brottet består i att gärningsmannen på ett kränkande och skändligt sätt har utnyttjat den skadelidandes otuktiga levnadssätt, medan motsatsen ligger närmare till hands då gärningen utgör ett främjande av detta levnadssätt, eftersom brottet då närmast utgör brott mot allmän ordning och säkerhet (SOU 1992:84 s. 268). Så har bestämmelsen även kommit att tillämpas i praxis, varvid grovt koppleri, där sådana utnyttjanden som nyss nämnts särskilt gjorts gällande, har ansetts kunna grunda rätt till skadestånd för kränkning. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att koppleribrottet avseende målsägande F inte kan medföra rätt till skadestånd för kränkning och att det inte heller är visat att hon drabbats av sådan skada på grund av koppleribrottet som kan ge rätt till skadestånd för sveda och värk. Åtalspunkterna 7, 8 och 25 Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att målsägande I har hög trovärdighet. Hennes uppgifter har, liksom tingsrätten också konstaterat, gått att kontrollera i stor utsträckning. Till detta kommer att det av SMS-meddelandena mellan Göran Lindberg och Joakim Cramner som föregick den planerade sexträffen den 29 december (åtalspunkten 9) framgår att det var överenskommet att Joakim Cramner skulle betala. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten utrett att Göran Lindberg vid påstådda tillfällen såväl främjat som otillbörligt ekonomiskt utnyttjat att målsägande I haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning liksom att Joakim Cramner vid de båda tillfällen som avses i åtalspunkten 25 skaffat sig sådana förbindelser mot ersättning. Joakim Cramner ska således dömas för köp av sexuell tjänst vid två tillfällen. Vad gäller åtalspunkten 8 ska målsägande I:s uppgifter vägas även mot vad Urban Jakobson berättat. Urban Jakobsson har på ett sätt som inte kan lämnas utan avseende berättat att det sexuella umgänge som förekom vid det aktuella tillfället var oförberett för honom och att han inte betalade för det. Det sexköp av målsägande I som han vid annat tillfälle gjort sig skyldig till har han erkänt. Det kan sammantaget inte uteslutas

18 18 SVEA HOVRÄTT Avdelning B att målsägande I:s uppfattning att pengar överlämnades till Göran Lindberg vid aktuellt tillfälle grundar sig på en missuppfattning. Åtalet gentemot Göran Lindberg kan i denna del inte vinna bifall och tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. Fråga uppkommer därmed om Göran Lindbergs handlande under åtalspunkten 7 ensamt räcker för att ansvar för koppleri ska inträda. Då något krav på vanemässighet inte längre gäller på det sätt som var aktuellt i samband med avgörandet i det av tingsrätten omnämnda hovrättsfallet RH 1981:87 (jfr även NJA 1982 s. 198) behöver det förhållandet att det rör sig om enbart två gärningstillfällen inte få någon avgörande betydelse. Hovrätten konstaterar i stället att det i målet är utrett att målsägande I vid ett flertal tillfällen under den aktuella tiden hade tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning på sätt som påstås i åtalet och som krävs för koppleriansvar. Det faktum att Göran Lindberg vid två tillfällen dels främjat detta förhållande, dels på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat situationen konstituerar enligt hovrättens uppfattning koppleri. Göran Lindberg ska alltså dömas härför även i denna del (dvs. åtalspunkten 7). Målsägande I:s skadeståndsyrkande ska, till den del det hänför sig till åtalspunkten 8, ogillas som en följd av utgången i ansvarsdelen. Av samma skäl som redovisats under åtalspunkten 6 ska något skadestånd inte utgå i anledning av det koppleribrott som anges i åtalspunkten 7. Åtalspunkterna 9 och 26 Beträffande målsägande E har inte gjorts gällande att hennes prostitution skulle ha främjats av Göran Lindberg på annat sätt än att han vid ett tillfälle arrangerat en sexträff, vid vilken Joakim Cramner skulle betala för den sexuella kontakten. Göran Lindbergs påstådda handlande kan därvid inte anses ha främjat hennes prostitution som sådan (se resonemanget ovan på s ), varför ansvar för koppleri, eller försök därtill, inte kan komma i fråga. Tingsrätten har i stället funnit att Joakim Cramner ska dömas för försök till köp av sexuell tjänst och Göran Lindberg för medhjälp härtill. Lika med tingsrätten finner hovrätten visat att Göran Lindberg och Joakim Cramner planerade en sexträff, att

19 19 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Joakim Cramner skulle betala för sin medverkan och att han ville att Göran Lindberg skulle förmedla betalningen. För att försöksbrott ska anses föreligga krävs inledningsvis att gärningsmannen påbörjat utförandet av brottet, dvs. att den så kallade försökspunkten passerats. Som ett allmänt kännetecken på att försökspunkten har passerats kan sägas att gärningsmannens uppträdande visar att han lämnat planeringsstadiet och nu skrider till verket. Så länge han fortfarande befinner sig på planeringsstadiet, har han ännu inte nått försökspunkten. Frågan om försökspunktens placering vid köp av sexuell tjänst var uppe till prövning i det refererade hovrättsavgörandet RH 2002:16. I det fallet fann hovrätten att försökspunkten var nådd då köparen och den prostituerade hade kommit överens om att ha samlag i kvinnans bostad och även om priset för samlaget. Den anklagade hade pengar tillgängliga för att fullfölja sin del av avtalet och de stoppades av polisen när de tillsammans var på väg till kvinnans bostad, uppenbart i syfte att fullfölja vad de kommit överens om. Brottsplanen hade således förverkligats ganska långt och fullbordanspunkten var inom synhåll. Inget hade framkommit som tydde på att den tilltalade på den korta tid som återstod till brottets fullbordan skulle komma på andra tankar. Han ansågs därmed ha påbörjat utförandet av brottet. I förevarande fall var, såvitt har framkommit, den sista åtgärd som Joakim Cramner vidtog för att fullgöra det planerade sexköpet att han den 28 december hade SMSkontakt med Göran Lindberg, varvid de kom överens om att Göran Lindberg skulle komma med målsägande E till Joakim Cramner påföljande dag kl Vid tidpunkten för denna SMS-kontakt var fullbordanspunkten relativt avlägsen och åtskilligt återstod för att förverkliga det planerade sexköpet. Enligt hovrättens mening kan försökspunkten inte, vare sig härigenom eller genom de åtgärder som Göran Lindberg vidtog nästa dag, anses ha uppnåtts, varför åtalet gentemot Joakim Cramner ska ogillas. Till följd härav kan Göran Lindberg inte heller dömas för medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.

20 20 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Åtalspunkten 10 Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det som målsägandena berättat om nämligen att Göran Lindberg endast frågat dem om de var intresserade att sälja sex till andra personer i Stockholm och få bra betalt, utan att några andra åtgärder vidtagits inte kan anses utgöra koppleri. Åtalspunkterna 11 och 12 Hovrätten finner inledningsvis inte att det förhållandet att åtalet redaktionellt uppdelats i två åtalspunkter utgör hinder mot att som tingsrätten gjort pröva vad som sammantaget befinns utrett och om det som sålunda sammantaget läggs Göran Lindberg till last och är utrett utgör koppleri. Hovrätten har i anslutning till åtalspunkten 7 funnit utrett att Joakim Cramner vid två tillfällen tidigare betalat Göran Lindberg för sexträffar. Därtill kommer SMSmeddelandet från Joakim Cramner den 28 december med lydelsen Du får av mig du ger henne (åtalspunkten 9). Detta visar att när Joakim Cramner kontaktades av Göran Lindberg med förfrågan om de skulle dela en slyna tisd på dan? (åtalspunkten 11 a), det var förutsatt från Göran Lindbergs sida att Joakim Cramner skulle betala för sig även vid nu aktuellt tillfälle. I skuldfrågan i övrigt gör inte hovrätten någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Gärningarna är sammantagna, på av tingsrätten anförda skäl, att bedöma som koppleri. Åtalspunkten 13 Parterna har sakframställningsvis anfört att det på grund av de oriktiga uppgifter som målsägande B i olika avseenden lämnat under förundersökningen finns skäl att värdera hennes uppgifter med försiktighet. När det gäller den aktuella händelsen är målsägande B:s uppgifter om att hon fick betalning av mannen och delade pengarna med målsägande F oförenliga med vad målsägande F har berättat. Målsägande F har uppgett att hon inte sett några pengar utväxlas och bestämt avvisat att hon skulle ha fått någon ersättning. Målsägande F har

21 21 SVEA HOVRÄTT Avdelning B heller inte uppgett sig vara säker på att Göran Lindberg tog över telefonsamtalet med mannen eller att det var han och inte målsägande B som gick ned och mötte mannen. Om, som målsägande B berättat, betalning skett direkt till målsägande B skulle det dessutom avvika från hur det i övrigt verkar ha gått till när andra män kontaktats av Göran Lindberg för sexträffar och där det inte vid något tillfälle framkommit att ersättning lämnats direkt till den deltagande kvinnan. Sammantaget är inte visat att Göran Lindberg främjat vare sig målsägande B:s prostitution som sådan eller något sexköp på sätt som anges i åtalet vid detta tillfälle. Åtalet ska därför i denna del helt ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed. Vid denna utgång kan inte heller målsägande B:s skadeståndsanspråk vinna bifall. Åtalspunkten 15 Som tidigare anförts kan det som Göran Lindberg läggs till last med hänsyn till att det även här rör sig om enbart ett främjande av ett sexköp inte anses utgöra koppleri. Då inte annat är visat beträffande gärningstidpunkt än att en eventuell medhjälp till köp av sexuell tjänst skulle vara preskriberad ska tingsrättens domslut i denna del fastställas redan på grund härav. Påföljd m.m. Göran Lindberg Göran Lindberg fälls således till ansvar för grov våldtäkt (åtalspunkten 2) med ett straffvärde om fyra år, våldtäkt (åtalspunkten 3) med ett straffvärde om två år, misshandel (åtalspunkten 4) med ett straffvärde om tre-fyra månader, koppleri (åtalspunkterna 6, 7, 11 och 12) samt köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst i den omfattning som tingsrätten funnit. Koppleribrotten och sexköpsbrotten har sammantaget ett straffvärde om sex månader. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Högsta domstolen har i NJA 2008 s. 359 och NJA 2009 s. 485 uttalat sig om hur straffvärdet skall bedömas vid flerfaldig brottslighet. I 2008 års fall anfördes att det är svårt att ange några mer generella riktlinjer för straffvärdebedömningen av den

22 22 SVEA HOVRÄTT Avdelning B samlade brottsligheten. Som exempel på faktorer som är av betydelse framhölls bl.a. vilka typer av brott som är aktuella och de tidsmässiga och andra samband som finns mellan brotten. I detta ligger att det inte är möjligt att beräkna det samlade straffvärdet med de olika brottens isolerade straffvärde som enda utgångspunkt. Skälen för att vid straffvärdebedömningen avvika från vad som skulle följa av en ren sammanläggning av de enskilda brottens straffvärden liksom storleken på den reduktion som bör ske varierar beroende på brottslighetens karaktär och sambandet mellan brotten. Utgångspunkten för bedömningen är dock som regel det allvarligaste brottet. Tillkommande brotts straffvärde beaktas inte fullt ut; en reduktion sker. Vid höga straffnivåer får i regel tillkommande brott ett mindre genomslag på bedömningen av det samlade straffvärdet i enlighet med grunderna för straffbegränsningsregeln i 26 kap. 2 andra stycket brottsbalken. Skälen för avvikelse från vad som skulle följa av en ren sammanläggning av de olika brottens straffvärden minskar ju svagare sambandet mellan brotten är. En allmän kontroll av proportionaliteten av det på så sätt beräknade straffvärdet för den samlade brottsligheten måste avslutningsvis göras. I förevarande fall har det gått två år mellan den grova våldtäkten, som begicks i januari 2007, och våldtäkten, som begicks i januari 2009, och ytterligare ett år har gått till misshandeln i januari Koppleribrottsligheten är i allt väsentligt begången under 2009 och Det finns således inte ett nära tidsmässigt samband mellan framförallt den grova våldtäkten och övrig brottslighet, vilket talar emot en större reduktion av de enskilda brottens straffvärde. Däremot är det, i fråga om den allvarligaste brottsligheten, fråga om brottslighet som kan sägas vara av likartat slag, vilket i stället talar i motsatt riktning. Hovrätten finner med utgångspunkt i det ovan sagda att den samlade brottsligheten har ett straffvärde om sex år. Göran Lindbergs ålder är inte sådan att det finns skäl till en strafflängd som är kortare än vad som motsvaras av brottslighetens straffvärde. Något annat skäl att avvika från straffvärdet vid straffmätningen har inte heller framkommit. Fängelsestraffets längd bör därför bestämmas till sex år och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed.

23 23 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Häktning Då det för grov våldtäkt och våldtäkt inte är föreskrivet lindrigare fängelsestraff än två år och det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Göran Lindberg kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Frågan om återbetalning av kostnader för målsägandebiträden och försvarare Rättegångskostnaderna vid tingsrätten uppgick till drygt två miljoner kr. Huvuddelen av kostnaderna kan hänföras till åtalspunkter som Göran Lindberg ådöms ansvar för även i hovrätten. Även med beaktande av att Göran Lindberg i hovrätten redovisat en avsevärt lägre förmögenhet än vad tingsrätten utgått från, har han sådana inkomster och sådan förmögenhet att utgångspunkten är att han ska stå för dessa rättegångskostnader. Vid bestämmande av om och i vad mån återbetalning till staten ska ske måste samtidigt beaktas att Göran Lindberg ådöms ett längre fängelsestraff. Hans ekonomiska förhållanden är, även med beaktande av den skadeståndsskyldighet han åläggs, i och för sig sådana att en återbetalning i den omfattning som tingsrätten beslutat om inte kan antas försvåra hans återanpassning till samhället. Med hänsyn till att återbetalningsskyldigheten också bör anpassas så att den tillsammans med påföljden kan anses utgöra en lämpligt avvägd reaktion på brotten finner hovrätten emellertid att det finns skäl att sätta ned återbetalningsskyldigheten till kr. Däremot finns inte skäl att ålägga Göran Lindberg ytterligare återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader i hovrätten. Joakim Cramner De sexköp som Joakim Cramner döms för har ett straffvärde motsvarande det antal dagsböter han ådömts av tingsrätten.

24 24 SVEA HOVRÄTT Avdelning B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Erica Hemtke och Sven Jönson (referent), skiljaktig, tf. hovrättsassessorn Josefin Mallmin samt nämndemännen Agneta Fehn- Bergström och Glenn Andersson. Skiljaktig mening, se nästa sida Avräkningsunderlag, se hovrättens akt

25 25 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Skiljaktig mening B Hovrättsrådet Sven Jönson är skiljaktig endast såvitt avser tillämplig brottsrubricering avseende gärningen under åtalspunkten 7 och anför: I 6 kap. 12 första stycket brottsbalken anges att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. Koppleribestämmelsens första stycke fick sin nuvarande lydelse genom lagändring Dessförinnan kunde endast den som vanemässigt eller för att bereda sig ekonomisk vinning främjat eller utnyttjat annans otuktiga levnadssätt dömas för koppleri. I 1977 års Sexualbrottskommittés förslag till ny lagtext angavs att lagtexten skulle skrivas i singularis, dvs. för straffansvar skulle det räcka med att främjandet eller utnyttjandet avsåg en prostitutionsförbindelse. Efter kritik från remissinstanser beslöts att lagtexten i stället skulle ha formuleringen tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Härmed uteslöts enligt propositionen exempelvis fall då någon vid ett enstaka tillfälle förmedlar kontakt med en prostituerad eller då en taxichaufför på begäran av en kund kör denne till en gata där han kan få kontakt med prostituerade. I 1998 års Sexualbrottskommittés slutbetänkande (SOU 2001:14) som föregick de omfattande ändringar av 6 kapitlet brottsbalken som trädde i kraft den 1 juli 2004 diskuteras även koppleribestämmelsens första stycke. Där anges bl.a. att kravet på att det ska vara fråga om mer än en tillfällig sexuell förbindelse bör innebära att också de fall då någon ekonomiskt utnyttjar att annan person har haft en enda tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning faller utanför tillämpningsområdet (s 293). I övervägandena om lagstiftningen borde ändras uttalade kommittén att lagstiftarens avsikt varit att sådana fall som redovisats, innefattande även fall då någon uppbär och tillgodogör sig köparens betalning för en enstaka tillfällig sexuell förbindelse, bör falla utanför koppleribestämmelsens straffområde, men numera kunna bedömas som anstiftan av eller medhjälp till brott mot sexköpslagen (numera köp av sexuell tjänst). För den

26 26 SVEA HOVRÄTT Avdelning B ordningen talade enligt kommittén att koppleribrottet generellt är av allvarligare art och har ett betydligt högre straffvärde än brottet köp av sexuella tjänster, vilket också återspeglas i de skilda straffskalorna för brotten. Om koppleriansvaret inträder redan vid främjandet av en prostitutionsförbindelse skulle detta få svårmotiverade konsekvenser när det gäller straffpåföljden (s 294 f.). I propositionen (2004/05:45 s. 108) upprepas att fall där någon främjar eller ekonomiskt utnyttjar att annan person har eller har haft en enda tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning faller utanför koppleribestämmelsens tillämpningsområde men kan utgöra anstiftan av eller medhjälp till sexköpsbrott. Den tolkningen av lagtextens lydelse, att det inte bara ställs upp ett krav på att den andra personen har flera tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning utan även att gärningsmannen ska ha främjat eller på ett otillbörligt sätt ekonomisk utnyttjat flera sådana förbindelser för att koppleriansvar ska uppkomma vinner även stöd i bestämmelsens förarbeten. Vad som i lagförarbetena anförts om att en enstaka främjandegärning eller ett enstaka utnyttjande kan medföra att koppleriansvar uppkommer är väl förenligt härmed, då flera tillfälliga sexuella förbindelser kan främjas eller utnyttjas vid ett och samma tillfälle. Så torde regelmässigt för övrigt vara fallet då någon exempelvis lägger ut kontaktuppgifter till en prostituerad på nätet eller på annat allmänt ställe. Tingsrätten har med hänvisning till RH 1981:87 funnit att det krävs ett främjande vid mer än två tillfällen för att koppleri ska anses föreligga. Med beaktande av vad som i ovan nämnda förarbeten kan utläsas om att pluralformen sexuella förbindelser behållits bl.a. för att undvika att den som vid enstaka tillfälle förmedlat kontakten med en prostituerad ska straffas omotiverat hårdare än sexköparen kan jag ansluta mig till den bedömningen. Något avgörande skäl att se annorlunda på den som på ett ottillbörligt sätt vid två tillfällen ekonomiskt utnyttjat att annan sålt eller säljer sex kan jag inte finna stöd för i lagtext eller förarbeten. På grund härav kan jag inte finna åtalet för koppleri avseende åtalspunkten 7 styrkt. Gärningarna är i stället att bedöma som medhjälp till köp av sexuell tjänst. Detta

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 oktober 2007 Ö 1974-06 KLAGANDE MW Ombud och målsägandebiträde: Advokat BA MOTPART CG Ombud och offentlig försvarare: Advokat SU HÖGSTA

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 oktober 2012 B 2811-12 KLAGANDE DS Ombud och offentlig försvarare: Advokat EAZ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 april 2017 B 4648-16 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 1437-02 KLAGANDE R L Offentlig försvarare och ombud: advokaten CGS MOTPART Riksåklagaren SAKEN Olovligt brukande ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2016 Ö 3278-16 SÖKANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat CS MOTPART

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer