Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : Användning av Substansen/Beredningen : Rengöringsmedel för bildplattor Namnet på bolag/företag International GE AB Torshamnsgatan 32C Kista Sverige Telefon : Telefax : Personen som är ansvarig för säkerhetsdatabladet: Jos Vanholzaets E-post: Kontaktperson: Erik Jansen E-post: Giftinformation 112 (dygnet runt), (dagtid) 2. FARLIGA EGENSKAPER EU-klassificering: Symbol(er) F Mycket brandfarligt R-fras(er) : R11 Mycket brandfarligt. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅDSDELAR Information om tillhörande faroklassning och etikettering i detta kapitel refererar endast till individuella ingredienser. Motsvarande information relaterad till denna produkt hänvisas till kapitel 15. Fullständig text för varje använd R-fras finns i kapitel 16. Rengöringsmedel för bildplattor, som huvudsakligen består av: Farliga komponenter Etanol Koncentration [%] : 80,0-100,0 CAS-Nr. : INDEX-Nr : EINECS-Nr. : Symbol(er) : F R-fras(er) : R11 Metanol Koncentration [%] : 1,0-5,0 CAS-Nr. : INDEX-Nr : X EINECS-Nr. : Symbol(er) : F, T R-fras(er) : R11, R23/24/25, R39/23/24/25 SE 1/6 SV

2 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Stänk i ögon : Skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en läkare. Hudkontakt : Tvätta genast med tvål och mycket vatten. Finns symptomen kvar kontakta läkare. Förtäring : Skölj munnen med mycket vatten. Kontakta läkare. Inandning : Flytta ut i frisk luft. Finns symptomen kvar kontakta läkare. Medicinsk information : Behandlande läkare kan få upplysning om produktens innehåll och eventuell behandling av: Giftinformation 112 (dygnet runt), (dagtid) 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga brandsläckningsmedel : t.ex. vatten, CO2, skum, pulver, sand. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga : Se kapitel 8. försiktighetsåtgärder Miljöskyddsåtgärder : För avfallshantering se kapitel 13. Saneringsmetoder : Valla in spillet om nödvändigt. Samlas upp med absorberande material. Samla upp större mängder spill i korrekt märkta och förslutbara behållare. Undvik utsläpp till avlopp, mark eller ytvatten. Övrig information : Spola bort rester med mycket vatten. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förebyggande av brand och explosion Lagring Krav på lagerutrymmen och behållare Anvisningar för gemensam lagring : Får inte utsättas för värme, förvaras åtskilt från antändningskällor. : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Undvik direkt solljus. : Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Exponeringsgränsvärden (hygieniska gränsvärden) Komponenter CAS-Nr. Värdet Typ Reviderad Grundval datum Etanol mg/m3 NGV 2005 TLV (SE) mg/m3 KTV 2005 TLV (SE) Metanol mg/m3 TWA EU ELV SE 2/6 SV

3 250 mg/m3 NGV 2005 TLV (SE) 350 mg/m3 KTV 2005 TLV (SE) Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder : Sörj för god luftcirkulation så att gränsvärdena för koncentrationer på arbetsplatsen ej överskrids. Åtgärder beträffande hygien : Iaktag normala skyddsregler för hantering av kemikalier. Undvik inandning av ångor. Förvaras avskilt från livsmedel, drycker och tobak. Skyddshandskar : Använd kemikalieresistenta handskar. Vid långvarig eller upprepad kontakt används handskar av materialen: butyl gummi (tjocklek >= 0,36 mm, genombrottstid > 480 min), nitril gummi (tjocklek >= 0,38 mm, genombrottstid > 480 min) eller neopren (tjocklek >= 0,65 mm, genombrottstid > 240 min). Vid oregelbunden kontakt eller stänk kan motsvarande skyddshandskar med genombrottstid > 60 min användas. Undvik handskar tillverkade av naturlatex. Ögonskydd : Skyddsglasögon. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Allmän information Form : Vätska Färg : Färglös. Lukt : Alkohol lukt Viktig Hälsosäkerhets- och Miljöinformation Ångtryck (20 C) : 58,50 hpa Relativ densitet (20 C) : 0,788 Löslighet : Obegränsat blandbar med vatten. ph : Inte tillämpligt Smältpunkt/smältpunktsområ : -120 till -110 C de Kokpunkt/kokpunktsområde : 73 till 83 C Ångtäthet relativt : 1,6900 Flampunkt : 14 C Antändningstemperatur : 370 C Nedre explosionsgräns : 3,3 %(V) Övre explosionsgräns : 19,0 %(V) Fördelningskoefficient (noktanol/vatten) : log Pow: -0, STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet : Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden. Förhållanden och material : Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen. som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter : Inga kända SE 3/6 SV

