CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER"

Transkript

1 1 - NÅGRA DEFINITIONER Åtgärd inom ramen för rättsskyddsförsäkring är varje åtgärd som vidtas mot på förhand överenskommen betalning av premie eller medlemsavgift, bestående i att stå för kostnaderna för rättsliga förfaranden eller tillhandahålla tjänster som har direkt anknytning till vad en sådan försäkring omfattar, i händelse av tvist mellan den försäkrade och tredje man, i syfte bland annat att försvara eller företräda den försäkrade vid civilrättsliga, straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden eller andra liknande förfaranden eller i anledning av att ersättningskrav har riktats mot honom eller genom uppgörelse i godo tillförsäkra ersättning för skada som den försäkrade åsamkats. (Artikel L i försäkringslagen) Rätten till försvar och talan ingår i de flesta ansvarsförsäkringar och gör det möjligt för en försäkringsgivare att föra försäkrads försvarstalan vid domstol till följd av en lagöverträdelse begången i samband med ett försäkringsfall som omfattas av ansvarsförsäkringen (t.ex. lagöverträdelse i samband med en trafikolycka); Då en försäkrad åsamkas skada, åtar sig försäkringsgivaren att rikta ersättningskrav mot tredje man som är ansvarig för skadan, genom uppgörelse i godo eller vid rättegång, om och endast om skadehändelsen omfattas av ansvarsförsäkringen. Det skydd som rätten till försvar och talan erbjuder är således mycket mer begränsat än det som rättsskyddsförsäkringen erbjuder eftersom förutsättningen för att skyddet skall gälla för både försvar och talan är att försäkringshändelsen omfattas i ansvarsförsäkringsavtalet. Ett försäkringsavtal är ett riskavtal: den händelse som utlöser försäkringen får inte vara känd av Er då avtalet träder i kraft. FÖRSÄKRINGSTAGARE: SVENSKA RIVIERAKLUBBEN som förbinder sig för sina medlemmars räkning. NI: Medlem som betalat medlemsavgiften FÖRSÄKRINGSGIVARE: CFDP Assurances TREDJE MAN ELLER ANNAN PERSON: motståndarsida eller medlems motpart, dock inte försäkringstagaren. TVIST: konfliktsituation orsakad av skadlig händelse eller klandervärd handling eller tvist som får Er att försvara omtvistad rättighet, försvara Er mot ett krav eller att försvara Er inför domstol. 2 - VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Medlem i SVENSKA RIVIERAKLUBBEN, som betalat medlemsavgiften 1

2 3 - FÖRDELARNA MED AVTALET (FÖRSÄKRINGSSKYDDET) CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i punkt 3/1 och 3/2, enligt de särskilda villkoren beskrivna i punkt 4 och med förbehåll för de allmänna undantag i punkt 8. FÖRSÄKRINGSSKYDDET 3.1 ER KONSUMTION Ni köper ett kök på en köksutställning, köksinstallatören vägrar att godkänna det ångrade köpet som meddelats honom inom 7 dagar. Er matta är alldeles flammig efter en kemtvätt. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de särskilda villkoren beskrivna i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni som köper eller hyr i egenskap av privatperson, direkt, on line eller på postorder, lös egendom som inte behöver registreras samt tjänster är inte helt skyddad mot problem: - dolt fel, - avtalsbrott, - bristande efterförsäljningsservice, - lögnaktig reklam, - trolöshet mot huvudman, bedrägeri, - oskäliga villkor 2. Tillämpningsvillkor för skyddet För tillämpningen av skyddet som redogjorts i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. 3.2 ERA RELATIONER TILL BANKER, KREDITINSTITUT OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG Ni opponerar Er mot att Ert försäkringsbolag sänker ersättningen vid en försäkringsskada som omfattas av försäkringen. Ni har bett Er bank om att avsluta Ert konto och om utbetalning av saldot; trots två påminnelser har ännu ingenting skett. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de särskilda villkoren beskrivna i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni ställs inför en tvist som rör tillämpningen av: - Era försäkringar, - bank- och kredittjänster 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifika undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - åtaganden som har samband med borgensåtaganden, utom de som beviljats inom ramen för familjen för händelser i privatlivet. - tvister som har samband med för hög skuldsättning. 2

3 3.3 ERA RELATIONER TILL ALLMÄNNYTTIGA BOLAG OCH OFFENTLIGA ORGAN Er vattenförbrukning har utan synbar anledning tredubblats Borgmästaren i Er by vägrar utan anledning att hyra ut kommunalsalen till Er dotters bröllop CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni ställs inför problem av alla slag med följande administrativa organ och allmännyttiga bolag: - El-, gas- och vattenbolag, - Posten. 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifikt undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller åtagandena som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifikt undantag: tvister mellan Er och skatte- och tullmyndigheter. 3.4 ER BOSTAD Renoveringen av grannfastigheten orsakar stora olägenheter för Er. Ni får utan någon som helst giltig anledning inte tillbaka handpenningen efter slutbesiktning av Er hyreslägenhet. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni äger och bor i Er bostad som är belägen i Frankrike eller i Furstendömet Monaco och stöter på problem med: - bostadsägarföreningen eller dess representant, - Era grannar, - företag som har för Er räkning utfört mindre reparations- eller renoveringsarbeten som inte behöver vara försäkrade i enlighet med lag av den 4 januari 1978 (byggfelsförsäkring), - lokal eller territoriell myndighet vid renoveringsarbeten utförda av denna myndighet Ni är hyresgäst och stöter på problem med: - Er hyresvärd, - det kontor som förvaltar Er bostad, - grannar som orsakar olägenheter för Er, eller till följd av dåligt underhåll av fastigheten 2. Tillämpningsvillkor för skyddet och specifika undantag För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller de 10 åtaganden som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - tvister på bygg-, stadsplanerings- och expropriationsrättens område, - tvister som har samband med servitut, utstakning av gränser, utredningar om fastställande av gemensamma skiljemärken, återvinnings- och äganderättsprocesser. 3

4 3.5 ER FRITID Drömvåningen som hyrts för semestern ligger mitt i en byggarbetsplats. Ert kreditkort har debiterats 2 gånger för samma biluthyrning utomlands. Under en vandring orsakar Ni oavsiktligt skador på ett fordon: den lättretlige ägaren anmäler det för polisen. Ni har lämnat in hunden på trimning och hunden försvinner. CFDP Assurances åtar sig att ge Er förutsättningar att lösa Er tvist som omfattas i 1, enligt de specifika villkor som anges i 2 och med förbehåll för de allmänna undantag som anges i punkt Skyddet Ni är på resa och är missnöjd med resan Ni köpt av transportföretaget, resebyrån eller andra inblandade: - vistelsen motsvarar inte den köpta servicen, - Ni råkar ut för en stöld i en turistanläggning, - Ert bagage kommer bort, - Ni har bokat men då Ni anländer finns ingen plats Ni utövar en sport eller en kulturell aktivitet, blir inblandad i en olycka och får problem med tillämpningen av de berörda försäkringsavtalen Ni har sällskapsjur och skall hävda Era rättigheter inför: - säljare till följd av ett dolt fel eller ett fel som berättigar att köpet upphävs, - veterinärklinik till följd av ett kirurgiskt ingrepp eller en felaktig diagnos, - trimmare, pensionat, tillflyktsort eller hundgård till följd av en olycka eller bristande tillsyn. 2. Tillämpningsvillkor för skyddet För tillämpningen av skyddet som redogörs i 1 gäller de 10 åtaganden som anges i punkt 4, utan karenstid och i enlighet med de villkor som definieras i punkterna 5 till 9 i de allmänna villkoren. Specifika undantag: - tvister som har samband med reklamfinansiering eller budget för deltagande i idrottstävling eller tävling 4 - VÅRA ÅTAGANDEN För att ge Er förutsättningar att lösa en tvist som omfattas i försäkringen, åtar CFDP Assurances sig att: 4/1 Lyssna på Er och ge Er juridiska upplysningar per telefon. På nummer lyssnar en kvalificerad jurist på Era frågor i Er region från måndag till fredag. 4/2 Ta emot Er efter överenskommelse 4/3 Informera Er om Era rättigheter och nödvändiga åtgärder för att tillvarata Era intressen 4/4 Ge Er råd om hur Ni skall förfara vid en tvist 4/5 Hjälpa Er att samla in de dokument och vittnesmål som behövs för att sammanställa Er dossier med ersättningsanspråk eller svaromål och vidta de åtgärder för att uppnå en förhandlingslösning och i godo. 4

5 4/6 Låta Er biträdas och stöttas av behöriga experter då rättsområdets särpräglade karaktär kräver det och då det kan leda till en reglering av tvisten. Experten kommer att biträda Er och kommer vid behov att lämna ett skriftligt utlåtande efter att ha hört Er. Detta rådgivande yttrande som är avsett att ge stöd åt Era ersättningsanspråk eller Er försvarstalan kommer att delges till Er. CFDP Assurances står för expertens arvode och kostnader inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. När alla förlikningsförsök på fredlig väg misslyckas, åtar CFDP Assurances sig att: 4/7 Låta Er representeras av valfritt ombud i syfte att inleda ett rättsligt förfarande och förbereda Ert försvar. I enlighet med artikel L i försäkringslagen, kan Ni fritt välja den advokat eller annan behörig person Ni vill anlita för att försvara eller företräda Er eller tillvarata Era intressen. Ni väljer således helt fritt och självständigt advokaten som skall tillvarata Era intressen; CFDP Assurances ingriper endast för att ge sitt samtycke till principen för rättsförfarandet men utser inte advokat i Ert ställe. Om Ni inte känner till någon advokat kan Ni ta kontakt med behörigt advokatsamfund eller be CFDP Assurances ge Er en advokats adress och telefonnummer. Samtidigt som Ni i samråd med advokaten som Ni har valt behåller kontrollen över hur processen förs, ger Ni fullmakt åt CFDP Assurances att agera i Ert namn. Om Ni överlåter fordran på arvode till Er försvarare kan denna vända sig direkt till CFDP Assurances för betalningen av arvodet och kostnaderna inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Om Ni förskotterar arvode och kostnadsersättning kommer CFDP Assurances när styrkta verifikationer redovisats att betala tillbaka till Er det belopp som avser de fakturor som betalats inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Återbetalningarna äger rum senast 30 dagar efter mottagandet av verifikationerna. 4/8 Stå för rättegångskostnaderna och kostnaderna för ombudens insatser inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. Garantibeloppen kommer att fastställas varje år och kommer på begäran att delges till Er. Vare sig det handlar om direktbetalning eller återbetalning sker vårt åtagande inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9 och med ett tak fastställt till e inklusive moms per försäkringsfall i Frankrike, e för tvister i Europeiska Unionen, Andorra och Monaco och e i resten av världen. Ni förpliktar Er att: 5 - ERA SKYLDIGHETER 5/1 Anmäla försäkringsfallet till CFDP Assurances så fort Ni får vetskap därom, utom vid force majeure. CFDP Assurances kan dock endast motsätta sig rätt till ersättning på grund av för sent inkommen anmälan om det kan bevisas att CFDP Assurances lidit skada beroende på att anmälan kommit in för sent. Ni skall precisera tvistens natur och omständigheter och vidarebefordra alla nödvändiga uppgifter såsom tillkännagivanden, brev, kallelser, handlingar delgivna av exekutionsmyndighet, eventuella stämningar. 5/2 Lämna alla obligatoriska handlingar inom de tidsgränser som föreskrivits i lag eller bestämmelser 5/3 Vidta alla åtgärder för att fastställa att det verkligen föreligger en skada som Ni påstår: CFDP Assurances står aldrig för kostnaderna för upprättande av handlingar, expertutlåtanden, fastställelser gjorda av exekutionsmyndighet, kostnader i samband med inhämtande av vittnesmål, intyg eller övriga bestyrkande handlingar avsedda att konstatera eller att bevisa att det verkligen föreligger en skada, identifiera eller söka efter Er motpart, eller som uppstått i samband med interimsskyddsåtgärder eller på Ert initiativ. 5

6 5/4 Inte ta några initiativ utan att först ha samrått med CFDP Assurances Ni får inte vidta några åtgärder eller befullmäktiga någon advokat eller något ombud utan att ha meddelat CFDP Assurances och erhållit dess skriftliga samtycke. Vid uppenbar nödsituation, som Ni skall styrka, som krävt att omedelbara säkerhetsåtgärder vidtagits, kommer dock CFDP Assurances att betala tillbaka arvode och kostnadsersättning till Er, inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9, som utgått till tredje man som Ni har befullmäktigat utan att ha erhållit CFDP Assurances skriftliga samtycke. Ni får inte reglera någon transaktion eller ta emot någon ersättning utan att ha meddelat CFDP Assurances och erhållit dess skriftliga samtycke. CFDP Assurances kommer annars att ha rätt att få tillbaka de belopp som avser arvode och kostnadsersättning som redan utbetalats av CFDP Assurances. 6/1 FÖRSÄKRINGSTID: 6 HUR FÖRSÄKRINGEN FUNGERAR Avtalet ingås för en tid av tolv månader från och med tecknandet. Avtalet förnyas automatiskt från år till år om det inte sägs upp enligt punkt 6/5. Ersättning betalas ut utan karenstid utom vid särskilda fall som eventuellt anges i punkt 3 avseende tvister som anmälts mellan ikraftträdandet av försäkringen och avtalets upphörande under förutsättning att Ni inte känt till konfliktsituationen före tecknandet. 6/2 VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN Försäkringen gäller enligt föreliggande villkor i alla länder inom Europeiska Unionen samt i Andorra och Furstendömet Monaco. I övriga länder begränsar sig våra insatser till återbetalning av arvode och kostnader i samband med rättegångsförfarande, när styrkta verifikationer redovisats och inom ramen för beloppet som anges i punkt 4/8. 6/3 PREMIE Denna fastställs av CFDP Assurances vid tecknandet av försäkringen och betalas i förskott på det sätt som passar Er bäst. Vid utebliven betalning av premie (Artikel i försäkringslagen) har CFDP Assurances rätt att skicka ett rekommenderat kravbrev med mottagningsbevis inom tio dagar från förfallodagen. Försäkringsskyddet upphör då att gälla efter 30 dagar. 10 dagar efter denna periods utgång sägs avtalet upp. 6/4 INDEXREGLERING: Premien och de olika belopp som anges i allmänna villkoren kommer att ändras vid varje förfallodag i förhållande till befintliga skillnaden mellan komponentkostnadsindexet F.F.B. som gällde den 1:a januari teckningsåret och senaste kända index den 1:a januari under pågående kalenderår. 6/5 UPPSÄGNING: Avtalet kan sägas upp: Av Försakringstagaren eller CFDP Assurances: - Genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis varje år på huvudförfallodagen med två månaders uppsägningstid (Artikel i försäkringslagen) - Före förfallodagen i ett av följande fall och i villkoren som anges i artikel i försäkringslagen: - flytt, - ändring av civilstånd, - ändring av makars egendomsordning, - byte av yrke, - yrkespension eller slutgiltigt upphörande av förvärvsverksamhet när avtalet omfattar ett riskskydd i direkt relation till den tidigare situationen och som inte återfinns i den nya situationen. 6

7 Av CFDP Assurances: CFDP - Vid förhöjd försäkringsrisk under avtalsperioden (Artikel L113-4 i försäkringslagen) - Vid försummelse eller lämnande av oriktiga uppgifter från Er sida. (Artikel L113-9 i försäkringslagen) - Efter försäkringsskada (Artikel R i försäkringslagen). I det fallet har Ni rätt att säga upp de övriga avtalen Ni tecknat hos CFDP Assurances inom en månad från dagen för delgivningen av uppsägningen. Av Försäkringstagaren: - Vid riskminskning (Artikel L113-4 i försäkringslagen) - I enlighet med artikel L i försäkringslagen avseende informationen om rätten att säga upp ett avtal vid förfallodagen (Chatel-lagen av den 28/01/2005). Automatiskt om CFDP Assurances auktorisation återkallas (Artikel L i försäkringslagen) 6/6 PRESKRIPTION Alla åtgärder rörande tillämpningen av avtalet preskriberas efter två år från och med dagen för händelsen som ger upphov därtill (Artikel L114-1 i försäkringslagen). Preskriptionen kan avbrytas bland annat genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas (Artikel L114-2 i försäkringslagen). 6/7 SUBROGATION Den ersättning som Ni skulle kunna tilldelas i enlighet med artiklarna 700 i nya civilprocesslagen, 375 och i straffprocesslagen, L761-1 i Code de la Justice Administrative eller deras motsvarigheter i utländska domstolar, samt ersättning för rättegångskostnader och övriga kostnader i samband med rättegångsförfarande åtnjuts i första hand av Er när det gäller kostnader som Ni stått själva för, och i andra hand av Försäkringsgivaren inom ramen för de summor som utbetalats. 7 TILLVARATAGANDE AV ERA INTRESSEN 7/1 ÅNGERRÄTT VID DISTANSFÖRSÄLJNING Artikel L i försäkringslagen Om detta avtal ingåtts på distans har Ni rätt att ångra det inom 14 dagar från dagen då det ingicks eller Ni mottagit våra avtalsvillkor. Denna rätt kan utövas genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas, som redigeras enligt följande modell: undertecknad (namn, förnamn och adress) förklarar sig frånträda avtalet som försäkringsgivaren erbjudit och som jag skrivit under den (Datum) som förmedlats av (Namn på försäkringsmäklare) och ber om att eventuella inkasserade premier återbetalas till mig. (Datum och Underskrift). Om försäkringen trätt i kraft på er uttryckliga begäran före ångerfristens utgång, kommer vi i gengäld att behålla en del av den utfärdade premien som beräknas proportionellt i förhållande till tiden. 7/2 ÅNGERRÄTT VID HEMFÖRSÄLJNING Artikel L i försäkringslagen Om detta avtal ingåtts inom ramen för hemförsäljning, i Er bostad eller på Er arbetsplats har Ni rätt att ångra det inom 14 dagar från dagen då det ingicks. Denna rätt kan utövas genom att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas, som redigeras enligt följande modell: undertecknad (namn, förnamn och adress) förklarar sig frånträda avtalet som försäkringsgivaren erbjudit och som jag undertecknat den (Datum) som förmedlats av (Namn på försäkringsmäklare) och ber om att eventuella inkasserade premier återbetalas till mig. (Datum och Underskrift). Om Ni har vetskap om en försäkringsskada som aktiverat försäkringen kan inte ångerrätten längre utövas. Vid ångerrätt är Ni skyldig att betala den del av premien som motsvarar den tid under vilken försäkringen varit gällande 7

8 7/3 BETÄNKETID Om Ni tecknat försäkringen vid hemförsäljning kan Ni utnyttja bestämmelserna i artikel L i konsumtionslagen. Inom sju dagar efter det att avtalet undertecknats har Ni möjlighet att frånträda det genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. 7/4 TYSTNADSPLIKT Artikel L127-7 i försäkringslagen Personer som tar del av uppgifter som Ni lämnar ut i syfte att användas i försäkringsfallet inom ramen för rättskyddsförsäkringen har tystnadsplikt. 7/5 SKYLDIGHET ATT FRÅNTRÄDA UPPDRAG Person som får ett juridiskt uppdrag och har något direkt eller indirekt intresse i saken är skyldig att frånträda uppdraget. 7/6 REKLAMATION Reklamation kan inges till CFDP Assurances säte som kommer att hänskjuta ärendet till sin egen kvalitéansvarig. Om Ni är missnöjd med sistnämndas ståndpunkt kan Ni begära ett utlåtande från Medlaren vars adress och telefonnummer samt förfarandena för att väcka talan kommer på begäran att meddelas Er. Det här oberoende utlåtandet från Medlaren är inte bindande utan Ni behåller i förekommande fall möjligheten att vända Er till behöriga domstolar. 7/7 OENIGHET ELLER SKILJEFÖRFARANDE Artikel L127-4 i försäkringslagen Vid oenighet mellan Er och CFDP Assurances beträffande åtgärder som skall vidtas för att reglera en tvist kan Ni antingen: - Framlägga problemet för tredje mans bedömning, som av lagstiftaren eller gällande bestämmelser är behörig att försvara, representera eller tillvarata Era intressen. Kostnaderna som uppstår på grund av denna möjlighet skall CFDP Assurances stå för inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. CFDP Assurances förbinder sig då att acceptera denna tredje mans föreslagna lösning. - Inleda eller ensam fortsätta förfarandet. Om Ni uppnår en fördelaktigare lösning än den som först föreslogs ersätter CFDP Assurances Er för de kostnader som uppstått vid detta förfarande inom ramen för kontraktsbeloppen som anges i punkt 9. 7/8 INTRESSEKONFLIKT Artikel L127-5 i försäkringslagen Vid intressekonflikt mellan er och Försäkringsgivaren har Ni rätt att anlita en advokat, eller en behörig person om Ni hellre vill det, för att biträda Er. Försäkringsgivaren står för dennes arvode och kostnader. 7/8 INFORMATIK OCH FRIHET I enlighet med lagen av den 6 januari 1978 har Ni rätt att få tillgång till register och rätta uppgifter som rör Er på CFDP Assurances säte. 7/9 TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndighet för CFDP Assurances är ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles), 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09. 8

9 8 UNDANTAG Det försäkringsskydd CFDP Assurances erbjuder anges i punkt 3 och gäller allt som inte undantas nedan. 8/1 ALLMÄNNA UNDANTAG CFDP Assurances ställer aldrig upp när det gäller: Expertutlåtanden avsedda att lägga fram bevis för att Ni vållats skada. Tvister som har sitt ursprung i en naturkatastrof som varit föremål för en förordning som upprättats av minister eller prefekt, ett inbördeskrig eller utländskt krig, ett uppror, en folkreaktion, en demonstration, ett slagsmål, ett attentat, vandalism, sabotage eller terroristdåd. Tvister som har samband med ett avsiktligt brott mot rättsliga eller obestridliga förpliktelser, en överträdelse, en bedräglig eller svekfull handling som Ni med flit begått mot egendom och personer i fullt medvetande om deras menliga och skadliga följder. Tvister som hänförs till obligatoriska försäkringar. Tvister som visat sig före avtalets ikraftträdande eller som vid tecknandet av försäkringen uppvisar en sannolikhet att inträffa. Tvister som uppstår då Ni varit under alkoholens inflytande eller under påverkan av substanser eller växter som klassas som narkotika eller då Ni vägrat underkasta Er alkoholtest. Kollektiva arbetskonflikter eller konflikter i samband med uttryckande av politiska, religiösa eller fackliga åsikter. Tvister som har samband med förvaltningen eller administrationen av ett bolag, en förening eller en bostadsägarförening. Tvister som har samband med immateriella rättigheter. Personrätten (första boken i civilrättslagen) Indrivning av Era utestående skulder. Skatte- och annonskostnader. 8/2 UNDANTAGNA KOSTNADER Vare sig det rör sig om talan eller svaromål står CFDP Assurances aldrig för: Kostnader som uppstått utan att CFDP Assurances i förväg givit sitt samtycke. Böter, borgenssummor, viten, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Belopp av alla slag som Ni i första hand och personligen skulle kunna förpliktas att betala. Kostnader och utlägg som uppstått på grund av motparten och som Ni skall stå för enligt domstolsbeslut. Belopp som Ni eventuellt skulle kunna förpliktas att betala med stöd av artiklarna 700 i nya civilprocesslagen, 375 och i processlagen, L i Code de la Justice Administrative, samt deras motsvarigheter i utländska domstolar. Proportionella avgifter som Ni lagenligt är skyldig att betala. Resultatarvoden. 9

10 9 KONTRAKTSBELOPP SOM TAS OM HAND 2006 (INKL. MOMS) Samråd med experter 350 Assistans före brottmål Assistans vid förundersökning eller sakkunnigutredning vid domstolsbelut Assistans vid intressekonflikter Arvoden avseende sakkunnigutredning: Förlikningsprotokoll och Skiljeförfarande Uppvaktning av åklagarmyndighet (allt-i-ett-pris) beslutad av försäkringsgivare enligt domstolsbelut Tribunal de police (Polisdomstol) Utan framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Med framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Åtgärdsgräns: Ingen ersättning när kapitalbeloppet det handlar om, vid både talan och svaromål, är lägre än 250 Vårt högsta åtagande per tvist är fastställt till inkl. moms för tvister i Frankrike och för tvister i Europeiska Unionen, Andorra och Monaco och i resten av världen. Tribunal Correctionnel (brottmålsavdelning vid allmän underrätt) Utan framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Med framförande av enskilt anspråk i egenskap av målsägande Olika nämnder, Närdomstolar Tribunal d instance (underrätt för tvistemål) Tribunal de Grande Instance (övre underrätt för tvistemål) Tribunal de Commerce (handelsdomstol) Tribunal Administratif (förvaltningsdomstol) Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (socialförsäkringsdomstol) Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (domstol för jordbruksarrenden) Övriga domstolar Conseil de Prud hommes (arbetsdomstol): Förlikning Måls avgörande Référé (Interimistiskt avgörande) Référé Expertise (Interimistiskt avgörande Sakkunnigutredning) Ordonnance du Juge de la mise en état (Beslut meddelat av rättens ordförande) Ordonnance sur requête (allt-i-ett-pris) Cour d Appel (Appellationsdomstol) Recours devant le 1er Président de la Cour d Appel (överklagande) Cour de Cassation (Högsta domstolen), Conseil d Etat (högsta förvaltningsdomstol), Cour d Assises (domstol för grövre brott) Europeiska gemenskapernas domstolar Utländska domstolar (EU - Andorra och Monaco) Juge de l exécution Beloppen kan ackumuleras och utgör maximivärdet på våra åtaganden per åtgärd eller domstol Dessa belopp inbegriper vanliga kostnader som hör till handläggningen av ett ärende (kopierings-, telefon-, resekostnader, etc...) och utgör gränsen för vår ersättning även om ni byter advokat. Arvoden betalas ut först när advokatens uppdrag är utfört. Ersättning för kostnad för sakkunnigutredning enligt domstolsbeslut tas om hand förutsatt att det i förväg gjorts en sakkunnigutredning beslutad av försäkringsgivaren som gynnat den försäkrade, begränsas till

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE SRF 330:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer