CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER"

Transkript

1 1 - NÅGRA DEFINITIONER Åtgärd inom ramen för rättsskyddsförsäkring är varje åtgärd som vidtas mot på förhand överenskommen betalning av premie eller medlemsavgift, bestående i att stå för kostnaderna för rättsliga förfaranden eller tillhandahålla tjänster som har direkt anknytning till vad en sådan försäkring omfattar, i händelse av tvist mellan den försäkrade och tredje man, i syfte bland annat att försvara eller företräda den försäkrade vid civilrättsliga, straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden eller andra liknande förfaranden eller i anledning av att ersättningskrav har riktats mot honom eller genom uppgörelse i godo tillförsäkra ersättning för skada som den försäkrade åsamkats. (Artikel L i försäkringslagen) Rätten till försvar och talan ingår i de flesta ansvarsförsäkringar och gör det möjligt för en försäkringsgivare att föra försäkrads försvarstalan vid domstol till följd av en lagöverträdelse begången i samband med ett försäkringsfall som omfattas av ansvarsförsäkringen (t.ex. lagöverträdelse i samband med en trafikolycka); Då en försäkrad åsamkas skada, åtar sig försäkringsgivaren att rikta ersättningskrav mot tredje man som är ansvarig för skadan, genom uppgörelse i godo eller vid rättegång, om och endast om skadehändelsen omfattas av ansvarsförsäkringen. Det skydd som rätten till försvar och talan erbjuder är således mycket mer begränsat än det som rättsskyddsförsäkringen erbjuder eftersom förutsättningen för att skyddet skall gälla för både försvar och talan är att försäkringshändelsen omfattas i ansvarsförsäkringsavtalet. Ett försäkringsavtal är ett riskavtal: den händelse som utlöser försäkringen får inte vara känd av Er då avtalet träder i kraft. FÖRSÄKRINGSTAGARE: SVENSKA RIVIERAKLUBBEN som förbinder sig för sina medlemmars räkning. NI: Medlem som betalat medlemsavgiften FÖRSÄKRINGSGIVARE: CFDP Assurances TREDJE MAN ELLER ANNAN PERSON: motståndarsida eller medlems motpart, dock inte försäkringstagaren. TVIST: konfliktsituation orsakad av skadlig händelse eller klandervärd handling eller tvist som får Er att försvara omtvistad rättighet, försvara Er mot ett krav eller att försvara Er inför domstol. 2 - VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Medlem i SVENSKA RIVIERAKLUBBEN, som betalat medlemsavgiften 1

2 3 - FÖRDELARNA MED AVTALET (FÖRSÄKRINGSSKYDDET) CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i punkt 3/1 och 3/2, enligt de särskilda villkoren beskrivna i punkt 4 och med förbehåll för de allmänna undantag i punkt 8. FÖRSÄKRINGSSKYDDET 3.1 ER KONSUMTION Ni köper ett kök på en köksutställning, köksinstallatören vägrar att godkänna det ångrade köpet som meddelats honom inom 7 dagar. Er matta är alldeles flammig efter en kemtvätt. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de särskilda villkoren beskrivna i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni som köper eller hyr i egenskap av privatperson, direkt, on line eller på postorder, lös egendom som inte behöver registreras samt tjänster är inte helt skyddad mot problem: - dolt fel, - avtalsbrott, - bristande efterförsäljningsservice, - lögnaktig reklam, - trolöshet mot huvudman, bedrägeri, - oskäliga villkor 2. Tillämpningsvillkor för skyddet För tillämpningen av skyddet som redogjorts i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. 3.2 ERA RELATIONER TILL BANKER, KREDITINSTITUT OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG Ni opponerar Er mot att Ert försäkringsbolag sänker ersättningen vid en försäkringsskada som omfattas av försäkringen. Ni har bett Er bank om att avsluta Ert konto och om utbetalning av saldot; trots två påminnelser har ännu ingenting skett. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de särskilda villkoren beskrivna i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni ställs inför en tvist som rör tillämpningen av: - Era försäkringar, - bank- och kredittjänster 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifika undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - åtaganden som har samband med borgensåtaganden, utom de som beviljats inom ramen för familjen för händelser i privatlivet. - tvister som har samband med för hög skuldsättning. 2

3 3.3 ERA RELATIONER TILL ALLMÄNNYTTIGA BOLAG OCH OFFENTLIGA ORGAN Er vattenförbrukning har utan synbar anledning tredubblats Borgmästaren i Er by vägrar utan anledning att hyra ut kommunalsalen till Er dotters bröllop CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni ställs inför problem av alla slag med följande administrativa organ och allmännyttiga bolag: - El-, gas- och vattenbolag, - Posten. 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifikt undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifikt undantag: tvister mellan Er och skatte- och tullmyndigheter. 3.4 ER BOSTAD Renoveringen av grannfastigheten orsakar stora olägenheter för Er. Ni får utan någon som helst giltig anledning inte tillbaka handpenningen efter slutbesiktning av Er hyreslägenhet. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni äger och bor i Er bostad som är belägen i Frankrike eller i Furstendömet Monaco och stöter på problem med: - bostadsägarföreningen eller dess representant, - Era grannar, - företag som har för Er räkning utfört mindre reparations- eller renoveringsarbeten som inte behöver vara försäkrade i enlighet med lag av den 4 januari 1978 (byggfelsförsäkring), - lokal eller territoriell myndighet vid renoveringsarbeten utförda av denna myndighet Ni är hyresgäst och stöter på problem med: - Er hyresvärd, - det kontor som förvaltar Er bostad, - grannar som orsakar olägenheter för Er, eller till följd av dåligt underhåll av fastigheten 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifika undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller de 10 åtaganden som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - tvister på bygg-, stadsplanerings- och expropriationsrättens område, - tvister som har samband med servitut, utstakning av gränser, utredningar om fastställande av gemensamma skiljemärken, återvinnings- och äganderättsprocesser. 3

4 3.5 ER FRITID Drömvåningen som hyrts för semestern ligger mitt i en byggarbetsplats. Ert kreditkort har debiterats 2 gånger för samma biluthyrning utomlands. Under en vandring orsakar Ni oavsiktligt skador på ett fordon: den lättretlige ägaren anmäler det för polisen. Ni har lämnat in hunden på trimning och hunden försvinner. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni är på resa och är missnöjd med resan Ni köpt av transportföretaget, resebyrån eller andra inblandade: - vistelsen motsvarar inte den köpta servicen, - Ni råkar ut för en stöld i en turistanläggning, - Ert bagage kommer bort, - Ni har bokat men då Ni anländer finns ingen plats Ni utövar en sport eller en kulturell aktivitet, blir inblandad i en olycka och får problem med tillämpningen av de berörda försäkringsavtalen Ni har sällskapsjur och skall hävda Era rättigheter inför: - säljare till följd av ett dolt fel eller ett fel som berättigar att köpet upphävs, - veterinärklinik till följd av ett kirurgiskt ingrepp eller en felaktig diagnos, - trimmare, pensionat, tillflyktsort eller hundgård till följd av en olycka eller bristande tillsyn. 2. Tillämpningsvillkor för skyddet För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller de 10 åtaganden som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - tvister som har samband med reklamfinansiering eller budget för deltagande i idrottstävling eller tävling 4 - VÅRA ÅTAGANDEN För att ge Er förutsättningar att lösa en tvist som omfattas i försäkringen, åtar CFDP Assurances sig att: 4/1 Lyssna på Er och ge Er juridiska upplysningar per telefon. På nummer lyssnar en kvalificerad jurist på Era frågor i Er region från måndag till fredag. 4/2 Ta emot Er efter överenskommelse 4/3 Informera Er om Era rättigheter och nödvändiga åtgärder för att tillvarata Era intressen 4/4 Ge Er råd om hur Ni skall förfara vid en tvist 4/5 Hjälpa Er att samla in de dokument och vittnesmål som behövs för att sammanställa Er dossier med ersättningsanspråk eller svaromål och vidta de åtgärder för att uppnå en förhandlingslösning och i godo. 4

5 4/6 Låta Er biträdas och stöttas av behöriga experter då rättsområdets särpräglade karaktär kräver det och då det kan leda till en reglering av tvisten. Experten kommer att biträda Er och kommer vid behov att lämna ett skriftligt utlåtande efter att ha hört Er. Detta rådgivande yttrande som är avsett att ge stöd åt Era ersättningsanspråk eller Er försvarstalan kommer att delges till Er. CFDP Assurances står för expertens arvode och kostnader inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. När alla förlikningsförsök på fredlig väg misslyckas, åtar CFDP Assurances sig att: 4/7 Låta Er representeras av valfritt ombud i syfte att inleda ett rättsligt förfarande och förbereda Ert försvar. I enlighet med artikel L i försäkringslagen, kan Ni fritt välja den advokat eller annan behörig person Ni vill anlita för att försvara eller företräda Er eller tillvarata Era intressen. Ni väljer således helt fritt och självständigt advokaten som skall tillvarata Era intressen; CFDP Assurances ingriper endast för att ge sitt samtycke till principen för rättsförfarandet men utser inte advokat i Ert ställe. Om Ni inte känner till någon advokat kan Ni ta kontakt med behörigt advokatsamfund eller be CFDP Assurances ge Er en advokats adress och telefonnummer. Samtidigt som Ni i samråd med advokaten som Ni har valt behåller kontrollen över hur processen förs, ger Ni fullmakt åt CFDP Assurances att agera i Ert namn. Om Ni överlåter fordran på arvode till Er försvarare kan denna vända sig direkt till CFDP Assurances för betalningen av arvodet och kostnaderna inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Om Ni förskotterar arvode och kostnadsersättning kommer CFDP Assurances när styrkta verifikationer redovisats att betala tillbaka till Er det belopp som avser de fakturor som betalats inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Återbetalningarna äger rum senast 30 dagar efter mottagandet av verifikationerna. 4/8 Stå för rättegångskostnaderna och kostnaderna för ombudens insatser inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Garantibeloppen kommer att fastställas varje år och kommer på begäran att delges till Er. Vare sig det handlar om direktbetalning eller återbetalning sker vårt åtagande inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9 och med ett tak fastställt till e inklusive moms per försäkringsfall i Frankrike, e för tvister i Europeiska Unionen, Andorra och Monaco och e i resten av världen. Ni förpliktar Er att: 5 - ERA SKYLDIGHETER 5/1 Anmäla försäkringsfallet till CFDP Assurances så fort Ni får vetskap därom, utom vid force majeure. CFDP Assurances kan dock endast motsätta sig rätt till ersättning på grund av för sent inkommen anmälan om det kan bevisas att CFDP Assurances lidit skada beroende på att anmälan kommit in för sent. Ni skall precisera tvistens natur och omständigheter och vidarebefordra alla nödvändiga uppgifter såsom tillkännagivanden, brev, kallelser, handlingar delgivna av exekutionsmyndighet, eventuella stämningar. 5/2 Lämna alla obligatoriska handlingar inom de tidsgränser som föreskrivits i lag eller bestämmelser 5/3 Vidta alla åtgärder för att fastställa att det verkligen föreligger en skada som Ni påstår: CFDP Assurances står aldrig för kostnaderna för upprättande av handlingar, expertutlåtanden, fastställelser gjorda av exekutionsmyndighet, kostnader i samband med inhämtande av vittnesmål, intyg eller övriga bestyrkande handlingar avsedda att konstatera eller att bevisa att det verkligen föreligger en skada, identifiera eller söka efter Er motpart, eller som uppstått i samband med interimsskyddsåtgärder eller på Ert initiativ. 5

6 5/4 Inte ta några initiativ utan att först ha samrått med CFDP Assurances Ni får inte vidta några åtgärder eller befullmäktiga någon advokat eller något ombud utan att ha meddelat CFDP Assurances och erhållit dess skriftliga samtycke. Vid uppenbar nödsituation, som Ni skall styrka, som krävt att omedelbara säkerhetsåtgärder vidtagits, kommer dock CFDP Assurances att betala tillbaka arvode och kostnadsersättning till Er, inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9, som utgått till tredje man som Ni har befullmäktigat utan att ha erhållit CFDP Assurances skriftliga samtycke. Ni får inte reglera någon transaktion eller ta emot någon ersättning utan att ha meddelat CFDP Assurances och erhållit dess skriftliga samtycke. CFDP Assurances kommer annars att ha rätt att få tillbaka de belopp som avser arvode och kostnadsersättning som redan utbetalats av CFDP Assurances. 6/1 FÖRSÄKRINGSTID: 6 HUR FÖRSÄKRINGEN FUNGERAR Avtalet ingås för en tid av tolv månader från och med tecknandet. Avtalet förnyas automatiskt från år till år om det inte sägs upp enligt punkt 6/5. Ersättning betalas ut utan karenstid utom vid särskilda fall som eventuellt anges i punkt 3 avseende tvister som anmälts mellan ikraftträdandet av försäkringen och avtalets upphörande under förutsättning att Ni inte känt till konfliktsituationen före tecknandet. 6/2 VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN Försäkringen gäller enligt föreliggande villkor i alla länder inom Europeiska Unionen samt i Andorra och Furstendömet Monaco. I övriga länder begränsar sig våra insatser till återbetalning av arvode och kostnader i samband med rättegångsförfarande, när styrkta verifikationer redovisats och inom ramen för beloppet som anges i punkt 4/8. 6/3 PREMIE Denna fastställs av CFDP Assurances vid tecknandet av försäkringen och betalas i förskott på det sätt som passar Er bäst. Vid utebliven betalning av premie (Artikel i försäkringslagen) har CFDP Assurances rätt att skicka ett rekommenderat kravbrev med mottagningsbevis inom tio dagar från förfallodagen. Försäkringsskyddet upphör då att gälla efter 30 dagar. 10 dagar efter denna periods utgång sägs avtalet upp. 6/4 INDEXREGLERING: Premien och de olika belopp som anges i allmänna villkoren kommer att ändras vid varje förfallodag i förhållande till befintliga skillnaden mellan komponentkostnadsindexet F.F.B. som gällde den 1:a januari teckningsåret och senaste kända index den 1:a januari under pågående kalenderår. 6/5 UPPSÄGNING: Avtalet kan sägas upp: Av Försakringstagaren eller CFDP Assurances: - Genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis varje år på huvudförfallodagen med två månaders uppsägningstid (Artikel i försäkringslagen) - Före förfallodagen i ett av följande fall och i villkoren som anges i artikel i försäkringslagen: - flytt, - ändring av civilstånd, - ändring av makars egendomsordning, - byte av yrke, - yrkespension eller slutgiltigt upphörande av förvärvsverksamhet när avtalet omfattar ett riskskydd i direkt relation till den tidigare situationen och som inte återfinns i den nya situationen. 6

7 Av CFDP Assurances: CFDP - Vid förhöjd försäkringsrisk under avtalsperioden (Artikel L113-4 i försäkringslagen) - Vid försummelse eller lämnande av oriktiga uppgifter från Er sida. (Artikel L113-9 i försäkringslagen) - Efter försäkringsskada (Artikel R i försäkringslagen). I det fallet har Ni rätt att säga upp de övriga avtalen Ni tecknat hos CFDP Assurances inom en månad från dagen för delgivningen av uppsägningen. Av Försäkringstagaren: - Vid riskminskning (Artikel L113-4 i försäkringslagen) - I enlighet med artikel L i försäkringslagen avseende informationen om rätten att säga upp ett avtal vid förfallodagen (Chatel-lagen av den 28/01/2005). Automatiskt om CFDP Assurances auktorisation återkallas (Artikel L i försäkringslagen) 6/6 PRESKRIPTION Alla åtgärder rörande tillämpningen av avtalet preskriberas efter två år från och med dagen för händelsen som ger upphov därtill (Artikel L114-1 i försäkringslagen). Preskriptionen kan avbrytas bland annat genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas (Artikel L114-2 i försäkringslagen). 6/7 SUBROGATION Den ersättning som Ni skulle kunna tilldelas i enlighet med artiklarna 700 i nya civilprocesslagen, 375 och i straffprocesslagen, L761-1 i Code de la Justice Administrative eller deras motsvarigheter i utländska domstolar, samt ersättning för rättegångskostnader och övriga kostnader i samband med rättegångsförfarande åtnjuts i första hand av Er när det gäller kostnader som Ni stått själva för, och i andra hand av Försäkringsgivaren inom ramen för de summor som utbetalats. 7 TILLVARATAGANDE AV ERA INTRESSEN 7/1 ÅNGERRÄTT VID DISTANSFÖRSÄLJNING Artikel L i försäkringslagen Om detta avtal ingåtts på distans har Ni rätt att ångra det inom 14 dagar från dagen då det ingicks eller Ni mottagit våra avtalsvillkor. Denna rätt kan utövas genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas, som redigeras enligt följande modell: undertecknad (namn, förnamn och adress) förklarar sig frånträda avtalet som försäkringsgivaren erbjudit och som jag skrivit under den (Datum) som förmedlats av (Namn på försäkringsmäklare) och ber om att eventuella inkasserade premier återbetalas till mig. (Datum och Underskrift). Om försäkringen trätt i kraft på er uttryckliga begäran före ångerfristens utgång, kommer vi i gengäld att behålla en del av den utfärdade premien som beräknas proportionellt i förhållande till tiden. 7/2 ÅNGERRÄTT VID HEMFÖRSÄLJNING Artikel L i försäkringslagen Om detta avtal ingåtts inom ramen för hemförsäljning, i Er bostad eller på Er arbetsplats har Ni rätt att ångra det inom 14 dagar från dagen då det ingicks. Denna rätt kan utövas genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas, som redigeras enligt följande modell: undertecknad (namn, förnamn och adress) förklarar sig frånträda avtalet som försäkringsgivaren erbjudit och som jag undertecknat den (Datum) som förmedlats av (Namn på försäkringsmäklare) och ber om att eventuella inkasserade premier återbetalas till mig. (Datum och Underskrift). Om Ni har vetskap om en försäkringsskada som aktiverat försäkringen kan inte ångerrätten längre utövas. Vid ångerrätt är Ni skyldig att betala den del av premien som motsvarar den tid under vilken försäkringen varit gällande 7

8 7/3 BETÄNKETID Om Ni tecknat försäkringen vid hemförsäljning kan Ni utnyttja bestämmelserna i artikel L i konsumtionslagen. Inom sju dagar efter det att avtalet undertecknats har Ni möjlighet att frånträda det genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. 7/4 TYSTNADSPLIKT Artikel L127-7 i försäkringslagen Personer som tar del av uppgifter som Ni lämnar ut i syfte att användas i försäkringsfallet inom ramen för rättskyddsförsäkringen har tystnadsplikt. 7/5 SKYLDIGHET ATT FRÅNTRÄDA UPPDRAG Person som får ett juridiskt uppdrag och har något direkt eller indirekt intresse i saken är skyldig att frånträda uppdraget. 7/6 REKLAMATION Reklamation kan inges till CFDP Assurances säte som kommer att hänskjuta ärendet till sin egen kvalitéansvarig. Om Ni är missnöjd med sistnämndas ståndpunkt kan Ni begära ett utlåtande från Medlaren vars adress och telefonnummer samt förfarandena för att väcka talan kommer på begäran att meddelas Er. Det här oberoende utlåtandet från Medlaren är inte bindande utan Ni behåller i förekommande fall möjligheten att vända Er till behöriga domstolar. 7/7 OENIGHET ELLER SKILJEFÖRFARANDE Artikel L127-4 i försäkringslagen Vid oenighet mellan Er och CFDP Assurances beträffande åtgärder som skall vidtas för att reglera en tvist kan Ni antingen: - Framlägga problemet för tredje mans bedömning, som av lagstiftaren eller gällande bestämmelser är behörig att försvara, representera eller tillvarata Era intressen. Kostnaderna som uppstår på grund av denna möjlighet skall CFDP Assurances stå för inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. CFDP Assurances förbinder sig då att acceptera denna tredje mans föreslagna lösning. - Inleda eller ensam fortsätta förfarandet. Om Ni uppnår en fördelaktigare lösning än den som först föreslogs ersätter CFDP Assurances Er för de kostnader som uppstått vid detta förfarande inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. 7/8 INTRESSEKONFLIKT Artikel L127-5 i försäkringslagen Vid intressekonflikt mellan er och Försäkringsgivaren har Ni rätt att anlita en advokat, eller en behörig person om Ni hellre vill det, för att biträda Er. Försäkringsgivaren står för dennes arvode och kostnader. 7/8 INFORMATIK OCH FRIHET I enlighet med lagen av den 6 januari 1978 har Ni rätt att få tillgång till register och rätta uppgifter som rör Er på CFDP Assurances säte. 7/9 TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndighet för CFDP Assurances är ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles), 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09. 8

9 8 UNDANTAG Det försäkringsskydd CFDP Assurances erbjuder anges i punkt 3 och gäller allt som inte undantas nedan. 8/1 ALLMÄNNA UNDANTAG CFDP Assurances ställer aldrig upp när det gäller: Expertutlåtanden avsedda att lägga fram bevis för att Ni vållats skada. Tvister som har sitt ursprung i en naturkatastrof som varit föremål för en förordning som upprättats av minister eller prefekt, ett inbördeskrig eller utländskt krig, ett uppror, en folkreaktion, en demonstration, ett slagsmål, ett attentat, vandalism, sabotage eller terroristdåd. Tvister som har samband med ett avsiktligt brott mot rättsliga eller obestridliga förpliktelser, en överträdelse, en bedräglig eller svekfull handling som Ni med flit begått mot egendom och personer i fullt medvetande om deras menliga och skadliga följder. Tvister som hänförs till obligatoriska försäkringar. Tvister som visat sig före avtalets ikraftträdande eller som vid tecknandet av försäkringen uppvisar en sannolikhet att inträffa. Tvister som uppstår då Ni varit under alkoholens inflytande eller under påverkan av substanser eller växter som klassas som narkotika eller då Ni vägrat underkasta Er alkoholtest. Kollektiva arbetskonflikter eller konflikter i samband med uttryckande av politiska, religiösa eller fackliga åsikter. Tvister som har samband med förvaltningen eller administrationen av ett bolag, en förening eller en bostadsägarförening. Tvister som har samband med immateriella rättigheter. Personrätten (första boken i civilrättslagen) Indrivning av Era utestående skulder. Skatte- och annonskostnader. 8/2 UNDANTAGNA KOSTNADER Vare sig det rör sig om talan eller svaromål står CFDP Assurances aldrig för: Kostnader som uppstått utan att CFDP Assurances i förväg givit sitt samtycke. Böter, borgenssummor, viten, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Belopp av alla slag som Ni i första hand och personligen skulle kunna förpliktas att betala. Kostnader och utlägg som uppstått på grund av motparten och som Ni skall stå för enligt domstolsbeslut. Belopp som Ni eventuellt skulle kunna förpliktas att betala med stöd av artiklarna 700 i nya civilprocesslagen, 375 och i processlagen, L i Code de la Justice Administrative, samt deras motsvarigheter i utländska domstolar. Proportionella avgifter som Ni lagenligt är skyldig att betala. Resultatarvoden. 9

10 9 KONTRAKTSBELOPP SOM TAS OM HAND 2006 (INKL. MOMS) Samråd med experter 350 Assistans före brottmål Assistans vid förundersökning eller sakkunnigutredning vid domstolsbelut Assistans vid intressekonflikter Arvoden avseende sakkunnigutredning: Förlikningsprotokoll och Skiljeförfarande Uppvaktning av åklagarmyndighet (allt-i-ett-pris) beslutad av försäkringsgivare enligt domstolsbelut Tribunal de police (Polisdomstol) Utan framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Med framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Åtgärdsgräns: Ingen ersättning när kapitalbeloppet det handlar om, vid både talan och svaromål, är lägre än 250 Vårt högsta åtagande per tvist är fastställt till inkl. moms för tvister i Frankrike och för tvister i Europeiska Unionen, Andorra och Monaco och i resten av världen. Tribunal Correctionnel (brottmålsavdelning vid allmän underrätt) Utan framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Med framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Olika nämnder, Närdomstolar Tribunal d instance (underrätt för tvistemål) Tribunal de Grande Instance (övre underrätt för tvistemål) Tribunal de Commerce (handelsdomstol) Tribunal Administratif (förvaltningsdomstol) Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (socialförsäkringsdomstol) Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (domstol för jordbruksarrenden) Övriga domstolar Conseil de Prud hommes (arbetsdomstol): Förlikning Måls avgörande Référé (Interimistiskt avgörande) Référé Expertise (Interimistiskt avgörande Sakkunnigutredning) Ordonnance du Juge de la mise en état (Beslut meddelat av rättens ordförande) Ordonnance sur requête (allt-i-ett-pris) Cour d Appel (Appellationsdomstol) Recours devant le 1er Président de la Cour d Appel (överklagande) Cour de Cassation (Högsta domstolen), Conseil d Etat (högsta förvaltningsdomstol), Cour d Assises (domstol för grövre brott) Europeiska gemenskapernas domstolar Utländska domstolar (EU - Andorra och Monaco) Juge de l exécution Beloppen kan ackumuleras och utgör maximivärdet på våra åtaganden per åtgärd eller domstol Dessa belopp inbegriper vanliga kostnader som hör till handläggningen av ett ärende (kopierings-, telefon-, resekostnader, etc...) och utgör gränsen för vår ersättning även om ni byter advokat. Arvoden betalas ut först när advokatens uppdrag är utfört. Ersättning för kostnad för sakkunnigutredning enligt domstolsbeslut tas om hand förutsatt att det i förväg gjorts en sakkunnigutredning beslutad av försäkringsgivaren som gynnat den försäkrade, begränsas till

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges

Läs mer

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01 Försäkringsvillkor Veteranmoped Gäller från 2014-03-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Moped från årsmodell 1984 och äldre Gäller från 2014-03-01 Bilsport & Mc Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö

Läs mer

VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring

VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring VILLKOR KAWASAKI MX-FÖRSÄKRING/KAWASAKI ENDUROFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR KAWASAKI MX-FÖRSÄKRING/KAWASAKI ENDUROFÖRSÄKRING 2015-01-01

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6)

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger

Läs mer

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010 Försäkringsvillkor Båt Gäller från 1 januari 2010 Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar... 5 Försäkringsvillkor...

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB,

Läs mer

Försäkringsvillkor Entusiastbil

Försäkringsvillkor Entusiastbil Försäkringsvillkor Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Bilsport & MC Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö Besöksadress: Arabygatan

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Försäkringsvillkor för veteranbil

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16 SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16 Produktinformation/Allmän information Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 2013-12-16 Administration För den löpande

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion ALLMÄNNA VILLKOR 1. Introduktion 1.1 Följande villkor för åtagandet gäller samtliga uppdrag som ni anförtror åt Advokatfirman Nordia KB ( Nordia, vi, oss eller vår ) samt allt arbete som utförs av Nordia

Läs mer