4 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Toxikologiska data för de enkla komponenterna i ren form: Akut oral toxicitet Etanol : LD50 råtta mg/kg Metanol : LD50 råtta mg/kg Akut inhalativ toxicitet Etanol : LC50 råtta > mg/l/ 4 h Metanol : LC50 råtta 86,4 mg/l/ 4 h Akut dermal toxicitet Etanol : LDL0 kanin mg/kg Metanol : LD50 kanin mg/kg Ytterligare information Faromärkning på denna produkt: se kapitel EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitetseffekter Ekotoxicitetsdata för de enkla komponenterna i ren form: Fisktoxicitet Etanol : Arter: Leuciscus idus (guld-id) LC50: mg/l/ 48 h Metanol : Arter: Pimephales promelas (elritsa) LC50: mg/l/ 96 h Daphniatoxicitet Etanol : Arter: Daphnia magna (vattenloppa) EC50: > mg/l/ 48 h Metanol : Arter: Daphnia magna (vattenloppa) EC50: > mg/l/ 48 h Giftigt för alger Etanol : Arter: Scenedesmus quadricauda (alg) EC5: mg/l/ 7 d Metanol : Arter: Scenedesmus quadricauda (alg) EC5: mg/l/ 8 d Bakterietoxicitet Etanol : Arter: Pseudomonas putida (bakterie) EC5: mg/l/ 16 h Metanol : Arter: Pseudomonas putida (bakterie) EC5: mg/l/ 16 h Ytterligare ekologisk information Kemiskt syrebehov (COD) : > mg/l Detta preparat innehåller ej några ingredienser som är klassificerade som miljöfarliga enligt gällande EU-direktiv och motsvarande nationell lagstiftning. SE 4/6 SV

5 13. AVFALLSHANTERING Avfallshanteringsmetod Miljölagstiftningens regler för användande av avlopp för kemikalier och sköljvatten samt avfallshantering av kemikalier och deras emballage kan variera från land till land. De relevante lokala reglerna skall beaktas. Då denna produkt eller emballage, som förorenats av produkten, skall förstöras måste ett företag med tillstånd för detta arbete anlitas. För avfall från denna produkt är det lämpligt att använda den fastställda Europeiska avfallskategorien : (andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar). 14. TRANSPORTINFORMATION ADR Godsbenämning : Etanollösning Klassificerings-kod : F1 Risknummer : 33 RID Godsbenämning : Etanollösning Klassificerings-kod : F1 Risknummer : 33 IMO / IMDG Godsbenämning : ETHANOL SOLUTION EmS : F-E, S-D ICAO / IATA flygfrakt Godsbenämning : ETHANOL SOLUTION Packinstruktion : 307 ICAO / IATA passagerarflyg Godsbenämning : ETHANOL SOLUTION Packinstruktion : 305 SE 5/6 SV

6 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Märkning enligt EG-direktiven Farliga ämnen för etikett. : CAS-Nr. : Etanol Symbol(er) F Mycket brandfarligt R-fras(er) : R11 Mycket brandfarligt. S-fras(er) : S 7 Förpackningen förvaras väl tillsluten. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 16. ANNAN INFORMATION Ytterligare information R-frastexter under rubrikerna 2 och 3: R11 Mycket brandfarligt. R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. Detta säkerhetsdatablad är i överensstämmande med de gällande EU-direktiven och nationell lagstiftning. Innehållet i detta säkerhetsdatablad grundar sig på dagens kunnande. Det relaterar till den specifika produkt som nämns i detta blad och gäller ej om produkten används i kombination med andra material eller processer, om inte annat nämns i texten. Detta dokument ger nödvändig hälso- och säkerhetsinformation på produkten och är ej någon kvalitativ specifikation eller garanti. Det är användarens ansvar att ta reda på de lokala regler som gäller beträffande säkerhet, hälsa, miljö och avfallsbehandling. SE 6/6 SV

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer